Page 1

Växtskyddsmedel 2013

– växthusgrönsaker

www.jordbruksverket.se 1


Sammanställt av: Oskar Hansson Rådgivningsenheten söder Jordbruksverket Box 12 230 53 Alnarp tfn 040-41 52 94 mobil 070-222 04 11 oskar.hansson@jordbruksverket.se Torbjörn Hansson Grön kompetens AB Box 99 230 53 Alnarp tfn 040-46 16 82 (även mobil) fax 040-46 15 20 torbjorn.hansson@gronkompetens.se

Webbplats: www.jordbruksverket.se/vaxtskyddsmedelvaxthusgronsaker Omslagsbild: Gurkodling Foto: Erika Skytte af Sätra


Innehåll Förord, användbara telefonnummer

5

Kontaktuppgifter, firmor

6

Växthustomat Insektsmedel

7

Kvalstermedel

10

Svampmedel

10

Växthussallat Insektsmedel

12

Svampmedel

14

Växthusgurka Insektsmedel

15

Kvalstermedel

19

Svampmedel

19

Nyttodjurs känslighet för växtskyddsmedel Insekts- och spinnmedel 21 Svampmedel 23

3


Förord Växtskyddsmedel ingår i ett integrerat växtskydds­ koncept som grundas på övervakning i fält, förebyggande, och odlingstekniska åtgärder. På följande sidor finns en förteckning över de kemiska och biologiska växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen (KemI) för odling av grönsaker i växthus. Observera att kommersiella standarder som berör certifierad produktion, till exempel Svenskt Sigill, kan ha ytterligare regler för vilka växtskyddsmedel som får användas och hur de får användas.

av växtskyddsmedel (EG 1107/2009). Det innebär bland annat att även fysikaliskt verkande växt­ skyddsmedel som såpor, växtoljor och paraffinolja behöver godkännas av Kemikalieinspektionen. Växtskyddsmedel som är godkända med ett utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat offlabel, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från KemI, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten. Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Medel som är godkända enligt EU:s och KRAV:s regler för ekologisk produktion har markerats under noteringar. KRAV:s regler är i de flesta fall identiska med EU:s, men det finns några fall där KRAV har ytterligare regler. För att underlätta för odlarna har KRAV också en tillåtetbedömning och en mer omfattande KRAV-märkning av produktionshjälpmedel.

Uppgifterna i häftet gäller i februari 2013, men kan ha ändrats efter det. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Information om registrerade växtskyddsmedel finns på Kemikalieinspektionens webbplats, www.kemi.se.

Uppgifterna om användning och doser baseras på leverantörernas rekommendationer. Sedan 2011 gäller en ny förordning om godkännande

Under rubriken Kontaktuppgifter och Firma finner du de firmor som svarar för produkternas rådgivning och information om produkterna.

LÄS ETIKETTEN!

ANVÄNDBARA TELEFONNUMMER

Läs alltid bruksanvisningen innan du sprutar för att kontrollera preparatets dosering, användbarhet och skyddsföreskrifter. Ring gärna till din säljare eller rådgivare.

Förgiftningar: Larmcentralen Giftinformationscentralen

tfn: 112 (akut) tfn: 08-33 12 31

Övriga frågor: Kemikalieinspektionen tfn: 08-519 411 00 fax: 08-735 76 98 e-post: kemi@kemi.se www.kemi.se Jordbruksverket tfn: 040-41 52 94 Johanna Jansson e-post: johanna.jansson@ jordbruksverket.se

5


Kontaktuppgifter Firma

Telefon

Kontaktperson

BAS BASF AB +45 40 83 51 24 Sören Pagh BAY Bayer CropScience 040-41 81 79 Lisa Rydenheim 076-867 71 25 BIN BINAB Bio-Innovation AB 042-16 37 04 Thomas Ricard 0708-80 38 36 BIO Biobasiq i Sverige AB 070-794 56 56 Sven Göransson BP EWH BioProduction +45 55 96 00 21 DOW DowAgro Science Sverige AB 0768-81 32 80 Darko Kosoderc DP 040-680 47 00 Du Pont 070-868 04 70 Jan-Åke Svensson GRO Gröna näringens riksorganisation 08-787 53 57 Anna Melakari LIN Lindesro AB 042-16 18 70 Örjan Slånberg 070-545 10 53 LRF Lantbrukarnas Riksförbund 08-787 53 57 Anna Melakari MIC Miljöcenter AB 040-668 08 54 Kerstin Finnman NA Nordisk Alkali AB 040-680 85 30 Helena Nylund SF Svenska foder 046-32 58 95 Mats Johansson SYN Syngenta Crop Protection AS 0705-23 61 49 Tomas Jacobsen

6

E-post, webbadress soren.pagh@basf.com www.agro.basf.se lisa.rydenheim@bayer.com www.bayercropscience.se thomas.ricard@binab.se www.binab.se sven@biobasiq.se www.biobasiq.se bio@bioproduction.dk www.bioproduction.dk dkosoderc@dow.com www.dowagro.se jan-aake.svensson@swe.dupont.com www.dupont.se anna.melakari@lrf.se www.lrf.se predator@lindesro.se www.lindesro.se anna.melakari@lrf.se www.lrf.se kerstin@miljocenter.com www.miljocenter.com info@nordiskalkali.se www.nordiskalkali.se mats.johansson@svenskafoder.se www.svensakafoder.se tomas.jacobsen@syngenta.com www.syngenta.se


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthustomat – preparatförteckning 2013 INSEKTSMEDEL Preparat

Aktiv substans

Firma

Dos

Klass

Karenstid (dagar)

Användningsområde

Noteringar

Admiral 10 EC

pyriproxyfen

NA

Vita flygare: 0,015–0,02 % Bladlöss: 0,025 %

2L

3

Mot skadeinsekter

Specialmedel mot bladlöss och vita flygare.

