Page 1

Sveriges utrikeshandel med jordbruks­varor och livsmedel 2009–2011

• Värdet av Sveriges export och import av jordbruksvaror och livsmedel ökade under 2011 med en respektive fem procent. Det är lägre än värdeökningen för Sveriges totala export och import som båda ökade med sju procent. Värdeökningen för jordbruksvaror och livsmedel var huvudsakligen en priseffekt. • Exportvärdet för vodka, den största inhemskt producerade export­ produkten, minskade med 10 procent mellan 2010 och 2011. Vodka stod dock för sju procent av det totala exportvärdet av jordbruksvaror och livsmedel 2011. • Handeln med hel laxfisk mellan 2010 och 2011 vittnar om ett trendbrott med en tydlig värdeminskning både vad gäller exporten och importen.

Rapport 2012:32


Sveriges utrikeshandel med jordbruks­ varor och livsmedel 2009–2011 Värdet av Sveriges export och import av jordbruksvaror och livsmedel ökade under 2011 med en respektive fem procent. Det är lägre än värdeökningen för Sveriges totala export och import som båda ökade med sju procent. Värdeökningen för jordbruksvaror och livsmedel var huvudsakligen en priseffekt. Exportvärdet för vodka, den största inhemskt producerade exportprodukten, minskade med 10 procent mellan 2010 och 2011. Vodka stod dock för sju procent av det totala exportvärdet av jordbruksvaror och livsmedel 2011. Handeln med hel laxfisk mellan 2010 och 2011 vittnar om ett trendbrott med en tydlig värdeminskning både vad gäller exporten och importen.

Enheten för handel och marknad 2012-10-22 Författare Lars-Anders Strandberg Jimmie Enhäll


Sammanfattning Mellan 2010 och 2011 ökade värdet av Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel med en procent till 55 miljarder kronor och importen ökade med fem procent till 101 miljarder kronor. I jämförelse ökade både värdet av Sveriges totala varuexport och varuimport med sju procent 2011. Värdeökningen var huvudsakligen en priseffekt snarare än en volymeffekt. Den mindre svenska exportökningen beror delvis på att exportvärdet för den största produktgruppen fisk, som till största delen utgörs av vidarexport av norsk lax, minskade med en procent. I detta sammanhang bör även nämnas att den värdemässiga exportökningen av fisk mellan 2009 och 2010 uppgick till 24 procent och att en tydlig värdemässig ökning skett under 2000-talet. Exportvärdet för vodka, den största inhemskt producerade exportprodukten, minskade med 10 procent mellan 2010 och 2011. Exporten består främst av fisk, diverse livsmedel, spannmål och drycker. Dessa produktgrupper står för 69 procent av den totala livsmedelsexportens värde. Produktgrupper där exportvärdet tydligt ökade var diverse livsmedel, oljor och fetter, spannmål samt kaffe, te, kakao m.m. (+1,5 miljarder kronor). Produktgrupper där exportvärdet tydligt minskade var fisk, drycker och socker (-0,6 miljarder kronor). Nästan 75 procent av Sveriges export går till EU, i synnerhet till Danmark, Finland Frankrike, Tyskland och Polen. Viktiga handelspartners utanför EU är Norge (2:a största) och USA (7:e största), även om USA:s betydelse som mottagarland minskar. Importen består i första hand av fisk, frukt och grönsaker, kött samt kaffe, te kakao m.m. Dessa produktgrupper står för ca 60 procent av den totala livsmedelsimportens värde. En betydande del av den totala importen utgörs dock av norsk fisk som exporteras vidare till andra länder. Under 2011 ökade importvärdet för nästan samtliga produktgrupper. Produktgrupper där importvärdet tydligt ökade var kaffe, te, kakao m.m., oljor och fetter samt kött (+3,5 miljarder kronor). Importvärdet för frukt och grönsaker minskade dock med ca 400 miljoner kronor. Det främsta avsändningslandet för Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel är Norge som svarar för 20 procent av det totala importvärdet. Anledningen till det, är som tidigare nämnts, den stora importen av fisk som ensam står för ca 19 procent av Sveriges totala importvärde. Nästan två tredjedelar av den totala importen kommer från andra EU-länder, framför allt Danmark, Tyskland och Nederländerna. Då ska man dock komma ihåg att en del av det som redovisas som EU-import egentligen har ursprung i andra länder. Ett exempel är olika frukter och grönsaker som kommer till Sverige via Nederländerna. EU-importen är alltså något överskattad i statistiken. Sverige har ett betydligt starkare handelsnetto i handeln med bearbetade jordbruksvaror än i handeln totalt med alla jordbruksvaror och livsmedel. Sverige exporterar bearbetade produkter för 19 miljarder kronor och importerar för 22 miljarder, vilket betyder att underskottet är mycket mindre än om man tittar på handeln med jordbruksvaror och livsmedel som helhet. Underskottet har dock ökat med ca en miljard kronor under 2011. Sveriges största exportprodukt inom sektorn är spritdrycker (främst vodka), med ett exportvärde på 4,3 miljarder kronor. Drygt hälften av spritdryckerna (vodka) säljs till USA. Andra viktiga produktgrupper är bröd och bakverk, diverse beredningar och choklad. Importen är jämnare fördelad över olika produktgrupper, men några viktiga varor är diverse beredningar, choklad, spannmålsberedningar samt läsk och öl.


Summary Between 2010 and 2011, the value of Sweden´s exports of agricultural products and food increased by one per cent to SEK 55 billion and imports increased by five per cent to SEK 101 billion. In comparison, both the value of Sweden’s total exports and imports of goods increased by 7 per cent 2011. The increase in value was primarily a result of increased prices rather than increased volumes. The smaller increase in Swedish exports is partly due to the fact that the export value for the largest product group fish, which mainly consists of re-exports of Norwegian salmon, decreased by one per cent. In this context, it should also be mentioned that the increase in export value for fish between 2009 and 2010 was 24 per cent and that a significant increase in export value took place during the 2000s. The export value of vodka, the largest domestically produced export product, decreased by 10 per cent between 2010 and 2011. Exports mainly consist of fish, various food products, cereal and cereal products and beverages. These product groups account for 69 per cent of the total value of food exports. Product groups with a significant increase in export value are various food products, oils and fats, cereal and cereal products and coffee, tea and cocoa (+SEK 1.5 billion). Product groups with a significant decrease in export value are fish, beverages, and sugar (-SEK 600 million). Almost 75 per cent of Sweden´s exports go to the EU, particularly to Denmark, Finland, France, Germany and Poland. Important trading partners outside the EU are Norway (second largest) and the US (seventh largest), even though the importance of the US as a recipient country is declining. Imports mainly consist of fish, fruit and vegetables, meat, and coffee, tea and cocoa. These product groups account for approximately 60 per cent of the total value of food imports. However, a significant part of total imports is made up of Norwegian fish that is re-exported to other countries. In 2011, the import value increased for almost all product groups. Product groups with a significant increase in import value are coffee, tea and cocoa, oils and fats and meat (+SEK 3.5 billion). The import value for fruits and vegetables, however, decreased by approximately SEK 400 million. The main country of dispatch for Swedish agro-food imports is Norway, which accounts for 20 per cent of the total import value. As previously mentioned, the main reason is the large imports of fish, which on its own accounts for approximately 19 per cent of Sweden’s total value of imports. Almost two thirds of total imports come from other EU countries, primarily Denmark, Germany and the Netherlands. However, one should bear in mind that some of the trade flows reported as imports from the EU actually originate in other countries. One example is various fruit and vegetables that are sent to Sweden via the Netherlands. This means that EU imports are slightly overestimated in the data. Sweden has a much stronger trading position for processed products than for all agro-food products. We export processed products for SEK 19 billion and import for SEK 22 billion, which results in a much smaller deficit than for agro-food trade as a whole. However, the trade deficit has increased by approximately one billion SEK in 2011. Sweden’s largest export product in this sector is spirits (primarily vodka), with an export value of SEK 4.3 billion. More than half of all


spirits (vodka) go to the US. Other important product groups are bread and pastries, various processed foods and chocolate. Imports are more evenly distributed across various product groups, but some important products are various processed foods, chocolate, cereal preparations, soft drinks and beer.


Innehåll

1 Inledning......................................................................................................................................................... 1 1.1 Rapportens upplägg.......................................................................................................................... 1 1.1.1 Produktgrupper enligt SITC.......................................................................................... 1 1.1.2 Ländergrupper....................................................................................................................... 2 1.1.3 Tabellernas form och innehåll..................................................................................... 2 1.1.4 Import och export............................................................................................................... 3 1.1.5 Disposition................................................................................................................................ 3 1.2 Förändringar av handelsstatistiken efter 1995............................................................... 4

2 Handelsutveckling............................................................................................................................. 6 2.1 Sveriges handelsbalans för jordbruksvaror och livsmedel under 2011........ 6 2.2 Sveriges exportutveckling under 2011................................................................................ 7 2.2.1 Perspektiv på svensk export av jordbruksvaror och livsmedel........... 8 2.2.2 Export till olika ländergrupper................................................................................... 8 2.2.3 Viktiga exportmarknader............................................................................................ 10 2.2.4 Olika produktgruppers exportutveckling....................................................... 10 2.3 Sveriges importutveckling under 2011............................................................................. 13 2.3.1 Perspektiv på svensk livsmedelsimport............................................................ 14 2.3.2 Import från olika ländergrupper............................................................................ 14 2.3.3 Viktiga avsändningsländer......................................................................................... 15 2.3.4 Olika produkters importutveckling..................................................................... 16

3 Fördelning på ländergrupper och länder....................................................... 18 3.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på ländergrupper och länder.............................................................................. 18 3.2 Sveriges handel med EU-27....................................................................................................... 22 3.3 Sveriges handel med övriga länder i Central- och Östeuropa samt Ryssland...................................................................................................................................... 37 3.4 Sveriges handel med övriga OECD-länder...................................................................... 41 3.5 Sveriges handel med övriga länder..................................................................................... 47

4 Fördelning på produktgrupper..................................................................................... 58 4.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på produktgrupper..................................................................................................... 58 4.2 Sveriges handel med levande djur (SITC 00)................................................................. 60 4.3 Sveriges handel med kött och köttvaror (SITC 01).................................................... 62 4.4 Sveriges handel med mejeriprodukter och ägg (SITC 02).................................... 67 4.5 Sveriges handel med fisk, kräft- och blötdjur m.m. (SITC 03)............................ 72 4.6 Sveriges handel med spannmål och varor därav (SITC 04).............................. 76 4.7 Sveriges handel med frukt och grönsaker (SITC 05)................................................. 81 4.7.1 Sveriges handel med grönsaker och grönsaksprodukter.................... 81 4.7.2 Sveriges handel med frukt, bär och nötter m.m......................................... 86 4.8 Sveriges handel med socker och sockervaror m.m. (SITC 06)........................... 91


4.9 Sveriges handel med kaffe, te, kakao m.m. (SITC 07).............................................. 94 4.10 Sveriges handel med djurfoder (SITC 08)........................................................................ 98 4.11 Sveriges handel med diverse livsmedel (SITC 09)...................................................100 4.12 Sveriges handel med drycker (SITC 11)...........................................................................104 4.13 Sveriges handel med tobak och tobaksvaror (SITC 12).......................................108 4.14 Sveriges handel med oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter (SITC 22)...........110 4.15 Sveriges handel med oljor och fetter (SITC 4)............................................................112

5 Sveriges handel med levande växter.................................................................114 5.1 Export av levande växter...........................................................................................................114 5.2 Import av levande växter...........................................................................................................114

6 Sveriges handel med bearbetade jordbruksvaror............................119 6.1 Export av bearbetade jordbruksvaror..............................................................................119 6.2 Import av bearbetade jordbruksvaror............................................................................120

7 Bilaga 1. Indelning av statistiska nummer i produktgrupper.......................126 8 Bilaga 2. Statistiska nummer i produktgrupper: icke-bilaga-I.....................128


1 Inledning Rapportens syfte är att på både övergripande och detaljerad nivå beskriva Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009–2011. Rapporten beskriver också utvecklingen det senaste året liksom mer långsiktiga trender. Den statistik som presenteras är huvudsakligen en bearbetning av handelsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB)1. Handelsstatistik kan ha många användningsområden. Genom den kan man följa import- och exportutvecklingen både på aggregerad och på detaljerad nivå. Med hjälp av statistiken kan man också få en indikation på hur olika politiska beslut samt multilaterala och bilaterala handelsavtal påverkar handeln. Växelkursvariationer, strategiska beslut av näringen och strukturella förändringar är andra faktorer som kan påverka handeln, och med hjälp av handelsstatistiken kan man få en fingervisning om hur dessa faktorer påverkar import och export.

1.1 Rapportens upplägg 1.1.1 Produktgrupper enligt SITC Rapporten utgår från FN:s rekommenderade produktgruppering SITC (Standard International Trade Classification). De grupper som valts är de som helt eller till övervägande del omfattar jordbruksvaror och livsmedel. Denna avgränsning av jordbruksvaror och livsmedel har fördelen att endast ett fåtal varor utesluts. Jordbruksvaror och livsmedel i rapporten omfattar följande tvåställiga SITC-grupper: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 22 4

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter och ägg Fisk, kräft- och blötdjur m.m. Spannmål och varor därav Frukt och grönsaker Socker, sockervaror m.m. Kaffe, te, kakao m.m. Djurfoder Diverse livsmedel Drycker Tobak och tobaksvaror Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter Oljor och fetter2

En varugrupp som i EU-sammanhang betraktas som jordbruksvara, men som inte omfattas av ovanstående avgränsning, är levande växter som utgör en del av SITC 29. För att rapporten ska vara jämförbar mot tidigare redovisningar och andra statistikrapporter har levande växter inte inkluderats i redovisningen av den totala handeln med jordbruksvaror och livsmedel. Handeln med levande växter redovisas istället separat i kapitel 5. 1 Statistiken som avser övriga nordiska länder är en bearbetning av statistik från Danmarks statistik, Statistisk centralbyrå (NO) och Tullstyrelsen (FI). Växelkursomräkningarna är baserade på av Riksbanken noterade medelvärdeskurser. 2 Oljor och fetter omfattar följande tvåställiga SITC-grupper: 41, 42 och 43.

1


I kapitel 6 redovisar vi statistik om handeln med bearbetade jordbruksvaror.3 Dessa livsmedel ingår i flera olika produktgrupper enligt SITC, men med tanke på att bearbetade jordbruksvaror har en hög förädlingsgrad och därmed ofta ett högre mervärde är det intressant att följa dessa produkter samlat. De bearbetade jordbruksvarorna är, bland annat tack vare den höga förädlingsgraden, särskilt intressanta för svensk livsmedelsindustri. Vilka produkter vi räknar som bearbetade framgår av bilaga 2. SITC-grupperna omfattar många varor. För att kunna studera handelsutvecklingen på mer detaljerad nivå har SITC-grupperna delats in i ett antal mer begränsade varugrupper. Som exempel kan nämnas att SITC-gruppen 01 kött och köttvaror delats in i varugrupperna nötkött, griskött och så vidare. För att skilja dessa grupper från den grövre SITC-grupperingen används beteckningarna varugrupper för de detaljerade grupperna och produktgrupper enligt SITC för de mer omfattande tvåställiga SITC-grupperna. En förteckning över vilka statistiska nummer som ingår i varje varugrupp återfinns i bilaga 1.

1.1.2 Ländergrupper Handeln redovisas för fyra ländergrupper: • EU-27. Detta är de 27 länder som utgör EU från och med den 1 januari 2007. • Övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland. Utöver Ryssland ingår Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland • Övriga OECD-länder. Gruppen består av Australien, Island, Japan, Kanada, Mexiko, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Turkiet och USA • Övriga länder. Här ingår alla övriga länder, främst ett stort antal utvecklingsländer.

1.1.3 Tabellernas form och innehåll I alla tabeller redovisas värdet4 av handeln i löpande priser. Alla värden anges i miljoner kronor (mkr). Kvantiteter redovisas bara på detaljerad varunivå. Vissa varugrupper omfattar varor som sinsemellan är mycket olika och det blir därför inte meningsfullt att addera kvantiteterna. I dessa fall redovisas följaktligen ingen kvantitet, vilket markeras med en asterisk. I de fall då kvantiteter redovisas är enheten ton. För levande djur och drycker används emellertid enheterna styck respektive 1 000 liter. För starksprit är enheten 1 000 liter hundraprocentig alkohol. I de fall siffran 0 förekommer i en tabell innebär det antingen att värde/kvantitet är noll eller att värdet/kvantiteten är mindre än hälften av använd enhet så det avrundade värdet blir 0. För 2009 och 2010 redovisas definitiva värden och kvantitets­ uppgifter och för 2011 redovisas preliminär statistik.

3 För en definition av bearbetade jordbruksvaror, se Jordbruksverkets rapport 2006:13 marknadsöversikt – bearbetade jordbruksvaror (icke-bilaga 1). 4 Från januari 1998 redovisar företagen statistiskt värde enbart med handeln utanför EU, det vill säga varornas värde enligt faktura med tillägg av eventuella frakt- och försäkringskostnader fram till svenska gränsen. För handeln med andra EU-länder redovisas fakturerat värde. SCB räknar dock om uppgifterna om fakturerat värde till statistiskt värde med hjälp av omräkningsfaktorer.

2


1.1.4 Import och export I rapporten används begreppet import både för import från länder utanför EU och införsel från andra EU-länder. På samma sätt avses med export både export till länder utanför EU och utförsel till andra EU-länder.

1.1.5 Disposition Kapitel 2 beskriver utvecklingen av Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel under 2011. Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel ställs också i relation till produktionsvärdet för jordbruksvaror och livsmedel, total varuhandel och Danmarks, Finlands och Norges handel med jordbruksvaror och livsmedel. I kapitel 3 presenteras Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på länder. I det inledande avsnittet redovisas en tabell över Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009–2011 fördelad på ett stort antal länder och därefter följer en tabell med de 30 viktigaste länderna för Sveriges import respektive export under 2011. Efter detta följer ett avsnitt för varje ländergrupp. Avsnittet inleds med en tabell över den samlade handeln med hela ländergruppen fördelad på produktgrupper enligt SITC, följd av en tabell som visar den totala handeln med jordbruksvaror och livsmedel med respektive land i gruppen under 2011. Vidare redovisas handeln med ett urval av enskilda länder fördelad på produktgrupper enligt SITC. För ländergruppen EU-27 redovisas handeln med samtliga länder var för sig, medan enbart handeln med Sveriges viktigaste handelspartners redovisas för övriga grupper. I kapitel 4 redovisas Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel på mer detaljerade varugrupper än tvåställig SITC. Kapitlet inleds med en tabell över den totala handeln för samtliga varugrupper. Därefter följer ett avsnitt för varje SITCgrupp med tabeller över handeln fördelad på ländergrupper, viktigaste handelspartners samt detaljerade varugrupper. Varje avsnitt är uppdelat efter följande mönster: Tabell a: Import och export för varje varugrupp fördelad på ländergrupperna EU-27, Övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland, Övriga OECD-länder och Övriga länder. Tabell b: Viktigaste handelspartners för varje varugrupp. I dessa tabeller redovisas vilka länder Sverige handlade mest med under 2011. Tabell c och d: Tabellerna presenterar import och export fördelad på detaljerade varugrupper, exempelvis vodka, benfritt nötkött eller potatis. Både värde och kvantitet redovisas. I vissa fall redovisas både import och export i samma tabell, men i andra fall är antalet detaljerade varugrupper så omfattande att importen redovisas i en c-tabell och exporten i en d-tabell. I kapitel 5 presenteras Sveriges handel med levande växter. Denna handel ingår som tidigare nämnts inte i sammanställningen över handeln med jordbruksvaror och livsmedel. Kapitel 6 redovisar handeln med bearbetade jordbruksvaror. Kapitlet inleds med en redovisning av handeln fördelad på ländergrupper. Därefter följer en redovisning på produktgruppsnivå av de viktigaste produktgrupperna och Sveriges viktigaste handels­partners. Kapitlet avslutas sedan med en redovisning av värdet på importen och exporten av samtliga varugrupper.

3


1.2 Förändringar av handelsstatistiken efter 1995 Det svenska EU-medlemskapet innebar stora förändringar för insamlingen av uppgifter till handelsstatistiken. Förändringarna innebär i korthet att det från och med 1995 inte finns någon heltäckande statistik över Sveriges handel med de övriga EU-länderna samt att redovisningen av ursprungsland för importen har förändrats. Detta betyder att jämförelser av handelsstatistik före tiden för Sveriges medlemskap i EU med tiden efter inträdet blir osäkra. Före EU-medlemskapet baserades handelsstatistiken på uppgifter som företagen lämnade i tulldokument vid export och import. Detta gav en i stort sätt heltäckande handelsstatistik. Idag samlas uppgifter till handelsstatistiken in på två olika sätt. Uppgifter om Sveriges handel med tredje land (utanför EU) hämtas som tidigare från tulldokument. För handeln med andra EU-länder behöver företagen inte fylla i några tulldokument. Istället samlas uppgifter om dessa företags handel in genom en undersökning som kallas Intrastat. Intrastat är en urvalsundersökning som med vissa variationer tillämpas inom hela EU. I Sverige gäller att alla företag som har en årlig export till eller import från andra EU-länder som överstiger 4,5 miljoner kronor5 ingår i urvalet. Varje månad måste dessa företag redovisa sin handel med EU fördelad på varor och ursprungsland. För importen från EU redovisas varans avsändningsland. För exporten redovisas varans bestämmelseland, det vill säga den slutliga destinationen. Den handelsstatistik som kan sammanställas med hjälp av uppgifterna från undersökningen Intrastat täcker inte hela den faktiska handeln. Detta beror dels på täckningsfel, alla företag som handlar med EU ingår inte i urvalet, dels på ett svars­bortfall där alla företag i urvalet inte redovisar sin EU-handel. För att komma till rätta med detta korrigerar SCB de insamlade uppgifterna. SCB gör korrigeringar på treställig SITC-nivå6. I det material Jordbruksverket bearbetar finns heller inga korrigeringar för handeln med enskilda EU-länder. För 2011 innebär detta att 2,4 miljarder kronor av den skattade importen av jordbruksvaror och livsmedel från andra EU-länder inte kunnat fördelas på länder eller detaljerade varugrupper. Detta motsvarar 3,7 procent av det skattade totala värdet för importen av jordbruksvaror och livsmedel från EU under 2011. För exporten uppgår värdet av korrigeringen till 1,3 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,1 procent av det skattade totala värdet för exporten av jordbruksvaror och livsmedel till andra EU-länder under 2011. Teoretiskt skulle exempelvis exporten till Tyskland kunna vara allt från 0 till 1,3 miljarder kronor högre än det insamlade värdet (under förutsättning att det skattade värdet motsvarar det faktiska värdet). Den handel med andra EU-länder som inte fördelats på enskilda länder redovisas i rapporten under ländergruppen EU-27. Efter EU-inträdet är det inte längre möjligt att redovisa ursprungsland för hela importen. För import från tredje land som har tullbehandlats i Sverige finns fortfarande uppgift om ursprungsland i tulldokumenten. Däremot finns enbart uppgift om avsändningsland för importen från andra EU-länder. I de fall då en vara från tredje land har tullbehandlats i ett annat EU-land på sin väg till Sverige redovisas 5 SCBs beskrivning av statistiken ”utrikeshandel med varor 2012”, 2012-03-28 6 På KN-nr (tullnomenklaturen) – nivå görs istället korrigeringen på sexställig nivå.

