Page 34

4.4 Växt- och husdjursgenetiska resurser Förslag till operativ definition: Hållbart nyttjande av växt- och husdjursgenetiska resurser innebär att den variation som finns inom den domesticerade mångfalden både bevaras och nyttjas. En viktig del i ett hållbart jordbruk blir därför att en variation av sorter och raser bibehålls och att jordbruket tar vara på och har beredskap för att nyttja denna variation. Detta kan ske genom en satsning på svensk växtförädling och avelsarbete.

Växt- och djurgenetiska resurser är den variation som finns bland våra domesticerade djur och växter. Dessa har med människans hjälp utvecklat olika egenskaper och är beroende av människan för att behålla denna variation av egenskaper. Bevarande och nyttjande av domesticerade genetiska resurser ska ske med tanke på framtida nyttjande. Materialet ska med andra ord kunna bistå med egenskaper som behövs för en framtida livsmedelsförsörjning. Svensk långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning är beroende av ett kontinuerligt tillskott av nytt och välanpassat material för att anpassas till förändringar i produktionen och pågående klimatförändringar. Hållbarhetsbegreppet berör därför framför allt den sociala och ekonomiska dimensionen. En alltför snäv genetisk bas i det material som används inom produktionen kan hota både lönsamheten i produktionen och den framtida produktionsmöjligheten av livsmedel om de använda sorterna eller raserna har svårt att klara omgivningsförändringar.

4.4.1 Odlad mångfald som resurs Den odlade mångfalden ska kunna bistå med egenskaper som behövs för en framtida livsmedelsförsörjning. Nyttjandet innebär också ett nyttjande i offentliga miljöer och för att visa på den kulturhistoria materialet utgör. För att kunna nyttja materialet måste information om materialet vara dokumenterad och tillgänglig. Det mesta av den odlade mångfalden har sitt ursprung utanför Sverige men har med tiden anpassats till vårt klimat. I dag har de genetiska resurserna i genbanksmaterial en låg nyttjandegrad inom växtförädlingen. Växtförädlarna är inte beredda att göra dessa, ibland osäkra, satsningar eftersom det fortfarande är möjligt att finna nya, positiva genkombinationer i moderna sorter och elitlinjer som resulterar i nya sorter trots den smala genetiska basen. Växtmaterialet måste också vara väl evaluerat för att vara attraktivt för förädlarna. Annat nyttjande kan ske genom att utnyttja materialet som sorter direkt. Främst i hemträdgårdar och i miljöer där man är noga med att få rätt material med tanke på kulturhistoriskt riktighet eller på annat sätt material anpassat till lokala förhållanden är också en form av nyttjande. Flera lagstiftningar påverkar nyttjandet. Inom EU arbetar man för att det ska kunna göras särskilda regler för bevarandesorter inom lagstiftningen om saluföring av utsäde. Detta arbete väntas bli klart under våren 2008. Fördraget om växtgenetiska resurser inom ramen för FAO innefattar bland annat ett standardiserat materialöverföringsavtal. Genomförandet av fördraget påverkar hur vi bevarar och nyttjar materialet.

30

ra07_23  

This is the description

ra07_23  

This is the description