Page 1

JO 10 SM 1302

Jordbruksmarkens användning 2013 Preliminär statistik Use of agricultural land in 2013, preliminary statistics

I korta drag Arealen jordbruksmark minskar något Åkermarken är år 2013 preliminärt 2 600 600 hektar. Det är en minskning med 7 700 hektar (-0,3 %) jämfört med 2012. Den totala arealen betesmark är preliminärt 440 100 hektar år 2013, vilket är oförändrat jämfört med år 2012.

Arealen spannmål minskar Den totala spannmålsarealen är preliminärt 988 300 hektar år 2013. Det är en minskning med 12 000 hektar (-1 %) jämfört med år 2012. Arealen korn ökar preliminärt med 16 000 hektar (+4 %) medan arealen för vete preliminärt minskar med 37 400 (-10 %) jämfört med 2012. Havrearealen ökar preliminärt med 5 700 hektar (+3 %) jämfört med 2012.

Arealen raps och rybs ökar Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 129 900 hektar år 2013. Det är en ökning med 19 900 hektar (+18 %) jämfört med år 2012.

Arealen vall och grönfoderväxter minskar Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 168 500 hektar år 2013, vilket är en minskning med 8 600 hektar (-1 %) jämfört med år 2012.

Ylva Olsson, 036 – 15 64 10 statistik@jordbruksverket.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN 1654-4102 Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 22 maj 2013. Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.


2

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

Innehåll

Statistiken med kommentarer

3

Minskad veteareal och ökad areal för raps och rybs Jordbruksmarkens fördelning per län Jämförelse mellan preliminär statistik för 2012 och slutlig statistik för 2012

3 5

Tabeller

8

Teckenförklaring 1. Areal spannmål 2013, hektar. Preliminär statistik 2. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2013, hektar. Preliminär statistik 3. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2013, hektar. Preliminär statistik 4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2013, hektar. Preliminär statistik 5. Areal betesmark och slåtteräng 2013, hektar. Preliminär statistik

8 9

6

10 11 12 13

Fakta om statistiken

14

Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar

14 14

Så görs statistiken

15

Statistikens tillförlitlighet

15

Bra att veta

16

Annan statistik Elektronisk publicering

16 16

In English

17

Summary The total area of agricultural land remained largely unchanged The area of cereals is decreasing The area of rape and turnip rape is increasing The area of grass and green fodder is decreasing

17 17 17 17 17

List of tables

17

List of terms

18


Statens Jordbruksverk

3

JO 10 SM 1302

Statistiken med kommentarer Minskad veteareal och ökad areal för raps och rybs Av tablå A framgår att arealen åkermark preliminärt är 2 600 600 hektar år 2013. Det är en minskning med 7 700 hektar (-0,3 %) jämfört med 2012. Den totala arealen betesmark är preliminärt 440 100 hektar år 2013, vilket är nästan oförändrat jämfört med år 2012. Den totala spannmålsarealen är preliminärt 988 300 hektar år 2013. Det är en minskning med 12 000 hektar (+1 %) jämfört med år 2012. Arealen korn ökar preliminärt med 16 000 hektar (+4 %). Preliminärt minskar arealen höstvete med knappt 69 000 hektar (-24 %) medan arealen vårvete preliminärt ökar med drygt 31 500 hektar (+37 %), detta ger totalt en preliminär minskning av vetearealen med 37 400 hektar (-10 %) jämfört med 2012. Havrearealen ökar preliminärt med 5 700 hektar (+3 %) jämfört med 2012. Råg, rågvete och blandsäd (benämnt ”därav resterande” i tablån) ökar preliminärt med 3 700 hektar (-6 %) jämfört med 2012. Arealen baljväxter är preliminärt 40 300 hektar, vilket är oförändrat jämfört med år 2012. Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 168 500 hektar år 2013, vilket är en minskning med 8 600 hektar (-1 %) jämfört med år 2012. Arealen potatis upptar preliminärt 24 000 hektar år 2013. Det är en minskning med 700 hektar (-3 %) jämfört med år 2012. Arealen raps och rybs är preliminärt 129 900 hektar år 2013. Det är en ökning med 19 900 hektar (+18 %) jämfört med år 2012. Arealen i träda är preliminärt 150 800 hektar år 2013. Det är en minskning med 700 hektar (-0,5 %) jämfört med år 2012. Sedan 2007 har arealen träda minskat med knappt hälften, 129 800 hektar (-46 %). Under 2008 försvann kravet på att en del areal måste ligga i träda, vilket tydligt kan ses i figur A.


4

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

Tablå A. Jordbruksmarkens fördelning för företag som ingår i Lantbruksregistret. Hela riket, hektar 2007

2010

2011

2012

2013 prel.