4


varan därför som import från EU. I handelsstatistiken i denna rapport redovisas avsändningsland för importen från andra EU-länder medan ursprungsland redovisas för importen från tredje land. Detta innebär att importen från ett EU-land kan omfatta varor med ursprung i andra länder. För exporten gäller däremot inte motsvarande problem då bestämmelseland redovisas både i tulldokument vid export till tredje land och i Intrastatundersökningen vid utförsel till andra EUländer. De statistikproblem som diskuteras här är bra att ha i åtanke när uppgifterna i rapporten studeras. Läsaren kommer att påminnas om statistikproblemen med hjälp av fotnoter till tabellerna. För att läsaren ska få en uppfattning om hur mycket handel som enligt skattningarna saknas redovisas i tabell 3.2c korrigeringarna i miljoner kronor för varje tvåställig SITC-grupp. I redovisningen i kapitel 4 över de viktigaste import- respektive exportländerna för olika varugrupper anger fotnoten hur många miljoner kronor av den skattade handeln som inte kunnat fördelas på enskilda EU-länder.

5


2 Handelsutveckling I det här kapitlet beskriver vi Sveriges import och export av jordbruksvaror och livsmedel i stora drag. Mer detaljerade uppgifter hittar du i kapitel 3 och 4.

2.1 Sveriges handelsbalans för jordbruksvaror och livsmedel under 2011 Sverige är nettoimportör av jordbruksvaror och livsmedel. Under 2011 uppgick underskottet i den handeln till 45,6 miljarder kronor, vilket var en ökning med 3,8 miljarder kronor jämfört med 2010, se figur 1. Underskottet har ökat varje år sedan 1998, med undantag för år 2000 och 2010. Miljarder kronor 120 100 80 60 40 20 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-20 Export

-40

Import Balans

-60

Figur 1. Sveriges import och export av jordbruksvaror och livsmedel, miljarder kronor

Sverige hade under 2011 endast överskott i handeln med produktgrupperna spannmål och spannmålsprodukter samt diverse livsmedel. För förädlade livsmedel var värdet av exporten och importen ungefär lika stort, men för övriga produkter är värdet av importen betydligt större än värdet av exporten. Det största underskottet finns i handeln med frukt och grönsaker, men även för exempelvis kött, kaffe, te, kakao m.m., fisk, mejeriprodukter, oljor och fetter, drycker samt djurfoder har vi betydande underskott i handeln. Man bör dock komma ihåg att dessa över- och underskott avser produktgrupper. Det finns enskilda produkter där Sverige har stora handelsöverskott även om balansen för produktgruppen i dess helhet är negativ. Exempel på en sådan produkt är starksprit.

6


Den negativa handelsbalansen i handeln med jordbruksvaror och livsmedel kan främst förklaras med underskott i handeln med EU-27 och Norge. Under 2011 var underskottet 24,7 miljarder kronor i handeln med EU-27, en ökning med 3 miljarder kronor sedan föregående år. Underskottet i handeln med Norge uppgick till 14,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med 1,1 miljarder kronor sedan 2010. När det gäller importen från EU-27 ska man ha i åtanke att denna import även innehåller produkter med ursprung från länder som inte är EU-medlemmar (se vidare kapitel 1.2). Underskottet i handeln med EU-27 skulle vara mindre och underskottet i handeln med andra länder större om all handel hade redovisats efter ursprungsland. Miljarder kronor 25 20 15 10

Export

US

nm

Da

No

A

0

ar k Ty s Ne kl an de d rlä nd er na Ita lie n Fr an kr ike Be lg ie n Sp St an or ie br n ita nn ie n Fin la nd Po le n I rl an d Br as ilie n M al ay sia

Import

rg e

5

Figur 2. Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2011 fördelad på länder (miljarder kronor)

Som framgår av figur 2 hade Sverige under 2011 ett underskott i handeln med de flesta EU-länderna. Detta underskott var särskilt stort i handeln med Nederländerna (9,1 miljarder kronor), Danmark (7,7 miljarder kronor), och Tyskland (7,0 miljarder kronor). Vi har däremot relativt stora överskott i handeln med Finland (2,6 miljarder kronor), USA (1,9 miljarder kronor), Frankrike (1,3 miljarder kronor), Polen (1,2 miljarder kronor) och ett mindre överskott till Storbritannien (0,4 miljarder kronor).

2.2 Sveriges exportutveckling under 2011 Värdet av Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel ökade med drygt 1 procent under 2011. Den mindre värdeökningen var i genomsnitt enbart en priseffekt och inte en volymeffekt7. Exportvärdet ökade mellan 2010 och 2011 från 54,4 till 55,2 miljarder kronor, se tabell 2.1. Exporten av jordbruks­varor och livsmedel har dock minskat från 4,7 till 4,5 procent av den totala varuexporten, under motsvarande period8. Värdet av Sveriges totala varuexport ökade med 7 procent under 2011. Det betyder att värdet av exporten av jordbruksprodukter och livsmedel ökade betydligt långsammare än varuhandeln som helhet. 7 Se Jordbruksverkets PM ”Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2011”, 2012-03-28. 8 SCBs statistiska meddelande ”Utrikeshandel, export och import av varor januari–december 2011, i löpande priser”, 2012-02-28.

7


Exportökningen under 2011 beror till största delen på att den värdemässiga exporten av produktgrupperna diverse livsmedel, oljor och fetter, spannmål samt kaffe, te, kakao m.m. ökade med närmare 1,5 miljarder kronor. Däremot minskade exporten av följande stora produktgrupper; fisk, drycker och socker (drygt 600 miljoner kronor). Trenden sedan 2008 med tydliga exportökningar för den största produktgruppen fisk har således upphört helt 2011.

2.2.1 Perspektiv på svensk export av jordbruksvaror och livsmedel Produktionsvärdet för svenska jordbruksvaror och livsmedel uppgick till 184 miljarder kronor 20099. Detta kan ställas i relation till värdet av exporten som samma år uppgick till strax över 50 miljarder kronor. Exportens värde kan alltså uppskattas till strax över 27 procent av produktionsvärdet. Importvärdet under 2009 uppgick till strax över 93 miljarder kronor och därmed närmare 51 procent av produktionsvärdet. Vid en jämförelse med våra närmaste grannar ser man att Danmark och Norge har en större livsmedelsexport än Sverige medan Finlands export är mindre. Exportvärdet 2011 var runt 130 miljarder svenska kronor för Danmark och drygt 66 miljarder kronor för Norge, medan den finska exporten uppgick till runt 14 miljarder kronor. Den norska livsmedelsexporten består till stor del av fisk; om man exkluderar den posten är landets export av jordbruksprodukter och livsmedel påfallande liten, drygt 6 miljarder svenska kronor. Danmark är sedan lång tid tillbaka en stor nettoexportör av jordbruksvaror och livsmedel. Sverige och Finland är däremot nettoimportörer och även Norge är en stor nettoimportör om handeln med fisk och fiskprodukter exkluderas.

2.2.2 Export till olika ländergrupper Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel till EU-27 uppgick 2011 till 40,8 miljarder kronor, vilket betyder att närmare tre fjärdedelar av vår jordbruksexport går till dessa länder, se tabell 2.1. Denna andel har varit relativt konstant sedan EU-inträdet 1995. I första hand säljer vi till nordiska länder, oavsett om de är EU-medlemmar eller inte. Exporten till EU-27 ökade tydligast för produkt­ grupperna diverse livsmedel, spannmål, drycker samt oljor och fetter (drygt 900 miljoner kronor). Exporten minskade tydligast för produktgrupperna fisk, socker samt kött och köttvaror (drygt 600 miljoner kronor).

9 SCB nationalräkenskaper, tillgång och användning per produkt 2009, löpande priser. Värdet av exporten och värdet av produktionen är inte helt jämförbara eftersom produktomfånget inte är exakt likadant. Produktgrupperna för produktionsvärdena är baserade på SNI och inte SITC som fallet är när det gäller handeln.

8


Tabell 2.1 Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2006–2011 fördelad på ländergrupper Ländergrupper EU-27

1

Övriga CÖE-länder + Ryssland

Export (mkr) 2 008 2009

2006

2007

27 288

29 676

33 980

659

907

1 283

2010

2011

36 962

40 321

40 763

1 133

1 057

1 180

Övriga OECD-länder

8 936

9 088

9 719

10 045

10 269

10 694

Övriga länder

1 955

1 915

2 981

1 936

2 758

2 545

38 838

41 586

47 963

50 076

54 406

55 182

SUMMA

1 Exportvärdena för EU-27 har korrigerats (räknats upp) för att omfatta företag som inte ingår i Intrastat samt för svarsbortfall.

2011 års exportvärde till länder som inte är EU-medlemmar var 14,4 miljarder kronor, se tabell 2.1, en smärre ökning med drygt 300 miljoner kronor jämfört med 2010. Norge och USA är de klart största destinationerna för svensk jordbruksexport utanför EU; drygt 42 procent av den exporten gick till Norge och drygt 22 procent till USA. Närmare 5 procent av exporten gick dessutom till Ryssland. Exporten till Norge ökade med närmare 11 procent. Däremot minskade exporten till USA med närmare fyra procent. Oljor och fetter, spannmål, tobak och tobaksvaror och diverse livsmedel10 svarade för de största värdemässiga exportökningarna till Norge. Minskningen av exporten till USA beror framför allt på att dryckesexporten fortsatt gick tillbaka under 2011 (det vill säga exporten av vodka). De senaste fem åren, från 2006 till 2011, har den svenska jordbruksexportens värde ökat med 42 procent. Exporten till EU-27 har ökat med drygt 49 procent medan exporten till övriga ländergrupper ökat med närmare 25 procent under samma period, se figur 3. Det är således exporten till EU-länderna som ökar kraftigast. Miljarder kronor 45 40 35 30 25 20 15 10

EU27

5

Tredje land

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figur 3. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel till EU-27 och tredje land, 2006–2011 (miljarder kronor)

10 T.ex. soppor, såser och buljonger, margarin och annat matfett, beredningar för barn, färdigmat och halvfabrikat m.m.

9


2.2.3 Viktiga exportmarknader Under 2011 var de största marknaderna för den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel Danmark, Norge, Finland, Frankrike och Tyskland. USA var under inledningen av 2000-talet den viktigaste svenska exportmarknaden men har sedan dess passerats av sex länder. Värdet av exporten till Danmark ökade med åtta procent under 2011. Exporten till Norge ökade med 11 procent medan exporten till Finland minskade med sex procent. Vidare ökade exporten till Frankrike med två procent medan exporten till Tyskland minskade med 10 procent. Avslutningsvis minskade exporten till USA med fyra procent. Minskningen av exporten till Finland beror främst på att stora produktgrupper såsom socker frukt och grönsaker samt spannmål tydligt minskat. Exportökningen till Danmark omfattar framförallt spannmål, kaffe, te, kakao m.m., diverse livsmedel samt mejeriprodukter och ägg. Till Norge, har som redan nämnts, exporten av oljor och fetter, spannmål, tobak och tobaksvaror samt diverse livsmedel11 gått bra. I övrigt kan man konstatera att exporten till Spanien och Portugal ökat med 17 respektive nio procent medan exporten till Polen minskat med 15 procent. För Spanien och Portugal är det främst exporten av fisk som har ökat medan motsvarande produktgrupp minskat för Polen. Tabell 2.2 Sveriges viktigaste exportmarknader för jordbruksvaror och livsmedel 2010 och 2011 Bestämmelseland

Export (mkr) Bestämmelseland 20101 insamlat

Export (mkr) 20111 insamlat

Förändring mellan 2010 och 2011 %

1 Danmark

6 200 1 Danmark

6 680

7,7

2 Norge

5 473 2 Norge

6 071

10,9

3 Finland

5 187 3 Finland

4 889

-5,7

4 Frankrike

4 672 4 Frankrike

4 761

1,9

5 Tyskland

4 287 5 Tyskland

3 872

-9,7

6 Polen

4 094 6 Polen

3 487

-14,8

7 USA

3 342 7 USA

3 211

-3,9

8 Storbritannien

3 088 8 Storbritannien

3 048

-1,3

9 Spanien

2 130 9 Spanien

2 482

16,5

10 Portugal

2 083 10 Portugal

2 270

9,0

1 Siffrorna i tabellen täcker inte hela den faktiska handeln med EU-länderna, vilket beror på att det inte finns någon heltäckande statistik över handeln med dessa sedan 1995. SCB skattar den totala handeln med EU, men gör inga korrigeringar för handeln med enskilda EU-länder. Den skattade export som inte gick att fördela på enskilda EU-länder var 883 mkr 2010 och 1 250 mkr 2011.

2.2.4 Olika produktgruppers exportutveckling Av tabell 2.3 framgår de olika produktgruppernas exportutveckling mellan 2010 och 2011. Värdet av exporten ökade mest för följande stora produktgrupper; diverse livsmedel (+632 miljoner kronor), spannmål och varor därav (+316 miljoner kronor), oljor och fetter (+316 miljoner kronor), kaffe, te, kakao m.m. (+212 miljoner kronor) samt frukt och grönsaker (+103 miljoner kronor). Däremot minskade exporten av följande stora produktergrupper; fisk (-276 miljoner kronor), drycker (-188 miljoner kronor) samt socker (-183 miljoner kronor). 11 T.ex. soppor, såser och buljonger, margarin och annat matfett, beredningar för barn, färdigmat och halvfabrikat m.m.

10


Sett över en längre tidsperiod, 2003–2011, har exportvärdet i löpande priser ökat för alla produktgrupper utom levande djur. Den klart största ökningen nominellt såväl som procentuellt har varit för produktgruppen fisk och fiskprodukter (13 miljarder kronor motsvarande 232 procent). Andra stora produktgrupper som också haft en positiv utveckling är; diverse livsmedel, spannmål, kaffe, te, kakao m.m., mejeriprodukter, frukt och grönsaker samt drycker. De största produktgrupperna i jordbruksexporten var under 2011 fisk, diverse livsmedel, spannmål och drycker, se figur 4. Tillsammans svarade dessa grupper för 38 miljarder kronor eller ca 69 procent av exporten. Exporten av fisk svarade ensam för 34 procent, men man bör komma ihåg att större delen av den siffran är vidareexport av norsk fisk. Exporten till EU-27 domineras till stor del av fisk och fiskprodukter (44 procent), följt av diverse livsmedel (10 procent) och spannmål och spannmålsprodukter (10 procent). I exporten till länder som inte är EU-medlemmar är den viktigaste produktgruppen drycker (25 procent), följt av diverse livsmedel (17 procent) samt spannmål och spannmålsprodukter (16 procent), se vidare i kapitel 3. Tabell 2.3 Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2003–2011 fördelad på produktgrupper enligt SITC Produktgrupper enligt SITC

Export (mkr)1 2006 2007 2008

2003

2004

2005

2009

2010

2011

00 Levande djur

159

220

219

181

177

225

194

160

143

01 Kött och köttvaror

1 168

1 276

1 498

1 595

1 837

2 353

1 957

1 954

1 866

02 Mejeri­produkter och ägg

1 688

2 207

2 523

2 619

3 038

3 520

3 130

3 234

3 146

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

5 657

6 681

8 773

11 442

11 040

12 283

15 408

19 031

18 755

04 Spannmål och varor därav

4 202

4 084

4 155

4 489

5 492

6 620

5 888

6 105

6 421

05 Frukt och grönsaker

1 731

1 901

2 077

2 404

2 451

2 464

2 686

2 812

2 915

06 Socker, socker­ varor m.m.

688

897

837

1 113

886

1 328

1 436

1 280

1 097

07 Kaffe, te, kakao m.m.

2 085

2 091

2 572

2 673

2 850

3 043

3 313

3 533

3 745

08 Djurfoder

326

362

367

398

525

755

997

1 174

1 227

09 Diverse livsmedel

3 045

3 467

4 489

4 528

4 989

5 679

5 717

6 001

6 633

11 Drycker

5 114

5 225

5 266

5 503

6 087

6 805

6 425

6 329

6 141

193

250

272

321

330

446

507

559

600

28

44

53

116

77

83

123

195

140

1 841

2 027

1 559

1 455

1 809

2 359

2 294

2 038

2 354

12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, olje­ haltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA

27 925 30 732 34 660 38 838 41 586 47 963 50 076 54 406 55 182

1 Samtliga värden inbegriper korrigerade EU-siffror för att omfatta företag som inte ingår i Intrastat­ urvalet samt svarsbortfall.

11


Övriga varor** 10 % Kött och köttvaror 3 % Frukt och grönsaker 5 % Fisk-, kräft- och blötdjur 34 % Mejeriprodukter och ägg 6 %

Kaffe, te, kakao m.m. 7 %

Drycker 11 % Diverse livsmedel* 12 % Spannmål och varor därav 12 %

Figur 4. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2011 fördelad på produktgrupper enligt SITC * Här ingår soppor, såser och buljonger, margarin och annat matfett, beredningar för barn, färdigmat och halvfabrikat m.m. ** Här ingår levande djur (0,3 %), socker och sockervaror (2,0 %), djurfoder (2,2 %), tobak och tobaksvaror (1,1 %) oljefrön och oljehaltiga nötter (0,3 %) och oljor och fetter (4,3 %).

På mer detaljerad nivå ser man att hel laxfisk och vodka är de två enskilt största exportprodukterna. Mellan 2010 och 2011 minskade laxens andel av den totala exporten från 22 till 20 procent samtidigt som vodkans andel minskade från åtta till sju procent. Hel laxfisk var den klart största exportprodukten till EU-27 under 2011, trots en värdemässig minskning med sju procent jämfört med 2010. Den övervägande delen av denna export utgjordes av vidareexport av norsk lax. Torkad, saltad och rökt fisk kommer på andra plats i listan tätt följt av övriga fiskfiléer och fiskkött. De största mottagarländerna för fisk och fiskprodukter i EU-27 var Frankrike, Polen, Portugal, Spanien och Storbritannien. Andra viktiga exportprodukter till EU-27 var olika slags bakverk och bröd, övriga livsmedel (bland annat smörblandningar), övriga oljor och fetter samt vodka. Till länder utanför EU är däremot vodka den klart största exportprodukten, följt av övriga livsmedel och flytande margarin.

12


Tabell 2.4 Stora svenska exportprodukter 2010–2011 till EU och tredje land Stora exportprodukter

20101 (mkr) Stora exportprodukter

Till EU Hel laxfisk

20111 (mkr)

Till EU 11 861 Hel laxfisk

11 087

Torkad, saltad och rökt fisk m.m.

2 397 Torkad, saltad och rökt fisk m.m.

2 517

Övriga fiskfiléer och fiskkött

2 034 Övriga fiskfiléer och fiskkött

2 180

Övriga livsmedel (bl.a. smörblandningar)

1 511 Övriga bakverk, bröd m.m.

1 712

Övriga bakverk, bröd m.m.

1 383 Övriga livsmedel (bl.a. smörblandningar)

1 415

Vodka

814 Övriga oljor och fetter

8732 842

Övriga oljor och fetter

813

Flytande margarin och andra beredningar av fett

643 Flytande margarin och andra beredningar av fett

780

Vete

632 Rostat kaffe

743

Rostat kaffe

562 Övriga jästa drycker, t.ex. cider

683

Till tredje land Vodka

2

Vodka

Till tredje land 3 490 Vodka

3 030

Övriga livsmedel (bl.a. smörblandningar)

934 Övriga livsmedel (bl.a. smörblandningar)

957

Mjölk- och gräddpulver

798 Flytande margarin och andra beredningar av fett

810

Övriga bakverk, bröd m.m.

671 Övriga bakverk, bröd m.m.

734

Flytande margarin och andra beredningar av fett

651 Mjölk- och gräddpulver

642

Övriga tobaksvaror

410 Övriga tobaksvaror

501

Rostat kaffe

361 Rostat kaffe

437

Övriga produkter av fisk

346 Övriga produkter av fisk

391

Söta kex, småkakor, rån etc.

304 Chokladberedningar (block, kakor, pulver m.m.)

350

Chokladberedningar (block, kakor, pulver m.m.)

286 Övriga beredda oljor och fetter m.m.

316

1 Endast insamlat värde kan redovisas för exporten till EU-länder. Detta innebär att all faktisk export inte redovisas i tabellen ovan. 2 Här ingår diverse vegetabiliska oljor och fetter som helt eller delvis hydrerats, omförestrats eller eladiniserats.