Botani Gard 22 WP

Beauveria bassiana

BIO, LIN, SF

Pulver 60–125 g/ 100 liter

-

0

Mot skadeinsekter

Insektsparasitär svamp.

BIO, LIN, SF

Flytande 125– 250 g/100 liter

Botani Gard ES

Risk finns för bladskador i vissa sorter vid användning av ESformulering.

imidakloprid

BAY

14 g/1 000 plantor

2L

3

Mot skadeinsekter

Tillförsel genom droppbevattning. Skadligt för humlor. Även godkänt i paprika.

Calypso SC 480

tiakloprid

LRF (BAY)

0,016 % eller 25 ml i 150 l/1 000 m2

2L

3

Mot sugande och bitande skadeinsekter

Högst 2 behandlingar/kultur och år. Godkänt även i pepparfrukter (Capsicum annuum L.) och aubergine. UPMA1

Conserve

spinosad

DOW

Trips och minerar­ fluga: 0,08 % Fjärilslarver: 0,04 %

2L

3

Mot skadeinsekter

Mot trips och minerarfluga samt fjärilslarver 2–3 behandlingar. Tillåten i ekologisk odling med särskilda villkor.*

Ferramol Snigel Effekt

järn(III)fosfat

BIO, LIN, SF

0,8–1,2 kg/1 000 m2

3

0

Mot sniglar

Tillåten i ekologisk odling.

Karate 2,5 WG

lambda-cyhalotrin

SYN

0,03–0,05 %

2L

3

Mot skadeinsekter

Mycket giftigt för pollinerande insekter. Får inte användas i odling som beflygs med bin och humlor. Max 2 behandlingar.

Plenum

pymetrozin

SYN

Bladlöss 0,02 % Mjöllöss 0,06 %

2L

3

Mot bladlöss, mjöllöss (vita flygare)

Max 3 behandlingar per kultur.

Preferal

Paecilomyces fumosoroseus

BIO, LIN, SF

1 g/liter vatten

-

0

Mot mjöllöss (vita flygare)

Insektsparasitär svamp. Tillåten i ekologisk odling.

Pyretrum NA Emulsion

pyretriner

NA

0,3–0,4 %

2L

0

Mot skadeinsekter

Tillåten i ekologisk odling enligt EU:s regler, dock inte enligt KRAV:s regler pga. innehåll av piperonylbutoxid.

Raptol

pyretriner + rapsolja

BIO, LIN, SF

0,5–1,5 %

2 L (10 l-dunk) 3 (1 l-dunk)

0

Mot skadeinsekter

Tillåten i ekologisk odling.

Sluxx

järn(III)fosfat

NA

0,4–0,7 kg/1 000 m2

2L

0

Mot sniglar

Tillåten i ekologisk odling. Tillåtetbedömd för KRAV-odling.

7

Confidor WG 70

*Conserve är tillåten i ekologisk odling enligt EU:s regler, men endast om åtgärder vidtas för att minimera risker för nyttodjur och risken för utveckling av resistens. 1 UPMA = utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label.


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthustomat – preparatförteckning 2013 INSEKTSMEDEL Preparat

Aktiv substans

Firma

Dos

Klass

Karenstid (dagar)

Användningsområde

Noteringar

Steward 30 WG

indoxakarb

DP

0,0085–0,0125 %

2L

1

Mot skadeinsekter

Skadligt för humlor. Godkänd även i paprika, aubergine, chili, zucchini, pumpa och melon.

Turex 50 WP

Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91

NA

100–200 g/1 000 m2 -

0

Mot fjärilslarver

Insektsparasitär bakterie. Tillåten i ekologisk odling. Tillåtetbedömd för KRAV-odling.

Vectobac 12 AS

Bacillus thuringiensis israelensis

BIO, LIN, SF

0,25 %

-

0

Mot sorgmyggor

Insektsparasitär bakterie. Tillåten i ekologisk odling.

Vertimec

abamektin

SYN

0,05 %

2L

10

Mot skadeinsekter

Max 5 behandlingar per kultur.

Warrant 700 WG

imidakloprid

NA

14 g/1 000 plantor

2L

3

Mot skadeinsekter

Tillförsel genom droppbevattning. Skadligt för humlor. Även godkänt i paprika. Endast 1 behandling/kultur.

8


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthustomat – preparatförteckning 2013 INSEKTSMEDEL forts. Nyttodjur mot insekter Verksamt nyttodjur Preparat

Firma

Typ av nyttodjur

Användningsområde

Noteringar

Aphidius-System Aphipar

BIO, SF LIN

Parasitstekel

Mot persikbladlus

Tillåten i ekologisk odling.

Aphidius ervi

Ervipar Ervi-System

LIN BIO, SF

Parasitstekel

Mot potatisbladlöss

Tillåten i ekologisk odling.

Aphidius colemani + Aphidius ervi

Aphidius-Mix-System

BIO, SF

Parasitstekel

Mot bladlöss

Tillåten i ekologisk odling.

Aphidoletes aphidimyza

Aphidoletes-System Aphidend

BIO, SF LIN

Gallmygga

Mot bladlöss i koloni

Tillåten i ekologisk odling.

Chrysoperla carnea

Chrysopa Guldögonslända

LIN BIO

Stinkslända

Mot bladlöss i koloni

Tillåten i ekologisk odling.

Dacnusa sibirica

Dacnusa-System Minusa

BIO, SF LIN

Parasitstekel

Mot minerarflugor

Tillåten i ekologisk odling.

Diglyphus isaea

Diglyphus-System Miglyphus

BIO, SF LIN

Parasitstekel

Mot minerarflugor

Tillåten i ekologisk odling.

Dacnusa sibirica + Diglyphus isaea

Dacnusa-Mix-System

BIO, SF

Parasitstekel

Mot minerarflugor

Tillåten i ekologisk odling.