Spannmål

990 100

962 800

992 800

1 000 200

988 300

därav vete

361 500

400 000

416 800

368 400

331 000

därav korn

326 700

318 800

327 800

373 800

389 800

därav havre

207 900

164 400

181 200

196 200

202 000

därav resterande

93 900

79 600

67 000

61 800

65 500

Baljväxter

28 600

46 100

41 700

40 300

40 300

1 127 600

1 194 700

1 195 300

1 177 100

1 168 500

Potatis

28 400

27 200

27 700

24 700

24 000

Sockerbetor

40 700

37 900

39 600

39 000

36 200

Raps och rybs

87 800

110 200

94 900

110 000

129 900

Övriga växtslag1

53 800

67 200

63 000

55 500

52 800

280 600

176 800

154 200

151 500

150 800

8 200

10 500

9 800

9 800

9 800

Vall och grönfoderväxter

Träda Ospecificerad åkermark

2

Ej utnyttjad åkermark

2 000

..

..

..

..

2 647 700

2 633 500

2 618 900

2 608 300

2 600 600

Summa betesmark och slåtteräng

489 300

451 900

446 900

440 600

440 100

Summa jordbruksmark

3 137 000

3 085 400

3 065 800

3 048 800

3 040 600

Summa åkermark

1)

Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde för grönsaker.

2)

Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.

Figur A. Areal i tusen hektar för utvalda grödgrupper åren 1999–2013 (preliminärt) 1 400 1 200 1 000 800

Spannmål Vall och grönfoderväxter

600 400

Rabs och rybs Träda

200 0

Av figur B framgår att spannmålsodlingen år 2013 preliminärt upptar 33 % av den totala arealen jordbruksmark, vall och grönfoderväxter 38 %, betesmark 14 % och träda 5 %. Endast en mindre del av arealen utnyttjas för odling av baljväxter, potatis, sockerbetor, raps och rybs respektive övriga växtslag.


5

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

Figur B. Jordbruksmarkens användning år 2013 (preliminärt)

Spannmål Baljväxter Vall och grönfoder Potatis Sockerbetor Raps och rybs Övriga växtslag Träda Summa betesmark 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Av figur C framgår att inom spannmålsodlingen är odlingen av korn störst med 39 % av arealen, därefter kommer vete med 33 % och havre med 20 % av arealen. Råg svarar för 3 % av arealen och rågvete respektive blandsäd svarar för 2 % var av arealen. Figur C. Spannmålsarealens fördelning år 2013 (preliminärt)

Vete

Råg

Korn

Havre

Rågvete

Blandsäd 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Jordbruksmarkens fördelning per län Av figur D framgår att en stor del av landets åkermark finns i Västra Götalands län och i Skåne län år 2013. Sammanlagt finns preliminärt 910 264 hektar åkermark i dessa län, vilket motsvarar 35 % av den totala åkermarken i Sverige. Vidare finns störst areal betesmark och slåtteräng i Kalmar län med 72 533 hektar, följt av Västra Götalands län, 60 188 hektar samt Skåne län, med 55 704 hektar.


6

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

Figur D. Jordbruksmarkens fördelning per län i tusen hektar år 2013 (preliminärt) Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Åkermark Betesmark

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands VästraGötalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Figur E visar den procentuella andelen av åkermarken per län som ligger i träda år 2013 (preliminär statistik). Stockholms län har störst andel åkermark i träda, 14 %, medan Jönköpings, Skåne, Västernorrlands och Jämtlands län har minst andel åkermark i träda, mindre än 2 %. Figur E. Procentuell andel av åkermarken i träda per län 2013 (preliminärt) Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Riket 0%

2%

4%

6%

8%

10 %

12 %

14 %

16 %

Jämförelse mellan preliminär statistik för 2012 och slutlig statistik för 2012 2011 var första året då preliminär statistik över arealanvändningen baserades på ett preliminärt LBR. 2010 och tidigare års preliminära statistik har enbart byggt på de arealer som brukarna angett i sin SAM-ansökan. I detta Statistiska meddelande (SM) har samma metod använts som för 2011. I tablå B finns information om skillnader mellan den preliminära statistiken och den slutliga statistiken


7

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

för 2012 samt preliminär statistik för 2013. De största skillnaderna mellan preliminär statistik och slutlig statistik, år 2012, är träda som justerades upp med drygt 8 800 hektar (+6 %), havre som justerades ned med drygt 3 600 hektar (-2 %) samt vall och grönfoderväxter som justerades upp med knappt 3 600 hektar (+0,3 %). Tablå B. Jämförelse av arealer, preliminär statistik 2012, slutlig statistik 2012 och preliminär statistik 2013, hektar Preliminär statistik 2012 Spannmål därav höstvete därav vårvete därav råg därav höstkorn därav vårkorn därav havre därav rågvete därav blandsäd Baljväxter Vall och grönfoderv.

