Page 1

JO 10 SM 1401

Jordbruksmarkens användning 2013 Slutlig statistik Use of agricultural land 2013 Final statistics

I korta drag Minskad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 604 500 hektar år 2013. Det innebär en minskning med 28 900 hektar (-1,1 %) sedan 2010. Sedan år 2003 har arealen åkermark minskat med 64 100 hektar (-2,4 %).

Ökad areal för spannmålsodling Den totala spannmålsarealen var 984 500 hektar år 2013. Det innebär en ökning med 21 700 hektar (+2,3 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har spannmålsarealen minskat med 169 400 hektar (-15 %). Vetearealen minskade med 73 800 hektar (-18 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har vetearealen minskat med 85 100 hektar (-21 %). Havrearealen ökade med 36 200 hektar (+22 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har havrearealen minskat med 79 200 hektar (-28 %). Kornarealen ökade med 73 800 hektar (+23 %) jämfört med 2010.

Ökad areal för oljeväxtodling Arealen för raps och rybs var 125 700 hektar år 2013. Det innebär en ökning med 15 400 hektar (+14 %) sedan år 2010. Sedan 2003 har arealen för raps och rybs ökat med 67 100 hektar (+115 %).

Minskad areal betesmark Den totala arealen betesmark var 442 900 hektar år 2013. Det innebär en minskning med 9 000 hektar (-2 %) jämfört med år 2010.

Ylva Olsson, 036 – 15 64 10 statistik@jordbruksverket.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN 1654-4102 Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 25 mars 2014. Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.


2

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

Innehåll Statistiken med kommentarer

4

Uppgifter per kommun och stödområde Ökad spannmålsareal samt ökad areal för oljeväxter Jordbruksmarkens fördelning per län Antal jordbruksföretag Förändring av betesmark Antal hektar brukad åkermark per jordbruksföretag Andel företag och hektar fördelade på storleksgrupp åker Förhållande mellan jordbruksmark och landareal

4 4 7 8 9 9 10 12

Tabeller

14

Teckenförklaring 1a. Areal spannmål 2013, hektar 1b. Antal företag med odling av spannmål 2013 2a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2013, hektar 2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2013 3a. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2013, hektar 3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2013 4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2013, hektar 4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2013 5a. Areal betesmark och slåtteräng 2013, hektar 5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2013 6a. Areal efter storleksgrupp åker 2013, hektar 6b. Antal företag med areal efter storleksgrupp åker 2013, hektar

14 15 16 17 18 19

Fakta om statistiken

27

Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar

27 27

Så görs statistiken

28

Statistikens tillförlitlighet

28

Bra att veta

29

Annan statistik Elektronisk publicering

29 29

In English

31

The total area of arable land has decreased The area of cereals has increased The area of oilseeds has increased The area of pasture and meadow has decreased

31 31 31 31

List of tables

31

20 21 22 23 24 25 26


3

Statens Jordbruksverk

List of terms

JO 10 SM 1401

32


Statens Jordbruksverk

4

JO 10 SM 1401

Statistiken med kommentarer Uppgifter per kommun och stödområde I detta Statistiska meddelande redovisas arealer och antal företag för riket uppdelat efter län, produktionsområde, storleksgrupp åkermark samt storleksgrupp jordbruksmark. Arealer uppdelat på län, kommun samt stödområde redovisas i Jordbruksverkets statistikdatabas på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/statistik. Ökad spannmålsareal samt ökad areal för oljeväxter Alla värden i texten nedan och i tablå A är avrundade till närmsta 100-tal, medan alla förändringar i hektar och procent är beräknade på de faktiska värdena som redovisas i tabellerna 1a till 5a. Av tablå A framgår att åkermarken år 2013 var 2 604 500 hektar. Det innebär en minskning med 64 100 hektar (-2,4 %) sedan år 2003 och minskning med 28 900 hektar (-1,1 %) sedan 2010. Den totala arealen betesmark var 442 900 hektar år 2013, vilket är en minskning med 51 500 hektar (-10 %) jämfört med år 2003. Totalt har arealen jordbruksmark minskat med 115 600 hektar (-4 %) till 3 047 400 hektar under perioden 2003 till 2013. Den totala spannmålsarealen var 984 500 hektar år 2013. Det innebär en ökning med 21 700 hektar (+2,3 %) jämfört med år 2010. Korn ökade mest procentuellt (+23 %) till 392 600 hektar, havrearealen ökade med 36 200 hektar (+22 %) medan vetearealen minskade med 73 800 hektar (-18 %) jämfört med 2010. Jämfört med år 2003 minskade spannmålsarealen med 169 400 hektar (-15 %). Korn ökade med 24 100 hektar (+7 %) jämfört med 2003. Övriga spannmål minskade under samma period. Råg, rågvete och blandsäd som här benämns resterande spannmål hade den procentuellt största minskningen (-31 %) vilket motsvarade -29 100 hektar. Vete hade den största minskningen sett till antal hektar, -85 100 (-21 %). Jämfört med 2003 minskade arealen för havre med 79 200 hektar (-28 %). Gruppen baljväxter som bland annat består av ärter, åkerbönor, konservärter och bruna bönor odlades på 40 000 hektar år 2013, vilket är en minskning med 6 100 hektar (-13 %) jämfört med 2010 men en ökning 1 100 hektar (+3 %) jämfört med 2003. Vall och grönfoderväxter odlades på 1 177 800 hektar 2013, vilket är en minskning med 16 900 hektar (-1,4 %) jämfört med 2010. Jämfört med 2003 är det en ökning med 212 800 hektar (+22 %). I figur A kan man se att arealen för vall och grönfoderväxter ökat varje år från 2003 till 2011. En anledning till denna ökning är förändringar i jordbrukspolitiken år 2005 då gårdstödet infördes. Sockerbetsarealen upptog 36 200 hektar år 2013. Det innebär en minskning med 1 700 hektar (-5 %) jämfört med 2010. Jämfört med år 2003 har arealen minskat med 13 900 hektar (-28 %). En anledning till den stora minskningen är att stöden för sockerbetor förändrades år 2005. Potatisarealen har minskat med 6 700 hektar (-22 %) sedan 2003. Jämfört med 2010 har arealen för potatis minskat med 3 300 hektar (-12 %). Arealen av raps och rybs upptog 125 700 hektar år 2013, vilket är en ökning med 15 400 hektar (+14 %) jämfört med 2010. Sedan år 2003 har arealen för raps och rybs ökat med 67 100 hektar (+115 %). I figur A ser man att arealen för raps och rybs har ökat nästan varje år från år 2001 till 2013. Arealen i träda var 158 100 hektar år 2013. Det innebär en minskning med 18 700 hektar (-11 %) jämfört med 2010. Sedan år 2003 har arealen i träda minskat med 117 500 hektar (-43 %). Under 2008 försvann kravet på att en del areal måste ligga i träda. Effekten av detta ser man tydligt i figur A.


5

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

Ospecificerad åkermark är areal som ej kunnat specificeras per gröda och tillhör företag som inte söker något EU- stöd. Den var 7 200 hektar år 2013, vilket är en minskning med 3 400 hektar (-32 %) jämfört med 2010. Jämfört med 2003 minskade arealen med 34 200 hektar (-83 %). Ej utnyttjad åkermark fanns inte med som valbar gröda i 2013 års stödansökan och är således lika med noll. Tablå A. Jordbruksmarkens fördelning. Hela riket, hektar (avrundade värden) 2003 Spannmål

1

2

2013

990 100

962 800

984 500

2005

2007

1 153 900 1 024 000

2010

- därav vete

411 300

354 800

361 500

400 000

326 200

- därav korn

368 500

378 600

326 700

318 800

392 600

- därav havre

279 800

200 100

207 900

164 400

200 600

- därav resterande

94 300

90 500

93 900

79 600

65 100

Baljväxter

38 800

40 900

28 600

46 100

40 000

Vall och grönfoderv.

