Page 1

Anvisning till blanketten ANSÖKAN – hotade husdjursraser 2013

1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på www.jordbruksverket.se/ miljöersättningar. 2. För varje miljöersättning måste du gå in i ett 5-årigt åtagande. På webbplatsen kan du bland annat läsa om vad ett åtagande innebär.

Vem ska använda blanketten? Du ska använda blanketten om du håller svenska hotade husdjursraser och vill ansöka om: - nytt åtagande för perioden 2013-2017 - utbetalning för 2013 När du fyller i blanketten fyll gärna samtidigt i en kopia till dig själv. Spara din kopia tillsammans med kopior av eventuella bilagor som du skickar tillsammans med ansökan.

När går ansökningstiden ut? Sista ansökningsdag är den 18 april 2013. Om din ansökan kommer in efter den 18 april 2013 kommer din ersättning att minska med 1 procent per arbetsdag. Om din ansökan kommer in efter den 13 maj 2013 kommer den att avvisas.

Vart ska jag skicka blanketten? Du skickar blanketten till: Jordbruksverket Jordbrukarstödsenheten 551 82 Jönköping

Var kan jag läsa om villkoren för ersättning? Du kan läsa om villkoren för ersättningen på Jordbruksverkets webbplats: www.jordbruksverket.se/miljöersättningar

Följ din ansökan på ”Mina sidor”! Du får inte längre något bekräftelsebrev på att din ansökan kommit in till Jordbruksverket. Du kan istället följa handläggningen av din ansökan på ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats.

Sök miljöersättningar


Så här fyller du i blanketten: A. Ansökan Åtagande • Du som 2013 ansöker för första gången eller som sedan 2010 eller tidigare inte haft något åtagande ska kryssa i rutan att du ansöker om nytt åtagande för perioden 2013-2017. Du som 2011 eller 2012 hade ett åtagande som gick ut och inte valde att förlänga ditt åtagande kan däremot inte söka nytt åtagande 2013. • Du som har åtagande som gäller för 2013 eller längre får en blankett vars ruta är förtryckt med ett kryss. Du kan om du önskar utöka ditt åtagande med fler djur. Utbetalning • Du söker utbetalning genom att lämna in den här blanketten. För att få några pengar måste du fylla i alla uppgifter. För att kunna söka utbetalning måste du ha sökt ett åtagande.

B. Personuppgifter/ändring av förtryckta uppgifter Du som har fått en blankett med förtryckta uppgifter För dig gäller att Jordbruksverket har hämtat de förtryckta person- eller företagsuppgifterna på blanketten ur sitt register. Om du vill ändra på någon av de förtryckta uppgifterna gäller följande: Om du ansöker som fysisk person Jordbruksverket hämtar automatiskt din senaste adress från Skatteverkets folkbokföring. Om du vill ändra din adress ska du därför göra det hos Skatteverkets folkbokföring eller via www.adressandring.se. Då ändras samtidigt adressen i Jordbruksverkets register. Du ska även anmäla hos Skatteverkets folkbokföring om du vill ha särskild postadress. Särskild postadress innebär att du hos Skatteverket kan anmäla en annan adress än din folkbokföringsadress. Då får du din post till den särskilda postadressen. Om någon av de övriga förtryckta uppgifterna är felaktig eller ofullständig ska du skriva in den riktiga uppgiften här under punkt B. Om du ansöker som juridisk person Är företaget en juridisk person anger du företagets nya uppgifter, inklusive adress, under punkt B. Fyll gärna i faxnummer, e-postadress och dina telefonnummer för att underlätta länsstyrelsens kontakt med företaget.

Du som har skrivit ut blanketten från Jordbruksverkets webbplats För dig gäller att du alltid ska ange namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress. Om du har ett kundnummer fyller du i det här också. Har du inte ett kundnummer får du det när du får ett beslut om ersättningen. För din adress gäller följande: Om du ansöker som fysisk person Du som är fysisk person ska inte ange någon adress här under B. Jordbruksverket hämtar istället automatiskt din senaste adress från Skatteverkets folkbokföring. Om du vill ändra din adress ska du därför göra det hos Skatteverkets folkbokföring eller via www.adressandring.se. Då ändras samtidigt adressen i Jordbruksverkets register. Om du ansöker som juridisk person Du som är juridisk person ska ange företagets adress här under punkt B.

2


Fysisk eller juridisk person? Här får du information om vad begreppen fysisk och juridisk person innebär. Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, det vill säga en människa. En enskild firma är ett exempel på fysisk person. Juridisk person är ett företag eller en organisation som har egen rättskapacitet. Exempel på juridisk person: · Aktiebolag · Handelsbolag och Kommanditbolag · Ekonomisk förening · Stiftelse · Dödsbo (oskiftat) och konkursbo

C. Konto som Jordbruksverket har i sitt register Du som har fått en blankett med förtryckta uppgifter Du som 2012 sökte miljöersättning för hotade husdjursraser får här ditt bankkontonummer eller bankgiro förtryckt. Du kan däremot inte ändra ditt bankkontonummer eller bankgiro här. Om du vill anmäla eller ändra ditt bankkontonummer eller bankgiro gör du det på ”Mina sidor” som du hittar på Jordbruksverkets webbplats eller skriftligen på blanketten ”Anmälan - kontonummer” som du kan hämta från Jordbruksverkets webbplats.