Slutlig statistik 2012

Preliminär statistik 2013

1 007 977 286 766 84 824 22 027 9 238 366 074 199 880 23 977 15 191

1 000 239 283 567 84 804 22 027 9 131 364 687 196 240 23 884 15 900

988 284 214 624 116 329 25 623 13 854 375 974 201 964 24 159 15 757

40 717

40 325

40 275

1 173 575

1 177 145

1 168 495

Potatis

24 831

24 724

23 989

Sockerbetor

39 046

39 025

36 250

Raps och rybs därav höstraps därav vårraps därav höstrybs därav vårrybs

109 822 62 476 44 448 798 2 099

109 968 61 778 45 323 808 2 059

129 854 77 617 49 284 416 2 537

Övriga växtslag

56 485

55 497

52 797

142 685

151 518

150 792

9 757

9 834

9 834

2 604 895

2 608 274

2 600 569

439 283

440 574

440 069

3 044 178

3 048 848

3 040 637

Träda Ospecificerad åkermark Summa åkermark Summa betesmark och slåtteräng Summa jordbruksmark


8

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols – 0 0,0 .. . *

Noll Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges Uppgift kan inte förekomma Preliminär uppgift

Zero Less than 0.5 Less than 0.05 Data not available Not applicable Provisional figure


9

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

1. Areal spannmål 2013, hektar. Preliminär statistik 1. Areas under cereals in 2013, hectares. Preliminary statistics Område Storleksgrupp