2.3 Sveriges importutveckling under 2011 Värdet av Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel ökade med närmare 5 procent under 2011. Värdeökningen var i genomsnitt främst en priseffekt och bara till en liten del en volymeffekt12. Importvärdet ökade mellan 2010 och 2011 från 96,2 till 100,8 miljarder kronor, se tabell 2.5. Andelen jordbruksvaror och livsmedel i den totala varuimporten minskade från 8,9 till 8,7 procent under motsvarande period13. Sveriges totala varuimport ökade med 7 procent samma år. Det betyder att värdet av importen av jordbruksprodukter och livsmedel ökar något långsammare än varuhandeln som helhet.

12 Se Jordbruksverkets PM ”Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2011”, 2012-03-28. 13 SCBs statistiska meddelande ”Utrikeshandel, export och import av varor januari–december 2011, i löpande priser”, 2012-02-28.

13


I absoluta tal uppgick ökningen av importen för jordbruksvaror och livsmedel till 4,6 miljarder kronor. Följande produktgrupper bidrog mest till ökningen; kaffe, te, kakao m.m., oljor och fetter samt kött.

2.3.1 Perspektiv på svensk livsmedelsimport Produktionsvärdet för jordbruksvaror och livsmedel var 184 miljarder kronor 200914. Detta kan ställas i relation till importen av jordbruksvaror och livsmedel som samma år uppgick till strax över 93 miljarder kronor. Importens värde kan alltså uppskattas till närmare 51 procent av produktionsvärdet. Exportvärdet under 2009 uppgick till strax över 50 miljarder kronor och därmed strax över 27 procent av produktionsvärdet. Vid en jämförelse med våra närmaste grannländer ser man att Danmarks och Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel är ungefär jämnstora medan Norges och Finlands import är mindre. 2011 uppgick värdet av den danska importen till knappt 84 mil­jarder svenska kronor, medan motsvarande siffra var närmare 49 miljarder kronor för Norge och strax över 37 miljarder kronor för Finland. Att den danska importen per capita är betydligt högre än i övriga nordiska länder kan bero på att delar av importen exporteras vidare eller ingår som råvaror i produkter som sedan exporteras vidare.

2.3.2 Import från olika ländergrupper Värdet av Sveriges import från EU-27 uppgick 2011 till 65,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 65 procent av vår totala import av jordbruksvaror och livsmedel, se tabell 2.5. Värt att observera är dock att produkterna inte nödvändigtvis har sitt ursprung i EU bara för att de redovisas som import därifrån. Ett typiskt exempel är att vi importerar en hel del frukt från Sydamerika, men eftersom den importen kommer till Sverige via Nederländerna så redovisas den som import från EU. Med det förbehållet kommer mer än hälften av vår jordbruksimport från EU-27 från Danmark, Tyskland och Nederländerna. Värdet av importen från EU-27 ökade med närmare 6 procent under 2011. Importen ökade för framförallt följande tre produktgrupper; oljor och fetter, kött och köttvaror samt spannmål. Dessa grupper ökade med mellan nio och 31 procent. Frukt och grönsaker som är den största produktgruppen minskade dock med drygt tre procent. Tabell 2.5 Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2006–2011 fördelad på ländergrupper Ländergrupper EU-271 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

Import (mkr)* 2 008 2009

2006

2007

2010

2011

48 315

51 931

60 510

62 768

61 967

65 440

340

278

407

465

370

415

15 427

17 052

18 541

20 842

24 350

23 962

7 148

8 083

8 908

8 967

9 521

10 986

71 229

77 343

88 366

93 042

96 207

100 803

1 Importvärdena för EU-27 har korrigerats (räknats upp) för att omfatta företag som inte ingår i Intrastat­urvalet samt för svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import. 14 SCB nationalräkenskaperna. Tillgång och användning per produkt 2009, löpande priser. Datan i den här tabellen är inte helt jämförbar med resten av rapporten eftersom produktomfånget inte är exakt likadant. Produktgrupperna för produktionsvärdena är baserade på SNI och inte SITC.

14


Importvärdet från länder som inte är EU-medlemmar uppgick 2011 till 35,4 miljarder kronor, varav närmare 54 procent utgjordes av fisk från Norge. Den stora fiskimporten gör att Norge också är det i särklass viktigaste avsändningslandet utanför EU. Väl över hälften (58 procent) av importen av jordbruksvaror och livsmedel, från länder som inte är EU-medlemmar, kommer från Norge. Resterande import från icke-EU-länder är spridd över ett antal länder: de främsta avsändningsländerna är Brasilien med sex procent, Malaysia och USA med 4 procent vardera samt Kina, Thailand och Sydafrika med runt 2 procent vardera. Importen från Brasilien består främst av kaffe, djurfoder och kött. Importen från USA domineras av frukt och grönsaker (framförallt russin och nötter), drycker och diverse livsmedel. Miljarder kronor 70 60 50 40 30 20 EU27

10

Tredje land

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figur 5. Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel från EU-27 och tredje land, 2006–2011 (miljarder kronor)

2.3.3 Viktiga avsändningsländer De viktigaste avsändningsländerna av jordbruksvaror och livsmedel till Sverige under 2011 var Norge (20,6 miljarder kronor), Danmark (14,3 miljarder kronor), Tyskland (10,9 miljarder kronor) och Nederländerna (10,7 miljarder kronor). Dessa fyra länder svarade för omkring 56 procent av importvärdet. Jämfört med 2010 minskade importen från Norge med drygt 2 procent. Importen från Norge utgjordes till över 92 procent av fisk och fiskprodukter, vilka sedan till stor del vidareexporterades till andra EU-länder. Värdet av importen från Danmark ökade med närmare 3 procent. Här ökade importen tydligt för stora produktgrupper såsom frukt och grönsaker, oljor och fetter samt fisk, dock inte de två största, kött och mejeriprodukter, som minskade något. Från Tyskland ökade importen med närmare 10 procent. Främst kan en tydlig ökning av produktergrupperna oljor och fetter, kött samt spannmål noteras medan produktgruppen frukt och grönsaker minskade tydligt. Nederländerna ökade sin export till Sverige med närmare fem procent där främst kött, oljor och fetter samt tobak ökade och frukt och grönsaker minskade De största avsändningsländerna utanför Europa under 2011 var Brasilien, Malaysia och USA. Importen från Malaysia ökade med 42 procent under 2011, importen från Brasilien med 17 procent och importen från USA med 5 procent. Importen

15


från Brasilien utgörs nästan uteslutande av kaffe, foder och kött. Importen från Malaysia utgörs nästan enbart av oljor och fetter. Importen från USA domineras av frukt och grönsaker (framförallt russin och nötter), drycker samt diverse livsmedel.

2.3.4 Olika produkters importutveckling Av tabell 2.6 framgår de olika produktgruppernas importutveckling. Mellan 2010 och 2011 ökade importvärdet mest för kaffe, te, kakao m.m., oljor och fetter samt kött som tillsammans ökade med närmare 3,5 miljarder kronor. Räknat i procent ökade importen för dessa produktgrupper med drygt 15 procent jämfört med förra året. För produktgruppen frukt och grönsaker minskade värdet av importen under året med drygt 400 miljoner kronor. Sett över en längre tidsperiod, 2003–2011, har importvärdet i löpande priser ökat för samtliga produktgrupper utom tobak och tobaksvaror. Importvärdet för denna produktgrupp minskade under perioden med drygt 29 procent. Förutom fisk är det kött, kaffe, te, kakao m.m., mejeriprodukter, oljor och fetter frukt och grönsaker som ökat mest, uttryckt i absoluta tal. I procent är det oljor och fetter, fisk, mejeriprodukter och ägg, kaffe, te, kakao m.m. samt kött som ökat mest. Tabell 2.6 Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2003–2011 fördelad på produktgrupper enligt SITC* Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2003

2004

2005

Import (mkr)1 2006 2007 2008

2009

2010

2011

149

143

133

217

213

342

394

227

161

01 Kött och köttvaror

5 302

5 881

6 819

7 631

8 298

9 748

9 816

9 888

10 810

02 Mejeripro­ dukter och ägg

2 931

3 274

3 790

4 470

4 940

6 245

6 799

7 054

7 286

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

8 473

9 564

12 024

14 916

16 792

17 783

19 872

23 512

23 531

04 Spannmål och varor därav

3 154

3 437

3 605

3 724

4 125

4 795

4 838

4 509

4 920

12 136

12 448

13 511

14 996

15 699

16 708

16 833

16 592

16 178

06 Socker, socker­ varor m.m.

1 787

1 761

1 790

1 851

1 876

2 126

2 330

2 201

2 135

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

3 897

4 084

4 930

5 055

5 502

6 411

6 838

7 689

9 012

08 Djurfoder

2 074

2 102

2 030

2 165

2 250

3 064

3 451

3 097

3 298

09 Diverse livsmedel

3 665

3 979

4 134

4 718

5 071

5 977

6 367

6 080

6 292

11 Drycker

5 462

5 687

6 031

6 316

7 078

7 917

8 777

8 384

8 508

12 Tobak och tobaksvaror

2 176

1 948

1 273

1 261

1 162

1 192

1 288

1 276

1 536

577

589

384

433

557

772

546

694

898

2 140

2 246

2 182

3 476

3 781

5 285

4 893

5 005

6 238

05 Frukt och grönsaker

22 Oljefrön, olje­ haltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA

53 923 57 143 62 636 71 229 77 343 88 366 93 042 96 207 100 803

1 Samtliga värden inbegriper korrigerade EU-siffror för att omfatta företag som inte ingår i Intrastaturvalet samt svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse för svensk import.

16


Övriga varor** 14 % Fisk-, kräft- och blötdjur m.m. 23 %

Spannmål och varor därav 5 % Diverse livsmedel* 6 %

Mejeriprodukter och ägg 6 %

Frukt och grönsaker 16 %

Drycker 8 % Kaffe, te, kakao m.m. 9 %

Kött och köttvaror 11 %

Figur 6. Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2011 fördelad på produktgrupper enligt SITC * Här ingår soppor, såser och buljonger, margarin och annat matfett, beredningar för barn, färdigmat och halvfabrikat m.m. ** Här ingår levande djur (0,2 %), socker och sockervaror (2,3 %), djurfoder (3,2 %), tobak och tobaksvaror (1,5 %) oljefrön och oljehaltiga nötter (0,9 %) och oljor och fetter (6,2 %).

De värdemässigt största produktgrupperna för importen under 2011 var fisk och fiskprodukter, frukt och grönsaker, kött och köttvaror samt kaffe, te, kakao m.m., se figur 6. Tillsammans utgjorde dessa produkter ca 60 procent av importen. På mer detaljerad nivå ser man att de största importvarorna var hel laxfisk, övriga fiskfiléer och fiskkött samt vin, se tabell 2.7. Importen av orostat kaffe har ökat tydligast (+23 procent) följt av beredda oljor och fetter m.m. (+16 procent), benfritt nötkött (+14 procent) och övriga fiskfiléer och fiskkött (+11 procent). De flesta andra produkterna produkter uppvisar mindre tydliga ökningar eller minskningar. Importen hel laxfisk har dock minskat med fem procent. Tabell 2.7 Stora produkter i den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel 2010–2011 Stora importprodukter Hel laxfisk

20101 (mkr) Stora importprodukter 12 786 Hel laxfisk

20111 (mkr) 12 118

Vin

3 994 Övriga fiskfiléer och fiskkött

4 268

Övriga fiskfiléer och fiskkött

3 830 Vin

3 992

Orostat kaffe

3 152 Orostat kaffe

3 887

Övriga livsmedel (bl.a. smörbland­ ningar)

2 739 Övriga livsmedel (bl.a. smörbland­ ningar)

2 864

Övrigt styckat griskött

2 529 Benfritt nötkött

2 802

Benfritt nötkött

2 461 Övrigt styckat griskött

2 539

Torkad, saltad och rökt fisk m.m.

2 348 Torkad, saltad och rökt fisk m.m.

2 509

Övrig ost (bl.a. hårdost)

1 985 Övrig ost (bl.a. hårdost)

2 017

Beredda oljor och fetter m.m.

1 593 Beredda oljor och fetter m.m.

1 847

1 Endast insamlat värde kan redovisas för importen från EU-länder. Detta innebär att all faktisk import inte redovisas i tabellen.

17


3 Fördelning på ländergrupper och länder 3.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på ländergrupper och länder

18


Tabell 3.1.a Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på ländergrupper och länder (fortsättning på nästa sida) Land 2009 EU-27 Belgien & Luxemburg

62 768

1

Import (mkr)* 2010 61 967

1

2011 65 440

1

2009 36 962

1

Export (mkr) 2010 40 321

2011

1

40 7631

3 250

3 329

3 452

896

1 004

1 013

Bulgarien

74

69

87

63

58

59

Cypern

43

47

45

38

40

38

Danmark

14 481

13 934

14 339

5 884

6 200

6 680

Estland

216

240

335

309

377

439

Finland

2 181

2 209

2 339

5 335

5 187

4 889

Frankrike

3 735

3 307

3 479

3 975

4 672

4 761

Grekland

530

511

527

435

480

451

Irland

2 048

1 868

2 265

250

344

457

Italien

3 906

3 597

3 898

1 390

1 600

1 531

Lettland

88

66

111

338

393

469

Litauen

414

675

818

547

946

842

0

8

7

13

14

16

Nederländerna

9 849

10 204

10 665

1 205

1 399

1 601

Polen

1 959

2 155

2 270

3 757

4 094

3 487

Malta

Portugal

258

215

190

1 577

2 083

2 270

Rumänien

6

9

13

180

181

173

Slovakien

82

64

96

62

72

82

Slovenien

45

45

43

34

40

39

Spanien

2 856

2 982

2 949

1 971

2 130

2 482

Storbritannien

2 538

2 541

2 621

2 962

3 088

3 048

Tjeckien

697

470

402

280

335

445

Tyskland

9 989

9 930

10 899

4 247

4 287

3 872

Ungern

463

412

386

107

122

90

Österrike

756

684

759

285

292

278

2 303

2 396

2 445

823

883

1 250

465

370

415

1 133

1 057

1 180

0

0

0

0

0

0

Ej länderfördelad handel med EU-länderna Övriga CÖE-länder Albanien Bosnien-Hercegovina

29

34

41

3

3

3

Kosovo

1

1

1

1

0

0

Kroatien

48

44

39

124

58

46

Makedonien

7

13

16

2

3

3

Moldavien

1

1

2

0

1

1

Montenegro

1

0

0

1

0

0

Ryssland

260

169

210

575

579

667

Serbien

83

64

59

35

61

36

Ukraina

30

39

35

367

335

404

4

5

10

25

18

21

Vitryssland

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import. 1 Korrigerat värde för handeln med EU. I det korrigerade värdet ingår ”ej länderfördelad handel med EUländerna”. Korrigeringen är en uppskattning av den handel med EU som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastaturvalet eller som inte har redovisat sin handel (svarsbortfall). Korrigeringen görs av SCB.

19


Tabell 3.1.a Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på ländergrupper och länder (fortsättning från föregående sida) Land 2009 Övriga OECD-länder

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

20 842

24 350

23 962

10 045

10 269

10 694

Australien

346

337

275

144

147

220

Island

106

102

90

135

147

135

Japan

26

26

21

218

269

185

Kanada

209

274

269

313

382

382

Mexiko

86

112

199

142

151

106

17 563

21 136

20 610

5 265

5 473

6 071

Nya Zeeland

295

265

312

35

43

71

Schweiz

455

457

504

208

213

182

Norge

Sydkorea Turkiet

15

14

18

39

37

54

396

420

398

47

66

75

USA

1 346

1 207

1 266

3 497

3 342

3 211

Övriga länder

8 967

9 521

10 986

1 936

2 758

2 545

303

326

333

10

9

12

Argentina Brasilien

1 427

1 711

1 998

77

98

88

Chile

474

437

422

38

79

41

Colombia

341

293

362

8

7

8

Costa Rica

337

272

297

18

37

8

29

53

34

229

188

246

64

212

317

1

0

1

152

148

208

6

31

44

Egypten Etiopien Honduras Hongkong

5

5

5

57

74

102

Indien

161

172

245

5

8

11

Indonesien

360

129

103

13

76

48

Israel

145

179

154

81

68

64

Kenya

245

272

307

0

1

1

Kina

770

760

804

103

235

244

Malaysia

733

1 048

1 491

30

63

91

Marocko

173

175

163

62

108

87

71

94

133

14

10

9

Nigeria

2

4

13

50

145

115

Oman

0

0

0

192

300

196

Panama

300

321

231

16

36

34

Peru

239

336

474

5

16

8

Sydafrika

776

758

712

53

44

70

Thailand

743

713

747

30

21

33

Uruguay

165

113

125

7

13

15

Vietnam

200

214

228

8

5

3

Nicaragua

Övriga SUMMA

749

779

1 082

823

1 085

964

93 0421

96 2071

100 8031

50 0761

54 4061

55 1821

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import. 1 Korrigerat värde för handeln med EU. I det korrigerade värdet ingår ”ej länderfördelad handel med EUländerna”. Korrigeringen är en uppskattning av den handel med EU som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastaturvalet eller som inte har redovisat sin handel (svarsbortfall). Korrigeringen görs av SCB.

20


Tabell 3.1.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med jordbruksvaror och livsmedel Avsändningsland

Import (mkr)* 20111 insamlat

Andel Bestämmelseland %

Export (mkr) 20111 insamlat

Andel %

1 Norge

20 610

20,4 1

Danmark

6 680

12,1

2 Danmark

14 339

14,2 2

Norge

6 071

11,0

3 Tyskland

10 899

10,8 3

Finland

4 889

8,9

4 Nederländerna

10 665

10,6 4

Frankrike

4 761

8,6

5 Italien

3 898

3,9 5

Tyskland

3 872

7,0

6 Frankrike

3 479

3,5 6

Polen

3 487

6,3

7 Belgien

3 423

3,4 7

USA

3 211

5,8

8 Spanien

2 949

2,9 8

Storbritannien

3 048

5,5

9 Storbritannien

2 621

2,6 9

Spanien

2 482

4,5

10 Finland

2 339

2,3 10 Portugal

2 270

4,1

11 Polen

2 270

2,3 11 Nederländerna

1 601

2,9

12 Irland

2 265

2,2 12 Italien

1 531

2,8

13 Brasilien

1 998

2,0 13 Belgien

994

1,8

14 Malaysia

1 491

1,5 14 Litauen

842

1,5

15 USA

1 266

1,3 15 Ryssland

667

1,2

16 Litauen

818

0,8 16 Lettland

469

0,8

17 Kina

804

0,8 17 Irland

457

0,8

18 Österrike

759

0,8 18 Grekland

451

0,8

19 Thailand

747

0,7 19 Tjeckien

445

0,8

20 Sydafrika

712

0,7 20 Estland

439

0,8

21 Grekland

527

0,5 21 Ukraina

404

0,7

22 Schweiz

504

0,5 22 Kanada

382

0,7

23 Peru

474

0,5 23 Österrike

278

0,5

24 Chile

422

0,4 24 Egypten

246

0,4

25 Tjeckien

402

0,4 25 Kina

244

0,4

26 Turkiet

398

0,4 26 Australien

220

0,4

27 Ungern

386

0,4 27 Oman

196

0,4

28 Colombia

362

0,4 28 Japan

185

0,3

29 Estland

335

0,3 29 Schweiz

182

0,3

30 Argentina

333

0,3 30 Rumänien

173

0,3

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import. 1 Siffrorna i tabellen täcker inte hela den faktiska handeln med EU-länderna, vilket beror på att det inte finns någon heltäckande statistik över handeln med EU-länderna sedan 1995. SCB skattar den totala handeln med EU men gör inga korrigeringar för handeln med enskilda EU-länder. Den skattade import som inte går att fördela på enskilda EU-länder är 2 445 mkr för 2011. Motsvarande belopp för exporten är 1 250 mkr.

21


3.2 Sveriges handel med EU-27 Tabell 3.2.a Sveriges handel med EU-27 fördelad på produktgrupper enligt SITC1 Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* Export (mkr) 2009 2010 2011 2009 2010 2011 korrigerat korrigerat korrigerat korrigerat korrigerat korrigerat 131

143

105

135

114

87

01 Kött och köttvaror

9 095

9 248

10 102

1 654

1 577

1 474

02 Mejeriprodukter och ägg

6 709

6 942

7 189

2 287

2 187

2 251

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

2 860

2 843

3 127

14 779

18 443

18 118

04 Spannmål och varor därav

4 420

4 045

4 476

4 036

3 846

4 174

05 Frukt och grönsaker

14 002

13 783

13 318

2 200

2 145

2 216

06 Socker, sockervaror m.m.

2 155

2 085

1 933

1 193

936

744

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

3 979

4 379

4 664

2 292

2 405

2 477

08 Djurfoder

2 420

2 092

2 299

551

662

689

09 Diverse livsmedel

5 475

5 003

5 260

3 547

3 831

4 183

11 Drycker

6 808

6 465

6 614

2 614

2 447

2 584

12 Tobak och tobaksvaror

1 160

1 158

1 392

97

74

57

453

570

762

105

171

114

3 103

3 211

4 199

1 471

1 483

1 596

62 768

61 967

65 440

36 962

40 321

40 763

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA

1 Samtliga värden är korrigerade av SCB. Korrigeringen är en skattning av den handel med EU som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastaturvalet eller som inte redovisat sin handel (svarsbortfall). Icke-länder fördelad handel med EU ingår också i den ovan redovisade handeln. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importeras från EU, vilket innebär att importstatistiken ger en något bristfällig bild av enskilda EU-länders betydelse i svensk import.

