Page 1

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005–2007

Rapport 2008:20 Foto: Mats Pettersson


Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005-2007

Enheten för handel och marknad 2008-09-01 Referens Anne Hansson Claes Renström Jimmie Enhäll


Innehåll Sammanfattning ....................................................................................................................... 3 1

Inledning ........................................................................................................................... 5 1.1

Rapportens upplägg.................................................................................................... 5

1.1.1

Produktgrupper enligt SITC ............................................................................... 5

1.1.2

Ländergrupper .................................................................................................... 6

1.1.3

Tabellernas form och innehåll............................................................................ 7

1.1.4

Import och export ............................................................................................... 7

1.1.5

Disposition ......................................................................................................... 7

1.2 2

Förändringar av handelsstatistiken efter 1995 ........................................................... 8

Handelsutveckling .......................................................................................................... 11 2.1

Sveriges exportutveckling under 2007..................................................................... 11

2.1.1

Perspektiv på svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ........................ 11

2.1.2

Export till olika ländergrupper ......................................................................... 12

2.1.3

Viktiga exportmarknader.................................................................................. 13

2.1.4

Olika produktgruppers exportutveckling ......................................................... 14

2.2

2.2.1

Perspektiv på svensk livsmedelsimport............................................................ 18

2.2.2

Import från olika ländergrupper ....................................................................... 18

2.2.3

Viktiga avsändningsländer ............................................................................... 20

2.2.4

Olika produkters importutveckling .................................................................. 21

2.3 3

Sveriges importutveckling under 2007 .................................................................... 18

Sveriges handelsbalans för jordbruksvaror och livsmedel under 2007.................... 22

Fördelning på ländergrupper och länder..................................................................... 25 3.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på ländergrupper och länder ............................................................................................................................. 25

4

3.2

Sveriges handel med EU-15..................................................................................... 28

3.3

Sveriges handel med EU:s nya medlemsländer ....................................................... 37

3.4

Sveriges handel med övriga länder i Central och Östeuropa samt Ryssland ........... 44

3.5

Sveriges handel med övriga OECD-länder .............................................................. 47

3.6

Sveriges handel med övriga länder .......................................................................... 51

Fördelning på produktgrupper..................................................................................... 57 4.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på produktgrupper ..................................................................................................................... 57 4.2

Sveriges handel med levande djur (SITC 00) .......................................................... 59

4.3

Sveriges handel med kött och köttvaror (SITC 01).................................................. 61 1


5

6

7

2

4.4

Sveriges handel med mejeriprod. och ägg (SITC 02) .............................................. 67

4.5

Sveriges handel med fisk, kräft- och blötdjur m.m. (SITC 03)................................ 72

4.6

Sveriges handel med spannmål och varor därav (SITC 04).................................. 76

4.7

Sveriges handel med frukt och grönsaker (SITC 05)............................................... 81

4.7.1

Sveriges handel med grönsaker och grönsaksprodukter .................................. 82

4.7.2

Sveriges handel med frukt, bär och nötter m.m. .............................................. 87

4.8

Sveriges handel med socker och sockervaror m.m. (SITC 06)................................ 92

4.9

Sveriges handel med kaffe, te, kakao m.m. (SITC 07) ............................................ 95

4.10

Sveriges handel med djurfoder (SITC 08) ............................................................... 98

4.11

Sveriges handel med diverse livsmedel (SITC 09) ................................................ 100

4.12

Sveriges handel med drycker (SITC 11) ................................................................ 104

4.13

Sveriges handel med tobak och tobaksvaror (SITC 12)......................................... 108

4.14

Sveriges handel med oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter (SITC 22)...................... 110

4.15

Sveriges handel med oljor och fetter (SITC 4) ...................................................... 112

Sveriges handel med levande växter........................................................................... 115 5.1

Export av levande växter........................................................................................ 115

5.2

Import av levande växter........................................................................................ 115

Sveriges handel med bearbetade jordbruksvaror..................................................... 119 6.1

Export av bearbetade jordbruksvaror ..................................................................... 119

6.2

Import av bearbetade jordbruksvaror ..................................................................... 120

Bilaga 2. Indelning av statistiska nummer i produktgrupper – icke-bilaga I ........ 129


Sammanfattning Rapporten syftar till att både på en övergripande och på en detaljerad nivå beskriva Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2005-2007. När det gäller definitionen av jordbruksvaror och livsmedel utgår rapporten till övervägande del från FN:s rekommenderade produktgruppering, SITC. Under 2007 exporterade Sverige jordbruksvaror och livsmedel för ca 41,5 miljarder kronor. Det är i löpande priser en värdeökning med nära 2,7 miljarder kronor eller 7 % jämfört med 2006. Spannmål och spannmålsprodukter står för en tredjedel av exportökningen och drycker, diverse förädlade livsmedel samt mejeriprodukter och ägg står för resterande del av ökningen. Fisk och fiskprodukter som är Sveriges viktigaste exportprodukt minskade dock med knappt 400 miljoner kronor. Huvuddelen (63 %) av den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel går till andra länder i EU-15. De största enskilda marknaderna för den svenska exporten är Danmark, Finland, Norge och USA. För tre år sedan var USA den viktigaste marknaden. För två år sedan gick Danmark om och nu har även Norge och Finland passerat USA. Värdet av exporten till de tre nordiska länderna har ökat med mellan 5 % (Finland) och 8 % (Norge). Värdet av exporten till USA har minskat med 4 %, viket kan förklaras med en sämre växelkurs. Det är framförallt exporten av spannmål och spannmålsprodukter samt förädlade livsmedel som ökat till Norge, medan exporten av förädlade livsmedel och drycker till USA har minskat. Värdet av den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel uppgick 2007 till knappt 77 miljarder kronor. Detta är i löpande priser en värdeökning med 5,6 miljarder kronor eller 8 %. Importen av fisk och fiskprodukter svarade för nästan halva importökningen och kött och köttvaror, frukt och grönsaker samt drycker för andra halvan av ökningen. Värdet av importen av fisk och fiskprodukter har alltså ökat samtidigt som värdet av exporten minskat. Volymmässigt har dock både importen och exporten ökat av fisk och fiskprodukter. Det kan förklaras med att vidareexporten av norsk fisk blivit mindre lönsam än föregående år eller/och att fisk och fiskprodukter i högre utsträckning finner avsättning inom Sverige. Ungefär 65 % av den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel kommer från EU-15. En del av denna import har emellertid inte sitt ursprung från EU-15 utan härstammar från tredje land. De viktigaste avsändningsländerna för jordbruksvaror och livsmedel till Sverige under 2007 var Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Dessa länder svarade för nästan 57 % av importvärdet till Sverige. Importen från Norge ökade med 11 %. Importen från Norge utgörs till nio tiondelar av fisk och fiskprodukter och större delen utgörs av fisk som exporteras vidare från Sverige. Sett enbart till bearbetade jordbruksvaror (främst spritdrycker, bröd och bakverk, diverse beredningar och choklad) exporterade Sverige under 2007 varor för 16,5 miljarder kronor vilket är en ökning med 9 % jämfört med 2006. Exporten ökade dessutom mer än importen vilket innebär att underskottet i handeln med bearbetade produkter minskade med 735 miljoner kronor och 2007 uppgick till 1,2 miljarder kronor. Importvärdet för bearbetade jordbruksprodukter är 1,1 gånger större än exportvärdet. Detta kan jämföras med att importvärdet för den totala importen av jordbruksvaror och livsmedel är 1,9 gånger större än exportvärdet. Handelsnettot för de bearbetade jordbruksvarorna är alltså betydligt bättre än handelsnettot för den totala handeln med jordbruksvaror och livsmedel och under 2007 förstärktes denna bild.

3


1 Inledning Rapportens syfte är att på både övergripande och detaljerad nivå beskriva Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2005-2007. Rapporten innehåller också redogörelser av den kortsiktiga utvecklingen och mer långsiktiga trender. Den statistik som presenteras är huvudsakligen en bearbetning av handelsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB)1. Handelsstatistik kan ha många användningsområden. Genom den kan man följa import- och exportutvecklingen både på aggregerad och på detaljerad nivå. Med hjälp av statistiken kan man också få en indikation på hur olika politiska beslut samt multilaterala och bilaterala handelsavtal påverkar handeln. Växelkursvariationer, strategiska beslut av näringen och strukturella förändringar är andra faktorer som kan påverka handeln, och med hjälp av handelsstatistiken kan man få en fingervisning om hur dessa faktorer påverkar import och export. Det inledande avsnittet, rapportens upplägg, redogör för rapportens varuomfattning, vilka ländergrupper som använts, rapportens kapitelindelning m.m. I det andra avsnittet, Förändringar i handelsstatistiken sedan 1995, beskrivs de förändringar som medlemskapet i EU inneburit för insamlingen och redovisningen av handelsstatistiken.

1.1 Rapportens upplägg 1.1.1 Produktgrupper enligt SITC Rapporten utgår från FN:s rekommenderade produktgruppering SITC (Standard International Trade Classification). De grupper som valts är de som helt eller till övervägande del omfattar jordbruksvaror och livsmedel. Denna avgränsning av jordbruksvaror och livsmedel har den fördelen att endast ett fåtal varor utesluts. Jordbruksvaror och livsmedel i rapporten omfattar följande tvåställiga SITC-grupper: 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel 11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter 4 Oljor och fetter2

1

Statistiken som avser övriga nordiska länder är en bearbetning av statistik från Danmark statistik, Statistisk centralbyrå (NO) och Tullstyrelsen (FI). Växelkursomräkningarna är baserade på av Riksbanken noterade medelvärdeskurser. 2

Oljor och fetter omfattar följande tvåställiga SITC-grupper: 41,42 och 43.

5


En varugrupp som i EU-sammanhang betraktas som jordbruksvara, men som inte omfattas av ovanstående avgränsning, är levande växter som utgör en del av SITC 29. För att rapporten ska vara jämförbar mot tidigare redovisningar och andra statistikrapporter har levande växter inte inkluderats i redovisningen av den totala handeln med jordbruksvaror och livsmedel. Handeln med levande växter redovisas istället separat i kapitel 5. I kapitel 6 finns en separat redovisning av bearbetade jordbruksvaror.3 Dessa livsmedel ingår i flera olika produktgrupper enligt SITC, men med tanke på att bearbetade jordbruksvaror har en hög förädlingsgrad och därmed ofta ett högre mervärde är det intressant att följa dessa produkter samlat. De bearbetade jordbruksvarorna är, bl.a. tack vare sin höga förädlingsgrad, särskilt intressanta för svensk livsmedelsindustri. För vilka produkter som definieras som bearbetade, se bilaga 2. Varuomfattningen i SITC-grupperna är stor. För att det ska vara möjligt att studera handelsutvecklingen på mer detaljerad nivå har SITC-grupperna delats in i ett antal mer begränsade varugrupper. Som exempel kan nämnas att SITC-gruppen 01 kött och köttvaror delats in i varugrupperna nötkött, griskött osv. För att skilja dessa grupper från den grövre SITC-grupperingen används beteckningarna varugrupper för de detaljerade grupperna och produktgrupper enligt SITC för de mer omfattande tvåställiga SITC-grupperna. En förteckning över vilka statistiska nummer som ingår i varje varugrupp återfinns i bilaga 1.

1.1.2 Ländergrupper Handeln redovisas för fem ländergrupper: EU-15, Nya medlemsländer, Övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland, Övriga OECD-länder samt Övriga länder. EU-15 är de länder som utgjorde EU t.o.m. 30 april 2004. Nya medlemsländer är de tio länder som blev medlemmar i EU den 1 maj 2004 samt Bulgarien och Rumänien som blev medlemmar i EU den 1 januari 2007. Till Övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland räknas förutom Ryssland; Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland. I Övriga OECD-länder ingår Australien, Island, Japan, Kanada, Mexiko, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Turkiet och USA. I gruppen Övriga länder ingår alla övriga länder, främst ett stort antal utvecklingsländer.

3

Med bearbetade jordbruksvaror avses jordbruksvaror som inte ingår i bilaga I till EU-fördraget. Etanol (KN-nr 2207) ingår inte i bilaga I till fördraget men definieras inte som en bearbetad jordbruksvara i denna rapport. Anledningen till detta är dels att etanol inte finns inkluderat i kapitel 2-4 i denna rapport och dels att det i EU finns en särskild marknadsordning för etanol (om än inte omfattande). Vissa varor ur KN-nr 2208; bourbon whiskey, rom & Taffia, arrak, olika fruktspriter och odenaturerad etylalkohol ingår i EU-sammanhang egentligen inte i sektorn för bearbetade jordbruksvaror, men i denna rapport definierad hela KN-nr 2208 som bearbetade jordbruksvaror. Denna rapports definition av bearbetade jordbruksvaror är densamma som i Jordbruksverkets rapport 2006:13 marknadsöversikt – bearbetade jordbruksvaror (icke-bilaga 1).

6


1.1.3 Tabellernas form och innehåll I alla tabellerna redovisas värdet4 av handeln i löpande priser. Som enhet används miljoner kronor (mkr). Kvantitetsuppgifterna redovisas bara på detaljerad varunivå. Vissa varugrupper omfattar varor som sinsemellan är mycket olika och en summering av kvantiteterna blir därför inte meningsfull. I dessa fall redovisas följaktligen ingen kvantitet, vilket markeras med tecknet *. I de fall då kvantiteter redovisas är enheten ton. För levande djur och drycker används emellertid enheterna styck respektive 1000 liter. För starksprit är enheten 1000 liter hundraprocentig alkohol. I de fall siffran 0 förekommer i en tabell innebär det antingen att värde/kvantitet är noll eller att värdet/kvantiteten är mindre än hälften av använd enhet så det avrundade värdet blir 0. För 2005 och 2006 redovisas definitiva värden och kvantitetsuppgifter och för 2007 redovisas preliminär statistik.

1.1.4 Import och export I rapporten används begreppet import både för import från tredje land (länder utanför EU) och införsel från andra EU-länder. På samma sätt avses med export både export till tredje land och utförsel till andra EU-länder.

1.1.5 Disposition Kapitel 2 beskrivs utvecklingen av Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel under 2007. Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel ställs också i relation till produktionsvärdet för jordbruksvaror och livsmedel, total varuhandel och Danmarks, Finland och Norges handel med jordbruksvaror och livsmedel. I kapitel 3 presenteras Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på länder. I det inledande avsnittet redovisas en tabell över Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel 2005-2007 fördelad på ett stort antal länder och därefter följer en tabell med de 30 viktigaste länderna för Sveriges import respektive export under 2007. Efter detta följer ett avsnitt för varje ländergrupp. Avsnittet inleds med en tabell över den samlade handeln med hela ländergruppen fördelad på produktgrupper enligt SITC, följd av en tabell som visar den totala handeln med jordbruksvaror och livsmedel med respektive land i gruppen under 2007. Vidare redovisas handeln med ett urval av enskilda länder fördelad på produktgrupper enligt SITC. För ländergrupperna EU-15 och Nya medlemsländer redovisas handeln med samtliga länder var för sig, medan enbart handeln med Sveriges viktigaste handelspartners redovisas för övriga grupper. I kapitel 4 redovisas Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel på mer detaljerade varugrupper än tvåställig SITC. Kapitlet inleds med en tabell över den totala handeln för samtliga varugrupper. Därefter följer ett avsnitt för varje SITC-grupp med tabeller över handeln fördelad på ländergrupper, viktigaste handelspartners samt detaljerade varugrupper. Varje avsnitt är uppdelat efter följande mönster: Tabell a: Import och export för varje varugrupp fördelad på ländergrupperna EU-15, Nya medlemsländer, Övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland, Övriga OECD-länder och Övriga länder.

4

Fr.o.m. januari 1998 redovisar företagen statistiskt värde enbart med handeln utanför EU, dvs. varornas värde enligt faktura med tillägg av eventuella frakt- och försäkringskostnader fram till svenska gränsen. För handeln med andra EU-länder redovisas fakturerat värde. SCB räknar dock om uppgifterna om fakturerat värde till statistiskt värde med hjälp av omräkningsfaktorer.

7


Tabell b: Viktigaste handelspartners för varje varugrupp. I dessa tabeller redovisas vilka länder Sverige handlade mest med under 2007. Tabell c och d: Tabellerna presenterar import och export fördelad på detaljerade varugrupper, t.ex. vodka, benfritt nötkött eller potatis. Både värde och kvantitetsuppgifter redovisas. I vissa fall redovisas både import och export i samma tabell, men i andra fall är antalet detaljerade varugrupper så omfattande att importen redovisas i en c-tabell och exporten i en d-tabell. I kapitel 5 presenteras Sveriges handel med levande växter. Denna handel ingår som tidigare nämnts inte i sammanställningen över handeln med jordbruksvaror och livsmedel. Kapitel 6 redovisas handeln med bearbetade jordbruksvaror. Kapitlet inleds med en redovisning av handeln fördelad på ländergrupper. Därefter följer en redovisning på produktgruppsnivå av de viktigaste produktgrupperna och Sveriges viktigaste handelspartners. Kapitlet avslutas sedan med en redovisning av värdet på importen och exporten av samtliga produktgrupper.

1.2 Förändringar av handelsstatistiken efter 1995 Det svenska EU-medlemskapet har inneburit stora förändringar för insamlingen av uppgifter till handelsstatistiken. Förändringarna innebär i korthet att det fr.o.m. 1995 inte finns någon heltäckande statistik över Sveriges handel med de övriga EU-länderna5 samt att redovisningen av ursprungsland för importen har förändrats. Detta betyder att jämförelser av handelsstatistik före tiden för Sveriges medlemskap i EU med tiden efter inträdet blir osäkra. Före EU-medlemskapet baserades handelsstatistiken på uppgifter som företagen lämnade i tulldokument vid export och import. Detta gav en i stort sätt heltäckande handelsstatistik. Idag samlas uppgifter till handelsstatistiken in på två olika sätt. Uppgifter om Sveriges handel med tredje land (utanför EU) hämtas som tidigare från tulldokument. För handeln med andra EUländer behöver företagen inte fylla i några tulldokument. Istället samlas uppgifter om dessa företags handel in genom en undersökning som kallas Intrastat. Intrastat är en urvalsundersökning som med vissa variationer tillämpas inom hela EU. I Sverige gäller att alla företag som har en årlig export till eller import från andra EU-länder som överstiger 1,5 miljoner kronor ingår i urvalet. Varje månad måste dessa företag redovisa sin handel med EU fördelad på varor och ursprungsland. För importen från EU redovisas varans avsändningsland. För exporten redovisas varans bestämmelseland, dvs. den slutliga destinationen. Den handelsstatistik som kan sammanställas med hjälp av uppgifterna från undersökningen Intrastat täcker inte hela den faktiska handeln. Detta beror dels på täckningsfel, alla företag som handlar med EU ingår inte i urvalet, dels på ett svarsbortfall där alla företag i urvalet inte redovisar sin EU-handel. För att komma till rätta med detta korrigerar SCB de insamlade uppgifterna.

5

I kapitel 1.2 avses med EU-länder, där inget annat anges, EU-15 t.o.m. 30 april 2004, EU-25 mellan 1 maj 2004 och 31 december 2006 och EU-27 från och med 1 januari 2007.

8


SCB gör korrigeringar på treställig SITC-nivå6. I det material Jordbruksverket bearbetar finns heller inga korrigeringar för handeln med enskilda EU-länder. För 2007 innebär detta att 1 755 miljoner kronor av den skattade importen av jordbruksvaror och livsmedel från andra EU-länder inte kunnat fördelas på länder eller detaljerade varugrupper. Detta motsvarar 3,5 % av det skattade totala värdet av jordbruksvaror och livsmedel från EU under 2007. För exporten uppgår värdet av korrigeringen till 844 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,2 % av det skattade totala värdet för exporten av jordbruksvaror och livsmedel till andra EU-länder under 2007. Teoretiskt skulle t.ex. exporten till Tyskland kunna vara allt från 0 till 844 miljoner kronor högre än det insamlade värdet (under förutsättning att det skattade värdet motsvarar det faktiska värdet). Den icke-länderfördelade handeln med andra EU-länder redovisas i rapporten under ländergruppen EU-15. Detta gäller även handeln efter den 1 maj 2004 och den 1 januari 2007 då EU utvidgades med tio respektive två nya medlemsländer, trots att den ickeländerfördelade handeln efter dessa datum även omfattar handeln med de nya medlemsländerna. Effekten av detta blir att handeln med EU-15 blir något överskattad medan handeln med de nya medlemsländerna blir något underskattad. Efter EU-inträdet är det inte längre möjligt att redovisa ursprungsland för hela importen. För import från tredje land som har tullbehandlats i Sverige finns fortfarande uppgift om ursprungsland i tulldokumenten. Däremot finns enbart uppgift om avsändningsland för importen från andra EU-länder. I de fall då en vara från tredje land har tullbehandlats i ett annat EU-land på sin väg till Sverige redovisas varan därför som import från EU. I handelsstatistiken i denna rapport redovisas avsändningsland för importen från andra EUländer medan ursprungsland redovisas för importen från tredje land. Detta innebär att importen från ett EU-land kan omfatta varor med ursprung i andra länder. För exporten gäller däremot inte motsvarande problem då bestämmelseland redovisas både i tulldokument vid export till tredje land och i Intrastatundersökningen vid utförsel till andra EU-länder. De statistikproblem som diskuteras här är bra att ha i åtanke när uppgifterna i rapporten studeras. Läsaren kommer att påminnas om statistikproblemen med hjälp av fotnoter till tabellerna. För att läsaren ska få en uppfattning om hur mycket handel som enligt skattningarna saknas redovisas i tabell 3.2c korrigeringarna i miljoner kronor för varje tvåställig SITC-grupp. I redovisningen i kapitel 4 över de viktigaste import- respektive exportländerna för olika varugrupper anger fotnoten hur många miljoner kronor av den skattade handeln som inte kunnat fördelas på enskilda EU-länder.

6

På KN-nr (tullnomenklaturen) –nivå görs istället korrigeringen på sexställig nivå.

9


2 Handelsutveckling 2.1 Sveriges exportutveckling under 2007 Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel ökade i värde med 7 % under 2007 och passerade för första gången 40-miljardersstrecket. Exportvärdet ökade 2007 från 38,8 miljarder kronor till 41,5 miljarder kronor, se tabell 2.1.1. Detta är i löpande priser en värdeökning med 7 % eller 2,7 miljarder kronor jämfört med 2006 och den lägsta tillväxten på fyra år. De produktgrupper som gick allra bäst under 2007 var djurfoder, spannmålsprodukter, kött och mejeriprodukter. Däremot minskade för första gången exporten av fisk, kräft- och blötdjur. Nedgången var marginell, men jämfört med tillväxten under 2006 är skillnaden markant. Även den ökande trenden för oljefrön avbröts. Sockersektorn tappade i exportvärde med 20 %, till följd av stora förändringar i och med EU:s sockerreform. Sveriges totala varuexport ökade under 2007 med 7 %, exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade alltså mer än genomsnittet. Exporten av jordbruksvaror och livsmedel utgör 3,6 % av den totala varuexporten.

2.1.1 Perspektiv på svensk export av jordbruksvaror och livsmedel Produktionsvärdet för jordbruksvaror och livsmedel var 164 miljarder kronor 20057. Detta kan ställas i relation till värdet av exporten som samma år var knappt 35 miljarder kronor. Exportens värde kan alltså uppskattas till omkring 21 % av produktionsvärdet. År 1990 uppskattades exportens andel av produktionsvärdet inom livsmedelsindustrin till cirka 5 %.8 Vid en jämförelse med Danmark, Finland och Norge ser man att Danmark och Norge har en större livsmedelsexport än Sverige medan Finlands export är mindre. Värdet 2007 av den danska exporten var 121 miljarder kronor (SEK)9, värdet av den norska exporten var 46 miljarder kronor och värdet av den finska exporten var knappt 12 miljarder kronor. Rensar man värdet av den norska exporten på fisk och fiskprodukter reduceras värdet av exporten till 5 miljarder kronor. Finland och Norge (i Norges fall om fiskexporten exkluderas) är små exportörer av jordbruksvaror och livsmedel, medan värdet av den danska exporten är betydande. Sverige hamnar i ett mellanläge. Exporten av jordbruksvaror och livsmedel är inte alls lika viktig för Sverige som den är för Danmark, men är ändå flera gånger större än den finska och norska exporten (i Norges fall om fiskexporten exkluderas). Danmark är sedan lång tid tillbaka en stor nettoexportör av jordbruksvaror och livsmedel. Sverige och Finland är nettoimportörer och även Norge är en stor nettoimportör om handeln med fisk och fiskprodukter exkluderas.

7

SCB nationalräkenskaperna, tillgång och användning per produkt 2005, löpande priser. Värdet av exporten och värdet av produktionen är inte helt jämförbara eftersom produktomfånget inte är exakt likadant. Produktgrupperna för produktionsvärdena är baserade på SNI och inte SITC som fallet är när det gäller handeln.

8

Bearbetning av uppgifter från Förändringar i RÅK-systemet med anledning av den nya livsmedelspolitiken, Statens Jordbruksnämnd, Rapport 1990:13 och Livsmedelsindustri och handel i ett EG-perspektiv, Jordbruksverkets rapport 1993:13.

9

Den danska exporten av fisk och fiskprodukter under 2007 uppgick till 16,9 miljarder kronor (SEK).

11


2.1.2 Export till olika ländergrupper Exporten till EU-15 uppgick 2007 till 26,1 miljarder kronor, dvs. 63 % av det totala exportvärdet för jordbruksvaror och livsmedel, se tabell 2.1.1. Denna andel har varit relativt konstant sedan EU-inträdet 1995. De största exportmarknaderna är Danmark, Finland och Norge. Värdeökningen av exporten under 2007 var 7 %. Exporten ökade nominellt mest för spannmålsprodukter, drycker och diverse förädlade livsmedel10. Exporten av fisk, kräft- och kräldjur, socker och sockervaror samt oljefrön och oljehaltiga nötter minskade. Exporten till de nya medlemsländerna11ökade med drygt 12 % under 2007, se tabell 2.1.1. Det är framförallt diverse förädlade livsmedel, kött och köttvaror, spannmål och spannmålsprodukter samt drycker som ökat. Vidareexporten av norsk fisk och norska fiskprodukter har däremot minskat. Exporten till de nya medlemsländerna uppgick under 2007 till 3,5 miljarder kronor, dvs. 8 % av den totala exporten av jordbruksvaror och livsmedel. Den i särklass viktigaste exportdestination är Polen12, som ensamt svarar för 57 % av de nya medlemsländernas import av svenska jordbruksvaror och livsmedel, följt av Lettland 9 % och Litauen 8 %. Tabell 2.1.1 Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2002-2007 fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Export (mkr) 2002

2003

2004

2005

2006

2007

EU-151) Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

15 371 1 120 701 8 346 999

16 733 1 145 652 8 228 1 168

18 616 1 575 702 8 766 1 067

20 777 2 453 876 8 769 1 784

24 199 3 088 659 8 936 1 955

26 139 3 467 907 9 086 1 914

SUMMA

26 536

27 925

30 726

34 660

38 837

41 514

1) Exportvärdena för EU-15 har korrigerats (räknats upp) för att omfatta företag som inte ingår i Intrastaturvalet samt för svarsbortfall. Även den icke-länderfördelade handeln med de nya medlemsländerna från och med 2004-05-01 och 2007-01-01 ingår här.

10

Diverse förädlade livsmedel avser bl.a. soppor, såser och buljonger, margarin och annat matfett, beredningar för mat samt färdigmat och halvfabrikat.

11

Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Cypern och Malta blev medlemmar i EU 1 maj 2004 och Rumänien och Bulgarien blev medlemmar i EU 1 januari 2007. Handeln med dessa länder efter inträdet i EU är något underskattad eftersom all icke-länderfördelad handel med andra EU-länder har behandlats som handel med EU-15.

12

68 % av exporten av jordbruksvaror och livsmedel till Polen utgörs av export av fisk och fiskprodukter, huvudsakligen vidareexport från Norge.

12


Exportvärdet till tredje land13 var 11,9 miljarder kronor, se tabell 2.1.1, varav 32 % vardera utgjorde export till Norge respektive USA och 5 % export till Ryssland. Exporten till tredje land ökade endast med 3 % mellan 2006 och 2007. Exporten till Norge ökade med 7 % och exporten till Ryssland ökade med 3 %. Däremot minskade exporten till USA med 4 %. Spannmål och spannmålsprodukter samt diverse förädlade livsmedel svarade för den största exportökningen till Norge. Till Ryssland är det framförallt exporten av spannmål och spannmålsprodukter samt kött och köttvaror som har ökat. Värdet av exporten till USA beror främst på minskning av diverse förädlade livsmedel. Om man studerar exportutvecklingen mellan 2002 och 2007 finner man att den totala exportökningen är 56 %. Exporten till EU-15 har ökat med 70 %, exporten till de nya medlemsländerna har ökat med 210 % medan exporten till tredje land endast har ökat med 19 %, se figur 2.1a.

30 25 20

EU15 Tredje land

15

Nya medlemsländer 10 5 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Figur 2.1a Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel till EU, tredje land och nya medlemsländer 2002-2007 (Mdr kr)

2.1.3 Viktiga exportmarknader Under 2007 var de största marknaderna för den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel Danmark, Norge, Finland och USA. För tre år sedan var USA den viktigaste marknaden, men för två år sedan gick Danmark om och förra året Norge och nu har även Finland passerat USA. Värdet av exporten till Danmark ökade med 7 %, till Norge med 8 %, till Finland med 5 % medan exporten till USA minskade med 4 %. Det kan konstateras att exportökningen till Danmark och Norge var högre än den genomsnittliga exportökningen medan exportökningarna till Finland var i nivå med genomsnittet. Till Danmark förklaras exportökningen främst med ökad export av drycker samt spannmål och spannmålsprodukter. Exportökningen till Finland omfattar flera produktgrupper, men de som ökat mest är kött och köttvaror, spannmål och spannmålsprodukter samt av diverse förädlade livsmedel. Till Norge, har som redan nämnts, exporten av spannmål och spannmålsprodukter samt diverse förädlade livsmedel gått bra.

13

Med tredje land avses i denna rapport alla länder som inte ingår i EU-27.

13


I övrigt kan man konstatera att exporten till Tyskland, Storbritannien, Spanien och Portugal har ökat kraftigt, se tabell 2.1.2. I Tysklands fall kan en stor del av ökningen förklaras med en ökning av exporten av spannmål och spannmålsprodukter, drycker samt mejeriprodukter och ägg. När det gäller ökningen av exporten till Storbritannien är en ökad export av mejeriprodukter och ägg huvudorsaken, men även exporten av diverse förädlade livsmedel har ökat. Exportökningen till Spanien förklaras med ökad export av spannmål och spannmålsprodukter samt drycker. Hela exportökningen till Portugal förklaras däremot med ökad fiskexport.

