Page 9

1 Beskrivning av uppdraget och avgränsningar I regleringsbrevet till Jordbruksverket 2006 fick verket i uppdrag att utveckla och precisera begreppet hållbart nyttjande i enlighet med de svenska miljömålen (Prop. 2004/05:150) och regeringens skrivelse om en samlad naturvårdspolitik (skr. 2001/02:173). Uppdraget handlar om hållbart nyttjande av biologiska resurser och vad som efterfrågas är en enkel förklaring om vad hållbart nyttjande är. Begreppet bör även ges en konkret innebörd genom att operativa definitioner som kan användas i olika näringar och sektorer utvecklas. Detta innebär att uppdraget inte omfattar att utvärdera om svenskt jordbruk är hållbart eller ej. Uppdraget har bedömts gälla jordbrukets nyttjande av odlingslandskapets biologiska resurser samt vattenmiljöer och vilka effekter detta har både på resursen och på biologisk mångfald. Den effekt nuvarande nyttjande av en biologisk resurs inom jordbruket har på framtida möjligheter att nyttja samma resurs i andra sammanhang, t.ex. när jordbruksmark övergår till skogsmark, behandlas inte i rapporten. Uppdraget har avgränsats så att det inte heller berör den påverkan jordbruket har på andra sektorer, som t.ex. skogsbruk och fiske. Därmed inte sagt att en sådan påverkan inte finns, eller att den är av underordnad betydelse, men ramen för detta uppdrag begränsas till att analysera den effekt nyttjandet av resursen har på biologisk mångfald i odlingslandskapet. Inte heller indirekta effekter, som att ett nyttjande i Sverige kan få negativa miljöeffekter i andra länder, behandlas i rapporten. I rapporten föreslås inga nya åtgärder för att nå ett hållbart nyttjande. Detta eftersom sådana åtgärder redan ingår i ordinarie miljömålsarbete och behandlas i de målvisa underlagsrapporterna till regeringens fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet samt i hushållningsstrategin. Uppdraget har genomförts efter samråd med Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Skogsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 31 december 2007.

1.1 Läsanvisningar Rapporten diskuterar inledningsvis hållbarhetsbegreppet ur ett generellt perspektiv och i nästföljande kapitel följer en mer specifik diskussion om hållbart nyttjande inom jordbruket. Därefter diskuteras ett urval av de biologiska resurser som nyttjas inom jordbruket och hur nyttjandet påverkar både resursen och den omgivande miljön. Varje resurs som diskuteras inleds med en ruta där en operativ definition för nyttjandet av resursen i fråga ges. Sist under varje resurs finns även en sammanfattande slutsats av texten.

5

ra07_23  

This is the description

ra07_23  

This is the description