22


Tabell 3.2.b Sveriges handel med respektive land i EU-27 Avsändningsland

Import (mkr)* 20112 insamlat

Andel1 Bestämmelseland %

Export (mkr) 20113 insamlat

Andel1 %

1 Danmark

14 339

22,8 1

Danmark

6 680

16,9

2 Tyskland

10 899

17,3 2

Finland

4 889

12,4

3 Nederländerna

10 665

16,9 3

Frankrike

4 761

12,0

4 Italien

3 898

6,2 4

Tyskland

3 872

9,8

5 Frankrike

3 479

5,5 5

Polen

3 487

8,8

6 Belgien & Luxemburg

3 452

5,5 6

Storbritannien

3 048

7,7

7 Spanien

2 949

4,7 7

Spanien

2 482

6,3

8 Storbritannien

2 621

4,2 8

Portugal

2 270

5,7

9 Finland

2 339

3,7 9

Nederländerna

1 601

4,1

10 Polen

2 270

3,6 10 Italien

1 531

3,9

11 Irland

2 265

3,6 11 Belgien & Luxemburg

1 013

2,6

12 Litauen

818

1,3 12 Litauen

842

2,1

13 Österrike

759

1,2 13 Lettland

469

1,2

14 Grekland

527

0,8 14 Irland

457

1,2

15 Tjeckien

402

0,6 15 Grekland

451

1,1

16 Ungern

386

0,6 16 Tjeckien

445

1,1

17 Estland

335

0,5 17 Estland

439

1,1

18 Portugal

190

0,3 18 Österrike

278

0,7

19 Lettland

111

0,2 19 Rumänien

173

0,4

20 Slovakien

96

0,2 20 Ungern

90

0,2

21 Bulgarien

87

0,1 21 Slovakien

82

0,2

22 Cypern

45

0,1 22 Bulgarien

59

0,2

23 Slovenien

43

0,1 23 Slovenien

39

0,1

24 Rumänien

13

0,0 24 Cypern

38

0,1

0,0 25 Malta

16

0,0

25 Malta

7

1 Andel av det insamlade värdet för importen från respektive exporten till EU. 2 Ej länderfördelad import från EU: 2 445 mkr. 3 Ej länderfördelad export till EU: 1 250 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

23


Tabell 3.2.c Korrigering av de insamlade uppgifterna om Sveriges handel med EU Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Korrigering för importen (mkr)*

2009

2010

2011

20

27

20

Korrigering för exporten (mkr)*

2009

2010

2011

31

22

14

01 Kött och köttvaror

398

493

471

96

103

120

02 Mejeriprodukter och ägg

197

168

149

32

48

68

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

259

229

231

102

117

367

04 Spannmål och varor därav

148

132

235

119

131

150

05 Frukt och grönsaker

396

411

397

122

115

136

06 Socker, sockervaror m.m.

102

86

80

48

54

43

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

169

175

190

44

42

63

95

112

116

24

23

43

09 Diverse livsmedel

08 Djurfoder

231

274

276

129

180

181

11 Drycker

199

180

194

50

19

35

12 Tobak och tobaksvaror

15

24

16

6

4

1

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

15

19

23

6

6

3

4

Oljor och fetter

SUMMA

59

65

45

13

21

26

2 303

2 396

2 445

823

883

1 250

* De insamlade värdena för handeln med EU korrigeras (räknas upp) av SCB, dels för att alla företag som handlar med EU inte ingår i Intrastaturvalet och dels för att vissa företag som ingår i urvalet inte redovisat sin handel (svarsbortfall). Korrigeringarna fördelas på större produktgrupper (SITC) enligt tabellen, men ej på Sveriges handel med enskilda EU-länder eller med enskilda varor (se även avsnitt 1.2 ”Förändringar i handelsstatistiken”).

3.2.d Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Belgien & Luxemburg Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,3

0,4

0,8

0,0

0,0

0,0

197,2

183,7

239,4

121,9

118,4

119,1

02 Mejeriprodukter och ägg

79,2

69,4

77,1

26,0

30,3

16,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

28,2

31,2

35,3

239,7

369,2

370,5

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel 11 Drycker

554,3

511,9

470,1

169,8

156,3

150,4

1 059,4

1 037,1

1 060,8

71,4

51,5

57,3

75,2

88,4

85,2

5,3

7,2

7,9

433,5

473,2

414,1

77,3

85,0

65,4

10,0

9,7

12,3

2,6

2,6

2,0

289,6

268,6

215,8

66,7

67,0

97,1

84,1

90,2

103,5

22,5

17,8

16,4

12 Tobak och tobaksvaror

8,6

3,5

27,8

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,4

0,1

0,1

34,5

7,8

0,3

4

Oljor och fetter

429,6

561,3

710,0

58,1

90,7

110,5

SUMMA

3 250

3 329

3 452

896

1 004

1 013

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

24


3.2.e Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Bulgarien Produktgrupper enligt SITC

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

3,3

1,7

9,9

1,4

0,6

1,4

02 Mejeriprodukter och ägg

1,7

2,7

2,9

0,1

0,5

1,8

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,1

0,7

0,2

14,2

9,5

5,3

04 Spannmål och varor därav

0,5

0,7

0,8

0,3

0,2

0,8

05 Frukt och grönsaker

2,2

1,2

3,8

0,0

0,1

1,2

06 Socker, sockervaror m.m.

0,2

0,9

0,0

0,1

0,1

0,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,8

0,7

0,1

1,3

1,1

1,6

08 Djurfoder

7,5

12,9

12,5

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel 11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

7,6

7,8

6,6

31,5

33,4

36,3

30,9

22,9

21,0

8,0

7,2

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,1

16,6

28,9

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,3

0,2

0,2

6,0

5,7

3,9

SUMMA

74

69

87

63

58

59

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.f Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Cypern Produktgrupperenligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat 0,0

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

5,7

5,6

16,7

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

2,5

2,6

2,9

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker

3,7

1,1

1,9

0,2

0,3

0,2

32,0

35,7

23,0

3,5

3,9

2,2

06 Socker, sockervaror m.m.

0,2

0,7

0,3

0,7

0,9

1,2

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,8

0,8

0,9

1,0

2,2

2,1

08 Djurfoder

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

7,8

6,1

6,6

11 Drycker

1,0

2,8

1,8

19,4

20,8

21,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,5

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

3,1

2,4

0,8

SUMMA

43

47

45

38

40

38

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

25


3.2.g Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Danmark Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

28,0

24,0

11,8

45,9

39,3

32,8

3 182,2

3 285,8

3 209,8

297,2

313,2

324,2

02 Mejeriprodukter och ägg

2 569,3

2 617,0

2 595,1

500,8

686,2

769,3

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

1 578,3

1 491,4

1 668,6

931,0

1 165,9

1 177,8

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

695,0

723,9

747,6

914,2

866,5

1 125,6

1 335,0

1 264,0

1 559,7

372,9

385,1

426,4

786,1

783,3

668,0

325,1

283,6

277,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

437,3

299,4

398,7

829,0

845,0

961,9

08 Djurfoder

517,7

609,9

662,6

73,8

158,3

212,5

1 123,9

894,7

884,4

722,3

672,7

763,6

11 Drycker

09 Diverse livsmedel

827,0

696,4

489,2

550,0

377,4

271,4

12 Tobak och tobaksvaror

377,1

224,3

168,4

31,3

21,7

13,2

75,4

86,2

106,4

14,8

112,5

51,2

949,0

933,4

1 168,7

276,1

272,3

272,9

14 481

13 934

14 339

5 884

6 200

6 680

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.h Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Estland Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat 0,0

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,5

0,6

0,1

01 Kött och köttvaror

4,6

7,2

7,4

26,7

21,0

21,0

02 Mejeriprodukter och ägg

6,0

4,0

25,8

6,6

4,7

3,5

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

22,3

51,8

86,8

61,4

90,1

121,3

04 Spannmål och varor därav

16,3

13,0

29,1

9,6

13,5

15,7

7,8

9,5

10,8

24,8

42,2

69,5

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel 11 Drycker

1,9

1,4

1,3

6,0

5,8

15,6

18,3

21,2

27,5

48,1

65,3

64,5

4,5

5,9

2,4

28,6

28,8

4,9

107,4

107,3

127,6

42,4

47,8

51,6

26,4

12,7

14,5

48,2

53,1

67,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

1,6

1,4

0,6

4

Oljor och fetter

SUMMA

0,4

5,4

1,4

4,0

3,3

2,8

216

240

335

309

377

439

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

26


3.2.i Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Finland Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,2

0,1

0,5

13,5

5,1

3,4

327,7

274,8

331,6

438,8

362,6

360,7

02 Mejeriprodukter och ägg

591,0

773,4

777,4

545,0

519,9

507,8

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

132,4

108,1

111,1

635,7

687,0

622,0

04 Spannmål och varor därav

217,1

179,7

215,2

622,7

670,5

583,8

05 Frukt och grönsaker

133,9

111,7

134,6

872,5

772,2

681,6

06 Socker, sockervaror m.m.

169,4

129,0

141,4

338,6

237,3

146,2

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

223,1

227,2

209,5

347,8

420,0

428,5

8,0

7,9

9,5

72,2

88,7

137,3

08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

140,8

151,6

144,9

1 145,9

1 099,8

1 129,6

11 Drycker

157,8

144,0

125,9

220,5

257,7

238,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,4

0,5

0,9

4,3

3,0

0,8

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

1,4

14,3

12,4

7,7

14,2

8,2

77,4

86,7

123,9

69,6

48,8

41,3

2 181

2 209

2 339

5 335

5 187

4 889

4

Oljor och fetter

SUMMA

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.j Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Frankrike Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat 5,2

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 1,5

5,5

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,2

1,0

94,0

89,7

92,4

6,4

6,3

10,1

02 Mejeriprodukter och ägg

535,2

482,0

513,7

84,5

20,3

16,3

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

169,5

158,5

134,8

2 993,6

3 773,2

3 791,2

04 Spannmål och varor därav

213,4

188,8

225,0

218,5

189,2

223,7

05 Frukt och grönsaker

505,0

412,2

374,5

40,2

48,3

49,9

06 Socker, sockervaror m.m.

100,4

93,9

91,9

0,7

2,3

0,7

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

194,7

187,6

221,0

144,2

153,0

132,8

08 Djurfoder

374,9

202,6

251,4

17,0

13,8

18,4

09 Diverse livsmedel 11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA

295,2

270,2

264,0

158,5

159,6

147,2

1 083,8

1 056,1

1 112,4

170,9

161,2

226,9

8,0

6,4

6,3

0,0

0,0

0,0

61,0

14,4

30,0

0,0

0,1

0,2

94,6

143,4

156,2

140,1

145,0

142,5

3 735

3 307

3 479

3 975

4 672

4 761

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

27


3.2.k Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Grekland Produktgrupper enligt SITC

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,3

0,6

0,7

10,5

6,3

11,8

228,8

232,6

258,6

111,0

98,4

100,6

3,3

0,4

0,2

151,4

174,4

165,3

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

13,3

13,6

13,8

4,8

4,8

6,1

245,9

220,1

205,6

2,4

2,5

2,1

2,2

1,8

1,4

2,4

3,1

3,5

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

1,7

2,7

2,4

26,0

26,7

41,5

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,4

0,7

0,2

0,9

09 Diverse livsmedel

9,5

7,9

12,9

17,6

43,3

25,0

11 Drycker

5,1

7,7

6,9

101,4

114,0

86,6

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,1

0,0

0,0

0,4

0,7

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,4

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

20,0

23,5

23,8

6,6

6,2

7,0

SUMMA

530

511

527

435

480

451

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.l Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Irland Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,0

0,0

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

994,8

907,8

1 062,7

1,4

0,1

0,4

02 Mejeriprodukter och ägg

49,2

49,9

76,0

23,8

31,4

0,4

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

44,2

41,0

47,9

2,4

1,5

11,6

04 Spannmål och varor därav

12,9

18,1

18,3

7,5

25,2

3,8

3,1

4,5

0,2

0,1

0,1

0,1

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

1,8

0,9

0,9

0,5

0,6

1,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

6,2

3,0

5,7

1,3

0,9

1,9

21,1

14,1

11,7

0,2

0,3

0,7

08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

781,7

637,0

794,5

13,9

11,3

13,2

11 Drycker

120,3

191,6

246,5

189,6

261,4

409,2

12 Tobak och tobaksvaror

9,7

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

2,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

SUMMA

0,9

0,4

0,4

8,9

10,8

14,7

2 048

1 868

2 265

250

344

457

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

28


3.2.m Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Italien Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

1,1

1,6

2,8

0,2

1,8

0,0

01 Kött och köttvaror

189,4

193,1

225,5

79,5

73,2

53,7

02 Mejeriprodukter och ägg

310,8

299,5

343,5

27,4

31,6

63,3

2,5

2,5

3,0

788,9

1 042,4

917,9

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

566,0

513,0

548,0

86,7

85,4

88,0

1 167,4

1 139,8

1 168,4

229,2

211,8

242,8

32,0

33,9

29,9

14,2

10,9

3,9

111,0

88,0

99,7

16,6

19,8

24,8

28,4

6,7

9,9

7,6

8,9

11,0

09 Diverse livsmedel

271,7

262,8

249,8

54,9

39,2

48,3

11 Drycker

986,9

828,7

961,6

61,2

42,9

43,3

12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

2,0

1,3

1,1

0,0

0,0

0,0

53,5

44,0

70,0

0,2

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

183,2

182,0

185,0

23,1

31,9

34,5

SUMMA

3 906

3 597

3 898

1 390

1 600

1 531

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.n Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Lettland Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,0

0,0

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

1,1

0,8

0,2

16,3

30,3

38,6

9,7

10,9

8,7

02 Mejeriprodukter och ägg

4,4

1,3

1,3

0,3

1,4

0,6

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

6,1

6,5

7,9

206,7

229,4

301,6

04 Spannmål och varor därav

9,2

12,8

29,9

5,7

6,0

13,0

05 Frukt och grönsaker

9,6

5,6

11,7

3,3

25,1

20,6

06 Socker, sockervaror m.m.

0,2

1,2

3,5

4,3

3,8

13,5

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,8

2,4

1,6

8,7

11,2

36,3

13,2

0,0

7,0

30,1

29,3

6,2

08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

0,0

1,2

6,5

34,6

35,1

34,8

11 Drycker

5,1

4,4

3,6

16,6

19,8

13,9

12 Tobak och tobaksvaror

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

8,6

8,0

5,6

23,3

0,2

0,0

8,2

12,6

13,7

88

66

111

338

393

469

4

Oljor och fetter

SUMMA

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

29


3.2.o Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Litauen Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,0

0,0

6,8

8,8

3,7

64,0

61,4

69,6

5,6

7,4

4,1

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,1

0,1

2,1

2,5

4,6

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

3,6

5,1

2,3

350,2

708,2

573,9

04 Spannmål och varor därav

36,9

65,5

70,9

1,4

5,4

28,0

05 Frukt och grönsaker

87,8

73,5

72,2

3,5

2,7

6,5

06 Socker, sockervaror m.m.

25,1

12,6

10,2

3,9

8,9

17,6

101,5

91,9

104,7

50,2

45,0

31,7

21,5

24,5

27,1

30,6

34,3

3,4

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

0,6

0,2

0,9

43,3

57,9

79,1

29,6

2,8

6,5

27,1

31,5

37,4

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

332,9

452,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,1

3,1

3,7

4,4

11 Drycker

4

Oljor och fetter

43,6

4,6

1,7

19,8

30,1

47,2

SUMMA

414

675

818

547

946

842

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.p Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Malta Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat 0,0

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

1,1

3,0

0,3

0,4

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

1,1

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

4,7

7,1

5,0

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

2,7

2,6

2,8

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,2

0,0

0,9

1,0

0,6

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

4,0

0,7

0,0

0,6

0,6

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,0

2,7

2,1

0,1

0,1

0,2

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,6

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,1

0,0

0,5

0,2

11 Drycker

0,0

1,3

3,0

0,3

0,5

3,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

SUMMA

0

8

7

13

14

16

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

30


3.2.q Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Nederländerna Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

9,2

9,5

9,2

2,0

1,2

5,0

743,6

870,5

1 199,8

18,8

16,4

10,3

02 Mejeriprodukter och ägg

782,8

914,5

1 039,5

168,1

132,5

173,8

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

226,9

250,5

274,0

359,8

544,8

559,2

04 Spannmål och varor därav

356,3

326,4

271,6

222,8

221,5

255,7

4 385,7

4 373,7

4 018,0

39,2

39,0

44,3

278,7

245,7

271,3

15,6

13,9

22,8

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

788,9

1 037,5

1 075,3

116,0

124,0

120,5

08 Djurfoder

511,9

427,5

473,4

74,3

89,4

42,7

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

09 Diverse livsmedel

805,3

734,1

733,3

43,7

45,1

133,1

11 Drycker

307,2

306,8

358,7

20,0

10,4

11,2

12 Tobak och tobaksvaror

79,6

65,6

180,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

54,5

87,7

55,8

0,2

0,3

1,2

4

Oljor och fetter

518,3

553,7

705,3

124,2

160,9

221,4

SUMMA

9 849

10 204

10 665

1 205

1 399

1 601

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.r Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Polen Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,4

540,7

562,1

592,4

174,1

203,1

129,3

21,7

43,7

30,3

10,6

17,0

16,2

119,8

190,6

228,7

2 870,5

3 253,4

2 697,1

64,9

66,4

101,9

43,7

55,7

80,9

451,8

547,1

447,6

29,3

30,8

39,7

06 Socker, sockervaror m.m.

134,9

112,5

87,2

248,1

133,7

16,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

160,3

160,9

209,5

20,7

26,4

34,6

08 Djurfoder

111,5

87,8

90,7

3,5

3,3

4,2

09 Diverse livsmedel

278,5

268,2

291,2

153,3

157,0

229,4

11 Drycker

12,4

10,0

21,3

70,7

74,4

80,9

12 Tobak och tobaksvaror

53,4

92,2

90,5

0,0

0,2

0,0

0,1

0,4

13,6

1,3

0,1

11,1

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA

9,1

12,9

64,5

131,1

137,5

147,2

1 959

2 155

2 270

3 757

4 094

3 487

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

31


3.2.s Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Portugal Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

24,3

25,6

16,0

2,4

2,1

1,9

02 Mejeriprodukter och ägg

17,5

12,4

7,8

9,3

8,8

5,5

4,1

3,2

3,5

1 482,6

2 005,8

2 209,8

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

2,5

2,0

0,3

40,2

16,7

5,2

41,2

16,4

17,9

1,6

1,8

3,9

0,0

0,3

0,1

16,0

23,7

17,8

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

1,0

1,4

1,1

2,2

2,0

1,6

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

09 Diverse livsmedel 11 Drycker

28,0

28,2

23,1

6,5

7,3

11,1

138,0

125,2

118,0

16,5

14,2

12,6

12 Tobak och tobaksvaror

1,3

0,1

1,2

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,4

0,7

0,0

0,1

0,0

SUMMA

258

215

190

1 577

2 083

2 270

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.t Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Rumänien Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat 0,0

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,8

0,0

2,7

2,2

2,2

2,3

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,1

0,0

4,1

9,6

14,5

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

71,7

86,9

61,4

04 Spannmål och varor därav

0,5

0,6

0,0

7,4

7,4

6,4

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

1,8

2,3

3,0

06 Socker, sockervaror m.m.

2,9

3,6

1,5

0,1

0,1

0,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,7

0,0

0,0

2,1

1,8

2,2

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,2

09 Diverse livsmedel

0,0

4,6

6,4

46,1

35,8

36,2

11 Drycker

0,8

0,0

0,0

12,7

13,4

16,6

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

31,6

21,3

30,6

SUMMA

6

9

13

180

181

173

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

32


3.2.u Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Slovakien Produktgrupper enligt SITC

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

2,3

0,0

0,0

3,9

3,8

3,8

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,9

0,3

0,2

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

5,6

5,2

5,4

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

1,6

4,7

5,5

5,0

05 Frukt och grönsaker

0,2

1,8

8,1

5,2

5,6

5,6

06 Socker, sockervaror m.m.

14,0

20,3

46,6

1,1

2,3

4,3

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

55,4

37,1

34,2

8,0

9,3

10,0

0,4

0,2

0,0

0,1

0,5

0,4

08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

1,0

0,0

0,2

21,9

29,8

41,2

11 Drycker

8,0

3,9

4,1

1,2

1,7

0,9

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,1

0,8

0,3

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,1

0,0

0,4

9,6

7,9

5,4

SUMMA

82

64

96

62

72

82

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.v Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Slovenien Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,0

0,0

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

37,6

39,5

37,3

0,0

0,4

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

1,0

0,0

0,0

18,3

25,1

28,2

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,3

0,0

0,5

1,1

0,1

04 Spannmål och varor därav

1,1

0,9

2,0

1,1

2,2

2,5

05 Frukt och grönsaker

1,3

0,5

0,6

0,5

0,2

1,3

06 Socker, sockervaror m.m.

0,2

0,2

0,4

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

1,2

0,4

0,2

1,0

1,9

2,6

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

1,1

0,8

0,6

4,9

3,9

1,4

11 Drycker

1,6

2,3

2,1

4,5

4,0

3,1

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

2,2

0,3

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,2

0,0

0,0

1,0

0,4

0,3

SUMMA

45

45

43

34

40

39

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

33


3.2.w Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Spanien Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

1,3

0,0

0,0

0,4

0,0

80,1

87,0

90,7

34,6

36,1

44,8

02 Mejeriprodukter och ägg

17,0

14,4

24,4

68,2

62,7

51,7

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

14,3

14,1

13,3

1 064,9

1 435,8

1 698,7

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

103,6

73,4

68,7

467,6

279,3

359,3

1 876,5

2 011,6

1 849,9

36,3

54,2

34,4

60,3

42,5

38,9

11,8

13,8

22,8

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

87,9

98,1

124,1

28,6

39,7

32,0

08 Djurfoder

10,9

23,1

35,2

2,2

3,0

3,5

09 Diverse livsmedel 11 Drycker

50,6

48,0

93,3

70,7

44,7

57,4

490,6

512,7

554,4

173,5

146,8

158,4

12 Tobak och tobaksvaror

1,7

4,7

5,7

2,4

1,8

1,1

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

2,2

1,3

1,6

0,0

0,0

0,0

60,6

49,9

49,2

10,2

11,5

18,0

2 856

2 982

2 949

1 971

2 130

2 482

4

Oljor och fetter

SUMMA

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.x Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Storbritannien Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