Tabell 2.1.2 Sveriges viktigaste exportmarknader för jordbruksvaror och livsmedel 2006 och 2007 Bestämmelseland:

Export (mkr) 2006 1) insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Danmark Finland Norge USA Frankrike Tyskland Storbritannien Polen

Spanien Italien

5 179 3 889 3 801 3 783 2 928 2 778 2 380 1 994 1 381 1 366

insamlat

Förändring mellan 2006 och 2007 %

5 526 4 112 4 092 3 638 3 292 2 830 2 757 1 986 1 622 1 610

6,7 8,2 5,2 -3,8 18,5 -3,3 15,8 -0,4 17,5 39,8

2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Danmark Norge Finland USA Tyskland Frankrike Storbritannien Polen Spanien Portugal

1)

1) Siffrorna i tabellen täcker inte hela den faktiska handeln med EU-länderna, vilket beror på att det inte finns någon heltäckande statistik över handeln med dessa sedan 1995. SCB skattar den totala handeln med EU, men gör inga korrigeringar för handeln med enskilda EU-länder. Den skattade export som inte gick att fördela på enskilda EU-länder var 797 mkr 2006 och 237 mkr 2007.

2.1.4 Olika produktgruppers exportutveckling Av tabell 2.1.3 framgår de olika produktgruppernas exportutveckling. Nominellt har exporten ökat mest för spannmål och spannmålsprodukter (823 miljoner kronor), drycker (549 miljoner kronor), diverse förädlade livsmedel (484 miljoner kronor) samt mejeriprodukter och ägg (431 miljoner kronor). I procent var exportökningen störst för den marginella produktgruppen djurfoder följt av kött och köttvaror, oljor och fetter, mejeriprodukter och ägg, spannmål och spannmålsprodukter samt tobak och tobaksvaror. För fyra produktgrupper minskade exporten; oljefrön, socker och sockervaror, fisk och fiskprodukter samt för levande djur. Ökningen av exporten av spannmål och spannmålsprodukter kan till vissa delar tillskrivas en ökad export till Tyskland och Norge samt även Danmark och Spanien. När det gäller ökningen av exporten av drycker kan den till stor del förklaras med en ökning av exporten till Danmark, Tyskland och Spanien. Till Norge minskade däremot exporten av drycker kraftigt. Sett över en lägre tidsperiod, 1998-2007, har exportvärdet i löpande priser ökat för alla produktgrupper. De största ökningarna nominellt såväl som procentuellt har varit för produktgrupperna fisk och fiskprodukter och drycker.

14


De värdemässigt största varugrupperna, när det gäller exporten 2007, var fisk och fiskeprodukter, drycker, diverse förädlade livsmedel och spannmål och spannmålsprodukter, se figur 2.1b. Tillsammans svarade dessa grupper för drygt 27 miljarder kronor eller 66 % av exporten. Exporten (till övervägande del vidareexport av norsk fisk) av fisk och fiskprodukter svarade ensam för 27 %. Tabell 2.1.3 Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 1999-2007 fördelad på produktgrupper enligt SITC Produktgrupper enligt SITC:

00 Levande djur

Export (mkr)1) 1999 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

106

110

104

117

159

220

219

181

178

01 Kött och köttvaror

1 017

821

1 015

1 084

1 168

1 276

1 498

1 595

1 852

02 Mejeriprodukter och ägg

1 644

1 813

1 971

1 642

1 688

2 207

2 523

2 619

3 050

03 Fisk, kräft- o. blötdjur m.m.

3 740

4 188

4 917

5 119

5 657

6 681

8 773

11 442

11 053

04 Spannmål och varor därav

2 829

3 233

4 066

3 604

4 202

4 084

4 155

4 489

5 312

05 Frukt och grönsaker

1 027

1 028

1 283

1 619

1 731

1 901

2 077

2 404

2 493

692

772

786

884

688

897

837

1 113

891

1 640

1 698

1 931

1 981

2 085

2 091

2 572

2 673

2 842

291

287

294

299

326

362

367

398

530

09 Diverse livsmedel

2 333

2 304

2 536

3 354

3 045

3 467

4 489

4 528

5 012

11 Drycker

2 704

3 234

4 401

4 839

5 114

5 225

5 266

5 503

6 052

223

277

329

321

193

250

272

321

362

26

37

31

27

28

44

53

116

77

946

984

1 161

1 646

1 841

2 027

1 559

1 455

1 810

06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao m.m. 08 Djurfoder

12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA 19 218 20 786 24 825 26 536 27 925 30 732 34 660 38 837 1) Samtliga värden inbegriper korrigerade EU-siffror för att omfatta företag som inte ingår i Intrastaturvalet samt svarsbortfall.

41 514

Exporten till EU-15 dominerades av fisk och fiskprodukter (34 %), följt av spannmål och spannmålsprodukter (12 %) och diverse förädlade livsmedel (10 %). I exporten till de nya medlemsländerna dominerade exporten av fisk och fiskprodukter (50 %), följt av diverse förädlade livsmedel (11 %) och drycker (7 %). I exporten till tredje land är den viktigaste produktgruppen drycker (34 %), följt av diverse förädlade livsmedel (18 %) och spannmål och spannmålsprodukter (14 %), se vidare kapitel 3.

15


4% Kött och köttvaror 6% Frukt och grönsaker

9% Övriga varor**

27% Fisk, kräft- och blötdjur

7% Mejeriprod. och ägg 7% Kaffe, te, kakao m.m. 12% Diverse livsmedel*

13% Spannmål och varor därav

15% Drycker

Figur 2.1b Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2007 fördelad på produktgrupper enligt SITC *Här ingår soppor, såser och buljonger, margarin och annat matfett, beredningar för barn, färdigmat och halvfabrikat m.m. ** Här ingår levande djur (0,4 %), socker och sockervaror (2 %), djurfoder (1 %), tobak och tobaksvaror (1 %), oljefrön och oljehaltiga nötter (0,2 %) och oljor och fetter (4 %).

På mer detaljerad nivå ser man att hel laxfisk var den största exportprodukten till EU-15 under 2007. Den övervägande delen av denna export utgjordes av vidareexport av norsk lax. De största mottagarna av fisk och fiskprodukter i EU-15 var Frankrike, Portugal, Danmark och Storbritannien. Andra viktiga exportprodukter till EU-15 var förädlade livsmedel, bakverk och bröd samt vodka. Exporten till de nya medlemsländerna bestod till drygt hälften av export av hel laxfisk. Den största exportprodukten till tredje land var vodka. Därefter följer diverse förädlade livsmedel, bakverk och bröd samt flytande margarin m.m.

16


Tabell 2.1.4 Stora svenska exportprodukter 2006-2007 till EU, nya medlemsländer och tredje land Stora exportprodukter

Till EU Hel laxfisk Torkad, saltad och rökt fisk m.m. Övriga livsmedel (bl.a. Smörblandningar) Övriga bakverk och bröd Övriga fiskfiléer och fiskkött Vodka Övrig hel fisk Övrig ost (bl.a hårdost) Vete Smör

2006 (mkr)

1)

2007 (mkr)

1)

4 514 1 834 1 002 943 856 676 581 455 428 416

Till EU Hel laxfisk Torkad, saltad och rökt fisk m.m. Övriga livsmedel (bl.a. Smörblandningar) Övriga bakverk och bröd Vodka Övriga fiskfiléer och fiskkött Mjölk- och gräddpulver Övrig hel fisk Vete Övrig ost (bl.a hårdost)

4 025 2 180 1 172 1 034 968 966 579 548 498 471

Nya medlemsländer3 Hel laxfisk Flytande margarin och andra beredningar av fett Övriga fiskfiléer och fiskkött Övriga oljor och fetter Vodka Rostat kaffe Helt eller delvis slipat ris Palmolja Övriga livsmedel (bl.a. Smörblandningar) Övrigt saltat, torkat eller rökt kött

1 515 203 197 149 2) 136 70 67 48 38 36

Nya medlemsländer3 Hel laxfisk Flytande margarin och andra beredningar av fett Övriga fiskfiléer och fiskkött Vodka Övriga oljor och fetter Övrigt saltat, torkat eller rökt kött Rostat kaffe Korn Helt eller delvis slipat ris Övriga livsmedel (bl.a. Smörblandningar)

1 377 293 232 203 158 2) 120 82 59 54 45

Till tredje land Vodka Övriga livsmedel (bl.a. Smörblandningar) Övriga bakverk och bröd Flytande margarin och andra beredningar av fett Mjölk- och gräddpulver Rostat kaffe Varor av choklad och chokladkonfekt Malt Söta kex, småkakor, rån etc Övriga oljor och fetter

3 569 1 025 481 436 400 337 283 243 235 234

Till tredje land Vodka Övriga livsmedel (bl.a. Smörblandningar) Flytande margarin och andra beredningar av fett Övriga bakverk, bröd m.m. Mjölk- och gräddpulver Malt Rostat kaffe Vete Övriga oljor och fetter Söta kex, småkakor, rån etc

3 563 940 507 501 421 369 337 320 300 279

4)

2)

1) Endast insamlat värde kan redovisas för exporten till EU-länder. Detta innebär att all faktisk export inte redovisas i tabellen ovan. 2) Här ingår diverse vegetabiliska oljor och fetter som helt eller delvis hydrererats, omförestrats eller eladiniserats. 3) De nya medlemsländerna blev medlemmar i EU 1/5 2004 förutom Rumänien och Bulgarien som blev medlemmar 1/1 2007. 4) Choklad- och chokladberedningar är indelad i fyra undergrupper vilket innebär att vikten av exporten av choklad och chokladberedningar inte framgår av tabellen.

17

2)


2.2 Sveriges importutveckling under 2007 Värdet av den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel uppgick 2007 till drygt 76 miljarder kronor, vilket i löpande priser innebär en ökning med 8 % sedan 2006, se tabell 2.2.1. Detta är en något svagare utveckling än för den totala varuimporten som ökade med 9 %. Andelen jordbruksvaror och livsmedel i den totala varuimporten minskade därmed marginellt och uppgår till 7,5 %. Nominellt uppgick ökningen av importen av jordbruksvaror och livsmedel till ca 5,6 miljarder kronor. Importen av fisk och fiskprodukter svarade nästan för halva importökningen och kött och köttvaror, frukt och grönsaker samt drycker nästan för andra halvan av ökningen. Totalt stod dessa varor för 4 miljarder kronor av importökningen.

2.2.1 Perspektiv på svensk livsmedelsimport Produktionsvärdet för jordbruksvaror och livsmedel var 163,6 miljarder kronor 200514. Detta kan ställas i relation till importen av jordbruksvaror och livsmedel som samma år uppgick till 66,5 miljarder kronor. Vid en jämförelse med Danmark, Finland och Norge finnar man att Danmarks och Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel är ungefär jämnstora medan Norges och Finlands import är mindre. År 2007 var värdet av den danska importen 76 miljarder kronor (SEK), värdet av den norska importen var 37 miljarder kronor (SEK) och värdet av den finska importen var 27 miljarder kronor (SEK). Framförallt den finska importen utmärker sig genom att vid en jämförelse vara liten om man tar hänsyn till landets folkmängd. Att den danska importen per capita är betydligt högre än den svenska kan bero på att delar av importen exporteras vidare eller ingår som råvaror i produkter som sedan exporteras vidare.

2.2.2 Import från olika ländergrupper Importen från EU-15 uppgick 2007 till 49,7 miljarder kronor eller 65 % av den totala importen av jordbruksvaror och livsmedel, se tabell 2.2.1. Värt att observera är att all import från EU-15 inte har sitt ursprung i EU-15. Anledningen till detta är att en del varor importeras till Sverige via ett annat EU-land. Ett exempel på detta är frukt och grönsaker som ofta kan ha sitt ursprung i tredje land men importeras till Sverige via Nederländerna. De viktigaste avsändningsländerna är Danmark, Nederländerna och Tyskland. Värdeökningen av importen från EU-15 var 7 % under 2007. Nominellt ökade importen av frukt och kött och köttvaror mest medan importen minskade av tobak och tobaksvaror. Importen från de nya medlemsländerna ökade med 12 % till 2,3 miljarder kronor15, se tabell 2.2.1. Importen från de nya medlemsländerna utgör därmed 3 % av den totala importen av jordbruksvaror och livsmedel. Det är framförallt importen av kött och köttvaror som ökat. Det viktigaste avsändningslandet, för jordbruksvaror och livsmedel, är Polen som ensamt svarar för 54 % av importvärdet, följt av Ungern (13 %), Tjeckien (10 %). Litauen (8 %). De tre baltiska länderna svarar tillsammans för 24 % av importvärdet.

14

SCB nationalräkenskaperna. Tillgång och användning per produkt 2005, löpande priser. Värdet av exporten och värdet av produktionen är inte helt jämförbara eftersom produktomfånget inte är exakt likadant. Produktgrupperna för produktionsvärdena är baserade på SNI och inte SITC som fallet är när det gäller handeln.

15

De nya medlemsländerna blev medlemmar i EU 1/5 2004 och 1/1 2007. Handeln med dessa länder är något underskattad eftersom all icke-länderfördelad handel med andra EU-länder har behandlats som handel med EU15.

18


Tabell 2.2.1 Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2002-2007 fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2002 2003

EU-151)

2004

2005

2006

2007

Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

36 318 1 169 372 8 735 5 369

38 494 1 294 245 8 893 4 953

40 254 1 368 294 9 994 5 232

42 168 1 624 235 12 634 5 976

46 268 2 046 340 15 427 7 148

49 673 2 283 276 16 938 7 663

SUMMA

51 963

53 879

57 143

62 636

71 229

76 833

1) Importvärdena för EU-15 har korrigerats (räknats upp) för att omfatta företag som inte ingår i Intrastat-urvalet samt för svarsbortfall. Även den icke-länderfördelade handeln med de nya medlemsländerna ingår här. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Importvärdet från tredje land var 24,9 miljarder kronor, varav 51 % utgjordes av fiskimport företrädesvis från Norge. Norge är också det i särklass viktigaste avsändningslandet. Över hälften (57 %) av importen av jordbruksvaror och livsmedel från tredje land kommer därifrån. Näst viktigaste avsändningsland var Brasilien (6 %) och på tredje plats kommer USA (4 %). Importen från Brasilien består främst av kaffe, kött och köttvaror samt djurfoder. Importen från USA domineras av frukt och grönsaker.

60 50 40

EU-15 T redje land

30

Nya medlemsländer

20 10 0 2 002

2 003

2 004

2 005

2006

2007

Figur 2.2a Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel från EU-15, tredje land och nya medlemsländer 2002-2007 (Mdr kr)

19


2.2.3 Viktiga avsändningsländer De viktigaste avsändningsländerna av jordbruksvaror och livsmedel till Sverige under 2007 var Norge (14,2 Mdr kr), Danmark (12,4 Mdr kr), Nederländerna (8,7 Mdr kr) och Tyskland (8,5 Mdr kr). Dessa fyra länder svarade för nästan 57 % av importvärdet. Jämfört med 2006 ökade importen från Norge med 11 %. Importen från Norge utgjordes till nästan nio tiondelar av fisk och fiskprodukter, vilka sedan till stor del vidareexporterades till andra EU-länder. Värdet av importen från Danmark ökade med 6 %, värdet av importen från Nederländerna ökade med 3 % och värdet av importen från Tyskland ökade med 12 %. Från Danmark är det främst importen av oljor och fetter samt mejeriprodukter och ägg som har ökat. När det gäller Nederländerna kan ökningen av importen främst förklaras med en ökad import av frukt och grönsaker samt kött och köttvaror. Kraftig nedgång skedde dock för importen av tobaksvaror från Nederländerna, samtidigt som importen av tobak från Tyskland ökade med ungefär lika mycket. Från Tyskland har också importen av frukt och grönsaker ökat tillsammans med importen av kött och köttvaror. Värdet av importen från Polen, det största avsändningslandet bland de nya medlemsländerna, uppgick till 1,2 miljarder kronor. Värdet av importen därifrån ökade med 16 % under 2007. Det är framförallt importen av frukt och grönsaker som har ökat. De största avsändningsländerna utanför Europa under 2007 var Brasilien, USA, Malaysia, Kina och Thailand. Importen ökade från alla dessa länder med undantag av USA. Den viktigaste importvaran från Malaysia är oljor och fetter och från Kina och Thailand är den viktigaste importvaran fisk och fiskprodukter. Tabell 2.2.2 Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 1999-2007 fördelad på produktgrupper enligt SITC* Produktgrupper enligt SITC:

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

Import (mkr) 1) 1999 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

121

172

172

108

149

143

133

217

207

3 357

3 924

4 396

4 983

5 302

5 881

6 819

7 631

8 325

02 Mejeriprodukter o. ägg

1 905

1 899

2 291

2 696

2 931

3 274

3 790

4 470

4 953

03 Fisk, kräft- o. blötdjur mm

6 066

6 619

7 716

7 883

8 473

9 564

12 024

14 916

16 832

04 Spannmål o. varor därav 05 Frukt o. grönsaker 06 Socker, sockervaror mm

2 598

2 497

3 058

3 230

3 154

3 437

3 605

3 724

4 167

10 116

9 769

11 025

11 762

12 136

12 448

13 511

14 996

15 668

1 329

1 415

1 645

1 825

1 787

1 761

1 790

1 851

1 886

07 Kaffe, te, kakao, mm

3 905

3 794

3 808

3 957

3 897

4 084

4 930

5 055

5 204

08 Djurfoder

1 874

2 052

2 290

2 159

2 074

2 102

2 030

2 165

2 258

09 Div. livsmedel

2 648

2 706

3 260

3 456

3 665

3 979

4 134

4 718

5 052

11 Drycker

4 345

4 201

4 890

5 334

5 462

5 687

6 031

6 316

6 959

12 Tobak o. tobaksvaror

1 036

973

1 090

2 055

2 176

1 948

1 273

1 261

1 163

510

443

678

538

577

589

384

433

559

1 313

1 469

1 542

1 977

2 140

2 246

2 182

3 476

3 600

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA 41 123 41 933 47 861 51 963 53 923 57 143 62 636 71 229 76 833 1) Samtliga värden inbegriper korrigerade EU-siffror för att omfatta företag som inte ingår i Intrastaturvalet samt svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse för svensk import.

20


2.2.4 Olika produkters importutveckling Av tabell 2.2.2 framgår de olika produktgruppernas importutveckling. Mellan 2006 och 2007 ökade importen mest av fisk och fiskprodukter (+ 1,9 Mdr kr), kött och köttvaror (+0,7 Mdr kr), frukt och grönsaker (+0,7 Mdr kr) samt drycker (+0,6 Mdr kr). Procentuellt var ökningen störst för oljefrön och oljehaltiga nötter (+29 %) och fisk och fiskprodukter (+13 %). För två produktgrupper; tobak och levande djur minskade importen.

13% Övriga varor** 6% Mejeriprodukter och ägg

20% Frukt och grönsaker

5% Spannmål och varor därav 7% Diverse livsmedel* 7% Kaffe, te, kakao m.m.

9% Drycker

11% Kött och köttvaror

22% Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

Figur 2.2a Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2007 fördelad på produktgrupper enligt SITC *Här ingår soppor, såser och buljonger, margarin och annat matfett, beredningar för mat, färdigmat och halvfabrikat m.m. ** Här ingår levande djur (0,2 %), socker och sockervaror (3 %), djurfoder (3 %), tobak och tobaksvaror (2 %), oljefrön och oljehaltiga nötter (1 %) och oljor och fetter (5 %).

Sett över en längre tidsperiod, 1999-2007, har importvärdet i löpande priser ökat för samtliga produktgrupper enligt SITC. De största nominella ökningarna har varit för produktgrupperna fisk- och fiskprodukter, frukt och grönsaker samt kött och köttvaror. Fisk och fiskprodukter, oljor och fetter, mejeriprodukter och ägg samt kött och köttvaror har ökat mest i procent. De värdemässigt största produktgrupperna för importen under 2007 var fisk och fiskeprodukter, frukt och grönsaker, kött och köttvaror samt drycker, se figur 2.2a. Tillsammans utgjorde dessa produkter 62 % av importen. På mer detaljerad nivå, se tabell 2.2.3, ser man att de största importvarorna var hel laxfisk och vin. Framförallt ökade värdet av den svenska importen av fiskfiléer och fiskkött och torkad, saltad och rökt fisk kraftigt och orsaken är både ökad importerad kvantitet och höjda priser. Även värdet av importen av hel laxfisk och vin ökade.

21


Tabell 2.2.3 Stora produkter i den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel 2006-2007 Stora importprodukter

2006 (mkr)

Hel laxfisk Vin Övr. fiskfiléer och fiskkött Övr. livsmedel (bla. smörblandningar) Benfritt nötkött Torkad, saltad och rökt fisk m.m. Orostat kaffe Övrigt styckat griskött Bananer (färska, torkade) Övriga bakverk och bröd

6 371 3 152 2 393 2 249 2 163 1 971 1 907 1 855 1 418 1 247

1)

2007 (mkr) Hel laxfisk Vin Övr. fiskfiléer och fiskkött Torkad, saltad och rökt fisk m.m. Övr. livsmedel (bla. smörblandningar) Benfritt nötkött Övrigt styckat griskött Orostat kaffe Övrig ost (bl.a hårdost) Övriga bakverk och bröd

1)

6 690 3 537 3 176 2 764 2 312 2 205 2 056 1 962 1 359 1 335

1) Endast insamlat värde kan redovisas för importen från EU-länder. Detta innebär att all faktisk import inte redovisas i tabellen.

2.3 Sveriges handelsbalans för jordbruksvaror och livsmedel under 2007 Sverige är en nettoimportör av jordbruksvaror och livsmedel. Under 2007 uppgick handelsunderskottet till 35,3 miljarder kronor, vilket var en ökning med 2,9 miljarder kronor jämfört med 2006. Underskottet har ökat varje år sedan 1998, med undantag för år 2000, och den totala ökningen sedan 1999 är 13,4 miljarder kronor. Relationen mellan exporten och importen har däremot förändrats till fördel för exporten. År 1998 var importvärdet 2,1 gånger större än exportvärdet, vilket kan jämföras med år 2007 då importvärdet var 1,9 gånger större än exportvärdet. Orsaken till detta är att ökningstakten för exportvärdet (124 %) har varit högre än ökningstakten för importvärdet (96 %). Sverige hade under 2007 endast överskott i handeln med produktgruppen spannmål och spannmålsprodukter. I handeln med diverse förädlade livsmedel och levande djur var exporten och importen ungefär jämnstor. Det i särklass största underskottet finns i handeln med frukt och grönsaker (- 13,5 Mdr kr). Stora underskott finns också i handeln med kött och köttvaror, fisk och fiskprodukter samt kaffe, te, kakao m.m. Värt att notera är att dessa överoch underskotten är på aggregerade nivåer. Det finns enskilda produkter där Sverige har stora handelsöverskott även om balansen för produktgruppen i dess helhet är negativ. Exempel på sådana produkter är vodka, rostat kaffe, smör, mjölk och gräddpulver, sill och strömming, beredningar av kakao, frysta ärter och frysta blåbär. Den negativa handelsbalansen i handeln med jordbruksvaror och livsmedel kan främst förklaras med underskott i handeln med EU-15 och Norge. Under 2007 var underskottet i handeln med EU-15 23,5 miljarder kronor, en ökning med 1,5 miljarder kronor sedan föregående år. Underskottet i handeln med Norge uppgick till 10 miljarder kronor och detta är en ökning med 1,1 miljarder kronor sedan 2006. När det gäller importen från EU-15 ska man ha i åtanke att denna import även innehåller produkter med ursprung i tredje land (se vidare kapitel 1.2). Underskottet i handeln med EU-15 skulle vara mindre och underskottet i handeln med tredje land större om all handel hade redovisats efter ursprungsland.

22


16 14 12

Import

10

Export

8 6 4 2 0 USA

Polen

Brasilien

Irland

Finland

Belgien

Storbritannien

Spanien

Frankrike

Italien

Tyskland

Nederländerna

Danmark

Norge

Figur 2.3 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 fördelad på länder (Mdr kr) Som framgår av figur 2.3 hade Sverige under 2007 ett underskott i handeln med de flesta EUländerna. Detta underskott var särskilt stort i handeln med Nederländerna (-7,7 miljarder kronor), Danmark (-6,8 miljarder kronor) och Tyskland (-5,2 miljarder kronor). Med flera av våra viktigaste handelspartners hade vi dock ett överskott: USA (+2,6 Mdr kr), Finland (+2,1 Mdr kr), Portugal (+1,4 Mkr), Polen (+746 Mkr), Storbritannien (+456 Mkr) och Ryssland (+418 Mkr).

23


3 Fördelning på ländergrupper och länder 3.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på ländergrupper och länder Tabell 3.1.a Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på ländergrupper och länder (fortsättning på nästa sida) Land:

Import (mkr)* 2005 2006

Export (mkr) 2005 2006

2007

42 168 2 128 10 686 1 527 2 468 346 1 517 2 660 7 499 156 2 469 1 800 7 069 598

Ej länderfördelad handel med EU-länderna

1 244

2)

Nya medlemsstater Bulgarien Cypern Estland Lettland Litauen Malta Polen Rumänien Slovakien Slovenien Tjeckien Ungern

1 624 3) 43 52 105 23 100 14 829 2 48 34 142 230

2 046 3) 65 51 113 69 174 1 1 072 1 24 41 171 264

2 283 3) 39 44 135 67 189 0 1 240 1 14 37 232 287

2 453 3) 33 45 309 125 169 7 1 452 43 40 4 147 80

3 088 3) 34 31 262 190 227 12 1 994 37 41 8 181 69

3 467 3) 58 40 271 304 274 11 1 986 91 46 36 262 87

Övriga CÖE-länder Albanien Bosnien-Hercegovina Kosovo Kroatien Makedonien Moldavien Montenegro Ryssland Serbien Ukraina Vitryssland

235 0 13 0 31 3 1 0 121 35 26 7

340 0 21 1 27 8 0 0 206 35 27 15

276 0 21 0 30 3 0 0 157 42 18 4

876 0 3 0 75 1 0 0 648 2 137 10

659 0 1 0 77 1 0 0 429 3 139 9

907 0 5 0 80 1 1 0 575 8 227 10

EU-15 Belgien & Lux. Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Portugal Spanien Storbritannien Tyskland Österrike

46 268 2 282 11 667 1 634 2 650 380 1 850 2 944 8 396 154 2 681 1 958 7 620 567

1)

49 673 2 284 12 363 1 954 2 957 415 1 834 3 162 8 688 176 2 708 2 301 8 531 544

1)

1 486

2)

1 755

2)

20 777 508 4 508 3 749 2 260 398 80 1 132 798 861 1 183 1 875 2 580 167 678

1)

2007

1)

2)

24 199 514 5 179 3 889 2 928 416 119 1 366 1 119 1 152 1 381 2 380 2 778 182 797

1)

26 139 1) 599 5 526 4 092 2 830 474 157 1 076 1 022 1 610 1 622 2 757 3 292 240

2)

844

2)

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import. 1) Korrigerat värde för handeln med EU. I det korrigerade värdet ingår "ej länderfördelad handel med EU-länderna". Korrigeringen är en uppskattning av den handel med EU som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastaturvalet eller som inte har redovisat sin handel (svarsbortfall). Korrigeringen görs av SCB. 2) Siffran inkluderar även den icke-länderfördelade handeln med de nya medlemsländerna. 3) Summeringen inkluderar inte den icke-länderfördelade handeln. Det korrigerade värdet med EU-länderna anges under "EU-15".


Tabell 3.1.a Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på ländergrupper och länder (fortsättning från föregående sida) Land:

Övr. OECD-länder Australien Island Japan Kanada Mexiko Norge Nya Zeeland Schweiz Sydkorea Turkiet USA Övriga länder Argentina Brasilien Chile Colombia Costa Rica Egypten Förenade Arabemiraten Indonesien Israel Kenya Kina Malaysia Marocko Oman Panama Peru Saudiarabien Sydafrika Thailand Venezuela Övriga

SUMMA

Import (mkr)* 2005 2006

Export (mkr) 2005 2006

2007

2007

12 634 301 121 19 170 45 10 183 196 239 18 379 961

15 427 341 91 19 168 59 12 837 239 299 16 330 1 027

16 938 335 106 18 219 56 14 234 264 342 17 332 1 016

8 769 130 73 244 246 126 3 564 88 176 104 46 3 973

8 936 143 105 299 323 98 3 801 78 167 69 72 3 783

9 086 158 118 257 360 94 4 112 62 171 66 49 3 638

5 976 186 1 413 323 355 584 11 7 96 123 130 487 309 47 0 71 170 2 417 364 1 880

7 148 233 1 378 365 368 510 15 7 163 129 137 559 817 49 0 177 156 2 503 477 1 1 100

7 663 237 1 417 380 357 462 31 7 61 123 177 719 936 65 0 150 195 3 605 624 0 1 116

1 784 17 32 42 7 12 119 144 51 102 0 129 17 41 97 19 7 207 26 34 130 551

1 955 8 36 30 19 7 90 80 56 110 0 159 25 100 244 28 5 57 61 10 97 733

1 914 6 59 34 7 1 122 58 41 63 1 141 31 294 151 30 6 58 69 31 196 516

62 636

1)

71 229

1)

76 833

1)

34 660

1)

38 837

1)

41 514

1)

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import. 1) Korrigerat värde för handeln med EU. I det korrigerade värdet ingår "ej länderfördelad handel med EU-länderna". Korrigeringen är en uppskattning av den handel med EU som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastaturvalet eller som inte har redovisat sin handel (svarsbortfall). Korrigeringen görs av SCB.

26


Tabell 3.1.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med jordbruksvaror och livsmedel Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Andel %

Bestämmelseland:

insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Norge Danmark Nederländerna Tyskland Italien Frankrike Spanien Storbritannien Belgien&Luxemburg Finland

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Irland Brasilien Polen USA Malaysia Kina Thailand Sydafrika Österrike Costa Rica

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Grekland Chile Colombia Schweiz Australien Turkiet Ungern Nya Zeeland Argentina Tjeckien

Export (mkr) 2007 1)

Andel %

insamlat

14 234 12 363 8 688 8 531 3 162 2 957 2 708 2 301 2 284 1 954

18,7 16,2 11,4 11,2 4,1 3,9 3,6 3,0 3,0 2,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Danmark Norge Finland USA Tyskland Frankrike Storbritannien Polen Spanien Portugal

5 526 4 112 4 092 3 638 3 292 2 830 2 757 1 986 1 622 1 610

13,5 10,1 10,0 8,9 8,0 6,9 6,7 4,9 4,0 3,9

1 834 1 417 1 240 1 016 936 719 624 605 544 462

2,4 1,9 1,6 1,3 1,2 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Italien Nederländerna Belgien&Luxemburg Ryssland Grekland Kanada Lettland Marocko Litauen Estland

1 076 1 022 599 575 474 360 304 294 274 271

2,6 2,5 1,5 1,4 1,2 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7

415 380 357 342 335 332 287 264 237 232

0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tjeckien Japan Österrike Ukraina Venezuela Schweiz Australien Irland Oman Kina

262 257 240 227 196 171 158 157 151 141

0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import. 1) Siffrorna i tabellen täcker inte hela den faktiska handeln med EU-länderna, vilket beror på att det inte finns någon heltäckande statistik över handeln med EU-länderna sedan 1995. SCB skattar den totala handeln med EU men gör inga korrigeringar för handeln med enskilda EU-länder. Den skattade import som inte går att fördela på enskilda EU-länder är 0 mkr för 2007. Motsvarande belopp för exporten är 0 mkr.

