Page 1

JO 40 SM 1301

Jordbruksekonomiska undersökningen 2011 Slutlig statistik The 2011 Farm Economic Survey

I korta drag Sämre nettoresultat under 2011 för mjölk-, köttdjurs-, och svinföretag Växtodlingsföretag Markanta resultatförbättringar för båda storleksgrupperna har skett mellan räkenskapsår 2010 och 2011. De totala intäkterna ökade för båda redovisningsgrupperna jämfört med 2010. Den största intäktsökningen kom från övriga verksamheter där intäkterna ökade med drygt 70 % för den större redovisningsgruppen och ökade med cirka 80 % för den mindre redovisningsgruppen. Mjölkföretag De flesta grupperna av mjölkföretag uppvisade försämringar av både genomsnittligt brutto- och nettoresultat jämfört med 2010. Resultatförsämringen förklaras främst av en ostabil utveckling av avräkningspriset på mjölk, en sänkning av lagret av djur för de minsta och medelstora redovisningsgrupperna och en minskning av intäkter för de minsta företagen i riket under året. Köttdjursföretag Samtliga intäkter är i stort sett oförändrade mellan åren 2010 och 2011. Förutom intäkterna som är hänförbara till djurskötsel har intäkterna ökat år 2011. Både genomsnittligt brutto- och nettoresultat har blivit sämre. Svinföretag En förbättring av svinföretagens bruttoresultat kan noteras under år 2011. De genomsnittliga intäkterna i jordbruket, framförallt intäkterna för djurskötsel och för växtodling, ökade tydligt jämfört med 2010. Nettoresultatet blev dock sämre än förra året. Trädgårdsföretag Totalt sett minskade intäkterna jämfört med 2010. Den betydande minskningen orsakades av lägre pris på och mindre skörd av växthusodlade tomater under 2011. Intäkter för växthusodlade gurkor har sjunkit markant år 2011.

Anna Kalo SCB, tfn 019-17 67 62, anna.kalo@scb.se Henrik Engström SCB, tfn 019-17 60 69, henrik.engstrom@scb.se

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN 1654-4099 Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 februari 2013. URN:NBN:SE:SCB-2012-JO40SM1201_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.


2

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

Innehåll

Statistiken med kommentarer

4

Växtodlingsföretag Mjölkföretag Köttdjursföretag Svinföretag Trädgårdsföretag Skogsbruk

4 4 5 5 5 5

Kommentarer till tabellerna

6

Tabeller

7

Teckenförklaring SVENSK TYPKLASSIFICERING 1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2010 och 2011. Genomsnitt per företag 2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2010 och 2011. Genomsnitt per företag 3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2010 och 2011. Genomsnitt per företag 4. Intäkter i jordbruket 2011. Kronor per företag 5. Kostnader och resultat i jordbruket 2011. Kronor per företag 6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2011. Kronor per företag 7. Markanvändning 2011. Hektar per företag 8. Medelantal djur per företag 2011 9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2011 10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2011. Kronor per företag 11. Investeringar i jord- och skogsbruk 2011. Kronor per företag EU:S TYPKLASSIFICERING 12. Intäkter i jordbruket 2011. Kronor per företag 13. Kostnader och resultat i jordbruket 2011. Kronor per företag 14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2011. Kronor per företag 15. Markanvändning 2011. Hektar per företag 16. Medelantal djur per företag 2011 17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2011 18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2011. Kronor per företag 19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2011. Kronor per företag 20. Intäkter för trädgårdsföretag 2011. Kronor per företag 21. Kostnader och resultat för trädgårdsföretag 2011. Kronor per företag

7 7 7 8 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 21 23 25 26 27 28 29 31 32 33


3

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

22. Odlad yta för trädgårdsföretag 2011. 34 23. Tillgångar och skulder i trädgårdsföretag 2011. Kronor per företag 34 Fakta om statistiken

35

Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar

35 35

Så görs statistiken

36

Statistikens tillförlitlighet

37

Statistikens jämförbarhet över tiden

37

Bra att veta Annan statistik Elektronisk publicering

38 38 38

In English

39

Summary Background Results

39 39 39

List of tables

39

List of terms

40


Statens Jordbruksverk

4

JO 40 SM 1301

Statistiken med kommentarer Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer. I detta statistiska meddelande redovisas definitiva resultat från JEU för år 2011 och dessa jämförs i vissa tabeller med definitiva resultat för år 2010. Vid jämförelser bör beaktas att urvalen inte är konstanta mellan åren, varför ändringar i olika intäkts- och kostnadsposter får tolkas med försiktighet. Växtodlingsföretag De totala intäkterna ökade för båda redovisningsgrupperna jämfört med 2010. Den största intäktsökningen kom från övriga verksamheter där intäkterna ökade med drygt 70 % för den större storleksgruppen och ökade med cirka 80 % för den mindre storleksgruppen. Kostnader för växtodling och underhåll var förhållandevis stabila medan intäkter för växtodling och övriga driftkostnader ökade påtagligt framförallt för den mindre storleksgruppen mellan år 2010 och år 2011. Intäktsökningen från växtodling kommer främst från spannmål och oljeväxtodlingar. För den mindre storleksgruppen (800-1599) har intäkterna för spannmål ökat med drygt 40 % och för oljeväxter med 10 %. För den större gruppen (1600-3199 timmar) ökade intäkterna för spannmål och oljeväxter med 30 % respektive 46 %. Åkerarealens användning har förändrats något mellan åren 2010 och 2011. Spannmåls- och oljeväxtarealen per företag har ökat med nästan 20 % respektive 18 % för den större storlekgruppen medan spannmålsarealen har ökat med 26 % för de mindre växtodlingsföretagen. Ökningen av åkerarealanvändningen förklaras främst av en ökning av arrenderade arealer, vilket också lett till ökade arrendekostnader. Markanta resultatförbättringar för båda storleksgrupperna har skett för räkenskapsår 2010 och 2011. Nettoresultatökningen för storleksgrupp 1600-3199 standardtimmar orsakades av en minskning av avskrivningskostnader, arbetskostnader för anställda och en ökning av intäkter för växtodling och övriga intäkter. Förbättringen av nettoresultatet för mindre företag reducerades p.g.a. ökade övriga kostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader. Mjölkföretag De flesta grupperna av mjölkföretag uppvisade försämringar av både genomsnittligt brutto- och nettoresultat jämfört med 2010. Resultatförsämringen förklaras främst av en ostabil utveckling av avräkningspriset på mjölk, en sänkning av lagret av djur för de minsta och medelstora redovisningsgrupperna och en minskning av intäkter för de minsta företagen i riket under året. Samtidigt har driftskostnaderna för de medelstora och stora redovisninsgrupperna ökat på riksnivå. Direktersättningar från EU:s jordbrukspolitik ökade något i Riksområde 1 och minskade marginellt i Riksområde 2 och 3 eller var nästan stabila för de minsta och mellanstora företagen och ökade för de största företagen. Övriga intäkter ökade markant för de minsta företagen och ökade marginellt för de mellanstora och de största företagen jämfört med 2010. I storleksgruppen 1600-3199 standardtimmar var den genomsnittliga driftskostnaden år 2011 högst i Riksområde 1 fastän det genomsnittliga bruttoresultatet också var högst i Riksområde 1 med 248 000 kronor. De ökade arrendekostnaderna och avskrivningskostnaderna har minskat nettoresultatet i Riksområde 1 varför företagen i Riksområde 2 uppnått högsta nettoresultatet med 173 100 kronor i denna redovisningsgrupp. Siffran kan också jämföras med det genomsnittliga nettoresultatet för hela riket som var 139 800 kronor. Resultatet kan förklaras främst av att intäkterna som är direkt hänförbara till djurskötsel var


Statens Jordbruksverk

5

JO 40 SM 1301

knappt 53 000 kronor högre och driftkostnaderna var ungefär samma i Riksområde 2 jämfört med hela riket. Köttdjursföretag Samtliga intäkter förblev i stort sett oförändrade mellan åren 2010 och 2011, förutom att intäkterna som är hänförbara till djurskötsel minskade och att intäkterna som är hänförbara till växtodling ökade år 2011. Både genomsnittligt brutto- och nettoresultat har blivit sämre än föregående år eftersom kostnaderna som avser underhåll och övriga kostnader ökade. Såväl kostnaderna för förnödenheter som avskrivningar har ökat från år 2010 till år 2011. Särskilt märks en ökning med knappt 60 % i avskrivningar på ekonomibyggnader och byggnadsinventarier. Av tabell 8, medelantal djur per företag, framgår att medelantal övriga nöt 1 år eller äldre minskade rejält och kalvar som är yngre än 1 år minskat något, vilket bidrog till arbetsinsatsminskningen för huvudbrukare, medbrukare och anhöriga mellan åren 2010 och 2011. Svinföretag En förbättring av svinföretagens bruttoresultat kan noteras under år 2011. De genomsnittliga intäkterna i jordbruket, framförallt intäkterna för djurskötsel och för växtodling, mest från spannmålsodling, ökade tydligt jämfört med 2010. Direktersättningar från EU:s jordbrukspolitik, i synnerhet intäkterna från gårdsstöd ökade nästan 25 %. Samtidigt ökade de flesta övriga kostnaderna, speciellt avskrivningskostnader och räntenetto markant. Därför blev nettoresultatet sämre än förra året. Resultaten skall tolkas med försiktighet då medelfelen var höga för denna grupp av företag p.g.a. det låga antalet svinföretag i undersökningen. Av tabell 8, medelantal djur per företag, framgår att medelantal slaktsvin 25 kg och däröver och smågrisar under 25 kg har ökat drygt 30 % från år 2010 till år 2011. Trädgårdsföretag Urvalet är förhållandevis heterogent. Storleken på trädgårdsföretagen varierar kraftigt och de flesta företagen i urvalet är starkt specialiserade inom olika kulturer, men tomat- och gurkodlingar är ändå dominerande. Detta i kombination med ett litet urval gör att osäkerheten för siffrorna är stor, varför jämförelser mellan åren kan vara svåra. Nya enskilda företag i urvalet kan förändra resultatet kraftigt. Totalt sett minskade intäkterna jämfört med 2010. Den betydande minskningen orsakades av lägre pris på och mindre skörd av växthusodlade tomater under 2011. Intäkter för växthusodlade gurkor har sjunkit markant år 2011. Den genomsnittliga ytan för alla växthusodlade trädgårdsväxter är nästan oförändrad. Såväl kostnaderna för förnödenheter och underhåll som driftskostnaderna ökade mellan år 2010 och år 2011. Resultatet blev sämre än förra året. Skogsbruk För de flesta grupperna har intäkterna i skogsbruket ökat jämfört med föregående år. Framförallt i Riksområde 1 märks en tydlig ökning av såväl intäkter som resultat. Mindre mjölkgårdar har uppnått högre resultat i Riksområde 1 mellan åren 2010 och 2011. Skogsbrukets resultat redovisas enligt kontantprincipen, varför det varierar starkt mellan enskilda företag och mellan olika år. Det kan konstateras att lantbruksföretagen i skogsbygderna och i norra Sverige hämtar en betydande del av sitt nettoresultat från skogsbruket.


Statens Jordbruksverk

6

JO 40 SM 1301

Kommentarer till tabellerna Grupperingen av företagen i olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystem innebär inte att resultatutvecklingen för enskilda driftsgrenar kan renodlas. Växtodlingsföretag har växtodling som huvudsaklig driftsinriktning, men kan även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor, inventariehyror etc. En resultatförändring i gruppen kan därför inte enbart tillskrivas pris- och/eller kvantitetsändringar inom växtodlingen.