Du som har skrivit ut blanketten från Jordbruksverkets webbplats Eftersom avsnitt C är avsett för förtryckta uppgifter innehåller din blankett inte detta avsnitt. Du kanske ändå behöver anmäla till eller ändra hos Jordbruksverket ditt bankkontonummer eller bankgiro. I så fall gör du det på “Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats eller skriftligen på blanketten “Anmälan - kontonummer” som du kan hämta från Jordbruksverkets webbplats.

D. Produktionsplatsnummer för nötkreatur Du som har nötkreatur ska ange de produktionsplatser där dina nötkreatur är eller har varit registrerade under perioden 1 augusti 2012-31 juli 2013. Detta är nödvändigt för att du ska kunna få full ersättning för djuren. Däremot ska du inte ange de produktionsplatser där dina nötkreatur hålls tillfälligt när du har rapporterat djuren till CDB som ”tillfälligt ute”. Du ska inte heller ange de produktionsplatser som du har köpt in djur ifrån.

E. Djuruppgifter För att få ersättning måste du redovisa alla djur som din ansökan gäller. Var noga med att fylla i blanketten fullständigt för varje djur eftersom uppgifterna läses maskinellt. Använd inte nedflyttningstecken. Sätt kryss i rutan “Utgår” för de djur som du inte ansöker om utbetalning för. Tänk däremot på att inte sätta kryss i rutan ”Utgår” för nötkreatur som funnits i din besättning någon gång under perioden 1 augusti 2012-31 juli 2013. Om inte antalet rader räcker till kan du fortsätta redovisningen på extrasidor som du beställer från Jordbruksverket. Djuren ska vara märkta och journalförda enligt EU:s djurmärkningsregler. Alla djur ska vara individmärkta.

Raskoder 40 Rödkulla 50 Svensk lantrasget 41 Fjällko 51 Göingeget 42 Väneko 52 Jämtget 43 Bohuskulla 53 Lappget 44 Ringamålako

60 Gutefår 61 Ryafår 62 Svenskt finullsfår 63 Skogsfår 64 Dala pälsfår 3

65 Roslagsfår 70 Linderödssvin


Nötkreatur Ange djurens raskod, identitetsnummer och födelseår. Identitetsnumret består antingen av SE + SE-nummer + individnummer + kontrollsiffra eller SHS-nummer + besättningsnummer + individnummer (se exemplen på nästa sida). Nötkreatur över 6 månaders ålder ger rätt till ersättning. De djur som finns med i ansökan räknas varje dag de funnits i besättningen genom uppgifter från CDB under perioden 1 augusti 2012-31 juli 2013. Du ska därför inte markera utgått för djur som funnits i besättningen under denna tid. Du ska även ta med djur som uppnår 6 månaders ålder senast den 31 juli 2013. Du kan komplettera din ansökan med nytillkomna djur till och med den 31 juli 2013 på blanketten ”Anmälan – hotade husdjursraser”. Vid anmälan ska härstamningsbevis på nöt skickas med.

Får och getter Ange djurens raskod, identitetsnummer och födelseår. Identitetsnumret består antingen av SE + SE-nummer + individnummer 5 siffror eller av SHS-nummer + besättningsnummer + individnummer (se exempel 1). Ange födelseår även för de förtryckta djuren. Uppgiften behövs för att säkrare identifiera djuren via Elitlamm. Får och getter ska ha satts in i avel för att ge rätt till ersättning. Även baggar och bockar ger rätt till ersättning.

Grisar Ange djurens raskod, identitetsnummer och födelseår. Identitetsnumret består av antingen SE + SE-nummer + individnummer eller genbanksnummer + individnummer. Gyltor ska vara betäckta och galtar vara över 6 månader och insatta i avel för att ge rätt till ersättning. Får, getter och grisar som tas upp i ansökan, ska ha nått godkänd ålder, dvs vara minst 6 månader gamla, senast den 18 april 2013.

Om djurantalet minskar under hållandeperioden Du ska hålla minst det antal djurenheter av får, getter och grisar som du angett i ansökan om utbetalning i minst 2 månader, räknat från dagen efter det att ansökan kommit in till Jordbruksverket. Om något djur utgår under hållandeperioden ska det skriftligt anmälas till Jordbruksverket inom 10 arbetsdagar. Du har möjlighet att ersätta utgånget djur med annat godkänt djur. För att det ska räknas med i din ansökan ska bytet ske inom 10 dagar efter det att djuret lämnade besättningen och du ska meddela detta till verket inom ytterligare 5 arbetsdagar. Du kan använda blanketten ”Anmälan – hotade husdjursraser” som finns på Jordbruksverkets webbplats om något djur utgår eller ersätts under hållandeperioden. Om däremot antalet nötkreatur minskar ska du inte anmäla det eftersom deras uppgifter hämtas från CDB. För nötkreatur gäller dessutom att du ska lämna ersättningsdjurets härstamningsuppgifter till Jordbruksverket senast den 31 augusti 2013.