965 000 1 066 900 1 127 600 1 194 700 1 177 800

Potatis

30 500

30 500

28 400

27 200

23 900

Sockerbetor

50 100

49 200

40 700

37 900

36 200

58 600

82 200

87 800

110 200

125 700

42 700

54 900

53 800

67 200

51 200

275 600

321 300

280 600

176 800

158 100

Ospecificerad 4 åkermark

41 400

31 600

8 200

10 500

7 200

Ej utnyttjad åkermark

11 900

1 800

2 000

..

..

Raps och rybs Övriga växtslag

3

Träda

Summa åkermark

Summa betesmark och slåtteräng Summa jordbruksmark

2 668 600 2 703 100 2 647 700 2 633 500 2 604 500

494 400

513 500

489 300

451 900

442 900

3 163 000 3 216 600 3 137 000 3 085 400 3 047 400

Anm. Värdena är avrundade till närmsta 100-tal, förändringar i hektar och procent som redovisas i texten är beräknade på faktiska värden. 1)

För 2003 ingår enbart företag med minst 2,0 ha åkermark.

2)

År 2010 har definitionen på vilka företag som ingår i LBR ändrats, se vidare avsnittet ”Fakta om statistiken”.

3)

Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

4)

Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.


6

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

Figur A. Areal i tusen hektar för utvalda grödgrupper åren 1999–2013 1 000-tal hektar

1 400 1 200 1 000 800

Spannmål Vall och grönfoderväxter

600

Rabs och rybs Träda

400 200 0 1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Av figur B framgår att spannmålsodlingen år 2013 utnyttjade 32 % av den totala jordbruksarealen, vall och grönfoderväxter 39 %, betesmark 15 % och träda 5 %. Endast en mindre del av arealen utnyttjades för odling av baljväxter, potatis, sockerbetor, raps och rybs respektive övriga växtslag. Det är små skillnader mellan 2010 och 2013. Figur B. Jordbruksmarkens användning år 2010 och 2013 Spannmål Baljväxter Vall och grönfoder Potatis Sockerbetor

2013

Raps och rybs

2010

Övriga växtslag Träda Summa betesmark 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Av figur C framgår att inom spannmålsodlingen var odlingen av korn störst med 40 % av arealen, därefter vete med 33 % av arealen och havre med 20 % av arealen. Råg, rågvete och blandsäd svarade tillsammans för endast 7 % av arealen. Sedan 2010 har andelen vete minskat från 42 % till 33 % av spannmålsarealen, andelen korn har ökat från 33 % till 40 % och andelen havre har ökat från 17 % till 20 % av spannmålsarealen.


7

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

Figur C. Spannmålsarealens fördelning år 2010 och 2013

Vete Råg Korn Havre

2013 2010

Rågvete Blandsäd 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Jordbruksmarkens fördelning per län Av figur D framgår att en stor del av landets åkermark år 2013 fanns i Västra Götalands län och i Skåne län. Sammanlagt 911 500 hektar åkermark fanns i dessa län. Mest betesmark och slåtteräng fanns i Kalmar län med 72 600 hektar, följt av Västra Götalands- samt Skåne län. Figur D. Jordbruksmarkens fördelning per län i tusen hektar år 2013 Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Åkermark Betesmark

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens 0

50

100

150

200

250

300

350

400 450 500 1 000-tal hektar

Av figur E framgår det att andelen åker- respektive betesmark skiljer sig åt mellan länen. Västerbottens län har den procentuellt största andelen åkermark, där 97 % av jordbruksmarken är åkermark. Kalmar län har den procentuellt största andelen betesmark, där 37 % av jordbruksmarken är betesmark. Detta är liknande fördelning som för 2012.


8

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

Figur E. Jordbruksmarkens fördelning per län år 2013 Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Åkermark Betesmark

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Antal jordbruksföretag Tablå B visar att antalet jordbruksföretag år 2013 var 67 146 stycken, vilket var 3 945 stycken färre än år 2010. Detta motsvarar en minskning med 6 %. Minskningen av företag är störst bland företagen med mellan 2 till 5 hektar åkermark, 1 459 stycken (-13 %). Antal företag ökade i två grupper, de som har upp till 2,0 hektar åkermark (+150 företag, +4 %) och de som har över 100 hektar åkermark (+149 företag, +2 %). Ungefär 60 % av företagen som finns i gruppen upp till 2,0 hektar åkermark har minst 5,0 hektar jordbruksmark. Övriga företag har djur och/eller trädgårdsodling. Tablå B. Jordbruksföretag efter storleksklass åkermark, hektar Storleksklass åkermark

Antal företag 2010

-2.0

2013

Förändring 2010-2013 Antal

Procent

3 785

3 935

150

4

2,1- 5,0

11 601

10 142

-1 459

-13

5,1- 10,0

13 943

13 857

-86

-1

10,1- 20,0

13 008

12 439

-569

-4

20,1- 30,0

6 603

6 022

-581

-9

30,1- 50,0

7 490

6 778

-712

-10

50,1- 100,0

8 205

7 368

-837

-10

Över 100,0

6 456

6 605

149

2

71 091

67 146

-3 945

-6

Totalt

Av figur F framgår att de allra flesta jordbruksföretag återfanns i Skåne eller Västra Götaland. Åkermarken i Västra Götalands län brukas av knappt 13 000 företag och åkermarken i Skåne län brukas av knappt 8 300 företag. Värt att notera är att ett och samma företag kan förekomma flera gånger i diagrammet om företaget har mark i fler än ett län och/eller har både åkermark och betesmark i ett län. Det är antal jordbruksföretag som brukar åkermark och be-


9

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

tesmark i respektive län som avses, inte hur många företag som har sin adress i respektive län. Figur F. Antal jordbruksföretag i tusental per län år 2013 Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Åkermark Betesmark

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens 0

2

4

6

8

10

12

14 1 000-tal

Förändring av betesmark Arealen betesmark har ändrats genom åren, vilket framgår i figur G. Förändringarna kan till viss del förklaras av hur stödsystemen har definierat begreppet betesmark. År 2010 har definitionen på vilka företag som ingår i LBR ändrats, se vidare avsnittet ”Fakta om statistiken”. Detta får till följd att arealen betesmark år 2010 ökar med 29 200 hektar jämfört med arealen enligt den gamla definitionen av LBR år 2010. Figur G. Areal betesmark i tusen hektar åren 2002–2013 1 000-tal hektar 600 500 400 300 gammal definition 200

ny definition

100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Antal hektar brukad åkermark per jordbruksföretag Karta A visar att genomsnittet av antal hektar åkermark per jordbruksföretag skiljer sig åt i landet. Exempelvis skiljer det totalt knappt 23 000 hektar och knappt 4 700 företag mellan Västra Götalands län och Skåne län. Detta medför att företagen i Skåne län i genomsnitt brukar 18 hektar mer åkermark än företagen i Västra Götalands län.


Statens Jordbruksverk

10

JO 10 SM 1401

I genomsnitt brukar ett företag 40 hektar åkermark i Sverige. Företagen i Östergötlands län brukar flest hektar i genomsnitt, 61 hektar, medan företagen i Kronobergs län har minst hektar i genomsnitt, 20 hektar. Beräkningarna är endast baserade på företag som har åkermark. Om ett företag exempelvis har åkermark i Västerbottens och Norrbottens län är det med i beräkningarna två gånger. Karta A. Genomsnittligt antal hektar åkermark per jordbruksföretag i respektive län 2013

Andel företag och hektar fördelade på storleksgrupp åker Figur H visar hur stor andel av företag med åkermark som finns inom respektive storleksgrupp åker. 2013 återfanns störst andel av företagen i gruppen som har 5,1-10 hektar åkermark, 22 %.