7

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols – 0 0,0 .. . *

Noll Avrundade tal Mindre än 0,05 Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges Uppgift kan inte förekomma Preliminär uppgift

Bokstav för medelfel A B C D E F G

Zero Rounded figures Less than 0.05 Data not available Not applicable Provisional figure

Medelfel i procent av redovisat medelvärde < 2,0 2,1 – 5,0 5,1 – 10,0 10,1 – 20,0 20,1 – 50,0 50,1 – 100,0 > 100,1

SVENSK TYPKLASSIFICERING Swedish typology 1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2010 och 2011. Genomsnitt per företag 1. Receipts, costs and results for holdings with crop production 2010 and 2011. Average per holding, SEK Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar År Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

Riksområde 1 Jordbruksväxter 8001599

Jordbruksväxter 16003199

8001599

16003199

2010

2011

2010

2011

86

65

71

60

4 349

4 352

2 803

2 820

Intäkter växtodling Intäkter djurskötsel Intäkter direktersättningar Övriga intäkter Summa intäkter

307 000 40 800 131 000 84 900 563 800

C E B D B

416 700 2 500 137 300 152 500 709 000

C E B D B

936 300 268 200 363 100 269 400 1 836 900

C E C D C

1 070 900 10 700 326 000 459 500 1 867 000

C F B E C

Kostnader växtodling Kostnader djurskötsel Arbetskostnad för anställda Underhåll Övriga driftskostnader Summa driftskostnader

152 700 17 900 8 300 62 000 137 400 378 300

C E E C C C

161 000 1 400 4 300 48 100 202 300 417 200

C F F C C B

403 300 95 000 90 000 131 700 394 300 1 114 300

C E E D C C

419 200 8 800 28 000 127 400 409 700 993 100

B F E C C B

Bruttoresultat

185 500 C

Avskrivningskostnader Arrendekostnader Finansiellt netto Summa övriga kostnader Nettoresultat

55 400 14 500 7 400 77 300

C D E C

108 100 D

291 800 C

722 600 C

873 900 D

84 200 20 900 10 300 115 400

271 700 134 500 67 800 473 900

214 400 150 900 69 600 434 900

C E E D

176 400 D

D D D D

248 700 D

D E E C

439 000 E


8

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2010 och 2011. Genomsnitt per företag 2. Receipts, costs and results for holdings with milk production 2010 and 2011. Average per holding, SEK Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar År Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

Riksområde 1 Mjölk 16003199

Mjölk 16003199

32005599

32005599

2010

2011

2010

2011

26

23

38

31

341

282

1 192

1 100

Intäkter växtodling Intäkter djurskötsel Intäkter direktersättningar Övriga intäkter Summa intäkter

22 800 527 600 123 000 22 800 696 200

E C C E C

29 700 561 300 128 800 41 200 761 000

E C C D C

110 400 1 083 800 285 200 109 900 1 589 300

E B C E B

161 600 1 119 200 330 100 109 900 1 720 800

E C D E B

Kostnader växtodling Kostnader djurskötsel Arbetskostnad för anställda Underhåll Övriga driftskostnader Summa driftskostnader

45 300 186 700 5 800 42 700 153 600 434 200

D C F D C C

54 600 213 700 1 500 54 400 188 700 512 900

D C F D C C

150 200 359 100 57 400 97 700 334 200 998 600

C C E C C C

152 600 431 700 81 600 92 000 383 900 1 141 900

D C E D C C

Bruttoresultat

262 100 D

Avskrivningskostnader Arrendekostnader Finansiellt netto Summa övriga kostnader Nettoresultat

69 000 8 000 2 600 79 700

E E G E

182 400 D

248 000 D 75 700 10 400 2 100 88 100

E E G E

159 900 E

590 700 C

578 900 D

131 500 42 700 9 500 183 700

134 000 36 900 20 400 191 300

D D F C

407 100 C

D E F D

387 600 D

2. forts. Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar År Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

Riksområde 2 Mjölk 16003199

Mjölk 16003199

32005599

32005599

2010

2011

2010

2011

31

26

50

49

644

552

1 198

1 143

Intäkter växtodling Intäkter djurskötsel Intäkter direktersättningar Övriga intäkter Summa intäkter

16 200 458 800 137 100 40 400 652 600

F C C E C

32 300 423 100 134 800 63 500 653 700

E D C E C

29 900 980 800 318 500 104 100 1 433 400

E C C D B

29 100 1 157 300 289 800 124 600 1 600 800

E C C E C

Kostnader växtodling Kostnader djurskötsel Arbetskostnad för anställda Underhåll Övriga driftskostnader Summa driftskostnader

49 000 179 100 1 100 39 400 148 700 417 300

D C F C D C

52 700 173 100 1 300 45 200 156 800 429 100

D D F D D C

94 500 361 300 35 800 94 300 297 800 883 700

D C E C C C

106 800 453 600 39 600 119 300 316 100 1 035 500

C C E C C C

Bruttoresultat

235 300 D

Avskrivningskostnader Arrendekostnader Finansiellt netto Summa övriga kostnader Nettoresultat

63 900 5 400 -9 000 60 300

D E E D

175 000 D

224 600 D

549 700 C

565 300 C

63 100 4 700 -16 300 51 500

167 800 28 000 -12 400 183 400

172 400 38 000 -9 200 201 200

D E E E

173 100 D

C D E C

366 300 A

C D F C

364 100 D


9

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

2. forts. Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar

Riksområde 3 Mjölk 16003199

År Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

16003199

Riket Mjölk 16003199

16003199

2010

2011

2010

2011

33

35

90

84

402

362

1 387

1 196

Intäkter växtodling Intäkter djurskötsel Intäkter direktersättningar Övriga intäkter Summa intäkter

13 900 444 700 296 500 35 800 790 900

F C C E C

3 000 G 247 700 E 258 200 D 47 900 E 556 800 E

17 400 474 800 184 700 33 700 710 500

E B B E B

17 800 370 200 192 200 51 200 631 300

E E C D D

Kostnader växtodling Kostnader djurskötsel Arbetskostnad för anställda Underhåll Övriga driftskostnader Summa driftskostnader

32 100 197 200 500 55 900 194 300 479 900

D D F D C C

23 200 E 131 300 E 1 000 F 50 000 D 178 900 D 384 400 E

42 400 187 300 2 300 45 700 165 000 442 700

C C F C C B

39 100 162 200 1 200 49 500 174 300 426 300

E D E C C D

Bruttoresultat

310 900 D

172 400

E

267 900 C

D E E D

70 500 2 400 -9 600 63 300

E F E E

223 600 D

109 100

E

Avskrivningskostnader Arrendekostnader Finansiellt netto Summa övriga kostnader Nettoresultat

92 500 2 800 -7 900 87 400

74 700 5 300 -5 200 74 900

C D E D

193 000 C

205 000 D 69 400 4 800 -9 000 65 200

D E E D

139 800 E

2. forts. Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar År Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011) Intäkter växtodling Intäkter djurskötsel Intäkter direktersättningar Övriga intäkter Summa intäkter

Riket Mjölk

Riket Mjölk 5600-

5600-

32005599

32005599

2010

2011

2010

2011

110

97

164

178

2 775

2 602

1 187

1 213

60 800 1 027 800 362 500 98 100 1 549 300

E B B D B

76 000 E 1 118 900 B 359 200 C 107 600 D 1 661 700 B

117 400 3 464 400 832 100 293 800 4 707 700

E B C D B

178 000 3 807 000 887 500 297 700 5 170 200

D B B D B

Kostnader växtodling Kostnader djurskötsel Arbetskostnad för anställda Underhåll Övriga driftskostnader Summa driftskostnader

113 900 374 000 46 600 96 400 325 300 956 200

C B D C B B

121 200 450 700 55 500 106 700 354 300 1 088 400

266 700 1 203 000 375 400 273 300 883 100 3 001 600

C B D C C C

289 400 1 466 900 428 900 310 700 944 600 3 440 600

C C D C C C

Bruttoresultat

593 100 B

573 300 C

Avskrivningskostnader Arrendekostnader Finansiellt netto Summa övriga kostnader

159 500 33 100 -3 200 189 500

163 900 34 900 2 400 201 300

Nettoresultat

403 700 C

C D G C

D B E C C B

C D G C

372 000 C

1 706 100 C 586 200 181 200 81 400 848 700

C D D C

857 400 C

1 729 600 B 629 300 207 200 134 000 970 500

B D D B

759 100 C


10

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2010 och 2011. Genomsnitt per företag 3. Receipts, costs and results for holdings with beef and pig production 2010 and 2011. Average per holding, SEK Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar År Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

Riket Köttdjur 8003199

8003199

16005599

16005599

2010

2011

2010

2011

91

99

44

38

8 265

7 953

391

373

Svin

Intäkter växtodling Intäkter djurskötsel Intäkter direktersättningar Övriga intäkter Summa intäkter

25 100 215 900 228 400 89 900 559 300

E C B D B

46 500 184 700 236 400 91 500 559 200

E C C E C

144 400 1 049 400 129 700 155 800 1 479 300

E D D E D

248 900 1 330 100 164 900 138 400 1 882 300

E D D E D

Kostnader växtodling Kostnader djurskötsel Arbetskostnad för anställda Underhåll Övriga driftskostnader Summa driftskostnader

58 600 58 900 3 400 64 700 169 700 355 300

C C E C C B

59 700 54 600 3 400 69 700 196 800 384 200

D D E C D C

101 900 608 000 19 800 74 300 289 400 1 093 500

E D E D D D

167 400 784 700 36 200 101 500 335 900 1 425 800

D D E D C D

Bruttoresultat

204 000 C

Avskrivningskostnader Arrendekostnader Finansiellt netto Summa övriga kostnader Nettoresultat

79 900 12 500 -1 400 91 000

C D G C

113 000 D

174 900 D

385 800 D

456 500 D

100 500 12 000 -900 111 500

155 100 42 800 15 800 213 600

214 200 45 300 55 800 315 300

C E G C

63 400 E

D E F D

172 200 E

D E E D

141 200 E


11

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

4. Intäkter i jordbruket 2011. Kronor per företag 4. Receipts in agriculture 2011. SEK per holding Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011) Intäkter växtodling Spannmål Oljeväxter Vall- och rotfruktsfröer Matpotatis Fabrikspotatis Sockerbetor Grovfoder och bete Övrig växtodling Summa intäkter växtodling därav naturauttag därav lagerförändring Intäkter djurskötsel Nötkreatur Mjölk Svin Fjäderfä och ägg Övrig djurskötsel Summa intäkter djurskötsel därav naturauttag därav lagerförändring

Riksområde 1 Jordbruksväxter 80016001599 3199

Mjölk 16003199

32005599

Riksområde 2 Mjölk 16003199

32005599

65

60

23

31

26

49

4 352

2 820

282

1 100

552

1 143

310 000 34 100 200 16 800 31 000 5 300 19 300 416 700 0 27 000

C D F F

400 800 1 300 2 500 0 0

F

E E E C F D

F E E F G

768 400 100 900 5 900 89 600 12 500 49 400 10 600 33 600 1 070 900 95 900

C D F F F E E E C

1 400 7 900 1 300 10 700 -2 700

F

F

G G F G

24 100 3 800 100 2 400 -700 29 700 0 -3 000

E F

G G E F G

139 900 3 600 0 2 900 13 600 1 500 161 600 0 10 500

49 800 510 700 400 0 400 561 300 500 -22 700

E C F F F C F F

135 200 981 600 2 200 300 1 119 200 23 500

F

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

152 500 D

459 500 E

Direktersättningar Gårdsstöd Djurbidrag Miljöstöd Övriga bidrag Summa direktersättningar/bidrag

118 000 0 16 500 2 800 137 300

260 700 100 61 000 4 300 326 000

Summa intäkter

709 000 B 1 867 000 C 761 000 C

B F D C B

41 200 D

B 93 700 G 1 100 D 29 800 E 4 200 B 128 800

B E E E C

E F F F E G E F F

D 44 000 C 378 200 F 100 G 900 C 423 100 0 F -9 000

109 900 E 196 500 6 100 60 400 67 200 330 100

8 600 24 900 -1 100 32 300 12 600

E

E G E F E C F F D F G

63 500 E

C 74 200 E 2 300 D 27 600 F 30 700 D 134 800

C E D D C

1 720 800 B 653 700 C

13 500 0 0 16 100 -500 29 100 0 8 800 154 400 1 001 300 0 0 1 500 1 157 300 -33 100

E F F

F G E F G C C F F G C F

124 600 E 156 900 9 400 73 900 49 700 289 800

B E D C C

1 600 800 C


12

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

4. forts. Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011) Intäkter växtodling Spannmål Oljeväxter Vall- och rotfruktsfröer Matpotatis Fabrikspotatis Sockerbetor Grovfoder och bete Övrig växtodling Summa intäkter växtodling därav naturauttag därav lagerförändring Intäkter djurskötsel Nötkreatur Mjölk Svin Fjäderfä och ägg Övrig djurskötsel Summa intäkter djurskötsel därav naturauttag därav lagerförändring Summa intäkter övr. jordbruksprod. Direktersättningar Gårdsstöd Djurbidrag Miljöstöd Övriga bidrag Summa direktersättningar/bidrag Summa intäkter

Riksområde 3 Mjölk 16003199

Riket Mjölk 16003199

32005599

5600-

Köttdjur 8003199

35

84

97

178

99

38

362

1 196

2 602

1 213

7 953

373

1 600 500 0 700 300 3 000 0 -3 800

G

19 600 228 000 247 700 0 -16 500

F E

G G

G F G G G

E G F

47 900 E 89 500 1 900 62 000 104 900

B F D E

8 700 800 200 0 8 400 -400 17 800 0 1 400 33 700 336 000 100 0 400 370 200 100 -15 600