Encarsia formosa

En-strip Encarsia System Mellus-Snyltehveps

LIN BIO, SF BIO

Parasitstekel

Mot mjöllöss (vita flygare)

Tillåten i ekologisk odling.

Hypoaspis miles

Entomite Hypoaspis system Hypoaspis rovmider

LIN BIO, SF BIO

Rovkvalster

Mot sorgmyggor Mot sorgmyggor, trips Mot sorgmyggor, trips

Tillåten i ekologisk odling.

Macrolophus pygmaeus (tidigare caliginosus)

Macrolophus-System Mirical

BIO, SF LIN

Rovskinnbagge

Mot mjöllöss (vita flygare). Äter även spinnkvalster, minerarfluglarver mm.

Tillåten i ekologisk odling.

Steinernema feltiae

Entonem Nema Felt Nemasys

LIN BIO BIO, SF

Nematod

Mot sorgmyggor

Tillåten i ekologisk odling.

Nemasys L

BIO, LIN, SF

Nematod

9

Aphidius colemani

Steinernema kraussei

Mot öronvivlar Öronvivlar

Tillåten i ekologisk odling.


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthustomat – preparatförteckning 2013 KVALSTERMEDEL Preparat

Aktiv substans

Firma

Dos

Klass

Karenstid (dagar)

Användningsområde

Noteringar

Floramite 240 SC

bifenazat

NA

0,04 %

2L

1

Mot spinnkvalster

Max två behandlingar per år.

Nissorun

hexytiazox

NA

0,05 % eller 100 g/1 000 m2

1L

3

Mot spinnkvalster

Max två behandlingar per kultur. Endast i samband med biologisk bekämpning.

NYTTODJUR mot kvalster Verksamt nyttodjur Preparat

Firma

Typ av nyttodjur

Användningsområde

Noteringar

Phytoseiulus-System Spidex Spinde-Rovmider

BIO, SF LIN BIO

Rovkvalster

Mot spinnkvalster

Tillåten i ekologisk odling.

Preparat

Aktiv substans

Firma

Dos

Klass

Karenstid (dagar)

Användningsområde

Noteringar

Amistar

azoxystrobin

GRO (SYN)

0,08 %

2L

3

Mot mjöldagg

UPMA1. Högst 3 behandlingar per kulturomgång. Hög risk för resistens.

Binab TF WP

Trichoderma atroviride + T. polysporum

BIN

0,1 % vattning alt 0,5 kg/1 000 m2

-

0

Svamppreparat. Förvaras helst fryst. Tillåten i ekologisk odling.

Binab Växthus

Mot svampangrepp, gråmögel, rothalsrötor, rotrötor

BIN

0,05–0,1 ‰, 0,5–3 g/1 000 m2

Kalldimning, droppbevattning, sprutning.

Binab Substrat

BIN

1:a beh. 750 g/m3 sedan 375 g/m3

Granulat för jordinblandning.

NA

0,4–0,8 kg/1 000 m

Phytoseiulus persimilis

10 SVAMPMEDEL

Contans WG

Coniothyrium minitans

2

UPMA = utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label.

1

-

0

Mot bomullsmögel

Svamppreparat. Inblandning i jord. Används förebyggande ca 3 mån före befarat angrepp. Tillåten i ekologisk odling. Tillåtetbedömd för KRAV-odling.


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthustomat – preparatförteckning 2013 SVAMPMEDEL forts. Preparat

Aktiv substans

Firma

Dos

Klass

Karenstid (dagar)

Användningsområde

Noteringar

Mycostop

Streptomyces griseoviridis K61

LIN

5–8 g/1 000 plantor Plantuppdragning: 20–100 g/1 000 m2 alt. 1–5 g/m3 växtunderlag

-

0

Mot svampangrepp: rotrötor, rothalsrötor

Bakteriepreparat. Bevattning eller inblandning i substrat. Tillåten i ekologisk odling.

Prestop Mix

Gliocladium catenulatum J1446

LIN

200–500 g/m3 torv. Sprutning: 0,5 % Vattning av pluggplantor: 5–10 kg/1 000 m2

-

0

Mot svampangrepp: rotrötor, rothalsrötor, gråmögel

Svamppreparat. Rekommenderad dos beror på behandlingssätt. Tillåten i ekologisk odling.

LIN

Prestop även: Droppbevattning 200–250 g/1 000 pl Stjälkbehandling 100 g/1 000pl

Prestop

11

Previcur N

propamokarb

BAY

0,15 % 0,0125 % via droppbevattning

2L

21

Mot svampangrepp, rotrötor

Under utfasning. Får användas t.o.m. 2014-06-30.

Previcur Energy

propamokarb + fosetyl

BAY

Utvattning 3 ml/m2 Droppbevattning 0,1–0,3 l/1 000 m2

2L

3

Mot svampangrepp

Mot Pythium ssp.

Proplant

propamokarb

NA

0,15 % vattning före sådd. 0,1 % vid utplantering alt. 0,02 % via droppbevattning.

2L

3

Mot svampangrepp, rotrötor

Mot Pythium ssp. och Phytophthora.

Revus

mandipropamid

SYN

60 ml/1 000 m2

2L

3

Mot svampangrepp

Effekt mot bladmögel. Max 4 behandlingar per säsong.

Scala

pyrimetanil

GRO (BAS)

0,1–0,15 %

2L

3

Mot svampangrepp, gråmögel

UPMA 1. Max 2 behandlingar per kultur.

Teldor WG 50

fenhexamid

BAY

0,10–0,15 %

2L

3

Mot gråmögel

Max 3 behandlingar per kultur.

TRIANUM-P

Trichoderma harzianum T-22

LIN

15–30 g/1 000 plantor

-

0

Mot svampangrepp

Mot Fusarium, Pythium, Rhizoctonia och Sclerotinia. Tillåten i ekologisk odling.

UPMA = utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label.

