Page 1

JO 10 SM 1301

Jordbruksmarkens användning 2012 Slutlig statistik Use of agricultural land 2012 Final statistics

I korta drag Oförändrad areal åkermark Den totala arealen åkermark var 2 608 300 hektar år 2012. Det innebär en minskning med 10 600 hektar (-0,4 %) sedan 2011. Sedan år 2005 har arealen åkermark minskat med 94 800 hektar (-4 %).

Ökad areal för spannmålsodling Den totala spannmålsarealen var 1 000 200 hektar år 2012. Det innebär en ökning med 7 500 hektar (+0,8 %) jämfört med år 2011. Jämfört med år 2005 har spannmålsarealen minskat med 23 700 hektar (-2 %). Vetearealen minskade med 48 400 hektar (-12 %) jämfört med år 2011. Jämfört med år 2005 har vetearealen ökat med 13 600 hektar (+4 %). Havrearealen ökade med 15 100 hektar (+8 %) jämfört med år 2011. Jämfört med år 2005 har havrearealen minskat med 3 900 hektar (-2 %). Kornarealen ökade med 46 000 hektar (+14 %) jämfört med 2011.

Ökad areal för oljeväxtodling Arealen för raps och rybs var 110 000 hektar år 2012. Det innebär en ökning med 15 100 hektar (+16 %) sedan år 2011. Sedan 2005 har arealen för raps och rybs ökat med 27 800 hektar (+34 %).

Minskad areal betesmark Den totala arealen betesmark var 440 600 hektar år 2012. Det innebär en minskning med 6 300 hektar (-1 %) jämfört med år 2011.

Ylva Olsson, 036 – 15 64 10 statistik@jordbruksverket.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN 1654-4102 Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 5 februari 2013. Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.


2

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

Innehåll Statistiken med kommentarer

3

Uppgifter per kommun och stödområde Ökad spannmålsareal samt ökad areal för oljeväxter Jordbruksmarkens fördelning per län Antal jordbruksföretag Förändring av betesmark Antal hektar åkermark per jordbruksföretag Andel företag och hektar fördelade på storleksgrupp åker

3 3 6 7 8 9 9

Tabeller

11

Teckenförklaring 11 1a. Areal spannmål 2012, hektar 12 1b. Antal företag med odling av spannmål 2012 13 2a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2012, hektar 14 2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2012 15 3a. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2012, hektar 16 3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2012 17 4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2012, hektar 18 4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2012 19 5a. Areal betesmark och slåtteräng 2012, hektar 20 5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2012 21 Fakta om statistiken

22

Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar

22 22

Så görs statistiken

23

Statistikens tillförlitlighet

23

Bra att veta

24

Annan statistik Elektronisk publicering

24 24

In English

25

Summary The total area of arable land is unchanged The area of cereals has increased The area of oilseeds has increased The area of pasture and meadow has decreased

25 25 25 25 25

List of tables

25

List of terms

25


Statens Jordbruksverk

3

JO 10 SM 1301

Statistiken med kommentarer Uppgifter per kommun och stödområde I detta Statistiska meddelande redovisas arealer och antal företag för riket uppdelat efter län, produktionsområde, storleksgrupp åkermark samt storleksgrupp jordbruksmark. Arealer och antal företag uppdelat på län, kommun samt stödområde redovisas i Jordbruksverkets statistikdatabas på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/statistik. Ökad spannmålsareal samt ökad areal för oljeväxter Alla värden i texten nedan och i tablå A är avrundade till närmsta 100-tal, medan alla förändringar i hektar och procent är beräknade på de faktiska värdena som redovisas i tabellerna 1a till 5a. Av tablå A framgår att åkermarken år 2012 var 2 608 300 hektar. Det innebär en minskning med 94 800 hektar (-4 %) sedan år 2005 och minskning med 10 600 hektar (-0,4 %) sedan 2011. Den totala arealen betesmark var 440 600 hektar år 2012, vilket är en minskning med 72 900 hektar (-14 %) jämfört med år 2005. Totalt har arealen jordbruksmark minskat med 167 700 hektar (-5 %) till 3 048 800 hektar under perioden 2005 till 2012. Den totala spannmålsarealen var 1 000 200 hektar år 2012. Det innebär en ökning med 7 500 hektar (+0,8 %) jämfört med år 2011. Korn ökade mest procentuellt (+14 %) till 373 800 hektar, havrearealen ökade med 15 100 hektar (+8%) medan vetearealen minskade med 48 400 hektar (-12 %) jämfört med 2011. Jämfört med år 2005 minskade spannmålsarealen med 23 700 hektar (-2 %). Vete ökade med 13 600 hektar (+4 %) jämfört med 2005. Övriga spannmål minskade under samma period. Råg, rågvete och blandsäd som här benämns resterande spannmål, hade den största minskningen, gällande både antal hektar (-28 700) och procent (-32 %) sedan 2005. Jämfört med 2005 minskade arealen för korn med 4 700 hektar (-1 %) och arealen för havre med 3 900 hektar (-2 %). Gruppen baljväxter som bland annat består av ärtor, åkerbönor, konservärtor och bruna bönor odlades på 40 300 hektar år 2012, vilket är en minskning med 1 400 hektar (-3 %) jämfört med 2011 och en minskning med 500 hektar (-1 %) jämfört med 2005. Vall och grönfoderväxter odlades på 1 177 100 hektar 2012, vilket är en minskning med 18 100 hektar (-2 %) jämfört med 2011. Jämfört med 2005 är det en ökning med 110 200 hektar (10 %). I figur A kan man se att arealen för vall och grönfoderväxter ökat varje år från 2003 till 2011. En anledning till denna ökning är det nya stödsystem som infördes i jordbruket år 2005. Sockerbetsarealen upptog 39 000 hektar år 2012. Det innebär en minskning med 600 hektar (-2 %) jämfört med 2011. Jämfört med år 2005 har arealen minskat med 10 200 hektar (-21 %). En anledning till den stora minskningen är att stöden för sockerbetor förändrades år 2005. Potatisarealen har minskat med 5 700 hektar (-19 %) sedan 2005. Jämfört med 2011 har arealen för potatis minskat med 2 900 hektar (-11 %). Arealen av raps och rybs upptog 110 000 hektar år 2012, vilket nästan är på samma nivå som 2010 efter en minskning 2011. Arealen raps och rybs har ökat med 15 100 hektar (+16 %) jämfört med år 2011. Sedan år 2005 har arealen för raps och rybs ökat med 27 800 hektar (+34 %). I figur A ser man att arealen för raps och rybs har ökat varje år från år 2003 till 2010. Arealen i träda var 151 500 hektar år 2012. Det innebär en minskning med 2 700 hektar (-2 %) jämfört med 2011. Sedan år 2005 har arealen i träda minskat med 169 800 hektar (-53 %). Under 2008 försvann kravet på att en del areal måste ligga i träda, vilket man ser tydligt i figur A. Ospecificerad åkermark är areal som ej kunnat specificeras per gröda och tillhör företag som inte söker något EU- stöd. Den var 9 800 hektar år 2012, vilket är oför-