E F F F

F G E F G

59 900 1 300 300 0 1 100 12 900 400 76 000 0 7 900

E 137 500 D 979 500 F 800 F 100 F 900 E 1 118 900 F 0 F -3 600

E F F F

E E F F

E F

F E E D F E

C 514 400 C B 3 289 700 B F G 100 F G 2 900 E B 3 807 000 B F 200 F G 156 100 D

179 700 300 3 100 0 1 700 184 700 0 -700

51 200 D

107 600 D

297 700 D

85 800 1 900 44 400 60 100

173 000 7 300 78 400 100 400

430 200 16 400 225 700 215 200

B E C D

16005599

24 100 700 1 700 200 16 200 3 600 46 500 0 9 700

F E G E F F

75 600 8 300 300 2 800 4 800 68 800 17 500 178 000 0 76 400

Svin

B D C E

359 200 C

B D C D

E E F F

F E F E F E

169 600 27 800 1 100 14 200 3 700 4 600 27 900 248 900 8 900

C F D G F C G G

7 400 1 313 500 9 200 1 330 100 0 -22 500

F

F

91 500 E 109 400 12 400 75 200 39 500

C D C D

E E F E G

D E D F G

138 400 E 104 500 1 600 34 400 24 400

C F E E

258 200 D

192 200 C

887 500 B

236 400 C

164 900 D

556 800 E

631 300 D 1 661 700 B 5 170 200 B

559 200 C

1 882 300 D


13

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

5. Kostnader och resultat i jordbruket 2011. Kronor per företag 5. Costs and results in agriculture 2011. SEK per holding Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011) Förnödenheter Köpfodermedel Handelsgödsel Bekämpningsmedel Driv- och smörjmedel Utsäde Summa förnödenheter Underhåll Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar Maskiner Summa underhåll

Riksområde 1 Jordbruksväxter 8001599

Riksområde 2 Mjölk 16003199

Mjölk 16003199

16003199

32005599

65

60

23

31

26

49

4 352

2 820

282

1 100

552

1 143

1 000 75 300 27 900 78 400 42 100 224 700

F C C C D C

11 300 D 36 800 C 48 100 C

6 100 191 600 82 600 199 200 109 500 588 900

F C C E C D

20 400 E 107 000 D 127 400 C

141 200 27 700 5 700 30 100 11 600 216 200

D D E C D C

12 500 E 41 900 D 54 400 D

307 100 83 600 13 100 71 000 28 700 503 600

C E E D E C

21 300 D 70 800 E 92 000 D

121 800 19 900 1 000 23 800 8 900 175 400

D D E D D C

14 000 E 31 100 D 45 200 D

32005599

322 900 38 100 3 700 72 700 21 200 458 700

C D D C C B

32 700 D 86 700 C 119 300 C

Driftskostnader El Försäkringar Personbil Diverse kostnader växtodling Diverse kostnader djurskötsel Allmänna omkostnader Summa driftskostnader

14 000 19 000 7 900 15 700 500 83 000 140 100

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

412 900 B

965 100 B

511 400 C

1 060 300 C

427 700 C

995 800 B

Arbetskostnad anställda

C C D E F C C

27 200 27 300 14 300 35 500 2 800 141 800 248 800

E C E E F C D

23 400 17 500 10 200 9 600 72 500 107 500 240 800

C C E D D D C

39 500 33 000 43 600 27 200 124 500 196 900 464 700

C C E E D C C

20 900 20 700 6 500 22 900 51 300 84 800 207 100

C C E E D D D

41 300 30 400 9 300 43 800 130 700 162 400 417 900

C C E D C C C

4 300 F

28 000 E

1 500 F

81 600 E

1 300 F

39 600 E

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

417 200 B

993 100 B

512 900 C

1 141 900 C

429 100 C

1 035 500 C

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

291 800 C

873 900 D

248 000 D

578 900 D

224 600 D

565 300 C

21 300 D 1 300 E 61 500 C

68 200 E 2 800 E 143 300 C

35 500 E 300 F 39 800 D

42 200 E 900 E 90 900 D

16 500 D 300 E 46 300 D

63 000 D 2 500 E 106 900 C

84 200 C

214 400 D

75 700 E

134 000 D

63 100 D

172 400 C

207 600 C

659 500 E

172 400 E

444 900 D

161 500 D

392 900 D

20 900 E

150 900 E

10 400 E

36 900 E

4 700 E

38 000 D

186 600 C

508 600 E

162 000 E

408 000 D

156 900 D

354 900 D

10 300 E

69 600 E

2 100 G

20 400 F

-16 300 E

-9 200 F

176 400 D

439 000 E

159 900 E

387 600 D

173 100 D

364 100 D

Avskrivningar Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier Markinventarier och markanl. Maskiner Summa avskrivningar till nukostnad Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad Arrendekostnader Resultat före finansiellt netto till nukostnad Finansiellt netto Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad


14

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

5. forts. Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011) Förnödenheter Köpfodermedel Handelsgödsel Bekämpningsmedel Driv- och smörjmedel Utsäde Summa förnödenheter Underhåll Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar Maskiner Summa underhåll

Riksområde 3 Mjölk 16003199

Riket Mjölk 16003199

32005599

5600-

Köttdjur 8003199

35

84

97

178

99

38

362

1 196

2 602

1 213

7 953

373

82 200 6 100 700 40 800 6 000 135 900

E E F D E E

7 900 E 42 000 D 50 000 D

Driftskostnader El Försäkringar Personbil Diverse kostnader växtodling Diverse kostnader djurskötsel Allmänna omkostnader Summa driftskostnader

29 000 17 300 20 500 10 400 49 200 71 300 197 600

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

383 400 E

Arbetskostnad anställda

D E E E E E E

1 000 F

107 200 15 100 1 900 33 300 8 100 165 600

E E E C E D

10 800 E 38 700 C 49 500 C 25 300 18 400 14 000 14 000 55 000 83 400 210 000

C D E E D D D

319 300 53 700 6 600 73 100 24 000 476 700

B D E C D B

26 200 D 80 400 C 106 700 C 43 200 32 300 23 200 36 900 131 500 182 500 449 600

B B E D C C B

425 100 D 1 032 900 B 1 200 E

1 126 600 113 000 25 000 216 800 72 700 1 554 000

C C D C C C

90 000 C 220 700 C 310 700 C 125 700 62 200 25 000 78 800 340 300 514 900 1 147 000

B B D C C C B

32 400 19 300 3 100 48 300 10 900 114 000

Svin 16005599

D D E C D D

17 900 E 51 800 C 69 700 C 20 000 22 300 11 100 26 300 22 200 95 100 197 000

D C D D D D D

584 700 50 900 28 800 81 700 69 500 815 700

D D D D E D

25 500 D 76 100 D 101 500 D 69 400 29 900 13 500 18 200 199 900 141 400 472 400

D C D E E C D

3 011 700 C

380 800 C

1 389 600 D

55 500 E

428 900 D

3 400 E

36 200 E

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

384 400 E

426 300 D 1 088 400 B

3 440 600 C

384 200 C

1 425 800 D

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

172 400 E

205 000 D

573 300 C

1 729 600 B

174 900 D

456 500 D

21 100 E 100 F 49 200 E

22 900 E 200 E 46 300 D

55 900 D 1 900 D 106 100 C

365 100 C 14 200 D 250 000 B

39 200 D 1 400 E 59 900 C

128 300 D 2 600 E 83 400 D

70 500 E

69 400 D

163 900 C

629 300 B

100 500 C

214 200 D

101 900 E

135 600 E

409 400 C

1 100 300 C

74 500 E

242 300 E

2 400 F

4 800 E

34 900 D

207 200 D

12 000 E

45 300 E

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

99 600 E

130 800 E

374 500 C

893 100 C

62 500 E

197 000 E

Finansiellt netto

-9 600 E

-9 000 E

2 400 G

134 000 D

-900 G

55 800 E

109 100 E

139 800 E

372 000 C

759 100 C

63 400 E

141 200 E

Avskrivningar Ekonomibyggnader och byggnads inventarier Markinventarier och markanl. Maskiner Summa avskrivningar till nukostnad Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad Arrendekostnader

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad


15

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2011. Kronor per företag 6. Receipts, costs and results in forestry 2011. SEK per holding Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

Riksområde 1 Jordbruksväxter 8001599 65

Riksområde 2 Mjölk 16003199 26

16003199 60

Mjölk 16003199 23

32005599 31

4 352

2 820

282

1 100

552

1 143

27 D 40 600 E 5 100 E

21 E 47 900 E 1 800 F

24 E 31 600 F 4 500 F

39 E 46 800 E 8 100 E

65 D 66 900 E 9 200 E

48 D 27 700 E 14 700 E

10 600 E 56 200 E

4 100 F 53 800 E

4 300 E 40 400 F

3 300 E 58 100 E

4 600 F 80 700 E

5 500 E 47 900 E

3 800 E 300 E 4 100 E

3 600 F 200 F 3 700 F

5 300 F 5 300 F

3 900 E 800 F 4 700 E

3 300 E 4 000 F 7 300 E

8 100 E 700 F 8 900 E

52 200 E

50 100 E

35 100 F

53 400 E

73 400 E

39 100 E

2 700 F

6 400 F

49 500 E

43 700 F

35 100 F

53 400 E

73 400 E

37 400 E

1 400 E

900 F

1 100 E

3 900 E

1 700 E

5 400 E

48 100 E

42 900 F

34 000 F

49 500 E

71 700 E

32 000 E

8 100 E

14 800 E

9 200 E

21 500 E

10 900 E

33 900 D

40 100 E

28 100 F

24 700 F

28 000 F

60 800 E

-1 900 G

Riket Mjölk 16003199

32005599

5600-

Köttdjur 8003199

35

84

97

178

99

38

Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

362

1 196

2 602

1 213

7 953

373

Skogsareal

102 E

73 D

56 C

79 C

70 D

35 E

40 500 E

46 500 E

45 500 E

114 100 D

53 000 E

86 300 F

30 600 E 2 500 F 73 600 D

18 300 E 3 500 E 68 400 D

10 500 E 4 400 D 60 300 D

20 600 E 12 600 E 147 300 D

57 300 E 7 300 E 117 700 E

3 200 E 5 200 E 94 600 E

4 900 E 1 100 F 6 000 E

4 500 E 1 700 F 6 300 E

6 600 D 1 100 E 7 700 D

22 400 D 2 500 E 25 000 D

16 600 E 2 000 E 18 600 E

11 500 E 1 600 F 13 000 E

67 500 D

62 100 D

52 600 D

122 400 D

99 100 E

81 600 F

800 F

11 800 E

1 100 F

Skogsareal Intäkter skog på rot Intäkter timmer, massa och leveransvirke Övriga intäkter skogen Summa intäkter skogen Kostnader skogsvård Övriga kostnader skogen Summa kostnader skogen Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader Arbetskostnader för anställda i skogen Resultat i skogen före avskrivningar Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen Finansiellt netto i skogsbruket Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

-

-

32005599 49

-

1 700 F

6. forts. Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet

Intäkter skog på rot Intäkter timmer, massa och leveransvirke Övriga intäkter skogen Summa intäkter skogen Kostnader skogsvård Övriga kostnader skogen Summa kostnader skogen Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader Arbetskostnader för anställda i skogen Resultat i skogen före avskrivningar

Riksområde 3 Mjölk 16003199

-

-

Svin 16005599

-

67 500 D

62 100 D

51 800 D

110 500 D

98 000 E

81 600 F

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 900 E

1 700 E

4 600 E

4 400 E

3 600 E

1 400 E

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

65 600 D

60 500 D

47 200 D

106 100 D

94 400 E

80 200 F

Finansiellt netto i skogsbruket

18 600 D

14 200 D

27 800 D

85 300 D

23 600 D

49 600 E

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

47 000 E

46 200 E

19 400 E

20 800 F

70 800 E

30 600 G


16

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

7. Markanvändning 2011. Hektar per företag 7. Use of arable land 2011. Hectares per holding Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011) Åkerarealens användning, ha Spannmål Oljeväxter Baljväxter Sockerbetor Potatis Slåtter- och betesvall Frövall Industrigröda (inkl. energiskog) Andra växtslag (inkl. trädgårdsväxter) Träda Summa åker under eget bruk

Riksområde 1 Jordbruksväxter 8001599

Riksområde 2 Mjölk 16003199

16003199

Mjölk 16003199

32005599

65

60

23

31

26

49

4 352

2 820

282

1 100

552

1 143

38 5 1 2 0 3 0 0

B D E E F D F F

95 13 4 3 2 7 2 0

C E E E E D F F

12 D 0 F 19 C -

33 0 1 0 36 -

1 E 5 D 56 B

1 E 9 E 135 C

0 F 0 F 32 C

Betesmark, ha

1 E

3 E

Skogsmark, ha

27 D

21 E

E F F F

32005599

6 E 21 C 0 F

13 D 0 F 39 C -

0 F 1 E 72 C

0 F 1 E 28 D

0 F 1 E 53 C

6 E

10 D

5 D

16 C

24 E

39 E

65 D

48 D

C

7. forts. Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011) Åkerarealens användning, ha Spannmål Oljeväxter Baljväxter Sockerbetor Potatis Slåtter- och betesvall Frövall Industrigröda (inkl. energiskog) Andra växtslag (inkl. trädgårds växter) Träda Summa åker under eget bruk