1


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthussallat – preparatförteckning 2013 INSEKTSMEDEL Preparat

Aktiv substans

Firma

Dos

Klass

Karenstid (dagar)

Användningsområde

Noteringar

Botani Gard 22 WP

Beauveria bassiana

BIO, SF, LIN

Pulver 60–125 g/ 100 liter

-

0

Mot skadeinsekter

Insektsparasitär svamp.

BIO, SF, LIN

Flytande 125– 250 g/100 liter

Botani Gard ES

12

Confidor WG 70

imidakloprid

GRO (BAY)

3,4 g/1 000 plantor i 20 l vatten

2L

42

Mot bladlöss

UPMA1. Vid plantuppdragning av sallat och salladskål. Endast en behandling per kultur.

Ferramol Snigel Effekt

järn(III)fosfat

BIO, LIN, SF

0,8–1,2 kg/1 000 m2

3

0

Mot sniglar

Tillåten i ekologisk odling.

Plenum

pymetrozin

SYN

40 g/1 000 m

2

21

Mot bladlöss

Max 3 behandlingar per kultur.

Preferal

Paecilomyces fumosoroseus

BIO, SF, LIN

1 g/liter vatten

-

0

Mot mjöllöss (vita flygare)

Insektsparasitär svamp. Tillåten i ekologisk odling.

Pyretrum NA emulsion

pyretriner

NA

0,3–0,4 %

2L

0

Mot skadeinsekter

Tillåten i ekologisk odling enligt EU:s regler, dock inte enligt KRAV:s regler pga. innehåll av piperonylbutoxid.

Raptol

pyretriner + rapsolja

BIO, LIN, SF

1–2 %

2 L (10 l-dunk) 3 (1 l-dunk)

0

Mot skadeinsekter

Tillåten i ekologisk odling.

Sluxx

järn(III)fosfat

NA

0,4–0,7 kg/1 000 m2

2L

0

Mot sniglar

Tillåten i ekologisk odling. Tillåtetbedömd för KRAV-odling.

Turex 50 WP

Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91

NA

100–200 g/1 000 m

-

0

Mot fjärilslarver

Insektsparasitär bakterie. Tillåten i ekologisk odling. Tillåtetbedömd för KRAV-odling.

Vectobac 12 AS

Bacillus thuringiensis israelensis

BIO, LIN, SF

5,0 l/1 000 m2 eller 0,25 %

-

0

Mot sorgmyggor

Insektsparasitär bakterie. Tillåten i ekologisk odling.

Warrant 700 WG

imidakloprid

GRO (NA)

3,4 g/1 000 plantor i 20 l vatten

2L

42

Mot bladlöss

UPMA1. Vid plantuppdragning av sallat och salladskål. Endast en behandling per kultur.

2

2

UPMA = utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label.

1


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthussallat – preparatförteckning 2013 INSEKTSMEDEL forts. NYTTODJUR mot insekter Verksamt nyttodjur Aphidius colemani

Preparat

Firma

Typ av nyttodjur

Användningsområde

Noteringar

Aphipar Aphidius-System

LIN BIO, SF

Parasitstekel

Mot persikbladlus

Tillåten i ekologisk odling.

Aphidius-Mix-System

BIO, GAR

Parasitstekel

Mot bladlöss

Tillåten i ekologisk odling.

Ervipar Ervi-System

LIN BIO, SF

Parasitstekel

Mot potatisbladlöss

Tillåten i ekologisk odling.

Aphidoletes aphidimyza

Aphidend Aphidoletes-System

LIN BIO, SF

Gallmygga

Mot bladlöss i koloni

Tillåten i ekologisk odling.

Chrysoperla carnea

Chrysopa Guldögonslända

LIN BIO

Stinkslända

Mot bladlöss i koloni

Tillåten i ekologisk odling.

Dacnusa sibirica

Dacnusa-System

BIO, SF

Parasitstekel

Mot minerarflugor

Tillåten i ekologisk odling.

Minusa

LIN

Diglyphus-System

BIO, SF

Parasitstekel

Mot minerarflugor

Tillåten i ekologisk odling.

Miglyphus

LIN

13

Aphidius colemani + Aphidius ervi Aphidius ervi

Diglyphus isaea

Dacnusa sibirica + Diglyphus isaea

Dacnusa-Mix-System

BIO, SF

Parasitstekel

Mot minerarflugor

Tillåten i ekologisk odling.

Hypoaspis miles

BioProduction Hypoaspis miles

BP

Rovkvalster

Mot trips, sorgmyggor

Tillåten i ekologisk odling.

Entomite Hypoaspis-System

LIN BIO, SF

Hypoaspis rovmider

BIO

Steinernema feltiae

Entonem Nema Felt Nemasys

LIN BIO BIO, SF

Nematod

Mot sorgmyggor

Tillåten i ekologisk odling.

Steinernema kraussei

Nemasys L

BIO, LIN, SF

Nematod

Mot öronvivlar

Tillåten i ekologisk odling


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthussallat – preparatförteckning 2013 SVAMPMEDEL Preparat

Aktiv substans

Firma

Dos

Klass

Karenstid (dagar)

Användningsområde

Noteringar

Aliette 80 WG

fosetylaluminium

BAY

0,7 kg/m3

2L

14

Mot svampangrepp, sallatsbladmögel

Jordinblandning före sådd/plantering.

Binab TF WP

Trichoderma atroviride + T. polysporum

BIN

50–100 g/m3 jord

-

0

Svamppreparat. Förvaras helst fryst. Tillåten i ekologisk odling.

Binab Växthus

BIN

0,05–0,1 ‰, 0,1 dl/planta

Mot svampangrepp, rotrötor, gråmögel. Genom behandling av jord.

Binab Substrat

BIN

1:a beh. 750 g/m3 sedan 375 g/m3

14

Contans

Coniothyrium minitans

NA

0,4–0,8 kg/1 000 m

Mycostop

Streptomyces griseoviridis stam K61

LIN

Prestop Mix

Gliocladium catenulatum J1446

LIN

Previcur Energy

propamokarb + fosetyl

Previcur N

Droppbevattning.