20091 insamlat 18,1

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 26,1

22,6

20091 insamlat 5,6

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 1,7

0,3

71,6

62,8

95,3

136,4

99,9

111,3

152,1

144,3

97,3

404,3

160,1

158,2

48,5

61,6

78,8

1 240,2

1 383,1

1 283,8

04 Spannmål och varor därav

259,4

184,8

217,7

206,4

168,5

153,7

05 Frukt och grönsaker

205,6

248,3

228,4

64,4

75,9

123,9

06 Socker, sockervaror m.m.

114,0

105,7

121,6

13,7

17,8

16,9

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

166,3

230,8

247,8

202,9

202,5

173,6

08 Djurfoder

161,0

139,3

173,2

20,5

26,5

27,9

09 Diverse livsmedel

355,1

339,7

337,5

334,2

656,4

694,3

11 Drycker

853,1

848,2

787,6

205,7

177,0

224,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,3

8,6

10,3

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

1,5

20,3

73,8

0,6

0,0

0,1

4

Oljor och fetter

131,2

120,5

129,2

127,1

117,9

79,4

SUMMA

2 538

2 541

2 621

2 962

3 088

3 048

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

34


3.2.y Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Tjeckien Produktgrupper enligt SITC

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

00 Levande djur

2,8

2,3

2,0

0,0

0,1

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,1

18,7

16,6

16,6

34,8

36,8

11,2

1,2

1,2

1,4

2,8

1,8

1,5

43,5

93,5

177,1

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

13,2

17,5

21,9

19,2

20,3

18,4

05 Frukt och grönsaker

04 Spannmål och varor därav

2,0

2,2

1,1

14,3

20,2

27,1

06 Socker, sockervaror m.m.

7,0

10,1

18,0

4,4

1,8

1,2

71,2

78,5

100,5

11,1

14,2

14,8

2,4

2,2

1,9

6,1

6,0

6,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

7,9

11,1

18,2

125,6

130,5

138,3

11 Drycker

09 Diverse livsmedel

211,8

202,1

152,1

21,4

13,4

14,2

12 Tobak och tobaksvaror

339,9

104,8

70,5

0,2

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,4

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,9

0,9

3,1

13,9

17,1

29,9

SUMMA

697

470

402

280

335

445

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.z Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Tyskland Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

28,3

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

45,1

49,3

01 Kött och köttvaror

2 019,1

1 976,3

2 221,6

146,5

146,7

96,2

02 Mejeriprodukter och ägg

1 047,0

986,0

1 068,9

206,4

264,7

199,8

193,8

192,8

197,4

1 099,9

1 180,1

934,4

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

29,2

20091 insamlat

30,6

26,0

04 Spannmål och varor därav

1 108,0

975,6

1 162,7

809,6

866,6

855,8

05 Frukt och grönsaker

1 732,1

1 605,7

1 425,9

191,8

204,1

190,5

06 Socker, sockervaror m.m.

197,2

270,5

215,3

128,5

82,3

107,2

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

891,2

1 073,6

1 111,9

265,5

228,3

190,6

08 Djurfoder

448,5

337,9

355,4

150,7

140,1

159,0

09 Diverse livsmedel

617,8

606,6

682,8

213,4

219,4

188,0

11 Drycker

983,3

966,7

1 006,2

572,0

581,1

565,9

12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

62,2

191,0

280,0

50,3

43,1

38,8

146,3

235,6

315,4

25,8

16,7

27,7

4

Oljor och fetter

497,9

462,5

826,4

358,0

283,0

291,9

SUMMA

9 989

9 930

10 899

4 247

4 287

3 872

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

35


3.2.å Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Ungern Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,0

65,4

51,3

9,1

16,0

12,9

02 Mejeriprodukter och ägg

8,9

20,1

10,6

8,8

4,9

12,7

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

4,3

4,4

5,2

01 Kött och köttvaror

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

3,2

3,7

4,4

8,9

8,9

8,1

174,5

152,3

120,8

30,4

19,0

13,8

23,7

11,6

3,5

0,9

26,1

1,9

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

11,5

12,3

14,4

8,3

7,5

6,3

08 Djurfoder

59,1

54,9

34,7

2,5

1,5

0,9

09 Diverse livsmedel

17,3

16,1

27,9

18,9

18,5

14,9

11 Drycker

63,3

59,9

94,1

3,1

3,1

3,4

12 Tobak och tobaksvaror

14,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

14,5

15,9

24,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

11,4

12,2

9,6

463

412

386

107

122

90

4

Oljor och fetter

SUMMA

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.ä Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Österrike Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat 0,2

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,4

0,4

01 Kött och köttvaror

31,6

29,7

35,0

9,8

10,2

9,3

02 Mejeriprodukter och ägg

48,1

64,2

60,9

27,4

25,2

35,4

0,1

1,8

0,0

51,1

71,5

52,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker

20,8

19,6

17,9

41,5

36,8

31,0

146,1

97,3

178,1

37,9

29,3

31,5

06 Socker, sockervaror m.m.

25,0

23,2

13,8

2,6

1,1

0,8

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

44,1

72,7

67,2

29,8

30,5

31,9

08 Djurfoder

11,9

12,7

12,1

2,1

2,3

2,2

53,6

61,7

61,0

39,7

29,7

23,9

11 Drycker

09 Diverse livsmedel

180,4

184,9

224,6

25,9

22,7

14,7

12 Tobak och tobaksvaror

185,9

98,3

79,5

0,0

0,0

0,0

4,6

13,2

6,0

0,1

0,1

0,5

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA

3,8

4,2

3,0

17,1

32,3

44,2

756

684

759

285

292

278

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

36


3.3 Sveriges handel med övriga länder i Centraloch Östeuropa samt Ryssland Tabell 3.3.a Sveriges handel med ”övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland” fördelad på produktgrupper enligt SITC Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

00 Levande djur

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

0,1

0,1

0,0

1,2

3,4

3,4

12,1

8,8

6,6

77,5

75,7

56,1

0,1

1,0

0,6

47,4

35,4

40,6

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

63,9

107,3

86,0

108,5

46,8

30,6

04 Spannmål och varor därav

15,4

16,3

16,1

57,0

115,6

165,4

01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg

190,4

165,0

187,1

28,2

38,0

33,5

06 Socker, sockervaror m.m.

05 Frukt och grönsaker

30,3

1,1

1,2

9,3

9,1

11,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

22,0

20,3

15,8

44,3

48,6

61,4

102,0

31,0

76,7

27,5

28,9

31,7

09 Diverse livsmedel

08 Djurfoder

12,0

8,8

12,4

560,7

490,4

599,0

11 Drycker

11,9

8,1

8,1

5,8

15,4

10,3

0,7

0,0

0,0

8,0

42,7

9,4

12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

3,2

0,7

3,5

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

1,4

0,9

0,9

157,9

107,5

127,8

SUMMA

465

370

415

1 133

1 057

1 180

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 3.3.b Sveriges handel med respektive land i ”övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland” Avsändningsland

Import (mkr)* 2011

Andel1 % Bestämmelseland

Export (mkr) 2011

Andel1 %

1 Ryssland

210

50,7 1

Ryssland

667

56,5

2 Serbien

59

14,1 2

Ukraina

404

34,2

3 Bosnien och Hercegovina

41

10,0 3

Kroatien

46

3,9

4 Kroatien

39

9,5 4

Serbien

36

3,0

5 Ukraina

35

8,5 5

Vitryssland

21

1,8

6 Makedonien

16

4,0 6

Makedonien

3

0,3

7 Vitryssland

10

2,5 7

Bosnien och Hercegovina

3

0,2

8 Moldavien

2

0,6 8

Moldavien

1

0,1

9 Kosovo

1

0,1 9

Kosovo

0

0,0

10 Montenegro

0

0,1 10 Albanien

0

0,0

11 Albanien

0

0,0 11 Montenegro

0

0,0

1 Andel av det insamlade värdet för importen från respektive exporten till ”övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland”. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

37


3.3.c Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Bosnien-Hercegovina Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,0

Import (mkr)* 2010 0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

6,4

5,9

5,8

0,1

0,1

0,1

18,2

25,5

32,2

0,4

0,4

1,3

06 Socker, sockervaror m.m.

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

2,8

1,6

1,9

0,0

0,0

0,0

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,4

0,1

0,3

0,1

0,2

0,5

11 Drycker

1,0

0,5

0,4

0,0

0,0

0,2

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

2,8

1,9

0,6

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

SUMMA

29

34

41

3

3

3

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.3.d Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Kroatien Produktgrupper enligt SITC

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

8,5

8,1

6,4

0,5

0,1

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

1,0

0,6

0,2

0,2

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

1,6

0,1

0,4

83,6

29,6

19,9

04 Spannmål och varor därav

4,3

4,8

4,4

0,9

0,8

0,8

05 Frukt och grönsaker

5,0

7,7

5,4

1,2

0,5

0,1

06 Socker, sockervaror m.m.

0,7

0,5

0,4

0,0

0,0

0,0

11,9

10,4

8,9

1,5

1,5

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

9,3

5,8

7,4

17,8

6,6

10,6

11 Drycker

6,5

4,8

5,4

0,9

7,9

2,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,3

0,2

15,7

10,6

10,4

SUMMA

48

44

39

124

58

46

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

38


3.3.e Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Ryssland Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,1

Import (mkr)* 2010 0,0

2011

2009

0,0

0,1

Export (mkr) 2010 3,4

2011 3,4

01 Kött och köttvaror

3,5

0,0

0,0

77,0

75,6

56,1

02 Mejeriprodukter och ägg

0,1

0,0

0,0

42,6

32,9

38,0

62,2

107,2

85,6

20,8

16,5

9,8

0,1

0,0

0,0

55,6

112,2

120,0

05 Frukt och grönsaker

62,9

32,2

51,1

25,6

34,9

31,2

06 Socker, sockervaror m.m.

28,6

0,0

0,0

8,2

8,6

10,4

0,0

0,0

0,0

40,2

44,7

57,8

102,0

29,3

68,7

26,2

28,7

31,2

0,2

0,2

1,3

226,1

167,1

242,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel 11 Drycker

0,2

0,0

0,7

3,8

4,6

6,2

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

4,4

0,2

0,9

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

SUMMA

0,4

0,0

0,0

43,9

49,6

59,7

260

169

210

575

579

667

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.3.f Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Serbien Produktgrupper enligt SITC

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,7

0,2

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

4,2

3,7

4,0

0,0

0,0

0,0

72,4

53,4

48,7

0,8

0,2

0,4

0,6

0,3

0,4

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

3,1

2,6

3,0

0,1

0,0

0,0

08 Djurfoder

0,0

0,1

0,0

0,2

0,1

0,2

09 Diverse livsmedel

1,7

1,8

0,8

1,5

2,8

9,5

11 Drycker

0,8

0,7

0,8

0,0

0,2

0,2

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,3

30,3

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,1

0,3

0,6

32,6

26,9

25,7

SUMMA

83

64

59

35

61

36

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

39


3.3.g Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Ukraina Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,0

Import (mkr)* 2010 0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

4,7

2,0

2,6

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

4,1

0,7

0,9

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

0,5

1,5

44,4

24,4

32,7

33,5

0,1

0,4

0,6

06 Socker, sockervaror m.m.

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

0,1

0,5

0,6

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

4,0

5,3

1,6

0,2

0,5

0,6

08 Djurfoder

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,2

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

305,3

305,4

327,1

11 Drycker

0,3

0,0

0,0

1,0

2,3

1,6

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

10,4

7,8

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,7

0,7

0,1

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,9

0,4

0,0

51,1

11,0

17,2

SUMMA

30

39

35

367

335

404

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

40


3.4 Sveriges handel med övriga OECD-länder Tabell 3.4.a Sveriges handel med ”övriga OECD-länder” fördelad på produktgrupper enligt SITC Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

00 Levande djur

262,0

01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

Export (mkr) 2010

2011

2009

82,1

55,0

51,2

220,3

191,7

201,3

141,1

170,3

184,0

87,5

110,5

93,7

131,7

158,6

154,1

40,3

2011 48,9

15 997,8

19 655,6

19 431,5

507,0

528,2

588,6

04 Spannmål och varor därav

184,8

193,2

162,0

1 515,5

1 536,1

1 628,3

05 Frukt och grönsaker

869,8

837,5

825,2

415,8

467,1

532,1

06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m.

67,2

58,5

41,4

230,2

255,1

287,0

535,9

538,8

684,5

941,0

1 027,2

1 150,3

08 Djurfoder

508,4

515,6

510,1

411,2

473,6

496,0

09 Diverse livsmedel

613,5

779,0

700,0

1 439,6

1 476,6

1 541,3

11 Drycker

755,1

754,0

806,0

3 327,8

3 355,8

3 096,0

12 Tobak och tobaksvaror

19,5

15,4

22,7

396,8

436,2

526,9

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

19,6

21,9

12,8

18,5

23,8

25,6

4

Oljor och fetter

SUMMA

701,0

595,7

415,8

517,6

319,9

434,7

20 842

24 350

23 962

10 045

10 269

10 694

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 3.4.b Sveriges handel med respektive land i gruppen ”övriga OECD-länder” Avsändningsland 1 Norge 2 USA

Import (mkr)* Andel1 % Bestämmelseland 2011 20 610

86,0 1

1 266

5,3 2

Export (mkr) Andel1 % 2011

Norge

6 071

56,8

USA

3 211

30,0

3 Schweiz

504

2,1 3

Kanada

382

3,6

4 Turkiet

398

1,7 4

Australien

220

2,1

5 Nya Zeeland

312

1,3 5

Japan

185

1,7

6 Australien

275

1,1 6

Schweiz

182

1,7

7 Kanada

269

1,1 7

Island

135

1,3

8 Mexiko

199

0,8 8

Mexiko

106

1,0

9 Island

90

0,4 9

Turkiet

75

0,7

10 Japan

21

0,1 10 Nya Zeeland

71

0,7

11 Sydkorea

18

0,1 11 Sydkorea

54

0,5

1 Andel av det insamlade värdet för importen från respektive exporten till ”övriga OECD-länder”. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

41


3.4.c Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Australien Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,2

Import (mkr)* 2010 0,2

2011

2009

0,2

0,4

Export (mkr) 2010 0,4

2011 0,5

01 Kött och köttvaror

0,1

0,1

1,9

1,7

3,9

9,3

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

8,0

14,5

0,3

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,2

0,0

0,0

8,2

9,0

8,7

04 Spannmål och varor därav

4,1

3,6

3,3

9,8

9,5

10,5

05 Frukt och grönsaker

6,0

8,1

14,4

6,2

7,1

10,9

06 Socker, sockervaror m.m.

0,2

0,3

0,3

5,9

1,1

1,7

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

1,4

1,0

0,5

4,6

5,8

7,3

08 Djurfoder

0,2

0,7

0,1

2,0

2,5

3,0

09 Diverse livsmedel

1,6

2,2

3,0

33,2

24,7

43,2

331,8

320,4

250,6

58,3

66,7

121,8

12 Tobak och tobaksvaror

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,4

0,2

0,5

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

SUMMA

0,0

0,0

0,1

5,7

1,9

2,5

346

337

275

144

147

220

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.4.d Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Island Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

24,2

12,9

9,4

0,0

0,0

0,0

1,6

4,1

2,1

0,8

0,8

0,4

0,0

0,0

0,0

1,6

1,7

1,2

78,0

80,1

72,4

1,0

1,0

0,8

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

45,1

50,3

54,3

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

6,2

7,5

6,5

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,2

0,1

10,0

11,7

10,4

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,6

1,1

2,0

21,3

23,6

15,6

08 Djurfoder

0,0

0,1

0,0

5,7

5,7

6,8

09 Diverse livsmedel

0,0

0,2

0,0

33,9

32,9

29,1

11 Drycker

0,3

0,8

2,6

5,6

5,8

2,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

1,2

1,9

1,5

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

4

Oljor och fetter

1,1

2,2

1,6

2,8

3,6

5,7

SUMMA

106

102

90

135

147

135

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

42


3.4.e Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Japan Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,1

Import (mkr)* 2010 0,1

Export (mkr) 2010

2011

2009

0,0

0,0

0,6

2011 0,1

01 Kött och köttvaror

0,0

0,3

0,0

25,4

21,4

3,5

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

2,2

2,1

0,6

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,4

0,4

1,6

1,8

6,5

14,0

04 Spannmål och varor därav

3,5

1,9

1,1

10,2

11,0

14,8

05 Frukt och grönsaker

1,5

1,4

1,0

4,0

13,4

11,8

06 Socker, sockervaror m.m.

2,4

3,0

0,7

0,4

0,4

0,2

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,7

1,0

1,0

6,8

9,6

8,2

08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

0,6

0,7

0,7

0,4

11,3

1,7

13,7

15,1

13,3

125,1

163,2

95,8

11 Drycker

2,7

1,7

1,8

8,4

4,8

6,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,2

0,2

0,2

32,9

24,3

28,6

SUMMA

26

26

21

218

269

185

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.4.f Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Kanada Produktgrupper enligt SITC

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

1,1

0,5

0,1

0,1

0,2

0,1

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel 11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,6

0,3

0,3

132,1

175,6

176,7

4,5

8,7

4,8

9,4

9,1

5,2

19,0

20,1

25,3

18,9

21,1

15,8

5,8

7,7

9,1

4,1

3,3

4,0

0,4

0,3

0,4

3,9

7,9

9,0

13,4

12,1

13,2

13,7

25,7

11,4

1,9

0,5

0,0

4,5

5,0

7,9

97,7

132,7

148,6

18,8

16,7

19,0

168,0

197,8

178,2

0,0

0,1

0,0

0,4

0,4

1,1

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

2,7

8,6

4,3

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,4

0,4

15,4

1,5

1,2

1,3

SUMMA

209

274

269

313

382

382

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

43


3.4.g Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Mexiko Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,0

Import (mkr)* 2010 0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 1,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

05 Frukt och grönsaker

3,7

3,4

4,1

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,5

0,3

0,0

0,0

0,0

45,0

73,8

143,9

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

2,4

1,8

1,2

09 Diverse livsmedel

0,2

0,5

1,0

4,0

1,7

1,5

35,5

33,3

49,2

136,0

146,8

102,3

12 Tobak och tobaksvaror

11 Drycker

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

1,5

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

SUMMA

86

112

199

142

151

106

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.4.h Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Norge Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

20,0

15,0

10,8

44,6

37,3

32,0

6,3

13,4

8,9

70,8

96,0

97,5

46,8

63,0

57,2

87,9

112,4

135,8

15 661,5

19 273,3

19 012,8

447,9

456,2

502,7

04 Spannmål och varor därav

85,7

98,4

78,8

1 274,6

1 294,6

1 386,6

05 Frukt och grönsaker

72,6

38,6

37,0

342,9

371,4

422,9

06 Socker, sockervaror m.m.

36,5

35,5

15,1

206,6

235,5

267,2

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

205,7

202,3

191,8

547,6

611,4

664,2

08 Djurfoder

476,5

473,0

476,6

370,3

421,6

436,3

09 Diverse livsmedel

212,4

292,5

238,9

756,3

794,8

875,6

95,9

82,2

92,4

271,6

348,2

368,6

3,6

2,8

7,7

386,8

415,4

506,4

11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA

0,0

0,4

0,1

18,4

23,6

25,3

639,2

545,8

381,6

439,1

254,9

350,3

17 563

21 136

20 610

5 265

5 473

6 071

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

44


3.4.i Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Nya Zeeland Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker

2009

Import (mkr)* 2010

Export (mkr) 2010

2011

2009

2011

0,1

0,1

0,1

0,8

1,4

0,0

210,3

168,5

187,5

8,8

22,8

49,4

0,0

0,0

0,0

0,7

1,1

0,0

19,4

14,4

27,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

25,6

26,0

27,0

0,0

0,2

0,2

06 Socker, sockervaror m.m.

0,3

0,3

0,0

1,5

1,7

1,4

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,0

0,0

0,0

3,2

3,5

3,3

08 Djurfoder

0,0

0,4

1,2

0,1

0,1

0,1

09 Diverse livsmedel

0,3

0,1

0,1

5,7

1,4

6,3

37,6

52,0

68,3

15,0

11,8

10,2

12 Tobak och tobaksvaror

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

SUMMA

0,9

1,0

0,4

0,0

0,3

0,1

295

265

312

35

43

71

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.4.j Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Schweiz Produktgrupper enligt SITC

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,3

0,1

0,3

0,3

0,0

1,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,2

3,3

2,4

2,8

12,6

10,2

8,1

24,1

18,2

13,5

0,1

0,1

0,0

17,6

18,9

19,2

19,3

16,2

14,2

34,7

29,0

31,0

0,3

0,7

0,6

11,4

12,7

9,9

13,1

4,7

3,2

1,3

1,2

1,2

239,5

210,3

297,8

36,6

38,5

39,2

0,1

0,3

0,0

18,6

17,4

14,7

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

163,5

207,9

168,5

24,8

23,7

20,0

11 Drycker

09 Diverse livsmedel

5,2

6,2

10,4

34,0

49,5

27,7

12 Tobak och tobaksvaror

0,3

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,2

0,1

0,9

1,6

1,0

1,9

SUMMA

455

457

504

208

213

182

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

45


3.4.k Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Turkiet Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,0

Import (mkr)* 2010 0,0

2011

2009

0,0

0,2

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,7

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

3,8

5,4

0,3

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

18,9

19,6

23,3

0,9

0,2

0,2

04 Spannmål och varor därav

28,8

28,7

23,4

8,4

8,1

5,6

283,4

291,2

283,0

3,6

6,1

9,4

4,1

5,0

7,6

0,1

0,1

0,2

10,2

17,6

14,0

4,8

4,8

5,8

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

0,0

0,1

0,0

0,2

5,3

19,6

34,8

38,4

32,4

7,2

7,1

4,9

11 Drycker

2,5

3,0

5,9

15,7

26,2

25,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,4

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

10,0

9,6

7,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA

2,3

2,7

1,1

2,0

2,5

3,4

396

420

398

47

66

75

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.4.l Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med USA Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