Riksområde 3 Mjölk 16003199

Riket Mjölk 16003199

32005599

5600-

Köttdjur 8003199

35

84

97

178

99

38

362

1 196

2 602

1 213

7 953

373

E F

D F F F

7 0 30 0 0

0 G 0 F 46 B

0 F 0 E 38 C

0 E 1 E 64 C

0 E 2 D 157 B

0 E 1 E 39 D

B

46 1 5 0 0 102 0 0

C E E F F B F F

8 0 0 0 0 30 0

16005599

5 E 40 C 0 G -

D F F

21 0 0 0 41 -

Svin

D F F F F C F

51 4 3 0 0 4 0 0

D E F F F E F F

0 E 2 E 64 D

Betesmark, ha

2 F

4 E

12 C

26 C

14 C

2 E

Skogsmark, ha

102 E

73 D

56 C

79 C

70 D

35 E


17

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

8. Medelantal djur per företag 2011 8. Average number of livestock 2011 Riksområde 1 Jordbruksväxter 8001599

Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

Riksområde 2 Mjölk 16003199

16003199

Mjölk 16003199

32005599

65

60

23

31

26

49

4 352

2 820

282

1 100

552

1 143

Nötkreatur Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor) Kor för uppfödning av kalvar Övriga nöt 1 år och däröver Kalvar under 1 år

0 F 0 F 0 F

0 F 0 F 0 F

Svin Avelssvin Slaktsvin 25 kg och däröver Smågrisar under 25 kg

-

-

Får Tackor Baggar och lamm

0 F 0 F

Hästar Fjäderfä Höns Kycklingar av värphönsras

18 C 12 C 13 C

34 1 25 28

C F D C

32005599

B F C D

15 0 10 11

35 0 28 31

B F C B

0 F 0 F 1 F

0 F 1 F 5 F

-

0 F 0 F -

0 F 0 F

1 F 1 F

-

1 F 0 F

3 F 3 F

0 F

0 F

-

0 F

0 F

0 F

3 F -

-

0 F -

-

1 F 0 F

1 F -

8. forts. Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011) Nötkreatur Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor) Kor för uppfödning av kalvar Övriga nöt 1 år och däröver Kalvar under 1 år

Riksområde 3 Mjölk 16003199

Riket Mjölk 16003199

32005599

5600-

Köttdjur 8003199

Svin 16005599

35

84

97

178

99

38

362

1 196

2 602

1 213

7 953

373

13

D

14

D

34

B

110

B

0

F

-

10 7

D E

0 10 10

F C D

0 26 29

F B B

1 74 92

F B B

19 15 24

C D C

0 0 0

F F F

0 0 0

F F F

0 0 2

F F F

-

0 3 1

F D F

74 540 1 619

D D D

0 0

E F

2 2

F F

2 2

E E

1 1

E E

5 5

E E F

Svin Avelssvin Slaktsvin 25 kg och däröver Smågrisar under 25 kg

-

Får Tackor Baggar och lamm

0 -

Hästar

-

0

F

0

E

0

E

0

E

0

Fjäderfä Höns Kycklingar av värphönsras

-

0 0

F F

1 -

F

0 -

F

0 G -

-

G


18

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2011 9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2011 Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar

Riksområde 1 Jordbruksväxter 8001599

16003199

32005599

65

60

23

31

26

49

4 352

2 820

282

1 100

552

1 143

Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010,2011) Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU) Huvudbrukare Medbrukare och anhöriga Anställda Summa AWU Arbetsinsats i jordbruk, timmar Arbetstid för huvudbrukare Medbrukare och anhöriga Regelbundet anställda Tillfälligt anställda Summa timmar i jordbruk

Riksområde 2 Mjölk 160032003199 5599

Mjölk 16003199

F E

0,3 0,3 0,0 0,6

E F F D

0,9 0,1 1,0

1 139 135 16 10 1 300

C E F F C

1 403 762 90 47 2 301

D E E E C

2 477 838 9 3 324

63 63

E

32 E 0 G 32 E

77 77

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar Brukare, medbrukare och anhöriga Anställda Summa timmar i skogsbruk

0,1 0,0 0,2

E

E

C F

0,9 0,2 0,1 1,3

B E E C

0,9 0,1 1,0

C 2 871 E 800 F 547 8 C 4 228

C E E F B

2 395 485 4 2 884

E

E

192 192

C

E

53 53

E

C F

1,0 0,3 0,1 1,3

B E F C

C 2 786 E 1 010 208 F 40 B 4 044

B D E E B

D

E F E

B

D

78 1 79

9. forts. Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011) Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU) Huvudbrukare Medbrukare och anhöriga Anställda Summa AWU Arbetsinsats i jordbruk, timmar Arbetstid för huvudbrukare Medbrukare och anhöriga Regelbundet anställda Tillfälligt anställda Summa timmar i jordbruk Arbetsinsats i skogsbruk, timmar Brukare, medbrukare och anhöriga Anställda Summa timmar i skogsbruk

Riksområde 3 Mjölk 16003199

Riket Mjölk 16003199

32005599

5600-

Köttdjur 8003199

Svin 16005599

35

84

97

178

99

38

362

1 196

2 602

1 213

7 953

373

0,9 0,1 1,0

B F B

0,9 0,1 1,0

2 701 384 3 2 3 090

C E G F B

161 161

E E

B E

B D E B

0,9 0,8 0,9 2,6

B C D B

0,4 0,0 0,4

E E

B

0,9 0,2 0,1 1,3

2 559 515 3 2 3 079

B E F F B

2 792 967 338 26 4 123

B D E E B

2 631 2 316 2 248 134 7 330

B C D E B

152 152

D

67 0 67

D F D

64 19 83

E F E

D

E

0,9 0,2 0,0 1,1

C E F C

1 582 377 17 2 1 978

C D E F C

2 251 890 188 24 3 353

C D E E C

184 5 189

D F D

55 2 57

E F E


19

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2011. Kronor per företag 10. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2011. SEK per holding Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011) Tillgångar jordbruket Likvida medel och kortfristiga fordringar Lager produkter Köpta produktions- och bidragsrätter Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

Riksområde 1 Jordbruksväxter 8001599 65 4 352

16003199 60

Mjölk 16003199 23

32005599 31

2 820

282

1 100

Riksområde 2 Mjölk 16003199 26

32005599 49

552

1 143

500 000 118 800

D D

758 200 424 300

C E

348 200 E 202 800 D

601 500 E 467 000 C

320 000 E 173 600 C

424 600 433 800

D C

100

F

200

F

3 300 C

6 200 C

2 800 D

6 000

C

618 800

C

D

496 500 D

864 400

C

367 200 C 818 300 D

146 000 C 416 400 D

344 800 962 100

C C

C

1 182 700

Stamdjur Maskiner Marknadsvärde på jordbruksfastighet Summa övriga tillgångar

3 200 553 800

E C

2 100 F 1 290 000 C

4 807 000 5 364 000

C C

6 947 500 8 239 700

E E

2 704 200 D 4 120 300 3 235 900 D 5 305 800

D D

1 246 100 C 2 392 600 1 808 600 C 3 699 500

C C

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

5 982 800

C

9 422 400

E

3 790 200 D 6 380 500

C

2 305 000 C 4 563 800

C

682 500 86 700 769 200

D D D

2 233 900 308 300 2 542 300

E D D

457 400 E 1 305 100 D 59 800 D 222 700 E 517 100 E 1 527 800 D

184 600 E 905 500 65 200 E 197 100 249 800 D 1 102 600

D D D

1 700 200 12 300 19 300

E E F

1 275 600 7 800 8 700

E F E

1 152 800 E 2 833 200 9 900 E 35 500 5 300 F 74 900

E E E

3 797 100 D 3 769 300 15 500 E 48 500 63 000 E 89 900

D E E

1 731 700 336 800

E D

1 292 100 421 000

E E

1 168 000 E 2 943 700 278 400 E 692 100

E E

3 875 600 D 3 907 700 366 400 E 990 600

D D

Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011) Tillgångar i jordbruket Likvida medel och kortfristiga fordringar Lager produkter Köpta produktions- och bidragsrätter Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

Riksområde 3 Mjölk 16003199 35

Riket Mjölk 16003199 84

32005599 97

5600178

Köttdjur 8003199 99

1 196

2 602

1 213

7 953

Stamdjur Maskiner Marknadsvärde på jordbruksfastighet Summa övriga tillgångar Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket Skulder i jordbruket Långfristiga skulder Kortsiktiga skulder Summa skulder i jordbruket

Skulder i jordbruket Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder i jordbruket Tillgångar i skogsbruket Marknadsvärde skogsfastighet Maskiner och inventarier Övriga tillgångar Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket Summa skulder i skogsbruket

554 300 D 1 074 700 173 400 C 358 400 D

10. forts.

Tillgångar i skogsbruket Marknadsvärde skogsfastighet Maskiner och inventarier Övriga tillgångar Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket Summa skulder i skogsbruket

362

Svin 16005599 38 373

276 100

E

305 300 E

507 900 D

1 017 100 C

335 700

D

395 000

D

175 500

D

181 000 C

454 800 C

1 409 200 B

244 100

C

465 200

D

6 900

E

4 900 E

9 300 C

25 700 C

0

F

-

458 500

E

491 200 D

972 000 C

2 452 000 B

579 800

C

860 200

D

91 300 443 100

E E

126 000 D 416 300 D

353 200 B 954 700 C

1 223 800 C 2 250 200 B

139 700 538 800

C C

234 600 750 200

D D

1 134 200 1 668 700

C D

1 514 900 C 2 897 300 D 8 079 100 C 2 057 300 C 4 205 300 C 11 553 100 C

2 799 300 3 477 800

C C

5 687 400 6 672 200

D D

2 127 100

D

2 548 500 C 5 177 300 C 14 005 100 C

4 057 600

C

7 532 400

D

207 900 56 600 264 500

E D E

255 900 E 1 029 000 D 59 900 D 210 900 D 315 800 D 1 239 900 C

6 019 600 C 1 190 800 D 7 210 400 C

684 900 89 800 774 800

D D D

2 620 300 325 800 2 946 200

E E E

3 526 900 17 300 44 500

E E F

3 084 400 D 3 464 900 C 15 100 E 41 200 E 41 500 E 83 100 E

4 222 600 D 39 900 E 55 300 E

3 917 800 32 000 69 400

C E E

2 540 900 12 300 20 000

E E E

3 588 700 321 100

E E

3 141 000 D 3 589 200 C 325 400 D 823 300 D

4 317 800 D 2 300 200 D

4 019 200 748 900

D D

2 573 200 1 156 100

E E


20

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

11. Investeringar i jord- och skogsbruk 2011. Kronor per företag 11. Investments in agriculture and forestry 2011. SEK per holding Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010,2011) Maskiner Byggnader och byggnadsinventarier Markinventarier och markanläggningar

Riksområde 1 Jordbruksväxter 8001599

Riksområde 2 Mjölk 160032003199 5599

16003199

Mjölk 16003199

32005599

65

60

23

31

26

49

4 352

2 820

282

1 100

552

1 143

117 100 28 500

E E

319 500 44 800

D F

47 900 61 900

E F

249 000 198 100

E F

1 200

F

4 500

F

-

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

146 800

D

368 800

D

109 900

E

447 200

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

1 200

F

2 100 G

2 800

F

15 700

F

56 000 E 232 700 12 400 E 192 900

-

-

D F

900

F

68 400 E 426 500

E

-

17 900

F

11. forts. Riksområde Driftsinriktning Storleksgrupp, standardtimmar Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011) Maskiner Byggnader och byggnadsinventarier Markinventarier och markanläggningar

Riksområde 3 Mjölk 16003199

Riket Mjölk 16003199

32005599

5600-

Köttdjur 8003199

Svin 16005599

35

84

97

178

99

38

362

1 196

2602

1 213

7 953

373

57 700 44 100

E 250 400 E 173 600

D E

595 000 C 907 100 D

-

700

F

21 900 E

E 424 700

D 1 524 100 D

F

F

63 400 56 000

E F

-

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

119 400

E

101 800

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

1 800

G

1 500

14 400

7 200 E

133 900 97 500

D E

202 600 79 000

E E

100 G

4 700

F

231 500

D

286 300

D

1 200

F

600

F


21

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

EU:S TYPKLASSIFICERING EU typology 12. Intäkter i jordbruket 2011. Kronor per företag 12. Receipts in agriculture 2011. SEK per holding Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007)

Länsgrupp 1 Spannmål 15 00099 999

100 000499 999

Blandad veg.prod 15 00099 999

68

30

3 215

753

Intäkter växtodling Spannmål Oljeväxter Vall- och rotfruktsfröer Matpotatis Fabrikspotatis Sockerbetor Grovfoder och bete Övrig växtodling Summa intäkter växtodling därav naturauttag därav lagerförändring

423 600 45 100 1 600 100 12 100 5 100 18 100 505 800 0 17 900

C D F F

Intäkter djurskötsel Nötkreatur Mjölk Svin Fjäderfä och ägg Övrig djurskötsel Summa intäkter djurskötsel därav naturauttag därav lagerförändring

3 000 16 700 1 000 6 200 500 27 300 0 -6 700

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion Direktersättningar Gårdsstöd Djurbidrag Miljöstöd Övriga bidrag Summa direktersättningar/bidrag Summa intäkter