Granulat för inblandning i jord -

0

Mot bomullsmögel genom behandling av jord.

Svamppreparat. Inblandning i jord. Används förebyggande ca 3 mån före befarat angrepp. Tillåten i ekologisk odling.

20–100 g/1 000 m2 alt. 1–5 g/m3 växtunderlag. Odling i rännor: 1 g/1 000 plantor

-

0

Mot svampangrepp: rotrötor, rothalsrötor

Bakteriepreparat. Bevattning eller inblandning i substrat. Förvaras helst fryst. Tillåten i ekologisk odling.

200–500 g/m3 torv. Sprutning: 0,5 % Vattning av pluggplantor: 5–10 kg/1 000 m2

-

0

Mot svampangrepp: rotrötor, rothalsrötor, gråmögel

Svamppreparat. Rekommenderad dos beror på behandlingssätt. Tillåten i ekologisk odling.

BAY

Utvattning 3 ml/m2 0,075–0,15 %

2L

3

Mot svampangrepp

Pythium spp. Max 2 behandlingar/gröda.

propamokarb

BAY

0,15–0,2 l/1 000 m2

2L

21

Mot svampangrepp, rotrötor

Under utfasning. Får användas t.o.m. 2014-06-30.

Proplant

propamokarb

NA

0,15% vattning vid sådd. 0,15 l/1 000 m2 vid sprutning mot sallatsbladmögel.

2L

21

Mot svampangrepp, rotrötor

Sallatsbladmögel, Pythium ssp.

TRIANUM-P

Trichoderma harzianum T-22

LIN

1,5–3 g/m2

-

0

Mot svampangrepp

Mot Fusarium, Pythium, Rhizoctonia och Sclerotinia. Tillåten i ekologisk odling.

Prestop

LIN

2


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthusgurka – preparatförteckning 2013 INSEKTSMEDEL Preparat

Aktiv substans

Firma

Dos

Klass

Karenstid (dagar)

Användningsområde

Noteringar

Admiral 10 EC

pyriproxyfen

NA

Vita flygare: 0,015–0,020 %, Bladlöss: 0,025 %

2L

3

Mot skadeinsekter

Specialmedel mot bladlöss och vita flygare.

Botani Gard 22 WP

Beauveria bassiana

BIO, SF, LIN

Pulver 60–125 g/ 100 liter

-

0

Mot skadeinsekter

Insektsparasitär svamp.

BIO, SF, LIN

Flytande 125– 250 g/100 liter

Botani Gard ES

15

Calypso SC 480

tiakloprid

LRF (BAY)

0,016 % eller 25 ml i 150 l/1 000 m2

2L

3

Mot sugande och bitande skadeinsekter

Högst 2 behandlingar/kultur och år. Godkänd även i pepparfrukter (Capsicum annuum L.) och aubergine. UPMA1

Confidor WG 70

imidakloprid

BAY

14 g/1 000 plantor

2L

3

Mot skadeinsekter

Tillförsel genom droppbevattning. Max 1 behandling per kultur.

Conserve

spinosad

DOW

0,08 %

2L

3

Mot skadeinsekter

Mot trips och minerarfluga. 2–3 behandlingar. Tillåten i ekologisk odling med särskilda villkor.*

Ferramol Snigel Effekt

järn(III)fosfat

BIO, LIN, SF

0,8–1,2 kg/1 000 m2

3

0

Mot sniglar

Tillåten i ekologisk odling.

Karate 2,5 WG

lambda-cyhalotrin

SYN

0,03–0,05 %

2L

3

Mot skadeinsekter

Mycket giftigt mot pollinerande insekter. Får inte användas i odling som beflygs med bin och humlor. Max 2 behandlingar.

Mospilan SG

acetamiprid

GRO (NA)

25–50 g/1 000m2

2L

3

Mot skadeinsekter

UPMA1. Max 3 behandlingar per kultur. Effekt mot bladlöss, mjöllöss och stinkflyn.

Plenum

pymetrozin

SYN

Bladlöss 0,02 % Mjöllöss 0,06 %

2L

7

Mot skadeinsekter

Mot bladlöss och mjöllöss. Farligt för bin. Max 3 behandlingar per kultur.

Preferal

Paecilomyces fumosoroseus

BIO, LIN, SF

1 g/liter vatten

-

0

Mot vita flygare

Insektsparasitär svamp. Tillåten i ekologisk odling.

Pyretrum NA Emulsion

pyretriner

NA

0,3–0,4 %

2L

0

Mot skadeinsekter

Tillåten i ekologisk odling enligt EU:s regler, dock inte enligt KRAV:s regler pga. innehåll av piperonylbutoxid.

Raptol

pyretriner + rapsolja

BIO, LIN, SF

0,5–1,5 %

2 L (10 l-dunk) 3 (1 l-dunk)

0

Mot skadeinsekter

Tillåten i ekologisk odling.

*Conserve är tillåten i ekologisk odling enligt EU:s regler men endast om åtgärder vidtas för att minimera risker för nyttodjur och risken för utveckling av resistens. 1 UPMA = utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label.


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthusgurka – preparatförteckning 2013 INSEKTSMEDEL forts. Preparat

Aktiv substans

Firma

Dos

Klass

Karenstid (dagar)

Användningsområde

Noteringar

Sluxx

järn(III)fosfat

NA

0,4–0,7 kg/1 000 m2

2L

0

Mot sniglar

Tillåten i ekologisk odling. Tillåtetbedömd för KRAV-odling.

Steward 30 WG

indoxakarb

DP

0,0085–0,0125 %

2L

1

Mot skadeinsekter

Även tillåten i melon, zucchini och pumpa.

Turex 50 WP

Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91

NA

100–200 g/1 000 m

-

0

Mot fjärilslarver

Bakteriepreparat. Tillåten i ekologisk odling. Tillåtetbedömd för KRAV-odling.

