Page 35

I tabell 8 visar vi en mer detaljerad beskrivning av sysselsättningsgraden. Där är den fördelad över män och kvinnor men även över personernas födelseland och mellan de olika regiontyperna. Bortsett från personer som är födda i Sverige så är sysselsättnings­ graden relaterad till ”närhet”. Närhet är ett brett begrepp som inte bara innefattar geografisk närhet utan exempelvis kulturell och språklig närhet. Om man redan förstår språk och kultur är det i de flesta fall lättare att få en anställning. Detta kan vara en av förklaringarna till att man finner den lägsta sysselsättningsgraden för personer som är födda ”längst bort” från Sverige. Tabell 8. Sysselsättningsgrad fördelad över män och kvinnor, födelseland och över regiontyp* Född i Sverige (%)

Född i Norden Född i Europa Född i (utom Sverige) (%) (utom Norden) (%) övriga länder (%)

Storstadsområden Alla

81,72

64,82

58,60

52,62

Män

82,05

60,52

61,45

56,03

Kvinnor

81,38

68,25

55,73

49,12

79,97

66,87

58,94

43,39

Stadsområden Alla Män

81,02

66,35

62,04

45,43

Kvinnor

78,88

67,30

55,89

41,28

80,65

61,37

59,91

44,09

Landsbygd Alla Män

82,40

60,54

64,31

48,01

Kvinnor

78,76

62,12

55,49

40,81

80,53

66,33

57,20

42,38

Gles landsbygd Alla Män

81,06

62,37

59,11

44,00

Kvinnor

79,91

69,21

55,40

41,29

* Förvärvsgrad är beräknad som förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 i relation till befolkningen i åldrarna 20-64 år. Källa: rAps, SCB (egen bearbetning)

35

Profile for Jordbruksverket

aol12  

This is the description

aol12  

This is the description