Höstvete

Vårvete

Vårkorn

Havre

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

6 330 9 631 11 305 33 270 892

3 629 16 287 8 733 11 152 991

150 709 536 3 160 28

169 125 140 1 113 11

12 134 40 494 17 897 24 288 6 469

5 290 10 611 12 358 11 681 5 929

440 640 1 553 3 921 459

234 1 499 827 1 774 1 282

28 376 79 997 53 349 90 359 16 061

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

387 10 872 6 352 3 079 84 824

984 1 761 4 307 1 119 9 951

21 589 774 235 14 367

34 2 663 2 990 310 4 950

2 830 9 640 14 948 3 324 77 744

3 105 2 940 1 541 767 9 904

317 3 634 2 407 544 4 406

207 749 131 80 634

7 885 32 848 33 450 9 458 206 780

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

3 174 31 192 1 618 5 432 4 677

7 434 22 306 3 178 9 456 10 417

242 3 710 179 399 267

161 1 052 41 55 40

22 970 57 466 11 838 18 088 19 288

9 056 75 959 9 373 15 809 17 507

1 423 3 127 350 493 319

558 6 616 123 250 186

45 017 201 428 26 700 49 981 52 699

1 088 414 79 2 5 1

2 436 1 322 215 34 404 213

221 29 2 6 0

-

8 235 9 928 3 391 2 363 8 449 4 191

4 416 3 734 484 85 941 474

64 26 36 2 -

24 69 235 74 132 73

16 484 15 522 4 439 2 560 9 940 4 952

68 134 34 952 59 655 37 882 9 839 3 894 263 6

13 477 8 246 27 572 50 192 9 149 5 744 1 331 618

6 770 8 765 6 356 2 191 1 107 378 50 7

3 178 7 349 1 969 551 761 47 -

70 046 44 376 66 783 113 519 34 866 18 156 15 480 12 748

12 659 5 096 67 663 64 161 31 807 15 899 3 250 1 428

2 589 7 664 5 469 3 644 3 851 879 60 2

443 599 5 120 2 894 5 070 1 057 357 216

177 297 117 048 240 588 275 034 96 450 46 053 20 790 15 025

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

5 69 499 2 858 4 248 11 854 33 125 161 967

56 390 1 674 2 506 6 427 18 645 86 632

1 23 157 629 788 1 666 4 267 18 091

21 31 226 258 909 2 320 10 090

7 444 2 156 9 745 13 623 30 589 76 359 243 051

6 430 2 462 8 915 10 744 22 912 48 035 108 460

26 83 604 672 1 969 4 517 16 287

0 35 220 607 663 1 510 3 648 9 074

20 1 104 5 999 25 258 33 502 77 836 190 915 653 651

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

50 476 2 540 3 944 10 829 30 858 165 928

39 306 1 641 2 240 5 713 17 765 88 627

17 155 546 739 1 542 3 846 18 777

14 24 207 152 822 1 818 10 817

284 1 852 8 385 12 204 27 412 72 298 253 539

253 2 027 7 770 9 939 20 845 46 403 114 726

8 77 500 604 1 580 3 816 17 574

17 157 452 506 1 156 3 098 10 371

681 5 073 22 042 30 329 69 898 179 902 680 359

214 624 283 567 349 793 331 805 331 803 326 838 311 632

116 329 84 804 66 986 68 184 68 182 48 297 49 915

25 623 22 027 24 094 24 228 24 227 36 633 27 581

13 854 9 131 14 370 17 928 17 926 18 278 10 396

375 974 364 687 313 459 300 847 300 841 351 878 395 367

201 964 196 240 181 170 164 386 164 378 196 038 227 588

24 159 23 884 24 215 36 231 36 230 53 571 49 287

15 757 988 284 15 900 1 000 239 18 676 992 763 19 150 962 758 19 150 962 737 17 050 1 048 582 15 955 1 087 722

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

Riket1 2013 prel. 2012 2011 2010 2010 enl. tidigare LBR-def. 2009 2008 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.

Råg Höstkorn

Rågvete Blandsäd

Summa spannmål


10

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

2. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2013, hektar. Preliminär statistik 2. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2013, hectares. Preliminary statistics Område Storleksgrupp

Ärter, åkerbönor m.m.

Konservärter

Bruna bönor

Majs

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

928 2 807 1 676 6 079 75

15 -

-

44 90 69 735 138

540 1 019 777 1 575 3 196

34 502 47 606 46 349 71 425 65 969

278 657 1 148 1 765 28

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

17 953 1 503 85 1 780

7 002

500 -

42 3 411 2 104 495 5 807

1 587 3 844 669 397 2 817

36 019 69 739 37 036 14 778 104 278

6 132 47 6 4 267

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

836 9 639 596 1 178 1 787

1 635 798 -

-

1 738 996 89 35 71

1 321 7 737 2 270 1 060 532

47 762 182 378 64 182 35 992 25 607

416 3 215 386 723 796

271 104 1 2 2 6

-

-

2 2 -

994 1 738 1 164 1 633 1 869 589

34 986 44 481 40 975 34 523 50 986 25 726

79 90 48 0 50 1

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

1 793 2 874 13 930 8 633 1 856 1 190 41 8

6 449 1 745 798 15 443 -

500 -

3 547 8 307 1 088 392 2 434 96 4 -

1 202 3 942 4 507 4 503 12 795 3 352 4 215 2 812

50 268 120 808 114 398 198 530 319 706 111 055 117 722 82 810

3 545 1 069 4 478 3 736 624 559 79 51

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

11 98 254 347 1 312 4 216 24 087

6 25 199 240 640 1 728 6 611

12 21 55 413

0 2 105 346 285 769 2 645 11 717

4 151 549 1 446 1 776 3 537 8 453 21 412

846 25 303 77 540 124 658 90 143 145 438 246 156 405 214

72 164 224 108 421 1 405 11 744

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

9 97 236 280 1 226 3 783 24 694

4 28 196 172 655 1 684 6 713

9 21 33 438

0 74 296 190 659 1 908 12 742

59 335 1 049 1 261 2 672 7 592 24 360

9 13 778 65 992 111 140 82 249 131 617 237 047 473 467

45 173 230 110 418 1 117 12 046

30 325 31 360 32 506 36 084 36 084 24 705 17 414

9 450 8 486 8 472 9 368 9 368 8 791 7 343

500 479 712 658 658 521 498

15 869 16 482 15 829 16 325 16 325 16 210 13 167

37 328 38 894 39 733 40 744 40 740 38 232 31 452

1 115 298 1 121 769 1 139 695 1 137 642 1 136 770 1 120 808 1 114 293

14 140 14 074 14 743 14 818 14 818 13 969 14 260

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Riket1 2013 prel. 2012 2011 2010 2010 enl. tidigare LBR-def. 2009 2008 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.

