Page 1

Ekologisk odling av grönsaker på friland

Du kan få goda råd Text: Carin Bunnvik, Jordbruksverket Vill du ha mer rådgivning och utbildning? Du kan få råd hos länsstyrelsen eller hos en privat rådgivare som till exempel Hushållningssällskapet om hur du bäst ställer om din odling. Rådgivaren kan hjälpa dig göra en omställningsplan och en ekonomisk beräkning av konsekvenserna av omställningen. Ibland ordnar rådgivarna också kurser och studiebesök. Foto: Johan Ascard

Kontakter för rådgivning

Du kan kontakta din länsstyrelse för att få information om aktuella aktiviteter i ditt län. Kontaktuppgifter hittar du på:

material, initierar forskning och tillämpade försök och för ut forskningsresultat. De förmedlar också internationella resultat, fortbildar rådgivare samt utgör en länk mellan rådgivare och Jordbruksverket centralt.

Länsstyrelsernas webbplats: www.lansstyrelsen.se Du kan också vända dig direkt till en rådgivare eller en intresseförening för mer information: Hushållningssällskapen www.hush.se Ekologiska Lantbrukarna www.ekolantbruk.se Biodynamiska föreningen www.biodynamisk.se EPOK (Centrum för ekologisk produktion och konsumtion), SLU www.epok.slu.se

Jordbruksverkets rådgivare

Jordbruksverket har sex regionalt placerade rådgivare som arbetar med frågor om ekologisk produktion och stödjer andra ekologiska rådgivare på olika sätt. De tar fram rådgivnings-

Rådgivarna har egna specialområden. Inom ämnesområdet ekologisk trädgårdsodling finns två regionalt placerade rådgivare: Johan Ascard i Alnarp, tfn 040-41 52 87, johan.ascard@jordbruksverket.se Christina Winter i Uppsala, tfn 018-12 64 10, christina.winter@jordbruksverket.se

Läs mer om ekologisk produktion

Jordbruksverket har fler trycksaker om ekologisk produktion, som kompletterar denna pärm. De flesta skrifterna ingår i serien Jordbruksinformation. Skrifterna kan beställas från Jordbruksverkets webbutik, webbutiken.jordbruksverket.se.


Om ekologisk produktion från Jordbruksverket Allmänt om ekologiskt lantbruk och växtodling

• Rotogräs (Råd i praktiken). Jordbruksinformation 11 – 2010 • Mekanisk ogräsbekämpning (Råd i praktiken). Jordbruksinformation 11 – 2011 • Jord i god kultur (Råd i praktiken). Jordbruksinformation nr 7 – 2005 • Baljväxters kväveefterverkan och betydelse för kväveförsörjningen i ekologiskt lantbruk. Jordbruksinformation 1 – 2005

Ekologisk odling av grönsaker på friland

• Skadegörare i frilandsgrönsaker och bär. BE21 2003 • Växtföljden och odlingssystemet vid ekologisk odling av frilandsgrönsaker, Jordbruksinformation nr 20 – 1999 • Stallgödsel i ekologisk grönsaksodling. Jordbruksinformation nr 11 – 1999 • Skörderester som växtnäringsresurs i grönsaksodlingen. Jordbruksinformation nr 3 – 1999 • Användning av fånggrödor i frilandsgrönsaker. Jordbruksinformation nr 8 – 1998 Nyhetsbrev om ekologisk odling av grönsaker: www.jordbruksverket.se/ekogronsaksbrev

Ekologisk odling av grönsaker i växthus

• Starta eko – Växthus, Jordbruksinformation nr 6 – 2009 • Ekologisk odling i växthus. Kurspärm 2008 • Skadegörare i växthus. BE22 2004

Ekologisk odling av bär

• Starta eko – Bär, Jordbruksinformation nr 4, 2010 • Ekonomi i bärodling, Jordbruksinformation nr 13 2011 • Ekologisk odling av jordgubbar. Jordbruksinformation nr 20 – 2006 • Skadegörare i frilandsgrönsaker och bär. BE21 2003

Ekologisk odling av frukt

• Starta eko – Frukt, Jordbruksinformation nr 8, 2010 • Ekonomi i fruktodling – kalkyler för äpple Jordbruksinformation nr 5 – 2010 • Skadegörare i frukt. BE23 2005 • Växtskydd i ekologisk fruktodling (pdf-fil, www.jordbruksverket.se/ekofruktbrev)

Tredje upplagan 2013 Foldern är en del i kurspärmen ”Ekologisk odling av grönsaker på friland” 2008. Jordbruksverket 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se P7:1

p7_1v3  
p7_1v3  

This is the description