Page 9

1.1 Lägre arbetslöshet på landsbygd och i städerna Enligt SCB var arbetslösheten i Sverige 7,5 procent i genomsnitt under 2011, i åldersgruppen 15 - 74 år.1 Statistiken som vi redovisar i detta kapitel är statistik över den öppna arbetslösheten i åldrarna 20 - 64 år, de siffrorna är generellt större. Anledningen till att statistiken har denna åldersbegränsning är att det är i den åldern människor kan förväntas arbeta och att det generellt är för de åldrarna som övrig arbetsmarknadsstatistik finns. Figur 1 visar arbetslöshetsnivåerna för 2011 i landets alla kommuner. I kapitel 9 Så här definierar vi landsbygd kan du läsa mer om hur vi definierar landsbygd.

I detta kapitel tittar vi närmare på två av de begrepp som kan användas när man diskuterar sysselsättning. Begreppen är förvärvsgrader och öppen arbetslöshet. Förvärvsgraden är, i den statistik som används här, andelen av befolkningen som är 20 till 64 år och har utfört visst arbete under det aktuella året. Med öppen arbetslöshet avses den andel av arbetskraften som saknar arbete men aktivt söker det.

Det finns hög arbetslöshet i alla regiontyper, både i städerna och i landsbygderna

Figur 1. Öppen arbetslöshet 2011. Källa: FHI (egen bearbetning)

Det finns hög arbetslöshet i alla regiontyper, både i städerna och i landsbygderna vilket syns i figur 1. Tre geografiska områden utmärker sig med sina relativt höga arbetslöshetsnivåer: • De glesa landsbygdskommunerna öster om Östersund, • kommunerna nära gränsen mot Finland, • området mellan Eskilstuna och Norrköping. De största sammanhängande områdena med låg arbetslöshet finns i södra Sveriges inland, där den i många kommuner ligger betydligt lägre än jämviktsarbetslösheten. Med en arbetsmarknad som kontinuerligt matchar arbetssökande och arbetsgivare kommer viss arbetslöshet alltid att finnas, då det kan ta tid för de sökande att hitta nya arbeten, den så kallade friktionsarbetslösheten. I begreppet ingår även strukturell arbetslöshet. 1 SCB (2012:59) 2 Konjunkturinstitutet

9

Jämviktsarbetslöshet definieras av Konjunkturinstitutet som den arbetslöshetsnivå som är långsiktigt förenlig med en stabil inflation, just nu beräknas den till cirka 6,5 procent.2