11

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

År 2010 ändrades gränserna för vilka företag som ingår i Lantbruksregistret (LBR). År 2009 och tidigare gällde att företagen hade mer än 2,0 hektar åkermark medan det från och med 2010 gäller att företagen ska ha mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark. LBR baseras bland annat på information om företag som har sökt stöd och för vilka arealer de sökt stöd. Gränserna för att få stöd ändrades 2010. 2009 och tidigare var kraven att företaget skulle bruka minst 0,3 hektar jordbruksmark. Sedan 2010 gäller det att företaget ska bruka minst 4,0 hektar jordbruksmark. Ändringen av gränserna i LBR och ändringen av stödsystemet bidrar troligen till att andelen företag i grupperna mindre än 2 hektar och 5,1-20 hektar ökat mellan 2009 och 2010 samtidigt som gruppen 2,1-5 hektar minskat. I samband med övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005 till följd av EU:s jordbruksreform ansökte betydligt fler jordbrukare om stöd än tidigare. Ett stort antal av dessa hade tidigare inte ansökt om stöd. Vidare ansöktes om stöd för åkerarealer som ingen tidigare ansökt om stöd för. Detta tillsammans innebär att de redovisade arealerna för vissa grödor och antalet företag med växtodling för år 2005 är betydligt högre än vad redovisats för 2004. Detta påverkar också andelen företag i vissa storleksgrupper, vilket syns i figur H. Figur H. Andel företag i respektive storleksgrupp åker 2003–2013 25%

20%

-2 2,1-5,0 5,1-10,0

15%

10,1-20,0 20,1-30,0

10%

30,1-50,0 50,1-100,0 5%

100,1-

0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

I figur I ser man att över 50 % av åkermarken i landet brukas av företag som finns i gruppen mer än 100 hektar åkermark. Detta är en ökning sedan 2003 då det var under ca 41 % av åkermarken som brukades av företagen i den gruppen.


12

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

Figur I. Andel hektar åkermark i respektive storleksgrupp åker 2003–2013 60% 50% -2 2,1-5,0

40%

5,1-10,0 10,1-20,0

30%

20,1-30,0 30,1-50,0

20%

50,1-100,0 10%

100,1-

0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Förhållande mellan jordbruksmark och landareal Karta B visar hur stor andel av landarealen i respektive kommun som används till jordbruksmark. Landarealen är hämtad från SCB och enligt deras definition ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal kvadratmeter stora, i landarealen. Landarealen i 38 av Sveriges 290 kommuner består av minst 40 % jordbruksmark medan landarealen i 91 av kommunerna består av mindre än 5 % jordbruksmark. Exempelvis är jordbruksmarken mindre än 5 % av landarealen i samtliga kommuner i Västernorrlands och Norrbottens län.


Statens Jordbruksverk

13

JO 10 SM 1401

Karta B. Andel jordbruksmark av landarealen p책 kommunniv책, 2013


14

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols – 0 0,0 .. . *

Noll Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges Uppgift kan inte förekomma Preliminär uppgift

Zero Less than 0.5 Less than 0.05 Data not available Not applicable Provisional figure


15

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

1a. Areal spannmål 2013, hektar 1a. Areas under cereals in 2013, hectares Område Storleksgrupp åker

Höstvete

Vårvete

Vårkorn

Havre

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

5 885 8 692 10 055 32 761 885

3 728 16 467 8 880 11 157 1 006

142 593 405 3 155 29

132 123 155 1 110 11

11 944 40 803 18 380 24 629 6 564

5 330 10 690 12 525 11 549 5 810

344 535 1 221 3 782 413

323 1 507 1 100 2 001 1 221

27 827 79 411 52 721 90 144 15 940

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

389 10 731 6 325 3 030 84 791

974 1 769 4 317 1 126 10 534

22 584 755 234 14 318

39 2 607 2 967 306 4 907

2 797 9 793 14 736 3 367 79 633

3 029 2 883 1 479 758 10 332

317 3 507 2 395 541 4 370

214 778 176 85 516

7 780 32 651 33 149 9 447 209 400

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

3 102 30 337 1 611 5 334 4 429

7 456 20 875 3 252 9 427 10 690

243 3 660 169 366 210

161 1 031 44 54 53

22 961 58 368 11 595 18 241 19 251

8 936 75 763 8 645 15 513 17 605

1 419 2 998 343 489 265

583 7 299 119 259 151

44 861 200 329 25 777 49 683 52 655

1 017 407 74 2 5 -

2 432 1 348 266 28 406 215

216 18 2 6 0

-

8 128 9 737 3 251 2 350 8 377 3 962

4 364 3 601 469 87 800 414

64 20 36 1 -

31 99 189 65 139 89

16 253 15 230 4 284 2 534 9 735 4 680

68 035 34 803 58 389 34 904 9 694 3 755 275 5

13 987 8 352 26 452 50 913 8 923 5 701 1 405 621

6 739 8 725 6 304 1 842 1 104 366 40 7

3 115 7 294 1 977 541 725 47 3 -

71 543 44 690 67 984 114 042 35 063 18 004 15 106 12 434

12 963 5 047 67 985 63 973 30 984 15 193 3 206 1 229

2 573 7 593 5 296 3 062 3 624 856 54 1

375 637 5 890 3 244 5 136 1 076 342 241

179 329 117 141 240 278 272 522 95 251 44 999 20 432 14 539

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

5 78 503 2 806 4 203 11 486 32 102 158 676

62 394 1 604 2 449 6 333 18 623 86 889

0 27 169 618 779 1 640 4 124 17 771

23 31 230 222 898 2 309 9 988

8 445 2 206 9 702 13 590 30 416 75 808 246 693

6 457 2 400 8 683 10 451 22 193 47 485 108 904

26 86 585 662 1 886 4 273 15 542

0 48 208 621 662 1 621 3 899 9 883

20 1 165 5 996 24 849 33 018 76 473 188 622 654 347

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

59 480 2 500 3 876 10 555 29 933 162 456

44 312 1 559 2 196 5 621 17 761 88 860

19 166 535 728 1 490 3 743 18 445

18 24 212 134 793 1 844 10 676

277 1 883 8 372 12 199 27 265 71 886 256 985

275 1 971 7 603 9 619 20 284 45 718 115 111

8 78 483 589 1 494 3 662 16 745

27 151 460 523 1 160 3 385 11 238

727 5 064 21 725 29 864 68 661 177 932 680 517

Hela riket1 2013 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2007 2005 2003 1999

209 860 331 805 331 803 323 182 295 325 364 058 209 641

116 353 68 184 68 182 38 367 59 430 47 290 65 777

25 127 24 228 24 227 24 716 21 386 24 366 24 507

13 701 17 928 17 926 8 274 5 356 6 345 11 883

378 867 300 847 300 841 318 407 373 208 362 127 470 104

200 581 164 386 164 378 207 909 200 122 279 808 305 658

23 059 36 231 36 230 53 914 50 292 44 661 32 586

16 943 984 490 19 150 962 758 19 150 962 737 15 317 990 086 18 857 1 023 976 25 235 1 153 890 33 022 1 153 178

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.

Råg Höstkorn

Rågvete Blandsäd

Summa spannmål


16

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

1b. Antal företag med odling av spannmål 2013 1b. Number of holdings with cultivation of cereals 2013 Område Storleksgrupp åker

Höstvete

Vårvete

Vårkorn

Havre

168 370 316 968 102

150 599 298 475 105

9 43 25 164 8

7 12 7 69 3

412 1 154 579 1 021 671

378 739 620 863 854

21 35 71 250 45

36 106 88 169 166

632 1 529 986 1 769 1 230

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

41 461 379 217 2 440

113 160 233 85 482

8 72 87 37 775

3 230 263 35 304

323 830 772 365 3 431

447 395 234 180 906

57 318 237 84 304

53 107 26 21 59

649 1 283 939 508 4 252

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

180 1 277 76 237 176

451 998 128 317 365

40 247 14 28 11

20 64 4 5 7

1 100 2 717 422 585 486

869 4 423 550 748 666

124 208 23 31 20

81 557 18 32 16

1 534 5 634 787 976 846

85 38 10 .. .. -

140 71 17 6 39 13

16 7 .. .. ..

-

484 619 267 170 432 184

396 458 88 31 145 69

6 3 .. .. -

9 24 37 14 28 8

667 821 353 195 550 220

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

1 880 1 592 1 918 1 279 756 233 31 ..

645 524 1 113 1 774 784 286 87 52

403 556 360 121 132 36 14 3

192 627 116 37 64 6 .. -

2 664 2 737 2 582 3 282 3 334 1 023 1 016 632

950 747 3 327 3 168 3 928 1 257 514 220

176 693 317 186 414 68 4 ..