27


3.2 Sveriges handel med EU-15 Tabell 3.2.a Sveriges handel med EU-15 fördelad på produktgrupper enligt SITC 1) Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005

2006

2007

Export (mkr) 2005

2006

2007

korrigerat

korrigerat

korrigerat

korrigerat

korrigerat

korrigerat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

75 5 943 3 700 2 103 3 276 10 600 1 590

104 6 491 4 336 2 281 3 315 11 822 1 646

114 7 006 4 809 2 633 3 730 12 505 1 661

128 1 020 1 796 7 159 2 451 1 528 454

103 1 174 1 869 9 306 2 849 1 694 662

95 1 237 2 308 8 960 3 169 1 784 648

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

2 593 1 312 3 415 4 592 1 180 269 1 519

2 592 1 442 3 853 4 731 1 154 327 2 174

2 661 1 493 4 115 5 204 1 074 483 2 186

1 539 221 2 147 1 370 71 36 858

1 605 230 2 373 1 416 56 87 775

1 790 278 2 707 1 965 121 38 1 039

42 168

46 268

49 673

20 777

24 199

26 139

SUMMA

1) Samtliga värden är korrigerade av SCB. Korrigeringen är en skattning av den handel med EU som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastaturvalet eller som inte redovisat sin handel (svarsbortfall). Icke-länder fördelad handel med de nya medlemstaterna ingår också i den ovan redovisade handeln. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importeras från EU, vilket innebär att importstatistiken ger en något bristfällig bild av enskilda EUländers betydelse i svensk import.

28


Tabell 3.2.b Sveriges handel med respektive land i EU-15 Avsändningsland:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Import (mkr)* Andel 1) 2007 2) % insamlat

Danmark Nederländerna Tyskland Italien Frankrike Spanien Storbritannien Belgien & Lux. Finland Irland Österrike Grekland Portugal

12 363 8 688 8 531 3 162 2 957 2 708 2 301 2 284 1 954 1 834 544 415 176

25,8 18,1 17,8 6,6 6,2 5,7 4,8 4,8 4,1 3,8 1,1 0,9 0,4

Bestämmelseland:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Export (mkr) 2007 insamlat

Danmark Finland Tyskland Frankrike Storbritannien Spanien Portugal Italien Nederländerna Belgien & Lux. Grekland Österrike Irland

3)

5 526 4 092 3 292 2 830 2 757 1 622 1 610 1 076 1 022 599 474 240 157

Andel 1) % 21,8 16,2 13,0 11,2 10,9 6,4 6,4 4,3 4,0 2,4 1,9 0,9 0,6

1) Andel av det insamlade värdet för importen från respektive exporten till EU. 2) Ej länderfördelad import från EU: 0 mkr. 3) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 3.2.c Korrigering av de insamlade uppgifterna om Sveriges handel med EU Produktgrupper enligt SITC:

Korrigering för importen (mkr)* 2005 2006

2007

Korrigering för exporten (mkr)* 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

11 195 60 154 72 266 85

26 205 90 157 101 329 94

30 265 92 246 157 263 76

56 56 96 107 94 86 15

31 124 30 106 76 216 33

24 126 52 111 -9 254 42

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

88 43 100 126 4 18 21

113 42 104 152 14 11 47

161 59 167 161 9 12 57

24 2 42 80 1 0 19

34 21 24 68 2 15 14

38 43 78 28 47 1 7

1 244

1 486

1 755

678

797

844

SUMMA

* De insamlade värdena för handeln med EU korrigeras (räknas upp) av SCB, dels för att alla företag som handlar med EU inte ingår i Intrastaturvalet och dels för att vissa företag som ingår i urvalet inte redovisat sin handel (svarsbortfall). Korrigeringarna fördelas på större produktgrupper (SITC) enligt tabellen, men ej på Sveriges handel med enskilda EU-länder eller med enskilda varor (se även avsnitt 1.2 "Förändringar i handelsstatistiken").

29


3.2.d Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Belgien & Lux. Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2006 2005 1)

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

1,0 152,2 77,0 21,7 436,7 778,6 63,5

4,3 169,9 64,5 20,8 490,7 799,8 94,7

8,8 147,3 61,9 19,1 466,9 835,0 64,3

0,2 16,2 36,7 186,7 56,1 17,4 5,2

0,1 19,7 18,5 183,4 99,9 18,1 7,6

6,9 41,4 56,8 114,6 100,2 38,9 5,0

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

286,1 6,2 165,6 35,1 13,6 4,0 86,7

290,9 3,9 158,9 52,5 10,9 3,4 116,6

282,7 5,5 194,8 57,0 9,7 0,8 130,4

6,3 1,2 84,0 16,8 0,0 5,1 89,6

4,5 1,2 105,2 2,7 0,9 12,2 56,3

6,7 3,1 78,0 2,0 0,0 2,3 157,2

SUMMA

2 128

2 282

2 284

522

530

613

1)

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.e Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Danmark Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 1) 2006

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

13,3 2 561,5 1 254,5 1 319,1 846,8 826,7 723,9

20,8 2 697,5 1 624,1 1 410,0 763,3 901,5 711,8

13,6 2 843,4 1 740,8 1 495,9 780,9 996,1 666,5

29,9 283,1 647,9 879,9 558,9 244,0 258,1

29,6 378,1 679,4 1 008,3 672,2 381,8 317,4

32,0 338,6 580,6 1 165,1 775,4 396,7 294,7

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

426,8 540,3 823,7 740,2 364,2 31,3 213,5

437,4 640,2 937,2 729,8 356,7 56,8 379,9

460,4 594,1 1 033,4 757,0 327,1 72,6 581,0

576,8 70,4 549,3 242,1 43,9 17,0 107,1

585,4 36,5 697,3 211,1 30,4 25,3 126,3

642,3 44,5 667,4 328,1 36,8 11,1 212,7

10 686

11 667

12 363

4 508

5 179

5 526

SUMMA

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

30

1)


3.2.f Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Finland Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2006 2005 1)

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,4 172,5 322,9 24,8 145,5 189,7 101,2

3,3 241,3 374,1 42,1 154,6 154,8 124,3

2,6 252,8 456,9 113,4 230,5 136,8 185,6

9,5 281,4 331,3 401,6 389,8 650,3 123,9

12,9 308,9 310,3 432,2 421,1 598,8 238,8

7,8 369,5 354,9 438,5 476,2 612,1 167,4

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

208,2 5,7 164,7 136,3 10,4 0,4 44,5

215,3 8,4 141,0 111,2 13,1 0,9 49,7

214,4 13,3 188,8 100,4 1,4 1,2 55,8

314,2 27,3 883,9 194,8 22,9 5,4 113,0

298,6 25,4 943,1 184,4 17,2 2,7 94,3

309,3 27,9 998,1 214,2 25,7 3,7 86,7

SUMMA

1 527

1 634

1 954

3 749

3 889

4 092

1)

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.g Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Frankrike Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 1) 2006

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

9,1 79,9 337,3 87,7 164,8 529,9 55,6

4,3 80,3 345,1 92,6 148,3 640,8 68,9

3,1 95,9 371,5 155,7 246,4 656,5 68,4

0,5 5,7 19,6 1 671,4 179,2 30,8 0,6

0,0 4,2 24,5 2 273,3 194,8 39,7 2,3

0,0 25,8 47,5 1 878,4 241,5 51,8 1,9

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

177,7 139,9 132,0 718,4 1,4 2,0 32,5

172,9 155,5 165,4 733,3 4,3 1,2 37,0

134,7 172,4 162,5 848,3 3,6 7,1 31,0

141,4 14,3 62,1 68,7 0,0 0,5 65,3

145,1 13,0 81,0 73,8 0,0 0,4 75,5

170,9 19,8 176,5 136,5 0,0 0,0 79,2

SUMMA

2 468

2 650

2 957

2 260

2 928

2 830

1)

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

31


3.2.h Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Grekland Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2006 2005 1)

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 3,4 119,5 0,9 15,1 176,5 0,9

0,0 0,1 133,6 0,7 14,4 192,8 1,6

0,0 1,0 160,6 0,9 19,0 194,6 1,9

0,0 8,6 97,0 124,1 7,5 13,1 1,1

0,0 5,2 117,2 164,3 2,4 12,1 1,4

0,0 6,2 120,4 172,1 8,3 8,2 1,6

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

0,6 0,2 2,9 6,8 0,0 1,3 17,7

1,0 0,0 3,3 5,7 0,0 0,1 27,0

1,5 0,0 4,3 5,0 0,0 0,4 25,8

11,8 2,1 10,0 116,9 0,0 0,0 5,6

13,7 1,0 9,2 87,4 0,0 0,0 2,1

18,4 1,4 11,7 117,9 0,0 0,0 7,3

SUMMA

346

380

415

398

416

474

1)

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.i Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Irland Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 1) 2006

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 725,3 71,0 38,3 7,6 0,8 4,9

0,0 810,1 75,8 37,2 10,1 0,1 5,0

0,2 823,4 50,9 31,0 20,0 0,8 0,5

0,0 1,8 19,8 5,2 13,7 3,3 0,3

0,0 1,2 19,1 16,9 21,1 0,7 0,2

0,0 0,3 11,9 11,0 27,6 0,3 0,2

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

1,0 10,7 521,9 134,9 0,1 0,0 0,3

2,0 8,8 755,8 145,4 0,0 0,0 0,1

3,9 8,4 701,9 184,6 8,3 0,0 0,7

0,2 0,1 22,7 12,5 0,0 0,0 0,7

0,5 0,1 21,7 31,4 0,0 0,0 5,7

1,0 0,2 27,5 72,8 0,0 0,0 4,1

SUMMA

1 517

1 850

1 834

80

119

157

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

32

1)


3.2.j Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Italien Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2006 2005 1)

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,9 157,5 221,7 1,4 318,2 941,1 10,1

1,6 156,5 242,9 2,4 341,3 1 076,4 12,1

3,0 154,0 266,0 4,3 397,1 1 151,5 15,3

9,3 76,9 22,3 711,5 36,7 177,3 0,4

6,5 47,9 26,1 977,0 36,6 179,5 0,7

0,1 33,1 28,7 644,8 53,9 177,0 1,9

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

57,3 2,0 162,2 630,8 1,1 2,5 153,7

68,5 1,6 190,7 663,0 1,2 5,7 179,6

86,4 2,1 209,0 663,5 0,9 5,5 203,4

2,3 1,9 25,0 33,9 0,0 0,3 33,9

2,0 6,4 25,3 33,7 0,0 0,3 24,2

12,8 8,1 50,5 39,2 0,0 0,1 25,6

SUMMA

2 660

2 944

3 162

1 132

1 366

1 076

1)

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.k Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Nederländerna Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 1) 2006

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

7,0 372,7 412,9 218,9 225,0 3 545,1 170,4

7,8 446,9 453,9 292,1 232,6 4 031,4 165,1

12,5 548,6 552,2 288,9 261,8 4 445,5 227,4

5,3 12,5 179,6 276,8 69,3 46,2 9,2

5,3 11,4 192,4 411,3 201,8 53,5 9,4

7,0 23,9 176,4 313,5 145,7 32,3 12,9

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

559,8 253,3 539,4 211,1 447,1 28,7 507,2

570,6 253,2 566,1 166,2 421,8 42,7 745,8

545,3 313,6 577,4 191,7 35,3 60,3 627,6

62,5 6,8 57,9 15,4 0,0 0,4 56,0

75,9 1,9 62,2 46,7 0,0 0,0 47,3

104,5 2,3 79,0 71,4 0,0 0,0 52,8

SUMMA

7 499

8 396

8 688

798

1 119

1 022

1)

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

33


3.2.l Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Portugal Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2006 2005 1)

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 0,3 1,5 5,2 1,5 26,9 0,0

0,0 0,0 3,5 4,7 2,1 30,8 0,0

0,0 5,1 3,0 3,7 1,7 43,8 0,0

0,0 1,6 2,6 807,4 16,2 1,2 10,3

0,0 2,7 6,6 1 039,6 67,8 1,0 10,7

0,0 5,1 7,0 1 519,6 36,2 2,1 13,5

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

0,7 0,0 27,8 92,2 0,0 0,0 0,0

3,1 0,0 19,4 90,2 0,0 0,0 0,0

5,2 1,4 27,3 85,2 0,0 0,0 0,0

1,6 0,0 6,5 13,4 0,0 0,0 0,1

1,7 0,0 9,9 12,2 0,0 0,0 0,0

2,8 0,2 8,6 14,8 0,1 0,0 0,1

SUMMA

156

154

176

861

1 152

1 610

1)

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.m Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Spanien Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 1) 2006

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 26,8 30,5 32,6 91,3 1 668,8 40,4

0,1 35,5 33,5 24,0 72,4 1 895,7 38,0

0,0 53,2 40,5 46,0 68,5 1 850,7 43,7

0,0 11,0 34,6 552,1 287,6 34,8 9,1

0,0 10,6 30,7 870,9 236,9 26,1 9,5

0,0 22,4 69,9 836,7 339,0 30,7 12,9

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

27,5 6,1 59,8 467,6 0,3 1,0 16,2

32,4 3,7 53,9 463,3 2,1 1,2 25,2

44,7 5,8 42,8 478,1 1,4 1,6 30,7

20,7 0,9 46,3 168,6 3,2 0,0 14,0

20,7 1,5 31,0 133,9 4,4 0,0 4,9

25,6 3,1 49,3 223,0 5,0 0,0 4,9

SUMMA

2 469

2 681

2 708

1 183

1 381

1 622

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

34

1)


3.2.n Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Storbritannien Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 1) 2006

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

18,7 105,3 71,9 16,9 252,3 142,2 94,8

17,4 125,1 76,9 18,4 227,2 197,7 133,3

23,5 158,2 119,9 53,4 241,5 211,6 129,8

1,0 152,9 115,1 753,2 232,3 48,5 7,0

0,0 139,2 160,0 1 062,2 230,8 34,6 6,6

0,0 131,9 431,7 1 055,0 181,1 38,6 9,0

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

138,9 20,2 267,8 487,2 53,4 5,6 125,2

107,0 62,9 287,3 552,1 15,7 4,3 132,2

134,9 71,5 317,4 721,6 4,4 4,7 108,9

151,1 5,7 203,7 128,2 0,0 0,0 75,9

185,9 15,5 228,1 225,3 0,0 28,8 63,3

221,6 14,1 302,4 296,3 0,0 0,0 75,4

SUMMA

1 800

1 958

2 301

1 875

2 380

2 757

1)

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.o Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Tyskland Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 1) 2006

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

13,5 1 365,2 690,0 181,4 686,6 1 382,4 217,4

18,4 1 492,8 794,8 179,7 742,7 1 418,4 174,6

17,0 1 629,4 864,6 174,1 822,5 1 576,7 168,6

15,5 110,4 184,7 645,4 482,5 158,3 15,2

17,4 117,8 247,2 714,4 556,0 119,1 28,7

16,7 108,0 335,2 658,1 761,4 124,4 83,0

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

582,7 278,4 415,7 696,8 99,6 159,5 0,0

556,4 255,0 435,9 738,2 196,9 183,8 0,0

571,7 235,5 454,5 814,3 571,6 299,3 0,0

212,7 88,0 121,2 262,8 0,5 7,9 274,8

218,7 103,3 103,5 288,9 1,1 1,7 260,0

217,0 110,0 133,7 394,9 5,8 19,6 324,0

SUMMA

6 769

7 188

8 200

2 580

2 778

3 292

1)

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

35


3.2.p Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Österrike Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2006 2005 1)

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 25,3 29,1 0,0 12,8 124,7 21,5

0,0 29,8 23,7 0,0 13,6 153,3 22,1

0,0 28,2 28,8 0,0 15,4 141,7 13,6

0,0 6,5 11,7 29,8 26,2 16,7 0,9

0,0 6,5 8,7 40,4 31,5 13,6 1,0

0,0 5,7 38,4 37,9 33,9 14,5 4,7

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

37,4 6,0 31,9 109,5 184,2 15,3 0,6

20,8 6,3 33,8 128,4 117,8 15,9 1,2

13,3 10,1 33,8 137,1 101,7 17,8 2,0

10,7 0,5 31,7 16,0 0,0 0,0 16,7

13,0 3,2 31,1 16,4 0,1 0,0 15,9

15,9 2,2 45,0 25,0 0,0 0,0 16,4

598

567

544

167

182

240

SUMMA

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

36

1)


3.3 Sveriges handel med EU:s nya medlemsländer Tabell 3.3.a Sveriges handel med EU:s nya medlemsländer fördelad på produktgrupper enligt SITC1) Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005

2006

2007

Export (mkr) 2005

2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

2,1 225,5 26,6 82,5 73,3 489,6 87,8

4,8 423,6 58,3 145,4 101,8 527,4 94,9

2,6 491,3 70,8 161,7 80,3 568,6 95,1

5,0 93,4 14,4 1 303,3 59,7 71,8 42,7

4,2 107,4 24,4 1 824,8 119,2 93,6 47,0

14,7 214,0 51,2 1 728,2 220,6 113,8 30,0

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

139,8 124,2 130,9 197,7 8,3 20,0 15,4

127,0 108,0 171,1 206,0 20,3 31,6 26,0

171,9 101,8 221,6 240,9 23,0 24,7 28,9

176,2 22,5 283,4 150,5 2,3 8,9 219,5

141,1 23,0 275,2 171,5 0,5 18,4 237,3

146,3 66,8 389,7 254,8 1,6 14,1 221,2

SUMMA

1 624

2 046

2 283

2 453

3 088

3 467

1)

Den icke-länderfördelade handeln med de nya medlemstaterna ingår inte i tabellen. Redovisningen av den icke-länderfördelade handeln inom EU finns redovisad i tabell 3.2c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika . länders betydelse i svensk import

37


Tabell 3.3.b Sveriges handel med respektive nytt medlemsland1) Avsändningsland:

1 2 4 3 6 7 5 8 9 10 11 12

Import (mkr)* 2007

Polen Ungern Tjeckien Litauen Estland Lettland Cypern Bulgarien Slovenien Slovakien Rumänien Malta

1 240 287 232 189 135 67 44 39 37 14 1 0

Andel 2) % 54,3 12,6 10,1 8,3 5,9 2,9 1,9 1,7 1,6 0,6 0,0 0,0

Bestämmelseland:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Export (mkr) 2007

Polen Lettland Litauen Estland Tjeckien Rumänien Ungern Bulgarien Slovakien Cypern Slovenien Malta

1 986 304 274 271 262 91 87 58 46 40 36 11

Andel 2) % 57,3 8,8 7,9 7,8 7,6 2,6 2,5 1,7 1,3 1,2 1,0 0,3

1)

Den icke-länderfördelade handeln med de nya medlemstaterna ingår inte i tabellen. Redovisningen av den icke-länderfördelade handeln inom EU finns redovisad i tabell 3.2c. 2) Andel av det insamlade värdet för importen från respektive exporten till EU:s nya medlemsländer. * Importen redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.3.c Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Bulgarien Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,7 0,6

0,0 0,0 0,0 2,9 12,2 1,5 0,1

0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,9 0,1

0,0 0,7 0,6 0,0 0,1 0,2 0,8

0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1

0,0 0,9 0,0 5,6 0,0 0,0 0,2

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

1,6 0,0 3,3 32,2 0,0 2,6 0,0

1,3 0,0 4,0 31,6 0,0 11,7 0,0

0,3 0,3 5,4 23,8 0,0 5,5 0,3

0,5 0,1 10,6 9,5 0,0 0,0 10,3

0,6 0,0 12,6 13,6 0,0 0,0 6,8

1,3 0,0 19,6 20,2 0,0 0,0 9,9

43

65

39

33

34

58

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

38


3.3.d Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Cypern Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 47,2 0,7

0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 44,4 2,5

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 40,0 1,1

0,0 0,6 0,0 1,5 12,1 2,7 0,5

0,0 0,1 0,0 1,6 0,3 2,3 0,4

0,0 0,7 0,1 2,1 1,4 3,8 0,6

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

0,0 0,0 0,9 2,3 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,4 1,9 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,3 1,3 0,0 0,0 0,1

2,0 0,0 5,0 19,9 0,0 0,0 0,4

1,0 0,0 4,1 20,9 0,0 0,0 0,4

2,1 0,1 4,6 23,5 0,0 0,0 1,4

SUMMA

52

51

44

45

31

40

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.3.e Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Estland Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 11,4 6,4 39,6 7,7 13,4 0,4

0,0 8,7 8,7 28,4 6,9 18,4 1,2

0,0 9,8 13,1 27,4 3,9 18,3 3,2

0,0 59,7 2,2 29,1 5,2 36,8 13,6

0,1 36,5 12,1 55,7 5,9 37,5 8,9

0,3 34,4 6,1 44,3 8,2 39,7 7,0

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

13,0 0,0 5,7 1,4 0,0 0,0 0,0

17,5 0,3 10,4 0,3 0,0 0,0 0,0

16,5 5,1 24,4 1,2 0,0 0,0 0,0

104,1 6,0 24,9 22,0 2,2 1,1 2,3

47,4 6,9 28,5 21,1 0,4 0,7 0,7

42,8 23,3 38,9 24,3 0,1 0,4 1,4

99

101

123

309

262

271

SUMMA

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

39


3.3.f Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Lettland Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 8,3 0,0 6,1 2,9 2,5 0,8

0,0 27,0 4,7 8,4 11,7 3,8 3,5

0,5 28,4 9,4 14,1 0,3 3,2 0,0

0,0 7,7 0,0 27,4 9,4 0,1 0,5

0,2 12,1 0,0 83,7 3,5 7,5 0,9

0,5 19,2 0,1 159,4 12,5 3,8 1,3

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

1,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,5 1,9 0,0 7,5 0,2

0,0 0,1 0,6 2,9 0,0 7,1 0,0

9,3 8,8 35,4 10,9 0,0 4,4 11,0

9,8 4,9 37,0 12,5 0,0 10,8 7,4

11,3 13,4 46,1 18,3 0,0 10,7 7,8

SUMMA

23

69

67

125

190

304

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.3.g Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Litauen Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 13,0 1,3 3,5 7,7 30,1 21,2

0,0 25,5 6,5 29,4 9,4 49,3 33,6

0,1 52,1 3,1 5,4 14,0 55,6 13,4

4,4 11,0 1,4 57,3 11,1 3,1 20,1

3,8 6,1 4,9 85,1 7,7 5,1 29,4

7,0 5,5 1,5 85,3 16,2 13,1 8,3

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

3,5 14,8 0,4 0,2 0,0 0,0 1,4

23,6 20,4 0,9 0,4 0,0 0,0 0,2

30,0 5,6 5,9 2,6 0,0 2,7 13,8

49,8 7,7 7,7 7,6 0,0 4,9 6,8

57,7 25,5 21,6 11,6 0,0 2,1 18,9

SUMMA

100

174

189

169

227

274

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

40


3.3.h Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Malta Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,5 0,0 4,9 1,4 0,2 0,1

0,0 0,0 0,0 9,9 0,6 0,6 0,0

0,0 0,0 0,0 7,1 2,2 0,7 0,0

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

0,3 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0

0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

0,0 0,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

14

1

0

7

12

11

SUMMA

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.3.i Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Polen Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,2 101,8 3,9 29,1 35,2 295,9 50,4

2,9 254,8 8,2 71,2 47,2 293,6 40,5

0,1 271,1 8,1 109,6 45,9 345,0 49,1

0,0 3,4 8,4 1 152,2 10,8 1,8 1,5

0,0 40,7 4,9 1 554,8 88,4 6,6 1,8

6,8 129,0 10,3 1 350,2 158,8 9,1 5,2

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

84,7 87,4 114,5 11,2 8,3 4,0 2,9

85,8 79,6 144,2 15,0 20,3 1,7 6,7

115,9 62,3 179,6 14,3 22,0 1,6 15,6

5,7 0,9 65,8 63,0 0,0 0,7 137,8

6,3 0,6 47,0 67,0 0,0 2,1 173,7

7,3 1,3 85,9 87,8 0,0 0,9 133,7

829

1 072

1 240

1 452

1 994

1 986

SUMMA

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

41


3.3.j Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Rumänien Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,0

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,5 1,1

0,0 0,1 0,2 1,8 0,0 0,0 0,4

0,0 0,9 3,0 20,0 1,9 0,7 0,2

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,2 0,0

0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0

0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0

0,4 0,0 27,6 4,2 0,0 0,0 7,7

0,1 0,0 16,7 6,0 0,0 0,1 11,8

0,9 0,0 31,6 7,8 0,0 0,0 23,6

2

1

1

43

37

91

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.3.k Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Slovakien Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,4

0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 4,2

0,0 1,0 0,0 1,4 0,1 2,5 3,8

0,0 0,2 0,0 3,3 0,0 4,7 2,8

0,0 1,7 0,1 5,9 1,9 7,4 1,4

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

14,7 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 5,7

0,3 0,0 0,6 16,8 0,0 0,0 4,9

0,4 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,4

7,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 12,2

7,1 0,1 14,1 0,0 0,0 0,0 8,9

5,6 0,0 17,4 1,0 0,0 0,0 3,2

48

24

14

40

41

46

SUMMA

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

42


3.3.l Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Slovenien Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 23,7 0,7 0,5 1,1 1,8 0,4

0,0 32,6 0,4 0,7 1,1 1,6 0,1

0,0 30,2 0,0 0,5 1,4 1,3 0,1

0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 0,1

0,0 0,0 1,1 2,4 0,3 0,0 0,0

0,0 0,4 24,1 1,7 0,6 1,3 0,0

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

1,3 1,6 1,3 1,8 0,0 0,0 0,0

0,8 0,0 1,4 2,1 0,0 0,0 0,0

0,5 0,0 1,4 1,6 0,0 0,0 0,0

1,2 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,2

1,7 0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,7

1,8 0,1 2,6 0,0 0,8 0,0 3,0

SUMMA

34

41

37

4

8

36

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse isvensk import.

3.3.m Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Tjeckien Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

1,9 2,6 12,6 3,5 8,9 1,0 4,7

1,8 0,0 27,8 4,4 6,0 3,6 3,5

1,9 0,0 32,9 4,6 6,6 2,5 8,0

0,1 3,7 0,4 22,0 3,3 7,0 0,4

0,1 7,1 0,5 19,5 6,0 15,4 0,9

0,0 12,6 1,0 38,7 10,2 17,3 3,9

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

14,6 6,3 1,7 80,4 0,0 4,1 0,0

8,7 8,6 6,0 99,8 0,0 0,9 0,3

2,8 3,6 5,9 162,1 0,0 0,4 0,2

6,1 0,5 77,0 15,8 0,1 0,0 10,7

8,0 1,3 91,9 20,6 0,1 0,0 10,0

7,9 2,5 104,9 56,4 0,4 0,0 6,3

SUMMA

142

171

232

147

181

262

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

43


3.3.n Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Ungern Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 64,8 0,5 0,0 8,2 95,4 5,9

0,0 75,0 0,4 0,0 7,4 110,2 8,8

0,0 99,7 1,9 0,0 8,0 99,7 16,0

0,5 5,2 1,4 5,7 5,9 17,0 0,3

0,0 4,3 0,4 6,9 6,5 13,7 1,4

0,0 8,7 4,9 8,0 6,8 16,9 1,8

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

8,5 5,7 3,4 27,6 0,0 9,1 1,1

8,3 4,7 3,2 36,3 0,0 9,6 0,6

12,0 10,1 2,8 25,6 1,0 9,8 0,0

9,9 0,4 17,9 2,5 0,0 0,0 13,2

9,3 1,0 13,5 2,0 0,0 0,0 10,3

7,7 0,4 16,4 3,0 0,2 0,0 12,2

SUMMA

230

264

287

80

69

87

1) Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.4 Sveriges handel med övriga länder i Central och Östeuropa samt Ryssland

44


Tabell 3.4.a Sveriges handel med "övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland" fördelad på produktgrupper enligt SITC Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005

2006

2007

Export (mkr) 2005

2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,2 12,4 0,0 42,3 10,9 118,3 15,6

0,0 12,4 0,0 72,5 10,1 185,9 13,9

0,1 14,2 0,2 42,8 11,5 104,1 20,4

2,5 32,9 48,8 95,7 237,8 8,6 5,1

5,2 33,5 65,4 83,6 75,7 7,3 5,2

6,1 87,5 56,3 88,7 141,8 12,5 5,3

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

6,3 17,1 7,3 4,3 0,0 0,3 0,1

11,9 23,7 5,0 4,2 0,0 0,1 0,4

12,6 55,0 6,9 7,0 0,0 0,0 1,1

16,4 7,1 343,4 9,3 5,4 0,0 63,5

20,1 2,9 284,3 12,3 5,5 0,0 58,1

27,3 9,6 359,9 15,1 5,5 0,0 91,7

SUMMA

235

340

276

876

659

907

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 3.4.b Sveriges handel med respektive land i "övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland Avsändningsland:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ryssland Serbien Kroatien Bosnien-Hercegovina Ukraina Vitryssland Makedonien Kosovo Montenegro Moldavien Albanien

Import (mkr)* 2007 157 42 30 21 18 4 3 0 0 0 0

Andel 1) % 56,7 15,2 10,9 7,6 6,6 1,5 1,0 0,2 0,2 0,1 0,0

Bestämmelseland:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ryssland Ukraina Kroatien Vitryssland Serbien Bosnien-Hercegovina Moldavien Makedonien Kosovo Albanien Montenegro

Export (mkr) 2007 575 227 80 10 8 5 1 1 0 0 0

Andel 1) % 63,3 25,0 8,8 1,2 0,9 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

1) Andel av det insamlade värdet för importen från respektive exporten till "övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland". * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

45


3.4.c Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Ryssland Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 5,1 0,0 42,1 0,0 59,9 3,5

0,0 5,6 0,0 72,1 0,0 106,0 2,1

0,1 7,3 0,0 42,2 0,1 37,5 19,3

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

0,0 9,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

0,0 19,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3

SUMMA

121

206

Export (mkr) 2005 2006

2007

0,0 48,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,2

1,6 27,9 47,8 34,0 237,1 4,7 3,5 0,0 12,7 6,0 247,9 8,0 1,7 0,0 15,3

3,7 31,8 64,3 23,0 74,7 6,9 4,5 0,0 17,1 2,7 168,4 11,4 2,6 0,0 17,9

2,3 87,1 52,2 27,6 140,4 11,4 4,7 0,0 23,7 9,2 174,2 11,9 1,7 0,0 28,2

157

648

429

575

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.4.d Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Ukraina Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,2 0,0 0,0 0,0 3,4 15,6 1,2

0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 22,2 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 10,6 0,0

0,0 0,0 0,8 22,0 0,0 2,7 1,5

0,0 0,0 0,6 9,9 0,2 0,1 0,5

0,0 0,0 3,6 10,7 0,1 0,0 0,5

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

0,0 4,4 0,0 0,8 0,0 0,1 0,0

0,0 1,5 0,0 0,4 0,0 0,1 0,1

0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

0,4 0,2 83,5 1,0 0,0 0,0 24,8

0,6 0,2 101,9 0,4 0,0 0,0 24,9

0,2 0,1 172,9 0,3 0,0 0,0 38,5

SUMMA

26

27

18

137

139

227

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

46


3.4.e Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Kroatien Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 7,3 0,0 0,2 3,6 2,0 6,9

0,0 6,8 0,0 0,4 2,7 1,7 1,8

0,0 6,9 0,2 0,7 2,9 2,0 0,5

0,0 3,1 0,2 39,5 0,4 0,0 0,0

0,0 1,2 0,5 50,7 0,7 0,0 0,0

0,2 0,4 0,6 50,4 0,9 0,4 0,0

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

3,6 0,0 6,0 1,3 0,0 0,0 0,0

8,3 0,0 3,7 2,0 0,0 0,0 0,0

8,6 0,0 5,4 2,9 0,0 0,0 0,0

2,2 0,0 6,7 0,0 3,7 0,0 18,8

1,6 0,0 7,2 0,0 2,9 0,0 12,3

2,0 0,0 5,4 0,2 3,4 0,0 16,3

SUMMA

31

27

30

75

77

80

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5 Sveriges handel med övriga OECD-länder