4

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

ändrat jämfört med 2011. Jämfört med 2005 minskade arealen med 21 700 hektar (-69 %). Ej utnyttjad åkermark fanns inte med i 2012 års stödansökan och är således lika med noll. Tablå A. Jordbruksmarkens fördelning för företag som ingår i Lantbruksregistret. Hela riket, hektar (avrundade värden) 2010

1

2005

2007

2011

2012

Spannmål

1 024 000

990 100

962 800

992 800 1 000 200

därav vete

354 800

361 500

400 000

416 800

368 400

därav korn

378 600

326 700

318 800

327 800

373 800

därav havre

200 100

207 900

164 400

181 200

196 200

därav resterande

90 500

93 900

79 600

67 000

61 800

Baljväxter

40 900

28 600

46 100

41 700

40 300

Vall och grönfoderv. 1 066 900 1 127 600 1 194 700 1 195 300 1 177 100 Potatis

30 500

28 400

27 200

27 700

24 700

Sockerbetor

49 200

40 700

37 900

39 600

39 000

82 200

87 800

110 200

94 900

110 000

54 900

53 800

67 200

63 000

55 500

321 300

280 600

176 800

154 200

151 500

31 600

8 200

10 500

9 800

9 800

1 800

2 000

..

..

..

Raps och rybs Övriga växtslag

2

Träda Ospecificerad 3 åkermark Ej utnyttjad åkermark Summa åkermark

Summa betesmark och slåtteräng Summa jordbruksmark

2 703 100 2 647 700 2 633 500 2 618 900 2 608 300

513 500

489 300

451 900

446 900

440 600

3 216 600 3 137 000 3 085 400 3 065 800 3 048 800

Anm: Värdena är avrundade till närmsta 100-tal, förändringar i hektar och procent som redovisas i texten är beräknade på faktiska värden. 1)

År 2010 har definitionen på vilka företag som ingår i LBR ändrats, se vidare avsnittet ”Fakta om statistiken”.

2)

Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

3)

Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.


5

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

Figur A. Areal i tusen hektar för utvalda grödgrupper åren 1999–2012 1 400 1 200 1 000 Spannmål

800

Vall och grönfoderväxter 600

Rabs och rybs Träda

400 200 0 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Av figur B framgår att spannmålsodlingen år 2012 utnyttjade 33 % av den totala jordbruksarealen, vall och grönfoderväxter 39 %, betesmark 14 % och träda 5 %. Endast en mindre del av arealen utnyttjades för odling av baljväxter, potatis, sockerbetor, raps och rybs respektive övriga växtslag. Figur B. Jordbruksmarkens användning år 2012

Spannmål Baljväxter Vall och grönfoder Potatis Sockerbetor Raps och rybs Övriga växtslag Träda Summa betesmark 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Av figur C framgår att inom spannmålsodlingen var odlingen av vete och korn störst med vardera 37 % av arealen och därefter havre med 20 % av arealen. Råg, rågvete och blandsäd svarade tillsammans för endast 6 % av arealen. Sedan 2011 har andelen vete minskat från 42 % av spannmålsarealen, andelen korn ökat från 33 % och andelen havre har ökat från 18 % till 20 % av spannmålsarealen.


6

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

Figur C. Spannmålsarealens fördelning år 2012

Vete

Råg

Korn

Havre

Rågvete

Blandsäd

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Jordbruksmarkens fördelning per län Av figur D framgår att en stor del av landets åkermark år 2012 fanns i Västra Götalands län och i Skåne län. Sammanlagt 912 300 hektar åkermark fanns i dessa län. Mest betesmark och slåtteräng fanns i Kalmar län med 72 100 hektar, följt av Västra Götalands- samt Skåne län. Figur D. Jordbruksmarkens fördelning per län i tusen hektar år 2012 Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Åkermark Betesmark

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Av figur E framgår det att andelen åker- respektive betesmark skiljer sig åt mellan länen. Västerbottens län har den procentuellt största andelen åkermark, där 97 % av jordbruksmarken är åkermark. Kalmar län har den procentuellt största andelen betesmark, där 37 % av jordbruksmarken är betesmark. Detta är samma fördelning som för 2011.


7

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

Figur E. Jordbruksmarkens fördelning per län år 2012 Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Åkermark Betesmark

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Antal jordbruksföretag Tablå B visar att antalet jordbruksföretag som ingår i Lantbruksregistret, LBR, år 2012 var 68 155 stycken, vilket var 2 936 stycken färre än år 2010. Detta motsvarar en minskning med 4 %. Minskningen av företag är störst bland företagen med mellan 2 till 5 hektar åkermark, 1 505 stycken (-13 %). Antal företag ökade i två grupper, de som har upp till 2,0 hektar åkermark (+513 företag, +14 %) och de som har över 100 hektar åkermark (+143 företag, +2 %). Företag som har djur men ingen jordbruksmark svarar för den största andelen av de 513 företag som tillkommit i gruppen med upp till 2,0 hektar åkermark. Tablå B. Jordbruksföretag som ingår i Lantbruksregistret efter storleksklass åkermark, hektar Storleksklass åkermark

Antal företag 2010

-2.0

2011

Förändring 2010–2012 2012

Antal

Procent

3 785

4 027

4 298

513

14

2,1- 5,0

11 601

10 636

10 096

-1 505

-13

5,1- 10,0

13 943

13 895

13 802

-141

-1

10,1- 20,0

13 008

12 838

12 553

-455

-3

20,1- 30,0

6 603

6 401

6 219

-384

-6

30,1- 50,0

7 490

7 253

6 990

-500

-7

50,1- 100,0

8 205

7 907

7 598

-607

-7

Över 100,0

6 456

6 513

6 599

143

2

71 091

69 470

68 155

-2 936

-4

Totalt


8

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

Av figur F framgår att de allra flesta företag återfanns i Skåne eller Västra Götaland. Åkermarken i Västra Götalands län brukas av knappt 13 000 företag och åkermarken i Skåne län brukas av drygt 8 400 företag. Värt att notera är att ett och samma företag kan förekomma flera gånger i diagrammet om företaget har mark i fler än ett län och/eller har både åkermark och betesmark i ett län. Det är antal jordbruksföretag som brukar åkermark och betesmark i respektive län som avses, inte hur många företag som har sin adress i respektive län. Figur F. Antal jordbruksföretag i tusental per län år 2012 Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Åkermark Betesmark

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens 0

2

4

6

8

10

12

14

Förändring av betesmark Arealen betesmark har ändrats genom åren, vilket framgår i figur G. Förändringarna kan till viss del förklaras av hur stödsystemen har definierat betesmark. År 2010 har definitionen på vilka företag som ingår i LBR ändrats, se vidare avsnittet ”Fakta om statistiken”. Detta får till följd att arealen betesmark år 2010 ökar med 29 200 hektar jämfört med arealen enligt den gamla definitionen av LBR år 2010. Figur G. Areal betesmark i tusen hektar åren 2002–2012 600

500

400

300

200

100

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2010 gammal def.