Grönfoder Slåtter- och betesvall

Frövall


11

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

3. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2013, hektar. Preliminär statistik 3. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2013, hectares. Preliminary statistics Område Storleksgrupp

Mat- Potatis för potatis stärkelse

Socker- Höstraps betor

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

103 199 58 1 696 109

0 -

7 4 9 17 -

885 811 1 201 6 121 235

3 868 11 371 5 894 6 736 70

53 48 42 29 -

114 184 257 119 25

4 919 12 414 7 394 13 004 331

27 179 448 3 052 0

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

53 450 879 77 6 732

5 663 1 779 3 557

109 18 692 34 555

131 4 249 4 721 1 076 48 651

90 421 1 605 168 1 165

2 127

13 11 48 36

233 4 681 6 377 1 244 49 979

71 1 186

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

1 871 2 381 368 478 74

12 62 -

831 8 -

1 988 6 837 97 331 204

1 565 6 589 1 613 2 755 5 148

13 4 92

255 208 121 132

3 553 13 694 1 919 3 211 5 574

484 167 107

923 221 160 140 345 592

-

0 -

34 43 2 -

188 26 8 1 3

6 -

644 238 8 1 20 105

866 313 16 1 23 108

0 -

5 040 4 598 3 696 1 066 810

599 4 925 62 0 493

28 771 7 089 22 20 345

37 143 21 505 11 966 3 522 3 064

1 861 2 207 11 342 30 124 2 190

42 82 29 235 17

36 51 276 920 88

39 083 23 845 23 614 34 801 5 359

162 95 3 375 928 16

796 954 951

-

3 0

415 2

1 534 22 4

10 -

861 179 125

2 820 201 131

146 0 -

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

1 51 196 598 713 1 559 3 341 11 451

16 74 211 392 1 326 4 061

11 43 313 675 2 059 5 714 27 435

3 44 278 1 124 1 482 3 826 11 145 59 716

6 103 523 814 2 145 7 380 38 312

1 14 8 119 273

4 17 62 87 308 471 1 589

3 55 398 1 723 2 383 6 288 19 114 99 890

4 17 10 47 163 608 3 875

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

42 177 563 705 1 560 3 138 11 725

14 66 141 378 1 174 4 305

11 42 285 614 2 051 5 233 28 014

38 246 1 001 1 302 3 540 10 217 61 273

5 99 455 732 2 033 6 828 39 132

15 8 119 273

4 17 53 88 311 433 1 632

47 362 1 523 2 122 5 893 17 598 102 309

4 17 10 47 121 600 3 925

17 910 18 706 20 046 19 842 19 841 19 706 19 590

6 078 6 018 7 616 7 361 7 361 7 252 7 293

36 250 39 025 39 638 37 950 37 948 39 782 36 778

77 617 61 778 56 600 71 836 71 836 67 841 61 860

49 284 45 323 36 112 35 695 35 695 29 245 24 359

416 808 395 496 496 282 834

2 537 2 059 1 781 2 207 2 207 2 150 2 453

129 854 109 968 94 887 110 234 110 234 99 516 89 506

4 723 8 797 14 743 19 144 19 144 9 954 3 534

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

1

Riket 2013 prel. 2012 2011 2010 2010 enl. tidigare LBR-def. 2009 2008 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


12

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2013, hektar. Preliminär statistik 4. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2013, hectares. Preliminary statistics Område Storleksgrupp

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

490 1 950 1 628 1 156 64

259 187 458 724 191

138 745 148 191 19

11 672 17 761 12 244 9 947 1 331

188 226 146 201 265

82 472 165 842 125 916 201 928 87 777

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

107 172 83 38 2 304

51 1 074 1 036 808 8 792

14 58 69 18 600

1 004 2 516 2 270 1 001 3 969

319 168 79 142 813

47 343 121 391 85 621 31 017 444 217

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

111 966 314 1 607 923

756 895 125 196 40

73 869 310 153 1 108

3 138 38 787 8 577 9 489 11 987

359 1 709 1 024 274 110

109 429 466 046 106 861 104 544 101 414

213 51 43 9 388 60

159 54 56 99 67 196

236 139 49 52 20 23

4 343 3 546 778 558 4 856 1 016

404 524 761 634 955 533

59 957 66 786 48 492 40 212 69 502 33 802

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

974 1 237 1 536 6 562 1 081 769 70 448

5 412 6 355 1 244 1 198 1 213 328 209 264

445 297 844 2 342 318 570 175 43

3 078 5 580 28 285 63 491 23 276 18 002 3 175 5 905

402 466 662 963 2 288 1 531 1 784 1 738

328 067 310 778 443 128 602 214 469 506 187 269 149 419 110 186

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

1 79 472 1 228 874 1 568 2 202 6 251

1 489 187 694 1 115 696 1 221 2 906 7 916

1 92 236 392 218 565 1 358 2 171

33 2 187 10 392 19 723 15 905 22 387 29 967 50 196

9 731 55 27 15 4 3 -

12 129 29 369 96 971 177 576 148 138 266 183 522 109 1 348 094

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

57 429 1 129 786 1 579 2 089 6 606

1 470 156 673 1 001 706 1 253 2 782 8 184

1 71 228 381 223 559 1 324 2 247

1 1 844 9 987 19 019 15 269 22 070 29 642 52 958

9 726 41 43 12 6 4 3 -

11 207 16 850 83 743 159 177 135 218 242 634 496 647 1 455 091

12 676 12 627 12 922 13 126 13 126 13 731 14 201

16 224 15 310 15 597 14 687 14 685 15 554 14 727

5 034 4 689 4 969 5 381 5 381 5 370 5 595

150 792 151 518 154 181 176 801 176 771 153 312 146 527

9 834 9 834 9 833 10 535 10 460 7 355 7 583

2 600 569 2 608 274 2 618 885 2 633 457 2 632 450 2 643 350 2 631 482

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Träda Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