Övriga villkor Du måste varje år i ditt femåriga åtagande ansöka om utbetalning för minst 50 % av det antal djurenheter som ingår i ditt åtagande. Det är inom åtagandet tillåtet att byta ras eller djurslag. Det är också möjligt att överlåta hela eller delar av åtagandet till annan djurhållare. Om du vill överlåta ditt åtagande ska du använda blanketten “Övertagande hotade husdjursraser” som finns på Jordbruksverkets webbplats. Tänk också på att hondjur endast får betäckas eller semineras med ett renrasigt djur och att kastrerade handjur inte berättigar till ersättning. Exempel 1: Djuridentiteter SE/ Utgår Ras SHS 1 40 SE 2 41 37 3 62 SE

Identitetsnummer Djurets SE-nr/ Individ. Kontroll- Födelseår Besättningsnr nummer siffra 12345 12 3 1997 1234 11 – 2001 12345 45 – 2005

4

Jordbruksverkets anteckningar


Exempel 2: ID-brickor nötkreatur Produktionplatsnummer

Landsbe­teckning

Gul bricka Individ­nummer

Förenings­ nummer

Kontroll­siffra

Gul bricka

Blå bricka

Besättnings­nummer

Gul SHS bricka / annan färg

Individ­nummer (öronnummer)

Kontroll­siffra

F. Nödvändiga bilagor Renrasighetsintyg Jordbruksverket kontrollerar härstamningsuppgifter för fjällkor, rödkullor, alla fårraser och lantrasgetter direkt via Växa Sverige, Elitlamm Avel eller Jämtlands semin- och bockavelsförening. Jordbruksverket kommer att begära härstamningsuppgifter för de djur som sedan tidigare inte är godkända. Du ska vara ansluten till aktuell härstamningskontroll innan du skickar in ansökan. Du bör ha kontrollerat att härstamningskontrollen registrerat rätt härstamningsuppgifter på de djur du ansöker om stöd för. Anmälan till Elitlamm Avel gör du på 0174-30150 eller e-post support@elitlamm.com. Anmälan till härstamningskontroll för fjällkor, rödkullor gör du till den lokala husdjursföreningen. Anmälan till härstamningskontrollen för lantrasgetter gör du på www.bockavel.se, och inloggningsuppgifter fås via sjolund.helen@gmail.com. För allmogekor, allmogegetter, linderödssvin samt för fjällkor som ingår i föreningen Äldre Svensk Boskap måste du bifoga ett genbanksintyg för alla djur du för första gången ansöker ersättning om. Intyget ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 augusti 2013.

Firmatecknare I de fall ansökan avser annan än privatperson ska ett beslut om behörig firmatecknare skickas med ansökan. Beslutet ska gälla år 2013.

G. Försäkran och underskrift Genom att skriva under blanketten intygar du att samtliga djur i ansökan är anslutna till en registerförande förening (se tabellen). Att vara ansluten innebär att du har betalat in avgiften för 2013 och att du rapporterar alla födslar, betäckningar och semineringar till föreningen som är godkänd för den aktuella rasen. Du tillåter även att Jordbruksverket kan kontrollera djurens härstamning via den registerförande föreningens dataregister och anslutning till Maedi-Visnaprogram via Svenska djurhälsovården. Blanketten måste vara undertecknad av sökanden eller behörig firmatecknare för att ansökan ska vara fullständig. Tänk på att om din ansökan saknar underskrift måste du lämna en underskrift i original till Jordbruksverket senast den 15 juni för att din ansökan ska godkännas. Tänk också på att om du inte följer villkoren kan det bli avdrag på din miljöersättning.

5


Tabell Ras

Godkänd registerförande förening

Fjällko Rödkulla

Växa Sverige (kokontroll eller härstamningskontroll) - husdjursföreningarna, Föreningen Äldre Svensk Boskap Växa Sverige (kokontroll eller härstamningskontroll) - husdjursföreningarna

Svensk Lantrasget Jämtlands semin- och bockavelsförening Väneko Föreningen Allmogekon Ringamålako Bohuskulla Dala pälsfår Svenska fåravelsförbundet – Elitlamm Avel Roslagsfår Skogsfår Gutefår Finullsfår Ryafår Göingeget Jämtget Lappget

Föreningen Allmogegeten

Linderödssvin

Föreningen Landtsvinet

Mer information För mer information och för beställning av blanketter, kontakta Jordbruksverket.

Jordbruksverket 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 (vx), 0771-22 32 23 (kundtjänst) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se JSA61:1 Januari 2013

JSA61_1b  

This is the description

JSA61_1b  

This is the description