47


Tabell 3.5.a Sveriges handel med "övriga OECD-länder" fördelad på produktgrupper enligt SITC Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005

2006

2007

Export (mkr) 2005

2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

54,5 245,0 61,9 9 179,7 134,8 837,8 65,9

108,1 267,6 74,9 11 640,8 145,9 806,5 66,0

88,9 264,3 71,4 13 057,1 157,3 777,7 69,7

70,7 310,1 106,3 205,4 1 054,7 379,5 191,2

67,3 242,3 126,9 220,5 1 061,5 488,8 204,7

54,9 273,0 123,3 268,4 1 213,5 475,7 203,5

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

371,2 286,0 422,1 623,3 15,7 29,2 306,5

393,9 329,7 513,1 693,0 13,7 19,1 354,4

393,5 404,8 527,3 666,0 12,9 23,0 423,9

822,1 113,5 1 535,6 3 410,4 191,5 7,5 370,7

882,0 133,2 1 412,9 3 496,9 254,8 10,7 333,5

854,2 165,2 1 425,1 3 407,6 229,3 24,7 367,5

12 634

15 427

16 938

8 769

8 936

9 086

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 3.5.b Sveriges handel med respektive land i gruppen "övriga OECD-lände Avsändningsland: Import (mkr)* 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Norge USA Schweiz Australien Turkiet Nya Zeeland Kanada Island Mexiko Japan Sydkorea

14 234 1 016 342 335 332 264 219 106 56 18 17

Andel 1) % 84,0 6,0 2,0 2,0 2,0 1,6 1,3 0,6 0,3 0,1 0,1

Bestämmelseland: Export (mkr) 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Norge USA Kanada Japan Schweiz Australien Island Mexiko Sydkorea Nya Zeeland Turkiet

4 112 3 638 360 257 171 158 118 94 66 62 49

Andel 1) % 45,3 40,0 4,0 2,8 1,9 1,7 1,3 1,0 0,7 0,7 0,5

1) Andel av det insamlade värdet för importen från respektive exporten till "övriga OECD-länder". * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

48


3.5.c Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Japan Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,4 0,0 0,0 0,6 2,2 2,1 0,1

0,5 1,3 0,0 0,3 2,2 2,0 0,1

0,4 0,0 0,0 0,4 2,2 1,3 0,5

0,0 32,0 2,8 0,9 2,5 29,7 0,0

0,0 58,9 2,6 1,8 13,2 25,6 0,7

0,0 64,5 2,8 1,6 8,9 33,8 0,2

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

0,3 0,4 11,5 1,7 0,0 0,0 0,1

0,3 0,8 9,8 1,5 0,0 0,0 0,2

0,5 0,5 9,9 2,1 0,0 0,0 0,1

1,5 0,3 134,5 6,4 0,0 0,0 32,9

5,3 0,2 160,2 9,7 0,1 0,0 20,4

3,4 0,4 109,8 10,0 0,2 0,0 21,8

19

19

18

244

299

257

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.d Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Kanada Produktgrupper enligt SITC: 00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter SUMMA

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

0,2 0,0 0,0 106,9 8,2 14,2 2,9 0,0 0,1 2,3 1,5 24,0 4,5 4,5 0,5

0,6 0,0 0,0 103,0 7,5 19,5 3,7 0,0 0,5 4,1 2,2 20,8 0,6 5,0 0,8

1,4 1,4 0,0 144,7 6,9 20,7 4,8 0,0 1,1 6,9 3,9 21,2 1,4 3,8 1,0

0,0 0,0 0,5 7,7 14,1 2,5 0,6

0,0 0,0 0,5 10,0 17,9 3,7 0,6

0,1 0,0 0,4 5,2 19,7 6,3 0,4

7,8 0,9 117,5 93,6 0,0 0,0 0,8

8,9 0,0 163,2 117,4 0,0 0,0 0,4

10,3 0,0 181,1 136,0 0,3 0,0 0,5

170

168

219

246

323

360

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

49


3.5.e Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Norge Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

7,7 94,8 56,9 8 830,8 59,0 66,8 39,9

12,0 95,2 65,4 11 329,3 53,7 85,2 36,1

15,8 71,6 60,3 12 672,5 62,4 85,7 43,1

36,9 186,9 28,8 154,2 760,7 302,8 174,8

47,0 115,7 64,1 167,1 859,9 410,2 185,5

45,8 127,0 79,9 213,1 1 028,1 384,5 187,4

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

204,3 227,7 178,5 137,6 6,6 0,3 272,0

187,7 265,3 225,5 163,1 2,7 0,0 315,8

167,6 345,7 205,9 104,1 4,1 0,2 394,9

464,6 85,8 537,4 342,7 190,4 7,0 291,1

482,1 101,8 538,1 320,1 250,2 10,7 248,1

471,4 137,4 663,8 213,4 221,9 24,2 314,3

10 183

12 837

14 234

3 564

3 801

4 112

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.f Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Schweiz Produktgrupper enligt SITC: 00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter SUMMA

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

1,3 0,0 4,9 0,0 15,1 1,0 10,3 0,0 117,3 0,1 85,6 2,6 0,0 0,0 0,8

3,0 0,0 6,8 0,0 15,4 1,2 11,9 0,0 150,0 0,0 105,8 3,6 0,0 0,1 1,3

0,6 0,0 4,0 0,2 18,7 0,6 11,7 0,0 170,7 0,0 129,5 4,8 0,0 0,7 0,1

0,0 1,4 16,1 24,2 23,6 9,0 1,8

0,2 1,9 19,4 16,9 25,1 7,9 1,0

0,0 1,3 17,0 16,7 31,0 10,0 1,2

33,3 14,4 31,1 18,0 0,0 0,0 2,7

29,5 16,6 25,6 20,9 0,0 0,0 1,6

30,1 12,8 27,3 20,9 0,3 0,0 2,4

239

299

342

176

167

171

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

50


3.5.g Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Turkiet Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 0,0 0,0 26,3 11,5 274,8 4,9

0,0 0,0 0,0 15,5 19,2 242,0 3,6

0,0 0,0 0,1 16,0 24,0 245,1 3,0

21,6 0,0 0,0 0,0 0,1 2,1 0,3

3,7 0,0 4,4 0,0 28,3 1,8 0,6

0,0 0,0 0,2 0,8 6,7 3,8 0,0

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

8,2 0,0 34,2 0,8 0,0 16,7 1,8

7,9 0,0 31,5 2,3 0,0 7,2 1,0

6,0 0,0 26,1 1,4 0,0 9,1 1,2

2,3 0,0 5,7 13,7 0,0 0,5 0,1

4,6 0,0 6,4 11,5 0,0 0,0 10,9

3,9 0,1 11,8 15,0 2,4 0,0 4,6

SUMMA

379

330

332

46

72

49

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.h Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med USA Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

29,3 0,0 0,1 77,3 32,9 455,2 6,5

72,6 0,0 2,6 80,4 32,8 438,4 8,1

50,3 1,2 7,0 96,7 31,9 396,5 5,0

11,1 16,2 24,0 9,8 233,1 28,3 4,0

14,2 14,4 25,1 13,5 79,4 26,3 4,7

8,8 23,2 19,2 21,2 79,0 25,3 3,1

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

17,2 55,3 98,7 147,3 4,6 6,9 30,0

26,6 58,8 121,4 134,3 10,3 6,8 34,0

24,6 50,6 139,5 171,5 7,3 9,2 24,8

294,1 8,3 519,1 2 795,3 1,0 0,0 28,8

316,2 11,5 385,5 2 860,6 2,8 0,0 28,4

306,6 9,6 295,0 2 831,7 2,7 0,0 12,8

961

1 027

1 016

3 973

3 783

3 638

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.6 Sveriges handel med övriga länder 51


Tabell 3.6.a Sveriges handel med gruppen "övriga länder" fördelad på produktgrupper enligt SITC Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005

2006

2007

Export (mkr) 2005

2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,8 393,0 1,4 616,0 110,0 1 465,4 30,9

0,3 436,3 0,4 776,0 151,5 1 653,9 30,3

1,4 549,6 1,7 937,5 188,1 1 713,0 39,4

13,2 41,5 557,1 10,0 352,2 89,6 144,0

1,0 38,0 533,7 7,1 383,3 120,0 193,6

7,6 39,9 511,3 7,9 566,7 106,7 4,1

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

1 819,6 291,0 158,8 613,3 69,3 65,1 341,1

1 930,4 261,9 175,9 681,8 72,6 54,8 921,3

1 965,4 203,8 181,5 840,7 52,8 27,9 960,1

18,5 2,7 180,0 326,3 1,5 0,2 47,6

25,2 8,6 182,7 406,2 4,5 0,0 51,1

23,8 10,7 130,0 409,8 4,9 0,3 90,7

5 976

7 148

7 663

1 784

1 955

1 914

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

52


Tabell 3.6.b Sveriges viktigaste handelspartners i gruppen "övriga länder" Avsändningsland: Import (mkr)* 2007

Andel 1) %

Bestämmelseland:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brasilien Malaysia Kina Thailand Sydafrika Costa Rica Chile Colombia Argentina Peru

1 417 936 719 624 605 462 380 357 237 195

18,5 12,2 9,4 8,1 7,9 6,0 5,0 4,7 3,1 2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Marocko Venezuela Oman Kina Egypten Sydafrika Israel Brasilien Saudiaribien För. Arabemiraten

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kenya Panama Vietnam Israel Indien Etiopien Ecuador Guatemala Pakistan Marocko

177 150 131 123 122 98 95 82 70 65

2,3 2,0 1,7 1,6 1,6 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Singapore Indonesien Nigeria Libanon Taiwan Chile Guatemala Thailand Barbados Malaysia

Export (mkr) 2007

Andel 1) %

294 196 151 141 122 69 63 59 58 58

15,3 10,2 7,9 7,4 6,4 3,6 3,3 3,1 3,1 3,0

54 41 41 38 34 34 31 31 31 31

2,8 2,2 2,1 2,0 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6

1) Andel av importen från respektive exporten till gruppen "övriga länder". * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

53


3.6.c Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Brasilien Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 303,3 0,0 1,3 0,0 78,6 2,3

0,0 317,7 0,0 1,5 0,0 43,2 2,2

0,0 405,6 0,0 1,3 11,2 66,8 2,0

2,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

6,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

765,6 247,8 0,0 0,3 10,0 0,2 4,2

780,3 215,6 0,3 0,5 11,1 0,1 4,9

741,6 162,1 0,4 1,0 6,5 0,0 18,6

0,1 0,1 15,9 13,1 0,0 0,0 0,7

0,1 0,1 11,0 23,0 0,0 0,0 1,0

0,1 0,0 13,6 37,3 0,0 0,0 0,9

SUMMA

1 413

1 378

1 417

32

36

59

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.6.d Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Costa Rica Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 566,8 0,0

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 481,9 0,0

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 453,8 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,7 2,6 0,0 0,0 0,0

0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

0,0 0,3 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0

SUMMA

584

510

462

12

7

1

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

54


3.6.e Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Kina Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 0,0 0,0 308,0 5,7 115,7 6,7

0,0 0,0 0,0 355,5 8,7 135,4 11,0

0,0 0,7 0,0 468,9 15,2 161,0 11,2

0,0 1,4 5,7 1,4 2,9 74,3 1,2

0,0 0,8 0,1 0,8 6,6 104,2 2,7

0,0 7,1 0,3 0,9 6,5 97,1 0,8

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

4,2 0,8 37,2 0,5 0,0 5,4 3,3

4,3 0,6 34,1 1,3 0,0 6,2 2,1

7,6 1,3 38,9 1,0 0,0 10,2 2,9

1,4 0,0 15,9 21,8 0,0 0,2 2,7

3,1 0,3 14,5 22,8 0,0 0,0 2,7

4,0 0,3 7,8 13,1 0,0 0,0 3,2

SUMMA

487

559

719

129

159

141

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.6.f Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Malaysia Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,6 0,0

0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,8 0,0

0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6 0,1

0,0 6,3 0,6 1,1 0,9 0,2 0,1

0,0 6,0 2,9 0,9 2,2 0,4 0,2

0,2 2,5 7,7 0,7 2,7 0,8 0,1

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

1,4 20,6 3,0 0,0 0,0 0,0 283,3

0,5 14,3 3,9 0,0 0,0 0,0 797,6

6,4 5,1 4,3 0,0 0,0 0,0 919,0

0,4 0,7 1,5 0,1 0,1 0,1 5,0

0,5 1,6 3,4 0,1 0,1 0,0 7,1

0,7 5,9 1,0 0,1 0,1 0,0 8,3

309

817

936

17

25

31

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

55


3.6.g Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Sydafrika Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 0,0 0,0 2,6 0,1 37,9 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 79,8 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,6 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 8,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,1 27,9 7,4 0,0

0,0 0,0 0,1 0,0 28,4 4,3 0,0

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

2,6 0,0 0,6 356,8 13,7 2,5 0,0

2,4 0,0 0,9 406,7 10,0 2,4 0,1

2,1 0,0 1,0 504,9 6,3 1,8 0,1

0,0 0,0 8,4 8,2 0,3 0,0 0,5

0,1 0,0 10,0 10,9 0,9 0,0 3,9

0,0 0,0 8,0 15,6 1,2 0,0 11,8

417

503

605

26

61

69

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.6.h Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Thailand Produktgrupper enligt SITC:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

00 01 02 03 04 05 06

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter o. ägg Fisk, kräft- o. blötdjur mm Spannmål o. varor därav Frukt o. grönsaker Socker, sockervaror mm

0,0 11,0 0,0 114,5 38,1 115,1 1,9

0,0 24,0 0,0 180,4 43,1 132,1 0,4

0,0 73,7 0,0 229,6 56,3 141,1 5,8

0,0 0,0 29,1 1,2 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 4,7 0,8 0,0 0,1 0,4

0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,1 0,2

07 08 09 11 12 22 4

Kaffe, te, kakao, mm Djurfoder Div. livsmedel Drycker Tobak o. tobaksvaror Oljefrön, oljehaltiga nötter Oljor och fetter

2,4 6,6 66,3 7,6 0,0 0,1 0,1

2,5 12,0 73,5 9,0 0,0 0,2 0,3

3,3 16,2 85,6 11,9 0,0 0,2 0,2

0,1 0,2 2,5 0,6 0,0 0,0 0,2

0,1 0,3 2,8 0,2 0,0 0,0 0,6

0,1 0,0 3,1 0,2 0,0 0,0 0,6

SUMMA

364

477

624

34

10

31

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

56


4 Fördelning på produktgrupper 4.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på produktgrupper Tabell 4.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på produktgrupper (fortsättning på nästa sida) Produktgrupper:

00 Levande djur Ej varufördelad EU-handel

Import (mkr) 2005 133

1)

2006 217

Export (mkr) 2005 2006

2007 1)

207

1)

219

1)

181

2007 1)

178

11

26

30

56

31

24

6 819 2 056 1 958 245 952 114 1 299

7 631 2 256 2 253 288 1 054 150 1 424

8 325 2 399 2 515 270 1 050 193 1 633

1 498 119 573 12 154 72 511

1 595 74 557 10 199 87 543

1 852 74 591 9 236 104 711

Ej varufördelad EU-handel

195

205

265

56

124

126

02 Mejeriprodukter och ägg Mjölk, grädde, yoghurt mm Smör och andra smörfettsprod. Glassvaror Ost och ostmassa Ägg och äggalbuminer

3 790 1) 976 153 425 2 040 136

4 470 1 149 211 550 2 296 175

Ej varufördelad EU-handel

60

01 Kött och köttvaror Nötkött Griskött Får-, lamm- och getkött Fjäderfäkött Övrigt kött, inklusive vilt Beredda köttprodukter

1)

90

4 953 1 287 205 596 2 547 225

1)

92

12 024 1) 10 201 1 669

Ej varufördelad EU-handel

154

157

246

107

3 605 1) 234 127 307 1 820 310 735

3 724 1) 260 147 325 1 795 334 762

4 167 1) 424 157 362 1 856 378 833

4 155 1 015 521 20 2 186 21 298

72

101

157

04 Spannmål och varor därav Spannmål (exkl. ris) Mjöl, gryn, malt mm Ris Bakverk och bröd mm Okokt pasta Övr. beredn. av spannmål o. mjöl Ej varufördelad EU-handel

16 832 14 635 1 950

1)

96

03 Fisk, kräft- och blötdjur Fisk, kräft- och blötdjur Beredn. av fisk o. kräftdjur mm

14 916 13 013 1 747

1)

2 523 890 534 326 570 108

1)

8 773 7 949 717

94

2 619 974 602 292 621 101

1)

3 050 1 451 500 303 643 101

30 1)

11 442 10 627 709

4 489 1 144 426 78 2 375 26 362

1)

1)

52 1)

106 1)

1)

11 053 10 161 781

1)

111 1)

5 312 1 530 621 63 2 648 32 427

76

-9

1) Korrigerat värde redovisas för importen respektive exporten av produktgrupper enligt SITC. För de mer detaljerade varugrupperna redovisas insamlade värden i denna tabell. "Ej varufördelad EU-handel" motsvarar SCB:s korrigering av handelsstatistiken för produktgrupperna på tvåställig SITC. Korrigeringen görs av SCB för att handelstatistiken ska täcka även den handel med andra EU-länder som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastat-urvalet eller som inte redovisat sin handel (svarsbortfall).

57

1)


Tabell 4.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på produktgrupper (fortsättning från föregående sida) Produktgrupper:

Import (mkr) 2005

2006

2007

05 Frukt och grönsaker Färska och kylda grönsaker Frysta grönsaker Torkade grönsaker mm Beredda potatisprodukter mm Övr. beredn. av grönsaker Färsk, kyld, torkad frukt o. bär Fryst frukt och bär Saft, sylt och marmelad Övr. beredn. av frukt och bär

13 511 1) 3 305 416 159 691 1 061 5 592 333 910 776

14 996 1) 3 691 450 177 686 1 261 5 956 433 1 163 852

15 668 1) 3 914 505 186 818 1 308 6 034 439 1 368 832

Ej varufördelad EU-handel

266

329

263

86

216

254

1 790 1) 503 1 201

1 851 1) 561 1 195

1 886 1) 598 1 212

837 1) 423 399

1 113 659 421

891 415 433

Ej varufördelad EU-handel

85

94

76

15

33

42

07 Kaffe, te, kakao mm Kaffe och kaffeersättningar Choklad och kakaoberedningar Te, kakao och kryddor

4 930 1) 2 379 1 682 782

5 055 1) 2 437 1 707 797

5 204 1) 2 482 1 793 768

2 572 1) 847 1 555 146

Ej varufördelad EU-handel

88

113

161

24

06 Socker, sockervaror mm Socker, melass och honung Sockerkonfektyrer

08 Djurfoder Ej varufördelad EU-handel

2 030

1)

43

2 165

1)

42 1)

2 258

4 134 1 155 390 595 1 894

Ej varufördelad EU-handel

100

104

167

6 031 1) 1 083 3 271 599 953

6 316 1) 1 015 3 528 620 1 001

6 959 1 167 3 962 683 987

126

152

161

11 Drycker Starksprit Vin Övriga drycker med alkohol Drycker utan alkohol Ej varufördelad EU-handel 12 Tobak och tobaksvaror Ej varufördelad EU-handel 22 Oljeväxtfrön, oljehaltiga nötter Ej varufördelad EU-handel 4

Oljor och fetter Ej varufördelad EU-handel SUMMA

1 273

1)

1 261

4

14

384 1)

433

18

11

2 182

1)

21 62 636

3 476

1)

71 229

5 052 1 283 425 692 2 485

1 163

1)

559

3 600

1)

76 833

4 489 644 1 119 469 2 216

5 266 4 434 197 273 283

1)

272

1)

1)

53

1)

1 559

1)

34 660

398

2 493 221 247 27 229 280 522 344 268 102

2 842 877 1 762 164

530

21

43

4 528 679 1 099 462 2 263

5 012 827 1 307 435 2 365

24

78

5 503 4 641 150 375 269

321

116

1)

1 455

1)

6 052 5 087 102 541 294

38 837

1)

362

1)

1)

1)

1)

1)

47 1)

77

1)

1 1)

1 810

1)

7 1)

41 514

1) Korrigerat värde redovisas för importen respektive exporten av produktgrupper enligt SITC. För de mer detaljerade varugrupperna redovisas insamlade värden i denna tabell. "Ej varufördelad EU-handel" motsvarar SCB:s korrigering av handelsstatistiken för produktgrupperna på tvåställig SITC. Korrigeringen görs av SCB för att handelstatistiken ska täcka även den handel med andra EU-länder som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastat-urvalet eller som inte redovisat sin handel (svarsbortfall).

58

1)

28

14 1)

1)

38 1)

15

19 1)

1)

2

0 1)

2 673 828 1 639 172

1)

68

1 1)

2 404 270 239 25 203 250 553 302 224 122

2007

34 1)

80

57 1)

367

1)

42

12 1)

2 077 207 260 36 165 220 569 274 156 103

2 1)

9

47 1)

1)

59 1)

09 Diverse livsmedel Soppor, såser och buljonger Margarin och annat matfett Beredn. av spannmål, mjöl mm Övriga livsmedel

4 718 1 163 420 635 2 395

Export (mkr) 2005 2006

1)


4.2 Sveriges handel med levande djur (SITC 00) Tabell 4.2.a Sveriges handel med levande djur fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006

EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

75,4 1) 2,1 0,2 54,5 0,8

SUMMA

133

103,8 4,8 0,0 108,1 0,3

Export (mkr) 2005 2006

2007 1)

114,0 2,6 0,1 88,9 1,4

217

1)

127,8 5,0 2,5 70,7 13,2

207

219

1)

103,3 4,2 5,2 67,3 1,0

2007 1)

94,7 14,7 6,1 54,9 7,6

181

1)

178

1) Korrigerat värde för handeln med EU för företag som inte ingår i Intrastat-urvalet samt för svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 4.2.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med levande djur Avsändningsland

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

USA Storbritannien Island Tyskland Norge Danmark Nederländerna Belgien Frankrike Italien

50,3 23,5 20,0 17,0 15,8 13,6 12,5 8,8 3,1 3,0

Export (mkr) 2007 2) insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Norge Danmark Tyskland USA Finland Litauen Nederländerna Polen Belgien Brasilien

45,8 32,0 16,7 8,8 7,8 7,0 7,0 6,8 6,6 6,3

1) Ej länderfördelad import av levande djur från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

59


Tabell 4.2.c Sveriges handel med levande djur fördelad på varugrupper Varugrupper levande djur:

Kvantitet (styck) 2005

2006

2007

Värde (mkr) 2005 2006

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* 972 0 118 0 199 951 45 726

* 1 210 24 8 706 70 166 305 46 780

* 1 149 0 4 277 422 745 476 48 958

133 62,7 0,0 0,4 0 24 34,1

217 122,8 0,2 6,1 0 19,8 42,4

207 101,8 0,0 3,4 0 29,5 42,6

*

*

*

11

26

30

* 853 1 954 10 182 0 3 116 679 638 322

* 3 136 412 11 022 10 5 340 697 639 806

* 799 1 348 11 552 0 1 870 654 693 256

219 64,6 34,9 14,7 0,0 38,7 9,6

181 72,5 6,0 18,1 0,0 40,0 12,9

178 76,8 18,7 15,3 0,0 29,4 13,4

-

-

-

56

31

24

2007

IMPORT Levande djur Hästar, åsnor, mulor o. mulåsnor Nötkreatur och övr. oxdjur Svin Får och getter Fjäderfä Övriga levande djur Ej varufördelad EU-handel

EXPORT Levande djur Hästar, åsnor, mulor o. mulåsnor Nötkreatur och övr. oxdjur Svin Får och getter Fjäderfä Övriga levande djur Ej varufördelad EU-handel

60


4.3 Sveriges handel med kött och köttvaror (SITC 01) Tabell 4.3.a Sveriges handel med kött och köttvaror fördelad på ländergrupper (fortsättning på nästa sida) Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

1 630,2 99,9 0,0 7,2 318,2

1 798,7 124,4 0,0 9,2 324,0

1 852,1 140,2 0,0 12,6 394,2

67,8 3,6 1,1 42,9 3,9

58,2 6,4 0,3 9,0 0,6

54,9 10,9 3,0 4,9 0,6

2 056

2 256

2 399

119

74

74

1 909,4 37,5 0,0 10,7 0,2

2 036,8 202,9 0,0 13,6 0,0

2 252,5 257,6 0,0 4,8 0,0

328,1 30,9 22,9 168,3 23,3

291,4 60,6 29,9 150,9 24,3

137,6 145,6 77,5 204,6 25,9

1 958

2 253

2 515

573

557

591

135,0 0,0 0,0 92,8 17,4

159,5 0,0 0,0 107,3 21,4

153,1 0,0 0,0 105,1 12,1

6,5 0,0 0,0 5,4 0,0

6,4 0,0 0,0 3,4 0,0

6,4 0,0 0,0 2,4 0,0

245

288

270

12

10

9

917,1 28,5 0,9 0,4 5,7

1 017,7 29,8 0,3 0,7 5,6

1 029,8 18,5 0,3 0,0 1,3

84,9 38,4 6,3 12,0 12,7

164,1 13,1 1,9 7,9 12,2

204,0 8,4 7,0 5,1 11,6

952

1 054

1 050

154

199

236

Nötkött EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Griskött EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Får-, lamm- och getkött EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Fjäderfäkött EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA

*Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

61


Tabell 4.3.a Sveriges handel med kött och köttvaror fördelad på ländergrupper (fortsättning från föregående sida) Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

44,6 6,0 5,1 57,7 0,0

69,3 9,7 5,6 61,0 4,2

90,8 10,1 7,3 74,2 10,6

46,3 0,9 0,0 25,2 0,0

62,3 2,2 0,0 22,3 0,0

68,1 1,9 0,0 34,3 0,0

DELSUMMA

113

150

193

72

87

104

1 111,5 53,6 6,4 76,2 51,6

1 203,7 56,8 6,5 75,8 81,2

1 362,2 64,9 6,6 67,6 131,5

430,6 19,7 2,6 56,3 1,5

467,1 25,2 1,4 48,8 0,8

640,1 47,2 0,0 21,7 1,8

1 299

1 424

1 633

511

543

711

195

205

265

56

124

126

6 819

7 631

8 325

1 498

1 595

1 852

Övrigt kött, inkl. vilt

Beredda köttprodukter EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Ej varufördelad EU-handel

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

62


Tabell 4.3.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med kött och köttvaror (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

Export (mkr) 2007 2) insamlat

Nötkött 1 Irland 2 Tyskland 3 Brasilien 4 Nederländerna 5 Danmark 6 Finland 7 Storbritannien 8 Litauen 9 Polen 10 Uruguay

696,4 395,8 348,6 290,6 245,2 90,0 78,5 50,0 44,1 31,5

Nötkött 1 Finland 2 Estland 3 Danmark 4 Nederländerna 5 Norge 6 Storbritannien 7 Italien 8 Ryssland 9 Tyskland 10 Lettland

28,0 7,7 7,6 6,5 4,9 4,7 3,4 3,0 2,5 2,2

Griskött 1 Danmark 2 Tyskland 3 Polen 4 Nederländerna 5 Finland 6 Italien 7 Ungern 8 Spanien 9 Irland 10 Norge

1 304,2 677,1 213,8 93,5 70,8 69,3 40,2 18,8 13,9 3,9

Griskött 1 Polen 2 Ryssland 3 Japan 4 Norge 5 Storbritannien 6 Sydkorea 7 Finland 8 Nya Zeeland 9 USA 10 Italien

123,6 77,1 64,3 61,8 52,0 28,0 26,6 25,8 23,2 21,7

Får-, lamm och getkött 1 Nya Zeeland 2 Tyskland 3 Irland 4 Belgien 5 Storbritannien 6 Danmark 7 Chile 8 Nederländerna 9 Argentina 10 Finland

104,6 47,9 47,5 26,1 13,7 9,6 7,6 5,4 2,6 2,1

Får-, lamm- och getkött 1 Finland 2 Norge 3 Tyskland 4 Italien 5 Danmark

5,5 2,4 0,5 0,3 0,1

1) Ej länderfördelad import av kött och köttvaror från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

63


Tabell 4.3.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med kött och köttvaror (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

Fjäderfäkött 1 Danmark 2 Tyskland 3 Nederländerna 4 Storbritannien 5 Frankrike 6 Finland 7 Slovenien 8 Portugal 9 Lettland 10 Belgien Övrigt kött, inkl. vilt 1 Nya Zeeland 2 Danmark 3 Tyskland 4 Finland 5 Nederländerna 6 Brasilien 7 Belgien 8 Estland 9 Ryssland 10 Frankrike Beredda köttprodukter 1 Danmark 2 Tyskland 3 Belgien 4 Thailand 5 Italien 6 Nederländerna 7 Norge 8 Frankrike 9 Irland 10 Finland

741,1 125,4 75,1 40,3 24,5 14,2 13,8 4,3 3,6 2,2

72,7 19,3 19,2 18,4 15,6 9,9 9,8 8,6 7,3 3,6

524,0 363,9 84,4 73,7 73,7 68,5 67,3 64,8 63,3 57,3

Export (mkr) 2007 2) insamlat

Fjäderfäkött 1 Danmark 2 Tyskland 3 Kina 4 Ryssland 5 Finland 6 Norge 7 Estland 8 Nederländerna 9 Hongkong 10 Ungern Övrigt kött, inkl. vilt 1 Finland 2 Norge 3 Tyskland 4 Danmark 5 Storbritannien 6 Estland 7 Belgien 8 Island 9 Schweiz 10 Nederländerna Beredda köttprodukter 1 Finland 2 Danmark 3 Storbritannien 4 Tyskland 5 Belgien 6 Norge 7 Frankrike 8 Spanien 9 Lettland 10 Nederländerna

171,9 20,9 7,1 7,0 5,9 5,1 4,6 4,4 2,5 1,7

43,4 31,9 11,0 7,1 2,3 1,8 1,5 1,2 1,2 1,0

260,1 137,4 72,7 65,5 35,6 20,9 19,9 18,8 15,5 9,7

1) Ej länderfördelad import av kött och köttvaror från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

64


Tabell 4.3.c Sveriges import av kött och köttvaror fördelad på varugrupper Varugrupper kött och köttvaror

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005

2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

Nötkött Hela, halva och fjärdedelskroppar Styckat kött med ben Benfritt kött Tunga, lever m.m. Saltat, torkat eller rökt kött

* 984 250 62 310 166 328

* 1 591 669 63 010 130 301

* 4 043 1 613 63 487 362 350

2 056 25,9 11,1 1 996,3 4,5 17,7

2 256 45,6 22,4 2 163,4 3,0 21,9

2 399 97,9 68,7 2 205,0 7,3 20,1

Griskött Hela och halva kroppar Skinka och bog med ben Övr. styckat griskött Lever m.m. Saltad, torkad och rökt skinka el. bog Övr. saltat, torkat eller rökt kött