2011

2012


Statens Jordbruksverk

9

JO 10 SM 1301

Antal hektar brukad åkermark per jordbruksföretag Karta A visar att genomsnittet av antal hektar åkermark per jordbruksföretag skiljer sig åt i landet. Exempelvis skiljer det totalt drygt 21 000 hektar och 4 570 företag mellan Västra Götalands län och Skåne län. Detta medför att företagen i Skåne län i genomsnitt brukar 17 hektar mer åkermark än företagen i Västra Götalands län. Företagen i Östergötlands län brukar flest hektar i genomsnitt, 61 hektar, medan företagen i Kronobergs län har minst hektar i genomsnitt, 20 hektar. Karta A. Genomsnittligt antal hektar åkermark per jordbruksföretag i respektive län 2012

Andel företag och hektar fördelade på storleksgrupp åker Figur H visar hur stor andel av företagen som finns inom respektive storleksgrupp åker. 2012 återfanns störst andel av företagen i gruppen som har 5,1-10 hektar åker-


10

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

mark, 21 %. Sedan 2006 har andelen företag som har 5,1-20,0 hektar åkermark och företag med mer än 100 hektar åkermark ökat medan resterande grupper har minskat. År 2010 ändrades gränserna för vilka företag som ingår i Lantbruksregistret (LBR). År 2009 och tidigare gällde att företagen hade minst 2,0 hektar åkermark medan det från och med 2010 gäller att företagen ska ha mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark. Den här statistiken baseras på företag som sökt stöd. 2009 och tidigare var kraven att företaget skulle bruka minst 0,3 hektar jordbruksmark. Sedan 2010 gäller det att företaget ska bruka minst 4,0 hektar jordbruksmark. Dessa saker tillsammans bidrar troligen till att andelen företag i grupperna mindre än 2 hektar och 5,1-20 hektar ökat mellan 2009 och 2010 samtidigt som gruppen 2,1-5 hektar minskat. Figur H. Andel företag i respektive storleksgrupp åker 2006–2012 25% -2

20%

2,1-5,0 5,1-10,0

15%

10,1-20,0 20,1-30,0

10%

30,1-50,0 50,1-100,0

5%

100,10% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I figur I ser man att över 50 % av åkermarken i landet brukas av företag som finns i gruppen mer än 100 hektar åkermark. Detta är en ökning sedan 2007 då det var under 45 % av åkermarken som brukades av företagen i den gruppen. Figur I. Andel hektar i respektive storleksgrupp åker 2006–2012 60% 50%

-2 2,1-5,0

40%

5,1-10,0 10,1-20,0

30%

20,1-30,0 20%

30,1-50,0 50,1-100,0

10%

100,10% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


11

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols – 0 0,0 .. . *

Noll Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges Uppgift kan inte förekomma Preliminär uppgift

Zero Less than 0.5 Less than 0.05 Data not available Not applicable Provisional figure


12

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

1a. Areal spannmål 2012, hektar 1a. Areas under cereals in 2012, hectares Område Storleksgrupp åker

Höstvete

Vårvete

Vårkorn

Havre

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

13 491 29 083 22 086 50 200 1 201

1 225 9 305 4 165 4 445 1 004

143 1 161 543 2 860 36

52 41 53 841 1

9 582 31 839 14 031 17 680 5 840

4 630 9 193 10 894 9 068 6 350

453 941 2 045 3 576 313

286 1 413 719 1 750 1 209

29 860 82 975 54 536 90 421 15 952

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

350 10 794 8 994 3 066 90 748

1 147 1 966 3 699 1 275 9 899

56 538 887 137 12 288

13 1 873 1 952 225 3 468

2 384 10 501 13 880 3 682 86 674

3 723 3 389 1 527 763 10 747

256 3 625 2 699 445 3 717

272 888 183 94 405

8 201 33 574 33 821 9 688 217 945

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

4 253 27 144 942 9 236 9 445

6 332 19 037 2 863 7 348 6 979

200 2 086 159 388 235

158 312 42 99 1

24 216 60 875 11 808 16 906 20 124

8 905 75 949 10 920 14 451 15 809

1 890 2 761 145 582 247

488 6 782 203 294 188

46 441 194 946 27 083 49 305 53 027

1 925 578 30 2 1

1 624 1 554 214 99 407 216

299 10 0 2

-

8 132 9 698 3 471 2 320 7 574 3 470

4 241 3 596 555 144 898 489

138 39 10 4 -

69 104 263 103 134 52

16 427 15 577 4 543 2 666 9 018 4 231

74 266 38 178 70 939 83 490 10 334 6 101 257 2

11 774 8 436 18 528 30 255 9 042 4 636 1 509 624

6 067 7 381 4 590 2 580 977 414 15 2

2 201 5 183 1 069 271 389 18 -

77 619 46 815 63 311 97 554 34 938 18 171 15 187 11 092

12 993 5 703 65 246 59 229 32 872 15 240 3 549 1 407

2 658 7 749 4 494 4 238 3 585 1 139 16 4

321 607 4 788 2 816 5 320 1 409 434 206

187 899 120 052 232 965 280 433 97 457 47 128 20 967 13 338

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

3 92 700 3 336 5 333 15 145 45 499 213 459

51 296 1 248 1 912 4 805 14 885 61 607

0 32 90 440 672 1 382 3 741 15 668

19 25 170 201 472 1 649 6 595

8 415 2 405 10 368 14 154 31 592 78 750 226 995

4 492 2 762 9 509 11 301 23 519 46 114 102 538

21 97 495 780 1 980 4 600 15 910

0 49 262 745 665 1 835 4 060 8 283

15 1 171 6 637 26 312 35 019 80 730 199 298 651 055

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

67 624 3 007 4 906 13 823 42 656 218 484

30 263 1 151 1 619 4 600 13 544 63 597

21 86 369 582 1 332 3 390 16 247

11 27 132 161 416 1 345 7 040

289 2 051 9 059 12 524 28 521 74 329 237 914

299 2 227 8 380 10 222 21 379 45 597 108 137

14 75 437 680 1 553 3 932 17 193

22 210 541 546 1 346 3 705 9 530

754 5 562 23 075 31 240 72 968 188 497 678 144

Riket1 2012 2011 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2009 2008

283 567 349 793 331 805 331 803 326 838 311 632

84 804 66 986 68 184 68 182 48 297 49 915

22 027 24 094 24 228 24 227 36 633 27 581

9 131 14 370 17 928 17 926 18 278 10 396

364 687 313 459 300 847 300 841 351 878 395 367

196 240 181 170 164 386 164 378 196 038 227 588

23 884 24 215 36 231 36 230 53 571 49 287

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.