Vectobac

Bacillus thuringiensis israelensis

BIO, LIN, SF

0,25 %

-

0

Mot sorgmyggor

Insektsparasitär bakterie. Tillåten i ekologisk odling.

Vertimec

abamectin

SYN

0,05–0,1 %

2L

10

Mot skadeinsekter

Max 4 behandlingar per kultur.

Warrant 700 WG

imidakloprid

NA

14 g/1 000 plantor

2L

3

Mot skadeinsekter

Tillförsel genom droppbevattning. Max 1 behandling per kultur.

2

16


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthusgurka – preparatförteckning 2013 INSEKTSMEDEL forts. NYTTODJUR mot insekter Verksamt nyttodjur Preparat

Firma

Typ av nyttodjur

Användningsområde

Noteringar

Amblyseius-System

BIO, SF

Rovkvalster

Mot trips

Tillåten i ekologisk odling.

BioProduction Amblyseius cucumeris

BP

Mot trips, spinn- och jordgubbskvalster

Thripex

LIN

-”-

Trips-Rovmider

BIO

Amblyseius Swirski Rovkvalster

BIO

Swirski-Mite

LIN

Swirski System

BIO, SF

Aphidius ervi

Ervipar Ervi-System

Aphidius colemani + Aphidius ervi Aphidoletes aphidimyza

Amblyseius cucumeris (Neoseiulus cucumeris)

Mot trips och andra skadedjur Rovkvalster

Mot trips, mjöllöss (vita flygare) och kvalster (inte Swirski System)

Tillåten i ekologisk odling.

LIN BIO, SF

Parasitstekel

Mot potatisbladlöss

Tillåten i ekologisk odling.

Aphidius-Mix-System

BIO, SF

Parasitstekel

Mot bladlöss

Tillåten i ekologisk odling.

Aphidoletes-System

BIO, SF

Gallmygga

Mot bladlöss i koloni

Tillåten i ekologisk odling.

Aphidend

LIN

Chrysoperla carnea

Chrysopa Guldögonslända

LIN BIO

Stinkslända

Mot bladlöss Mot bladlöss, trips och stritar

Effekt mot bladlöss i koloni. Tillåten i ekologisk odling.

Dacnusa sibirica

Minusa Dacnusa-system

LIN BIO, SF

Parasitstekel

Mot minerarflugor

Tillåten i ekologisk odling.

Diglyphus isaea

Diglyphus-System

BIO, SF

Parasitstekel

Mot minerarflugor

Tillåten i ekologisk odling.

Miglyphus

LIN

Dacnusa-Mix-System

BIO, SF

Parasitstekel

Mot minerarflugor

Tillåten i ekologisk odling.

Amblyseius swirskii (Typhlodromips swirskii)

17 Dacnusa sibirica + Diglyphus isaea


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthusgurka – preparatförteckning 2013 INSEKTSMEDEL forts. NYTTODJUR mot insekter forts. Verksamt nyttodjur Preparat Encarsia formosa

Hypoaspis miles

Firma

Typ av nyttodjur

Användningsområde

Noteringar

En-strip

LIN

Parasitstekel

Mot mjöllöss (vita flygare)

Tillåten i ekologisk odling.

EncarsiaSystem

BIO, SF

Mellus-Snyltehveps

BIO

Hypoaspis miles

SF

Rovkvalster

Mot trips och sorgmyggor

Mot tripspuppor och sorgmyggelarver. Tillåten i ekologisk odling.

Entomite

LIN

Mot sorgmyggor

BIO, SF

Entonem Nema Felt Nemasys

LIN BIO SF

Nematod

Mot sorgmyggor, öronvivlar Mot skadeinsekter

Tillåten i ekologisk odling.

Steinernema kraussei

Nemasys L

BIO, SF, LIN

Nematod

Mot öronvivlar

Tillåten i ekologisk odling.

18

Hypoaspis-System Steinernema feltiae

Mot sorgmyggor och trips


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthusgurka – preparatförteckning 2013 KVALSTERMEDEL Preparat

Aktiv substans

Firma

Dos

Klass

Karenstid (dagar)

Användnignsområde

Noteringar

Floramite 240 SC

bifenazat

NA

0,04 %

2L

1

Mot spinnkvalster

Max två behandlingar per kultur.

Nissorun

hexytiazox

NA

0,05 % eller 100 g/1 000 m2

1L

3

Mot spinnkvalster

Max två behandlingar per kultur. Endast i samband med biologisk bekämpning.

NYTTODJUR mot kvalster Verksamt nyttodjur Preparat

Firma

Typ av nyttodjur

Användningsområde

Noteringar

Spical

LIN

Rovkvalster

Mot kvalster

Främst mot spinnkvalster. Tillåten i ekologisk odling.

Phytoseiulus persimilis

Phytoseiulus-System

BIO, SF

Rovkvalster

Mot spinnkvalster

Tillåten i ekologisk odling.

Spidex Spinde-Rovmider

LIN BIO

Handelspreparat

Aktiv substans

Firma

Dos

Klass

Karenstid (dagar)

Användningsområde

Noteringar

Aliette 80 WG

fosetylaluminium

BAY

0,3–0,4 %

2L

3

Mot gurkbladmögel

Högst 4 behandlingar.

Amistar

azoxystrobin

GRO (SYN)

0,08 %

2L

3

Mot mjöldagg

UPMA1. Högst 3 behandlingar per kulturomgång. Hög risk för resistens.

Binab TF WP

Trichoderma atroviride + T. polysporum

BIN

0,1 % vattning eller 0,15 kg/1 000 m2

-

0

Mot svampangrepp, rotrötor, svartprickröta

Svamppreparat. Förvaras helst fryst. Tillåten i ekologisk odling.

