Page 1

Anvisning till blanketten ANSÖKAN – ersättning för extra djuromsorg för suggor 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats. 2. För ersättningen måste du gå in i ett 5-årigt åtagande. På webbplatsen kan du bland annat läsa om vad ett åtagande innebär. Håll dig uppdaterad genom Jordbruksverkets webbplats.

Vem ska använda blanketten? Du ska använda blanketten om du har suggor och betäckta gyltor och vill söka ersättning för extra djuromsorg. I blanketten söker du - åtagande för perioden 2013-2017 - utbetalning för 2013 Innan du skickar in din ansökan bör du spara en kopia både på blanketten och eventuella bilagor.

När går ansökningstiden ut? Sista dag att söka är den 18 april 2013. Om du lämnar in din ansökan för sent det vill säga efter den 18 april 2013 minskar din ersättning med en procent per arbetsdag. Kommer din ansökan in efter den 13 maj 2013 gäller den inte och du får inte några pengar.

Reglerna för nya åtaganden kan ändras Ett nytt landsbygdsprogram planeras. Som en följd av det nya programmet kan reglerna för åtaganden som är påbörjade 2012 eller 2013 ändras. Har du ett sådant åtagande kan då du välja att avbryta det.

Vart ska jag skicka blanketten? Du skickar blanketten till: Jordbruksverket Jordbrukarstödsenheten 551 82 Jönköping

Var kan jag läsa om villkoren för ersättning? Du kan läsa om villkoren för ersättningen på Jordbruksverkets webbplats. www.jordbruksverket.se/stöd

Sök miljöersättningar


Så här fyller du i blanketten: A. Ansökan Åtagande • Du som 2013 ansöker för första gången ska kryssa i rutan att du ansöker om nytt åtagande för perioden 2013-2017. • Du som redan har ett åtagande som gäller för 2013 får en blankett vars ruta är förtryckt med ett kryss.

Utbetalning • Du söker utbetalning genom att lämna in den här blanketten. För att få några pengar måste du fylla i alla uppgifter. För att kunna söka utbetalning måste du ha sökt ett åtagande.

B. Personuppgifter/ändring av förtryckta uppgifter Du som har fått en blankett med förtryckta uppgifter För dig gäller att Jordbruksverket har hämtat de förtryckta person- eller företagsuppgifterna på blanketten ur sitt register. Om du vill ändra på någon av de förtryckta uppgifterna gäller följande: Om du ansöker som fysisk person Jordbruksverket hämtar automatiskt din senaste adress från Skatteverkets folkbokföring. Om du vill ändra din adress ska du därför göra det hos Skatteverkets folkbokföring eller via www.adressandring.se. Då ändras samtidigt adressen i Jordbruksverkets register. Du ska även anmäla hos Skatteverkets folkbokföring om du vill ha särskild postadress. Särskild postadress innebär att du hos Skatteverket kan anmäla en annan adress än din folkbokföringsadress. Då får du din post till den särskilda postadressen. Om någon av de övriga förtryckta uppgifterna är felaktig eller ofullständig ska du skriva in den riktiga uppgiften här under punkt B. Om du ansöker som juridisk person Är företaget en juridisk person anger du företagets nya uppgifter, inklusive adress, under punkt B. Fyll gärna i faxnummer, e-postadress och dina telefonnummer för att underlätta länsstyrelsens kontakt med företaget.

Du som har skrivit ut blanketten från Jordbruksverkets webbplats För dig gäller att du alltid ska ange namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress. Om du har ett kundnummer fyller du i det här också. Har du inte ett kundnummer får du det när du får ett beslut om ersättningen. För din adress gäller följande: Om du ansöker som fysisk person Du som är fysisk person ska inte ange någon adress här under B. Jordbruksverket hämtar istället automatiskt din senaste adress från Skatteverkets folkbokföring. Om du vill ändra din adress ska du därför göra det hos Skatteverkets folkbokföring eller via www. adressandring.se. Då ändras samtidigt adressen i Jordbruksverkets register. Om du ansöker som juridisk person Du som är juridisk person ska ange företagets adress här under punkt B. 2