* 1 143 4 125 49 948 310 126 3 335

* 1 087 3 497 54 211 818 131 4 956

* 508 4 385 62 226 636 228 6 268

1 958 22,2 145,1 1 630,5 1,0 9,3 149,7

2 253 23,5 149,2 1 854,9 1,6 7,6 216,6

2 515 12,0 149,4 2 056,2 2,0 17,8 277,6

Får, lamm- och getkött Får och lamm: hela och halva kroppar Styckat får- och lammkött med ben Får- och lammkött utan ben Kött av get

* 1 451 2 868 1 345 1

* 1 535 3 314 1 661 2

* 1 386 2 984 2 032 0

245 48,9 108,5 87,7 0,1

288 60,1 127,2 100,8 0,1

270 55,6 102,0 112,6 0,0

* 568 1 751 30 485 67

* 802 1 999 35 678 59

* 1 001 1 209 32 990 39

952 8,7 27,3 911,9 4,6

1054 14,6 26,4 1009,2 3,9

1050 18,0 20,8 1007,1 3,9

* 446 25 236 2 605 109 182

* 428 28 439 2 687 10 407

* 415 39 445 2 876 1 1 348

114 8,5 1,4 9,2 84,8 4,2 5,4

150 9,3 2,5 20,6 103,6 0,5 13,3

193 8,8 3,0 23,5 121,1 0,0 36,5

* 11 918 827 9 779 8 504 6 964 478

* 12 189 934 10 305 9 037 7 668 428

* 13 305 822 14 698 9 498 8 369 522

1 299 442,5 26,7 326,9 285,5 204,7 13,1

1 424 474,3 29,6 342,4 337,3 228,2 12,2

1 633 532,0 22,0 471,7 336,9 253,7 16,5

-

-

-

195

205

265

6 819

7 631

8 325

IMPORT

Fjäderfäkött Ostyckat fjäderfäkött, färskt Ostyckat fjäderfäkött, fryst Styckat fjäderfäkött Lever av fjäderfä Övrigt kött, inklusive vilt Kött av häst, åsna m.m. Kött av kanin och hare Kött av ren Annat kött (bl.a. hjort, duva) Lever (ej nöt eller gris) Rökt, torkat kött m.m. (ej nöt el. gris) Beredda köttprodukter Korv och liknande produkter Varor av lever Övr. varor av fjäderfä Övr. varor av griskött Övr. varor av nötkött Övr. beredningar av kött Ej varufördelad EU-handel SUMMA

65


Tabell 4.3.d Sveriges export av kött och köttvaror fördelad på varugrupper Varugrupper kött och köttvaror

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005

2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* 32 78 2 333 1 402 111

* 37 39 1 138 1 609 6

* 81 121 1 071 1 747 78

119 0,7 2,5 87,6 24,2 4,1

74 1,8 0,7 50,2 21,3 0,4

74 3,1 2,0 42,6 23,9 2,8

Griskött Hela och halva kroppar Skinka och bog med ben Övr. styckat griskött Lever m.m. Saltad, torkad och rökt skinka el. bog Övr. saltat, torkat eller rökt kött

* 584 9 900 15 706 6 974 121 1 497

* 25 6 928 15 370 5 473 24 2 663

* 1 695 5 059 15 107 5 649 27 5 855

573 7,3 139,8 354,2 42,3 5,8 24,2

557 0,1 124,5 339,9 33,0 2,3 57,1

591 31,5 75,1 302,3 38,0 1,6 142,7

Får, lamm- och getkött Får och lamm: hela och halva kroppar Styckat får- och lammkött med ben Får- och lammkött utan ben Kött av get

* 58 106 125 0

* 18 100 67 0

* 52 103 95 0

12 1,5 6,3 4,1 0,0

10 0,7 4,7 4,4 0,0

9 1,6 4,7 2,5 0,0

* 1 970 1 613 9 493 177

* 4 614 1 426 32 277 94

* 6 310 854 39 009 141

154 12,7 15,7 124,9 1,1

199 51,7 13,1 133,8 0,7

236 92,8 8,4 134,1 0,8

* 0 7 325 411 0 224

* 1 4 313 546 2 486

* 6 7 312 645 7 1 862

72 0,0 0,8 24,0 34,3 0,0 13,5

87 0,0 0,5 27,9 40,7 0,1 17,5

104 0,3 0,6 32,1 52,0 0,2 19,1

* 2 793 56 1 292 2 937 6 698 904

* 2 500 44 1 315 2 883 8 514 868

* 3 068 58 1 621 5 027 11 692 2 579

511 125,4 2,2 51,3 90,8 198,6 42,4

543 114,2 2,0 44,5 91,9 247,5 43,2

711 117,8 2,2 51,7 158,5 322,0 58,6

-

-

-

56

124

126

1 498

1 595

1 852

EXPORT Nötkött Hela, halva och fjärdedelskroppar Styckat kött med ben Benfritt kött Tunga, lever m.m. Saltat, torkat eller rökt kött

Fjäderfäkött Ostyckat fjäderfäkött, färskt Ostyckat fjäderfäkött, fryst Styckat fjäderfäkött Lever av fjäderfä Övrigt kött, inklusive vilt Kött av häst, åsna m.m. Kött av kanin och hare Kött av ren Annat kött (bl.a. hjort, duva) Lever (ej nöt eller gris) Rökt, torkat kött m.m. (ej nöt el. gris) Beredda köttprodukter Korv och liknande produkter Varor av lever Övr. varor av fjäderfä Övr. varor av griskött Övr. varor av nötkött Övr. beredningar av kött Ej varufördelad EU-handel SUMMA

66


4.4 Sveriges handel med mejeriprod. och ägg (SITC 02) Tabell 4.4.a Sveriges handel med mejeriprod. och ägg fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

953,8 20,0 0,0 1,6 0,4

1 108,9 37,9 0,0 2,0 0,4

1 234,3 49,6 0,0 2,5 1,0

471,6 6,6 0,7 4,4 406,4

521,1 8,0 1,1 7,1 436,3

949,9 30,1 1,4 9,6 460,1

976

1 149

1 287

890

974

1 451

151,7 0,0 0,0 0,0 0,9

210,7 0,0 0,0 0,0 0,0

205,4 0,0 0,0 0,0 0,0

325,2 0,3 28,7 31,0 148,6

443,5 6,0 38,7 19,5 94,1

435,5 1,3 15,3 3,5 44,1

153

211

205

534

602

500

402,2 2,2 0,0 20,8 0,0

520,6 4,8 0,0 24,5 0,0

577,2 2,4 0,0 16,7 0,0

322,3 0,0 0,0 3,7 0,0

280,8 2,2 0,0 8,9 0,0

279,6 4,6 0,0 18,6 0,0

425

550

596

326

292

303

2 002,1 2,7 0,0 34,8 0,0

2 246,8 6,6 0,0 42,3 0,0

2 498,2 5,9 0,2 42,9 0,0

517,7 1,0 16,0 35,0 0,3

546,6 0,7 19,4 53,1 0,7

547,6 6,4 31,8 56,2 0,9

2 040

2 296

2 547

570

621

643

129,9 1,7 0,0 4,7 0,0

159,5 9,0 0,0 6,0 0,0

202,1 12,9 0,0 9,2 0,7

63,9 6,4 3,4 32,2 1,8

46,3 7,5 6,2 38,3 2,6

43,3 8,7 7,7 35,4 6,3

136

175

225

108

101

101

60

90

92

96

30

52

3 790

4 470

4 953

2 523

2 619

3 050

Mjölk, grädde, yoghurt m.m EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA

Smör och andra smörfettsprodukter EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Glassvaror EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Ost och ostmassa EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Ägg och äggalbuminer EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Ej varufördelad EU-handel SUMMA

67


Tabell 4.4.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med mejeriprodukter och ägg (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

Mjölk, grädde, yoghurt m.m. 1 Danmark 2 Tyskland 3 Finland 4 Nederländerna 5 Tjeckien 6 Frankrike 7 Irland 8 Österrike 9 Estland 10 Belgien

390,5 367,5 320,4 53,1 32,9 29,4 27,2 19,5 12,4 12,0

Export (mkr) 2007 2) insamlat

Mjölk, grädde, yoghurt m.m. 1 Danmark 2 Tyskland 3 Nederländerna 4 Oman 5 Egypten 6 Storbritannien 7 Finland 8 Belgien 9 Nigeria 10 Indonesien

268,7 233,3 164,1 149,0 104,0 59,7 57,9 48,8 38,5 37,4

Smör och andra smörfettsprodukter 1 Danmark 194,0 2 Tyskland 4,5 3 Finland 2,3 4 Frankrike 2,0 5 Storbritannien 1,4 6 Nederländerna 1,1 7 Österrike 0,1

Smör och andra smörfettsprodukter 1 Storbritannien 330,4 2 Tyskland 36,1 3 Frankrike 32,7 4 Danmark 27,4 5 Saudiarabien 20,9 6 Ryssland 15,3 7 Kuwait 6,5 8 Nederländerna 4,8 9 Libanon 4,0 10 Marocko 2,8

Glassvaror 1 Danmark 2 Tyskland 3 Frankrike 4 Italien 5 Storbritannien 6 Nederländerna 7 Belgien 8 Spanien 9 Finland 10 Norge

Glassvaror 1 Finland 2 Danmark 3 Tyskland 4 Storbritannien 5 Spanien 6 Norge 7 Irland 8 Grekland 9 Italien 10 Portugal

199,7 111,8 54,0 41,3 40,7 32,7 31,4 31,2 30,0 16,4

66,1 58,6 46,5 29,2 28,9 15,1 11,9 11,4 11,2 6,5

1) Ej länderfördelad import av mejeriprodukter och ägg från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

68


Tabell 4.4.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med mejeriprodukter och ägg (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

Ost och ostmassa 1 Danmark 2 Nederländerna 3 Tyskland 4 Frankrike 5 Italien 6 Grekland 7 Storbritannien 8 Finland 9 Norge 10 Irland Ägg och äggalbuminer 1 Danmark 2 Finland 3 Tyskland 4 Frankrike 5 Nederländerna 6 Lettland 7 USA 8 Polen 9 Italien 10 Norge

896,9 443,9 336,5 261,8 222,4 153,8 69,7 55,9 40,4 23,6

59,8 48,2 44,2 24,3 21,4 9,4 7,0 2,4 2,3 2,2

Export (mkr) 2007 2) insamlat

Ost och ostmassa 1 Finland 2 Danmark 3 Grekland 4 Norge 5 Ryssland 6 USA 7 Spanien 8 Storbritannien 9 Tyskland 10 Polen Ägg och äggalbuminer 1 Norge 2 Danmark 3 Schweiz 4 Tyskland 5 Finland 6 Polen 7 Ryssland 8 Nederländerna 9 Ukraina 10 Taiwan

220,2 212,1 80,0 36,3 31,8 17,5 11,0 10,3 7,2 4,5

18,3 13,7 13,0 12,0 8,7 5,8 4,2 4,0 3,6 3,5

1) Ej länderfördelad import av mejeriprodukter och ägg från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

69


Tabell 4.4.c Sveriges import av mejeriprodukter och ägg fördelad på varugrupper Varugrupper mejeriprodukter och ägg:

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

Mjölk, grädde, yoghurt m.m. Mjölk och grädde Mjölk- och gräddpulver Övr. koncentrat av mjölk och grädde Yoghurt Filmjölk, gräddfil m.m. Vassle m.m.

* 32 890 8 492 1 912 40 851 7 428 16 498

* 36 419 13 244 2 987 46 399 6 245 13 944

* 41 601 7 629 2 629 52 741 6 624 14 544

976 226,9 182,7 23,5 350,5 87,7 104,5

1 149 286,9 243,0 33,0 422,2 70,6 93,5

1 287 354,5 188,2 34,4 494,8 82,1 133,5

Smör och smörfettsprodukter Smör Bredbara smörfettsprodukter Fetter och oljor framställda av mjölk

* 5 263 92 3

* 7 306 101 203

* 7 561 63 307

153 149,6 3,0 0,1

211 202,1 3,1 5,6

205 192,9 2,1 10,4

Glassvaror

24 010

32 259

31 773

425

550

596

Ost och ostmassa Färskost och ostmassa Riven ost Smältost Blå- och grönmögelost Fetaost Brieost Hårdost m.m.

* 11 583 3 267 5 339 3 290 4 902 2 466 27 561

* 11 625 3 259 4 820 3 562 5 421 2 725 34 351

* 12 355 3 469 5 382 3 621 5 656 3 208 36 416

2 040 297,3 114,3 169,3 179,7 197,2 94,7 987,2

2 296 290,9 116,7 153,7 204,9 222,0 101,0 1206,6

2 547 331,0 131,1 165,7 202,2 236,9 121,6 1358,6

* 4 109 1 436 5 742

* 7 044 1 494 5 541

* 7 641 2 323 6 242

136 26,9 25,4 84,1

175 48,6 28,6 97,4

225 55,8 52,5 116,7

-

-

-

60

90

92

3 790

4 470

4 953

IMPORT

Ägg och äggalbuminer Ägg med skal Äggula Äggvita och äggalbuminer Ej varufördelad EU-handel SUMMA

70


Tabell 4.4.d Sveriges export av mejeriprodukter och ägg fördelad på varugrupper Varugrupper mejeriprodukter och ägg:

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

Mjölk, grädde, yoghurt m.m. Mjölk och grädde Mjölk- och gräddpulver Övr. koncentrat av mjölk och grädde Yoghurt Filmjölk, gräddfil m.m. Vassle m.m.

* 21 389 34 916 98 1 867 4 132 5 744

* * 9 270 18 022 38 549 41 950 220 2 570 2 114 3 342 3 764 2 623 7 210 454 828

890 94,6 652,9 1,3 21,4 52,3 67,3

974 60,7 719,5 1,4 32,2 59,2 100,5

1451 150,4 1030,3 24,0 55,8 59,9 130,7

Smör och smörfettsprodukter Smör Bredbara smörfettsprodukter Fetter och oljor framställda av mjölk

* 19 327 0 4 535

* 24 771 0 2 409

* 20 355 7 926

534 433,2 0,0 100,6

602 546,6 0,0 55,2

500 479,7 0,2 19,8

Glassvaror

16 657

15 832

16 257

326

292

303

Ost och ostmassa Färskost och ostmassa Riven ost Smältost Blå- och grönmögelost Fetaost Brieost Hårdost m.m.

* 2 158 35 1 034 101 139 57 12 717

* 2 827 58 487 120 124 72 15 417

* 2 359 714 392 120 91 96 15 811

570 46,3 1,5 57,1 6,1 7,4 2,5 449,2

621 64,1 4,2 18,8 7,7 7,6 3,0 515,2

643 51,5 23,4 10,8 7,3 5,4 4,4 540,2

* 2 638 162 1 935

* 1 633 131 1 238

* 1 243 254 1 334

108 42,3 4,3 61,0

101 42,0 3,2 55,7

101 31,8 5,5 64,1

-

-

-

96

30

52

2 523

2 619

3 050

EXPORT

Ägg och äggalbuminer Ägg med skal Äggula Äggvita och äggalbuminer Ej varufördelad EU-handel SUMMA

71


4.5 Sveriges handel med fisk, kräft- och blötdjur m.m. (SITC 03) Tabell 4.5.a Sveriges handel med fisk, kräft- och blötdjur fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

1 209,7 76,2 42,1 8 523,0 349,3

1 332,2 78,4 71,6 11 062,7 468,0

1 408,1 75,9 42,1 12 476,6 632,3

6 529,4 1 272,8 87,5 56,1 2,9

8 717,0 1 766,8 75,7 65,8 1,3

8 347,8 1 680,1 74,8 57,6 0,7

DELSUMMA

10 200

13 013

14 635

7 949

10 627

10 161

Fisk, kräft- och blötdjur

Beredningar av fisk, kräft- och blötdjur EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

739,2 6,3 0,2 656,7 266,6

792,3 67,0 0,9 578,2 308,0

978,3 85,7 0,7 580,5 305,2

521,9 30,5 8,2 149,3 7,2

482,9 58,0 7,9 154,7 5,8

501,1 48,1 13,8 210,8 7,2

DELSUMMA

1 669

1 747

1 950

717

709

781

154

157

246

107

106

111

2 285

2 679

3 134

727

716

789

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

72


Tabell 4.5.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med fisk, kräftoch blötdjur m.m. Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

Fisk, kräft- och blötdjur 1 Norge 2 Danmark 3 Kina 4 Nederländerna 5 Thailand 6 Tyskland 7 USA 8 Vietnam 9 Kanada 10 Island

12 235,7 911,6 317,1 231,5 122,4 98,5 82,0 70,1 67,0 50,7

Beredningar av fisk, kräft- o. blötdjur 1 Danmark 584,3 2 Norge 436,7 3 Kina 151,8 4 Frankrike 148,2 5 Thailand 107,2 6 Polen 81,4 7 Kanada 77,7 8 Tyskland 75,7 9 Finland 72,9 10 Nederländerna 57,4

Export (mkr) 2007 2) insamlat

Fisk, kräft- och blötdjur 1 Frankrike 2 Portugal 3 Polen 4 Danmark 5 Storbritannien 6 Spanien 7 Italien 8 Tyskland 9 Finland 10 Nederländerna

1 801,7 1 518,3 1 327,4 1 075,6 1 028,3 814,9 623,7 563,4 311,3 301,7

Beredningar av fisk, kräft- o. blötdjur 1 Norge 161,4 2 Finland 127,2 3 Tyskland 94,7 4 Danmark 89,4 5 Frankrike 76,7 6 Storbritannien 26,7 7 Polen 22,9 8 Spanien 21,8 9 Italien 21,2 10 USA 19,0

1) Ej länderfördelad import av fisk, kräft- och blötdjur från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

73


Tabell 4.5.c Sveriges import av fisk, kräft- och blötdjur m.m. fördelad på varugrupper Varugrupper fisk, kräft- och blötdjur m.m.:

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* 132 38 26 143 694 7 563 12 513 32 208

* 162 40 58 168 554 8 249 9 801 36 369

* 126 37 158 209 077 8 357 10 572 31 958

10 201 13,0 24,1 0,7 4 662,2 235,6 28,9 460,5

13 013 15,2 25,8 1,6 6 370,9 299,0 26,7 563,3

14 635 13,2 27,5 5,3 6 690,0 359,7 32,1 651,4

Torskfiléer Övriga fiskfiléer och fiskkött Torkad, saltad och rökt rom m.m. Torkad, saltad och rökt fisk m.m. Räkor Sötvattenskräftor Övriga kräft- och blötdjur

9 108 46 821 2 911 28 749 15 518 397 4 265

8 191 51 286 2 641 31 660 15 548 352 4 794

0 69 292 2 517 42 649 15 960 315 4 494

463,8 1 881,8 83,9 1 610,4 500,1 15,4 220,1

474,0 2 392,7 80,0 1 971,2 523,1 19,7 249,6

0,0 3 176,4 79,1 2 764,1 552,8 21,9 261,7

Beredn. av fisk, kräft- o. blötdjur Produkter av sill och strömming Produkter av tonfisk Kaviar och kaviarersättning Övriga produkter av fisk Produkter av räkor Produkter av övriga kräft- och blötdjur

* 8 161 6 291 1 661 17 308 12 171 5 253

* 7 119 7 380 2 096 19 646 11 240 4 457

* 10 070 5 404 1 807 21 391 12 399 5 232

1 669 122,7 117,2 106,8 523,1 554,2 245,0

1 747 116,2 144,4 102,8 613,9 544,5 224,7

1 950 161,6 115,7 99,5 671,5 656,6 245,6

-

-

-

154

157

246

12 024

14 916

16 832

IMPORT Fisk, kräft- och blötdjur Levande ål Akvariefiskar Levande fisk Hel laxfisk Hel torsk Sill och strömming Övrig hel fisk

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

74


Tabell 4.5.d Sveriges export av fisk, kräft- och blötdjur m.m. fördelad på varugrupper Varugrupper fisk, kräft och blötdjur m.m.

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* 563 74 5 132 030 9 179 72 154 74 669

* 532 121 7 157 818 11 754 69 334 116 754

* 363 83 19 165 202 12 275 51 087 120 668

7 949 42,1 18,7 0,5 4 337,8 238,8 203,9 459,2

10 627 41,0 22,7 1,4 6 031,3 348,0 208,1 619,9

10 161 29,7 23,0 0,5 5 407,6 356,8 181,9 588,2

4 617 19 109 23 25 514 507 99 2 527

3 712 22 402 83 28 418 518 85 2 647

0 24 464 87 33 185 589 96 2 218

285,8 758,3 0,8 1 478,9 16,5 5,0 102,6

267,2 1 064,1 3,3 1 861,1 20,2 4,3 134,0

0,0 1 212,1 4,1 2 194,7 16,6 5,0 140,9

* 8 037 102 1 737 7 668 2 256 769

* 7 831 162 1 880 7 778 1 354 574

* 7 855 106 2 215 8 603 1 913 749

717 166,9 2,3 138,1 245,0 134,1 30,6

709 174,2 3,4 132,8 278,7 94,6 25,7

781 165,3 2,9 140,4 315,8 124,8 31,7

107

106

111

8 773

11 442

11 053

EXPORT Fisk, kräft- och blötdjur Levande ål Akvariefiskar Annan levande fisk Hel laxfisk Hel torsk Sill och strömming Övrig hel fisk Torskfiléer Övriga fiskfiléer och fiskkött m.m. Torkad, saltad och rökt rom m.m. Torkad, saltad och rökt fisk Räkor Sötvattenskräftor Övriga kräft- och blötdjur Beredn. av fisk, kräft- o. blötdjur Produkter av sill och strömming Produkter av tonfisk Kaviar och kaviarersättning Övriga produkter av fisk Produkter av räkor Produkter av övriga kräft- och blötdjur Ej varufördelad EU-handel SUMMA

-

-

-

75


4.6 Sveriges handel med spannmål och varor därav (SITC 04) Tabell 4.6.a Sveriges handel med spannmål och varor därav fördelad på ländergrupper (fortsättning på nästa sida) Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

219,6 3,2 0,0 3,9 6,9

237,1 8,9 0,0 12,6 1,0

380,6 0,2 0,0 23,2 19,9

517,8 13,8 99,6 198,9 185,1

795,0 27,9 18,3 87,7 215,6

1 003,3 104,2 76,2 58,2 287,7

234

260

424

1 015

1 144

1 530

118,4 1,4 0,9 5,0 0,8

138,4 1,5 0,8 5,0 1,0

150,1 0,8 1,0 4,3 0,9

134,4 21,7 124,9 82,2 157,7

174,1 1,6 30,9 70,2 149,7

241,4 5,7 28,9 86,7 258,2

127

147

157

521

426

621

202,4 1,9 0,0 24,9 78,1

184,4 0,0 0,0 16,9 123,9

214,0 0,3 0,0 13,3 134,3

14,1 5,3 0,0 0,6 0,0

10,3 66,6 0,0 1,3 0,0

5,3 54,4 0,0 3,5 0,0

307

325

362

20

78

63

Spannmål (exkl. ris) EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Mjöl, gryn, malt m.m. EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Ris EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

76


Tabell 4.6.a Sveriges handel med spannmål och varor därav fördelad på ländergrupper (fortsättning från föregående sida) Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

1 675,8 45,2 6,7 79,0 13,5

1 619,9 71,5 5,8 86,6 11,1

1 695,8 56,4 7,2 82,5 13,9

1 463,1 15,3 13,0 685,5 9,1

1 515,7 19,2 26,0 796,4 17,7

1 678,0 46,2 35,0 868,7 20,1

1 820

1 795

1 856

2 186

2 375

2 648

297,0 8,3 0,0 0,8 4,2

320,1 7,3 0,0 1,0 5,3

359,5 8,9 0,0 0,8 8,4

17,5 0,6 0,0 2,4 0,1

18,4 1,0 0,0 6,9 0,0

19,2 0,7 0,1 12,1 0,2

310

334

378

21

26

32

691,0 13,3 3,2 21,2 6,5

713,5 12,5 3,5 23,8 9,1

772,2 13,7 3,3 33,1 10,8

209,4 3,1 0,4 85,2 0,1

259,5 3,0 0,5 98,9 0,4

231,2 9,4 1,7 184,1 0,5

735

762

833

298

362

427

72

101

157

94

76

-9

3 605

3 724

4 167

4 155

4 489

5 312

Bakverk och bröd EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Okokt pasta EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Övr. beredn. av spannmål och mjöl EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Ej varufördelad EU-handel SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

77


Tabell 4.6.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med spannmål och varor därav (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

Spannmål (exkl. ris) 1 Danmark 2 Frankrike 3 Tyskland 4 Finland 5 Belgien 6 Spanien 7 USA 8 Storbritannien 9 Brasilien 10 Nederländerna

130,8 68,0 58,3 43,2 27,0 19,1 16,1 14,6 11,2 10,5

Export (mkr) 2007 2) insamlat

Spannmål (exkl. ris) 1 Tyskland 2 Spanien 3 Marocko 4 Danmark 5 Polen 6 Ryssland 7 Nederländerna 8 Norge 9 Portugal 10 Finland

326,3 263,1 257,3 233,9 90,9 76,2 60,9 45,2 23,9 19,6

186,4 177,1 82,7 29,9 29,8 28,9 28,3 21,5 7,2 7,1

Mjöl, gryn, malt m.m. 1 Tyskland 2 Finland 3 Danmark 4 Belgien 5 Italien 6 Frankrike 7 Nederländerna 8 Storbritannien 9 USA 10 Hercegovina

38,3 35,7 26,9 17,5 10,5 9,6 5,9 5,6 2,6 1,0

Mjöl, gryn, malt m.m. 1 Venezuela 2 Danmark 3 Norge 4 Guatemala 5 Spanien 6 Ryssland 7 Sydafrika 8 Belgien 9 Tyskland 10 Honduras

Ris 1 Pakistan 2 Belgien 3 Tyskland 4 Thailand 5 Italien 6 Danmark 7 Indien 8 Nederländerna 9 Storbritannien 10 Spanien

65,6 54,1 50,4 49,9 41,1 18,5 17,8 16,3 15,5 12,5

Ris 1 Polen 2 Litauen 3 Lettland 4 Finland 5 USA 6 Frankrike 7 Norge 8 Tjeckien 9 Danmark 10 Tyskland

45,1 5,3 2,7 1,7 1,7 1,6 1,5 0,7 0,5 0,5

1) Ej länderfördelad import av spannmål och varor därav från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

78


Tabell 4.6.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med spannmål och varor därav (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

insamlat

Bakverk och bröd m.m. 1 Tyskland 2 Danmark 3 Belgien 4 Nederländerna 5 Frankrike 6 Finland 7 Storbritannien 8 Italien 9 Norge 10 Polen

383,1 326,5 261,6 196,7 156,0 144,1 126,6 59,2 47,4 42,0

Bakverk och bröd m.m. 1 Norge 2 Finland 3 Tyskland 4 Danmark 5 Frankrike 6 Storbritannien 7 Nederländerna 8 USA 9 Belgien 10 Spanien

Okokt pasta 1 Italien 2 Danmark 3 Tyskland 4 Belgien 5 Ungern 6 Nederländerna 7 Spanien 8 Kina 9 Grekland 10 Thailand

272,4 41,9 15,5 9,5 8,0 7,9 5,8 4,3 3,9 3,8

Okokt pasta 1 Norge 2 Finland 3 Storbritannien 4 Danmark 5 Tyskland 6 Spanien 7 Belgien 8 Island 9 Estland 10 Nederländerna

Övr. beredn. av spannmål och mjöl 1 Tyskland 277,0 2 Danmark 236,3 3 Belgien 97,2 4 Storbritannien 78,5 5 Nederländerna 24,5 6 Irland 15,6 7 Norge 14,8 8 Frankrike 11,1 9 Turkiet 8,7 10 Schweiz 8,4

Export (mkr) 2007 2)

712,7 386,7 375,0 328,0 216,2 110,5 68,0 67,4 49,8 43,1

10,5 9,5 3,1 2,2 1,9 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5

Övr. beredn. av spannmål och mjöl 1 Norge 175,6 2 Finland 53,9 3 Tyskland 50,6 4 Storbritannien 49,1 5 Danmark 33,7 6 Nederländerna 15,9 7 Belgien 10,0 8 Frankrike 7,1 9 Lettland 4,9 10 Italien 4,4

1) Ej länderfördelad import av spannmål och varor därav från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

79


Tabell 4.6.c Sveriges import av spannmål och varor därav fördelad på varugrupper Varugrupper spannmål och varor därav:

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* 54 884 4 714 102 111 43 5 720 41 3 564

* 77 836 603 52 490 4 977 10 542 60 4 730

* 60 656 16 512 85 863 3 042 16 313 73 12 986

234 77,6 6,2 123,8 0,1 18,9 0,1 6,9

260 116,3 4,2 81,9 5,2 40,6 0,2 11,3

424 124,1 32,6 164,6 7,5 62,0 0,2 33,0

* 9 678 5 221 6 409 668 4 209 5 883

* 9 811 6 073 5 958 476 6 115 11 169

* 11 810 5 501 5 125 792 8 438 3 837

127 34,5 21,0 23,5 3,9 23,8 19,9

147 36,5 24,2 22,8 2,3 31,1 29,8

157 43,9 23,9 20,8 3,6 44,5 20,4

Ris Helt eller delvis slipat ris Brutet ris Ris med ytterskal (paddy) Ris befriat från sitt yttersta skal (råris)

* 40 415 2 683 68 14 471

* 38 638 1 887 252 35 303

* 40 342 1 003 219 30 861

307 230,9 8,1 1,0 67,2

325 218,6 5,7 3,3 97,7

362 252,2 3,2 2,9 103,6

Bakverk och bröd m.m. Knäckebröd Söta kex, småkakor, rån m.m. Skorpor och rostat bröd Övriga bakverk och bröd

* 7 374 20 027 1 203 74 906

* 8 421 18 175 1 241 73 808

* 6 884 17 781 1 252 75 931

1 820 115,4 408,1 26,5 1 270,1

1 795 132,9 383,1 31,6 1 247,4

1 856 118,2 371,6 30,7 1 335,3

Okokt pasta

44 361

47 551

48 178

310

334

378

Övr. beredn. av spannmål och mjöl Mixer och deg för beredning av bakverk Beredning gm. svällning eller rostning Beredningar av müsli-typ Beredningar av ris Övr. beredningar av spannmål (ej majs)

* 7 167 24 203 1 655 1 378 1 566

* 7 835 23 592 2 069 1 469 2 083

* 8 540 25 985 2 975 1 643 2 670

735 106,3 547,7 22,8 28,0 30,5

762 112,8 562,7 24,8 26,0 36,0

833 130,1 609,1 35,3 25,9 32,7

-

-

-

72

101

157

3 605

3 724

4 167

IMPORT Spannmål (exkl. ris) Vete Råg Korn Havre Majs Sorghum Bovete, hirs m.m. Mjöl, gryn, malt m.m. Finmalet mjöl av vete Finmalet mjöl av övriga spannmål Krossgryn och grovt mjöl av majs Övriga krossgryn och grovt mjöl Övr. bearbetn. av spannmål (inkl. pellets) Malt

Ej varufördelad handel SUMMA

80

1)


Tabell 4.6.d Sveriges export av spannmål och varor därav fördelad på varugrupper Varugrupper spannmål och varor därav:

Kvantitet (ton) 2005 2006 insamlat

insamlat

2007

Värde (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

Spannmål (exkl. ris) Vete Råg Korn Havre Majs Sorghum Bovete, hirs m.m.

