Page 1

Projekt inom åtgärd Leader 1 Leaderområden i Sverige 2007-2013

Leader Ystad-Österlenregionen

Äpplen från Österlen

En av Ystad-Österlenregionens nyckelnäringar – äppelodling – ska utvecklas. Satsningar ska nu göras gentemot alla led och aktörer som är engagerade i fruktodlingsbranschen: konsumenten, detaljhandeln, grossister, förädlare, producenter, konsulter och forskare! Sverige är inte självförsörjande på frukt i dagsläget och i butikerna finns mycket importerad frukt. Det är inte realistiskt att vi skulle kunna bli helt självförsörjande i vårt land men efterfrågan av svensk frukt är

stor och det finns utrymme för fler fruktodlare. För konsumentens del är det viktigt att förstå skillnaden mellan utländsk odlad frukt och svensk frukt, både i odlingsteknik, bekämpningsmedel, sortval m.m.

Detta är en serie av exempel framtagen för att inspirera och förstärka genomförandet av Leader i landsbygdsprogrammet


Antalet odlare har blivit färre och medelåldern inom fruktbranschen är hög. Många odlare har låtit riva upp gamla äppelträd och istället stycka av tomter till försäljning.

Mer ekologisk fruktodling Inom fruktodlingen är det vissa sorter som odlas i stor skala till exempel Ingrid-Marie och Cox Orange. Dessa sorter är tyvärr inte de mest odlingsvärda utan kräver en hel del kemikalier för att ge en bra avkastning. De flesta kemiska bekämpningarna görs mot svampsjukdomar så som skorv och mjöldagg. Växtförädlingen har lett till att det idag finns ett flertal fruktsorter som är resistenta mot skorv och mjöldagg. Med dessa sorter finns stora möjligheter att bedriva ekologisk fruktodling eftersom övriga angrepp som till exempel skadeinsekter av olika slag går bra att bekämpa på biologisk väg.

Stort informationsbehov I Sverige har vi duktiga, men få proffessionella konsulter till våra fruktodlare. Därför vänder sig många av de fruktodlarna som finns i Sverige till Holland för konsultation. Inom projektet kommer bl.a. seminarier att hållas mellan fruktodlare, rådgivare och forskare. Fruktodlarna ska efter seminarierna ha en god grundkunskap i modern rationell odling, veta vad för slags rådgivning det finns att tillgå i Sverige och vilken ekonomisk bärighet det finns i modern odling. De ska även kunna skillnaden mellan äldre äppelsorter och nya och förstå vikten av god lagringsduglighet och resistens.

• 2 nyetablerade fruktodlare i regionen • 1 fruktodlare som kommer att odla en ny äppelsort • 3 fruktodlare i regionen som har gått över till svensk rådgivning istället för holländsk • Bättre samarbete mellan odlarna • 2 detaljhandlare som är informerade om skillnaden mellan svensk frukt och importerad Det övergripande syftet med projektet är att säkra fruktbranschens ekonomiska överlevnad. Projektet kommer även att informera om och lyfta fram det närodlade samt förbättra logistiken mellan distributörer och detaljhandeln.

Projektnamn: Kompetensutveckling och nyrekrytering av Sveriges fruktodlingsbransch

Projektägare: Jessica Reslow

Leaderområde: Leader Ystad-Österlenregionen

Projektets kostnader: 580 000 kronor varav 200 000 kronor ideellt arbete

Projekttid: 2011-01-01 till 2011-12-31

Kontaktpersoner: Jessica Reslow 0414-71955 jessica.reslow@kivikmusteri.se

Tfn: +46 36 15 50 00 E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se Webbplats: www.jordbruksverket.se OVR224 mars 2011

Fotograf: Leader Ystad-Österlenregionen

Projektet förväntas bl.a. att resultera i

ovr224  
ovr224  

This is the description