Fysisk eller juridisk person? Här får du information om vad begreppen fysisk och juridisk person innebär. Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, det vill säga en människa. En enskild firma är ett exempel på fysisk person. Juridisk person är ett företag eller en organisation som har egen rättskapacitet. Exempel på juridisk person: · Aktiebolag · Handelsbolag och Kommanditbolag · Ekonomisk förening · Stiftelse · Dödsbo (oskiftat) och konkursbo

C. Konto som Jordbruksverket har i sitt register Du som har fått en blankett med förtryckta uppgifter Du som 2012 sökte ersättning för extra djuromsorg för suggor får här ditt bankkontonummer eller bankgiro förtryckt. Du kan däremot inte ändra ditt bankkontonummer eller bankgiro här. Om du vill anmäla eller ändra ditt bankkontonummer eller bankgiro gör du det på ”Mina sidor” som du hittar på Jordbruksverkets webbplats eller skriftligen på blanketten ”Anmälan - kontonummer” som du kan hämta från Jordbruksverkets webbplats.

Du som har skrivit ut blanketten från Jordbruksverkets webbplats Eftersom avsnitt C är avsett för förtryckta uppgifter innehåller din blankett inte detta avsnitt. Du kanske ändå behöver anmäla till eller ändra hos Jordbruksverket ditt bankkontonummer eller bankgiro. I så fall gör du det på “Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats eller skriftligen på blanketten “Anmälan - kontonummer” som du kan hämta från Jordbruksverkets webbplats.

D. Uppgifter om hur många suggor du söker ersättning för Här ska du fylla i produktionsplatsnummer och hur många suggor du söker ersättning för. Du ska fylla i det eller de produktionsplatsnummer där du har haft dina suggor under räkningsperioden. Tänk på att du ska vara djurhållare på de produktionsplatsnummer som du anger. Djurhållare är den person som sköter om djuren och har anmält sig som djurhållare till Jordbruksverket. Räkningsperioden är året innan du söker ersättning. När du söker ersättning 2013 är räkningsperioden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012. Du som har fått en blankett med förtryckta uppgifter har framför det förtryckta produktionsplatsnumret en ruta med rubriken ”Utgår”. Om det förtryckta produktionsplatsnumret inte längre är aktuellt ska du sätta ett kryss i rutan för att ange att produktionsplatsen inte ska ingå i din ansökan. Tänk på att registrera nya produktionsplatser och se till att du registrerar dig som djurhållare för produktionsplatser som du tar över. Det gör du genom att använda blanketten Anmälan – djurhållning, som finns på Jordbruksverkets webbplats.

Hur många suggor söker du ersättning för? Du ska fylla i hur många suggor och betäckta gyltor som du söker ersättning för. Du ska ange hur många suggor du hade i genomsnitt under räkningsperioden På Jordbruksverkets webbplats finns en mall för hur du räknar ut genomsnittligt antal suggor. Den kan du använda som hjälp för att beräkna antalet suggor och betäckta gyltor. Du ska ha en beräkning för den produktionsplats som du anger under D. 3


Om du flyttar suggorna mellan olika produktionsplatser räcker det med att du gör en gemensam beräkning för alla produktionsplatser och redovisar beräkningen på en av produktionsplatserna. Tänk på att du ändå ska ange alla produktionsplatser där suggorna varit under räkningsperioden.

Så här räknar du ut genomsnittligt antal suggor med hjälp av mallen Du ska i din ansökan ange genomsnittligt antal suggor som du hade under räkningsperioden. Räkningsperioden är året innan du söker. Varje gång som du tog in eller ut djur fyller du i det i mallen, som då automatiskt räknar ut hur många djur du har haft i genomsnitt per dag under året. Du kan som mest söka för antalet djur som mallen räknar ut. Eftersom det är ett genomsnittligt antal djur innebär det att det kan bli ett tal med decimaler.