* * * 344 628 556 131 504 181 7 002 4 895 26 002 316 064 266 138 214 203 293 809 116 178 120 712 138 52 58 0 0 0 3 169 253 4 591

1 015 410,8 8,2 334,7 255,6 1,5 0,0 4,4

1 144 658,8 8,0 320,2 155,1 1,6 0,0 0,5

1 530 855,4 54,9 400,3 209,0 1,6 0,0 8,3

Mjöl, gryn, malt m.m. Finmalet mjöl av vete Finmalet mjöl av övriga spannmål Krossgryn och grovt mjöl av majs Övriga krossgryn och grovt mjöl Övr. bearbetn. av spannmål (inkl. pellets) Malt

* * * 46 130 55 483 53 245 2 458 3 125 2 480 39 141 8 1 277 2 970 2 314 2 337 1 464 996 191 831 141 586 165 749

521 81,5 5,5 0,4 5,4 6,4 421,5

426 95,5 7,5 0,6 9,6 5,1 308,2

621 116,8 6,6 0,1 6,1 7,3 484,1

EXPORT

Ris Helt eller delvis slipat ris Brutet ris Ris med ytterskal (paddy) Ris befriat från sitt yttersta skal (råris)

* 3 612 9 9 80

* 23 395 0 1 136

* 17 889 18 2 103

20 18,9 0,1 0,1 0,9

78 77,5 0,0 0,0 0,8

63 62,2 0,2 0,1 0,9

* 15 490 17 206 9 403 54 736

* 14 616 19 222 9 577 58 547

* 17 458 21 067 9 708 63 115

2 186 219,2 425,0 213,3 1 328,5

2 375 214,1 499,4 225,7 1 435,9

2 648 260,1 587,7 233,1 1 567,1

Okokt pasta

1 144

1 515

1 928

21

26

32

Övr. beredn. av spannmål och mjöl Mixer och deg för beredning av bakverk Beredning gm. svällning eller rostning Beredningar av müsli-typ Beredningar av ris Övr. beredningar av spannmål (ej majs)

* 7 096 3 472 2 525 630 100

* 10 773 3 736 2 646 471 118

* 9 630 4 611 2 806 1 224 1 349

298 138,6 97,9 48,9 10,8 1,9

362 189,9 110,6 50,6 9,5 1,7

427 180,9 161,3 52,5 28,4 3,7

-

-

-

94

76

-9

4 155

4 489

5 312

Bakverk och bröd m.m. Knäckebröd Söta kex, småkakor, rån m.m. Skorpor och rostat bröd Övriga bakverk och bröd

Ej varufördelad handel SUMMA

4.7 Sveriges handel med frukt och grönsaker (SITC 05)

81


4.7.1 Sveriges handel med grönsaker och grönsaksprodukter Tabell 4.7.1.a Sveriges handel med grönsaker och grönsaksprodukter fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006 insamlat

insamlat

2007 insamlat

Export (mkr) 2005 2006 insamlat

2007

insamlat

insamlat

Färska och kylda grönsaker EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

3 118,1 1) 3 478,6 1) 3 682,8 1) 141,1 168,2 168,2 0,7 2,1 1,4 26,8 20,3 28,2 18,3 21,3 33,7

130,2 2,0 0,2 74,8 0,0

3 305

3 691

3 914

294,3 1) 44,5 0,0 13,7 63,7

321,1 1) 45,3 0,0 18,6 65,4

386,2 1) 35,8 1,5 12,4 69,1

416

450

505

260

EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

82,0 1) 4,6 1,4 58,9 12,3

92,0 1) 6,3 1,4 64,8 12,5

102,0 1) 8,1 1,3 60,1 14,5

19,4 0,5 0,2 16,0 0,0

SUMMA

159

177

186

659,1 1) 10,0 0,0 21,8 0,1

654,0 1) 9,7 0,0 21,7 0,2

786,2 1) 4,9 0,0 26,3 0,8

691

686

818

EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

796,9 1) 44,1 4,9 96,5 118,8

962,7 1) 49,4 5,4 99,5 143,5

986,6 1) 50,9 4,4 113,1 153,3

SUMMA

1 061

1 261

1 308

1)

207

160,5 9,1 0,1 99,9 0,0

1)

270

152,7 12,6 0,1 55,6 0,0

1)

221

Frysta grönsaker EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

233,6 5,5 2,5 13,4 4,6

1)

211,3 6,6 0,5 16,7 1,6

1)

237

215,6 8,6 1,0 20,2 1,6

1)

247

Torkade grönsaker m.m. 1)

36

16,8 0,3 0,2 7,8 0,1

1)

25

17,3 0,2 0,1 9,4 0,1

1)

27

Beredda potatisprodukter EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

147,9 1,4 0,8 6,5 8,7

1)

165

173,1 9,4 1,0 11,0 8,7

1)

203

209,7 2,0 1,7 10,3 4,9

1)

229

Övr. beredningar av grönsaker 162,7 14,8 1,5 41,0 0,5 220

1)

140,0 22,7 1,2 85,9 0,3 250

1)

147,4 32,7 1,8 97,5 0,4

1)

280

1) Ej varufördelad import av frukt och grönsaker från EU respektive ej varufördelad export till EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

82


Tabell 4.7.1.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med grönsaker och grönsaksprodukter (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

Färska och kylda grönsaker 1 Nederländerna 2 Spanien 3 Tyskland 4 Danmark 5 Italien 6 Polen 7 Frankrike 8 Storbritannien 9 Litauen 10 Ungern Frysta grönsaker 1 Belgien 2 Nederländerna 3 Ecuador 4 Tyskland 5 Ungern 6 Polen 7 Ungern 8 Danmark 9 Turkiet 10 Italien Torkade grönsaker m.m. 1 USA 2 Tyskland 3 Nederländerna 4 Frankrike 5 Turkiet 6 Spanien 7 Italien 8 Kina 9 Grekland 10 Kanada

1 859,7 902,1 326,5 244,1 179,4 106,0 79,2 36,6 28,5 25,4

231,7 71,7 39,4 26,9 18,1 16,5 16,0 15,6 12,5 11,3

39,1 36,4 18,0 12,1 11,7 11,6 9,1 7,2 6,4 4,2

Export (mkr) 2007 2) insamlat

Färska och kylda grönsaker 1 Finland 2 Norge 3 Danmark 4 Litauen 5 Italien 6 Nederländerna 7 Spanien 8 Tyskland 9 Tjeckien 10 Storbritannien Frysta grönsaker 1 Italien 2 Danmark 3 Tyskland 4 Norge 5 Spanien 6 Finland 7 Grekland 8 Storbritannien 9 Ungern 10 Japan Torkade grönsaker m.m. 1 Danmark 2 Norge 3 Finland 4 Nederländerna 5 Ryssland 6 Thailand 7 Island 8 Polen 9 Ukraina 10 Österrike

81,7 55,6 51,1 8,3 6,4 4,9 3,9 2,2 2,1 1,7

113,5 36,3 25,1 17,5 15,4 11,3 7,0 4,7 3,0 1,8

10,9 9,3 5,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1) Ej länderfördelad import av frukt och grönsaker från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

83


Tabell 4.7.1.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med grönsaker och grönsaksprodukter (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

Export (mkr) 2007 2)

insamlat

insamlat

Beredda potatisprodukter 1 Nederländerna 2 Belgien 3 Danmark 4 Tyskland 5 Finland 6 Storbritannien 7 USA 8 Norge 9 Frankrike 10 Polen

422,6 109,7 107,3 100,0 22,2 14,4 12,5 10,5 7,6 4,9

Beredda potatisprodukter 1 Finland 2 Danmark 3 Tyskland 4 Storbritannien 5 Norge 6 Italien 7 Sydafrika 8 Spanien 9 Österrike 10 Frankrike

78,2 72,2 31,9 12,4 5,3 4,2 4,1 4,0 2,2 1,8

Övr. beredningar av grönsaker 1 Italien 2 Frankrike 3 Spanien 4 Tyskland 5 Nederländerna 6 Grekland 7 Kina 8 Turkiet 9 Thailand 10 Belgien

245,1 223,2 133,5 83,9 83,4 82,5 72,3 58,1 52,9 43,0

Övr. beredningar av grönsaker 1 Norge 2 Finland 3 Danmark 4 Frankrike 5 Ungern 6 Belgien 7 Tyskland 8 Tjeckien 9 Storbritannien 10 Slovakien

89,7 56,3 30,6 22,2 12,6 11,4 11,1 11,0 7,7 5,4

1) Ej länderfördelad import av frukt och grönsaker från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

84


Tabell 4.7.1.c Sveriges import av grönsaker och grönsaksprodukter fördelad på varugrupper Varugrupper - grönsaker och grönsaksprodukter:

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

Färska och kylda grönsaker Potatis Tomater Gul lök och schalottenlök Vitlök Purjolök Blomkål och broccoli Annan kål

* 50 160 80 784 30 746 2 401 9 866 5 670 32 936

* 52 537 85 309 29 602 2 559 8 784 5 973 34 100

* 56 301 83 561 33 963 2 751 9 631 5 859 31 924

3 305 121,7 999,5 142,3 50,8 77,1 53,8 174,5

3 691 153,3 1039,9 184,1 60,7 100,2 60,9 202,7

3 914 178,3 1138,7 207,3 69,6 74,9 56,7 134,9

Sallat Rotfrukter Gurka Ärter och bönor Svamp och tryffel Paprika och pepparväxter Övriga grönsaker

31 763 16 458 23 865 1 268 9 484 33 679 19 106

36 061 17 964 23 751 1 538 9 526 34 675 22 091

31 415 22 326 27 070 2 086 9 964 30 821 43 628

389,9 84,6 233,4 33,4 172,3 470,2 301,5

423,5 96,2 242,8 45,9 182,3 545,0 353,1

383,6 104,4 261,1 56,0 199,1 585,5 464,2

Frysta grönsaker Frysta ärter Fryst majs Övriga frysta grönsaker

* 1 660 2 874 46 645

* 2 024 3 030 48 761

* 2 181 3 097 53 426

416 15,2 23,3 377,9

450 17,3 25,4 407,7

505 20,0 26,2 458,8

* 1 817 4 815 4 129

* 1 614 6 421 4 428

* 1 879 5 976 4 275

159 32,7 38,7 87,8

177 32,2 43,3 101,3

186 33,8 44,1 108,0

Beredda potatisprodukter Mjöl och pulver av potatis Flingor, korn och pelletar av potatis Frysta potatisprodukter Potatisprodukter, ej frysta

* 2 019 2 408 63 363 18 632

* 2 084 2 006 63 883 18 163

* 2 349 2 322 67 818 19 079

691 18,4 21,5 409,0 242,0

686 18,9 19,4 419,6 227,7

818 23,0 24,8 517,2 253,3

Övr. beredningar av grönsaker Produkter med ättika eller ättiksyra Kons. tomater, hela eller i bitar Tomatpuré och övr. tomatprodukter Produkter av svamp och tryffel Frysta grönsaksprodukter Konserverade oliver Konserverad majs Övr. kons. el. beredda gröns.prod.

* 13 247 23 317 23 288 10 771 4 204 7 665 15 179 24 387

* 13 101 24 591 24 772 10 047 5 129 8 898 20 708 27 710

* 13 040 25 331 21 044 9 448 4 904 9 694 21 701 28 788

1061 117,5 124,1 141,4 112,0 54,9 113,9 153,8 243,7

1261 118,2 129,5 135,9 113,9 66,8 138,9 264,2 293,2

1308 130,2 143,4 121,6 130,3 63,9 148,8 274,2 295,8

1)

IMPORT

Torkade grönsaker m.m. Torkad lök Torkade ärter, bönor m.m. Övr. torkade grönsaker, rotknölar m.m.

1) Ej varufördelad import av frukt och grönsaker från EU redovisas i tabell 3.2.c.

85


Tabell 4.7.1.d Sveriges export av grönsaker och grönsaksprodukter fördelad på varugrupper Varugrupper - grönsaker och grönsaksprodukter:

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

Färska och kylda grönsaker Potatis Tomater Gul lök och schalottenlök Vitlök Purjolök Blomkål och broccoli Annan kål

* 5 936 1 098 568 30 140 541 1 775

* 22 031 1 145 734 43 57 600 1 942

* 16 287 536 1 002 64 26 688 1 249

207 17,5 19,2 4,9 0,9 1,2 4,7 23,3

270 55,0 19,4 6,8 0,9 0,7 4,9 21,5

221 37,3 13,8 7,5 1,0 0,3 7,0 12,0

Sallat Rotfrukter Gurka Ärter och bönor Svamp och tryffel Paprika och pepparväxter Övriga grönsaker

6 080 156 969 60 2 057 292 929

4 821 395 572 121 2 109 295 2 123

4 371 605 353 154 1 150 111 3 149

74,6 2,0 10,0 0,8 35,2 2,9 10,0

71,9 5,4 4,2 1,3 39,5 3,5 34,5

79,7 5,4 1,7 3,5 25,4 1,9 24,5

Frysta grönsaker Frysta ärter Fryst majs Övriga frysta grönsaker

* 28 615 79 4 370

* 23 755 223 5 805

* 21 820 296 7 407

260 213,5 1,0 45,1

239 182,2 1,7 54,9

247 177,7 2,6 66,8

Torkade grönsaker m.m. Torkad lök Torkade ärter, bönor m.m. Övr. torkade grönsaker, rotknölar m.m.

* 27 13 150 174

* 26 4 312 231

* 30 6 884 314

36 1,8 21,7 12,6

25 1,7 9,6 13,9

27 1,9 13,7 11,5

Beredda potatisprodukter Mjöl och pulver av potatis Flingor, korn och pelletar av potatis Frysta potatisprodukter Potatisprodukter, ej frysta

* 1 081 163 1 674 7 663

* 754 147 1 722 9 662

* 203 143 2 006 9 073

165 9,7 1,8 13,9 139,8

203 7,3 1,5 21,1 173,4

229 3,8 2,1 28,1 194,7

Övr. beredningar av grönsaker Produkter med ättika eller ättiksyra Kons. tomater, hela eller i bitar Tomatpuré och övr. tomatprodukter Produkter av svamp och tryffel Frysta grönsaksprodukter Konserverade oliver Konserverad majs Övr. kons. el. beredda gröns.prod.

* 757 168 215 40 7 446 919 829 1 236

* 822 207 576 172 7 991 618 2 024 1 742

* 1 237 171 315 73 7 911 590 3 006 1 866

220 13,3 2,1 4,6 1,1 122,4 13,6 22,8 40,6

250 14,4 3,0 6,7 2,4 122,4 11,6 45,6 44,2

280 19,7 2,7 4,9 1,3 128,0 10,7 60,3 52,2

EXPORT

1) Ej varufördelad export av frukt och grönsaker till EU redovisas i tabell 3.2.c.

86

1)


4.7.2 Sveriges handel med frukt, bär och nötter m.m. Tabell 4.7.2.a Sveriges handel med frukt, bär och nötter m.m. fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005

2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

Export (mkr) 2005 2006 insamlat

2007

insamlat

insamlat

Färsk, kyld el. torkad frukt bär och nötter m.m. EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

3 954,8 75,0 20,5 440,6 1 101,4

1)

5 592

4 203,0 66,9 33,9 411,9 1 239,9

1)

5 956

4 365,4 54,5 6,8 367,2 1 240,4

1)

6 034

469,9 35,5 1,1 62,3 0,0

1)

569

432,5 35,4 0,0 84,9 0,5

1)

402,3 47,3 0,0 62,6 9,3

553

1)

521

Fryst frukt och bär EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

77,7 145,4 90,2 6,4 13,5

1)

333

113,7 147,5 142,4 14,6 14,9

1)

433

137,7 183,6 85,7 10,0 22,4

1)

439

116,7 9,7 0,0 74,9 72,8

1)

274

124,7 6,2 0,2 69,2 102,1

1)

161,0 5,2 1,0 90,1 86,2

302

1)

344

Saft, sylt och marmelad EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

847,7 1) 1 085,2 18,9 27,2 0,4 0,4 18,6 21,6 24,9 28,3 910

1 163

503,0 1) 6,2 0,1 154,5 112,4

583,1 6,7 0,2 133,5 128,0

1)

1 273,6 48,2 1,3 14,9 29,9

1)

1 368

82,9 1,3 2,2 67,4 2,4

1)

156

128,4 1,9 4,0 85,5 4,2

1)

156,8 4,2 6,6 96,9 3,9

224

1)

268

Övr. beredningar av frukt och bär EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

776

852

1)

520,8 14,4 1,7 145,7 149,0 832

1)

78,6 1,1 0,1 23,0 0,5 103

1)

91,2 2,1 0,0 27,8 0,5

1)

122

67,4 0,9 0,0 33,0 0,3

1)

102

1) Ej varufördelad import av frukt, bär och nötter m.m. från EU respektive ej varufördelad export till EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

87


Tabell 4.7.2.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med frukt, bär och nötter m.m. (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

Export (mkr) 2007 2)

insamlat

insamlat

Färsk, kyld el. torkad frukt, bär o. nötter 1 Nederländerna 1 381,8 2 Spanien 733,7 3 Tyskland 682,5 4 Italien 658,1 5 Costa Rica 452,0 6 Belgien 314,2 7 Danmark 275,9 8 USA 270,9 9 Panama 149,6 10 Frankrike 142,1

Färsk, kyld el. torkad frukt, bär o. nötter 1 Finland 299,5 2 Norge 61,8 3 Danmark 55,6 4 Estland 36,4 5 Nederländerna 17,8 6 Tyskland 17,1 7 Kina 9,0 8 Belgien 5,8 9 Litauen 4,4 10 Frankrike 2,9

Fryst frukt och bär 1 Polen 2 Nederländerna 3 Serbien 4 Belgien 5 Ryssland 6 Finland 7 Litauen 8 Kanada 9 Tyskland 10 Ungern

Fryst frukt och bär 1 Kina 2 Norge 3 Italien 4 Japan 5 Finland 6 Tyskland 7 Frankrike 8 Belgien 9 Danmark 10 Storbritannien

129,4 42,5 34,7 32,1 29,3 26,6 24,4 17,0 16,7 15,2

86,2 57,2 47,2 26,8 24,1 19,5 18,6 18,0 14,7 5,7

1) Ej länderfördelad import av frukt och grönsaker från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

88


Tabell 4.7.2.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med frukt, bär och nötter m.m. (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

Export (mkr) 2007 2)

insamlat

Saft, sylt och marmelad 1 Nederländerna 2 Danmark 3 Frankrike 4 Tyskland 5 Österrike 6 Storbritannien 7 Belgien 8 Polen 9 Italien 10 Finland

405,2 247,1 169,9 155,4 129,1 45,6 42,2 38,3 31,6 21,6

Övr. beredningar av frukt och bär 1 Nederländerna 160,7 2 Tyskland 148,5 3 Turkiet 64,7 4 Danmark 57,8 5 Norge 57,3 6 Thailand 56,0 7 Belgien 43,5 8 Spanien 34,4 9 USA 20,0 10 Storbritannien 19,6

insamlat

Saft, sylt och marmelad 1 Danmark 2 Norge 3 Finland 4 USA 5 Tyskland 6 Ryssland 7 Frankrike 8 Kanada 9 Storbritannien 10 Italien

88,6 57,9 27,8 24,3 16,4 6,6 5,4 5,3 5,0 3,8

Övr. beredningar av frukt och bär 1 Danmark 2 Norge 3 Finland 4 Turkiet 5 Tyskland 6 Island 7 Storbritannien 8 Estland 9 Nederländerna 10 Grekland

36,6 30,2 27,4 1,7 1,1 0,9 0,5 0,5 0,5 0,4

1) Ej länderfördelad import av frukt och grönsaker från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

89


Tabell 4.7.2.c Sveriges import av frukt, bär och nötter m.m. fördelad på varugrupper Varugrupper frukt, bär och nötter m.m.:

Kvantitet (ton) 2005 2006 insamlat

insamlat

2007

Värde (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

Färsk, kyld, torkad frukt, bär m.m. Mandel Övriga nötter Bananer Avokado Apelsiner och pomeranser Mandariner och klementiner

* * * 4 169 4 130 4 150 5 746 7 198 9 220 190 391 191 165 183 921 8 821 6 515 8 391 65 746 79 424 87 814 48 121 56 609 58 466

5 592 252,8 226,5 1 503,1 125,2 376,9 346,9

5 956 220,9 268,4 1 418,4 95,5 444,9 393,8

6 034 165,6 338,2 1 309,9 123,5 501,0 452,6

Övriga citrusfrukter Vindruvor Russin och korinter Meloner Äpplen Päron

22 220 24 322 30 685 27 264 28 752 29 351 6 508 7 302 6 933 37 123 39 441 35 669 113 520 108 679 103 912 41 681 39 028 39 437

170,2 389,6 103,3 202,1 671,1 296,0

168,4 440,0 112,6 231,6 755,3 293,3

199,0 523,1 103,2 206,8 792,4 274,5

IMPORT

Persikor Kiwi Övrig frukt Jordgubbar och smultron Lingon Övriga bär

23 088 10 198 29 159 6 567 1 440 959

22 532 10 268 32 971 5 778 1 368 1 178

21 585 9 948 33 999 4 466 1 254 1 123

160,7 113,9 464,3 147,4 13,7 28,6

222,2 125,6 561,0 141,4 16,2 46,1

198,6 111,6 558,1 117,1 15,5 43,6

Fryst frukt och bär Frysta jordgubbar Frysta hallon Frysta blåbär Övrig fryst frukt och bär

* 6 929 4 845 4 591 6 735

* 5 707 5 728 5 030 8 780

* 6 875 5 714 2 698 7 382

333 65,9 75,4 92,2 99,6

433 64,9 91,8 152,9 123,5

439 102,2 111,3 106,6 119,4

Saft, sylt och marmelad Sylt och marmelad Apelsinsaft och apelsinjuice Druvsaft och druvmust Äppelsaft Övrig saft och juice

* 13 124 49 555 2 918 18 326 29 692

* 13 817 52 475 3 030 18 904 30 562

* 13 335 58 497 2 745 18 069 34 535

910 162,5 390,5 24,2 110,6 222,6

1 163 179,1 517,5 24,8 158,1 283,2

1 368 191,8 621,7 25,8 166,3 362,2

Övr. beredningar av frukt och bär Produkter med ättika eller ättiksyra Beredda el. konserverade nötter och frön Beredd el. konserverad ananas Beredda el. konserverade persikor Övr. beredda produkter av frukt och bär

* 403 13 219 10 665 2 619 20 434

* 511 15 756 12 242 2 968 20 832

* 542 15 960 13 143 2 605 20 937

776 8,6 428,1 70,0 19,9 249,8

852 11,4 465,4 78,4 23,9 272,5

832 11,2 443,6 87,1 20,7 269,0

1) Ej varufördelad import av frukt och grönsaker från EU redovisas i tabell 3.2.c.

90

1)


Tabell 4.7.2.d Sveriges export av frukt, bär och nötter m.m. fördelad på varugrupper Varugrupper frukt, bär och nötter m.m.:

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* 154 306 36 283 72 1 076 1 067

* 155 473 40 898 84 3 212 1 669

* 153 441 34 116 97 2 077 1 433

569 10,0 18,0 369,4 1,0 4,4 6,6

553 7,5 23,5 332,6 1,1 18,0 11,0

522 5,5 23,7 293,1 1,3 15,1 8,9

Övriga citrusfrukter Vindruvor Russin och korinter Meloner Äpplen Päron

181 1 282 497 1 193 1 681 1 130

791 500 495 742 2 393 1 203

796 713 617 520 1 671 994

1,5 13,4 8,2 6,4 12,1 7,6

5,1 6,8 9,5 3,7 19,1 8,3

5,4 9,2 10,5 3,6 12,2 6,2

Persikor Kiwi Övrig frukt Jordgubbar och smultron Lingon Övriga bär

281 237 1 557 770 1 691 2 334

374 94 1 696 187 1 551 1 060

498 175 2 351 205 1 284 2 923

2,0 0,8 41,0 11,4 19,6 35,5

3,3 0,8 50,6 4,7 22,6 25,1

3,8 1,4 44,9 3,9 15,6 57,2

Fryst frukt och bär Frysta jordgubbar Frysta hallon Frysta blåbär Övrig fryst frukt och bär

* 351 492 9 654 3 453

* 403 742 7 599 4 146

* 721 300 8 078 3 762

274 4,6 8,7 197,7 63,1

302 5,6 11,5 214,8 70,4

344 13,2 5,9 251,2 73,1

Saft, sylt och marmelad Sylt och marmelad Apelsinsaft och apelsinjuice Druvsaft och druvmust Äppelsaft Övrig saft och juice

* 3 591 3 878 434 705 2 691

* 4 632 7 575 461 4 011 3 720

* 5 273 5 538 304 1 804 5 719

156 69,8 37,6 3,9 5,0 40,0

224 87,2 57,3 6,3 22,2 50,9

268 104,4 56,2 7,0 11,0 89,9

Övr. beredningar av frukt och bär Produkter med ättika eller ättiksyra Beredda el. konserverade nötter och frön Beredd el. konserverad ananas Beredda el. konserverade persikor Övr. beredda produkter av frukt och bär

* 94 586 137 3 4 215

* 121 696 1 355 488 4 279

* 101 664 2 046 90 3 398

103 2,3 27,8 1,6 0,1 71,5

122 2,7 30,8 14,7 11,6 61,8

102 2,2 27,7 16,9 2,4 52,4

1)

EXPORT Färsk, kyld, torkad frukt, bär m.m. Mandel Övriga nötter Bananer Avokado Apelsiner och pomeranser Mandariner och klementiner

2)

2)

2)

1) Ej varufördelad export av frukt och grönsaker från EU redovisas i tabell 3.2.c. 2) Framförallt reexport av bananer till Finland.

91


4.8 Sveriges handel med socker och sockervaror m.m. (SITC 06) Tabell 4.8.a Sveriges handel med socker och sockervaror m.m. fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

409,3 64,2 8,1 10,0 11,8

451,1 78,5 11,7 8,8 11,0

486,6 69,1 18,6 7,0 16,5

199,4 31,9 1,1 50,0 140,5

375,1 37,3 1,1 56,3 189,2

343,6 20,4 1,1 50,0 0,4

503

561

598

423

659

415

1 095,2 23,6 7,5 55,8 19,2

1 100,3 16,4 2,2 57,2 19,4

1 098,9 26,0 1,8 62,8 22,9

239,2 10,7 4,0 141,2 3,4

254,8 9,7 4,1 148,5 4,4

262,0 9,6 4,3 153,5 3,7

1 201

1 195

1 212

399

421

433

85

94

76

15

33

42

1 790

1 851

1 886

837

1 113

891

Socker, melass och honung EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Sockerkonfektyrer EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Ej varufördelad handel

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

92


Tabell 4.8.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med socker, och sockervaror m.m. Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

Socker, melass och honung 1 Danmark 2 Finland 3 Tyskland 4 Polen 5 Storbritannien 6 Frankrike 7 Nederländerna 8 Ryssland 9 Belgien 10 Litauen Sockerkonfektyrer 1 Danmark 2 Nederländerna 3 Tyskland 4 Finland 5 Storbritannien 6 Belgien 7 Norge 8 Spanien 9 Frankrike 10 Italien

Export (mkr) 2007 2) insamlat

233,7 75,9 52,4 42,9 37,7 34,4 29,4 18,4 14,8 12,4

Socker, melass och honung 1 Danmark 2 Finland 3 Tyskland 4 Norge 5 Portugal 6 Litauen 7 Estland 8 Storbritannien 9 Nederländerna 10 Tjeckien

184,1 71,3 65,2 48,9 12,9 8,1 5,2 4,3 3,5 3,0

432,8 198,0 116,2 109,7 92,1 49,5 42,9 40,0 34,0 14,3

Sockerkonfektyrer 1 Norge 2 Danmark 3 Finland 4 Tyskland 5 Spanien 6 Nederländerna 7 Island 8 Storbritannien 9 Ryssland 10 Österrike

138,5 110,7 96,1 17,8 12,5 9,4 7,5 4,7 3,8 3,6

1) Ej länderfördelad import av socker och sockervaror från EU:0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU:0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

93


Tabell 4.8.c Sveriges handel med socker och sockervaror m.m. fördelad på varugrupper Varugrupper socker, sockervaror m.m.:

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* 2 655 3 091 27 654 32 639 36 912

* 2 573 5 891 33 363 30 844 33 058

* 2 725 13 671 27 685 28 504 33 627

503 61,7 24,0 196,5 185,1 36,0

561 60,0 42,9 232,6 187,9 37,7

598 66,2 86,4 201,6 205,2 38,4

Sockerkonfektyrer * Tuggummi 1 015 Mandelmassor och övr. halvfabrikat 4 991 Kola 4 983 Kanderad frukt och bär m.m. 124 Vingummi, gelévaror m.m. 23 002 Halspastiller och hostkarameller 1 876 Övriga sockerkonfektyrer 17 933

* 1 201 4 491 5 387 151 22 946 873 18 102

* 1 319 4 579 4 871 633 26 402 631 18 172

1 201 37,1 98,7 115,7 4,8 404,3 81,2 459,6

1 195 42,7 94,3 121,8 4,1 440,8 44,7 447,1

1 212 47,3 92,5 111,6 10,6 472,9 35,4 442,2

-

-

85

94

76

1 790

1 851

1 886

IMPORT Socker, melass och honung Naturlig honung Råsocker Vitt socker, även färgat Sirap, laktos, fruktos, glukos m.m. Melass

Ej varufördelad EU-handel

-

SUMMA

EXPORT Socker, melass och honung Naturlig honung Råsocker Vitt socker, även färgat Sirap, laktos, fruktos, glukos m.m. Melass Sockerkonfektyrer Tuggummi Mandelmassor och övr. halvfabrikat Kola Kanderad frukt och bär m.m. Vingummi, gelévaror m.m. Halspastiller och hostkarameller Övriga sockerkonfektyrer Ej varufördelad EU-handel

SUMMA

94

* 30 3 878 111 051 15 032 0

* 50 42 550 95 058 22 500 1

* 58 6 460 37 627 37 275 3 697

423 0,6 12,9 336,8 72,7 0,0

659 0,6 165,7 395,0 97,6 0,0

415 0,9 35,6 217,4 158,3 3,2

* 211 677 507 112 8 298 517 4 727

* 329 1 022 463 11 9 023 199 4 578

* 385 1 293 490 24 8 258 307 5 727

399 8,9 14,1 19,2 1,9 200,8 21,6 132,2

421 22,0 19,7 16,9 0,3 219,3 9,1 134,3

433 24,3 19,5 18,5 0,2 210,3 8,2 152,2

-

-

-

15

33

42

837

1 113

891


4.9 Sveriges handel med kaffe, te, kakao m.m. (SITC 07) Tabell 4.9.a Sveriges handel med kaffe, te, kakao m.m. fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

572,1 14,7 1,2 50,7 1 739,8

526,2 6,5 1,0 61,7 1 842,0

573,9 0,6 2,0 66,5 1 839,3

405,2 109,9 7,6 323,7 0,5

394,6 77,7 11,5 343,5 0,9

428,5 87,0 13,2 347,0 1,3

2 379

2 437

2 482

847

828

877

1 285,9 85,6 1,7 305,0 3,4

1 322,7 70,7 1,4 308,0 4,5

1 383,9 99,3 1,8 302,2 5,3

1 014,0 61,2 7,9 455,2 16,8

1 071,7 57,9 8,0 477,1 24,0

1 219,3 53,4 13,6 454,6 21,6

1 682

1 707

1 793

1 555

1 639

1 762

646,8 39,5 3,4 15,4 76,4

629,4 49,9 9,4 24,2 83,9

541,4 72,0 8,9 24,7 120,8

95,4 5,0 0,9 43,3 1,2

103,8 5,6 0,6 61,4 0,3

104,1 6,0 0,6 52,6 0,9

782

797

768

146

172

164

88

113

161

24

34

38

4 930

5 055

5 204

2 572

2 673

2 842

Kaffe och kaffeersättningar EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Choklad och kakaoberedningar EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Te, kakao och kryddor EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Ej varufördelad EU-handel

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

95


Tabell 4.9.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med kaffe, te, kakao m.m. Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

Export (mkr) 2007 2)

insamlat

insamlat

Kaffe och kaffeersättningar 1 Brasilien 2 Colombia 3 Peru 4 Kenya 5 Nederländerna 6 Tyskland 7 Danmark 8 Etiopien 9 Guatemala 10 Honduras

740,9 351,5 169,4 166,9 156,7 139,1 131,2 96,1 64,5 63,4

Kaffe och kaffeersättningar 1 Danmark 2 USA 3 Norge 4 Storbritannien 5 Litauen 6 Finland 7 Estland 8 Tyskland 9 Grekland 10 Ryssland

295,8 262,1 72,4 46,9 41,8 32,5 31,5 27,9 13,8 11,6

Choklad och kakaoberedningar 1 Tyskland 2 Danmark 3 Finland 4 Belgien 5 Nederländerna 6 Norge 7 Schweiz 8 Frankrike 9 Polen 10 Storbritannien

334,4 298,1 212,1 188,2 181,4 162,2 134,1 68,0 63,1 40,4

Choklad och kakaoberedningar 1 Norge 2 Danmark 3 Finland 4 Tyskland 5 Storbritannien 6 Frankrike 7 Nederländerna 8 USA 9 Schweiz 10 Spanien

354,3 302,0 221,9 187,4 174,3 165,0 102,4 44,2 26,8 23,3

Te, kakao och kryddor 1 Nederländerna 2 Tyskland 3 Belgien 4 Storbritannien 5 Polen 6 Frankrike 7 Indien 8 Danmark 9 Spanien 10 Irland

207,3 98,2 74,3 58,8 52,7 35,5 31,4 31,1 25,1 18,4

Te, kakao och kryddor 1 Finland 2 Norge 3 Danmark 4 Australien 5 Estland 6 Schweiz 7 Tyskland 8 Polen 9 Frankrike 10 Tjeckien

54,9 44,8 44,5 3,3 3,1 2,8 1,7 1,3 0,6 0,6

1) Ej länderfördelad import av kaffe, te, kakao m.m. från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

96


Tabell 4.9.c Sveriges handel med kaffe, te, kakao m.m. fördelad på varugrupper Varugrupper kaffe, te, kakao m.m.

