Page 31

600 000 500 000

Hektar

400 000

total areal betesmark med miljöersättning

300 000

areal betesmark med tilläggsersättning (högre skötselkrav)

200 000 100 000 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

År

Figur 3. Areal betesmark med miljöersättning åren 2000-2006.

4.2.6 Slutsatser ängs- och betesmark Jordbrukets nyttjande av ängs- och betesmarker har en övervägande positiv påverkan på de biologiska och sociala värden som är knutna till dessa marker. Samtidigt har en omfattande djurhållning, där betesdjuren utgör en del, en negativ påverkan på t.ex. klimatet, vilket indirekt påverkar den biologiska mångfalden negativt. Fortsatt hävd av ängs- och betesmarker, och därmed tillgång till gårdsstöd och miljöersättningar, är en betydelsefull ekonomisk drivkraft för jordbruksföretag att fortsätta sköta dessa marker. Naturbetesmarkernas produktionsekonomiska värde är i många fall inte högt och jordbrukets påverkan på hur markerna nyttjas bestäms framför allt av de skötselkrav som finns kopplade till ersättningarna. Jordbrukets långsiktiga påverkan på betesmarkerna beror framför allt på i vilken utsträckning det kan leverera tillräckligt med djur för fortsatt hävd av markerna. En utveckling inom jordbruket som går mot att djuren flyttas från naturbetesmarker till vall eller i stall kan ha stora negativa effekter på betesmarkernas värden. Ett långsiktigt hållbart nyttjande av betesmarker förutsätter därför fortsatta ekonomiska styrmedel, men också en väl anpassad skötsel för att värna de ekologiska och sociala värden vi bestämts oss för att bevara.

4.3 Vattenmiljöer Förslag till operativ definition: Ett hållbart nyttjande av vattenresurser inom jordbruket ska inte leda till någon långsiktig negativ påverkan på resursen eller de biologiska och sociala värden som är knutna till resursen. Ett hållbart nyttjande ska heller inte leda till någon negativ påverkan på ekosystemtjänster, naturtyper, ekosystem m.m. som är beroende av resursen i fråga.

27

ra07_23  

This is the description

ra07_23  

This is the description