Page 1

JO 20 SM 1601

Husdjur i juni 2016 Preliminär statistik Livestock in June 2016, preliminary statistics

I korta drag Färre mjölkkor men totalt fler nötkreatur Preliminära siffror visar att det totala antalet nötkreatur var 1 489 000 djur i juni 2016. Det är en ökning med ca 9 000 djur sedan juni 2015. Medan antalet mjölkkor minskat med ca 9 000 djur, eller 2,7 %, så har såväl kor för uppfödning av kalvar, tjurar och stutar samt kalvar ökat i antal. Antalet kor för uppfödning av kalvar har ökat med 5,0 % medan antalet tjurar och stutar har ökat med 3,3 % och antalet kalvar med 1,7 %. Sett över en längre tidsperiod så har antalet mjölkkor minskat liksom antalet kalvar och kvigor, tjurar och stutar. Antalet övriga kor har dock ökat något.

Marginell minskning av antalet svin Antalet svin beräknas preliminär inte ha förändrats i någon nämnvärd omfattning. De förändringar som skett ligger inom felmarginalen. Antalet avelssvin (galtar och suggor) beräknas dock ha ökat något medan framför allt antalet smågrisar minskat. Förändringarna är i allmänhet mycket små.

Antalet får minskar något Antalet får beräknas preliminärt ha minskat till 586 400 i juni 2016, vilket är färre än år 2015. Det innebär också att den trend som varit under några år med ett ökat antal får verkar vända. Förändringarna är dock små och kan komma att ändras till de slutliga uppgifterna blir klara.

Anders Grönvall, 036 – 15 57 91 statistik@jordbruksverket.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN 1654-4218 Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 17 oktober 2016. Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.


2

Statens Jordbruksverk

JO 20 SM 1601

Innehåll

Tabeller

3

Teckenförklaring 1. Antal nötkreatur i juni 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminär statistik 2. Antal nötkreatur i juni 2016 per län och produktionsområde. Preliminär statistik 3. Antal svin i juni 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminär statistik 4. Antal får i juni 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminär statistik

3

Fakta om statistiken

6

Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar

6 6

Så görs statistiken

6

Statistikens tillförlitlighet

7

Bra att veta

7

Annan statistik Elektronisk publicering

3 4 5 5

7 Fel! Bokmärket är inte definierat.

In English

8

Summary

8

List of tables

8

List of terms

8


3

Statens Jordbruksverk

JO 20 SM 1601

Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols – 0 0,0 .. .

Noll Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges Uppgift kan inte förekomma

Zero Less than 0.5 Less than 0.05 Data not available Not applicable

1. Antal nötkreatur i juni 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminär statistik 1. Number of cattle in June 2010, 2013, 2014, 2015 and 2016. Preliminary statistics 2010

2013

2014

2015

20161

Mjölkkor Dairy cows

348 095

344 021

344 339

339 823

330 810

Kor för uppfödning av kalvar Other cows

197 053

188 810

186 260

184 438

193 720

Summa kor Total cows

545 148

532 831

530 599

524 261

524 530

94 088

88 272

89 584

86 054

84 210

227 432

227 152

222 136

224 311

221 049

30 741

28 862

30 801

29 482

30 136

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år Bulls and steers between 1 and 2 years Summa kvigor, tjurar och stutar Total heifers, bulls and steers

160 305

152 633

147 986

148 615

153 884

512 566

496 919

490 507

488 462

489 279

Kalvar under 1 år, kvigkalvar Calves under 1 year, female

238 629

237 127

238 340

235 306

238 024

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar Calves under 1 year, male

240 315

229 649

233 673

232 029

237 201

Summa kalvar under 1 år Total calves under 1 year

478 944

466 776

472 013

467 335

475 225

1 536 658 1 496 526

1 493 119

1 480 058

1 489 034

Djurslag/type of animal

Kvigor 2 år eller äldre Heifers 2 years or older Kvigor mellan 1 och 2 år Heifers between 1 and 2 years Tjurar och stutar 2 år eller äldre Bulls and steers 2 years or older

Summa nötkreatur Total cattle

1Uppgifterna för 2016 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren 2017.


4

Statens Jordbruksverk

JO 20 SM 1601

2. Antal nötkreatur i juni 20161 per län och produktionsområde. Preliminär statistik 2. Number of cattle in June 20161, in countys and production areas. Preliminary statistics Område