Kvantitet (ton) 2005 2006 insamlat

insamlat

2007

Värde (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* * * 104 041 110 745 110 237 9 239 8 056 7 654 18 11 11 3 742 3 338 2 674

2 379 1 802,0 276,8 1,4 298,3

2 437 1 907,2 263,4 1,2 265,6

2 482 1 961,6 277,6 0,9 242,1

IMPORT Kaffe och kaffeersättningar Orostat kaffe Rostat kaffe Kaffesurrogat, skal av kaffe m.m. Essenser, extrakter av kaffe m.m. Choklad och kakoberedningar Kakaopulver m. socker el. sötningsmedel Chokladberedn. (block, kakor, pulver) Varor av choklad och chokladkonfekt Övriga beredningar av kakao Te, kakao och kryddor Te och teextrakt Peppar och torkade pepparfrukter Kardemumma Saffran Kanel Övriga kryddor Kakaobönor, kakaoskal m.m. Kakaomassa och kakaosmör Kakaopulver (utan sötningsmedel)

* 2 420 20 992 19 687 6 544

* 1 630 21 423 18 154 6 191

* 1 563 22 249 19 661 6 416

1 682 36,5 693,2 786,6 165,3

1 707 30,8 694,4 813,3 168,9

1 793 26,9 725,7 856,1 183,8

* 4 310 2 928 220 8 831 3 022 0 9 124 4 893

* 4 498 3 081 241 7 680 3 895 4 8 484 4 447

* 5 147 3 615 236 4 738 4 478 3 4 878 4 618

782 248,8 67,6 4,8 19,4 8,6 93,5 0,0 262,8 76,1

797 273,5 72,3 5,0 26,6 7,4 108,6 0,1 241,4 61,9

768 290,1 95,3 7,0 37,6 6,9 121,3 0,3 144,2 65,1

88

113

161

4 930

5 055

5 204

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

EXPORT Kaffe och kaffeersättningar Orostat kaffe Rostat kaffe Kaffesurrogat, skal av kaffe m.m. Essenser, extrakter av kaffe m.m.

* 238 24 968 1 901

* 102 24 379 1 742

* 352 24 842 5 926

847 12,0 744,6 0,1 90,3

828 5,2 747,2 0,0 75,8

877 11,6 774,1 0,2 91,2

Choklad och kakoberedningar Kakaopulver m. socker el. sötningsmedel Chokladberedn. (block, kakor, pulver) Varor av choklad och chokladkonfekt Övriga beredningar av kakao

* 2 446 17 387 12 676 15 087

* 2 548 17 006 12 764 17 248

* 2 381 18 188 13 687 19 183

1 555 38,3 555,9 587,2 373,6

1 639 43,8 553,9 626,5 414,6

1 762 40,0 573,5 677,2 471,7

* 924 403 71 6 161 435 0 5 167

* 1 464 386 79 0 133 540 1 14 115

* 1 061 576 76 2 199 731 23 19 104

146 65,1 28,2 4,5 0,9 7,7 33,2 0,0 0,3 5,9

172 86,7 32,0 4,6 1,0 7,7 33,6 0,2 1,0 4,8

164 75,2 36,4 5,4 1,7 8,0 31,4 0,3 1,2 4,6

24

34

38

2 572

2 673

2 842

Te, kakao och kryddor Te och teextrakt Peppar och torkade pepparfrukter Kardemumma Saffran Kanel Övriga kryddor Kakaobönor, kakaoskal m.m. Kakaomassa och kakaosmör Kakaopulver (utan sötningsmedel) Ej varufördelad EU-handel SUMMA

97


4.10 Sveriges handel med djurfoder (SITC 08) Tabell 4.10.a Sveriges handel med djurfoder fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006 insamlat

EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

1 311,7 124,2 17,1 286,0 291,0

insamlat 1)

1 441,6 108,0 23,7 329,7 261,9

2 030

Export (mkr) 2005 2006

2007 insamlat 1)

2 165

1 492,6 101,8 55,0 404,8 203,8

insamlat 1)

2 258

221,3 22,5 7,1 113,5 2,7

2007

insamlat 1)

367

230,4 23,0 2,9 133,2 8,6

insamlat 1)

277,8 66,8 9,6 165,2 10,7

398

1)

530

1) Korrigerat värde för handeln med EU för företag som inte ingår i Intrastat-urvalet samt för svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om om ursprungs-land saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 4.10.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med djurfoder Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Danmark Norge Nederländerna Tyskland Frankrike Brasilien Storbritannien Polen USA Ryssland

594,1 345,7 313,6 235,5 172,4 162,1 71,5 62,3 50,6 48,2

Export (mkr) 2007 2) insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Norge Tyskland Danmark Finland Litauen Estland Frankrike Storbritannien Lettland Schweiz

137,4 110,0 44,5 27,9 25,5 23,3 19,8 14,1 13,4 12,8

1) Ej länderfördelad import av djurfoder från EU:0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU:0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika ländersbetydelse i svensk import.

98


Tabell 4.10.c Sveriges handel med djurfoder fördelad på varugrupper Varugrupper djurfoder:

Kvantitet (ton) 2005 2006 insamlat

insamlat

2007

Värde (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* * * 144 203 180 12 178 16 907 19 747 10 840 9 879 9 624 4 223 6 568 3 321 74 074 71 320 88 584 429 434 400 702 358 693 82 007 85 367 77 971 77 162 81 932 81 030

2 030 2,6 22,4 58,6 7,1 109,6 661,6 750,6 374,7

2 165 4,1 26,0 60,5 8,2 100,2 661,7 852,1 409,9

2 258 4,2 29,4 51,2 6,0 140,2 692,6 862,7 412,7

43

42

59

367 0,5 27,5 55,6 14,4 31,0 33,6 119,0 83,6

398 0,9 31,2 6,3 30,7 30,6 37,9 139,7 99,5

530 2,7 32,0 15,5 40,8 29,5 72,6 176,6 117,6

2

21

43

IMPORT Djurfoder Halm, agnar och skal av spannmål Foderrotfrukter, hö, klöver m.m. Mjöl och pelletar av kött, fisk m.m. Kli o. fodermjöl av spannmål el. baljväxter Betmassa, återstoder fr. stärkelseframst. Oljekakor m.m. Hund o. kattmat i detaljhandelsförpackning Övriga fodermedel Ej varufördelad EU-handel

EXPORT Djurfoder Halm, agnar och skal av spannmål Foderrotfrukter, hö, klöver m.m. Mjöl och pelletar av kött, fisk m.m. Kli, fodermjöl m.m. av spannmål el. baljv. Betmassa, återstoder fr. stärkelseframst. Oljekakor m.m. Hund o. kattmat i detaljhandelsförpackning Övriga fodermedel Ej varufördelad EU-handel

* 103 15 497 16 516 541 3 685 30 464 11 003 28 694

* 540 19 385 4 368 2 923 3 535 29 656 12 234 36 079

* 3 425 17 194 5 284 3 349 4 412 39 195 16 932 42 331

99


4.11 Sveriges handel med diverse livsmedel (SITC 09) Tabell 4.11.a Sveriges handel med diverse livsmedel fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

900,8 26,8 6,2 158,2 62,9

876,8 31,8 3,5 184,2 67,2

976,1 43,5 4,2 184,5 74,3

497,1 15,9 4,3 121,0 5,3

496,3 24,8 7,6 143,2 7,3

577,6 35,2 7,8 198,5 7,4

DELSUMMA

1 155

1 163

1 283

644

679

827

355,7 4,2 0,0 30,4 0,0

361,4 22,7 0,0 36,0 0,0

362,1 52,0 0,0 11,2 0,2

361,3 211,5 233,1 215,8 96,9

459,0 203,5 181,4 179,9 75,0

503,5 295,2 243,1 196,4 68,8

390

420

425

1 119

1 099

1 307

550,9 0,4 0,0 16,3 27,8

593,6 0,3 0,0 16,8 24,4

649,8 0,3 0,0 15,3 26,9

334,1 6,8 39,8 49,3 38,8

326,7 7,3 26,0 57,8 44,6

330,9 8,5 28,1 63,2 4,7

595

635

692

469

462

435

1 507,8 99,5 1,1 217,3 68,1

1 916,9 116,4 1,5 276,0 84,3

1 960,0 125,8 2,7 316,4 80,0

911,8 49,1 66,2 1 149,5 39,1

1 066,5 39,6 69,3 1 032,0 55,8

1 217,5 50,8 81,0 966,9 49,2

1 894

2 395

2 485

2 216

2 263

2 365

100

104

167

42

24

78

4 134

4 718

5 052

4 489

4 528

5 012

Soppor, såser och buljonger

Margarin och annat matfett EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA

Beredningar av spannmål, mjöl m.m. EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Övriga livsmedel EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Ej varufördelad EU-handel SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

100


Tabell 4.11.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med diverse livsmedel Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

Export (mkr) 2007 2) insamlat

Soppor, såser och buljonger 1 Nederländerna 2 Danmark 3 Belgien 4 Italien 5 Tyskland 6 Schweiz 7 Storbritannien 8 USA 9 Thailand 10 Frankrike

261,9 259,3 102,0 87,6 83,2 71,2 64,2 62,0 48,8 38,4

Soppor, såser och buljonger 1 Finland 2 Norge 3 Danmark 4 Storbritannien 5 Belgien 6 Nederländerna 7 Tyskland 8 Estland 9 Österrike 10 Frankrike

285,6 179,7 166,2 21,9 20,9 20,5 20,4 16,1 10,4 9,7

Margarin och annat matfett 1 Danmark 2 Nederländerna 3 Finland 4 Polen 5 Belgien 6 USA 7 Tyskland 8 Storbritannien 9 Norge 10 Kanada

161,1 113,9 52,3 49,4 21,6 7,2 6,1 5,9 1,8 1,7

Margarin och annat matfett 1 Finland 2 Ukraina 3 Norge 4 Danmark 5 Tjeckien 6 Ryssland 7 Polen 8 Frankrike 9 Lettland 10 Rumänien

228,5 167,0 161,1 101,3 94,2 70,7 63,4 62,8 37,3 31,4

Beredningar av spannmål, mjöl m.m. 1 Danmark 269,0 2 Tyskland 106,1 3 Italien 81,8 4 Frankrike 54,4 5 Nederländerna 38,5 6 Storbritannien 31,6 7 Finland 26,1 8 Belgien 17,6 9 Kina 16,2 10 Irland 10,5

Beredningar av spannmål, mjöl m.m. 1 Danmark 152,9 2 Finland 147,6 3 Norge 60,0 4 Ryssland 24,6 5 Frankrike 9,0 6 Nederländerna 5,7 7 Israel 4,2 8 Spanien 4,0 9 Tyskland 3,6 10 Storbritannien 3,3

Övriga livsmedel 1 Irland 2 Danmark 3 Tyskland 4 Storbritannien 5 Norge 6 Nederländerna 7 Polen 8 Finland 9 USA 10 Frankrike

Övriga livsmedel 1 Finland 2 USA 3 Norge 4 Storbritannien 5 Danmark 6 Kanada 7 Japan 8 Frankrike 9 Tyskland 10 Ryssland

691,4 344,0 259,2 215,7 178,3 163,1 119,8 89,9 70,0 68,7

336,5 286,0 263,0 261,9 246,8 178,2 108,0 95,1 81,6 73,0

1) Ej länderfördelad import av diverse livsmedel från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

101


Tabell 4.11.c Sveriges import av diverse livsmedel fördelad på varugrupper Varugrupper diverse livsmedel:

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005

2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

Soppor, såser och buljonger Tomatketchup Övriga såser Soppor och buljonger

* 17 353 41 718 12 862

* 16 184 41 250 14 162

* 15 338 45 998 16 757

1 155 197,0 718,9 239,0

1 163 178,5 723,4 261,6

1 283 175,7 808,0 299,0

Margarin och annat matfett Margarin, ej flytande Flytande margarin o. övr. beredn. av matfe

* 25 954 16 341

* 21 239 19 614

* 21 320 18 720

390 225,9 164,5

420 206,1 214,1

425 213,2 212,3

Beredningar av spannmål, mjöl m.m. Beredningar avsedda för barn Maltextrakt Pastaprodukter (kokta eller fyllda) Övr. beredningar av spannmål, mjöl m.m.

* 4 284 2 667 12 324 18 605

* 4 744 2 920 13 018 18 963

* 5 663 2 610 13 379 18 129

595 122,0 17,2 220,1 236,0

635 135,6 19,7 232,7 247,2

692 171,9 19,3 250,0 251,1

Övriga livsmedel Jäst och bakpulver Ättika Homogeniserade beredn. (bl.a. barnmat) Övriga livsmedel (bl.a. smörblandningar)

* 2 528 3 379 2 804 46 006

* 2 757 3 300 3 595 52 359

* 2 788 3 561 4 124 54 076

1 894 33,9 33,3 61,0 1 765,6

2 395 34,8 35,1 76,5 2 248,7

2 485 36,0 42,7 94,3 2 311,8

100

104

167

4 134

4 718

5 052

IMPORT

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

102

-

-

-


Tabell 4.11.d Sveriges export av diverse livsmedel fördelad på varugrupper Varugrupper diverse livsmedel

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005

2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* 7 696 15 254 2 874

* 8 523 17 439 3 411

* 9 794 22 478 4 081

644 79,1 452,1 112,4

679 81,7 490,1 107,4

827 102,8 602,2 121,5

Margarin och annat matfett * Margarin, ej flytande 27 811 Flytande margarin o. övr. beredn. av matfe 100 194

* 28 224 94 619

* 29 283 95 420

1 119 236,1 882,5

1 099 237,0 861,8

1 307 258,7 1048,1

Beredningar av spannmål, mjöl m.m. Beredningar avsedda för barn Maltextrakt Pastaprodukter (kokta eller fyllda) Övr. beredningar av spannmål, mjöl m.m.

* 5 214 336 2 436 15 933

* 5 558 276 2 438 15 217

* 5 556 219 2 633 14 365

469 159,8 3,4 43,2 262,5

462 166,7 3,0 45,1 247,6

435 181,9 2,5 51,2 199,8

Övriga livsmedel Jäst och bakpulver Ättika Homogeniserade beredn. (bl.a. barnmat) Övriga livsmedel (bl.a. smörblandningar)

* 8 077 696 3 433 32 546

* 9 195 550 3 544 35 466

* 9 330 504 3 416 36 092

2 216 67,3 3,0 100,7 2 044,6

2 263 85,3 2,5 110,9 2 064,5

2 365 95,2 4,4 108,0 2 157,8

-

-

-

42

24

78

4 489

4 528

5 012

EXPORT Soppor, såser och buljonger Tomatketchup Övriga såser Soppor och buljonger

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

103


4.12

Sveriges handel med drycker (SITC 11)

Tabell 4.12.a Sveriges handel med drycker fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006

2007

Export (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

999,3 2,7 1,0 69,0 10,9

932,8 3,6 1,0 66,9 11,0

1 034,2 5,4 1,7 96,8 28,8

821,5 139,9 0,8 3 152,1 319,4

821,7 157,7 0,0 3 260,2 400,9

1 211,3 235,9 2,4 3 236,3 401,4

DELSUMMA

1 083

1 015

1 167

4 434

4 641

5 087

2 241,3 62,2 0,5 381,6 585,1

2 382,6 69,3 0,5 426,2 649,1

2 708,8 51,6 1,1 412,3 787,8

35,1 4,1 0,9 153,9 3,0

27,4 3,7 1,3 114,5 3,0

50,5 6,3 0,4 40,2 4,2

3 271

3 528

3 962

197

150

102

479,5 78,7 1,1 30,7 8,5

461,8 100,3 2,0 43,1 12,8

462,0 149,5 2,9 54,8 13,7

252,4 5,5 0,0 13,6 1,5

341,2 9,0 0,1 23,8 0,8

502,0 11,3 0,3 25,9 1,2

599

620

683

273

375

541

746,7 54,0 1,6 142,0 8,8

802,1 32,8 0,8 156,9 8,9

838,7 34,3 1,3 102,1 10,4

181,0 0,9 7,6 90,7 2,4

157,6 1,1 10,9 98,3 1,5

172,6 1,3 12,0 105,2 3,0

DELSUMMA

953

1 001

987

283

269

294

Ej varufördelad EU-handel

126

152

161

80

68

28

6 031

6 316

6 959

5 266

5 503

6 052

Starksprit

Vin EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Övriga drycker med alkohol EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Drycker utan alkohol EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

104


Tabell 4.12.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med drycker Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

Export (mkr) 2007 2) insamlat

Starksprit 1 Storbritannien 2 Danmark 3 Frankrike 4 Tyskland 5 Irland 6 Finland 7 USA 8 Nederländerna 9 Norge 10 Italien

435,1 231,6 103,8 78,5 61,1 47,3 46,1 43,1 22,6 21,2

Starksprit 1 USA 2 Danmark 3 Spanien 4 Tyskland 5 Storbritannien 6 Kanada 7 Frankrike 8 Grekland 9 Polen 10 Mexiko

Vin 1 Frankrike 2 Italien 3 Sydafrika 4 Spanien 5 Tyskland 6 Australien 7 Danmark 8 Chile 9 Storbritannien 10 Portugal

728,0 633,2 497,2 456,3 301,4 297,9 269,9 221,5 203,1 84,8

Vin 1 Danmark 2 Norge 3 USA 4 Tyskland 5 Finland 6 Estland 7 Sydafrika 8 Grekland 9 Spanien 10 Frankrike

Övriga drycker med alkohol 1 Tjeckien 2 Danmark 3 Tyskland 4 Storbritannien 5 Irland 6 Nederländerna 7 Finland 8 Mexiko 9 Belgien 10 USA

147,6 146,0 96,7 69,4 38,1 35,0 30,9 23,1 21,5 18,3

Övriga drycker med alkohol 1 Tyskland 2 Storbritannien 3 Finland 4 Irland 5 Danmark 6 Norge 7 Estland 8 Spanien 9 Frankrike 10 Italien

Drycker utan alkohol 1 Tyskland 2 Österrike 3 Nederländerna 4 Danmark 5 Irland 6 Norge 7 Belgien 8 USA 9 Tjeckien 10 Storbritannien

337,7 119,1 110,5 109,4 84,6 67,3 32,6 27,6 14,5 13,9

Drycker utan alkohol 1 Finland 2 Norge 3 Danmark 4 Storbritannien 5 Ryssland 6 Tyskland 7 USA 8 Spanien 9 Island 10 Kanada

2 810,2 226,0 209,7 200,5 163,8 131,1 128,6 114,2 86,9 85,4

32,1 23,6 13,8 6,2 6,1 4,0 2,5 2,0 1,8 1,5

181,1 113,8 109,6 56,8 28,1 22,0 5,0 4,4 2,4 2,4

85,5 85,0 41,8 18,7 11,2 7,2 7,2 7,1 4,8 4,3

1) Ej länderfördelad import av drycker från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

105


Tabell 4.12.c Sveriges import av drycker fördelad på varugrupper Varugrupper drycker:

Kvantitet (1 000 liter) 2005 2006 2007

Värde (mkr) 2005

2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* 3 850 390 1 976 626 512 754 1 119 9

* 3 518 320 1 251 511 678 803 900 6

* 4 064 414 1 215 490 467 977 962 10

1 083 433,3 42,4 91,9 49,6 105,9 161,2 182,6 16,0

1 015 415,7 35,1 71,5 42,9 90,4 191,4 161,9 6,4

1 167 502,3 50,2 72,8 44,1 104,3 222,3 152,1 18,9

Vin Mousserande vin Vin Annan druvmust Vermut m.m.

* * * 4 952 6 708 7 453 153 296 159 281 170 774 11 11 4 1 823 1 778 1 352

3 271 293,4 2 922,9 0,2 54,4

3 528 331,0 3 152,3 0,2 44,1

3 962 402,7 3 536,5 0,1 22,4

Övriga drycker med alkohol Öl och maltdrycker Övriga jästa drycker, t.ex. cider

* * * 115 105 118 334 122 042 2 415 4 273 6 921

599 570,7 27,8

620 585,3 34,7

683 636,4 46,5

Drycker utan alkohol

228 040 215 471 191 376

953

1001

987

126

152

161

6 031

6 316

6 959

IMPORT Starksprit Whisky Rom Vodka Gin och genever Konjak Likör Andra spritdrycker Beredningar för framst. av spritdrycker

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

106

-

-

-


Tabell 4.12.d Sveriges export av drycker fördelad på varugrupper Varugrupper drycker:

Kvantitet (1 000 liter) 2005 2006 2007

Värde (mkr) 2005

2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* 382 92 34 326 180 270 156 359 8

* 407 69 36 190 315 218 151 522 3

* 797 86 41 612 320 185 265 555 5

4 434 60,3 8,4 4 215,2 19,7 58,4 33,9 37,3 0,4

4 641 63,8 8,7 4 380,6 39,1 54,9 44,7 48,6 0,1

5 087 98,5 12,8 4 733,7 44,5 63,2 68,7 65,5 0,4

* 237 5 531 47 408

* 189 4 328 40 458

* 97 2 695 23 425

197 20,6 167,2 1,0 8,1

150 14,4 125,4 0,7 9,4

102 9,9 79,0 0,6 12,0

Övriga drycker med alkohol Öl och maltdrycker Övriga jästa drycker, t.ex. cider

* 23 968 17 968

* 26 833 25 768

* 32 626 38 254

273 141,3 131,8

375 156,2 218,7

541 195,6 345,1

Drycker utan alkohol

40 333

30 934

31 329

283

269

294

-

-

-

80

68

28

5 266

5 503

6 052

EXPORT Starksprit Whisky Rom Vodka Gin och genever Konjak Likör Andra spritdrycker Beredningar för framst. av spritdrycker Vin Mousserande vin Vin Annan druvmust Vermut m.m.

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

107


4.13

Sveriges handel med tobak och tobaksvaror(SITC 12)

Tabell 4.13.a Sveriges handel med tobak och tobaksvaror fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006 insamlat

EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

1 273

2007

insamlat

1 179,6 1) 1 154,5 8,3 20,3 0,0 0,0 15,7 13,7 69,3 72,6

Export (mkr) 2005 2006

insamlat 1)

1 261

1 074,2 23,0 0,0 12,9 52,8

insamlat 1)

1 163

71,3 2,3 5,4 191,5 1,5

2007

insamlat 1)

272

55,7 0,5 5,5 254,8 4,5

insamlat 1)

120,6 1,6 5,5 229,3 4,9

321

1)

362

1) Korrigerat värde för handeln med EU för företag som inte ingår i Intrastat-urvalet samt för svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 4.13.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med tobak och tobaksvaror Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tyskland Danmark Österrike Nederländerna Polen Indien Luxemburg Irland Filippinerna USA

571,6 327,1 101,7 35,3 22,0 17,0 9,6 8,3 7,9 7,3

Export (mkr) 2007 2) insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Norge Danmark Finland Tyskland Spanien Kroatien USA Turkiet Färöarna Ryssland

221,9 36,8 25,7 5,8 5,0 3,4 2,7 2,4 2,1 1,7

1) Ej länderfördelad import av tobak och tobaksvaror från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

108


Tabell 4.13.c Sveriges handel med tobak och tobaksvaror fördelad på varugrupper Varugrupper tobak och tobaksvaror

Kvantitet (ton) 2005 2006

2007

Värde (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* 3 655 8 923 143 546 12

* 4 074 8 011 215 358 19

* 3 228 7 158 141 308 29

1 273 72,6 1 036,2 71,9 72,4 15,7

1 261 80,4 1 013,8 78,2 56,4 18,4

1 163 58,3 987,6 51,2 37,7 19,5

-

-

-

4

14

9

* 139 274 8 88 897

* 34 222 5 130 1 020

* 24 223 23 92 1 281

272 0,1 66,1 9,3 17,0 178,5

321 0,2 65,3 8,5 24,5 220,2

362 0,5 69,0 5,7 24,1 215,5

-

-

-

1

2

47

IMPORT Tobak och tobaksvaror Råtobak och tobaksavfall Cigaretter Cigarrer, cigariller m.m. Röktobak Övriga tobaksvaror Ej varufördelad EU-handel

EXPORT Tobak och tobaksvaror Råtobak och tobaksavfall Cigaretter Cigarrer, cigariller m.m. Röktobak Övriga tobaksvaror Ej varufördelad EU-handel

109


4.14 Sveriges handel med oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter (SITC 22) Tabell 4.14.a Sveriges handel med oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006 insamlat

EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

269,3 1) 20,0 0,3 29,2 65,1 384

insamlat

327,3 31,6 0,1 19,1 54,8

Export (mkr) 2005 2006

2007 insamlat 1)

433

483,4 24,7 0,0 23,0 27,9

insamlat 1)

36,3 8,9 0,0 7,5 0,0

559

2007

insamlat 1)

53

86,8 18,4 0,0 10,7 0,2

insamlat 1)

38,0 14,1 0,0 24,7 0,2

116

1)

77

1) Korrigerat värde för handeln med EU för företag som inte ingår i Intrastat-urvalet samt för svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 4.14.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tyskland Danmark Nederländerna Österrike Kina Ungern USA Turkiet Frankrike Lettland

299,3 72,6 60,3 17,8 10,2 9,8 9,2 9,1 7,1 7,1

Export (mkr) 2007 2) insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Norge Tyskland Danmark Lettland Finland Belgien Litauen Polen Estland Sydkorea

24,2 19,6 11,1 10,7 3,7 2,3 2,1 0,9 0,4 0,3

1) Ej länderfördelad import av oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

110


Tabell 4.14.c Sveriges handel med oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter fördelad på varugrupper Varugrupper oljeväxtfrön, oljehaltiga nötter

Kvantitet (ton) 2005 2006 insamlat

2007

Värde (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

* * 1 000 2 078 44 446 58 065 13 614 16 094 2 288 1 520 88 964 104 754 24 483 13 565

* 1 852 94 451 16 803 2 137 81 792 7 598

384 4,6 92,2 59,3 18,4 93,2 98,6

433 9,4 140,6 73,4 15,1 104,7 78,6

559 9,7 270,9 87,5 20,2 95,4 63,3

IMPORT Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter Sojabönor Raps- och rybsfrön Solrosfrön Jordnötter Mjöl av oljeväxtfrön el. oljehaltiga nötter Övr. oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter Ej varufördelad EU-handel

-

-

-

18

11

12

* 38 2 602 860 165 3 6 693

* 56 19 486 1 150 224 8 5 761

* 31 10 029 1 657 234 16 4 194

53 0,3 17,6 5,1 2,4 0,1 27,7

116 0,3 65,8 6,9 3,6 0,1 23,9

77 0,4 44,1 10,7 2,9 0,1 17,7

-

-

-

0

15

1

EXPORT Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter Sojabönor Raps- och rybsfrön Solrosfrön Jordnötter Mjöl av oljeväxtfrön el. oljehaltiga nötter Övr. oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter Ej varufördelad EU-handel

111


4.15 Sveriges handel med oljor och fetter (SITC 4) Tabell 4.15.a Sveriges handel med oljor och fetter fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 insamlat

EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

1 518,9 15,4 0,1 306,5 341,1 2 182

1)

2006

2007

insamlat

insamlat

2 173,9 26,0 0,4 354,4 920,6 3 475

1)

2 185,9 28,9 1,1 423,9 960,1 3 600

Export (mkr) 2005 insamlat 1)

857,7 219,5 63,5 370,7 47,6 1 559

1)

2006

2007

insamlat

insamlat

774,9 237,3 58,1 333,5 51,1

1)

1 455

1 038,8 221,2 91,7 367,5 90,7 1 810

1) Korrigerat värde för handeln med EU för företag som inte ingår i Intrastat-urvalet samt för svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 4.15.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med oljor och fetter Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Malaysia Nederländerna Danmark Norge Tyskland Italien Belgien Storbritannien Finland Frankrike

919,0 627,6 581,0 394,9 331,1 203,4 130,3 108,9 55,8 31,0

Export (mkr) 2007 2) insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tyskland Norge Danmark Belgien Polen Finland Frankrike Storbritannien Nederländerna Ukraina

324,0 314,3 212,7 143,0 133,7 86,7 79,2 75,4 52,8 38,5

1) Ej länderfördelad import av oljor och fetter från EU: 0 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 0 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders länders betydelse i svensk import.