Råg Höstkorn

Rågvete Blandsäd

Summa spannmål

15 900 1 000 239 18 676 992 763 19 150 962 758 19 150 962 737 17 050 1 048 582 15 955 1 087 722


13

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

1b. Antal företag med odling av spannmål 2012 1b. Number of holdings with cultivation of cereals 2012 Område Storleksgrupp åker

Höstvete

Vårvete

Vårkorn

Havre

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

360 849 564 1 179 92

66 435 178 250 98

14 78 25 154 11

3 8 6 50 ..

407 1 148 570 960 660

395 757 657 855 922

32 63 106 244 46

40 107 65 172 182

697 1 616 1 044 1 852 1 287

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

42 477 530 220 2 587

119 156 203 90 468

11 63 103 28 680

6 180 199 30 237

325 890 765 383 3 568

526 479 257 174 981

43 301 243 82 285

53 118 25 17 74

710 1 350 951 507 4 363

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

229 1 187 42 325 340

391 932 114 286 286

29 170 12 33 14

24 34 7 9 ..

1 173 2 815 442 599 528

929 4 675 626 770 673

178 183 18 34 21

87 568 18 27 23

1 605 5 915 855 1 021 880

116 63 4 .. ..

113 74 14 9 30 15

21 4 .. ..

-

500 648 290 178 433 185

406 498 111 43 164 65

8 4 .. .. -

9 26 37 21 30 7

683 881 396 220 569 226

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

2 023 1 797 2 049 2 413 753 299 33 3

580 503 848 1 278 754 259 87 45

362 495 286 163 126 38 9 3

163 473 73 29 59 5 -

2 789 2 842 2 568 3 317 3 425 1 063 1 071 632

1 021 838 3 387 3 299 4 301 1 359 593 234

224 681 282 264 388 67 .. ..

58 94 326 251 752 118 78 38

3 389 3 616 4 789 5 311 6 740 1 977 1 435 814

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

.. 43 170 569 678 1 366 2 495 3 850

26 94 259 280 545 1 141 1 964

.. 17 34 108 114 190 352 635

7 11 47 37 88 210 395

6 193 780 2 068 1 910 3 031 4 482 4 910

4 318 1 128 2 296 1 758 2 600 3 371 3 401

8 32 131 143 291 495 786

.. 34 119 242 162 287 414 432

14 603 2 077 4 306 3 308 4 763 6 207 6 136

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

33 156 518 612 1 269 2 413 4 172

15 82 234 248 520 1 075 2 135

9 35 89 107 185 331 695

3 13 34 34 76 178 457

122 626 1 796 1 752 2 866 4 560 5 658

167 902 2 095 1 716 2 523 3 563 3 910

5 28 106 133 233 449 932

11 97 181 155 263 433 551

341 1 712 3 880 3 174 4 656 6 480 7 171

9 173 10 986 11 172 11 170 11 271 11 317

4 309 3 763 3 488 3 487 2 915 3 138

1 451 1 607 1 669 1 667 2 177 1 785

795 1 158 1 437 1 436 1 456 916

17 380 16 962 17 319 17 312 19 292 20 917

14 876 15 049 15 100 15 092 17 187 18 918

1 886 1 962 2 969 2 968 4 152 4 082

1 691 1 955 1 993 1 992 2 000 1 991

27 414 28 133 29 320 29 298 31 483 32 689

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Riket1 2012 2011 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2009 2008

Råg Höstkorn

Rågvete Blandsäd

Summa spannmål

Anm: För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


14

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

2a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2012, hektar 2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2012, hectares Område Storleksgrupp åker

Ärter, åkerbönor m.m.

Konservärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

979 2 537 1 794 5 965 82

14 -

-

44 133 64 680 139

525 1 208 881 1 685 3 516

34 923 47 695 45 803 72 386 66 090

265 535 1 098 1 777 23

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

31 925 1 107 50 2 113

6 580

479 0

76 3 464 2 156 470 5 820

1 512 3 896 785 390 3 510

36 095 69 617 37 390 14 930 106 724

10 99 84 5 4 619

707 10 430 774 1 459 2 010

1 263 629 -

-

1 818 1 277 89 161 73

1 296 7 915 2 021 1 235 547

47 580 183 577 64 352 35 672 25 734

372 3 080 413 659 853

282 109 0 6

-

-

2 15 0 -

932 1 719 1 273 1 689 1 755 606

35 083 44 887 40 673 34 771 51 816 25 970

50 64 36 32 1

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

1 971 2 525 14 685 9 124 1 777 1 229 43 6

6 062 1 504 629 14 276 -

479 -

3 613 8 307 1 206 564 2 663 128 0

1 151 4 505 4 980 4 560 13 340 3 262 4 344 2 753

50 782 122 246 115 829 198 295 321 076 111 609 117 958 83 974

3 854 967 4 345 3 615 705 509 48 32

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

9 49 343 499 1 321 4 071 25 067

6 104 168 582 1 306 6 320

1 10 18 63 386

0 3 109 297 402 845 2 924 11 902

2 161 677 1 664 1 774 3 561 8 890 22 165

826 25 686 77 969 125 623 93 018 149 755 251 583 397 309

55 186 267 103 390 1 341 11 732

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

9 40 301 475 1 167 3 829 25 539

6 83 156 567 1 311 6 362

1 7 15 43 412

3 80 263 295 742 2 171 12 928

77 421 1 185 1 493 2 669 7 564 25 485

6 13 982 66 040 112 545 84 179 135 805 243 418 465 793

37 181 291 99 350 1 211 11 906

Riket1 2012 2011 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2009 2008

31 360 32 506 36 084 36 084 24 705 17 414

8 486 8 472 9 368 9 368 8 791 7 343

479 712 658 658 521 498

16 482 15 829 16 325 16 325 16 210 13 167

38 894 39 733 40 744 40 740 38 232 31 452

1 121 769 1 139 695 1 137 642 1 136 770 1 120 808 1 114 293

14 074 14 743 14 818 14 818 13 969 14 260

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


15

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2012 2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2012 Område Storleksgrupp åker

Ärter, åkerbönor m.m.

Konservärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

59 185 111 368 13

.. -

-

9 10 7 49 20

71 128 77 164 585

1 664 2 365 1 816 3 027 3 358

15 32 36 85 7

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

7 82 124 11 138

398

44 ..

6 220 156 49 436

259 357 94 82 522

2 221 2 890 1 338 1 240 7 269

4 8 13 4 201

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

88 602 54 91 118

82 37 -

-

141 98 5 9 6

189 794 172 104 42

2 944 10 451 2 767 1 913 1 343

28 133 27 36 45

29 14 .. ..