215,4

52,1

34,2

5,4

1,6

14,1

0,0

1,5

0,7

15,1

10,8

2,4

02 Mejeriprodukter och ägg

28,1

37,2

28,4

1,1

1,5

1,1

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

83,9

92,1

116,5

23,6

26,0

36,9

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

33,9

34,6

35,4

112,5

112,3

97,7

457,8

446,9

442,2

35,8

41,1

51,4

6,6

5,7

10,1

4,0

3,3

4,3

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

28,7

23,3

24,4

302,7

317,9

393,1

08 Djurfoder

17,3

14,7

20,1

9,5

7,4

12,5

09 Diverse livsmedel

173,1

204,0

220,1

346,6

289,7

308,4

11 Drycker

224,6

237,6

304,2

2 604,8

2 484,3

2 236,7

15,0

12,3

14,7

8,1

18,3

17,6

12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA

4,8

1,8

0,7

0,0

0,0

0,0

56,5

43,1

14,6

28,0

27,5

34,6

1 346

1 207

1 266

3 497

3 342

3 211

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

46


3.5 Sveriges handel med övriga länder Tabell 3.5.a Sveriges handel med gruppen ”övriga länder” fördelad på produktgrupper enligt SITC Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg

2009

Import (mkr)* 2010

2011

0,9

1,1

1,3

488,6

439,8

3,0

0,1

Export (mkr) 2009 2010 2011 6,4

2,3

3,7

500,0

83,9

130,5

151,9

2,5

663,1

853,3

700,3

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

950,3

905,5

886,8

13,3

13,2

18,5

04 Spannmål och varor därav

217,8

254,6

266,2

278,7

608,0

453,5

1 770,8

1 807,2

1 847,6

41,8

162,1

133,3

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

78,0

56,1

159,9

3,9

80,6

54,7

2 301,3

2 751,2

3 647,1

36,2

51,7

56,3

08 Djurfoder

420,9

458,3

412,5

7,4

8,9

10,7

09 Diverse livsmedel

266,6

289,7

319,8

169,6

203,1

309,6

1 201,6

1 156,6

1 079,8

478,1

510,8

450,4

108,5

101,9

120,3

5,4

6,0

6,8

70,7

101,6

119,8

0,2

0,0

0,6

1 087,1

1 197,6

1 622,3

147,5

127,6

194,7

8 967

9 521

10 986

1 936

2 758

2 545

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

47


Tabell 3.5.b Sveriges viktigaste handelspartners i gruppen ”övriga länder” Avsändningsland Import (mkr)* 2011

Andel1 % Bestämmelseland

Export (mkr) 2011

Andel1 %

1 Brasilien

1 998

18,2 1

Egypten

246

9,7

2 Malaysia

1 491

13,6 2

Kina

244

9,6

3 Kina

804

7,3 3

Oman

196

7,7

4 Thailand

747

6,8 4

Nigeria

115

4,5

5 Sydafrika

712

6,5 5

Hongkong

102

4,0

6 Peru

474

4,3 6

Venezuela

94

3,7

7 Chile

422

3,8 7

Malaysia

91

3,6

8 Colombia

362

3,3 8

Saudiarabien

88

3,4

9 Argentina

333

3,0 9

Brasilien

88

3,4

10 Etiopien

317

2,9 10 Marocko

87

3,4

11 Kenya

307

2,8 11 Singapore

83

3,3

12 Costa Rica

297

2,7 12 Syrien

76

3,0

13 Indien

245

2,2 13 Sydafrika

70

2,8

14 Panama

231

2,1 14 Israel

64

2,5

15 Vietnam

228

2,1 15 Förenade Arabemiraten

59

2,3

16 Honduras

208

1,9 16 Taiwan

59

2,3

17 Marocko

163

1,5 17 Filippinerna

55

2,2

18 Israel

154

1,4 18 Indonesien

48

1,9

19 Nicaragua

133

1,2 19 Barbados

47

1,8

20 Uruguay

125

1,1 20 Jamaica

44

1,7

1 Andel av importen från respektive exporten till gruppen ”övriga länder”. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.c Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Brasilien Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

0,0

0,1

0,1

0,6

0,0

0,3

131,1

160,9

190,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

1,0

1,0

0,7

0,2

0,1

0,1

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

05 Frukt och grönsaker

37,1

55,2

21,6

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

31,9

19,8

39,9

0,1

0,2

0,5

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

811,9

1 002,2

1 319,4

0,2

0,7

1,5

08 Djurfoder

383,3

408,4

352,4

0,1

0,1

0,0

0,3

0,7

0,9

6,6

6,2

7,4

09 Diverse livsmedel 11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror

1,3

0,1

0,3

66,8

85,9

73,2

15,9

15,3

12,6

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

7,2

6,0

1,5

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

6,3

41,3

57,8

2,4

4,7

4,5

SUMMA

1 427

1 711

1 998

77

98

88

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

48


3.5.d Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Chile Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009 0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

18,4

20,8

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,0

9,0

8,6

0,0

0,0

0,0

0,3

0,4

0,3

0,6

44,9

0,2

121,4

118,0

113,5

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

1,1

0,3

0,1

0,2

0,2

0,1

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,7

0,6

0,4

6,8

5,8

8,2

309,6

289,8

278,0

27,5

24,9

29,7

12 Tobak och tobaksvaror

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

SUMMA

0,0

0,1

0,0

2,6

3,3

2,5

474

437

422

38

79

41

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.e Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Colombia Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,2

12,1

23,5

0,0

0,1

0,2

04 Spannmål och varor därav

0,2

0,3

0,5

0,0

0,0

0,0

05 Frukt och grönsaker

0,4

2,6

28,1

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

7,2

1,4

2,4

0,0

0,0

0,0

313,1

275,6

306,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

0,5

0,9

0,7

1,1

0,4

0,9

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

7,2

6,9

4,7

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

SUMMA

341

293

362

8

7

8

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

49


3.5.f Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Costa Rica Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,1

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

16,1

34,4

5,9

330,7

262,3

289,1

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

6,6

9,7

7,6

0,0

0,0

0,1

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

0,2

0,4

0,2

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

1,8

1,7

1,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

SUMMA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

337

272

297

18

37

8

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.g Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Egypten Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

212,0

167,3

201,4

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

0,7

0,4

0,2

0,1

0,0

0,0

22,2

46,7

28,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

9,8

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,4

0,2

0,2

0,3

0,4

0,8

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,4

0,6

0,3

9,7

12,8

5,2

11 Drycker

3,1

4,1

4,0

0,0

1,0

0,3

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,2

0,3

0,2

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

1,5

0,4

0,6

6,4

6,8

28,4

SUMMA

29

53

34

229

188

246

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

50


3.5.h Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Etiopien Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

1,9

2,9

3,4

0,0

0,0

0,0

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,4

208,9

313,8

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

1,1

0,3

0,6

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SUMMA

64

212

317

1

0

1

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.i Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Honduras Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

0,9

25,6

40,0

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152,0

147,8

208,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

4,7

5,8

4,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,2

0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SUMMA

152

148

208

6

31

44

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

51


3.5.j Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Indien Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

4,5

4,7

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

17,0

22,1

27,6

0,1

0,0

0,0

05 Frukt och grönsaker

52,7

59,6

67,9

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

36,2

65,8

0,0

0,4

0,2

08 Djurfoder

4,8

12,0

12,8

0,2

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

2,7

6,8

9,8

0,0

0,2

0,0

06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m.

11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA

0,3

0,4

0,2

4,1

6,4

8,9

26,8

22,9

32,3

0,2

0,3

0,1

4,4

6,0

19,9

0,0

0,0

0,0

9,3

1,8

3,8

0,7

0,7

1,8

161

172

245

5

8

11

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.k Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Israel Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

9,3

8,2

9,5

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

13,9

7,7

10,1

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

3,5

3,6

3,6

1,9

1,4

0,6

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

0,7

0,1

0,1

1,1

2,3

9,4

60,6

83,7

62,1

0,4

0,5

0,9

1,6

2,0

1,6

0,0

0,2

0,1

14,0

9,7

4,4

0,1

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,4

09 Diverse livsmedel

29,6

31,7

30,1

0,5

2,5

2,3

11 Drycker

26,1

39,5

43,1

55,3

46,7

33,2

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

7,5

5,5

6,4

SUMMA

145

179

154

81

68

64

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

52


3.5.l Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Kenya Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,9

14,8

16,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

222,4

257,4

289,9

0,0

0,0

0,0

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

SUMMA

0,0

0,0

0,0

0,2

0,6

0,3

245

272

307

0

1

1

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.m Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Kina Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,6

0,8

0,5

7,9

2,6

0,5

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

6,6

1,3

21,0

436,3

420,1

453,9

1,9

2,6

0,5

18,7

23,9

23,2

8,5

13,9

20,9

183,8

179,6

206,6

26,4

143,5

114,9

8,3

10,4

6,0

1,3

2,0

2,3

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

8,4

8,2

6,8

7,7

14,0

17,4

08 Djurfoder

6,0

10,6

15,2

0,6

1,7

0,2

72,3

74,0

65,3

16,0

14,9

38,6

11 Drycker

09 Diverse livsmedel

3,2

1,4

1,8

7,5

21,3

6,6

12 Tobak och tobaksvaror

5,4

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

23,0

25,0

22,3

0,0

0,0

0,4

4,0

1,7

2,2

18,8

17,1

20,7

770

760

804

103

235

244

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

53


3.5.n Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Malaysia Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,0

Export (mkr) 2010

2011

2009

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

7,3

29,4

24,5

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

1,9

4,4

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,1

0,2

0,3

0,8

0,5

0,5

04 Spannmål och varor därav

0,2

0,0

0,0

3,6

2,7

3,3

05 Frukt och grönsaker

0,4

0,2

0,2

0,8

0,8

0,9

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

4,8

2,9

5,9

0,6

1,1

1,7

08 Djurfoder

0,4

0,5

0,5

2,6

3,1

3,1

09 Diverse livsmedel

5,3

6,3

8,5

3,2

4,4

8,3

11 Drycker

0,1

0,2

0,0

1,9

1,1

1,6

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,4

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

722,0

1 037,7

1 475,2

6,9

15,5

46,5

733

1 048

1 491

30

63

91

4

Oljor och fetter

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.o Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Marocko Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

0,0

84,7

97,0

60,6

0,0

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

24,1

77,8

49,7

87,9

76,5

100,7

0,0

0,0

0,8

0,0

1,1

0,2

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,3

0,7

5,0

3,6

1,6

11 Drycker

0,0

0,1

0,0

16,2

11,9

10,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,1

16,8

12,0

22,0

SUMMA

173

175

163

62

108

87

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

54


3.5.p Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Oman Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

192,1

299,8

196,2

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SUMMA

0

0

0

192

300

196

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.q Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Panama Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

10,5

13,9

300,2

321,4

230,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

11 Drycker

0,0

0,0

0,9

15,6

25,4

19,7

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SUMMA

300

321

231

16

36

34

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

55


3.5.r Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Peru Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

2,6

2,1

2,7

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

2,1

1,5

2,7

0,0

9,8

0,0

21,7

21,3

31,9

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

212,4

309,7

436,2

0,0

0,1

0,4

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,8

11 Drycker

0,2

0,7

0,4

5,3

5,6

6,9

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

SUMMA

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

239

336

474

5

16

8

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.s Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Sydafrika Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

7,2

8,4

9,8

0,0

0,0

0,2

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

23,0

16,3

31,5

56,5

67,8

75,0

5,1

5,8

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

0,0

0,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

6,3

3,8

3,0

0,0

0,0

0,1

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

09 Diverse livsmedel 11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror

1,0

1,7

1,4

7,6

15,2

17,2

695,6

657,0

597,9

14,0

5,4

19,6

9,7

18,5

23,2

1,2

0,8

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,9

1,1

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,1

2,1

0,1

1,1

SUMMA

776

758

712

53

44

70

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

56


3.5.t Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Thailand Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009 0,5

Export (mkr) 2010 0,0

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

137,2

135,6

148,5

0,0

0,3

1,1

0,1

0,1

0,1

21,2

8,4

10,7

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

151,1

111,6

119,2

0,6

0,0

0,4

04 Spannmål och varor därav

111,4

130,5

123,0

0,1

0,2

2,3

05 Frukt och grönsaker

167,8

143,6

131,4

0,1

0,2

1,4

06 Socker, sockervaror m.m.

3,1

3,1

2,1

0,5

0,2

0,4

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

9,1

12,2

14,9

0,0

0,0

1,6

08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel 11 Drycker

14,9

15,8

16,3

0,2

0,1

0,1

135,7

147,1

178,3

0,8

1,4

1,5

12,3

11,7

12,2

5,1

8,8

10,6

12 Tobak och tobaksvaror

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,4

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,2

0,4

0,2

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

SUMMA

0,4

0,8

0,3

1,1

1,5

2,2

743

713

747

30

21

33

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.u Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Vietnam Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

4,5

1,3

0,2

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

118,4

118,1

83,3

1,4

0,3

0,0

6,8

5,9

7,4

0,0

0,0

0,0

22,5

23,8

48,6

0,0

0,0

0,0

0,5

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

47,5

58,8

78,8

0,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,9

1,3

09 Diverse livsmedel

2,5

3,2

6,6

0,8

0,8

0,9

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 Tobak och tobaksvaror

1,6

3,9

3,6

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,8

0,7

0,5

SUMMA

200

214

228

8

5

3

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

57


4 Fördelning på produktgrupper 4.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på produktgrupper Tabell 4.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på produktgrupper (fortsättning på nästa sida) Produktgrupper 00 Levande djur Ej varufördelad EU-handel 01 Kött och köttvaror

2009

Import (mkr) 2010 2011

3941

2271

1611

2009 1941

Export (mkr) 2010 2011 1601

1431

20

27

20

31

22

14

9 8161

9 8881

10 8101

1 9571

1 9541

1 8661

Nötkött

2 694

2 685

3 253

97

86

113

Griskött

2 923

2 903

2 982

522

542

453

353

340

433

8

9

12

1 302

1 261

1 161

116

157

153

175

181

186

87

89

96

1 970

2 025

2 324

1 031

968

920

398

493

471

96

103

120

Får-, lamm- och getkött Fjäderfäkött Övrigt kött, inklusive vilt Beredda köttprodukter Ej varufördelad EU-handel 02 Mejeriprodukter och ägg Mjölk, grädde, yoghurt m.m. Smör och andra smörfettsprodukter Glassvaror

6 799

7 054

1

1

7 286

1

3 130

1

1

3 234

3 1461

1 889

2 131

2 170

1 421

1 948

1 899

258

407

493

476

154

63

693

571

558

399

372

337

3 476

3 505

3 675

685

550

560

Ägg och äggalbuminer

287

272

239

117

164

220

Ej varufördelad EU-handel

197

168

149

32

48

68

Ost och ostmassa

03 Fisk, kräft- och blötdjur Fisk, kräft- och blötdjur Beredningar av fisk och kräftdjur m.m. Ej varufördelad EU-handel 04 Spannmål och varor därav

19 872

1

23 512

1

23 531

1

15 408

1

1

19 031

18 7551

17 425

21 037

21 016

14 260

17 748

17 218

2 188

2 246

2 284

1 046

1 167

1 170

259

229

231

102

117

367

4 8381

4 5091

4 9201

5 8881

6 1051

6 4211

Spannmål (exklusive ris)

410

474

801

1 398

1 639

1 835

Mjöl, gryn, malt m.m.

224

203

275

436

363

428

Ris

509

499

479

9

14

15

2 091

1 943

1 777

3 355

3 405

3 458

Okokt pasta

Bakverk och bröd m.m.

484

427

459

37

42

75

Övriga beredningar av spannmål och mjöl

972

830

895

534

511

460

Ej varufördelad EU-handel

148

132

235

119

131

150

1 Korrigerat värde redovisas för importen respektive exporten av produktgrupper enligt SITC För de mer detaljerade varugrupperna redovisas insamlade värden i denna tabell ”Ej varufördelad EU-handel” motsvarar SCB:s korrigering av handelsstatistiken för produktgrupperna på tvåställig SITC. Korrigeringen görs av SCB för att handelstatistiken ska täcka även den handel med andra EU-länder som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastat-urvalet eller som inte redovisat sin handel (svarsbortfall).

58


Tabell 4.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på produktgrupper (fortsättning från föregående sida) Produktgrupper 05 Frukt och grönsaker Färska och kylda grönsaker Frysta grönsaker

2009

Import (mkr) 2010

2011

2009 2 6861

Export (mkr) 2010 2011

16 8331

16 5921

16 1781

2 8121

2 9151

3 713

4 096

3 635

289

286

291

635

567

520

304

317

315

Torkade grönsaker m.m.

230

229

227

45

63

75

Beredda potatisprodukter m.m.

901

775

772

279

253

244

Övriga beredningar av grönsaker

1 677

1 477

1 406

265

322

321

Färsk, kyld, torkad frukt och bär

6 071

6 159

6 123

714

633

564

721

639

684

266

380

410

Saft, sylt och marmelad

1 453

1 294

1 417

298

312

348

Övriga beredningar av frukt och bär

1 037

945

998

104

131

210

Fryst frukt och bär

396

411

397

122

115

136

06 Socker, sockervaror m.m.

Ej varufördelad EU-handel

2 3301

2 2011

2 1351

1 4361

1 2801

1 0971

Socker, melass och honung

804

818

778

902

719

529

1 424

1 296

1 277

486

508

524

102

86

80

48

54

43

Sockerkonfektyrer Ej varufördelad EU-handel 07 Kaffe, te, kakao m.m. Kaffe och kaffeersättningar

7 689

1

3 180

3 972

9 012

1

3 313

1

1

3 533

3 7451

5 219

1 035

1 085

1 394

Choklad och kakaoberedningar

2 305

2 163

2 239

1 974

2 127

2 020

Te, kakao och kryddor

1 185

1 379

1 364

261

279

268

169

175

190

44

42

63

Ej varufördelad EU-handel 08 Djurfoder Ej varufördelad EU-handel 09 Diverse livsmedel Soppor, såser och buljonger

3 451

1

3 097

1

95 6 367

1

112 6 080

1

1 765

1 694

3 298

1

116 6 292

1

997

1

24 5 717

1

1

1 174

1 2271

23

43

1

6 001

6 6331

1 667

1 043

1 079

1 063

Margarin och annat matfett

513

438

465

1 606

1 655

1 962

Beredningar av spannmål, mjöl m.m.

850

723

700

462

400

472

3 008

2 952

3 184

2 477

2 687

2 955

Övriga livsmedel Ej varufördelad EU-handel 11 Drycker

231

274

276

129

180

181

8 7771

8 3841

8 5081

6 4251

6 3291

6 1411

Starksprit

1 568

1 573

1 407

5 007

4 788

4 336

Vin

4 945

4 658

4 665

153

125

137

Övriga drycker med alkohol Drycker utan alkohol Ej varufördelad EU-handel 12 Tobak och tobaksvaror Ej varufördelad EU-handel 22 Oljeväxtfrön, oljehaltiga nötter Ej varufördelad EU-handel 4

6 838

1

Oljor och fetter Ej varufördelad EU-handel SUMMA

925

857

964

865

940

1 147

1 140

1 115

1 278

349

457

486

199

180

194

50

19

35

1 288

1

1 276

1

15 546

24 694

1

1

15 4 893

1

19 5 005

1

1 536

1

16 898

1

23 6 238

1

507

1

6 123

1

6 2 294

1

1

559

6001

4

1

1

195

1401

6

3

2 038

1

2 3541

59

65

45

13

21

26

93 0421

96 2071

100 8031

50 0761

54 4061

55 1821

1 Korrigerat värde redovisas för importen respektive exporten av produktgrupper enligt SITC För de mer detaljerade varugrupperna redovisas insamlade värden i denna tabell ”Ej varufördelad EU-handel” motsvarar SCB:s korrigering av handelsstatistiken för produktgrupperna på tvåställig SITC. Korrigeringen görs av SCB för att handelstatistiken ska täcka även den handel med andra EU-länder som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastat-urvalet eller som inte redovisat sin handel (svarsbortfall).

59


4.2 Sveriges handel med levande djur (SITC 00) Tabell 4.2.a Sveriges handel med levande djur fördelad på ländergrupper Ländergrupper EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

Import (mkr)* 2009 2010 131,0

1

143,4

1

2011

2009

104,7

135,1

1

1

Export (mkr) 2010 114,1

1

2011 87,01

0,1

0,1

0,0

1,2

3,4

3,4

262,0

82,1

55,0

51,2

40,3

48,9

0,9

1,1

1,3

6,4

2,3

3,7

394

227

161

194

160

143

1 Korrigerat värde för handeln med EU för företag som inte ingår i Intrastat-urvalet samt för svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 4.2.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med levande djur Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Export (mkr) 20112 insamlat

1 USA

34,2 1

Danmark

32,8

2 Tyskland

29,2 2

Norge

32,0

3 Storbritannien

22,6 3

Tyskland

26,0

4 Danmark

11,8 4

USA

14,1

5 Norge

10,8 5

Nederländerna

5,0

6 Island

9,4 6

Litauen

3,7

7 Nederländerna

9,2 7

Finland

3,4

8 Frankrike

5,5 8

Ryssland

3,4

9 Italien

2,8 9

Pakistan

3,0

10 Tjeckien

2,0 10 Mexiko

1,0

1 Ej länderfördelad import av levande djur från EU: 20 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 14 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse för svensk import.