1

Riket 2013 prel. 2012 2011 2010 2010 enl. tidigare LBR-def. 2009 2008 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


13

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

5. Areal betesmark och slåtteräng 2013, hektar. Preliminär statistik 5. Areas under pasture and meadow in 2013, hectares. Preliminary statistics Område Storleksgrupp

Betesmark Slåtteräng Skogsbete Fäbodbete

Alvarbete Mosaikbetesmarker

OspecifiSumma cerad betesmark betesmark och slåtteräng

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

9 561 14 205 15 603 38 825 38 042

97 387 383 221 124

739 1 556 477 1 334 178

-

-

85 181 183 100 0

49 43 36 75 116

10 531 16 372 16 682 40 555 38 460

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

19 923 47 205 15 258 10 346 53 500

199 813 228 69 1 860

121 2 435 4 558 188 67

-

21 832 4 815 -

25 135 192 311 34

95 113 18 52 243

20 363 72 533 25 070 10 966 55 704

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

15 104 55 218 6 248 8 130 6 233

135 642 199 181 472

30 644 19 182 5

107 -

-

182 3 327 4 39

72 357 125 48 37

15 522 60 188 6 699 8 547 6 786

4 477 3 719 1 781 3 479 1 280 742

125 137 61 98 151 1 414

161 35 20 467 558 67

6 378 1 611 227 7 419 233 -

-

0 -

57 67 90 115 59 64

11 198 5 569 2 180 11 578 2 281 2 288

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

16 392 69 232 38 323 51 952 163 096 17 614 9 119 3 149

747 1 798 477 1 500 1 166 442 251 1 615

1 5 923 643 2 865 2 920 197 119 1 175

305 8 407 7 263

26 647 -

34 561 38 488 3 666 12 -

88 160 119 195 715 247 241 168

17 262 104 320 39 601 57 000 171 562 18 816 18 136 13 370

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

21 169 16 353 24 315 36 175 28 576 46 262 79 175 116 851

2 597 478 608 673 445 533 1 036 1 627

2 242 460 1 292 1 466 1 362 1 904 2 378 2 737

1 127 596 494 1 923 1 454 3 702 4 389 2 291

2 236 548 420 1 275 1 491 2 600 6 616 11 462

962 155 759 847 86 374 597 1 018

1 897 14 13 6 3 -

32 230 18 603 27 899 42 367 33 414 55 377 94 191 135 987

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

20 1 764 20 247 31 726 25 332 40 346 75 132 174 311

1 59 1 061 1 032 641 770 1 359 3 073

2 132 604 683 1 491 3 047 7 883

27 253 293 801 1 540 13 060

8 49 199 352 1 489 24 550

1 53 88 260 214 884 3 298

1 887 14 23 6 3 -

1 907 1 839 21 551 33 760 27 408 43 977 83 452 226 175

368 878 371 403 376 986 384 701 362 932 375 654 391 874

7 997 7 841 7 813 7 982 5 712 5 676 5 494

13 842 13 509 13 114 11 732 10 530 11 297 13 228

15 975 14 776 16 541 18 708 17 615 18 167 20 530

26 647 26 586 26 235 23 078 21 692 23 788 24 784

4 799 4 537 4 300 3 833 2 975 -

1 932 1 923 1 911 1 874 1 252 1 719 1 839

440 069 440 574 446 901 451 908 422 708 436 301 457 748

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

1

Riket 2013 prel. 2012 2011 2010 2010 enl. tidigare LBR-def. 2009 2008 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


14

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

Fakta om statistiken Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Undersökningarnas omfattning varierar. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruksregistret, LBR. Fram t.o.m. år 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in via pappersenkäter från SCB. Fr.o.m. år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med det har även administrativa register börjat användas för att hämta in vissa uppgifter. Jordbrukarna behöver på så sätt inte lämna samma uppgifter mer än en gång. Fr.o.m. år 2010 har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut stämmer överens med de svenska. Fr.o.m. 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR och EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 och senare inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av detta har det i alla tabeller lagts in värden för riket år 2010 som överensstämmer med den gamla, svenska definitionen av LBR. Den största skillnaden mellan den gamla svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. Medan man i de gamla, svenska avgränsningarna hade en gräns på mer än 2,0 hektar åkermark har man i EU:s avgränsningar en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark. I LBR 2010 och senare används därför en avgränsning på mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark.