-

-

.. .. .. -

138 212 249 260 220 71

1 727 2 034 1 783 1 401 2 023 1 044

7 8 8 5 ..

144 244 835 592 190 91 10 ..

381 84 37 .. 20 -

45 -

267 611 80 45 229 17 ..

141 485 365 395 2 006 371 677 367

4 036 5 816 6 004 9 030 18 395 5 699 5 029 3 424

175 55 189 173 60 38 11 7

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

6 31 79 96 213 442 1 226

.. 11 21 49 111 325

.. 3 5 12 23

.. .. 37 63 68 135 318 598

.. 124 387 673 493 771 1 111 1 189

692 7 046 12 079 11 041 5 427 6 252 6 982 6 281

20 44 36 16 44 114 426

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

4 28 70 89 194 423 1 285

.. 9 20 48 112 328

.. .. 4 9 28

.. 29 60 48 119 253 711

51 251 542 488 698 1 159 1 561

7 3 766 12 129 11 852 5 923 6 723 7 725 7 675

13 44 43 14 40 106 440

Riket1 2012 2011 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2009 2008

2 093 2 270 2 556 2 555 1 921 1 573

518 536 577 577 585 490

45 54 49 49 45 43

1 222 1 215 1 302 1 302 1 350 1 151

4 750 4 899 5 121 5 117 5 225 4 802

55 800 57 206 58 559 57 859 61 124 61 356

700 769 813 813 793 823

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

Anm: För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


16

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

3a. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2012, hektar 3a. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2012, hectares Område Storleksgrupp åker

Mat- Potatis för potatis stärkelse

Socker- Höstraps betor

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

108 200 80 1 734 184

0 -

9 10 2 22 9

1 498 1 865 2 666 7 375 161

3 031 9 029 3 975 4 365 87

143 181 91 7 22

116 101 68 12

4 673 11 192 6 833 11 815 282

121 257 739 4 355 15

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

72 502 864 100 7 175

5 644 1 789 3 519

143 18 721 37 191

83 3 687 4 331 757 30 712

61 262 1 613 96 2 076

12 10 122

14 9 46 62

170 3 958 6 000 853 32 973

147 35 197

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

1 843 2 562 384 473 55

4 57 -

894 5 -

1 217 5 693 91 945 581

1 604 9 344 1 565 3 042 4 965

37 28 11 108

30 254 295 73 92

2 851 15 327 1 979 4 071 5 747

21 2 341 227 339

964 239 165 125 359 518

-

-

90 26 1

154 27 13 5 8

1 32 2

636 186 1 17 46

882 271 14 22 56

2 1 -

5 170 4 914 3 964 1 100 918

584 4 856 57 0 522

30 874 7 708 22 22 394

22 853 16 378 12 069 7 623 2 364

2 507 2 464 12 194 24 952 1 882

66 67 31 562 46

91 47 152 601 147

25 517 18 955 24 446 33 738 4 439

174 211 6 284 1 661 184

794 955 892

-

5 -

491 1

1 292 21 12

31 2 2

805 153 63

2 619 176 78

283 1 -

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

1 57 187 718 716 1 578 3 509 11 940

2 11 92 207 459 1 344 3 902

2 54 465 704 2 277 6 207 29 316

26 173 771 1 010 2 914 8 459 48 424

16 89 386 790 2 102 7 530 34 411

5 6 31 208 558

6 8 25 107 177 469 1 267

48 275 1 182 1 912 5 224 16 666 84 659

6 60 144 309 923 7 354

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

49 159 687 700 1 556 3 274 12 281

13 79 159 451 1 147 4 169

2 54 435 626 2 265 5 768 29 874

20 165 663 949 2 705 7 767 49 509

11 72 351 748 1 949 7 229 34 964

5 6 31 208 558

6 8 25 99 177 478 1 267

37 251 1 039 1 801 4 861 15 681 86 297

6 39 150 286 913 7 402

Riket1 2012 2011 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2009 2008

18 706 20 046 19 842 19 841 19 706 19 590

6 018 7 616 7 361 7 361 7 252 7 293

39 025 39 638 37 950 37 948 39 782 36 778

61 778 56 600 71 836 71 836 67 841 61 860

45 323 36 112 35 695 35 695 29 245 24 359

808 395 496 496 282 834

2 059 1 781 2 207 2 207 2 150 2 453

109 968 94 887 110 234 110 234 99 516 89 506

8 797 14 743 19 144 19 144 9 954 3 534

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


17

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2012 3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants in 2012 Område Storleksgrupp åker

Mat- Potatis för potatis stärkelse

Socker- Höstraps betor

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

62 99 50 141 146

.. -

.. .. .. .. ..

57 114 99 392 15

131 364 176 258 9

5 15 8 .. ..

11 5 9 ..

169 443 241 603 22

6 17 30 226 ..

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

98 103 89 66 549

.. 36 141 231

12 .. 82 1 873

7 206 339 72 1 463

11 26 160 15 143

.. .. 6

.. .. 6 3

19 221 406 82 1 555

8 .. 12

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

228 544 95 116 24

.. 6 -

135 .. -

88 329 6 53 30

123 500 61 168 200

4 3 .. 10

3 28 21 6 5

209 791 83 210 229

.. 110 12 14

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

141 165 142 127 113 78

-

-

8 4 ..

13 4 4 7 3

.. 4 ..

40 17 .. 6 5

55 27 5 13 9

.. .. -

471 447 319 327 720

72 302 5 .. 55

1 567 543 .. 5 44

1 058 1 028 651 355 208

169 229 662 1 060 166

4 4 4 43 4

5 7 20 41 16

1 193 1 137 1 221 1 328 373

9 12 317 78 17

251 446 217

-

.. -

36 ..

70 6 10

4 .. ..

58 12 11

156 18 22

10 .. -

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

9 142 356 549 332 438 563 783

.. 4 23 41 65 117 164

.. 20 118 146 333 577 917

9 42 137 158 375 789 1 767

7 27 69 104 227 626 1 303

.. .. 5 20 37

.. .. 8 17 20 42 78

18 72 210 274 608 1 391 2 799

.. 13 18 29 78 304

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

84 317 533 335 456 578 869

5 19 34 62 107 188

.. 20 107 130 338 542 974

7 41 119 145 348 747 1 870

5 21 65 100 212 608 1 352

.. .. 5 20 37

.. .. 8 15 20 44 78

14 65 190 253 568 1 340 2 942

.. 10 17 28 78 309

3 172 3 442 3 685 3 679 4 036 4 227

415 521 516 515 523 509

2 113 2 173 2 248 2 247 2 293 2 399

3 277 3 150 3 840 3 840 3 679 3 757

2 363 1 929 1 865 1 865 1 759 1 642

64 42 54 54 36 77

169 154 185 185 201 234

5 372 4 914 5 596 5 596 5 398 5 337

444 671 878 878 498 215

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

Riket1 2012 2011 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2009 2008

Anm: För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


18

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2012, hektar 4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2012, hectares Område Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