Kor för mjölk- Kor för uppfödproduktion ning av kalvar

Summa Kvigor, tjurar Kor och stutar

Kalvar under 1 år

Summa nötkreatur

Total cows Heifers, bulls Calves under 1 and steers year

Total Cattle

Dairy Cows

Other cows

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

2 975 9 770 8 694 23 787 28 924

3 280 4 823 6 329 14 811 16 124

6 255 14 593 15 023 38 598 45 048

5 724 13 430 14 489 35 538 43 064

5 224 13 558 15 051 35 499 40 042

17 203 41 581 44 563 109 635 128 154

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

12 112 38 680 15 271 4 277 38 644

9 710 13 787 4 799 5 287 35 862

21 822 52 467 20 070 9 564 74 506

21 488 52 003 21 001 9 293 69 432

20 112 47 121 19 411 8 704 68 803

63 422 151 591 60 482 27 561 212 741

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

25 336 57 138 7 295 6 173 4 272

8 081 31 359 9 201 4 951 2 617

33 417 88 497 16 496 11 124 6 889

26 608 85 237 17 443 11 176 5 836

29 081 82 639 15 285 11 281 7 051

89 106 256 373 49 224 33 581 19 776

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

6 025 8 688 7 010 7 188 12 985 5 566

5 449 6 137 4 043 4 466 1 668 936

11 474 14 825 11 053 11 654 14 653 6 502

9 352 13 389 8 585 9 081 11 817 5 293

10 204 13 133 7 862 8 807 11 260 5 097

31 030 41 347 27 500 29 542 37 730 16 892

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsb. Nedre Norrland Övre Norrland

26 760 64 018 41 673 32 100 106 582 17 167 22 974 19 536

10 037 27 312 19 335 23 579 79 377 15 570 14 454 4 056

36 797 91 330 61 008 55 679 185 959 32 737 37 428 23 592

29 020 90 968 56 920 54 533 179 186 29 277 30 670 18 705

32 908 84 542 59 673 54 387 166 941 28 683 30 078 18 013

98 725 266 840 177 601 164 599 532 086 90 697 98 176 60 310

Hela riket 2016 2015 2014 2013 2010

330 810 339 823 344 339 344 021 348 095

193 720 184 438 186 260 188 810 197 053

524 530 524 261 530 599 532 831 545 148

489 279 488 462 490 507 496 919 512 566

475 225 467 335 472 013 466 776 478 944

1 489 034 1 480 058 1 493 119 1 496 526 1 536 658

1Uppgifterna för 2016 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren 2017.


5

Statens Jordbruksverk

JO 20 SM 1601

3. Antal svin i juni 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminär statistik 3. Number of pigs in June 2010, 2013, 2014, 2015 and 2016. Preliminary statistics Djurslag/type of animal

2010

2013

2014

2015

20161

Galtar för avel, 50 kg eller mer Boars, 50 kg or more

2 327

2 074

1 743

1 548

1 604

Suggor för avel, 50 kg eller mer Breeding sows, 50 kg or more

153 635

148 066

143 362

140 249

142 490

Slaktsvin m.m. 20 kg eller mer Pigs for fattening, 20 kg or more

936 910

847 022

856 574

830 257

826 493

Smågrisar under 20 kg Piglets under 20 kg

427 002

401 713

375 671

383 973

378 074

1 519 874

1 398 875

1 377 350

1 356 027

1 348 660

Summa svin Total pigs

1 Uppgifterna för 2016 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren 2017.

4. Antal får i juni 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminär statistik 4. Number of sheep in June 2010, 2013, 2014, 2015 and 2016. Preliminary statistics 2010

2013

2014

2015

20161

Baggar och tackor Ewes and rams

273 126

285 520

287 303

288 662

283 614

Lamm Lambs

291 796

291 249

301 454

306 067

302 780

Summa får Total sheep

564 922

576 769

588 757

594 729

586 394

Djurslag/type of animal

1 Uppgifterna för 2016 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren 2017.


6

Statens Jordbruksverk

JO 20 SM 1601

Fakta om statistiken Sedan många år tillbaka genomförs statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i Sverige. En del av denna redovisning har bestått i att statistiskt belysa antalet husdjur av olika slag och antalet företag med husdjur i juni varje år. Redovisningen har baserats på undersökningar som har genomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen. I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EUbeslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar av antalet nötkreatur två gånger per år och av antalet får, lamm och svin en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bl.a. för prognoser av medlemsländernas köttproduktion. Åren 1995–2001 genomfördes i Sverige enligt EU:s regler även undersökningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Fr.o.m. december 2002 genomförs undersökningen avseende nötkreatur med ny metod, som innebär att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningen av antalet svin i december.

Detta omfattar statistiken Denna statistik redovisar antal levande djur i juni månad som finns på jordbruksföretag i Sverige. Definitioner och förklaringar Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2016: -

brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller brukade minst 5,0 ha jordbruksmark (åkermark + betesmark), eller innehade djurbesättningar på – minst 10 nötkreatur eller 10 suggor eller 50 svin eller 20 får och lamm eller 1 000 fjäderfä.