Detta omfattar statistiken Uppgifterna i detta Statistiska meddelande är hämtade från det preliminära Lantbruksregistret (LBR) 2013. Lantbruksregistret uppdateras årligen genom statistiska undersökningar och uppgifter från administrativa register vid Jordbruksverket. För närvarande görs en mer omfattande uppdatering av LBR vart tredje år, då samtliga jordbruksföretag undersöks genom en postenkät. Dessa undersökningar är även reglerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/20081. Det preliminära LBR för 2013 baseras således dels på en postenkätundersökning till samtliga jordbruksföretag i juni 2010, dels på uppgifter från administrativa register samt enkätundersökningar om djur respektive trädgård som genomfördes 2011 och 2012. Sedan 2011 baseras detta Statistiska meddelande, Jordbruksmarkens användning, preliminär statistik, på ett preliminärt LBR. Tidigare års preliminära siffror har enbart byggt på de arealer som brukarna angett i sin SAM-ansökan. Jämförelser ska inte göras med tidigare års preliminära statistik, då dessa ej är jämförbara. Jämförelser ska istället ske med tidigare års slutliga statistik. Definitioner och förklaringar Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar

om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88.


15

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

Den population som denna preliminära statistik ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som den 30 april 2013 uppfyllde något av följande kriterier: -

brukade mer än 2,0 ha åkermark brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2013 till och med den 30 april 2012 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller 1 000 fjäderfä.

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är: -

antal hektar åkermark uppdelad på olika grödor,

-

antal hektar betesmark av olika slag

Redovisning sker för riket totalt, uppdelat på företagsstorlek efter åkerareal och uppdelat på företagsstorlek efter jordbruksareal samt uppdelat på län och produktionsområde. Följande uppdelning görs för åkermark och betesmark: -

Spannmål: höstvete, vårvete, råg, höstkorn, vårkorn, havre, rågvete, blandsäd.

-

Baljväxter, grönfoder och vall: ärter, åkerbönor m.m., konservärter, bruna bönor, majs, grönfoder, slåtteräng och betesvall, frövall.

-

Potatis, sockerbetor raps, rybs och oljelin: matpotatis, potatis för stärkelse, sockerbetor, höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs, oljelin.

-

Träda m.m.: energiskog, trädgårdsväxter, andra växtslag, träda, ospecificerad åker.

-

Betesmark (ej åker): betesmark, slåtteräng, skogsbete, fäbodsbete, alvarbete, mosaikbetesmarker, ospecificerad betesmark.

Så görs statistiken Statistiken bygger i första hand på preliminära uppgifter i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (ARARAT) avseende 2013, men även i mindre grad på uppgifter från postenkätundersökningar enligt följande: -

För de jordbruksföretag som ansökte om arealbaserade stöd år 2013 används de ansökta preliminära arealerna i ARARAT.

-

För de jordbruksföretag som inte ansökte om arealbaserade stöd år 2013 används uppgifter i en postenkätundersökning genomförd år 2010 och som avsåg samtliga jordbruksföretag i landet eller uppgifter från postenkätundersökningar om trädgård som genomfördes 2011 och 2012. Arealinformationen som hämtas från undersökningen 2010 är den som benämns ospecificerad åkermark respektive ospecificerad betesmark och är 0,4 % av den totala arealen.

Statistikens tillförlitlighet I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.