447 2 016 1 712 1 115 51

202 165 460 675 192

86 621 202 171 16

10 528 16 520 11 725 9 166 1 418

188 226 146 201 265

82 959 166 290 126 089 202 167 88 235

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

72 160 59 38 2 282

52 1 029 948 730 8 321

10 28 42 16 644

1 041 2 912 2 344 1 124 4 969

319 170 79 142 814

47 666 121 745 85 733 31 045 445 396

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

107 943 299 1 647 857

732 830 107 235 42

55 844 292 165 994

3 293 40 406 8 519 9 411 11 067

361 1 707 1 022 274 110

109 638 466 877 107 334 104 994 101 453

222 51 48 8 446 48

153 50 52 84 68 182

246 131 33 39 20 33

4 634 3 587 965 588 5 426 1 877

404 524 761 634 955 533

60 283 67 225 48 564 40 603 69 917 34 060

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

1 012 1 142 1 514 6 623 987 781 74 493

5 120 5 971 1 124 1 151 1 181 329 185 251

438 249 803 2 070 310 648 118 53

3 816 6 298 29 902 59 822 23 196 17 536 3 609 7 340

404 468 662 963 2 287 1 531 1 782 1 738

328 440 311 355 443 417 603 754 471 711 188 389 150 259 110 949

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

2 79 487 1 158 940 1 597 2 346 6 017

127 388 780 1 185 782 1 493 2 761 7 795

2 103 213 357 235 522 1 326 1 930

34 2 199 10 197 19 654 16 294 22 152 30 582 50 407

115 8 118 1 546 42 6 7 -

1 125 38 081 99 388 179 527 152 932 272 822 535 142 1 329 258

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

60 454 1 061 867 1 569 2 206 6 410

111 353 770 1 066 792 1 512 2 635 8 072

0 81 211 336 234 521 1 304 2 002

1 1 860 9 813 18 886 15 775 21 733 30 495 52 955

43 7 127 2 596 52 9 7 -

161 24 431 86 655 161 424 139 058 249 046 511 468 1 436 031

12 627 12 922 13 126 13 126 13 731 14 201

15 310 15 597 14 687 14 685 15 554 14 727

4 689 4 969 5 381 5 381 5 370 5 595

151 518 154 181 176 801 176 771 153 312 146 527

9 834 9 833 10 535 10 460 7 355 7 583

2 608 274 2 618 885 2 633 457 2 632 450 2 643 350 2 631 482

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Riket1 2012 2011 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2009 2008 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.

Träda Ospecificerad åkermark

Summa åkermark


19

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2012 4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2012 Område Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

44 151 120 106 15

64 61 72 110 80

39 99 61 49 31

874 1 583 1 052 1 177 516

50 63 43 66 77

1 898 2 895 2 119 3 338 3 497

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

14 24 9 8 296

46 162 133 124 732

20 31 26 13 181

346 736 425 293 1 169

95 52 23 43 253

2 369 3 051 1 442 1 343 8 420

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

20 152 25 140 64

161 257 32 55 29

43 182 67 43 71

717 5 282 1 035 1 008 878

105 489 276 76 32

3 291 12 990 3 385 2 311 1 686

33 9 14 5 48 5

42 42 41 32 40 48

31 36 24 16 26 23

623 562 219 160 652 253

117 139 214 183 264 138

2 035 2 303 2 067 1 607 2 483 1 245

Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

170 128 194 507 149 94 22 53

475 669 216 274 436 121 102 89

113 119 133 313 205 121 66 50

948 1 394 3 675 5 408 4 353 2 207 830 922

128 148 193 267 664 428 495 475

4 963 6 499 7 732 10 823 20 082 6 865 5 710 4 161

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

.. 27 112 176 124 142 212 498

161 253 317 360 190 247 359 469

3 67 108 164 105 141 212 307

41 884 2 546 3 380 2 172 2 810 3 584 3 970

88 2 433 264 8 .. 3 -

941 10 096 13 802 12 553 6 219 6 990 7 598 6 599

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

19 101 163 126 138 223 522

133 201 325 359 185 260 360 533

.. 46 107 149 103 146 214 340

.. 664 2 424 3 265 2 137 2 764 3 654 4 477

46 2 183 551 12 3 3 -

166 6 488 14 204 13 380 6 718 7 486 8 355 8 001

1 292 1 282 1 284 1 284 1 303 1 318

2 356 2 491 2 448 2 433 2 665 2 564

1 107 949 908 907 959 1 007

19 387 19 572 20 116 20 084 20 108 20 631

2 798 2 804 2 990 2 942 1 787 1 850

64 798 66 413 68 296 67 500 70 505 70 947

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Riket1 2012 2011 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2009 2008

Träda Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

Anm: För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


20

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

5a. Areal betesmark och slåtteräng 2012, hektar 5a. Areas under pasture and meadow in 2012, hectares Område Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng Skogsbete Fäbodbete

