Page 13

Tabell 4. Företagsförekomster och arbetsställen i relation till sysselsatta efter typ av regiontyp och Sverige totalt, år 2010a Företagsförekomster per sysselsatta

Arbetsställen per sysselsattab

Sysselsatta per capita

Gles landsbygd

0,15

0,17

0,43

Landsbygd

0,14

0,15

0,41

Stadsområden

0,10

0,11

0,47

Storstadsområden

0,11

0,12

0,51

Sverige

0,12

0,12

0,47

Region

sysselsatta definieras här som förvärvsarbetande dagbefolkning arbetsställen där någon har sin huvudsysselsättning i relation till sysselsatta per regiontyp och Sverige totalt. a

b

Källa: SCB, egen bearbetning

Att förekomsten av företag och antalet arbetsställen i relation till sysselsatta är högst på landsbygden och lägre i stadsområden kan bero på en rad olika faktorer. Jordbruksverket 5 nämner i en rapport tre faktorer som kan förklara den högre andelen företag per capita på landsbygden. • Brist på anställningsmöjligheter inom rimligt pendlingsavstånd kan få fler att starta eget. Regioner med många företagare kan dessutom påverka inställningen till företagande och skapa gynnsamma villkor för nya företagare genom att det finns kapital och kompetens. • Det finns en högre andel jord- och skogsbruksföretag på landsbygden. Dessa företag är vanliga på landsbygden och har ofta inga eller få anställda. • I områden där det råder utbredd småskalighet finns det en benägenhet att köpa tjänster från andra företag istället för att anställa. Andelen arbetsställen med inga anställda är högre på landsbygden, jämfört med stadsområdena. Detta är relaterat till att många företag som finns på landsbygden, som jordbruks- och skogsföretag har inga eller få anställda, se avsnitt 3. För arbetsställen med få anställda (1-4 st.) är relationen mellan stad och land det motsatta, de är flest i stadsområdena. Inom övriga anställningsklasser är skillnaderna små mellan regiontyperna. I avsnittet Allt om sysselsättning på landsbygden kan du läsa mer om pendling.

5 Jordbruksverket (2009)

13

Profile for Jordbruksverket

aol15  

This is the description

aol15  

This is the description