D D E F

E E E C F F

2 144 500 361 700 37 200 28 500 163 400 18 400 135 000 2 888 700 114 100

F F F F G F F F

42 700 44 800 700 88 300 10 100

F

E E E D F

F F F G

Länsgrupp 2 Mjölk

Mjölk 15 00099 999

100 000499 999

15 00099 999

42

39

125

23

2 099

499

1 950

341

283 600 39 100 1 400 55 800 3 700 111 800 33 700 19 400 548 500 3 300 35 500 159 300 64 700 0 18 700 278 300 12 700

D E F E F D F E D G F F F F F F F

4 200 0 16 900 900 22 000 0 7 700

F

E G E F F

83 500 4 200 0 4 400 28 900 13 500 134 500 0 38 100

38 000 281 400 100 0 400 319 900 200 -20 100

E D F F F D F F

320 600 1 839 900 3 400 0 300 2 164 200 300 78 700

F

E F

E F

E E E D F E

18 000 1 000 0 5 000 700 24 700 6 800

C B F F G C E E

71 200 458 300 100 600 530 200 0 5 100

D C

G

F

F F E F

F F C F G

127 200 D

804 300 E

142 000 E

38 500 E

241 700 D

44 600 E

152 300 0 23 600 600

732 800 3 600 75 000 300

150 500 3 600 25 300 1 400

63 400 2 300 16 500 13 300

283 400 13 400 129 700 104 900

87 400 2 500 43 200 43 400

B F D E

C F D F

D F E F

C E D E

B D C E

C E D D

176 500 C

811 800 C

180 800 D

95 600 C

531 400 C

176 500 C

836 800 C

4 592 900 D

1 149 600 D

476 000 D

3 071 800 B

775 900 C


22

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

12. forts. Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007) Intäkter växtodling Spannmål Oljeväxter Vall- och rotfruktsfröer Matpotatis Fabrikspotatis Sockerbetor Grovfoder och bete Övrig växtodling Summa intäkter växtodling därav naturauttag därav lagerförändring Intäkter djurskötsel Nötkreatur Mjölk Svin Fjäderfä och ägg Övrig djurskötsel Summa intäkter djurskötsel därav naturauttag därav lagerförändring Summa intäkter övrig jordbruksproduktion Direktersättningar Gårdsstöd Djurbidrag Miljöstöd Övriga bidrag Summa direktersättningar/bidrag Summa intäkter

Länsgrupp 2 Mjölk 100 000499 999

Länsgrupp 3 Mjölk 15 00099 999

Riket Mjölk 500 000-

100 000499 999

Köttdjur 15 00099 999

Blandat 100 000499 999

79

30

45

39

123

38

1 221

278

585

496

6 470

815

46 800 6 100 1 400 5 300 34 600 500 94 700 0 27 200

E F

275 900 1 651 300 5 900 1 933 000 0 45 700

D C

F F E G E F E

F C F F

157 300 D

264 100 13 300 161 100 83 600

C E D D

5 900 1 100 0 1 000 700 8 700 0 -6 200 34 400 425 200 100 459 600 100 -7 000

F F G

G F G F G E C F C F G

53 800 E

91 400 2 000 81 500 152 100

C E C C

15 000 800 0 35 800 -1 500 50 100 30 700 131 200 1 481 200 600 5 200 1 618 200 100 48 500

F F F

F G E F E C F F C F E

164 500 22 700 1 500 12 000 196 600 59 100 456 400 230 200

E F F F

1 057 700 7 202 700 4 200 8 264 500 344 200

D D

E E E E

F D E

14 600 800 500 0 17 700 1 000 34 600 8 300

E F F F

D E F F F F E F E

E

505 500 84 100 11 500 230 400 15 600 14 100 49 400 166 800 1 077 400 92 200

200 500 28 100 5 400 0 4 500 238 600 0 -11 300

D F F F E D F F

385 300 107 600 513 100 175 700 6 200 1 187 900 8 000

E E E F F D

E G D

E

G

119 200 E

526 900 D

105 000 D

300 000 D

241 800 3 900 207 100 511 300

865 100 24 500 427 600 305 600

126 900 19 300 86 000 42 200

351 000 50 800 167 700 42 800

C E C C

C E D D

C E C C

D E D E

522 100 C

327 000 C

964 100 C

1 622 800 C

274 400 C

612 300 D

2 707 100 C

849 100 C

2 751 600 C

10 870 600 C

652 600 D

3 252 100 D


23

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

13. Kostnader och resultat i jordbruket 2011. Kronor per företag 13. Costs and results in agriculture 2011. SEK per holding Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007) Förnödenheter Köpfodermedel Handelsgödsel Bekämpningsmedel Driv- och smörjmedel Utsäde Summa förnödenheter Underhåll Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar Maskiner Summa underhåll

Länsgrupp 1 Spannmål 15 00099 999

100 000499 999

68

30

3 215

753

12 200 92 300 32 300 75 100 51 500 263 300

F 37 800 C 520 400 C 221 400 C 381 800 D 236 300 C 1 397 800

15 300 D 41 100 C 56 400 C

Blandad veg. prod. 15 00099 999

Länsgrupp 2 Mjölk

Mjölk 15 00099 999

100 000499 999

15 00099 999

42

39

125

23

2 099

499

1 950

341

F C D D D D

130 700 100 100 53 900 62 400 52 600 399 700

F D D D D E

67 200 D 217 200 D 284 400 D

16 000 63 400 79 400

D D D

81 800 13 200 1 300 17 300 5 400 119 000

D E E D E D

563 400 83 000 14 300 132 200 47 600 840 500

C C D C C B

18 400 E 35 200 D 53 600 D

48 400 139 000 187 400

D C C

155 500 25 800 3 300 35 300 12 000 231 800

D D E D D C

15 800 E 41 900 D 57 700 D

Driftskostnader El Försäkringar Personbil Diverse kostnader växtodling Diverse kostnader djurskötsel Allmänna omkostnader Summa driftskostnader

18 800 20 800 15 100 14 200 4 900 92 600 166 200

D C D E F E D

23 200 20 200 10 600 29 300 22 100 135 400 240 800

D D E D F D D

19 400 14 200 5 600 13 700 40 700 70 900 164 500

78 000 46 800 17 500 64 100 198 300 299 300 704 100

C B D C C C B

21 400 22 300 7 000 15 100 76 100 90 900 232 700

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

485 900 C 2 359 000 D

719 900

D

337 200 D 1 732 000

B

522 300 C

234 900 E

35 000

F

149 300

D

3 200

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

492 300 C 2 593 900 D

754 900

E

337 700 D 1 881 300

B

525 500 C

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

344 500 C 1 999 000 D

394 700

D

138 300 E 1 190 600

C

250 400 D

Arbetskostnad anställda

Avskrivningar Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier Markinventarier och markanl. Maskiner Summa avskrivningar till nukostnad Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad Arrendekostnader Resultat före finansiellt netto till nukostnad Finansiellt netto Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

C C E E F C C

6 400 F

71 200 53 000 35 200 70 100 3 000 444 400 676 800

D C E E E D D

600 F

C C E D D D C

F

28 400 D 2 000 E 67 900 C

168 600 E 10 800 E 355 800 D

69 200 1 700 68 000

F E D

19 900 E 300 E 30 500 D

213 000 8 500 179 800

C E C

18 100 D 100 E 48 400 D

98 300 C

535 200 D

138 900

E

50 700 D

401 300

C

66 500 D

246 200 C 1 463 800 D

255 800

E

87 600 E

789 200

C

183 800 D

31 200 D

699 700 D

61 000

E

6 400 E

96 900

D

6 100

215 100 D

764 100 E

194 800

E

81 100 E

692 400

C

177 700 D

18 800 E

137 500 E

20 400

F

-6 000 F

71 100

E

196 300 D

626 700 E

174 300

E

87 100 E

621 300

C

-6100

E

F

183 800 D


24

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

13. forts. Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007)

Länsgrupp 2 Mjölk 100 000499 999

Länsgrupp 3 Mjölk 15 00099 999

100 000499 999

79

30

45

1 221

278

585

Riket Mjölk 500 000-

Förnödenheter Köpfodermedel Handelsgödsel Bekämpningsmedel Driv- och smörjmedel Utsäde Summa förnödenheter

556 500 71 000 13 500 123 200 41 400 805 600

C D E C D C

Underhåll Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar Maskiner Summa underhåll

53 300 128 000 181 200

E C C

Driftskostnader El Försäkringar Personbil Diverse kostnader växtodling Diverse kostnader djurskötsel Allmänna omkostnader Summa driftskostnader

67 800 41 600 15 200 49 000 176 700 284 600 634 900

C C D D C C C

37 900 26 200 10 400 15 400 85 900 87 800 263 600

1 621 700

C

539 400 C 1 659 400 C

151 500

D

1 773 200

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn. Arbetskostnad anställda Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto Avskrivningar Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier Markinventarier och markanl. Maskiner Summa avskrivningar till nukostnad Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad Arrendekostnader Resultat före finansiellt netto till nukostnad Finansiellt netto Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

150 400 10 800 1 100 42 400 12 700 217 400

C E F C E C

13 300 E 45 100 D 58 300 D D C E D D D C

575 000 40 800 1 900 129 400 34 400 781 500

C D E C D C

37 000 D 126 500 D 163 400 D 82 700 46 000 25 200 52 000 200 100 308 400 714 500

C C D D C C C

Köttdjur 15 00099 999

Blandat 100 000499 999

39

123

38

496

6 470

815

2 410 000 224 700 65 100 462 500 157 100 3 319 300

D D E D D D

204 600 D 444 500 D 649 100 C 248 600 99 100 51 900 113 000 743 400 1 128 900 2 384 900

D D E D D D D

50 000 20 800 2 600 55 000 12 200 140 700

E D E C D D

15 100 D 56 400 C 71 600 C 21 900 23 600 12 500 28 400 24 200 104 800 215 600

D C D D D D C

399 800 167 700 68 600 200 800 215 300 1 052 200

E D E D E D

58 700 D 174 200 D 233 000 D 70 700 51 100 23 800 68 000 119 100 328 300 661 100

D D E E E D C

6 353 300 D

427 800 C

1 946 300 D

162 100 D

1 263 100 E

10 000 E

187 000 E

C

541 500 C 1 821 500 C

7 616 400 D

437 800 D

2 133 200 D

934 000

C

307 600 D

930 100 C

3 254 200 D

214 800 D

1 044 500 D

180 200 5 900 169 300

D E C

36 500 D 200 F 75 600 D

204 200 D 5 800 E 181 400 C

698 000 D 30 300 E 447 600 C

39 200 D 1 200 E 69 100 C

172 300 D 18 000 E 222 800 D

355 400

D

112 300 D

391 300 D

1 175 900 C

109 600 C

413 000 D

578 600

C

195 300 E

538 800 D

2 078 300 D

105 200 E

631 400 D

85 700

D

5 700 E

49 900 E

622 000 D

19 100 D

153 600 E

492 900

D

189 600 E

488 900 D

1 456 300 E

86 100 E

477 900 D

58 700

E

-10 300 E

22 800 E

343 400 D

-2 600 G

103 900 E

434 100

D

199 800 E

466 100 D

1 112 900 E

88 600 E

374 000 E

2 200 F


25

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2011. Kronor per företag 14. Receipts, costs and results in forestry 2011. SEK per holding Länsgrupp 1 Spannmål

Länsgrupp Driftsinriktning

15 00099 999

100 000499 999

Blandad veg. prod 15 00099 999

68

30

3 215

753

0 D 72 500 E

0 F 39 400 F

0 E 3 400 F

8 800 E 12 600 E 93 900 E

8 200 F 24 700 F 72 300 F

4 900 E 200 F 5 100 E

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader Arbetskostnader för anställda i skogen Resultat i skogen före avskrivningar

Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro

15 00099 999

100 000499 999

15 00099 999

42

39

125

23

2 099

499

1 950

341

0 D 52 700 E

100 D 75 400 E

100 D 34 800 E

1 800 F 1 500 F 6 800 E

2 900 F 2 500 E 58 100 E

18 000 F 8 300 D 101 700 E

16 900 E 6 400 F 58 200 E

21 100 F 1 100 F 22 200 F

4 900 F 100 F 5 000 F

3 700 E 7 600 F 11 300 F

15 000 E 1 100 E 16 100 E

3 600 E 4 300 F 7 900 F

88 800 E

50 100 F

1 800 G

46 800 E

85 600 E

50 300 E

1 200 F

73 000 E

6 400 F

87 600 E

-22 900 G

-4 600 G

46 800 E

79 300 E

50 300 E

1 900 E

2 300 F

300 E

1 200 E

3 800 E

3 200 E

85 700 E 8 300 E

-25 200 G 17 500 F

-4 900 G 14 400 E

45 600 E 5 500 F

75 500 E 60 800 D

47 100 E 5 300 F

77 300 E

-42 700 F

-19 300 E

40 100 E

14 700 G

41 800 E

Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007) Skogsareal Intäkter skog på rot Intäkter timmer, massa och leveransvirke Övriga intäkter skogen Summa intäkter skogen Kostnader skogsvård Övriga kostnader skogen Summa kostnader skogen