60


Tabell 4.2.c Sveriges handel med levande djur fördelad på varugrupper Varugrupper – levande djur

Kvantitet (styck) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Levande djur Hästar, åsnor, mulor och mulåsnor Nötkreatur och övriga oxdjur Svin Får och getter Fjäderfä Övriga levande djur Ej varufördelad EU-handel

*

*

*

394

227

161

1 347

767

596

276,2

98,5

53,3

1

2

0

0,0

0,0

0,0

219

269

245

1,2

1,8

1,4

0

0

0

0

0

0

355 826

290 210

245 040

26

32,5

28,0

28 957

23 827

21 189

69,6

66,6

57,9

-

-

-

20

27

20

*

*

*

194

160

143

1 316

1 014

469

62,5

39,7

42,0

723

319

440

10,4

5,9

8,3

13 720

19 342

16 422

27,8

30,5

26,5

2

0

EXPORT Levande djur Hästar, åsnor, mulor och mulåsnor Nötkreatur och övriga oxdjur Svin Får och getter

1

0,0

0,0

0,0

Fjäderfä

3 080 611 2 384 033 1 914 101

46,1

48,2

39,5

Övriga levande djur

1 157 377 1 273 581 1 437 441

15,7

13,9

13,0

31

22

14

Ej varufördelad EU-handel

-

-

61

-


4.3 Sveriges handel med kött och köttvaror (SITC 01) Tabell 4.3.a. Sveriges handel med kött och köttvaror fördelad på ländergrupper Ländergrupper

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

Nötkött EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

2 443,3

2 471,6

2 995,5

92,6

75,5

94,4

0,0

0,0

0,0

2,2

3,9

4,1

14,5

7,3

7,3

2,1

5,1

10,8

Övriga länder

236,3

206,1

249,7

0,4

1,9

4,1

DELSUMMA

2 694

2 685

3 253

97

86

113

2 917,2

2 895,6

2 975,4

317,0

295,1

209,4

0,5

0,0

0,0

65,5

65,0

47,4

Griskött EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

3,9

5,7

3,5

87,3

105,6

102,7

Övriga länder

1,7

1,9

3,2

51,4

76,0

93,5

2 923

2 903

2 982

522

542

453

194,9

201,7

263,0

6,8

6,7

5,3

DELSUMMA Får-, lamm- och getkött EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127,4

110,6

140,9

1,4

2,7

6,4

Övriga länder

30,9

27,4

29,5

0,0

0,0

0,0

DELSUMMA

353

340

433

8

9

12

1 297,8

1 256,9

1 157,9

77,0

101,5

98,4

0,6

0,4

0,1

3,6

0,8

2,8

Övriga OECD-länder

Fjäderfäkött EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

0,0

0,0

0,0

7,2

7,8

7,4

Övriga länder

3,6

3,3

2,8

28,5

46,9

44,2

1 302

1 261

1 161

116

157

153

92,1

115,6

134,5

68,5

64,0

61,9

DELSUMMA Övrigt kött, inklusive vilt EU-27

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga OECD-länder

Övriga CÖE-länder + Ryssland

70,1

57,9

44,2

18,7

24,6

30,6

Övriga länder

10,0

7,8

7,2

0,0

0,0

2,9

DELSUMMA

175

181

186

87

89

96

1 752,0

1 813,6

2 104,5

996,6

931,6

884,8

8,0

8,4

6,5

6,2

6,0

1,7

Beredda köttprodukter EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

4,4

10,1

5,5

24,5

24,6

26,2

Övriga länder

Övriga OECD-länder

206,0

193,3

207,6

3,6

5,7

7,2

DELSUMMA

1 970

2 025

2 324

1 031

968

920

398

493

471

96

103

120

9 816

9 888

10 810

1 957

1 954

1 866

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

62


Tabell 4.3.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med kött och köttvaror (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Nötkött

Export (mkr) 20112 insamlat

Nötkött

1 Irland

886,7

1 Finland

61,2

2 Nederländerna

748,7

2 Danmark

15,9

3 Tyskland

495,7

3 Norge

10,5

4 Polen

279,4

4 Tyskland

4,6

5 Danmark

218,6

5 Ryssland

4,1

6 Brasilien

134,2

6 Italien

3,5

7 Uruguay

109,1

7 Estland

2,1

8 Finland

105,0

8 Nederländerna

2,0

9 Litauen

62,8

9 Singapore

1,9

10 Storbritannien

49,2 10 Lettland

Griskött

1,5

Griskött

1 Danmark

1 344,2

2 Tyskland

984,4

2 Nya Zeeland

49,4

3 Polen

266,3

3 Ryssland

47,4

4 Nederländerna

141,0

4 Hongkong

38,2

5 Finland

101,2

5 Danmark

25,9

6 Italien

81,8

6 Norge

19,9

7 Spanien

23,4

7 Sydkorea

18,9

8 Ungern

12,0

8 Italien

15,5

9 Irland

11,7

9 Singapore

15,0

10 Norge

1 Polen

3,5 10 Taiwan

Får-, lamm och getkött

111,9

13,4

Får-, lamm- och getkött

1 Nya Zeeland

136,9

1 Norge

6,4

2 Irland

100,4

2 Finland

4,9

3 Nederländerna

51,5

3 Danmark

0,3

4 Danmark

37,4

4 Nederländerna

0,1

5 Tyskland

35,4

6 Belgien

28,8

7 Chile

15,0

8 Argentina

8,1

9 Storbritannien

4,9

10 Uruguay

4,7

1 Ej länderfördelad import av kött och köttvaror från EU: 471 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 120 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

63


Tabell 4.3.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med kött och köttvaror (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Fjäderfäkött

Export (mkr) 20112 insamlat

Fjäderfäkött

1 Danmark

758,0

1 Danmark

71,1

2 Nederländerna

167,9

2 Malaysia

24,5

3 Tyskland

109,8

3 Hongkong

16,8

4 Frankrike

26,7

4 Tyskland

13,0

5 Lettland

24,9

5 Norge

7,4

6 Finland

21,1

6 Estland

4,5

7 Portugal

15,3

7 Finland

3,9

8 Storbritannien

9,4

8 Tjeckien

3,2

9 Slovenien

7,5

9 Ryssland

2,8

5,8 10 Nederländerna

2,2

10 Litauen Övrigt kött, inklusive vilt

Övrigt kött, inklusive vilt

1 Finland

46,2

1 Finland

49,6

2 Nya Zeeland

43,3

2 Norge

28,6

3 Danmark

24,7

3 Tyskland

6,8

4 Nederländerna

18,0

4 Belgien

2,7

5 Tyskland

16,4

5 Ghana

2,1

6 Belgien

16,1

6 Schweiz

1,9

7 Brasilien

7,2

7 Estland

0,7

8 Frankrike

3,7

8 Nederländerna

0,6

9 Lettland

2,6

9 Liberia

0,6

10 Estland

2,2 10 Danmark

Beredda köttprodukter

0,5

Beredda köttprodukter

1 Danmark

827,0

1 Finland

233,2

2 Tyskland

579,9

2 Danmark

210,5

3 Thailand

148,5

3 Belgien

116,2

4 Belgien

141,2

4 Storbritannien

108,0

5 Italien

126,0

5 Tyskland

60,2

6 Nederländerna

72,6

6 Spanien

40,3

7 Irland

61,0

7 Italien

34,5

8 Frankrike

58,9

8 Norge

24,9

9 Finland

54,8

9 Polen

17,3

10 Brasilien

49,0 10 Tjeckien

12,3

1 Ej länderfördelad import av kött och köttvaror från EU: 471 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 120 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

64


Tabell 4.3.c Sveriges import av kött och köttvaror fördelad på varugrupper Varugrupper – kött och köttvaror

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Nötkött

*

*

*

2 694

Hela, halva och fjärdedelskroppar

6 233

2 427

7 718

Styckat kött med ben

2 553

3 443

4 582

Benfritt kött

2 685

3 253

203,6

72,4

255,8

140,3

123,2

172,4

58 133

65 900

66 345

2 318,2

2 460,7

2 801,7

Tunga, lever m.m.

158

161

192

4,3

4,1

5,7

Saltat, torkat eller rökt kött

362

305

209

27,8

24,5

17,0

Griskött Hela och halva kroppar Skinka och bog med ben

*

*

*

2 923

2 903

2 982

218

267

446

11,0

8,2

14,1

3 689

2 889

2 544

122,8

75,9

69,2

71 727

79 223

80 298

2 496,9

2 529,2

2 538,7

Lever m.m.

211

219

267

1,0

1,4

2,2

Saltad, torkad och rökt skinka eller bog

267

406

475

22,6

22,7

18,3

4 597

4 998

7 146

269,1

265,7

339,6

Övrigt styckat griskött

Övrigt saltat, torkat eller rökt kött Får, lamm- och getkött

*

*

*

353

340

433

Får och lamm: hela och halva kroppar

1 727

1 580

1 643

72,0

70,1

68,9

Styckat får- och lammkött med ben

3 699

3 628

3 802

145,1

154,5

194,9

Får- och lammkött utan ben

2 599

1 790

2 325

134,7

115,2

169,6

17

0

0

1,4

0,0

0,0

*

*

*

1 302

1 261

1 161

Kött av get Fjäderfäkött Ostyckat fjäderfäkött, färskt Ostyckat fjäderfäkött, fryst Styckat fjäderfäkött Lever av fjäderfä Övrigt kött, inklusive vilt

902

969

1 247

21,7

22,6

31,9

1 739

1 766

1 702

42,1

36,6

38,6

35 789

37 464

34 255

1 232,9

1 196,9

1 085,3

30

86

100

5,3

4,5

5,0

*

*

*

175

181

186

Kött av häst, åsna m.m.

567

407

367

13,0

10,0

11,5

Kött av kanin och hare

36

21

308

3,7

1,7

2,2

Kött av ren Annat kött (bland annat hjort, duva)

380

493

542

26,8

31,9

45,6

1 693

2 165

1 430

94,6

100,3

85,2

Lever (ej nöt eller gris)

78

6

23

0,4

0,1

0,6

Rökt, torkat kött m.m. (ej nöt eller gris)

1 120

1 180

1 172

36,8

37,2

40,9

*

*

*

1 970

2 025

2 324

12 793

15 777

16 795

603,1

680,8

719,9

999

908

849

32,8

29,7

25,7

Övriga varor av fjäderfä

15 872

17 656

24 457

614,2

634,0

887,2

Övriga varor av griskött

8 212

8 669

8 984

364,2

347,3

376,1

Övriga varor av nötkött

8 944

8 920

7 777

330,4

302,7

286,8

Beredda köttprodukter Korv och liknande produkter Varor av lever

Övriga beredningar av kött

772

824

724

25,7

30,9

28,4

Ej varufördelad EU-handel

-

-

-

398

493

471

SUMMA

9 816

9 888

10 810

65


Tabell 4.3.d Sveriges export av kött och köttvaror fördelad på varugrupper Varugrupper – kött och köttvaror

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

EXPORT Nötkött

*

*

*

97

86

113

Hela, halva och fjärdedelskroppar

191

71

128

7,0

5,8

7,2

Styckat kött med ben

168

158

87

1,6

0,9

1,1

Benfritt kött Tunga, lever m.m. Saltat, torkat eller rökt kött Griskött Hela och halva kroppar Skinka och bog med ben Övrigt styckat griskött Lever m.m. Saltad, torkad och rökt skinka eller bog Övrigt saltat, torkat eller rökt kött

874

778

996

59,0

50,7

77,8

1 733

1 651

1 886

23,7

20,4

21,4

87

107

83

6,0

8,5

5,9

*

*

*

522

542

453

170

876

388

8,1

10,3

4,7

4 070

3 498

1 670

62,5

51,8

22,1

18 151

21 292

17 288

378,2

397,2

302,0

8 347

9 630

15 278

53,8

52,5

105,1

59

141

100

3,4

6,3

4,1

942

974

915

15,6

23,9

15,0

Får, lamm- och getkött

*

*

*

8

9

12

Får och lamm: hela och halva kroppar

14

1

0

0,5

0,1

0,0

Styckat får- och lammkött med ben

73

106

56

4,6

5,5

5,6

Får- och lammkött utan ben

48

57

65

3,1

3,9

6,0

Kött av get

0

0

0

0,0

0,0

0,0

Fjäderfäkött

*

*

*

116

157

153

Ostyckat fjäderfäkött, färskt

1 771

2 712

1 748

12,7

18,9

12,1

Ostyckat fjäderfäkött, fryst

1 209

745

866

11,2

7,0

8,6

27 210

40 768

40 627

91,3

130,2

130,3

275

199

380

1,1

0,9

1,8

Styckat fjäderfäkött Lever av fjäderfä Övrigt kött, inklusive vilt

*

*

*

87

89

96

Kött av häst, åsna m.m.

169

28

50

3,1

0,6

0,7

Kött av kanin och hare

16

6

8

1,5

0,6

0,7

Kött av ren

238

271

261

29,7

29,9

30,6

Annat kött (bland annat hjort, duva)

299

361

509

32,0

35,6

44,7

Lever (ej nöt eller gris)

5

11

3

0,1

0,3

0,1

Rökt, torkat kött m.m. (ej nöt eller gris)

1 317

2 192

1 930

20,8

21,7

18,7

*

*

*

1 031

968

920

3 781

4 698

4 463

154,0

170,2

160,5

56

34

9

2,2

1,5

1,0

Övriga varor av fjäderfä

3 367

5 148

5 500

93,3

137,1

147,9

Övriga varor av griskött

7 261

4 399

3 490

221,0

173,2

159,5

Övriga varor av nötkött

13 962

14 000

13 384

493,8

440,1

411,7

Beredda köttprodukter Korv och liknande produkter Varor av lever

Övriga beredningar av kött

1 331

951

815

66,4

45,8

39,3

Ej varufördelad EU-handel

-

-

-

96

103

120

SUMMA

1 957

1 954

1 866

66


4.4 Sveriges handel med mejeriprodukter och ägg (SITC 02) Tabell 4.4.a Sveriges handel med mejeriprodukter och ägg fördelad på ländergrupper Ländergrupper

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

Mjölk, grädde, yoghurt m.m. EU-27

1 886,1

2 123,3

Övriga CÖE-länder + Ryssland

0,1

0,7

0,4

0,7

1,6

1,1

Övriga OECD-länder

2,4

7,3

10,9

17,7

42,1

48,3

Övriga länder DELSUMMA

2 158,8

747,6

1 072,1

1 161,5

0,1

0,0

0,1

654,8

831,7

688,0

1 889

2 131

2 170

1 421

1 948

1 899

Smör och andra smörfettsprodukter EU-27

258,0

406,4

492,9

469,6

133,4

54,2

Övriga CÖE-länder + Ryssland

0,0

0,2

0,2

1,7

6,5

2,2

Övriga OECD-länder

0,0

0,1

0,0

3,4

4,0

3,3

Övriga länder

0,0

0,0

0,0

1,5

10,0

3,7

DELSUMMA

258

407

493

476

154

63

663,7

549,6

542,8

363,9

332,9

311,9

Glassvaror EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,9

21,5

15,1

34,8

38,6

24,6

Övriga länder

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

DELSUMMA

693

571

558

399

372

337

3 434,8

3 452,3

3 631,7

609,4

485,0

485,6

0,0

0,1

0,0

36,3

19,2

23,7

41,6

52,1

43,7

37,2

42,0

47,4

0,0

0,0

0,0

2,2

3,5

2,8

3 476

3 505

3 675

685

550

560

269,6

242,7

213,1

65,1

116,1

169,8

Ost och ostmassa EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Ägg och äggalbuminer EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

0,0

0,0

0,0

8,8

8,0

13,6

14,6

29,5

24,0

38,6

31,9

30,5

Övriga länder

2,9

0,0

2,4

4,5

8,0

5,8

DELSUMMA

287

272

239

117

164

220

Ej varufördelad EU-handel

197

168

149

32

48

68

6 799

7 054

7 286

3 130

3 234

3 146

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

67


Tabell 4.4.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med mejeriprodukter och ägg (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Mjölk, grädde, yoghurt m.m.

Export (mkr) 20112 insamlat

Mjölk, grädde, yoghurt m.m.

1 Danmark

813,2

1 Danmark

407,8

2 Finland

580,4

2 Egypten

201,4

3 Tyskland

356,3

3 Finland

199,4

4 Nederländerna

104,0

4 Oman

196,2

5 Frankrike

88,3

5 Nederländerna

153,5

6 Irland

57,1

6 Tyskland

115,3

7 Österrike

51,5

7 Nigeria

114,0

8 Storbritannien

30,3

8 Storbritannien

92,4

9 Estland

25,8

9 Norge

48,1

10 Belgien

19,1 10 Grekland

Smör och andra smörfettsprodukter 1 Danmark

45,6

Smör och andra smörfettsprodukter 314,2

1 Danmark

40,1

2 Finland

93,4

2 Belgien

4,8

3 Nederländerna

41,3

3 Norge

3,3

4 Tyskland

36,1

4 Tyskland

2,6

5 Frankrike

6,7

5 Österrike

2,4

6 Belgien

0,9

6 Ryssland

2,2

7 Kroatien

0,2

7 Saudiarabien

2,0

8 Polen

1,8

9 Finland

1,6

10 Georgien

0,9

Glassvaror

Glassvaror

1 Danmark

135,1

1 Finland

2 Tyskland

103,5

2 Storbritannien

105,7 48,0

3 Nederländerna

87,7

3 Danmark

46,2

4 Belgien

45,0

4 Tyskland

40,7

5 Frankrike

45,0

5 Italien

26,4

6 Italien

43,9

6 Spanien

21,8

7 Storbritannien

29,9

7 Norge

19,1

8 Polen

16,4

8 Grekland

8,1

9 Spanien

10,8

9 Nederländerna

6,3

10 Ungern

9,1 10 Schweiz

5,5

1 Ej länderfördelad import av mejeriprodukter och ägg från EU: 149 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 68 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

68


Tabell 4.4.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med mejeriprodukter och ägg (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Ost och ostmassa

Ost och ostmassa

1 Danmark

1 271,8

Export (mkr) 20112 insamlat

1 Finland

192,8

2 Nederländerna

786,0

2 Danmark

191,4

3 Tyskland

512,8

3 Grekland

46,2

4 Frankrike

352,1

4 Norge

44,3

5 Italien

287,3

5 Ryssland

23,7

6 Grekland

252,1

6 Storbritannien

15,6 13,2

7 Finland

61,8

7 Österrike

8 Norge

39,3

8 Polen

9,9

9 Storbritannien

36,4

9 Belgien

5,1

18,9 10 Spanien

4,3

10 Irland Ägg och äggalbuminer

Ägg och äggalbuminer

1 Danmark

60,8

1 Danmark

83,9

2 Tyskland

60,3

2 Tyskland

39,8

3 Finland

34,7

3 Norge

21,2

4 Frankrike

21,6

4 Nederländerna

13,8

5 Nederländerna

20,6

5 Ungern

11,6

6 USA

20,3

6 Ryssland

11,0

7 Polen

10,4

7 Finland

8,4

8 Norge

3,7

8 Schweiz

7,3

9 Italien

2,4

9 Litauen

3,4

10 Argentina

2,4 10 Färöarna

2,9

1 Ej länderfördelad import av mejeriprodukter och ägg från EU: 149 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 68 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

69


Tabell 4.4.c Sveriges import av mejeriprodukter och ägg fördelad på varugrupper Varugrupper – mejeriprodukter och ägg

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Mjölk, grädde, yoghurt m.m. Mjölk och grädde

*

*

*

1 889

2 131

2 170

154 816

98 421

91 593

772,8

737,5

847,6

Mjölk- och gräddpulver

8 047

6 996

6 896

164,4

168,1

171,6

Övriga koncentrat av mjölk och grädde

8 093

37 236

8 933

72,4

276,4

79,4

62 532

67 805

70 821

659,2

706,3

715,4

4 681

4 324

5 010

79,4

80,0

89,2

17 699

16 826

15 438

140,5

163,1

267,0

*

*

*

258

407

493

8 980

10 710

12 317

239,9

338,7

427,4

Yoghurt Filmjölk, gräddfil m.m. Vassle m.m. Smör och smörfettsprodukter Smör Bredbara smörfettsprodukter

155

529

419

4,8

15,4

12,4

Fetter och oljor framställda av mjölk

424

1 348

1 233

13,3

52,5

53,4

28 997

27 342

27 036

693

571

558

Glassvaror Ost och ostmassa

*

*

*

3 476

3 505

3 675

13 839

13 722

16 319

421,7

429,5

526,0

Riven ost

4 217

5 608

6 643

168,6

207,6

241,2

Smältost

5 859

6 161

5 591

233,7

228,0

193,3

Blå- och grönmögelost

3 761

3 918

4 732

267,6

252,5

272,0

Fetaost

3 601

3 547

3 701

203,6

195,6

198,7

Brieost

3 926

4 082

4 453

212,8

206,6

227,0

49 385

48 374

47 045

1 968,4

1 984,8

2 017,3

*

*

*

287

272

239

Ägg med skal

5 260

5 710

3 629

59,7

56,8

30,4

Äggula

4 030

3 664

3 565

91,8

74,9

75,1

Äggvita och äggalbuminer

5 833

7 534

8 015

135,5

140,5

134,0

-

-

-

197

168

149

6 799

7 054

7 286

Färskost och ostmassa

Hårdost m.m. Ägg och äggalbuminer

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

70


Tabell 4.4.d Sveriges export av mejeriprodukter och ägg fördelad på varugrupper Varugrupper – mejeriprodukter och ägg

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

EXPORT Mjölk, grädde, yoghurt m.m.

*

*

*

1 421

Mjölk och grädde

54 251

96 933

98 784

185,7

380,4

369,4

Mjölk- och gräddpulver

54 588

49 477

47 359

987,0

1 212,2

1 151,9

Övriga koncentrat av mjölk och grädde

3 663

5 295

2 568

24,4

55,3

37,9

Yoghurt

3 769

6 375

6 628

62,2

92,4

87,9

Filmjölk, gräddfil m.m.