48 84 366 264 686 103 73 38

3 262 3 557 4 642 5 009 6 361 1 859 1 313 790

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

4 33 131 495 553 1 087 1 940 3 280

31 107 309 328 661 1 317 2 463

.. .. 51 132 124 203 371 700

9 12 53 42 134 261 522

8 222 716 1 932 1 775 2 922 4 316 5 050

9 284 985 2 024 1 604 2 402 3 297 3 374

12 30 133 127 275 450 806

.. .. 90 216 164 265 408 471

22 595 1 880 3 996 3 081 4 538 5 934 6 109

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

25 129 439 510 999 1 872 3 549

20 87 292 297 603 1 291 2 626

7 50 108 125 194 347 765

7 11 46 27 118 227 597

131 603 1 665 1 656 2 716 4 396 5 774

146 802 1 838 1 537 2 353 3 415 3 888

4 27 110 108 225 408 951

13 66 163 160 226 424 591

335 1 579 3 590 2 959 4 374 6 182 7 136

7 523 11 172 11 170 11 505 12 669 16 144 13 896

5 216 3 488 3 487 2 559 3 724 3 492 5 070

1 596 1 669 1 667 1 714 1 883 2 576 3 090

1 033 1 437 1 436 765 626 773 1 654

16 941 17 319 17 312 19 765 24 470 27 173 36 546

13 979 15 100 15 092 18 682 22 045 26 888 31 426

1 833 2 969 2 968 4 287 4 677 5 126 5 007

1 643 1 993 1 992 2 057 2 382 2 801 4 594

26 155 29 320 29 298 32 478 38 168 42 781 51 472

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Hela riket1 2013 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2007 2005 2003 1999

Råg Höstkorn

Rågvete Blandsäd

Summa spannmål

Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


17

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

2a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2013, hektar 2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2013, hectares Område Storleksgrupp åker

Ärter, åkerbönor m.m.

Konservärter

Bruna bönor

Majs

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

919 2 843 1 642 6 125 75

15 -

-

43 91 64 706 139

478 1 171 775 1 537 3 226

34 832 47 794 46 647 71 377 66 273

286 617 1 126 1 714 29

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

17 915 1 510 84 1 784

6 978

501 -

42 3 373 2 158 491 5 811

1 609 3 896 706 392 2 865

36 252 69 954 37 220 14 928 105 020

10 125 47 6 4 250

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

867 9 342 617 1 183 1 743

1 607 807 -

-

1 838 952 70 35 77

1 361 7 837 2 163 1 112 712

48 080 184 281 65 013 36 231 25 784

402 3 221 387 723 779

265 120 7 2 2 4

-

-

2 2 -

1 126 1 635 1 068 1 403 1 841 536

35 400 45 182 41 596 34 993 51 471 26 177

69 86 44 0 55 1

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

1 831 2 860 13 762 8 613 1 708 1 237 48 6

6 385 1 761 807 15 438 -

501 -

3 636 8 327 1 048 374 2 407 98 4 -

1 250 4 106 4 668 4 754 12 760 3 410 3 797 2 706

50 597 121 431 114 858 199 926 322 015 112 417 119 341 83 922

3 515 1 061 4 429 3 663 631 542 81 56

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

10 104 229 360 1 289 4 046 24 028

7 34 199 248 637 1 708 6 574

11 15 53 422

2 108 336 269 733 2 787 11 659

2 154 565 1 469 1 748 3 410 8 239 21 863

859 28 616 78 664 125 094 90 302 145 485 246 480 409 006

68 165 221 112 407 1 307 11 698

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

8 98 228 280 1 200 3 642 24 610

4 37 196 180 651 1 676 6 663

8 15 32 445

0 73 311 181 612 2 026 12 690

60 342 1 065 1 263 2 625 7 296 24 800

7 16 436 67 506 111 757 82 203 131 951 237 121 477 525

43 173 224 113 414 1 026 11 984

Hela riket1 2013 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2007 2005 20032 19992

30 065 36 084 36 084 19 198 31 285 28 942 30 053

9 407 9 368 9 368 8 824 8 874 9 121 8 752

501 658 658 535 707 767 872

15 893 16 325 16 325 10 845 5 793 .. ..

37 450 40 744 40 740 35 637 33 835 31 748 21 867

1 124 505 1 137 642 1 136 770 1 081 077 1 027 294 933 280 983 967

13 978 14 818 14 818 14 276 12 847 12 306 8 165

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

1) Se avsnittet Fakta om statistiken. 2) Majs ingår i grönfoder

Grönfoder Slåtter- och betesvall

Frövall


18

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2013 2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2013 Område Storleksgrupp åker

Ärter, åkerbönor m.m.

Konservärter

Bruna bönor

Majs

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

56 185 106 367 11

.. -

-

8 8 6 35 19

63 131 79 166 548

1 660 2 355 1 833 2 990 3 371

11 37 37 86 8

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

5 79 155 12 127

430

42 -

.. 213 146 49 420

271 359 100 83 467

2 229 2 879 1 329 1 244 7 194

5 12 7 5 185

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

88 549 41 81 113

110 51 -

-

133 75 3 7 6

194 799 182 98 35

2 953 10 578 2 838 1 937 1 358

27 135 32 36 39

25 19 .. .. .. ..

-

-

.. .. -

139 187 215 213 219 61

1 751 2 082 1 863 1 417 2 064 1 077

8 12 9 .. 7 ..

133 271 777 548 187 105 13 3

406 113 51 .. 30 -

42 -

253 593 57 37 200 12 .. -

154 472 355 415 1 963 339 586 343

3 988 5 780 5 977 9 056 18 523 5 817 5 159 3 509

161 53 197 170 58 40 18 9

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

8 40 58 68 189 454 1 200

3 5 21 25 57 136 345

4 3 10 25

3 34 68 49 118 298 560

.. .. 347 626 491 721 1 055 1 199

713 7 930 12 182 10 962 5 273 6 059 6 766 6 302

26 41 31 21 45 98 435

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

5 36 57 60 174 421 1 264

.. .. 20 21 57 134 352

3 3 6 30

.. .. 63 31 103 238 665

46 223 519 444 676 1 105 1 558

8 4 503 12 424 11 742 5 795 6 535 7 489 7 691

15 47 33 21 45 87 449

Hela riket1 2013 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2007 2005 20032 19992

2 017 2 556 2 555 1 747 2 832 3 022 3 718

592 577 577 591 576 591 558

42 49 49 45 71 76 130

1 130 1 302 1 302 999 624 .. ..

4 571 5 121 5 117 5 246 5 505 5 471 4 671

56 187 58 559 57 859 61 007 62 502 51 719 60 943

697 813 813 859 866 814 770

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

Grönfoder Slåtter- och betesvall

Frövall

Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 1) Se avsnittet Fakta om statistiken. 2) Majs ingår i grönfoder


19

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

3a. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2013, hektar 3a. Areas under potatoes, sugar beets and oilseeds 2013, hectares Område Storleksgrupp åker