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen Finansiellt netto i skogsbruket Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

Länsgrupp 2 Mjölk

Mjölk

-

6 300 F

-

14. forts. Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007) Skogsareal

Länsgrupp 2 Mjölk 100 000499 999

Länsgrupp 3 Mjölk 15 00099 999

100 000499 999

Riket Mjölk 500 000-

Köttdjur 15 00099 999

Blandat 100 000499 999

79

30

45

39

123

38

1 221

278

585

496

6 470

815

100 D

100 D

100 D

100 E

100 D

100 E

86 400 E

91 100 D

129 800 E

129 300 E

67 300 E

79 300 E

14 600 E 16 300 E 117 400 E

16 600 F 4 000 E 111 800 D

10 600 F 5 800 E 146 300 E

23 600 E 12 300 E 165 100 E

56 500 E 7 200 E 131 000 D

3 500 F 18 900 F 101 800 E

Kostnader skogsvård Övriga kostnader skogen Summa kostnader skogen

15 900 D 1 600 E 17 600 D

10 500 E 2 300 E 12 800 E

12 300 E 2 500 E 14 800 E

36 200 E 6 300 E 42 500 E

15 900 E 2 100 E 18 000 E

14 100 E 800 F 14 900 E

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

99 800 E

99 000 D

131 500 E

122 600 E

113 000 D

86 900 E

4 400 F

37 600 F

2 900 F

5 700 F

Intäkter skog på rot Intäkter timmer, massa och leveransvirke Övriga intäkter skogen Summa intäkter skogen

Arbetskostnader för anställda i skogen Resultat i skogen före avskrivningar Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen Finansiellt netto i skogsbruket Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

2 500 E

-

97 400 E

99 000 D

127 100 E

85 000 F

110 100 D

81 200 E

4 300 E

2 000 E

3 100 E

8 400 E

3 900 E

2 300 E

93 100 E

96 900 D

123 900 E

76 600 F

106 200 E

79 000 E

46 000 E

14 000 E

57 500 D

135 000 E

26 400 D

65 700 E

47 100 E

82 900 E

66 500 E

-58 400 F

79 800 E

13 300 G


26

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

15. Markanvändning 2011. Hektar per företag 15. Use of arable land 2011. Hectares per holding Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007) Åkerarealens användning, ha Spannmål Oljeväxter Baljväxter Sockerbetor Potatis Slåtter- och betesvall Frövall Industrigröda (inkl. energiskog) Andra växtslag (inkl. trädgårdsväxter) Träda Summa åker under eget bruk

Länsgrupp 1 Spannmål 15 00099 999

100 000499 999

Blandad veg. prod 15 00099 999

68

30

3 215

753

53 6 2 1 0 4 0 0

B D E E F E E F

1 E 5 E 72 B

255 43 13 10 0 11 6 1

C D E E F E E E

15 00099 999

100 000499 999

15 00099 999

42

39

125

23

2 099

499

1 950

341

30 4 2 6 1 8 1 0

3 E 8 E 350 C

Länsgrupp 2 Mjölk

Mjölk

C E E D E E F F

5 E 16 C -

36 1 3 0 60 -

C E E F

0 F 1 E 53 C

0 F 0 E 21 D

1 E 2 E 102 C

B

11 D 0 F 22 C 1 E 34 C

Betesmark, ha

1 E

4 E

4 F

3 E

18 C

9 E

Skogsmark, ha

31 D

33 F

16 E

31 D

55 D

82 D

15. forts. Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007) Åkerarealens användning, ha Spannmål Oljeväxter Baljväxter Sockerbetor Potatis Slåtter- och betesvall Frövall Industrigröda (inkl. energiskog) Andra växtslag (inkl. trädgårdsväxter) Träda Summa åker under eget bruk

Länsgrupp 2 Mjölk 100 000499 999

Länsgrupp 3 Mjölk 15 00099 999

100 000499 999

Riket Mjölk 500 000-

Köttdjur 15 00099 999

Blandat 100 000499 999

79

30

45

39

123

38

1 221

278

585

496

6 470

815

30 1 1 0 0 63 -

D E F F F C

0 F 1 E 95 C

8 34 0 0

D

C F F

19 D 0 F 92 C -

89 3 15 1 196 1 0

D E E

1 F 43 C

1 F 1 E 114 C

1 E 3 E 308 D

0 E 1 E 47 C

2 E 6 E 161 D

F D F F

9 0 0 0 36 0 0

D F E F C F F

87 11 6 1 5 42 1 1

D E E F E D F F

Betesmark, ha

30 E

5 F

3 E

47 D

16 C

19 D

Skogsmark, ha

61 D

130 D

145 D

94 E

77 D

66 E


27

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

16. Medelantal djur per företag 2011 16. Average number of livestock 2011 Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007)

Länsgrupp 1 Spannmål 15 00099 999

100 000499 999

Blandad veg. prod 15 00099 999

68

30

3 215

753

Nötkreatur Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor) Kor för uppfödning av kalvar Övriga nöt 1 år och däröver Kalvar under 1 år

1 0 1 1

Svin Avelssvin Slaktsvin 25 kg och däröver Smågrisar under 25 kg

0 F 3 F 0 F

-

Får Tackor Baggar och lamm

1 F 1 F

Hästar Fjäderfä Höns Kycklingar av värphönsras

F F F F

4 F 4 F 5 F

Länsgrupp 2 Mjölk

Mjölk 15 00099 999

100 000499 999

15 00099 999

42

39

125

23

2 099

499

1 950

341

5 0 3 7

F F F F

11 0 8 9

D F D D

61 0 48 55

B E C B

18 12 13

2 F 19 F 126 F

0 F 0 F 1 F

0 F 1 F 8 F

-

1 F 1 F

7 F 8 F

0 F 0 F

1 E 1 E

1 1

0 F

0 F

0 F

0 F

1 E

-

3 F -

140 F -

1 F -

0 F -

0 F -

1 0

C C D

F F

F F

16. forts. Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007) Nötkreatur Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor) Kor för uppfödning av kalvar Övriga nöt 1 år och däröver Kalvar under 1 år Svin Avelssvin Slaktsvin 25 kg och däröver Smågrisar under 25 kg Får Tackor Baggar och lamm

Länsgrupp 2 Mjölk 100 000499 999

Länsgrupp 3 Mjölk 15 000100 00099 999 499 999

Riket Mjölk 500 000-

Köttdjur 15 00099 999

Blandat 100 000499 999

79

30

45

39

123

38

1 221

278

585

496

6 470

815

57 1 44 51

C F C C

12 F 8 F

17 B 11 C 13 C

52 1 33 41

C F C C

237 1 148 186

D F D C

1 18 19 28

F C D D

3 19 30 60

E E D E

-

-

-

0 F 4 F 1 F

19 E 274 E 589 E

1 F 1 F

3 F 4 F

2 F 3 F

4 E 3 E

2 F 2 F

Hästar

0 E

-

0 F

0 F

0 E

0 F

Fjäderfä Höns Kycklingar av värphönsras

0 F -

-

1 F -

-

0 F -

155 F 155 F


28

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2011 17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2011 Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007) Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU) Huvudbrukare Medbrukare och anhöriga Anställda Summa AWU Arbetsinsats i jordbruk, timmar Arbetstid för huvudbrukare Medbrukare och anhöriga Regelbundet anställda Tillfälligt anställda Summa timmar i jordbruk Arbetsinsats i skogsbruk, timmar Brukare, medbrukare och anhöriga Anställda Summa timmar i skogsbruk

Länsgrupp 1 Spannmål 15 00099 999

100 000499 999

Blandad veg. prod 15 00099 999

68

30

3 215

753

0,1 E 0,0 F 0,1 E 1 100 200 0 0 1 400

C E F F C

83 D 83 D

15 00099 999

100 000499 999

15 00099 999

42

39

125

23

2 099

499

1 950

341

0,7 0,4 0,5 1,5

D E E D

0,3 0,0 0,0 0,4

E F F E

2 000 1 100 1 200 100 4 400

C D E E C

1 400 300 100 0 1 800

D E F E D

45 F 62 F 107 F

Länsgrupp 2 Mjölk

Mjölk

0,6 E 0,0 F 0,7 E 2 100 400 0 2 400

26 E 26 E

C E F C

125 D 125 D

0,9 0,5 0,3 1,7

B D D B

2 700 1 800 800 0 5 300

B C D E B

74 E 74 E

0,9 C 0,1 F 1,0 C 2 400 500 0 3 000

C E F C

185 E 185 E

17. forts. Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007) Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU) Huvudbrukare Medbrukare och anhöriga Anställda Summa AWU Arbetsinsats i jordbruk, timmar Arbetstid för huvudbrukare Medbrukare och anhöriga Regelbundet anställda Tillfälligt anställda Summa timmar i jordbruk Arbetsinsats i skogsbruk, timmar Brukare, medbrukare och anhöriga Anställda Summa timmar i skogsbruk

Länsgrupp 2 Mjölk 15 00099 999

Länsgrupp 3 Mjölk 15 000100 00099 999 499 999

Riket Mjölk 500 000-

Köttdjur 15 00099 999

Blandat 100 000499 999

79

30

45

39

123

38

1 221

278

585

496

6 470

815

0,9 C 0,1 E 1,0 C

0,9 0,6 0,2 1,7

C D E C

0,9 1,0 2,9 4,8

C D D D

0,4 0,0 0,0 0,5

D E F D

0,8 0,2 0,4 1,4

C E F D

2 500 1 700 800 100 5 000

B D D E B

2 700 2 900 6 600 500 12 700

C D D E C

1 600 400 100 0 2 100

C D E F C

2 400 900 700 300 4 300

C D E F C

0,9 0,5 0,3 1,7

B D E C

2 600 1 600 900 0 5 100

B D D E B

85 E 3 F 88 E

2 600 800 0 0 3 400

B E F F C

253 E 253 E

46 E 11 F 57 E

17 F 85 F 102 F

205 D 14 F 218 D

47 E 47 E


29

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2011. Kronor per företag 18. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2011. SEK per holding Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007) Tillgångar i jordbruket Likvida medel och kortfristiga fordringar Lager produkter Köpta produktions- och bidragsrätter Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

Länsgrupp 1 Spannmål 15 00099 999

100 000499 999

Blandad veg. prod 15 00099 999

68

30

3 215

753

659 100 C 167 300 D 300 F

1 484 200 D 752 600 D -

Länsgrupp 2 Mjölk

Mjölk 15 00099 999

100 000499 999

15 00099 999

42

39

125

23

2 099

499

1 950

341

619 500 D 198 700 E

283 400 D 134 400 D

729 600 C 879 500 C

376 000 D 201 100 C

1 000 F

2 500 C

10 800 C

4 100 D

826 700 C

2 236 700 D

819 200 D

420 400 D

1 619 900 C

581 100 D

9 900 F 610 900 C

Stamdjur Maskiner Marknadsvärde på jordbruksfastighet Summa övriga tillgångar

35 800 F 3 201 800 D

68 000 F 612 200 D

100 900 D 274 700 D

679 000 C 1 618 400 C

179 100 C 435 200 D

5 622 600 C 9 569 000 E 6 243 500 C 12 806 500 D

7 986 400 C 8 666 600 C

1 651 800 D 2 027 400 C

6 277 700 C 8 575 100 C

1 377 600 D 1 991 900 C

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

7 070 200 C 15 043 300 D

9 485 700 C

2 447 700 C

10 195 000 C

2 573 100 C

Skulder i jordbruket Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder i jordbruket

1 099 400 D 92 000 D 1 191 400 D

4 683 600 E 1 362 400 D 6 045 900 D

1 209 400 E 177 400 E 1 386 800 E

196 300 E 54 200 E 250 500 E

3 509 400 C 565 300 D 4 074 700 C

185 700 E 56 100 E 241 800 D

2 373 500 E 17 400 E 18 000 F

2 157 600 F 20 500 F 25 900 F

954 500 E 2 800 E 4 400 F

2 640 100 D 10 700 E 31 300 E

4 096 200 C 34 200 E 50 300 E

3 368 000 D 28 800 E 67 900 E

2 408 900 E

2 204 000 F

961 700 E

2 682 000 D

4 180 700 C

3 464 600 D

417 200 D

601 800 F

344 800 E

210 200 E

1 701 400 D

227 800 E

Tillgångar i skogbruket Marknadsvärde skogsfastighet Maskiner och inventarier Övriga tillgångar Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket Summa skulder i skogsbruket


30

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

18. forts. Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007) Tillgångar i jordbruket Likvida medel och kortfristiga fordringar Lager produkter Köpta produktions- och bidragsrätter Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