19

Amblyseius californicus (Neoseiulus californicus)

SVAMPMEDEL

Binab Växthus

0,05–0,1‰, 0,5–1,5 g/1 000 m2 1:a beh. 750 g/m3 sedan 375 g/m3

Binab Substrat UPMA = utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label.

1

Kalldimning, droppbevattning, sprutning

Granulat för jordinblandning


Dessa uppgifter gäller i februari 2013 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Växthusgurka – preparatförteckning 2013 SVAMPMEDEL forts. Aktiv substans

Firma

Dos

Klass

Karenstid (dagar)

Användningsområde

Noteringar

Contans WG

Coniothyrium minitans

NA

0,4–0,8 kg/1 000 m2

-

0

Mot bomullsmögel

Svamppreparat. Inblandning i jord. Används förebyggande ca 3 mån före befarat angrepp. Tillåten i ekologisk odling. Tillåtetbedömd för KRAV-odling.

Fungazil 100

imazalil

GRO (NA)

0,075 %

2L

3

Mot mjöldagg

UPMA1. Högst 2 behandlingar.

Mycostop

Streptomyces griseoviridis stam K61

LIN

5–8 g/1 000 plantor Plantuppdragning 20–100 g/ 1 000 m2 alt. 1–5 g/m3 växtunderlag

-

0

Mot svampangrepp: rotrötor, rothalsrötor

Bakteriepreparat. Bevattning eller inblandning i substrat. Tillåten i ekologisk odling.

Prestop Mix

Gliocladium catenulatum J1446

LIN

200–500 g/m3 torv. Sprutning: 0,5 % Vattning av pluggplantor: 5–10 kg/ 1 000 m2

-

0

Mot svampangrepp: rotrötor, rothalsrötor, svartprickröta, gråmögel

Svamppreparat. Rekommenderad dos beror på behandlingssätt. Tillåten i ekologisk odling.

LIN

Prestop även: Droppbevattning 200–250 g/1 000 pl Stjälkbehandling 100 g/1 000 pl

20

Handelspreparat

Prestop

Previcur N

propamokarb

BAY

0,15 % 0,0125 % via droppbevattning

2L

21

Mot svampangrepp, rotrötor

Under utfasning. Får användas t.o.m. 2014-06-30.

Previcur Energy

propamokarb + fosetyl

BAY

Utvattning 3 ml/m2 Droppbevattning 0,1–0,3 l/1 000 m2

2L

3

Mot svampangrepp

Mot Pythium ssp.

Proplant

propamokarb

NA

0,15 % vattning före sådd. 0,1 % vattning vid utplantering alt. 0,02 % via droppbevattning.

2L

3

Mot svampangrepp, rotrötor

Mot Pythium ssp. och Phytophthora ssp.

TRIANUM-P

Trichoderma harzianum T-22

LIN

15–30 g/1 000 plantor

-

0

Mot svampangrepp

Mot Fusarium, Pythium, Rhizoctonia och Sclerotinia. Tillåten i ekologisk odling.

UPMA = utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label.

1


Nyttodjurens känslighet för växtskyddsmedel Insekts- och SPINNmedel i växthusgrönsaker Insekts och spinnmedel, preparat

Amblyseius cucumeris ägg

nymf/ vuxen

persistens*

Aphidius ervi puppa

Aphidoletes aphidimyza

Cryptolaemus

Dacnusa sibirica

Diglyphus isaea

vuxen

persistens*

larv

persistens*

larv

vuxen

persistens*

vuxen

persistens*

vuxen

persistens*

Encarsia formosa puppa

vuxen

persistens*

Admiral

-

1

0

-

1

0

-1

1

-

3

0,5

1

0

1

0

4

1

-

Calypso

-

1

-

-

3

-

4

3

-

-

-

3

-

3

-

3

3

1–2

Confidor Warrant (vattning)

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

3

-

1–3

-

1

1

Conserve

-

1–4

1– 2

3

3

-

1

1

-

1

-

3

-

3

-

2

3–4

12** 1–2

Floramite

-

1

0

3

1

-

1–4

-

-

1

-

1

0

1

-

1

1

0

Karate

4

4

8–12

4

4

8–12

4

4

8–12

4

>8

4

8–12

4

8–12

4

4

8–12

Mospilan

1

3

-

-

3–4

>2

4

3

-

4

-

3

-

3

-

3

4

2–12

Nissorun

1

1

0

1

1

0

2

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

Plenum

1

1

0

1

2–3

0

3

2

-

2

-

1

0

1

0

1

1–2

0

21

Preferal

-

1

-

1

1

-

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

1

-

Raptol*** Pyretrum NA

-

4

1

1

4

0

4

4

1–2

4

2

4

1

4

1

2

4

2

Steward

-

1

-

1

3

-

3

1

-

1

-

2

-

2

-

2

1

-

Turex och Vectobac

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

Vertimec

-

2–4

2

-

4

1

4

4

1

1

1

4

1–3

4

1–3

1

4

3

* Med persistens menas effektiviteten i veckor ** Avskräckande under ca 2 månader *** Raptol har troligtvis kortare persistens

Effekt: 1 = oskadligt, 0–25 % minskad effekt av nyttodjur 2 = svagt skadlig, 25–50 % minskad effekt av nyttodjur 3 = tämligen skadlig, 50–75 % minskad effekt av nyttodjur 4 = skadlig, 75–100 % minskad effekt av nyttodjur - = effekten är okänd Denna lista över nyttodjurens känslighet bygger till största delen på uppgifter från databaser över sidoeffekter som är tillgängliga via Kopperts webbplats, www.koppert.nl, samt Biobest, www.biobest.be. Observera att effekten på nyttodjur också påverkas av sprutteknik och vilken ras som används av nyttodjuret.