Alvarbete

Mosaikbe- OspecificeSumma tesmarker rad betes- betesmark mark och slåtteräng

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

9 693 14 536 15 676 38 873 38 364

99 370 401 192 129

749 1 599 410 1 330 167

-

-

30 180 125 72 1

49 43 36 75 116

10 619 16 728 16 648 40 542 38 776

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

20 085 47 229 15 296 10 555 53 980

208 791 232 68 1 877

117 2 161 4 598 187 83

-

21 662 4 924 -

23 149 200 264 34

95 116 18 52 237

20 527 72 108 25 267 11 126 56 210

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

15 297 55 342 6 295 8 255 6 232

145 679 159 185 461

38 645 19 164 6

172 -

-

120 3 285 7 4 43

69 352 125 53 37

15 668 60 305 6 777 8 661 6 780

4 526 3 778 1 877 3 512 1 279 722

137 157 64 102 129 1 256

133 35 31 593 378 68

5 732 1 614 212 6 768 278 -

-

-

57 69 90 115 55 64

10 584 5 654 2 274 11 090 2 120 2 111

16 503 69 625

823 1 727

2 5 828

-

26 586

34 562

85 164

17 447 104 493

38 317 52 583 164 161

485 1 444 1 204

665 2 854 2 748

-

-

45 385 3 506

119 195 703

39 631 57 461 172 321

17 754 9 349 3 111

444 273 1 441

191 137 1 082

227 7 869 6 679

-

5 -

252 243 164

18 873 17 872 12 477

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

21 300 16 234 24 502 36 607 29 365 47 060 80 248 116 088

2 378 462 585 662 481 639 1 033 1 600

2 074 433 1 257 1 404 1 355 2 064 2 332 2 591

1 178 368 540 1 314 1 974 3 289 3 754 2 359

2 478 209 626 1 379 1 103 2 672 6 118 12 001

877 189 600 812 161 373 534 991

785 1 087 42 7 4 -

31 071 18 981 28 152 42 185 34 439 56 100 94 018 135 628

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

3 1 631 20 507 32 624 25 500 41 041 76 750 173 347

2 69 1 092 911 604 857 1 201 3 105

2 155 574 713 1 513 3 052 7 500

0 27 286 315 795 1 233 12 120

8 55 185 409 1 425 24 503

0 38 84 249 217 869 3 079

20 790 1 083 27 4 -

24 2 492 22 910 34 562 27 565 44 835 84 529 223 655

Riket1 2012 2011 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2009 2008

371 403 376 986 384 701 362 932 375 654 391 874

7 841 7 813 7 982 5 712 5 676 5 494

13 509 13 114 11 732 10 530 11 297 13 228

14 776 16 541 18 708 17 615 18 167 20 530

26 586 26 235 23 078 21 692 23 788 24 784

4 537 4 300 3 833 2 975 -

1 923 1 911 1 874 1 252 1 719 1 839

440 574 446 901 451 908 422 708 436 301 457 748

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


21

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2012 5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2012 Område Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng Skogsbete Fäbodbete

Alvarbete

Mosaikbe- OspecificeSumma tesmarker rad betes- betesmark mark och slåtteräng

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

1 094 1 499 1 225 2 429 3 092

27 64 61 67 110

74 133 63 184 37

-

-

9 33 24 25 ..

20 22 13 34 52

1 122 1 544 1 249 2 471 3 152

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

1 977 2 570 1 003 1 053 4 572

132 230 98 36 278

21 122 280 16 29

-

164 167 -

10 25 61 24 4

46 35 8 21 85

2 037 2 642 1 052 1 076 4 741

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

2 076 6 699 1 035 988 641

47 253 72 46 45

11 105 8 21 4

5 -

-

13 61 .. 3 10

34 187 63 19 12

2 112 6 946 1 138 1 027 675

831 825 582 675 331 217

71 57 37 56 41 121

8 11 8 30 32 8

89 25 5 85 .. -

-

-

31 38 60 52 35 30

912 893 661 778 396 345

1 913 4 275

116 393

6 353

-

331

3 97

27 60

1 995 4 438

3 625 5 154 15 343

107 217 611

105 287 322

-

-

15 77 109

60 83 331

3 704 5 314 15 753

2 679 2 095 750

157 154 197

46 34 54

12 117 81

-

4 -

112 139 85

2 859 2 332 1 003

Storleksgrupp åker, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

2 121 4 508 5 711 6 010 3 360 4 066 4 853 4 350

316 305 312 269 145 171 206 209

100 74 137 154 107 172 235 224

34 22 22 20 27 37 32 16

34 8 16 30 30 39 89 85

40 17 26 35 28 31 49 78

181 672 39 3 .. -

2 458 5 298 5 865 6 114 3 400 4 106 4 900 4 373

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar - 2,0 2,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1- 20,0 20,1- 30,0 30,1- 50,0 50,1- 100,0 100,1-

4 1 241 6 716 7 139 3 904 4 584 5 633 5 758

.. 95 451 382 180 203 259 361

5 86 144 118 184 293 373

.. 9 32 18 35 34 81

.. 11 20 30 62 206

.. 16 21 35 41 63 127

16 493 377 9 .. -

22 1 795 7 299 7 284 3 968 4 652 5 691 5 803

34 979 35 584 36 292 34 089 34 977 35 481

1 933 2 024 2 057 1 707 1 781 1 821

1 203 1 109 1 225 1 119 1 212 1 368

210 212 226 187 195 209

331 317 313 283 286 336

304 251 196 168 -

897 890 922 784 679 703

36 514 37 175 37 950 35 441 36 276 36 841

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Produktionsområde Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

Riket1 2012 2011 2010 2010 enl tidigare LBR-def 2009 2008

Anm: För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region. 1) Se avsnittet Fakta om statistiken.


22

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

Fakta om statistiken Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Undersökningarnas omfattning varierar. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruksregistret, LBR. Fram t.o.m. 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in via pappersenkäter från SCB. Fr.o.m. år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med det har även administrativa register börjat användas för att hämta in vissa uppgifter. Jordbrukarna behöver på så sätt inte lämna samma uppgifter mer än en gång. Fr.o.m. år 2010 har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut stämmer överens med de svenska. Fr.o.m. 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR samt EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 och senare inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av detta har det i alla tabeller lagts in värden för Riket som överensstämmer med den gamla, svenska definitionen av LBR. Den största skillnaden mellan den gamla svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. Medan man i de gamla, svenska avgränsningarna hade en gräns på minst 2,0 hektar åkermark har man i EU:s avgränsningar en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark. Från och med 2010 används därför en avgränsning på mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark i LBR. Med de gamla, svenska avgränsningarna innehöll LBR 67 879 företag 2010. Med den nya avgränsningen innehöll LBR 71 091 företag. Således gör den nya avgränsningen att LBR ökade med ca 3 000 företag för 2010. Dessa företag återfinns i stort sett bara i storleksklassen företag med 2,0 hektar åkermark eller mindre.

Detta omfattar statistiken Uppgifterna i detta Statistiska meddelande är hämtade från Lantbruksregistret (LBR) 2012. Lantbruksregistret uppdateras årligen genom statistiska undersökningar och uppgifter från administrativa register vid Jordbruksverket. För närvarande görs en mer omfattande uppdatering av LBR vart tredje år, då samtliga jordbruksföretag undersöks genom en postenkät. Dessa undersökningar är även reglerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/20081. LBR 2012 baseras således dels på en postenkätundersökning2 till samtliga jordbruksföretag i juni 2010, dels på uppgifter från administrativa register samt enkätundersökningar om djur respektive trädgård som genomförts 2011 och 2012. Definitioner och förklaringar Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet vilka ingår i Lantbruksregistret. De företag som ingick i Lantbruksregistret i juni 2012 uppfyllde något av följande kriterier: -

brukade mer än 2,0 ha åkermark brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om

jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88. 2 Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket (SJVFS 2010:16)


23

Statens Jordbruksverk -

JO 10 SM 1301

innehade djurbesättning den 2 juni 2011 som omfattande minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller minst 1 000 fjäderfä.

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är: -

antal hektar åkermark uppdelad på olika grödor, antal hektar betesmark av olika slag, antal jordbruksföretag med odling av olika grödor, antal jordbruksföretag med betesmark av olika slag.

Redovisning sker för riket totalt, uppdelat på företagsstorlek efter åkerareal och uppdelat på företagsstorlek efter jordbruksareal samt uppdelat på län och produktionsområde. Redovisning av antal hektar åker- respektive betesmark uppdelat på stödområde samt antal hektar åkermark uppdelat på län och kommun sker i databasen. Följande uppdelning görs för åkermark och betesmark: -

Spannmål: höstvete, vårvete, råg, höstkorn, vårkorn, havre, rågvete, blandsäd.