Mat- Potatis för potatis stärkelse

Socker- Höstraps betor

Vårraps Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

97 202 66 1 695 109

0 -

7 4 9 17 -

753 722 975 5 796 214

4 082 11 534 6 068 6 723 71

53 33 26 29 -

122 190 278 131 -

5 009 12 479 7 347 12 679 285

77 190 514 3 049 0

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

53 446 875 71 6 695

5 658 1 779 3 553

151 20 687 34 479

114 4 048 4 620 1 052 45 777

103 427 1 588 175 1 452

2 98

15 11 42 132

232 4 486 6 252 1 227 47 459

71 1 185

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

1 884 2 417 375 466 54

12 59 -

854 6 -

1 868 5 182 33 259 143

1 603 7 393 1 756 2 749 4 962

1 72

333 202 115 132

3 471 12 909 1 991 3 122 5 309

477 167 107

948 218 158 135 323 524

-

0 -

36 43 2 -

195 55 8 3 3

4 -

682 221 17 1 21 108

913 324 24 1 26 110

1 -

5 022 4 580 3 731 1 058 816 790 952 861

578 4 922 59 0 507 -

28 733 7 138 20 20 319 3 0

34 695 20 722 10 128 2 885 2 822 385 2

2 101 2 279 12 146 30 630 2 192 1 543 51 6

13 82 29 184 5 4 -

114 45 304 943 145 908 162 128

36 923 23 128 22 607 34 643 5 165 2 841 213 136

162 94 3 364 1 056 16 146 0 -

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

2 60 188 595 729 1 492 3 275 11 470

14 74 211 386 1 283 4 098

11 43 319 654 2 052 5 609 27 545

3 44 263 988 1 332 3 548 10 560 54 901

7 93 532 824 2 157 7 229 40 107

1 14 8 98 197

4 21 62 81 281 495 1 806

3 55 377 1 595 2 237 5 994 18 383 97 011

4 17 4 47 164 601 4 001

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

1 50 169 563 718 1 492 3 065 11 752

14 65 142 360 1 151 4 335

11 42 291 594 2 045 5 152 28 099

38 232 870 1 175 3 298 9 686 56 340

6 88 462 730 2 090 6 785 40 788

15 8 98 197

4 21 53 82 279 463 1 849

48 342 1 400 1 987 5 675 17 032 99 173

4 17 4 47 122 594 4 051

Hela riket1 2013 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2007 2005 2003 1999

17 810 19 842 19 841 20 330 22 081 21 923 24 422

6 066 7 361 7 361 8 032 8 372 8 617 8 391

36 234 37 950 37 948 40 682 49 182 50 100 59 881

71 638 71 836 71 836 50 341 34 997 23 352 19 626

50 949 35 695 35 695 33 044 38 578 26 670 31 273

319 496 496 1 117 1 460 817 1 206

2 751 2 207 2 207 3 341 7 116 7 734 23 784

125 656 110 234 110 234 87 843 82 151 58 573 75 889

4 839 19 144 19 144 4 333 9 854 3 727 34 172

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


20

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2013 3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oilseeds in 2013 Område Storleksgrupp åker

Mat- Potatis för potatis stärkelse

Socker- Höstraps betor

Vårraps Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

57 96 43 137 140

.. -

.. .. .. .. -

33 59 55 310 15

152 403 214 352 12

.. 6 3 3 -

7 17 16 13 -

172 450 259 594 23

4 8 17 169 ..

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

88 99 88 59 514

.. 36 133 207

10 .. 79 1 780

9 227 347 105 1 971

12 33 160 20 119

.. 6

.. .. 7 6

21 252 417 114 2 043

3 .. 7

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

221 515 90 110 20

.. 7 -

126 3 -

142 291 3 25 12

126 414 74 149 196

.. 6

24 9 9 11

253 679 85 175 221

35 8 6

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

139 162 141 134 117 79

-

.. -

5 3 3 -

10 3 .. 7 3

.. -

39 22 .. .. 8 12

52 29 5 .. 18 14

.. -

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

444 414 301 304 696 235 455 226

59 284 7 .. 50 -

1 502 495 3 3 45 .. ..

1 470 1 223 553 186 253 20 3

151 229 653 1 152 184 76 5 10

3 4 3 17 .. .. -

6 8 26 61 14 59 16 20

1 582 1 331 1 108 1 316 432 151 21 32

4 6 197 43 5 7 .. -

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

7 172 351 516 323 420 522 734

5 21 39 58 107 156

6 21 90 139 308 541 900

.. .. 57 184 210 433 899 1 806

6 25 91 108 236 594 1 391

.. .. .. 9 15

.. .. 13 16 25 57 92

.. 25 87 285 326 680 1 483 2 968

.. .. 4 7 14 55 177

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

.. 100 333 497 330 436 532 816

5 17 30 54 102 178

6 20 80 125 313 506 955

15 51 164 189 408 855 1 927

4 21 82 101 226 575 1 442

5 .. 9 15

.. 4 11 17 24 54 97

20 76 255 302 646 1 425 3 132

.. 3 3 7 10 56 181

3 045 3 685 3 679 4 511 5 168 5 306 8 517

386 516 515 571 645 669 868

2 005 2 248 2 247 2 657 3 523 3 829 4 578

3 609 3 840 3 840 3 221 2 530 1 963 2 003

2 451 1 865 1 865 2 049 2 666 2 009 2 648

30 54 54 103 145 107 163

208 185 185 298 616 751 2 029

5 856 5 596 5 596 5 278 5 517 4 511 6 198

261 878 878 275 569 328 2 921

Hela riket1 2013 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2007 2005 2003 1999

Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


21

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2013, hektar 4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2013, hectares Område Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

490 1 950 1 656 1 158 63

243 152 442 649 148

138 756 188 196 20

12 095 18 420 12 789 10 706 1 413

-

135 153 100 186 160

82 677 166 232 126 102 201 937 87 880

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

107 172 60 38 2 309

43 1 040 926 692 7 904

15 56 77 23 599

1 075 2 759 2 457 1 033 4 185

-

180 189 69 163 892

47 420 121 442 85 526 31 060 444 368

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

108 962 315 1 604 891

687 789 114 161 37

63 841 310 163 1 152

3 236 40 740 9 072 9 899 12 214

-

256 1 143 637 218 74

109 588 467 111 106 843 104 766 101 588

214 51 43 9 388 60

153 45 50 81 63 179

236 142 48 52 20 20

4 483 3 736 865 622 5 042 1 269

-

316 368 580 385 595 368

60 376 67 141 48 771 40 216 69 561 33 927

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

974 1 207 1 538 6 556 1 084 770 70 448

4 763 5 828 1 099 1 088 1 091 304 182 243

435 306 822 2 441 315 577 175 40

3 221 5 947 29 814 66 060 24 682 18 605 3 434 6 351

-

528 507 479 669 1 573 1 012 1 322 1 076

327 882 310 847 443 382 603 458 470 778 187 750 150 051 110 383

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

1 77 473 1 228 872 1 529 2 217 6 251

84 304 660 1 103 730 1 161 2 772 7 785

1 96 232 389 234 511 1 364 2 284

33 2 643 10 623 20 059 16 350 22 790 31 338 54 278

-

325 5 198 1 295 28 116 204

1 329 38 470 99 557 177 764 148 132 264 556 520 201 1 354 522

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

55 433 1 127 784 1 556 2 087 6 606

69 275 642 1 003 729 1 189 2 650 8 043

1 75 223 385 227 515 1 294 2 392

1 2 212 10 254 19 395 15 593 22 514 30 839 57 305

-

214 4 542 2 062 28 116 204

292 24 548 87 492 159 737 134 913 241 622 494 732 1 461 195

12 647 13 126 13 126 14 299 13 700 14 306 14 311

14 599 14 687 14 685 14 913 13 376 10 437 13 565

5 111 5 381 5 381 5 934 5 094 1 893 5 376

158 113 176 801 176 771 280 591 321 309 275 644 270 735

2 023 1 769 11 936 33 331

7 166 10 535 10 460 8 239 31 555 41 374 -

2 604 531 2 633 457 2 632 450 2 647 700 2 703 057 2 668 586 2 746 929

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Hela riket1 2013 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2007 2005 2003 1999 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.

Outnyttjad Ospecificerad åkermark åkermark

Summa åkermark


22

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2013 4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2013 Område Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

45 149 119 106 19

59 55 67 108 68

46 99 58 50 41

886 1 641 1 058 1 210 525

-

46 46 32 61 47

1 892 2 876 2 118 3 297 3 463

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

18 25 8 9 296

43 152 129 119 707

27 33 41 20 190

365 697 440 286 1 108

-

56 57 20 41 207

2 339 3 026 1 432 1 340 8 287

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

20 164 27 136 67

146 240 35 50 25

47 197 69 51 72

702 5 416 1 064 1 032 904

-

84 336 167 64 24

3 253 12 958 3 361 2 315 1 686

32 9 10 4 47 6

44 41 35 31 41 48

43 44 24 16 28 20

641 563 215 168 616 227

-

90 100 157 108 158 97

2 041 2 302 2 090 1 553 2 431 1 243

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

168 127 190 509 175 90 17 53

452 638 206 250 410 113 105 90

118 142 136 323 248 131 77 49

903 1 366 3 655 5 534 4 493 2 296 836 865

-

116 127 144 208 477 276 363 287

4 873 6 413 7 630 10 771 20 017 6 850 5 717 4 079

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

.. .. 106 189 118 145 208 504

109 228 300 355 176 226 367 475

4 63 113 178 112 140 272 329

41 1 039 2 601 3 441 2 136 2 764 3 514 4 056

-

280 1 501 213 .. .. ..

