Page 13

Med denna mycket enkla och grundläggande beskrivning framgår att biologiska resurser egentligen inte bör ses isolerat från de övriga dimensionerna. Av praktiska skäl kommer emellertid redovisningen i den följande rapporten att avgränsas till enskilda dimensioner av det biologiska kapitalets nyttjande. I detta avseende gör vi med andra ord valet att följa i traditionen av andra studier på området utan att för den skull glömma bort den ovan redovisade problematiken i förhållande till hållbarhetsbegreppet.

9

ra07_23  

This is the description

ra07_23  

This is the description