Page 9

1.1 34 procent av Sveriges befolkning bor på landsbygden Det är näst intill oundvikligt att visa befolkningsutveckling ur ett landsbygdsperspektiv utan att nämna de senaste 200 åren av omflyttning av befolkning från landsbygd till städer, det vill säga urbanisering. Urbanisering är ett relativt begrepp som ständigt änd­ rar betydelse. Det handlar om en ökad andel av befolkningen som bor i städer vilket inte är samma sak som urban tillväxt. Människor har i alla tider format täta miljöer för att skapa en säkrare existens men vad som tidigare räknades som en stad är kanske idag bara en by. Den urbana framväxten är beroende av utvecklingen av landsbygderna. Historiskt sett kan man förklara det som att när lantbrukarna började använda mer effektiva jordbruksmaskiner minskade behovet av arbetskraft inom jordbruket. Man brukar säga att vid 1800-talets början levde nio av tio personer på landsbygden och hade sin inkomst från jordbruk, skog eller fiske. I den här publikationen har vi valt en definition av landsbygd som delar Sveriges kommuner i fyra regiontyper: storstadsom­ råden, stadsområden, landsbygd och gles landsbygd. De två sista menar vi är landsbygd. I dessa kommuner bor omkring 34 procent av Sveriges befolkning. Befolknings­tillväxten i landsbygdskommunerna har sett olika ut vilket visar behovet av att nyansera bilden. Sverige består inte av en typ av landsbygd – vi måste prata om landsbygder. Figur 1 visar spridningen av befolkningen över alla kommuner. Det är tydligt att koncentrationen blir större ju närmare man kommer de största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. I kapitel 8 Så här definierar vi landsbygd kan du läsa mer om vår landsbygdsdefinition.

Figur 1. Spridning av befolkningen över kommunerna, år 2011. Källa: SCB (egen bearbetning)

9

Profile for Jordbruksverket

aol12  

This is the description

aol12  

This is the description