1 110 10 142 13 857 12 439 6 022 6 778 7 368 6 605

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

17 100 171 124 141 219 529

78 175 306 357 176 240 356 548

4 42 108 167 112 140 260 378

.. .. 2 510 3 331 2 095 2 731 3 565 4 591

-

209 1 362 423 .. .. ..

282 6 483 14 376 13 255 6 545 7 275 8 102 8 003

1 301 1 284 1 284 1 284 1 225 1 295 1 256

2 236 2 448 2 433 2 762 2 627 2 183 2 831

1 211 908 907 1 040 1 020 780 1 123

19 592 20 116 20 084 33 998 35 754 28 961 30 664

1 586 1 603 7 208 9 285

1 998 2 990 2 942 2 028 3 763 5 295 -

64 321 68 296 67 500 71 978 75 757 66 780 80 119

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Hela riket1 2013 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2007 2005 2003 1999

Outnyttjad Ospecificerad åkermark åkermark

Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.

Summa åkermark


23

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

5a. Areal betesmark och slåtteräng 2013, hektar 5a. Areas under pasture and meadow in 2013, hectares Område Storleksgrupp åker

Betes- Slåtteräng mark

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

9 542 14 230 15 575 38 843 38 371

98 395 391 217 125

736 1 551 477 1 334 174

-

-

85 213 184 104 0

-

166 104 83 173 216

10 627 16 493 16 709 40 670 38 885

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

20 040 47 155 15 295 10 441 53 662

201 812 225 70 1 821

121 2 468 4 560 191 68

-

21 812 4 815 -

26 142 192 306 34

-

186 189 68 67 444

20 573 72 579 25 156 11 074 56 028

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

15 139 55 326 6 258 8 195 6 263

130 658 207 181 472

29 645 19 182 2

107 -

-

179 3 338 4 31

-

141 602 180 132 62

15 619 60 569 6 772 8 695 6 829

4 525 3 758 1 794 3 476 1 281 743

126 137 59 99 128 1 466

161 35 20 474 557 67

6 356 1 617 227 7 462 233 -

-

0 -

-

119 95 140 211 162 90

11 288 5 641 2 240 11 722 2 361 2 367

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

16 384 69 369 38 308 51 916 163 849 17 736 9 203 3 146

752 1 745 493 1 516 1 168 445 250 1 646

0 5 927 645 2 855 2 947 197 126 1 174

217 8 408 7 377

26 627 -

34 552 38 513 3 689 12 -

-

155 298 221 477 1 292 438 339 410

17 325 104 519 39 706 57 278 172 946 19 045 18 325 13 753

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

20 695 16 500 24 302 36 135 28 517 45 895 79 417 118 449

2 598 492 574 737 397 516 1 042 1 662

2 288 456 1 305 1 448 1 359 1 899 2 343 2 775

1 133 650 553 1 660 2 045 3 105 4 616 2 240

2 505 548 420 1 010 1 491 2 576 6 485 11 593

962 164 762 854 85 363 607 1 042

-

1 426 1 680 336 103 34 23 22 7

31 607 20 489 28 252 41 946 33 929 54 376 94 530 137 767

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

14 1 702 20 301 31 782 25 233 40 239 74 955 175 684

58 1 067 1 045 624 762 1 444 3 016

2 140 599 685 1 521 3 066 7 859

34 243 312 851 1 614 12 949

7 49 199 352 1 491 24 528

1 55 97 261 223 875 3 327

-

72 1 089 1 707 340 139 81 90 114

86 2 851 23 310 34 156 27 453 44 029 83 535 227 476

Hela riket1 2013 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2007 2005 2003 19992

369 910 384 701 362 932 417 697 439 304 419 951 ..

8 016 7 982 5 712 5 715 5 688 4 618 ..

13 872 11 732 10 530 14 862 14 519 14 344 ..

16 002 18 708 17 615 21 412 21 938 15 050 ..

26 627 23 078 21 692 25 846 23 738 21 509 ..

4 839 3 833 2 975 ..

1 654 2 535 10 378 ..

3 630 1 874 1 252 2 144 5 783 8 565 ..

442 896 451 908 422 708 489 328 513 505 494 414 ..

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

1)

Se avsnittet Fakta om statistiken.

2)

Inga uppgifter tillgängliga

Skogsbete

Fäbod- Alvarbete bete

Mosaik- Outnyttjad Ospecifibetesbetescerad marker mark betesmark

Summa betesmark och slåtteräng


24

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2013 5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2013 Område Storleksgrupp åker

Betes- Slåtteräng mark

Skogsbete

Fäbod- Alvarbete bete

Mosaik- Outnyttjad Ospecifibetesbetescerad marker mark betesmark

Summa betesmark och slåtteräng

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

1 081 1 473 1 210 2 396 3 054

28 66 59 69 113

76 127 61 181 44

-

-

7 33 27 31 ..

-

38 40 24 58 72

1 127 1 540 1 244 2 464 3 135

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

1 964 2 523 976 1 045 4 509

131 228 97 39 276

21 124 270 18 19

-

165 164 -

11 25 60 29 4

-

64 52 19 34 138

2 041 2 619 1 036 1 082 4 724

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

2 037 6 609 1 019 977 635

43 254 68 46 48

10 107 9 22 3

5 -

-

14 66 3 9

-

58 265 81 33 16

2 098 6 943 1 139 1 029 673

827 826 565 662 322 214

71 53 38 56 43 126

6 12 9 31 29 7

86 25 4 90 .. -

-

.. -

-

53 45 73 48 43 36

929 900 658 759 394 357

1 867 4 193 3 587 5 083 15 157 2 642 2 069 736

111 388 106 217 616 158 155 204

.. 339 105 280 330 43 36 53

11 119 81

329 -

3 96 16 76 125 7 -

-

51 90 85 143 498 163 163 97

1 968 4 391 3 697 5 303 15 738 2 872 2 336 1 002

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

2 105 4 494 5 625 5 934 3 277 3 933 4 747 4 364

321 313 311 262 138 165 202 224

92 72 147 148 112 162 231 220

34 22 19 21 28 32 38 17

32 12 14 27 30 39 91 84

46 22 30 34 24 26 54 85

-

345 808 107 17 4 5 .. ..

2 624 5 419 5 855 6 045 3 323 3 977 4 792 4 391

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

12 1 251 6 670 6 996 3 846 4 443 5 494 5 767

90 457 385 173 200 266 365

3 79 152 113 180 281 376

9 23 21 33 38 87

.. .. 22 25 64 208

.. .. 25 32 42 62 138

-

57 610 541 57 9 10 .. ..

69 1 922 7 425 7 194 3 918 4 523 5 558 5 817

34 479 36 292 34 089 36 941 39 188 35 008 ..

1 936 2 057 1 707 1 903 1 977 1 589 ..

1 184 1 225 1 119 1 513 1 517 1 639 ..

211 226 187 205 217 160 ..

329 313 283 294 276 231 ..

321 196 168 ..

687 836 3 042 ..

1 290 922 784 787 3 763 5 292 ..

36 426 37 950 35 441 38 616 43 838 41 658 ..

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

Hela riket1 2013 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2007 2005 2003 19992

Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 1)

Se avsnittet Fakta om statistiken.