-

Baljväxter, grönfoder och vall: ärter, åkerbönor m.m., konservärter, bruna bönor, majs, grönfoder, slåtteräng och betesvall, frövall.

-

Potatis, sockerbetor, raps, rybs och oljelin: matpotatis, potatis för stärkelse, sockerbetor, höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs, oljelin.

-

Träda m.m.: energiskog, trädgårdsväxter, andra växtslag, träda, ospecificerad åker.

-

Betesmark (ej åker): betesmark, slåtteräng, skogsbete, fäbodsbete, alvarbete, ospecificerad betesmark.

Så görs statistiken Statistiken bygger i första hand på uppgifter i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (ARARAT) avseende 2012, men även i mindre grad på uppgifter från en postenkätundersökning enligt följande: -

För de jordbruksföretag som ansökte om arealbaserade stöd år 2012 används de ansökta arealerna i ARARAT.

-

För de jordbruksföretag som inte ansökte om arealbaserade stöd år 2012 används uppgifter i en postenkätundersökning genomförd år 2010 och som avsåg samtliga jordbruksföretag i landet.

Statistikens tillförlitlighet I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen. Täckningsfel har bedömts ha obetydlig inverkan på den redovisade åkermarksarealen. Det beror på att de uppgifter som ligger till grund för denna statistik sedan år 2000 väsentligen har hämtats från Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd, som innehåller uppgifter om grödarealer för jordbrukare som ansöker om sådana stöd, och att en bedömning har gjorts att jordbrukarna söker stöd för i stort sett all åkermark i landet. Denna metod har använts för att jordbrukarna inte ska behöva uppge grödarealer mer än en gång varje år. Täckningsfelet för den redovisade betesmarksarealen är större, då den ansökta arealen betesmark till viss del beror på hur stödsystemet för betesmark ser ut vid varje given tidpunkt.


24

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2012 års undersökning består av LBR 2011 kompletterat med information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT) samt från statistiska undersökningar som genomförts 2012. Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller i enkätundersökningen är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller. Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ungefär 4 %. Resultaten har dock korrigerats för detta. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, granskning/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort. Vissa mindre justeringar av redovisade grödarealer har gjorts. Höstkorn i Dalarna och norr därom har redovisats som vårkorn. Alvarbete som redovisats i län utom Kalmar och Gotland har redovisats som betesmark. För länen 01 till 14, d.v.s. Stockholm till Västra Götaland, har fäbodsbete redovisats som betesmark. I Norrbottens län har sockerbetor redovisats som matpotatis. Jordbrukarnas redovisning av fäbodsbeten bygger i vissa fall på behovet av betesareal för nötkreatur i stödsammanhang. Jämförelser av fäbodsbeten mellan åren bör göras med försiktighet.

Bra att veta

Annan statistik I JO 10 SM 1201 redovisades definitiva uppgifter om jordbruksmarkens användning 2011, i JO 18 SM 1201 redovisades höstsådda arealer 2012 och i JO 10 SM 1203 redovisades antal hektar åker- respektive betesmark som är omställd till ekologisk odling eller under omställning. Grödarealer i detta Statistiska meddelande stämmer med något mindre undantag med de grödarealer för Sverige som EU:s statistikkontor Eurostat redovisar vid publicering av skörde- och arealstatistik för EU-länderna. Elektronisk publicering Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/statistik samt på SCB:s webbplats www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.


25

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

In English Summary If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link ”Första sidan - I korta drag” above, then click on the link ”Hela publikationen (PDF)”. The total area of arable land is unchanged The total area of arable land was 2,608,300 hectares in 2012, a decrease by 10,600 hectares (-0.4 %) since 2011. Since 2005, the area of arable land has decreased by 94,800 hectares (-4 %). The area of cereals has increased The total area of cereals was 1,000,200 hectares in 2012, an increase by 7,500 hectares (+0.8 %) compared with 2011. Compared with 2005 the area of cereals has decreased by 23,700 hectares (-2 %). Wheat decreased by 48,400 hectares (-12 %) compared with 2011. Compared with 2005, the area of wheat has increased by 13,600 hectares (+4 %). The area of oats increased by 15,100 hectares (+8 %) compared with 2011. Compared with 2005, the area of oats has decreased by 3,900 hectares (-2 %). Barley increased by 46,000 hectares (+14 %) compared with 2011. The area of oilseeds has increased The area of rape and turnip rape was 110,000 hectares in 2012, an increase by 15,100 hectares (+16 %) since 2011. Since 2005 the area of rape and turnip rape has increased by 27,800 hectares (+34 %). The area of pasture and meadow has decreased The total area of pasture and meadows was 440,600 hectares in 2012, a decrease by 6,300 hectares (-1 %) compared with 2011.

List of tables Explanation of symbols 11 1a. Areas under cereals in 2012, hectares 12 1b. Number of holdings with cultivation of cereals 2012 13 2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2012, hectares 14 2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2012 15 3a. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2012, hectares 16 3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants in 2012 17 4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2012, hectares 18 4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2012 19 5a. Areas under pasture and meadow in 2012, hectares 20 5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2012 21

List of terms Alvarbete

Grazed alvar (flat areas on hard limestone bedrock with bare rock breaking through the thin soil)


26

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

Andra växtslag

Other crops

Betesmark

Pasture and meadow

Blandsäd

Mixed grain

Bruna bönor

Brown beans

Energiskog

Energy forest

Frövall

Seed ley

Fäbodsbete

Mountain pasture

Grönfoder

Green fodder

Havre

Oats

Hela riket

Whole of Sweden

Höstkorn

Winter barley

Höstraps

Winter rape

Höstrybs

Winter turnip rape

Höstvete

Winter wheat

Konservärter

Green peas

Län

County

Matpotatis

Table potatoes

Oljelin

Linseed

Område

Region

Ospecificerad betesmark

Unspecified pasture and meadow

Ospecificerad åkermark

Unspecified arable land

Outnyttjad betesmark

Unutilised pasture and meadow

Outnyttjad åkermark

Unutilised arable land

Potatis för stärkelse

Potatoes for processing

Produktionsområde

Production area

Raps

Rape

Rybs

Turnip rape

Råg

Rye

Rågvete

Triticale

Skogsbete

Forest pasture

Slåtter- och betesvall

Temporary grass

Slåtteräng

Mown meadow

Sockerbetor

Sugar beets

Spannmål

Cereals

Stödområde

Support area

Träda

Fallow land

Trädgårdsväxter

Horticultural plants

Vall

Ley

Vårkorn

Spring barley

Vårraps

Spring rape

Vårrybs

Spring turnip rape


27

Statens Jordbruksverk

JO 10 SM 1301

Vårvete

Spring wheat

Åkerbönor

Field beans

Åkermark

Arable land

Ärter

Peas

JO10SM1301  
JO10SM1301  

This is the description