Nyttodjurens känslighet för växtskyddsmedel Insekts- och SPINNmedel i växthusgrönsaker forts. Insekts och spinnmedel, preparat

Humlor

Hypoaspis miles

samhälle

persistens* dagar

Admiral

täck

Calypso

Macrolophus caliginosus

Nematod (Steinernema)

Orius majusculus

Paecilomyces fumosorosus

Phytoseiulsus persimilis

ägg

nymf/ vuxen

persistens*

nymf

vuxen

persistens*

larv

persistens*

nymf

vuxen

persistens*

spor

persistens*

ägg

nymf/ vuxen

persistens*

0

1

1

0

1

1

0

-

-

1

1

0

1

-

-

1

0

ta ut

1–2

-

3

0

3

4

-

-

-

4

4

2

-

-

3

3

2

Confidor Warrant (vattning)

anv ej

-

1

4

-

4

3–4

4–6

1

-

4

2–4

4–6

-

-

1

2

2

Conserve

ta ut 24 h

2

-

1

-

1–4

4

2

-

-

4

3

0,5

-

-

-

1–2

1

Floramite

-

0

-

1

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2–3

1

anv ej

-

1

2–4

-

4

4

8–12

1

0

4

4

8–12

-

-

4

4

8–12

Karate

22

Mospilan

ta ut

2

-

4

1

4

4

-

-

0

4

4

2–7

-

-

-

3–4

1–3

Nissorun

ta ut 12 h

0

-

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

-

1

1

0

Plenum

täck

0

-

2

-

2–3

2–3

1–3

-

-

2

2

1

-

-

1

2

0

Preferal

täck

-

-

1

-

1

1

-

1

2

1

1

-

-

-

-

1

-

ta ut 36 h

1,5

2

2

1

4

4

1

2

-

4

4

1

-

-

4

4

1

Steward

ta ut

3

-

1

-

3

3–4

2–3

-

-

3

3

3

-

-

-

1

-

Turex och Vectobac

täck

0

-

1

-

1

1

0

1

0

1

1

0

1

-

1

1

0

Vertimec

ta ut

1,5

1

2

1

3–4

4

3

1b

1

4

4

1–6

1

-

-

4

2

Raptol** Pyretrum NA

* Med persistens menas effektiviteten i veckor (för humlor: dagar) ** Raptol har troligtvis kortare persistens b=om nematoderna spritts på bladen

Effekt:

1 = oskadligt, 0–25 % minskad effekt av nyttodjur 2 = svagt skadlig, 25–50 % minskad effekt av nyttodjur 3 = tämligen skadlig, 50–75 % minskad effekt av nyttodjur 4 = skadlig, 75–100 % minskad effekt av nyttodjur - = effekten är okänd

täck = täck över samhället vid bekämpning ta ut = ta ut samhället vid bekämpning anv ej = medlet går inte att kombinera med användning av humlor

Denna lista över nyttodjurens känslighet bygger till största delen på uppgifter från databaser över sidoeffekter som är tillgängliga via Kopperts webbplats, www.koppert.nl, samt Biobest, www.biobest.be. Observera att effekten på nyttodjur också påverkas av sprutteknik och vilken ras som används av nyttodjuret.


Nyttodjurens känslighet för växtskyddsmedel Svampmedel i växthusgrönsaker Svampmedel preparat

Amblyseius cucumeris ägg

nymf/ vuxen

Aphidius ervi

persistens*

puppa

vuxen

persistens*

Aphidoletes aphidimyza

Cryptolaemus

Dacnusa sibirica

Diglyphus isaea

larv

persistens*

larv

persistens*

vuxen

persistens*

vuxen

persistens*

vuxen

Encarsia formosa puppa

vuxen

persistens*

Aliette

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1

0

1

0

1

0

-

1

-

Amistar

-

1

-

1

1

-

1

1

0

-

-

1

-

1

-

1–2

1–2

0

Fungazil

1

1

0

1

1

0

-

-

-

-

-

1

0

1

0

1

1

0

Previcur och Proplant

-

1

0

1

1

-

-

-

-

1

0

1

0

1

0

1

1

0

Scala

-

1

0

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

0

1

1

-

Teldor

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Svampmedel preparat

Humlor

Hypoaspis miles

23

samhälle persistens* dagar

Macrolophus caliginosus

Nematod (Steinernema)

Orius majusculus

Paecilomyces fumosoroseus

Phytoseiulus persimilis

ägg

nymf/ vuxen

persistens*

nymf

vuxen

persistens*

larv

persistens*

nymf

vuxen

persistens*

spor

persistens*

ägg

nymf/ vuxen

persistens*

Aliette

täck

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

4

1

1

1–2

0

Amistar

täck

0

-

1

-

1

1

0

-

-

1

1

0

-

-

-

1

0

Fungazil

täck

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

4

-

3

1

0

Previcur och Proplant

täck

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

-

-

-

1

1

0

Scala

täck

0

-

1

0

-

1

-

-

-

-

1

0

3

2

1

1

0

Teldor

täck

0

-

2

-

1

1

0

-

-

2

2

-

-

-

-

2

-

* Med persistens menas effektiviteten i veckor (för humlor: dagar)

Effekt:

1 = oskadligt, 0–25 % minskad effekt av nyttodjur 2 = svagt skadlig, 25–50 % minskad effekt av nyttodjur 3 = tämligen skadlig, 50–75 % minskad effekt av nyttodjur 4 = skadlig, 75–100 % minskad effekt av nyttodjur - = effekten är okänd

täck = täck över samhället vid bekämpning ta ut = ta ut samhället vid bekämpning anv ej = medlet går inte att kombinera med användning av humlor

Denna lista över nyttodjurens känslighet bygger till största delen på uppgifter från databaser över sidoeffekter som är tillgängliga via Kopperts webbplats, www.koppert.nl, samt Biobest, www.biobest.be. Observera att effekten på nyttodjur också påverkas av sprutteknik och vilken ras som används av nyttodjuret.


Jordbruksverket 551 82 Jรถnkรถping Tfn 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se OVR 86

ovr86v2  
ovr86v2  

This is the description