Page 37

En faktor som är relaterad till en regions befolkningsutveckling är utvecklingen på fastighetsmarknaden. Mycket av detta kan, precis som många andra faktorer, jämföras ur ett stads- och landsbygdsperspektiv. Bostadsmarknaden är en viktig aspekt att ta upp ur ett landsbygdsperspektiv och förmågan att attrahera och behålla ungdomar, högut­ bildade och ofta nyutexaminerad potentiell arbetskraft. Regionala huspriser men även hyresskillnader och tillgång på lägenheter är viktiga faktorer för att förklara flyttmönster mellan kommuner. Detsamma gäller även skattesystemet som diskuteras senare i detta kapitel. Strukturen på husmarknaden, det vill säga utbud och pris, kan ha starka nega­ tiva effekter på inflyttning till regioner med en stor efterfrågan på arbetskraft vilket ofta gäller för de stora städerna6. I synnerhet för den yngre delen av befolkningen kan en husmarknad med mycket höga huspriser hindra att man bosätter sig i samma kommun som man arbetar i. Det saknas insatskapital men även alternativa bostäder såsom hyres­ rätter7. Detta skapar möjligheter för landsbygdskommuner, främst i ytterområdena till stora arbetsmarknadsregioner, att förbättra befolkningstillväxten. Det förutsatt att infrastrukturen tillåter pendling över lite längre avstånd. Prisutvecklingen för småhus mellan 1985 och 2011 har varit svag på landsbygden jämfört med stads- och storstadområden, vilket framgår av figur 20. I förlängningen innebär detta att den faktiska boendekostnaden, när reavinst/förlust kan räknas med i boende­ kalkylen, kan bli högre på landsbygden än vad den är i stadskommuner. I kapitel 8 Så här definierar vi landsbygd kan du läsa mer om vår landsbygdsdefinition.

4 000

Medelvärde i 1000 kronor

3 500

Medelvärden för försålda småhus (permanentbostad ej tomträtt) 1981-2011

3 000 2 500 Gles Landsbygd

2 000

Landsbygd

1 500

Stadsområden Storstadsområden

1 000

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

0

1981

500

År

Figur 20. Medelvärden för sålda småhus i respektive kommunkategori år 1981 – 2011. Källa: SCB (egen bearbetning)

Figur 21 visar en mer detaljerad bild över medelvärdet för sålda småhus som fungerar som permanentbostäder, per kommun år 2010, fördelat över Sverige. Kartan visar att priserna främst har ökat i och runt stora städer, men att det även finns undantag i lands­ bygdskommuner som exempelvis Kiruna, Gällivare och Åre.

6 Gabriel et al.(1992) 7 McCann (2013)

37

Den faktiska boende­ kostnaden, när reavinst/ förlust kan räknas med i boendekalkylen, kan bli högre på landsbygden än vad den är i stads­ kommuner..

Profile for Jordbruksverket

aol12  

This is the description

aol12  

This is the description