aol17

Page 13

2.1 Storstad och glesbygd – högst klimatpåverkan Figur 1 visar hur mycket växthusgaser hushållens konsumtion orsakar.3 Vår konsumtion orsakar direkta växthusgasutsläpp genom användning av drivmedel eller uppvärmning av bostäder. Konsumtionen orsakar också indirekt utsläpp genom att vi köper varor som orsakat utsläpp på den plats där den är producerad, oavsett om den är svensktillverkad eller importerad. Det finns framför allt två tydliga resultat. Det första är att stockholmskommuner med högre inkomster ligger högt över rikssnittet på 8,8 ton per person.3 Anledningen är framförallt en stor konsumtion av varor som ger indirekta utsläpp. Det andra är att många kommuner som enligt vår definition kategoriseras som gles landsbygd ligger högt över snittet på grund av stor konsumtion av varor som ger direkta utsläpp. En stor andel av kommunerna ligger nära genomsnittet. När det gäller landsbygdskommuner så hamnar många på snittet eftersom de har en förhållandevis hög konsumtion av drivmedel men en förhållandevis låg konsumtion av andra varor. 4

I kapitel 8 Så här definierar vi landsbygd kan du läsa mer om vår landsbygdsdefinition

Figur 1. Hushållens konsumtion av varor orsakar direkta och indirekta utsläpp av växthusgaserna koldioxid, metan, lustgas samt fluorerade gaser. Siffror för år 2004, se not 3. Källa: Databasen REAP, egen bearbetning.

Regioner som skiljer ut sig på ett positivt sätt är ett bälte av kommuner i Östergötland och Mälardalen, det vill säga kommuner väster om och sydväst om Storstockholm. Orsaken till detta är troligen god kollektivtrafik kombinerat med en något lägre konsumtion. Kommuner som präglas av turism - som Strömstad, Borgholm och Mörbylånga kan få utsläppsvärden upp mot 15 ton per capita. Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till om det är kommuninvånare eller tillfälliga besökare som konsumerar. Det är viktigt att betona att även om det finns kommuner som ligger lägre än andra så är alla långt ifrån en utsläppsmängd som är hållbar. Ofta brukar man sätta gränsen vid totalt ett eller två ton per person. 3 För mer information se notförteckning 4 För mer information se notförteckning

13