112

1)


Tabell 4.15.c Sveriges handel med oljor och fetter fördelad på varugrupper Varugrupper oljor och fetter:

Kvantitet (ton) 2005 2006

Värde (mkr) 2005

2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

Oljor och fetter Animaliska fetter Sojabönolja Olivolja Solros-, safflor- och bomullsfröolja Palmolja

* * * 23 339 17 914 21 036 39 119 52 892 60 380 5 791 5 825 7 524 7 260 9 011 9 816 64 185 160 184 133 525

2 182 173,3 164,2 191,3 46,2 237,4

3 476 191,1 246,5 237,0 59,2 621,2

3 600 240,0 334,0 250,8 74,5 691,3

Kokosolja Palmkärnsolja Raps- och rybsolja Jordnötsolja Lin-, majs- och ricinolja m.m. Övr. beredda oljor och fetter m.m.

8 024 13 056 14 440 5 140 13 111 17 390 37 137 42 961 57 157 123 127 125 78 233 149 455 52 560 196 494 249 901 234 331

39,3 29,2 237,0 1,8 319,1 722,5

59,8 72,5 307,9 1,7 593,3 1 038,5

86,2 111,3 413,1 1,9 322,8 1 016,7

insamlat

insamlat

2007

IMPORT

Ej varufördelad EU-handel

-

-

-

21

47

57

* 36 592 27 798 404 490 20 709

* 33 852 30 228 345 795 24 923

* 30 296 31 161 291 1 251 24 298

1 559 214,1 138,7 11,0 5,3 134,6

1 455 205,8 87,8 12,6 9,2 163,9

1 810 241,9 118,6 9,9 18,2 180,6

1 512 1 340 433 0 26 749 20 677 13 593 39 297 72 45 39 3 109 4 492 4 428 155 540 137 342 128 795

12,3 0,0 116,3 1,2 78,8 827,8

9,9 0,1 97,1 1,0 57,1 796,3

4,8 4,6 262,1 0,9 99,8 862,0

19

14

7

EXPORT Oljor och fetter Animaliska fetter Sojabönolja Olivolja Solros-, safflor- och bomullsfröolja Palmolja Kokosolja Palmkärnsolja Raps- och rybsolja Jordnötsolja Lin-, majs- och ricinolja m.m. Övr. beredda oljor och fetter m.m. Ej varufördelad EU-handel

-

-

-

113


5 Sveriges handel med levande växter I detta kapitel redovisas Sveriges handel med levande växter under perioden 2005-2007. Handeln redovisas för fyra huvudgrupper av levande växter, se tabell 5.4, och för ett antal huvudgrupper. Levande växter utgör en del av produktgruppen SITC 29, vilket innebär att det inte går att redovisa några korrigerade värden för handeln med levande växter, se vidare kapitel 1.2. Detta betyder att en viss del av den faktiska handeln med levande växter saknas i statistiken som presenteras i tabellerna 5.1-5.3.

5.1 Export av levande växter Den svenska exporten av levande växter är blygsam jämfört med importen. Under 2007 exporterades levande växter för 87 miljoner kronor. Det är en värdeökning med 26 miljoner kronor eller 43 % jämfört med föregående år. Det är framförallt exporten av frilandsplantor och övriga sticklingar, fruktträd och plantor som har ökat. De övriga nordiska länderna är den viktigaste marknaden för den svenska exporten. Exporten till Finland (35 Mkr) liksom Norge (17 Mkr) bestod till övervägande del av sticklingar, fruktträd, plantor m.m. Exporten till Danmark (18 Mkr) var jämnare fördelad mellan olika produktgrupper.

5.2 Import av levande växter Under 2007 importerade Sverige levande växter för 2 301 miljoner kronor, vilket innebar en ökning av importvärdet med 5 % jämfört med 2006. Både nominellt och i procent har importen av sticklingar, fruktträd, plantor m.m. ökat mest. Denna varugrupp omfattar 59 % av importen av levande växter. Krukväxter svarar ensamt för 43 % av importen. Merparten av importen av levande växter kom 2007 liksom under tidigare år från Nederländerna (1,3 Mdr kr) och Danmark (672 Mkr). Delar av importen har emellertid inte sitt ursprung i dessa länder, se vidare kapitel 1.2. Nederländerna var det största avsändningslandet för varugrupperna lökar, stamknölar och rotknölar samt snittblommor och Danmark var det största avsändningslandet för sticklingar, fruktträd och plantor samt mossa, lavar, julgranar och kvistar.


Tabell 5.1 Sveriges handel med levande växter fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006 insamlat

Export (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

2007

insamlat

insamlat

Lökar, stamknölar, rotknölar m.m. EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

184,8 1) 0,0 0,0 0,1 8,8

DELSUMMA

194

200,7 0,0 0,0 0,0 7,0

1)

208

201,5 0,0 0,0 0,1 4,8

1)

206

8,2 0,0 0,0 7,9 0,0

1)

16

8,3 0,0 0,0 5,4 0,0

1)

14

9,9 0,0 0,0 4,6 0,0

1)

15

Sticklingar, fruktträd, plantor m.m. EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA

1 125,7 1) 1 224,9 6,2 9,6 0,0 0,1 5,4 4,1 12,2 12,7 1 149

1 251

453,2 1) 0,3 0,0 0,1 90,1

567,3 0,0 0,0 0,0 95,2

1)

1 327,5 6,7 0,0 3,8 12,2

1)

1 350

34,1 0,4 0,0 9,5 0,0

1)

44

23,7 0,1 0,1 9,7 0,0

1)

34

41,3 4,2 0,0 8,0 0,0

1)

53

Snittblommor EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA

544

1)

663

580,4 0,2 0,0 0,1 95,9

1)

677

2,1 0,0 0,0 0,8 0,5

1)

3

9,3 0,0 0,0 0,2 0,2

1)

10

11,5 0,0 0,0 0,2 0,1

1)

12

Mossa, lavar, julgranar, kvistar m.m. EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA SUMMA

52,9 1) 1,2 0,0 2,8 3,9

56,7 1,4 0,3 3,1 4,1

1)

59,8 1,6 0,0 3,6 3,3

1)

1,0 0,1 0,0 4,2 0,6

1)

1,6 0,1 0,0 1,6 0,8

1)

4,3 0,0 0,0 2,1 0,7

61

66

68

6

4

7

1 948

2 187

2 301

69

61

87

1)

1) Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med levande växter inte kan redovisas i tabellen ovan. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

116


Tabell 5.2 Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med levande växter Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

Export (mkr) 2007 1)

insamlat

insamlat

Lökar, stamknölar, rotknölar m.m. 1 Nederländerna 183,6 2 Danmark 10,0 3 Sydafrika 4,4 4 Storbritannien 3,7 5 Tyskland 3,6 6 Belgien 0,6 7 Thailand 0,2 8 Taiwan 0,2 9 USA 0,1 10 Finland 0,0

Lökar, stamknölar, rotknölar m.m. 1 Danmark 2 Norge 3 Finland 4 Thailand

Sticklingar, fruktträd, plantor m.m. 1 Danmark 621,4 2 Nederländerna 525,9 3 Tyskland 151,3 4 Belgien 13,3 5 Kenya 7,0 6 Polen 6,1 7 Finland 4,1 8 Italien 3,5 9 Storbritannien 3,3 10 Norge 3,2

Sticklingar, fruktträd, plantor m.m. 1 Finland 31,2 2 Norge 7,9 3 Danmark 4,6 4 Storbritannien 2,8 5 Slovakien 2,2 6 Ungern 1,6 7 Tyskland 1,4 8 Österrike 0,5 9 Frankrike 0,3 10 Lettland 0,3

Snittblommor 1 Nederländerna 2 Kenya 3 Danmark 4 Colombia 5 Ecuador 6 Italien 7 Tyskland 8 Zimbabwe 9 Sydafrika 10 Thailand

Snittblommor 1 Danmark 2 Frankrike 3 Finland 4 Italien 5 Nederländerna 6 Spanien 7 Norge 8 Kuwait 9 Thailand 10 Förenade Arabemiraten

4,1 3,4 2,7 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0

Mossa, lavar, julgranar, kvistar m.m. 1 Danmark 2 Norge 3 Tyskland 4 Schweiz 5 Finland 6 Singapore 7 Malaysia 8 Förenade Arabemiraten 9 Spanien 10 Italien

3,2 1,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1

545,1 61,8 21,4 18,4 6,6 6,4 4,5 3,6 1,7 1,5

Mossa, lavar, julgranar, kvistar m.m. 1 Danmark 19,2 2 Nederländerna 15,1 3 Italien 9,6 4 Tyskland 9,0 5 Belgien 6,7 6 Norge 2,6 7 Polen 1,5 8 Kina 1,1 9 USA 0,7 10 Sydafrika 0,6

9,0 4,6 1,0 0,0

1) Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med levande växter inte kan redovisas i tabellen ovan. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

117


Tabell 5.3 Sveriges handel med levande växter fördelad på varugrupper Varugrupper spannmål och varor därav

Import (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

1)

Export (mkr) 2005 1) 2006

1)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

Lökar, stamknölar, rotknölar m.m. Hyacintlökar, i vila Tulpanlökar, i vila Övriga lökar, stamknölar, rotknölar m.m.

194 15,9 78,8 98,9

208 15,2 90,7 101,8

206 15,9 99,8 90,6

16 0,0 0,0 16,1

14 0,0 0,1 13,7

15 0,1 0,0 14,4

Sticklingar, fruktträd, plantor m.m. Köksväxtplantor och jordgubbsplantor Frilandsplantor Krukväxter Övriga sticklingar, fruktträd, plantor m.m.

1 149 8,2 204,0 867,1 70,1

1 251 9,3 232,4 930,7 79,1

1 350 10,0 266,6 994,8 78,9

44 1,1 17,4 24,5 1,1

34 3,3 14,7 14,6 0,9

53 1,3 28,1 12,9 11,2

Snittblommor Rosor Nejlikor Krusantemum Övriga snittblommor

544 184,1 24,1 32,5 302,9

663 227,7 23,9 44,7 366,2

677 0,0 0,0 0,0 676,6

3 0,1 0,0 0,0 3,2

10 3,4 0,1 0,0 6,3

12 0,0 0,0 0,0 11,8

61 4,1 56,7

66 11,7 53,9

68 14,6 53,6

6 1,5 4,4

4 1,3 2,8

7 2,3 4,8

1 948

2 187

2 301

69

61

87

Mossa, lavar, julgranar, kvistar m.m. Julgranar Mossa, lavar, kvistar m.m. SUMMA

1) Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med levande växter inte kan redovisas i tabellen ovan.

Tabell 5.4 Produktgrupper för levande växter Produkgrupper Lökar, stamknölar, rotknölar m.m. Sticklingar, fruktträd, plantor m.m. Snittblommor Mossor, lavar, julgranar, kvistar m.m.

118

Statistiskt nummer 0601 0602 0603 0604

1)


6 Sveriges handel med bearbetade jordbruksvaror I detta kapitel redovisas Sveriges handel med bearbetade jordbruksvaror under 2005-2007. Med bearbetade jordbruksvaror avses de jordbruksvaror som inte finns nämnda i bilaga 1 till EU:s fördrag, se vidare kapitel 1.1.1. Den totala handeln med bearbetade jordbruksvaror fördelad på ländergrupper redovisas i tabell 6.1. I tabell 6.2 redovisas Sveriges viktigaste handelspartners för de värdemässigt största produktgrupperna och slutligen redovisas handelsutvecklingen för samtliga produktgrupper i tabell 6.3. Produktgruppsindelningen redovisas i bilaga 2 till rapporten. Bearbetade jordbruksvaror ingår bl.a. i SITC 02, SITC 04, SITC 05, SITC 06, SITC 07, SITC 09, SITC 11, SITC 12 och SITC 4. Detta innebär att det inte går att visa några korrigerade värden för handeln med bearbetade jordbruksvaror, se vidare kapitel 1.2. En del av handeln med bearbetade jordbruksvaror saknas alltså i statistiken som redovisas i kapitel 6.1-6.3.

6.1 Export av bearbetade jordbruksvaror Under 2007 exporterade Sverige bearbetade jordbruksvaror för 16,5 miljarder kronor vilket är en ökning med 9 % jämfört med 2006. Exporten av bearbetade jordbruksvaror ökade alltså mer än den totala exporten av jordbruksvaror och livsmedel som ökade med 7 %. Exporten ökade dessutom mer än importen vilket innebär att underskottet i handeln med bearbetade produkter minskade med 735 miljoner kronor och 2007 uppgick till 1,2 miljarder kronor. Importvärdet för bearbetade jordbruksprodukter är 1,1 gånger större än exportvärdet. Detta kan jämföras med att importvärdet för den totala importen av jordbruksvaror och livsmedel är 1,9 gånger större än exportvärdet. Handelsnettot för de bearbetade jordbruksvarorna är alltså betydligt bättre än handelsnettot för den totala handeln med jordbruksvaror och livsmedel och under 2007 förstärktes denna bild. De viktigaste ländergrupperna för exporten av bearbetade jordbruksvaror är EU-15 och övriga OECD-länder. Dessa ländergrupper tar emot 50 % (8,2 Mdr kr) respektive 42 % (6,9 Mdr kr) av den svenska exporten. I handeln med EU-15 har Sverige ett underskott på 6,8 miljarder kronor medan Sverige i handeln med övriga OECD-länder har ett överskott på 5,5 miljarder kronor. Sedan 2007 har underskottet i handeln med EU-15 minskat och överskottet i handeln med övriga OECD-länder förstärkts. Exporten till övriga ländergrupper är liten. Exporten till de nya medlemsländerna uppgår till ca 560 miljoner kronor, exporten till övriga Central och Östeuropa uppgår till ca 240 miljoner kronor och exporten till övriga länder uppgår till ca 580 miljoner. Exporten till nya medlemsländer har ökat med 40 % eller ca 160 miljoner kronor jämfört med 2006. Den svenska exporten av bearbetade jordbruksvaror är koncentrerad till de fyra produktgrupperna spritdrycker, (5,1 Mdr kr), bröd och bakverk, (2,6 Mdr kr), diverse beredningar, (2,2 Mdr kr), och choklad (1,8 Mdr kr). Exporten av dessa fyra produktgrupper utgör drygt 70 % av den svenska exporten av bearbetade jordbruksvaror. Värdet av exporten av bröd och bakverk ökade under 2007 med 11 %, exporten av spritdrycker med 10 %, exporten av choklad ökade med 8 % och exporten av diverse beredningar ökade med 5 %.

119


Den i särklass viktigaste marknaden för exporten av spritdrycker är USA. Exporten av spritdrycker dit var under 2007 värd 2,8 miljarder kronor. Den näst viktigaste marknaden var Danmark. Värdet av spritexporten dit uppgick till 226 miljoner kronor. Den viktigaste marknaden för bröd och bakverk var Norge (713 Mkr), följt av Finland (387 Mkr), Tyskland (375 Mkr) och Danmark (328 Mkr). När det gäller exporten av diverse beredningar är Finland den viktigaste marknaden (308 Mkr), följt av USA (285 Mkr), Storbritannien (260 Mkr) och Danmark (240 Mkr). De nordiska länderna Norge (354 Mkr), Danmark (302 Mkr) och Finland (222 Mkr) är den viktigaste marknaden för choklad

6.2 Import av bearbetade jordbruksvaror Under 2007 importerade Sverige bearbetade jordbruksvaror för 18 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4 % jämfört med föregående år. Importen av bearbetade jordbruksvaror ökar alltså i långsammare takt än den totala importen av jordbruksvaror och livsmedel som ökade med 8 %. Över 84 % (15 Mdr kr) av importen av jordbruksvaror och livsmedel kommer från EU-15. Importen från EU-15 ökade under 2007 med 4 % eller 560 miljoner kronor, se tabell 6.1. Värdet av importen från de nya medlemsländerna ökade med 18 % mellan 2006 och 2007 och uppgår nu till 675 miljoner kronor. Den marginella importen från övriga central- och Östeuropa samt Ryssland ökade med 4 miljoner kronor (19 %). Importen från övriga OECDländer och övriga länder minskade med knappt 1 % respektive 4 %. Nominellt har värdet av importen från EU-15 ökat mest medan importen från de nya medlemsländerna och från övriga central- och Östeuropa samt Ryssland, har ökat mest procentuellt. Importen av bearbetade produkter är spridd mellan en mängd olika produktgrupper, se tabell 6.3. De värdemässigt viktigaste grupperna är diverse beredningar (2,3 Mdr kr), spannmålsberedningar (1,9 Mdr kr), bakverk och bröd (1,9 Mdr kr), choklad (1,8 Mdr kr) samt läsk och öl (1,5 Mdr kr). Av de värdemässigt största grupperna har importen av spannmålsberedningar ökat mest, + 10 %. Importen av choklad ökade med 5 % och bakverk och bröd, diverse beredningar samt läsk och öl ökade med 3 % vardera. De viktigaste avsändningsländerna för de värdemässigt största produktgrupperna framgår av tabell 6.2. Danmark är det viktigaste avsändningslandet för sockerkonfektyr (430 Mkr) och spannmålsberedningar (547 Mkr) Tyskland är det viktigaste avsändningslandet för choklad (334 Mkr), bröd och bakverk (383 Mkr), öl och läsk (398 Mkr) samt tobak (571 Mkr). Det viktigaste avsändningslandet för spritdrycker är Storbritannien (435 Mkr) och för diverse beredningar Irland (691 Mkr).

120


Tabell 6.1 Sveriges handel med icke bilaga 1 produkter fördelad på ländergrupper Ländergrupper:

Import (mkr)* 2005 2006 insamlat

Export (mkr) 2005 2006

2007

insamlat

insamlat

insamlat

2007

insamlat

insamlat

Icke bilaga 1 produkter EU-15 Nya medlemsländer Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder Ej länderfördelad handel DELSUMMA

13 901,5 521,4 29,9 1 327,8 452,3

1) 1)

14 425,2 574,5 21,1 1 412,1 668,6

1) 1)

14 984,6 675,4 25,1 1 405,3 643,8

1) 1)

7 013,2 404,6 185,0 6 452,8 479,2

1) 1)

7 174,0 404,6 183,4 6 764,6 598,1

1) 1)

8 206,7 563,7 237,8 6 901,2 582,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 233

17 102

17 734

14 535

15 125

16 492

1) 1)

1) Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med bearbetade jordbruksvaror inte kan redovisas i tabellen ovan. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importeras från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

121


Tabell 6.2 Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med icke bilaga 1 produkter (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

Export (mkr) 2007 1) insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sockerkonfektyr Danmark Nederländerna Tyskland Finland Storbritannien Belgien Norge Spanien Frankrike Italien

429,8 196,8 115,3 109,7 92,1 49,5 42,9 37,5 33,7 14,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Choklad Norge Danmark Finland Tyskland Storbritannien Frankrike Nederländerna USA Schweiz Spanien

354,3 302,0 221,9 187,4 174,3 165,0 102,4 44,2 26,8 23,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Choklad Tyskland Danmark Finland Belgien Nederländerna Norge Schweiz Frankrike Polen Storbritannien

334,4 298,1 212,1 188,2 181,4 162,2 134,1 68,0 63,1 40,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bröd och bakverk Norge Finland Tyskland Danmark Frankrike Storbritannien Nederländerna USA Belgien Spanien

712,7 386,7 375,0 328,0 216,2 110,5 68,0 67,4 49,8 43,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Spannmålsberedningar Danmark Tyskland Italien Belgien Storbritannien Nederländerna Frankrike Finland Kina Irland

547,4 398,6 359,1 124,4 110,8 71,0 66,8 33,5 28,1 26,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diverse beredningar Finland USA Storbritannien Danmark Norge Kanada Frankrike Japan Tyskland Österrike

307,9 284,8 259,5 240,5 205,7 178,1 93,7 84,7 81,4 59,3

1) Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med bearbetade jordbruksvaror inte kan redovisas i tabellen ovan. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importeras från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

122


Tabell 6.2 Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med icke bilaga 1 produkter (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1)

Bestämmelseland:

insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bröd och bakverk Tyskland Danmark Belgien Nederländerna Frankrike Finland Storbritannien Italien Norge Polen

383,1 326,5 261,6 196,7 156,0 144,1 126,6 59,2 47,4 42,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diverse beredningar Irland Danmark Tyskland Storbritannien Norge Nederländerna Polen Finland USA Schweiz

691,4 302,8 227,9 208,5 178,3 153,0 118,9 89,6 69,5 56,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läsk och öl Tyskland Danmark Tjeckien Nederländerna Österrike Irland Storbritannien Norge Belgien USA

397,9 197,2 162,1 145,2 120,6 120,0 78,5 58,1 52,8 45,2

Export (mkr) 2007 1) insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Spritdrycker USA Danmark Spanien Tyskland Storbritannien Kanada Frankrike Grekland Polen Mexiko

2 810,2 226,0 209,7 200,5 163,8 131,1 128,6 114,2 86,9 85,4

1) Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med bearbetade jordbruksvaror inte kan redovisas i tabellen ovan. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importeras från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

123


Tabell 6.2 Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med icke bilaga 1 produkter (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland:

Import (mkr)* 2007 1) insamlat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Spritdrycker Storbritannien Danmark Frankrike Tyskland Irland Finland USA Nederländerna Norge Italien

435,1 231,5 103,8 78,5 61,1 47,3 46,1 43,1 22,6 21,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tobak Tyskland Danmark Österrike Nederländern Polen Luxemburg Irland Kuba Storbritannien Norge

571,4 327,1 101,7 35,1 22,0 9,6 8,3 5,0 4,4 4,1

Bestämmelseland:

Export (mkr) 2007 1) insamlat

1) Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med bearbetade jordbruksvaror inte kan redovisas i tabellen ovan. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importeras från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

124


Tabell 6.3 Sveriges handel med icke bilaga 1 produkter fördelad på varugrupper1 Varugrupper

Import (mkr) 2005 2)

2006

2)

2007

2)

Export (mkr) 2005 2)

2006

2)

2007

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

insamlat

308,2 196,8 23,3 55,6 0,7

292,2 214,8 25,4 47,9 0,6

315,9 165,7 26,2 28,8 1,2

16,8 46,1 1,0 13,4 0,0

21,2 42,4 1,7 11,7 0,2

30,6 61,4 2,6 11,4 0,1

Fruktos, maltos Sockerkonfektyr Kakaoprodukter Choklad Spannmålsberedningar

13,9 1 196,5 338,9 1 681,6 1 621,6

12,8 1 191,4 303,3 1 707,3 1 698,8

9,5 1 201,8 209,3 1 792,5 1 872,7

0,5 396,8 6,2 1 555,1 786,4

0,9 421,2 5,8 1 638,7 850,2

1,0 433,0 5,9 1 762,4 893,8

Bakverk, bröd Beredningar av frukt och grönt Extrakter, essenser Bagerijäst, bakpulver Såser, senap

1 820,2 219,6 291,2 33,9 915,9

1 795,0 340,8 256,2 34,8 901,9

1 855,8 356,4 215,4 36,0 983,6

2 186,0 61,2 94,5 67,3 531,2

2 375,1 81,8 78,8 85,3 571,8

2 648,0 107,5 98,3 95,2 705,0

Soppor, buljonger, barnmat Glass Diverse beredningar (t.ex. lättost) Vatten Läsk, öl

264,5 425,2 1 781,6 86,5 1 424,4

290,2 549,9 2 255,0 105,3 1 466,4

331,8 596,4 2 330,5 103,3 1 507,3

178,7 326,1 2 044,7 25,6 395,8

174,9 291,9 2 064,2 16,6 394,7

183,5 302,8 2 157,9 12,6 462,3

Vermouth Spritdrycker Tobak Sorbitol, mannitol Oleoresiner

54,4 1 066,9 1 196,1 24,6 8,8

44,1 1 009,0 1 166,8 22,8 10,3

22,4 1 148,1 1 096,0 19,7 11,4

8,1 4 433,3 270,9 9,7 1,5

9,4 4 640,4 318,5 4,0 0,8

12,0 5 086,9 314,3 3,7 1,2

9,1 65,7 38,5 618,6 432,4

14,6 54,2 39,6 656,1 571,5

2,2 37,6 61,5 701,0 650,6

2,7 20,4 43,0 41,3 635,6

2,6 16,3 39,9 46,2 558,9

1,0 14,1 47,4 40,7 612,6

16 215

17 079

17 691

14 200

14 766

16 109

Smaksatt yoghurt, smörfett Övrigt Sockermajs Pektiner, agar & agar Margarin

Luktämnen Kasein Albuminer (ägg och mjölk) Modifierad stärkelse, lim, klister Tekniska produkter(t.ex. fettsyror) SUMMA

1) Statistiken är sekretretessrensad och detta gör att totalsumman här skiljer sig från totalsumman i tabell 6.1 2) Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel inte redovisas i tabellen ovan

125

2)


Bilaga 1. Indelning av statistiska nummer i produktgrupper SITC PRODUKTGRUPPER:

STATISTISKA NUMMER

00

Levande djur

01

01

Kött och köttvaror

02

03

04

05

Nötkött

0201, 0202, 0206.10-29, 0210.20

Griskött

0203, 0206.30-49, 0210.11-19

Får-, lamm- och getkött

0204

Fjäderfäkött

0207

Övrigt kött, inklusive vilt

0205, 0206.80-90, 0208, 0210.91-99, 0307.60

Beredda köttprodukter

1601, 1602.20-90, 1603

Mejeriprodukter och ägg Mjölk, grädde, yoghurt m.m.

0401-0404

Smör och andra smörfettsprodukter

0405

Glassvaror

2105

Ost och ostmassa

0406

Ägg och äggalbuminer

0407, 0408, 3502.11-19

Fisk, kräft- och blötdjur m.m. Fisk, kräft- och blötdjur

0301-0306, 0307.10-59, 0307.91-99

Beredningar av fisk, kräft- och blötdjur

1604, 1605

Spannmål och varor därav Spannmål (exkl. ris)

1001-1005, 1007, 1008

Mjöl, gryn, malt m.m.

1101-1104, 1107

Ris

1006

Bakverk och bröd m.m.

1905

Okokt pasta

1902.11-19

Övriga beredn. av spannmål och mjöl

1901.20.00, 1904

Frukt och grönsaker Färska och kylda grönsaker

0701-0709, 1210, 1212.91-99

Frysta grönsaker

0710

Torkade eller tillfälligt konserverade grönsaker, samt rötter, stam- eller rotknölar

0711-0714

Beredda potatisprodukter

1105, 1903, 2004.10, 2005.20

127


06

07

Övriga beredningar av grönsaker

1106, 2001.10, 2001.90.20-90.70, 2001.90.97, 2002, 2003, 2004.90, 2005.40-99

Färsk, kyld, torkad eller tillfälligt konserverad frukt, bär och nötter

0801-0810, 0812-0814

Fryst frukt och bär

0811

Saft, sylt och marmelad

2007.91-99, 2009

Övr. beredningar av frukt o. bär

2001.90.10, 2001.90.91, 2008

Socker, sockervaror m.m. Socker, melass och honung

0409, 1701-1703

Sockerkonfektyrer

1704, 2006

Kaffe, te, kakao, kryddor m.m. Kaffe och kaffeersättningar

0901, 2101.11-12, 2101.30

Choklad och kakaoberedningar

1806

Te, kakao och kryddor

0902-0910, 1801-1805, 2101.20

08

Djurfoder

1213, 1214, 23

09

Diverse livsmedelsprodukter

11

Soppor, såser och buljonger

2103, 2104.10

Margarin och annat matfett

1517

Beredn. av spannmål, mjöl m.m.

1901.10, 1901.90, 1902.20-40

Övriga livsmedel, bl.a. homogeniserade

0410, 1602.10, 2005.10, 2007.10, 2102, 2104.20, 2106.10, 2106.90.30-90.98, 2209

Drycker Starksprit

2106.90.20, 2208

Vin

2204, 2205

Övriga drycker med alkohol

2203, 2206

Drycker utan alkohol

2201, 2202

12

Tobak och tobaksvaror

24

22

Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter

1201-1208

4

Oljor och fetter

0209, 1501-1516, 1518, 1521, 1522, 3823.11-19

128


7 Bilaga 2. Indelning av statistiska nummer i produktgrupper – icke-bilaga I PRODUKTGRUPPER Smaksatt yoghurt, smörfett

STATISTISKA NUMMER Ur 0403, ur 0405

Övrigt

Ur 0505, ur 0509, ur 1212, 1505, 1506, ur 1515, ur 1516, 1517 90 93, ur 1518, 1520, 1521, ur 1522

Sockermajs

Ur 0710, ur 0711

Pektiner, agar & agar

Ur 1302

Margarin

Ur 1517

Fruktos, maltos

Ur 1702

Sockerkonfektyr

1704

Kakaoprodukter

1803, 1804, 1805

Choklad

1806

Spannmålsberedningar (t.ex. barnmat, pasta, müsli)

1901, ur 1902, 1903, 1904

Bakverk, bröd

1905

Beredningar av frukt och grönt

Ur 2001, ur 2004, ur 2005, ur 2008

Extrakter, essenser

2101

Bagerijäst, bakpulver

2102

Såser, senap

2103

Soppor, buljonger, barnmat

2104

Glass

2105

Diverse beredningar (t.ex. lättost, bregott, sockerfria tabletter m.m.)

2106

Vatten

Ur 2201

Läsk, öl

2202, 2203

Vermouth

2205

Spritdrycker

2208

Tobak

2402, 2403

Sorbitol, mannitol

Ur 2905, ur 3824

Oleoresiner

Ur 3301

Luktämnen

Ur 3302

Kasein

3501

Albuminer (ägg & mjölk)

Ur 3502

129


Jordbruksverkets rapporter 2008 1.

Terminshadel med jordbruksprodukter – översikt

2.

Förädlade livsmedel på den internationella arenan – studie över handeln med livsmedelsindustriprodukter 1995–2005

3.

Växtskyddsmedel och miljöeffekter – rapport från projektet CAP:s miljöeffekter

4.

Myndigheters kostnader och åtgärder vid hanteringen av EG-stöd 2007

5.

Mervärden för svenskt kött – studie 2007

6.

Jordbruksverkets foderkontroll 2007 – Feed Control by the Swedish Board of Agriculture 2007

7.

Kartläggning av mark som tagits ur produktion

8.

Utformning av stöd till biogas inom landsbygdsprogrammet

9.

Kartering av jordbruksmark med höga naturvärden (HNV) i Sverige

10.

Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk produktion

11.

Minska jordbrukets miljöpåverkan!

12.

Jordbruket om tio år – Hur påverkar omvärlden?

13.

Miljöeffekter av slopad uttagsplikt – rapport från projektet CAP:s miljöeffekter

14.

Hållbar användning av växtskyddsmedel – förslag till handlingsprogram

15.

Samordning av informationskrav

16.

Begreppet kvalitet inom livsmedelssektorn

17.

Livsmedelsföretagen och exportmarknaden – Vilka faktorer stimulerar företagensexportdeltagande?

18.

Kunskap om mångfald – Verksamhetsberättelse för POM 2007

19.

Konsekvens av angrepp av tallvedsnematod i svensk skog


Rapporten kan beställas från Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 (vx) Fax 036 34 04 14 E-post: jordbruksverket@sjv.se Internet: www.sjv.se

ISSN 1102-3007 ISRN SJV-R-08/20-SE SJV offset, Jönköping, 2008 RA08:20

ra08_20  

This is the description