16

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

Täckningsfel har bedömts ha obetydlig inverkan på den redovisade åkermarksarealen. Det beror på att de uppgifter som ligger till grund för denna statistik sedan år 2000 väsentligen har hämtats från Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd, som innehåller uppgifter om grödarealer för jordbrukare som ansöker om sådana stöd, och att en bedömning har gjorts att jordbrukarna söker stöd för i stort sett all åkermark i landet. Denna metod har använts för att jordbrukarna inte ska behöva uppge grödarealer mer än en gång varje år. Täckningsfelet för den redovisade betesmarksarealen är större, eftersom den areal betesmark för vilken stöd söks till viss del beror på hur stödsystemet ser ut vid varje given tidpunkt. Övertäckning kan förekomma om ett företag lagts ned utan att det rapporterats att företaget är nedlagt. Undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2013 års undersökning består av LBR 2012 kompletterat med information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT). Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller i enkätundersökningen är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna från register bygger på de stöd som jordbrukarna sökt under våren 2013. Uppgifterna kontrolleras under året genom kontroller i fält och administrativa kontroller. Dessa kontroller liksom vissa möjligheter för jordbrukaren att ändra arealer har vid registerutdraget för detta SM inte gjorts, vilket medför att arealerna ska ses som preliminära. Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ungefär 4 %. Resultaten har dock korrigerats för detta. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, granskning/ rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort. Vissa mindre justeringar av redovisade grödarealer har gjorts. Höstkorn i Dalarna och norr därom har redovisats som vårkorn. Alvarbete som redovisats i län utom Kalmar och Gotland har redovisats som betesmark. För länen 01 till 14, d.v.s. Stockholm till Västra Götaland, har fäbodsbete redovisats som betesmark. I Norrbottens län har sockerbetor redovisats som matpotatis. Jordbrukarnas redovisning av fäbodsbeten bygger i vissa fall på behovet av betesareal för nötkreatur i stödsammanhang. Jämförelser av fäbodsbeten mellan åren bör göras med försiktighet.

Bra att veta Annan statistik I JO 15 SM 1201 redovisades normskördar för 2012, i JO 10 SM 1301 redovisades definitiva uppgifter om jordbruksmarkens användning 2012 och i JO 10 SM 1203 redovisas ekologiska arealer för 2011. Elektronisk publicering Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.


17

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

In English Summary If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link ”Första sidan - I korta drag” above, then click on the link ”Hela publikationen (PDF)”. The total area of agricultural land remained largely unchanged The total area of arable land in the year 2013 is 2,600,600 hectares, according to preliminary statistics. That is a decrease by 7,700 ha (-0.3 %) compared with 2012. The total area of pasture and meadow is 440,100 hectares in 2013, according to preliminary statistics. That is almost the same area as 2012. The area of cereals is decreasing The total area of cereals is 988,300 hectares in 2013, according to preliminary statistics. That is a decrease by 12,000 hectares (-1 %) compared with 2012. The area of barley increases by 16,000 hectares (+4 %) and the area of wheat decreases by 37,400 (-10 %) compared with 2012. The area of oats increases by 5,700 hectares (+3 %) compared with 2012. The area of rape and turnip rape is increasing The area of rape and turnip rape is 129,900 hectares in 2013, according to preliminary statistics. That is an increase by 19,900 hectares (+18 %) compared with 2012. The area of grass and green fodder is decreasing The area of grass and green fodder is 1,168,500 hectares in 2013, according to preliminary statistics. This is a decrease by 8,600 hectares (-1 %) compared with 2012.

List of tables Explanation of symbols 1. Areas under cereals in 2013, hectare. Preliminary statistics 2. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2013, hectare. Preliminary statistics 3. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2013, hectare. Preliminary statistics 4. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2013, hectare. Preliminary statistics 5. Areas under pasture and meadow in 2013, hectare. Preliminary statistics

8 9 10 11 12 13


18

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

List of terms Alvarbete

Grazed alvar (flat areas on hard limestone bedrock with bare rock breaking through the thin soil)

Andra växtslag

Other crops

Betesmark

Pasture and meadow

Blandsäd

Mixed grain

Bruna bönor

Brown beans

Energiskog

Energy forest

Frövall

Seed ley

Fäbodsbete

Mountain pasture

Grönfoder

Green fodder

Havre

Oats

Hela riket

Whole of Sweden

Höstkorn

Winter barley

Höstraps

Winter rape

Höstrybs

Winter turnip rape

Höstvete

Winter wheat

Konservärter

Green peas

Län

County

Matpotatis

Table potatoes

Oljelin

Linseed

Område

Region

Ospecificerad betesmark

Unspecified pasture and meadow

Ospecificerad åkermark

Unspecified arable land

Outnyttjad betesmark

Unutilised pasture and meadow

Outnyttjad åkermark

Unutilised arable land

Potatis för stärkelse

Potatoes for processing

Produktionsområde

Production area

Raps

Rape

Rybs

Turnip rape

Råg

Rye

Rågvete

Triticale

Skogsbete

Forest pasture

Slåtter- och betesvall

Temporary grass

Slåtteräng

Mown meadow

Sockerbetor

Sugar beets

Spannmål

Cereals

Stödområde

Support area

Träda

Fallow land


19

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1302

Trädgårdsväxter

Horticultural plants

Vall

Ley

Vårkorn

Spring barley

Vårraps

Spring rape

Vårrybs

Spring turnip rape

Vårvete

Spring wheat

Åkerbönor

Beans

Åkermark

Arable land

Ärter

Peas

JO10SM1302b  

This is the description