Page 29

3.1 Den utrikes födda befolkningen ökar på landsbygden Generellt är andelen utrikes födda större i städerna än på landsbygden och detta är väl etablerat i nationella rapporter men även i internationell literatur.5 Skälen till detta är många och kan ses ur fler aspekter. Figur 18 visar att storstäderna har relativt stora andelar utrikes födda men vad den främst visar är att andelen utrikes födda är koncen­ trerade i kommunerna i södra Sverige. Undantagen är kommunerna i de nordostliga delarna av Sverige vilket kan ha den naturliga förklaringen att de gränsar mot Finland. I kapitel 8 Så här definierar vi landsbygd kan du läsa mer om vår landsbygdsdefinition.

Figur 18. Andel av kommunens befolkning som är född i annat land än Sverige, år 2010. Källa: SCB (egen bearbetning)

Tabell 5 visar hur de utrikes födda personerna i Sverige är fördelade över de olika regiontyperna. Kommuner som kategoriseras som storstadsområden har absolut störst andel utrikes födda. Skillnaden mellan de övriga tre regiontyperna är inte särskilt stor. Däremot ser tillväxtmönstret sedan mitten av 1990-talet annorlunda ut. Visserligen var antalet utrikes födda relativt lågt år 1995 på den glesa landsbygden men ökningen har varit mer än 60 procent fram till år 2011. Det är betydligt mer än de övriga tre regionty­ perna. För landsbygden kan detta vara ett viktigt verktyg i att trygga befolkningstillväx­ ten. I tabell 5 visas även de tio kommuner som har störst andel utrikes födda i respektive regiontyp. Många av kommunerna med störst andel utrikes födda i landsbygd och gles landsbygd är kommuner som har gräns till Finland men även Norge. Det visar på vikten av geografisk närhet för en viss typ av internationell migration.

5 SCB (2010)

29

Profile for Jordbruksverket

aol12  

This is the description

aol12  

This is the description