Exempel: 1. Arne söker ersättning för extra djuromsorg för suggor år 2013. Hans räkningsperiod börjar då den 1 januari året innan. Då hade Arne 100 suggor. Han fyller i det som ingående balans. 2. Sedan redovisar han varje gång som han har köpt in suggor eller tagit in betäckta gyltor i sin produktion. Han redovisar också när han tagit ut djur från sin besättning till exempel när han har sålt eller skickat djur till slakt. 3. Fram till och med den 29 mars hade Arne 100 suggor. 4. Den 30 mars tog han in 25 betäckta gyltor. 5. Den 17 april skickade han 2 suggor och en betäckt gylta som inte blev dräktig till slakt. 6. Den 19 april skickade han ytterligare 5 suggor och sålde 7 dräktiga gyltor. 7. Den 18 november köpte han in 10 suggor och skickade 2 till slakt. 8. Eftersom det inte hände något mer i Arnes besättning under 2012 är han klar med sin beräkning.

9. Talet som han får fram i den blå rutan som finns i mallen, 109,35 anger Arne i sin ansökan för extra djuromsorg för suggor. 10. För säkerhets skull gör Arne en överslagberäkning så att han ser att det stämmer.

Så här har Arne fyllt i mallen för att beräkna antalet suggor. Genomsnittligt antal suggor...

Ingående balans: Datum

109,35 100 Djur IN

Djur UT

Antal djur Fel

Genomsnittligt antal djur per årsdagar

Dagar

2012-01-01

0

0

100

24,32

89

2012-03-30

25

0

125

6,15

18

2012-04-17

0

3

122

0,67

2

2012-04-19

0

12

110

64,02

213

2012-11-18

10

2

118

14,19

44

Förklaring till tabellen Genomsnittligt antal suggor=så här många djur kan du maximalt söka ersättning för. Eftersom det är ett genomsnitt kan det bli ett tal med decimaler. Genomsnittligt antal djur per årsdagar = antal djur x dagar som du har djuren/antal dagar för året Antal djur = antal djur som du har till nästa datum som du tar in eller ut djur. Dagar = dagar fram till nästa datum som du tar in eller ut djur. Om du använder mallen som finns på Jordbruksverkets webbplats räknar den automatiskt ut hur många suggor du har haft i genomsnitt per dag under året. 4


Tänk på att spara din uträkning. Om du får en kontroll måste du kunna visa på hur du har räknat fram antalet suggor som du har haft i genomsnitt under året. Det gäller oavsett om du använder Jordbruksverkets mall eller räknar ut det på annat sätt. Tänk på att du redan nu kan börja med mallen för de uppgifter som du behöver till nästa års ansökan.

E. Bilagor Om du skickar med några bilagor anger du det här. Det är viktigt att du numrerar och anger ditt namn, person- eller organisationsnummer och kundnummer på alla lösa bilagor som du skickar med.

F. Övriga upplysningar Här kan du lämna ytterligare upplysningar som du bedömer som viktiga för din ansökan.

G. Försäkran och underskrift Innan du skriver under din ansökan ska du noga läsa igenom: • villkoren för ersättningen för extra djuromsorg • försäkran Du måste vara behörig firmatecknare för att underteckna ansökan. Om du söker för en förening ska du skicka med ett protokoll där det står att du är behörig firmatecknare. Om du söker som juridisk person ska du skicka med ett intyg som visar att du har rätt att skriva under ansökan. Du fyller i uppgiften under ”E. Bilagor”. Tänk på att om din ansökan saknar underskrift måste du lämna en underskrift i original till Jordbruksverket senast den 15 juni för att din ansökan ska godkännas. Tänk också på att om du inte följer villkoren kan det bli avdrag på din ersättning för extra djuromsorg för suggor.

Mer information För mer information kontakta Jordbruksverket.

Jordbruksverket 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 (vx), 0771-22 32 23 (kundtjänst) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se Januari 2013. JSA61:4

JSA61_4b  
JSA61_4b  

This is the description