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Den variabel som redovisas i detta statistiska meddelande är: -

antal husdjur av olika slag i juni 2016,

Statistik redovisas för riket totalt för följande djurslag: -

Nötkreatur: mjölkkor, övriga kor, kvigor, tjurar, stutar resp. kalvar med viss fördelning på djurens ålder m.m. Svin: galtar, suggor, slaktsvin, smågrisar Får: baggar och tackor, lamm

Statistik redovisas för län och produktionsområden för följande djurslag: -

Nötkreatur: mjölkkor, övriga kor, kvigor, tjurar, stutar resp. kalvar med viss fördelning på djurens ålder m.m.

Så görs statistiken För nötkreatur baseras statistiken på de uppgifter som jordbrukarna lämnat till Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB), som innehåller uppgifter


7

Statens Jordbruksverk

JO 20 SM 1601

för alla nötkreatur i landet, kompletterat med uppgifter om mjölkleveranser i juni 2016 för att särskilja mjölkkor från övriga kor. För svin och får baseras statistiken på de uppgifter som insamlats via postenkät från samtliga jordbruksföretag i landet och som registrerats i oktober 2016. Svarsfrekvensen var då 91 %. Inkomna uppgifter hanteras som en urvalsundersökning och räknas upp till totalnivå. Statistiken ska därför ses som preliminär. Dessa uppgifter utgör en del i den s.k. strukturundersökningen 2016.

Statistikens tillförlitlighet Tillförlitligheten i statistiken avseende nötkreatur beror på kvaliteten i de administrativa registren CDB och Svensk Mjölks register över mjölkleveranser och bedöms vara mycket god. CDB är ett register där information om alla nötkreatur i landet finns samlat. I registret finns uppgifter bl.a. om djurs födelse, moder, ras, när och på vilken produktionsplatsnummer djuret befinner sig. Jordbrukarna ska rapportera förändringar i sina besättningar senast 7 dagar efter inträffad händelse. Uppgifterna i registret används förutom till veterinära ändamål också till administration av djurbidrag. Årligen skickas saldobesked ut till djurhållare för verifiering. Uppgifternas riktighet i registret kontrolleras kontinuerligt, varav minst 5 % av företagen kontrolleras årligen på plats. Dessutom genomförs administrativa kontroller. Registret är godkänt för dessa ändamål av EU-kommissionen. Uppgifter om levererad mjölk bygger på invägningen vid mejeri. Vid beräkningen av antalet djur i olika kategorier antas att alla kor vid besättningar som levererar mjölk är mjölkkor. Detta medför en viss överskattning av antalet mjölkkor i landet, då vissa besättningar även innehåller kor för uppfödning av kalvar. Överskattningen beräknas dock bli mindre än 1 % av antalet mjölkkor. Uppgifter för svin och får är inhämtade med postenkät och avser alla jordbruksföretag i populationen. Jordbrukaren har möjlighet att besvara enkäten genom en webbenkät alternativt fylla i postenkäten. Postenkäten registreras genom optisk läsning. Kontroller görs dels av inlästa värden genom verifiering, dels genom kontroller i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Vidare kontrolleras delvärden mot av uppgiftslämnaren lämnade totalvärden. Till dessa preliminära resultat har alla kontroller ännu inte gjorts vilket ökar osäkerheten.

Bra att veta I Sverige har antalet djur i juni månad redovisats varje år sedan lång tid tillbaka. Åren 1995–2001 genomfördes på grund av EU-reglerna även undersökningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Sedan december 2002 genomförs djurräkningarna avseende nötkreatur med ny metod baserad på uppgifterna i några av Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningarna av antalet svin i december.

Annan statistik Denna statistik är jämförbar med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Statistiken översänds varje år till EU:s statistikkontor Eurostat och publiceras i Eurostats databas.


8

Statens Jordbruksverk

JO 20 SM 1601

In English Summary If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link “Första sidan – I korta drag” above, then click on the link “Hela publikationen (PDF)”. The number of livestock in Sweden has increased since 2015 according preliminary figures. In June 2016, the number of cattle was 1 489 000, an increase of approximately 9 000 animals compared with June 2015. While the number of dairy cows decreased with approximately 9 000 animals, the number of other cows, bulls and steers as well as calves has increased significantly. Between 2015 and 2016, the number of pigs, according the preliminary figures, has decreased marginally. The same development can be seen for sheep.

List of tables Explanation of symbols 1. Number of cattle in June 2010, 2013, 2014, 2015 and 2016. Preliminary statistics 2. Number of cattle in June 2016, in countys and production areas. Preliminary statistics 3. Number of pigs in June 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminary statistics 4. Number of sheep in June 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminary statistics

List of terms Avel Baggar Får Företag Galtar Hektar Husdjur Kalvar Kor Kvigor Lamm Mjölkkor Nötkreatur Slaktsvin Smågrisar Stutar Suggor Summa Svin Tackor Tjurar

Breeding Rams Sheep Holding(s) Boars Hectare Livestock Calves Cows Heifers Lambs Dairy cows Cattle Fattening pigs Piglets Steers Sows Total Pigs Ewes Bulls

3 3 4 5 5

JO20SM1601  

This is the description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you