2)

Inga uppgifter tillgängliga


25

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

6a. Areal efter storleksgrupp åker 2013, hektar 6a. Areas by size group 2013, hectares Gröda

Åkerareal inom storleksgrupp, hektar åkermark -100,0 100,1-200,0 200,1-300,0 300,1-400,0 400,1-500,0

Summa 500,0-

Åkermark Höstvete Vårvete Råg Höstkorn Vårkorn Havre Rågvete Blandsäd Summa spannmål

51 184 29 464 7 356 3 714 132 174 91 676 7 517 7 060 330 144

55 003 33 805 5 897 4 332 108 061 54 679 7 231 4 829 273 836

35 708 18 846 3 239 2 251 55 648 23 264 3 659 2 514 145 128

20 483 11 892 2 576 1 274 29 969 12 651 2 050 698 81 592

15 052 7 840 1 746 547 19 460 6 593 883 429 52 550

32 430 14 506 4 313 1 584 33 555 11 718 1 720 1 413 101 240

209 860 116 353 25 127 13 701 378 867 200 581 23 059 16 943 984 490

Ärter, åkerbönor m.m. Konservärter Bruna bönor Majs Grönfoder Slåtter- och betesvall Frövall

6 037 2 833 79 4 234 15 587 715 499 2 280

7 980 2 530 189 5 088 11 745 228 681 3 256

6 204 1 404 77 2 772 4 471 87 374 2 502

3 835 778 48 1 337 2 360 36 585 1 880

2 148 458 40 1 023 1 015 18 722 967

3 861 1 405 68 1 440 2 271 37 644 3 093

30 065 9 407 501 15 893 37 450 1 124 505 13 978

Matpotatis Potatis för stärkelse Sockerbetor Höstraps Vårraps Höstrybs Vårrybs Summa raps och rybs Oljelin

6 340 1 968 8 688 16 737 10 842 121 945 28 645 838

4 922 1 678 8 639 18 698 14 570 50 881 34 199 1 379

2 486 997 6 120 11 638 8 801 95 376 20 910 835

1 541 413 3 309 7 544 5 299 153 12 996 503

1 187 459 2 605 5 322 3 971 346 9 639 429

1 333 551 6 872 11 699 7 466 52 49 19 267 855

17 810 6 066 36 234 71 638 50 949 319 2 751 125 656 4 839

6 396 6 814 2 827 103 836 6 962 1 250 009

2 506 2 950 1 109 26 855 617 542

1 045 1 777 489 11 084 204 295 879

680 708 181 6 474 155 219

681 958 121 3 205 96 208

1 339 1 392 383 6 660 189 675

12 647 14 599 5 111 158 113 7 166 2 604 531

251 461 6 354 11 097 13 762 15 034 3 797 3 624 305 129

65 984 940 1 857 1 691 8 423 835 79 730

25 722 313 702 549 2 748 61 7 30 102

11 508 229 145 422 80 12 383

4 843 76 39 37 4 995

10 391 104 32 30 10 557

369 910 8 016 13 872 16 002 26 627 4 839 3 630 442 896

Energiskog Trädgårdsväxter Andra växtslag Träda Ospecificerad åkermark Summa åkermark Betesmark och slåtteräng Betesmark Slåtteräng Skogsbete Fäbodbete Alvarbete Mosaikbetesmarker Ospecificerad betesmark Summa betesmark och slåtteräng


26

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

6b. Antal företag med areal efter storleksgrupp åker 2013, hektar 6b. Number of holdings with areas by size group 2013, hectares Gröda

Åkerareal inom storleksgrupp, hektar åkermark -100,0 100,1-200,0 200,1-300,0 300,1-400,0 400,1-500,0

Summa 500,0-

Åkermark Höstvete Vårvete Råg Höstkorn Vårkorn Havre Rågvete Blandsäd Summa spannmål

4 243 2 753 896 511 11 891 10 605 1 027 1 172 20 046

1 891 1 443 370 304 3 241 2 249 491 307 4 023

728 523 146 119 1 005 634 175 103 1 182

300 229 75 47 385 256 75 29 441

161 122 44 17 196 111 27 14 213

200 146 65 35 223 124 38 18 250

7 523 5 216 1 596 1 033 16 941 13 979 1 833 1 643 26 155

Ärter, åkerbönor m.m. Konservärter Bruna bönor Majs Grönfoder Slåtter- och betesvall Frövall

817 247 17 570 3 372 49 885 262

602 177 16 329 821 4 206 190

306 77 4 122 213 1 184 96

145 35 .. 55 78 446 63

66 20 .. 25 37 215 32

81 36 .. 29 50 251 54

2 017 592 42 1 130 4 571 56 187 697

Matpotatis Potatis för stärkelse Sockerbetor Höstraps Vårraps Höstrybs Vårrybs Summa raps och rybs Oljelin

2 311 230 1 105 1 803 1 060 15 116 2 888 84

449 86 485 981 783 9 55 1 663 83

151 39 199 410 311 .. 17 667 42

64 12 85 186 135 8 290 20

38 10 56 98 77 8 158 15

32 9 75 131 85 .. 4 190 17

3 045 386 2 005 3 609 2 451 30 208 5 856 261

797 1 761 882 15 536 .. 57 716

209 281 191 2 560 4 446

118 99 64 823 .. 1 234

56 35 31 324 453

38 28 17 152 218

83 32 26 197 254

1 301 2 236 1 211 19 592 1 998 64 321

Energiskog Trädgårdsväxter Andra växtslag Träda Ospecificerad åkermark Summa åkermark

Betesmark och slåtteräng Betesmark 30 115 2 950 804 291 142 177 Slåtteräng 1 712 154 39 16 5 10 Skogsbete 964 154 42 12 8 4 Fäbodbete 194 .. .. Alvarbete 245 63 17 4 Mosaikbetesmarker 236 48 16 14 4 3 Ospecificerad betesmark .. .. Summa betesmark och slåtteräng 32 035 2 969 806 294 144 178 Anm. För varje gröda redovisas antalet företag som har odling av respektive gröda. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en gröda.

34 479 1 936 1 184 211 329 321 1 290 36 426


27

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

Fakta om statistiken Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Undersökningarnas omfattning varierar. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruksregistret, LBR. Fram t.o.m. 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in via pappersenkäter från SCB. Fr.o.m. år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med det har även administrativa register börjat användas för att hämta in vissa uppgifter. Jordbrukarna behöver på så sätt inte lämna samma uppgifter mer än en gång. Fr.o.m. år 2010 har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut stämmer överens med de svenska. Fr.o.m. 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR samt EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 och senare inte är fullt jämförbara med 2009 och tidigare. På grund av detta har det i alla tabeller lagts in värden för Riket som överensstämmer med den gamla, svenska definitionen av LBR. Den största skillnaden mellan den gamla svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. Medan man i de gamla, svenska avgränsningarna hade en gräns på minst 2,0 hektar åkermark har man i EU:s avgränsningar en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark. Från och med 2010 används därför en avgränsning på mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark i LBR. Med de gamla, svenska avgränsningarna innehöll LBR 67 879 företag 2010. Med den nya avgränsningen innehöll LBR 71 091 företag. Således gör den nya avgränsningen att LBR ökade med ca 3 000 företag för 2010. Dessa företag återfinns i stort sett bara i storleksklassen företag med 2,0 hektar åkermark eller mindre.

Detta omfattar statistiken Uppgifterna i detta Statistiska meddelande är hämtade från Lantbruksregistret (LBR) 2013. Lantbruksregistret uppdateras årligen genom statistiska undersökningar och uppgifter från administrativa register vid Jordbruksverket. För närvarande görs en mer omfattande uppdatering av LBR vart tredje år, då samtliga jordbruksföretag undersöks genom en postenkät. Dessa undersökningar är även reglerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/20081. LBR 2013 baseras således dels på en postenkätundersökning2 till samtliga jordbruksföretag i juni 2013 och dels på uppgifter från administrativa register. Definitioner och förklaringar Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet vilka ingår i Lantbruksregistret. De företag som ingick i Lantbruksregistret i juni 2013 uppfyllde något av följande kriterier:

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar

om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88. 2 Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket (SJVFS 2013:4)


28

Statens Jordbruksverk

-

JO 10 SM 1401

brukade mer än 2,0 ha åkermark brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta innehade djurbesättning den 5 juni 2013 som omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor, eller minst 50 svin, eller minst 20 får och lamm, eller minst 1 000 fjäderfä.