Länsgrupp 2 Mjölk 100 000499 999

Länsgrupp 3 Mjölk 15 00099 999

100 000499 999

Riket Mjölk 500 000-

Köttdjur 15 00099 999

Blandat 100 000499 999

79

30

45

39

123

38

1 221

278

585

496

6 470

815

787 100 D 756 900 C

519 000 E 210 700 C

635 400 D 711 600 C

2 032 900 D 2 964 400 D

382 100 D 283 000 C

922 100 1 033 300

E D

11 600 D

12 500 C

41 000 C

45 100 C

300 F

7 300

F

1 555 600 C

742 300 D

1 388 100 C

5 042 400 D

665 500 C

1 962 700

D

595 800 C 1 523 400 C

150 800 C 680 600 D

558 900 C 1 632 300 C

2 654 900 D 4 028 500 C

144 900 C 622 200 C

231 500 2 005 300

D D

4 373 400 D 6 492 700 C

1 280 100 C 2 111 500 C

3 660 500 D 5 851 700 D

14 524 200 D 21 207 500 D

2 675 100 C 3 442 100 C

9 972 200 12 209 100

D D

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

8 048 300 C

2 853 700 C

7 239 700 C

26 249 900 D

4 107 600 C

14 171 800

D

Skulder i jordbruket Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder i jordbruket

2 826 400 D 549 900 D 3 376 400 D

364 800 E 74 000 E 438 800 D

1 947 700 D 386 400 D 2 334 100 D

13 496 700 D 3 461 700 E 16 958 400 D

736 200 D 103 200 D 839 500 C

4 558 200 695 600 5 253 800

E E D

2 900 500 D 38 400 E 104 800 E

5 216 200 D 18 100 E 76 200 E

4 665 000 D 28 300 E 58 200 E

5 736 400 E 75 500 E 39 300 E

4 146 500 C 34 800 E 74 600 E

5 364 000 20 400 24 400

E E E

3 043 800 D

5 310 500 D

4 751 500 D

5 851 200 E

4 255 900 C

5 408 900

E

1 351 300 E

471 000 D

1 402 200 D

3 703 400 E

826 100 D

1 803 900

E

Stamdjur Maskiner Marknadsvärde på jordbruksfastighet Summa övriga tillgångar

Tillgångar i skogsbruket Marknadsvärde skogsfastighet Maskiner och inventarier Övriga tillgångar Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket Summa skulder i skogsbruket


31

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2011. Kronor per företag 19. Investments in agriculture and forestry 2011. SEK per holding Länsgrupp 1 Spannmål

Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007)

100 000499 999

68

30

42

3 215

Maskiner Byggnader och byggnadsinventarier Markinventarier och markanläggningar Summa bruttoinvesteringar i jordbruk Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

15 00099 999

Blandad veg. prod 15 00099 999

133 600 D 57 200 E 1 600 F

753 968 100 E 251 300 F

4 900 F

15 00099 999

100 000499 999

15 00099 999

39

125

23

2 099

499

1 950

98 500 E 54 500 F

44 900 E 34 800 E

446 300 C 599 500 E

51 300 23 200

18 100 F

-

79 700 E 1 063 900 D

74 500

-

192 500 D 1 219 400 E

Länsgrupp 2 Mjölk

Mjölk

153 000 E

2 100 F

-

-

1 000 F

7 800 F

341 E E

E

-

19. forts. Länsgrupp Driftsinriktning Storleksgrupp, standardiserad intäkt, euro Antal företag i urvalet Antal företag i populationen (LBR 2007) Maskiner Byggnader och byggnadsinventarier Markinventarier och markanläggningar

Länsgrupp 2 Mjölk 100 000499 999 79

1 221

Länsgrupp 3 Mjölk 15 00099 999 30

278

100 000499 999 45

585

Riket Mjölk 500 00039

496

Köttdjur 15 00099 999

Blandat 100 000499 999

123

38

6 470

815

425 100 D

139 600 E

427 000 D

1 107 800 D

137 400 D

525 100 E

604 500 E

119 200 F

217 300 E

1 707 500 E

93 000 E

473 600 E

2 600 F

35 800 F

100 F

13 800 E 1 012 400 E

5 600 E

-

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

1 035 200 E

258 800 E

646 900 D

2 851 100 D

230 400 D

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

9 400 F

4 200 F

800 F

11 800 F

2 500 F

-


32

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

20. Intäkter för trädgårdsföretag 2011. Kronor per företag 20. Receipts in horticulture holdings 2011. SEK per holding Riket Antal företag i urvalet Antal företag i populationen Intäkter trädgårdsväxter, växthus Tomat Gurka Sallad, spenat Övriga trädgårdsväxter Summa intäkter trädgårdsväxter, växthus

12 241

1 570 100 470 300 204 700 34 700

E F F F

2 279 800

E

Intäkter trädgårdsväxter, friland

550 000

F

Intäkter jordbruksväxter och fruktodling

203 700

F

3 033 500

E

98 500

E

167 100

F

3 299 200

E

Summa intäkter växtodling Övriga intäkter Direktersättningar, stöd och bidrag Summa intäkter


33

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

21. Kostnader och resultat för trädgårdsföretag 2011. Kronor per företag 21. Costs and results in horticulture holdings 2011. SEK per holding Riket Antal företag i urvalet Antal företag i populationen

12 241

Förnödenheter Handelsgödsel Bekämpningsmedel Driv- och smörjmedel Utsäde Emballage, förpackningar mm Summa förnödenheter

140 300 50 900 41 800 266 000 293 200 792 200

E E F E E E

Underhåll Växthus och andra ekonomibyggnader Byggnadsinventarier Maskiner och redskap Summa underhåll

31 400 4 400 104 300 140 000

E E F E

Driftskostnader El Naturgas och olja för uppvärmning Försäkringar Personbil Diverse kostnader växtodling Allmänna omkostnader Summa driftskostnader

86 200 588 900 33 000 39 800 102 600 438 800 1 289 300

E E E E E E E

Summa kostnader före avskrivningar, arbets- och arrendekostnader

2 221 500

E

776 100

E

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

2 997 600

E

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

301 600

E

Arbetskostnader anställda

Avskrivningar Växthus Andra ekonomibyggnader, markanläggningar Fleråriga grödor, fruktträd Maskiner Summa avskrivningar till nukostnad

59 400

E

30 700 99 600 189 800

F E E

Resultat före avskrivningar och finansiellt netto till nukostnad

111 800

G

Arrendekostnader

150 100

F

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

-38 300

G

Finansiellt netto

124 200

E

-162 500

G

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad


34

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

22. Odlad yta för trädgårdsföretag 2011. 22. Land use for horticulture holdings 2011. Riket Antal företag i urvalet

12

Antal företag i populationen

241

Odlad yta Trädgårdsväxter, växthus m2 Tomat Gurka Sallad, spenat Övriga trädgårdsväxter Summa odlad yta, växthus

2 800 1 500 600 5 000

E F F

Trädgårdsväxter, friland ha

0

F

Jordbruksväxter, ha

0

F

E

23. Tillgångar och skulder i trädgårdsföretag 2011. Kronor per företag 23. Assets and debts in horticulture holdings 2011. SEK per holding Riket Antal företag i urvalet Antal företag i populationen Tillgångar i verksamheten Likvida medel och kortfristiga fordringar Lager produkter Köpta produktions- och bidragsrätter Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

12 241

2 181 300 F 82 100 F 300 F 2 263 700 F

Maskiner Marknadsvärde på fastighet Övriga tillgångar Summa övriga tillgångar

594 500 5 610 600 8 000 6 213 200

E E F E

Summa kalkylerade nuvärden i verksamheten

8 476 900 E

Skulder i verksamheten Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder i verksamheten

2 073 500 E 537 900 F 2 611 400 E


35

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Bokföringsundersökningar för att belysa den ekonomiska utvecklingen för grupper av jordbruksföretag har i Sverige genomförts under en lång följd av år. Benämningen på dessa undersökningar, som är urvalsundersökningar, är Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU). År 1976 övertog SCB denna undersökning från dåvarande Lantbruksstyrelsen och har därefter årligen genomfört den. På grund av den påbörjade avregleringen av jordbruket under början av 1990talet bedömdes denna undersökning vara av mindre betydelse än tidigare och urvalsstorleken minskades ganska kraftigt under dessa år. Efter 1995 har emellertid urvalsstorleken i JEU ökat eftersom det i samband med Sveriges medlemskap i EU ställdes krav på att Sverige ska genomföra en bokföringsundersökning av viss storlek och anpassad till EU:s företagsekonomiska system Farm Accountancy Data Network (FADN). För närvarande ingår drygt 1 000 jordbruksföretag från Sverige i denna statistik. Definitioner och förklaringar Målpopulationen i denna undersökning utgörs av jordbruksföretag som ägs eller arrenderas av enskild fysisk person eller fysiska personer i samverkan (s.k. enkelt bolag) eller som är handelsbolag (eller motsvarande) eller aktiebolag. Inom jordbruksstatistiken avses med jordbruksföretag vanligen verksamhet inom jordbruk, husdjursskötsel samt frukt- och trädgårdsodling som bedrivs under en och samma driftsledning. Företag som ägs av stat och kommun o dyl. tillhör inte JEU:s målpopulation. Vidare ska företagen vara av minst storleksklass 5, dvs. företag med standardiserade intäkter som överstiger 15 000 Euro. Standardiserade intäkter är ett storleksmått på jordbruksföretag som används inom EU och som utgår från standardiserade intäkter (exklusive stöd) för olika produktionsgrenar. Målpopulationen bestod år 2011 av knappt 29 000 jordbruksföretag. Den totala population som vanligen används inom jordbruksstatistiken (i huvudsak företag med mer än 2 hektar åker) uppgick detta år till 69 500 jordbruksföretag. I detta SM redovisas beräkningar av jordbruksföretagens genomsnittliga resultat från jordbruksdriften och skogsbruket. Ett stort antal intäkts-, kostnads- och resultatposter samt bakgrundsvariabler redovisas. Redovisning sker i form av genomsnittsvärden för grupper av jordbruksföretag, där indelningen bestäms av dels svensk typklassificering dels EU:s typklassificering. I redovisningen enligt svensk typklassificering används följande indelningsgrunder: -

riksområde, driftsinriktning och storlek (efter standardtimmar).

Riksområdena definieras enligt följande: -

RO 1 (Södra och mellersta Sveriges slättbygder): Götalands södra slättbygder (Gss), Götalands mellanbygder (Gmb), Götalands norra slättbygder (Gns), Svealands slättbygder (Ss).

-

RO 2 (Södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder): Götalands skogsbygder (Gsk), Svealands skogsbygder (Ssk).

-

RO 3 (Norra Sverige): Nedre Norrland (Nn), Övre Norrland (Nö).


36

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

Indelningen i 3 riksområden The division in 3 major regions

Riksområde 1 Södra och mellersta Svriges slättbygder Riksområde 2 Södra och mellersta Svriges skogs- och dalbygder Riksområde 3 Norra Sverige

Ungefärlig skala 1:7 milj.

I redovisningen enligt EU:s typklassificering används följande indelningsgrunder: -

länsgrupp, driftsinriktning och storlek (efter Standardiserad intäkt, euro).

Länsgrupperna definieras enligt följande: -

LG 1: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Blekinge, Skåne, Hallands, del av Västra Götalands (f.d. Skaraborgs), Örebro och Västmanlands län.

-

LG 2: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, del av Västra Götalands (f.d. Göteborg och Bohus samt Älvsborgs), Värmlands och Dalarnas län.

-

LG 3: Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Så görs statistiken Denna statistiska undersökning genomförs som en urvalsundersökning bland jordbruksföretag med stratifierat, slumpmässigt och roterande urval. För varje företag i urvalet insamlas en stor mängd uppgifter från olika källor. Uppgiftsinsamlingen har anpassats till kraven för EU:s bokföringsundersökning FADN. Merparten av uppgifterna hämtas från företagens bokföringsmaterial avseende inkomster och utgifter så att driftsbokslut kan upprättas för de utvalda jordbruksföretagen. Utöver detta hämtas uppgifter från lantbruksregistret (LBR), från administrativa register vid Jordbruksverket och direkt från jordbrukarna via besöks- och telefonintervjuer.


