Page 1

Sida 1 av 1

Checklista för miljöersättning för skötsel av våtmarker programperiod 2007-2013

Checklistan är till för dig som redan har ett åtagande. Om du går igenom checklistan kan du få en uppfattning eller bli påmind om vad du ska göra. Målet är att du ska svara ja på alla frågor. Om du svarar nej, måste du ta reda på vad du ska göra för att göra rätt. Tänk på att checklistan är en vägledning för vad du måste göra för att få pengar. Om det finns fler villkor måste du hålla koll på detta. Det finns till exempel tvärvillkor som du måste följa. Om du har frågor om miljöersättningen tar du kontakt med länsstyrelsen.

Nr Frågor 1

2

Har du läst informationen om miljöersättningen, som finns Jordbruksverkets webbplats? www.jordbruksverket.se/miljöersättningar Har du läst och tagit del av informationen som kommer ut i samband med SAM-ansökan?

3

Följer du tvärvillkoren?

4

Har du underhållit dammvallar, brunnar och övriga anläggningar under åtagandeperioden?

5

Ser du till att din våtmark är öppen och inte växer igen?

6 7

Avstår du från att sprida gödsel? Avstår du från att använda växtskyddsmedel?

8

Avstår du från att kalka i din våtmark?

9

Följer du de villkor som står i beslutet från länsstyrelsen?

10

Gäller dig som har fått pengar för att anlägga eller restaurerat en våtmark. Följer du de villkor som finns i beslutet?

Ja Nej Kommentarer

Du ska läsa den information som du får utskickad i samband med SAM-ansökan. Även om du har ett åtagande är det viktigt att du läser informationen för att se om det är några nyheter som kan påverka dig. Det finns tvärvillkor som du måste följa. Tvärvillkor är ett antal regler inom olika områden som till exempel djurskydd och skötsel av jordbruksmark. En våtmark som du får ersättning för är som regel en anlagd våtmark. Därför måste du underhålla vallar, brunnar och så vidare för att våtmarken ska vara kvar. Länsstyrelsen bestämmer hur du ska sköta din våtmark. Den får inte växa igen. I ditt beslut kan du bland annat läsa om hur du ska röja din våtmark. Du får inte sprida gödsel i din våtmark. Du får inte använda växtskyddsmedel i eller i närheten av en våtmark. Du får inte kalka i en våtmark om inte länsstyrelsen bestämmer något annat. Du får ett beslut av länsstyrelsen när du söker ett åtagande för att sköta din våtmark. I beslutet finns det villkor som du måste följa. Om du har anlagt din våtmark som en miljöinvestering måste du också följa de villkor som du fick i samband med att du sökte ersättning för att anlägga eller restaurera din våtmark.

js2011v15  

This is the description

js2011v15  

This is the description