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är: -

antal hektar åkermark uppdelad på olika grödor antal hektar betesmark av olika slag antal jordbruksföretag med odling av olika grödor antal jordbruksföretag med betesmark av olika slag.

Redovisning sker för riket totalt, uppdelat på företagsstorlek efter areal åkermark och uppdelat på företagsstorlek efter areal jordbruksmark samt uppdelat på län och produktionsområde. Redovisning av antal hektar åker- respektive betesmark uppdelat på stödområde samt antal hektar åkermark uppdelat på län och kommun sker i databasen. Följande uppdelning görs för åkermark och betesmark: -

Spannmål: höstvete, vårvete, råg, höstkorn, vårkorn, havre, rågvete, blandsäd.

-

Baljväxter, grönfoder och vall: ärter, åkerbönor m.m., konservärter, bruna bönor, majs, grönfoder, slåtter- och betesvall, frövall.

-

Potatis, sockerbetor, raps, rybs och oljelin: matpotatis, potatis för stärkelse, sockerbetor, höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs, oljelin.

-

Träda m.m.: energiskog, trädgårdsväxter, andra växtslag, träda, ospecificerad åker.

-

Betesmark (ej åker): betesmark, slåtteräng, skogsbete, fäbodbete, alvarbete, mosaikbetesmark, ospecificerad betesmark.

Så görs statistiken Statistiken bygger i första hand på uppgifter i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (ARARAT) avseende 2013, men även i mindre grad på uppgifter från en postenkätundersökning enligt följande: -

För de jordbruksföretag som ansökte om arealbaserade stöd år 2013 används de ansökta arealerna i ARARAT.

-

För de jordbruksföretag som inte ansökte om arealbaserade stöd år 2013 används uppgifter i en postenkätundersökning genomförd år 2013 och som avsåg samtliga jordbruksföretag i landet.

Statistikens tillförlitlighet I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen. Täckningsfel har bedömts ha obetydlig inverkan på den redovisade åkermarksarealen. Det beror på att de uppgifter som ligger till grund för denna statistik sedan år 2000 väsentligen har hämtats från Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd, som innehåller uppgifter om grödarealer för jordbrukare som


29

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

ansöker om sådana stöd, och att en bedömning har gjorts att jordbrukarna söker stöd för i stort sett all åkermark i landet. Denna metod har använts för att jordbrukarna inte ska behöva uppge grödarealer mer än en gång varje år. Täckningsfelet för den redovisade betesmarksarealen är större, då den ansökta arealen betesmark till viss del beror på hur stödsystemet för betesmark ser ut vid varje given tidpunkt. Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2013 års undersökning består av LBR 2012 kompletterat med information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT) samt från statistiska undersökningar som genomförts 2013. Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller i enkätundersökningen är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller. Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ungefär 3 %. Resultaten har dock korrigerats för detta. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, granskning/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort. Vissa mindre justeringar av redovisade grödarealer har gjorts. Höstkorn i Dalarna och norr därom har redovisats som vårkorn. Alvarbete som redovisats i län utom Kalmar och Gotland har redovisats som betesmark. För länen 01 till 14, d.v.s. Stockholm till Västra Götaland, har fäbodbete redovisats som betesmark. I Norrbottens län har sockerbetor redovisats som matpotatis. Jordbrukarnas redovisning av fäbodbeten bygger i vissa fall på behovet av betesareal för nötkreatur i stödsammanhang. Jämförelser av fäbodbeten mellan åren bör göras med försiktighet. Företag brukar inte alltid exakt den mark de söker stöd för. Exempelvis så byter potatisodlare mark med andra odlare för att få en bra växtföljd. Detta medför bland annat att antalet företag som odlar potatis överskattas, medan arealen stämmer.

Bra att veta Annan statistik I JO 10 SM 1301 redovisades definitiva uppgifter om jordbruksmarkens användning 2012, i JO 18 SM 1301 redovisades höstsådda arealer 2013 och i JO 10 SM 1303 redovisades antal hektar åker- respektive betesmark som är omställd till ekologisk odling eller under omställning. Grödarealer i detta Statistiska meddelande stämmer med något mindre undantag med de grödarealer för Sverige som EU:s statistikkontor Eurostat redovisar vid publicering av skörde- och arealstatistik för EU-länderna. Jordbruksverket har publicerat en rapport, Marknadsöversikt – vegetabilier, rapport 2012:26, i den finns det bland annat beskrivet vad skörden av olika grödor används till. Elektronisk publicering Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/statistik samt på SCB:s webbplats www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.


Statens Jordbruksverk

30

JO 10 SM 1401

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en s채rskild Beskrivning av statistiken.


31

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

In English If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link ”Första sidan - I korta drag” above, then click on the link ”Hela publikationen (PDF)”. The total area of arable land has decreased The total area of arable land was 2,604,500 hectares in 2013, a decrease by 28,900 hectares (-1.1 %) since 2010. Since 2003, the area of arable land has decreased by 64,100 hectares (-2.4 %). The area of cereals has increased The total area of cereals was 984,500 hectares in 2013, an increase by 21,700 hectares (+2.3 %) compared with 2010. Compared with 2003 the area of cereals has decreased by 169,400 hectares (-15 %). Wheat decreased by 73,800 hectares (-18 %) compared with 2010. Compared with 20035, the area of wheat has decreased by 85,100 hectares (-21 %). The area of oats increased by 36,200 hectares (+22 %) compared with 2010. Compared with 2003, the area of oats has decreased by 79,200 hectares (-28 %). Barley increased by 73,800 hectares (+23 %) compared with 2010. The area of oilseeds has increased The area of rape and turnip rape was 125,700 hectares in 2013, an increase by 15,400 hectares (+14 %) since 2010. Since 2003 the area of rape and turnip rape has increased by 67,100 hectares (+115 %). The area of pasture and meadow has decreased The total area of pasture and meadows was 442,900 hectares in 2013, a decrease by 9,000 hectares (-2 %) compared with 2010.

List of tables Explanation of symbols 1a. Areas under cereals in 2013, hectares 1b. Number of holdings with cultivation of cereals 2013 2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2013, hectares 2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2013 3a. Areas under potatoes, sugar beets and oilseeds 2013, hectares 3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oilseeds in 2013 4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2013, hectares 4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2013 5a. Areas under pasture and meadow in 2013, hectares 5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2013 6a. Areas by size group 2013, hectares 6b. Number of holdings with areas by size group 2013, hectares

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


32

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

List of terms Alvarbete

Grazed alvar (flat areas on hard limestone bedrock with bare rock breaking through the thin soil)

Andra växtslag

Other crops

Betesmark

Pasture and meadow

Blandsäd

Mixed grain

Bruna bönor

Brown beans

Energiskog

Energy forest

Frövall

Seed ley

Fäbodbete

Mountain pasture

Grönfoder

Green fodder

Havre

Oats

Hela riket

Whole of Sweden

Höstkorn

Winter barley

Höstraps

Winter rape

Höstrybs

Winter turnip rape

Höstvete

Winter wheat

Konservärter

Green peas

Korn

Barley

Län

County

Matpotatis

Table potatoes

Oljelin

Linseed

Oljeväxter

Oilseed

Område

Region

Ospecificerad betesmark

Unspecified pasture and meadow

Ospecificerad åkermark

Unspecified arable land

Outnyttjad betesmark

Unutilised pasture and meadow

Outnyttjad åkermark

Unutilised arable land

Potatis för stärkelse

Potatoes for processing

Produktionsområde

Production area

Raps

Rape

Rybs

Turnip rape

Råg

Rye

Rågvete

Triticale

Skogsbete

Forest pasture

Slåtter- och betesvall

Temporary grass

Slåtteräng

Mown meadow

Sockerbetor

Sugar beets

Spannmål

Cereals


33

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1401

Stödområde

Support area

Träda

Fallow land

Trädgårdsväxter

Horticultural plants

Vall

Ley

Vete

Wheat

Vårkorn

Spring barley

Vårraps

Spring rape

Vårrybs

Spring turnip rape

Vårvete

Spring wheat

Åkerbönor

Field beans

Åkermark

Arable land

Ärter

Peas

JO10SM1401v2  

This is the description