Statens Jordbruksverk

37

JO 40 SM 1301

Statistikens tillförlitlighet I denna statistik förekommer täckningsfel, urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Den största felkällan bedöms vara urvalsfelet. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt endast genom beräknade medelfel för samtliga redovisade skattningar. Medelfelet är ett mått på precisionen i skattningarna och avspeglar urvalsfel och effekten av andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom bortfallsfel eller mätfel. Medelfelen blir stora inom redovisningsgrupper med få jordbruksföretag i urvalet och/eller där variationen mellan företagen är stor i enskilda uppgifter. Urvalet är ett stratifierat slumpmässigt urval av jordbruksföretag. Ett roterande urvalsförfarande tillämpas, vilket innebär att urvalsföretagen ingår i undersökningen flera år i rad och att en del av urvalet byts varje år. För närvarande förnyas urvalet med ca 1/10 varje år. Under de senaste åren har rotationstiden förlängts något. Fr.o.m. undersökningsåret 2010 stratifieras urvalet enligt EU:s typologi efter länsgrupp, driftsinriktning och ekonomisk storlek uttryckt som standardisera intäkt. Urvalet omfattar fr.o.m. 1998 samtliga driftsinriktningar i jordbruket utom fjäderfä. Totalt finns drygt 1 000 företag i urvalet för den undersökning som avser år 2011. I likhet med andra bokföringsundersökningar har JEU stora bortfallsproblem som påverkas av att deltagandet i JEU innebär relativt stor uppgiftslämnarbörda. Bortfallets storlek har under senare år varit ca 50 % första året för de företag som valts ut att delta. Detta bortfall ersätts av andra företag (substitutionsföretag) från tilläggsurval enligt EU:s regler. För övriga delar av urvalet har bortfallet varit någon procent. Ett stort bortfall kan ha snedvridande effekt på undersökningens resultat. Speciella studier av bortfallet har gjorts vid några olika tillfällen, senast 2007. Vid dessa studier har bl.a. bortfallsföretagens uppgifter i lantbruksregistret (LBR) jämförts med de deltagande företagens LBR-uppgifter. Resultaten av den senaste studien har inte visat på anmärkningsvärt stora skillnader. Detta bortfall bedöms därför i mindre grad påverka statistikens kvalitet. Eventuell över- eller undertäckning i urvalsramen bedöms påverka statistikens kvalitet i endast liten grad. Undertäckning förekommer som följd av att lantbruksregistret avseende 2007 (LBR 2007) vid det senaste tillfället använts som urvalsram för dragning av nya företag. I urvalet ingår därför inte företag som startats efter juni 2007. Övertäckning förekommer till följd av att vissa utvalda företag inte tillhör populationen eller har lagts ned. Enskilda jordbruksföretag ingår i urvalet under ett antal på varandra följande år. Företag för vilka driftsinriktning eller storlek förändras mellan två år får byta redovisningsgrupp mellan dessa år. Primäruppgifterna från företagen registreras vid SCB elektroniskt och kontrolleras både manuellt och maskinellt. I den maskinella granskningen genomförs logiska kontroller och rimlighetskontroller. Rättningar sker i huvudsak manuellt, men i viss utsträckning maskinellt. I undantagsfall tas kontakter med uppgiftslämnarna av de bokföringsföretag som samlar in uppgifterna direkt från jordbruksföretagen. Uppgiftslämnarfel torde i många fall upptäckas av bokföringsföretagen.

Statistikens jämförbarhet över tiden I stort sett samma grupper av företag har studerats sedan 1988 och variabelinnehållet har också varit i stort sett oförändrat sedan ett tiotal år tillbaka. Fr.o.m. JEU 1996 gjordes dock en anpassning av datainnehållet till FADN-kraven, vilket på vissa punkter försvårar jämförelser. Ytterligare ändringar har gjorts fr.o.m. JEU 2002, då en fullständig anpassning till FADN-principerna har gjorts. Det finns också en rad mindre skillnader mel-


38

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

lan EU:s definitioner och de definitioner som tidigare användes i den svenska redovisningen. I tabell 1 till tabell 5 är den största förändringen att värdeändringen av stamdjur nu direkt påverkar intäkterna genom att ingående lager av stamdjur värderas till priser vid årets början. I den tidigare SM-redovisningen värderades ingående lager av stamdjur till priser vid årets slut. Vidare finns en marginell förändring i fördelningen av intäkter och kostnader mellan jordbruk och annan verksamhet, t.ex. skogsbruk. En förändring av beräkningen av kostnaden för arbetskraft har gjorts vilken innebär att kostnaden för anhörig arbetskraft inte ingår bland kostnaderna. Det finns också mindre förändringar avseende vilken rubrik olika kostnader faller under. Redovisningen av arbetstid har bantats och avser endast arbetstid för löpande arbete i företaget. Arbetstid för ny- till- eller ombyggnad redovisas inte. Från 2007 års undersökning ändrades metoden för kapitalvärdering av byggnader. Den tidigare metoden användes sedan mitten av 90-talet. Liksom tidigare beräknas ett nuvärde för byggnaderna baserat på ett återanskaffningsvärde. Före 2007 har byggnadernas återanskaffningsvärde värderats efter bedömningar av bl. a. standard och skick, medan det från 2007 baseras på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden för byggnader har samtidigt kortats, vilket i många fall medför lägre avskrivningskostnader för företag med mestadels äldre byggnader och högre avskrivningskostnader för företag med nya byggnader.

Bra att veta Inom EU tillämpas en företagsklassificering som grundas på s.k. Standardiserad intäkt, euro. Denna klassificering har fr.o.m. JEU 1997 införts i den nationella redovisningen parallellt med den svenska typologin. Grupperingen av företagen i olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystemet innebär inte att resultatutvecklingen för enskilda produktionsgrenar kan renodlas. Detta sammanhänger med att företagen väljs efter sin huvudsakliga driftsinriktning. Annan statistik Statistikuppgifterna från denna undersökning kommer att översändas till EUkommissionen. Dessa uppgifter kommer att användas tillsammans med motsvarande statistik från övriga EU-länder för analyser av resultaten för olika grupper av jordbruksföretag inom EU. Ekonomisk statistik för hela jordbrukssektorn redovisas inom statistikgrenen EAA – ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Denna statistik publiceras på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se. Elektronisk publicering Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.


39

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

In English Summary If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link “Första sidan – I korta drag” above, then click on the link “Hela publikationen (PDF)”. Background The Farm Economic Survey (JEU) is an annual book-keeping survey. The aim of the survey is to illustrate the development of receipts and costs in agriculture. As a member state of the EU Sweden is obliged to deliver data to the Farm Accountancy Data Network (FADN). A database containing data on 1 020 farms was delivered 2011 to DG AGRI at the EU Commission. The base of the calculations is net profit or loss in agriculture at current costs. The current cost for an asset is the replacement value reduced by depreciation. Results The results shown in the tables are the final statistics based on Swedish typology as well as EU typology and show receipts and costs in agriculture for the year 2011. Generally, dairy, beef cattle and pig farmers achieved lower net incomes in 2011 compared with 2010. Both the price for milk and the value of the livestock decreased in the dairy production which led to lower results than previous year. At the same time, the operating costs, depreciations and other overheads increased for livestock in general during 2011. The tables indicate that the gross margin decreased for the dairy and beef cattle farmers while it increased for the crop and pig farmers compared with the previous year. As a result of higher prices the net profit for the crop producers increased significantly in 2011.

List of tables Explanation of symbols Swedish typology 1. Receipts, costs and results for holdings with crop production 2010 and 2011. Average per holding, SEK 2. Receipts, costs and results for holdings with milk production 2010 and 2011. Average per holding, SEK 3. Receipts, costs and results for holdings with beef and pig production 2010 and 2011. Average per holding, SEK 4. Receipts in agriculture 2011. SEK per holding 5. Costs and results in agriculture 2011. SEK per holding 6. Receipts, costs and results in forestry 2011. SEK per holding 7. Use of arable land 2011. Hectares per holding 8. Average number of livestock 2011 9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2011 10. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2011. SEK per holding 11. Investments in agriculture and forestry 2011. SEK per holding EU typology 12. Receipts in agriculture 2011. SEK per holding 13. Costs and results in agriculture 2011. SEK per holding 14. Receipts, costs and results in forestry 2011. SEK per holding

7 7 7 8 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 21 23 25


40

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

15. Use of arable land 2011. Hectares per holding 16. Average number of livestock 2011 17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2011 18. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2011. SEK per holding 19. Investments in agriculture and forestry 2011. SEK per holding 20. Receipts in horticulture holdings 2011. SEK per holding 21. Costs and results in horticulture holdings 2011. SEK per holding 22. Land use for horticulture holdings 2011. 23. Assets and debts in horticulture holdings 2011. SEK per holding

List of terms Aktiebolag

Joint-stock company

Allmänna omkostnader

Expenditures

Anhöriga

Relatives

Anställda

Employees

Antal

Number

Arbete

Labour

Arbetsinsatser

Labour input

Arbetskostnader för anställda

Labour costs of employees

Arbetskraft

Labour force

Arbetskraftenheter

Annual Work Units, AWU

Arbetstid

Working hours

Arealersättning

Area payments

Arrendekostnader

Rents paid

Avelssvin

Breeding pigs

Avskrivningar

Depreciations

Avskrivningskostnader

Depreciation costs

Baggar och lamm

Rams and lambs

Baljväxter

Leguminous plants

Bekämpningsmedel

Pesticides

Betesmark

Pasture

Bokföringsuppgifter

Accountancy data

Brukare

Holder, farmer

Brukarfamilj

Holder`s family

Bruttoinvesteringar

Gross investments

Bruttoresultat

Net earnings, net income

Byggnadsinventarier

Fixtures

Direktersättningar

Direct payments

Diverse kostnader

Other overheads

Djurbidrag

Livestock premiums

26 27 28 29 31 32 33 34 34


41

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

Djurskötsel

Animal breeding

Driftsinriktning

Type of farming

Driftkostnader

Production costs

Driv- och smörjmedel

Fuel oil and lubricants

Ekologisk odling

Organic farming

Ekonomibyggnad

Farm building

El

Electricity

Energiskog

Energy forest

Ersättningar

Compensations

Fabrikspotatis

Potatoes for processing

Finansiellt netto

Interest paid

Fjäderfä

Poultry

Frövall

Seed ley

Fruktträd

Fruit tree

Fysisk person

Individual farmer

Företag

Holding

Förnödenheter

Requisites

Försäkringar

Insurances

Grovfoder och bete

Roughage and pasture

Grödor

Crops

Gurka

Cucumber

Gårdstöd

Single payment scheme

Handelsbolag

General partnership

Handelsgödsel

Fertilisers

Huvudbrukare

Main holder

Hästar

Horses

Höns

Fowls

Industrigröda

Industrial crop

Inkomst

Income

Intäkter

Receipts/revenue

Jordbruksfastighet

Agricultural real estate

Jordbruksföretag

Agricultural holding

Jordbruksverket

Swedish Board of Agriculture

Jordbruksväxter

Agricultural plants

Kalkylerade nuvärden

Calculated present values

Kalvar

Calves

Kapitalinsats

Capital investment

Kompensationsbidrag

Compensatory payments

Kor

Cows

Kortfristiga fordringar

Short-term claims


42

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

Kortfristiga skulder

Short-term liabilities

Kostnader

Costs

Kycklingar

Chickens

Köpfodermedel

Purchased feeding-stuffs

Köttdjur

Beef cattle

Lager

Stock

Lagerförändring

Change of stock

Lagerprodukter

Stock

Leveransvirke

Delivery logs

Likvida medel

Liquid assets

Långfristiga skulder

Long-term liabilities

Län

County

Markanläggningar

Fixed capital in roads and ditches

Markinventarier

Properties (such as permanent fences etc.)

Marknadsvärde

Market value

Maskiner

Machinery

Massa

Pulp wood

Matpotatis

Food-potatoes

Medbrukare

Co-holder/second holder

Miljöersättningar

Agri-environmental payments

Mjölk

Milk

Mjölkkor

Dairy cows

Målpopulation

Target population

Naturgas

Natural gas

Naturauttag

Benefits in kind

Nettoresultat

Net profit/loss

Norra Sverige

Northern Sweden

Nukostnad

Current cost

Nöt, nötkreatur

Cattle

Oljelin

Linseed

Oljeväxter

Oil seed

Omsättning

Turnover

Personbil

Car

Population

Population

Produktions- och bidragsrätter

Quotas and other rights

Redskap

Equipment

Regelbundet anställda

Regular employees

Resultat

Trading result

Riksområde

Major region

Räntenetto

Net interest


43

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

Sallad

Lettuce

Sinkor och utslagskor

Dry- and cull-dairy cows

Skog(en)

Forest

Skog på rot

Standing forest

Skogsbruk

Forestry

Skogsareal

Forest land

Skogsfastighet

Forest property

Skogsvård

Silviculture

Skulder

Liabilities

Slaktsvin

Fattening pigs

Slåtter- och betesvall

Pastures and meadows

Smågrisar

Piglets

Sockerbetor

Sugar beets

Spannmål

Grain

Spenat

Spinach

Stamdjur

Animals for breeding

Storleksgrupp

Size

Summa

Total

Svin

Pigs

Södra och mellersta Sveriges skogsoch dalbygder

Forest districts in Central and Southern Sweden

Södra och mellersta Sveriges slättbygder

Plain districts in Central and Southern Sweden

Tackor

Ewes

Tillfälligt anställda

Temporary employees

Tillgångar

Assets

Timmar

Hours

Tomat

Tomato

Träda

Fallow

Trädgårdsföretag

Horticultural holdings

Trädgårdsväxter

Horticultural plants

Typklassificering

Typology

Underhåll

Maintenance

Uppfödning av kalvar

Breeding of calves

Urval

Sample

Utsäde

Seed

Uttagen areal

Arable land set aside

Vall och rotfrukter

Root crops

Värphönsras

Laying hens

Växthus

Greenhouse

Växtodling

Crop production


44

Statens Jordbruksverk

JO 40 SM 1301

Åker under eget bruk

Arable land

Åkermark

Arable land

År

Year

Ägg

Eggs

Övriga kostnader

Other overheads

JO40SM1301  
JO40SM1301  

This is the description