3 836

3 763

4 149

54,7

63,9

82,0

16 003

17 807

17 159

106,8

143,4

169,8

*

*

*

476

154

63

7 320

4 683

1 419

163,4

142,4

52,0

Vassle m.m. Smör och smörfettsprodukter Smör Bredbara smörfettsprodukter Fetter och oljor framställda av mjölk Glassvaror Ost och ostmassa Färskost och ostmassa

1 948

1 899

12 183

0

0

294,6

0,0

0,0

751

351

366

18,1

11,5

11,3

16 958

17 601

15 662

399

372

337

*

*

*

685

550

560

2 399

2 580

4 217

56,9

60,1

108,1

Riven ost

82

207

261

2,5

4,1

5,8

Smältost

905

1 117

1 015

56,8

62,6

55,9

Blå- och grönmögelost

160

131

72

11,0

9,4

5,4

Fetaost

56

50

61

4,0

3,3

3,5

Brieost

74

72

87

4,0

3,8

4,4

12 900

9 602

9 249

549,9

406,3

376,5

*

*

*

117

164

220

Hårdost m.m. Ägg och äggalbuminer Ägg med skal

1 537

3 548

6 949

49,9

75,6

139,6

Äggula

513

348

95

11,5

7,5

3,0

Äggvita och äggalbuminer

939

1 870

1 690

55,6

80,8

77,2

-

-

-

32

48

68

3 130

3 234

3 146

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

71


4.5 Sveriges handel med fisk, kräft- och blötdjur m.m. (SITC 03) Tabell 4.5.a Sveriges handel med fisk, kräft- och blötdjur fördelad på ländergrupper Ländergrupper

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

Fisk, kräft- och blötdjur EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

1 452,4

1 468,8

1 769,0

14 091,2

17 611,5

17 092,5

62,2

107,3

85,7

104,6

41,1

23,7

15 436,9

19 018,5

18 721,8

58,5

88,3

94,2

473,3

442,1

439,5

5,9

6,9

7,2

17 425

21 037

21 016

14 260

17 748

17 218

1 148,2

1 145,0

1 126,3

586,0

714,8

657,9

1,6

0,1

0,3

3,9

5,7

6,9

Övriga OECD-länder

560,9

637,1

709,7

448,5

440,0

494,4

Övriga länder

477,0

463,4

447,4

7,3

6,3

11,2

DELSUMMA

2 188

2 246

2 284

1 046

1 167

1 170

DELSUMMA Beredningar av fisk, kräftoch blötdjur EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

259

229

231

102

117

367

19 872

23 512

23 531

15 408

19 031

18 755

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

72


Tabell 4.5.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med fisk, kräft- och blötdjur m.m. Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Fisk, kräft- och blötdjur 1 Norge 2 Danmark

Export (mkr) 20112 insamlat

Fisk, kräft- och blötdjur 18 511,8 1 026,7

1 Frankrike

3 738,0

2 Polen

2 663,2

3 Kina

276,9

3 Portugal

2 208,6

4 Nederländerna

202,7

4 Spanien

1 680,2

5 Polen

134,0

5 Storbritannien

1 261,8

6 Tyskland

114,8

6 Danmark

1 086,9

7 Ryssland

85,6

7 Italien

881,7

8 Estland

79,5

8 Tyskland

821,8

9 USA

74,5

9 Litauen

572,5

67,2 10 Nederländerna

553,9

10 Vietnam Beredningar av fisk, kräftoch blötdjur

Beredningar av fisk, kräftoch blötdjur

1 Danmark

641,9

1 Norge

436,7

2 Norge

501,0

2 Finland

183,4

3 Kina

176,9

3 Tyskland

112,5

4 Kanada

134,9

4 Danmark

90,9

5 Frankrike

119,5

5 Belgien

59,3

6 Thailand

111,9

6 Frankrike

53,2

7 Polen

94,7

7 Italien

36,2

8 Tyskland

82,6

8 Polen

33,9

9 Nederländerna

71,3

9 USA

26,5

10 Marocko

60,6 10 Storbritannien

22,0

1 Ej länderfördelad import av fisk, kräft- och blötdjur från EU: 231 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU:367 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk varuimport.

73


Tabell 4.5.c Sveriges import av fisk, kräft- och blötdjur m.m. fördelad på varugrupper Varugrupper – fisk, kräft- och blötdjur m.m.

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Fisk, kräft- och blötdjur

*

*

*

Levande ål

23

73

Akvariefiskar

31

49

Levande fisk

17 425

21 037

21 016

25

2,6

11,7

2,2

47

24,9

22,0

20,8

31

48

4

0,9

2,6

0,4

Hel laxfisk

268 321

284 094

320 758

10 096,9

12 786,4

12 117,8

Hel torsk

10 177

12 367

12 984

301,9

394,2

429,2

Sill och strömming Övrig hel fisk Torskfiléer Övriga fiskfiléer och fiskkött

6 032

7 904

6 098

30,0

35,0

35,9

33 805

36 379

25 802

526,6

627,3

581,4

0

0

0

0,0

0,0

0,0

78 841

77 688

86 643

3 590,1

3 829,9

4 268,1

Torkad, saltad och rökt rom m.m.

2 129

2 750

2 944

72,3

79,9

76,9

Torkad, saltad och rökt fisk m.m.

37 103

52 291

52 211

1 923,0

2 348,1

2 508,9

Räkor

15 322

16 401

16 141

583,7

618,7

674,6

Sötvattenskräftor Övriga kräft- och blötdjur Beredningar av fisk, kräftoch blötdjur Produkter av sill och strömming Produkter av tonfisk Kaviar och kaviarersättning

124

115

171

13,1

11,7

15,0

4 188

4 172

4 305

258,9

269,3

284,9

*

*

*

2 188

2 246

2 284

10 648

10 318

11 535

193,4

179,1

229,2

5 643

4 925

5 884

161,4

126,9

157,9

1 682

1 976

1 696

120,8

145,2

127,2

Övriga produkter av fisk

20 761

21 111

19 958

700,8

699,1

649,2

Produkter av räkor

11 948

14 161

13 526

746,5

835,1

852,1

Produkter av övriga kräftoch blötdjur

5 093

5 101

4 597

264,8

260,2

268,1

Ej varufördelad EU-handel

-

-

-

259

229

231

SUMMA

19 872

23 512

23 531

74


Tabell 4.5.d Sveriges export av fisk, kräft- och blötdjur m.m. fördelad på varugrupper Varugrupper – fisk, kräft och blötdjur m.m.

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

EXPORT Fisk, kräft- och blötdjur Levande ål Akvariefiskar Annan levande fisk

*

*

*

14 260

17 748

17 218

338

270

132

26,5

20,0

14,3

45

43

40

22,5

22,7

19,2

2

24

72

0,2

1,8

3,5

Hel laxfisk

252 337

267 442

294 283

9 404,4

11 862,8

11 091,3

Hel torsk

10 811

11 183

12 624

272,0

311,8

358,4

Sill och strömming

64 953

77 487

57 941

214,9

237,3

243,7

Övrig hel fisk

97 510

103 029

84 918

539,4

641,2

575,3

Torskfiléer Övriga fiskfiléer och fiskkött m.m. Torkad, saltad och rökt rom m.m. Torkad, saltad och rökt fisk Räkor Sötvattenskräftor Övriga kräft- och blötdjur Beredningar av fisk, kräftoch blötdjur Produkter av sill och strömming Produkter av tonfisk Kaviar och kaviarersättning Övriga produkter av fisk Produkter av räkor

0

0

0

0,0

0,0

0,0

36 840

37 288

42 239

1 703,4

2 079,4

2 223,2

50

41

64

3,5

2,3

3,0

33 739

48 364

48 658

1 923,0

2 409,9

2 539,3

709

1 150

1 112

24,2

36,2

57,6

7

24

13

0,6

1,7

0,9

1 984

1 962

1 274

125,7

120,7

88,0

*

*

*

1 046

1 167

1 170

8 367

9 687

8 915

199,9

206,2

211,3

76

74

72

3,3

2,7

2,7

1 850

1 747

1 636

130,8

116,3

105,0

12 867

14 898

14 938

570,5

681,8

688,3

1 361

1 800

1 821

114,1

130,8

132,9

Produkter av övriga kräftoch blötdjur

470

536

574

27,2

28,9

30,2

Ej varufördelad EU-handel

-

-

-

102

117

367

15 408

19 031

18 755

SUMMA

75


4.6 Sveriges handel med spannmål och varor därav (SITC 04) Tabell 4.6.a Sveriges handel med spannmål och varor därav fördelad på ländergrupper Ländergrupper

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

Spannmål (exklusive ris) EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

385,7

444,6

753,6

1 212,1

1 134,9

1 440,4

0,2

0,0

0,0

6,4

58,0

115,9

Övriga OECD-länder

11,3

12,4

10,0

81,1

110,9

134,1

Övriga länder

13,2

17,4

37,9

98,0

334,8

144,8

DELSUMMA

410

474

801

1 398

1 639

1 835

216,8

192,5

264,4

156,7

69,9

108,0

Övriga CÖE-länder + Ryssland

2,1

2,0

2,6

0,2

7,9

0,2

Övriga OECD-länder

3,3

6,2

5,2

125,0

48,5

57,0

Övriga länder

1,8

2,4

2,5

154,5

237,1

262,6

DELSUMMA

224

203

275

436

363

428

325,8

292,9

287,4

3,7

9,5

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,7

21,0

20,4

5,1

4,4

6,2

Övriga länder

161,1

185,0

170,9

0,2

0,0

0,0

DELSUMMA

509

499

479

9

14

15

1 947,9

1 792,2

1 647,3

2 245,9

2 227,5

2 219,4

10,6

12,8

11,5

40,4

45,6

43,2

114,8

118,9

93,8

1 043,9

1 098,4

1 152,0

17,5

19,3

24,1

24,6

33,5

43,6

2 091

1 943

1 777

3 355

3 405

3 458

Mjöl, gryn, malt m.m. EU-27

Ris EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

Bakverk och bröd EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Okokt pasta EU-27

466,4

403,1

437,0

19,6

22,2

30,4

Övriga CÖE-länder + Ryssland

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

Övriga OECD-länder

2,6

4,0

3,9

16,8

18,4

42,4

Övriga länder

15,4

20,0

18,2

0,4

1,4

1,9

DELSUMMA

484

427

459

37

42

75

929,7

787,6

851,5

279,3

250,9

216,9

2,4

1,4

1,9

9,9

3,9

5,7

Övriga beredningar av spannmål och mjöl EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

31,1

30,7

28,8

243,7

255,5

236,7

Övriga länder

8,7

10,5

12,6

0,9

1,2

0,6

DELSUMMA

972

830

895

534

511

460

Ej varufördelad EU-handel

148

132

235

119

131

150

4 838

4 509

4 920

5 888

6 105

6 421

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

76


Tabell 4.6.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med spannmål och varor därav (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Spannmål (exklusive ris)

Export (mkr) 20112 insamlat

Spannmål (exklusive ris)

1 Tyskland

210,4

1 Danmark

509,4

2 Danmark

187,0

2 Tyskland

408,4

3 Frankrike

68,9

3 Spanien

271,8

4 Finland

68,2

4 Nederländerna

113,7

5 Litauen

61,9

5 Norge

112,6

6 Polen

47,9

6 Ryssland

71,9

7 Kazakstan

32,5

7 Saudiarabien

60,8

8 Storbritannien

29,7

8 Polen

53,0

9 Lettland

29,7

9 Marocko

49,7

10 Nederländerna

18,7 10 Belgien

Mjöl, gryn, malt m.m.

46,5

Mjöl, gryn, malt m.m.

1 Danmark

56,6

1 Venezuela

89,7

2 Tyskland

56,2

2 Danmark

63,0

3 Finland

51,7

3 Norge

52,2

4 Italien

20,1

4 Jamaica

42,9

5 Belgien

18,5

5 Honduras

40,0

6 Frankrike

15,7

6 Sydafrika

31,5

7 Storbritannien

10,6

7 Guatemala

27,4

8 Spanien

10,5

8 Litauen

19,7

9 Estland

9,3

9 Spanien

14,7

7,5 10 Panama

13,9

10 Nederländerna Ris 1 Thailand

Ris 107,7

1 Finland

6,2

2 Italien

68,5

2 Norge

6,0

3 Tyskland

66,0

3 Danmark

2,4

4 Belgien

58,5

4 Island

0,2

5 Nederländerna

43,3

5 Lettland

0,1

6 Danmark

29,5

6 Nederländerna

0,1

7 Indien

25,8

8 Pakistan

20,8

9 USA

16,6

10 Kambodja (Kampuchea)

10,2

1 Ej länderfördelad import av spannmål och varor därav från EU: 235 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 150 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

77


Tabell 4.6.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med spannmål och varor därav (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Bakverk och bröd m.m.

Export (mkr) 20112 insamlat

Bakverk och bröd m.m.

1 Tyskland

426,5

1 Norge

947,4

2 Danmark

312,4

2 Danmark

509,7

3 Belgien

298,4

3 Finland

494,1

4 Nederländerna

170,4

4 Tyskland

421,8

5 Italien

101,0

5 Frankrike

194,8

6 Finland

83,7

6 Nederländerna

138,9

7 Frankrike

80,8

7 Storbritannien

95,7

8 Storbritannien

69,2

8 USA

95,3

9 Norge

57,2

9 Belgien

91,8

10 Polen

42,3 10 Italien

Okokt pasta 1 Italien

83,3

Okokt pasta 327,0

1 Norge

40,6

2 Danmark

33,7

2 Finland

11,2

3 Tyskland

23,8

3 Danmark

8,6

4 Irland

17,5

4 Storbritannien

6,6

5 Belgien

9,1

5 Estland

1,0

6 Kina

8,8

6 Taiwan

0,9

7 Thailand

7,8

7 Österrike

0,9

8 Luxemburg

7,6

8 Nederländerna

0,8

9 Spanien

6,7

9 Kina

0,7

10 Nederländerna

3,2 10 Italien

Övriga beredningar av spannmål och mjöl

0,6

Övriga beredningar av spannmål och mjöl

1 Tyskland

379,7

1 Norge

227,9

2 Danmark

128,4

2 Finland

62,8

3 Storbritannien

100,7

3 Storbritannien

42,0

4 Belgien

77,9

4 Danmark

32,5

5 Frankrike

58,9

5 Tyskland

24,7

6 Nederländerna

28,6

6 Frankrike

22,6

7 Italien

22,6

7 Belgien

8,9

8 Norge

19,0

8 Polen

8,6

9 Tjeckien

12,8

9 Ryssland

5,4

10 Österrike

10,9 10 Italien

3,5

1 Ej länderfördelad import av spannmål och varor därav från EU: 235 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 150 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

78


Tabell 4.6.c Sveriges import av spannmål och varor därav fördelad på varugrupper Varugrupper – spannmål och varor därav

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Spannmål (exklusive ris)

*

*

*

410

474

801

Vete

112 048

179 127

258 815

211,3

285,3

516,8

Råg1

1 647

15 582

1 619

13,5

24,6

13,9

Korn

34 689

20 212

58 555

87,4

29,0

125,9

Havre

9 649

893

17 667

12,9

1,8

37,2

Majs

11 129

14 545

18 051

53,1

53,9

65,6

Sorghum Bovete, hirs m.m. Mjöl, gryn, malt m.m.

47

25

64

0,2

0,1

0,3

10 711

55 212

14 145

32,1

79,6

41,8

*

*

*

224

203

275

11 078

11 713

19 221

61,2

48,5

76,6

Finmalet mjöl av övrigt spannmål

5 730

6 857

7 864

30,7

31,5

40,9

Krossgryn och grovt mjöl av majs

6 577

6 318

5 686

35,7

27,6

29,5

362

819

1 249

2,9

4,7

7,0

5 637

4 923

4 687

42,6

26,0

33,6

10 131

15 889

25 106

50,9

64,8

87,1

*

*

*

509

499

479

43 998

47 751

49 452

414,3

414,3

400,9

3 703

5 285

4 760

18,8

20,7

20,3

Finmalet mjöl av vete

Övriga krossgryn och grovt mjöl Övriga bearbetningar av spannmål (inklusive pellets) Malt Ris Helt eller delvis slipat ris Brutet ris Ris med ytterskal (paddy) Ris befriat från sitt yttersta skal (råris) Bakverk och bröd m.m. Knäckebröd Söta kex, småkakor, rån m.m.

288

283

882

3,7

3,1

7,3

6 562

6 013

5 859

71,8

60,7

50,1

*

*

*

2 091

1 943

1 777

6 520

6 271

5 626

139,9

124,1

114,8

17 325

17 418

18 315

387,6

359,5

395,4

Skorpor och rostat bröd

2 232

1 193

1 168

34,5

33,0

33,0

Övriga bakverk och bröd

75 207

73 894

66 202

1 528,7

1 426,7

1 233,4

Okokt pasta

46 747

46 770

47 496

484

427

459

*

*

*

972

830

895

Mixer och deg för beredning av bakverk

13 130

24 869

13 930

185,8

158,1

179,3

Beredning genom svällning eller rostning

28 013

26 389

26 743

678,6

556,2

574,2

Beredningar av müsli-typ

2 922

3 463

4 759

39,4

46,8

72,7

Beredningar av ris

1 826

2 943

2 910

27,9

30,5

31,6

Övriga beredningar av spannmål (ej majs)

2 803

3 212

3 180

40,3

38,6

37,0

-

-

-

148

132

235

4 838

4 509

4 920

Övriga beredningar av spannmål och mjöl

Ej varufördelad handel SUMMA

1 Det höga kilopriset på råg under vissa år beror på att importen då främst utgjordes av hybrid råg vilket betingar ett betydligt högre pris.

79


Tabell 4.6.d Sveriges export av spannmål och varor därav fördelad på varugrupper Varugrupper – spannmål och varor därav

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

EXPORT Spannmål (exklusive ris)

*

*

*

1 398

1 639

1 835

Vete

466 883

386 269

406 749

663,9

650,5

861,6

Råg

15 966

54 060

42 084

23,9

61,4

85,0

Korn

208 410

445 501

287 609

403,4

734,3

547,8

Havre

202 153

102 398

143 805

299,6

161,6

310,5

205

360

280

3,3

3,6

4,1

Majs Sorghum Bovete, hirs m.m. Mjöl, gryn, malt m.m.

0

0

0

0,0

0,4

0,0

1 738

18 938

14 671

3,6

26,6

26,2

*

*

*

436

363

428

28 921

15 510

16 698

73,9

37,7

52,7

Finmalet mjöl av övrigt spannmål

1 774

429

625

6,4

4,4

4,0

Krossgryn och grovt mjöl av majs

23

35

41

0,2

0,3

0,5

2 963

3 259

4 318

8,0

8,5

12,5

655

538

689

4,7

5,5

8,0

81 566

90 875

108 387

343,3

306,9

349,9

*

*

*

9

14

15

564

927

974

6,8

12,3

13,2

61

38

17

0,5

0,3

0,1

Finmalet mjöl av vete

Övriga krossgryn och grovt mjöl Övriga bearbetningar av spannmål (inklusive pellets) Malt Ris Helt eller delvis slipat ris Brutet ris Ris med ytterskal (paddy)

0

2

3

0,0

0,1

0,1

121

98

111

1,7

1,4

1,6

*

*

*

3 355

3 405

3 458

Knäckebröd

18 653

19 764

18 972

373,4

376,6

382,2

Söta kex, småkakor, rån m.m.

22 613

26 123

26 009

676,5

749,3

714,7

Ris befriat från sitt yttersta skal (råris) Bakverk och bröd m.m.

Skorpor och rostat bröd

9 125

9 200

8 782

240,3

224,7

212,2

Övriga bakverk och bröd

71 911

75 997

82 180

2 064,6

2 054,4

2 149,1

1 679

1 839

5 625

37

42

75

*

*

*

534

511

460

Mixer och deg för beredning av bakverk

8 941

8 467

7 545

207,4

186,8

158,5

Beredning genom svällning eller rostning

6 156

5 627

5 016

226,2

222,5

202,9

Beredningar av müsli-typ

2 489

2 129

2 545

63,1

53,4

50,9

Beredningar av ris

1 594

2 487

2 307

29,4

43,7

42,2

276

208

337

7,8

5,1

5,3

-

-

-

119

131

150

5 888

6 105

6 421

Okokt pasta Övriga beredningar av spannmål och mjöl

Övriga beredningar av spannmål (ej majs) Ej varufördelad handel SUMMA

80


4.7 Sveriges handel med frukt och grönsaker (SITC 05) 4.7.1 Sveriges handel med grönsaker och grönsaksprodukter Tabell 4.7.1.a Sveriges handel med grönsaker och grönsaksprodukter fördelad på ländergrupper Ländergrupper

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

Färska och kylda grönsaker EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

3 650,11

4 030,21

3 581,71

250,21

246,71

250,71

2,0

6,1

4,6

0,1

0,2

0,6

26,0

30,2

24,9

37,5

37,5

39,6

34,6

29,8

24,2

1,0

1,2

0,0

3 713

4 096

3 635

289

286

291

544,21

484,41

425,41

279,41

289,81

294,31

0,1

0,0

0,3

0,8

0,8

0,6

Övriga OECD-länder

14,3

11,3

14,2

15,8

18,6

14,9

Övriga länder

76,2

71,8

79,8

8,0

7,9

5,6

SUMMA

635

567

520

304

317

315

124,01

125,31

130,21

36,01

49,81

58,81

2,4

1,0

1,1

0,0

0,0

0,1

Övriga OECD-länder

73,1

70,4

62,0

8,5

12,6

15,6

Övriga länder

30,5

32,7

33,2

0,4

0,2

0,1

SUMMA

230

229

227

45

63

75

890,61

761,41

762,11

249,91

218,81

206,21

SUMMA Frysta grönsaker EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

Torkade grönsaker m.m. EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

Beredda potatisprodukter EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

0,0

0,2

0,0

4,5

3,9

4,1

Övriga OECD-länder

9,5

12,3

8,9

21,8

28,0

28,8

Övriga länder

1,3

0,8

0,6

2,6

2,7

5,0

901

775

772

279

253

244

1 354,41

1 197,11

1 150,41

183,71

217,61

204,31

8,4

8,8

8,2

0,1

1,6

3,5

Övriga OECD-länder

154,4

119,9

105,1

80,2

98,9

110,9

Övriga länder

159,6

151,4

142,1

0,9

3,6

2,8

SUMMA

1 677

1 477

1 406

265

322

321

SUMMA Övriga beredningar av grönsaker EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

1 Ej varufördelad import av frukt och grönsaker från EU respektive ej varufördelad export till EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

81


Tabell 4.7.1.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med grönsaker och grönsaksprodukter (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Färska och kylda grönsaker 1 Nederländerna

Export (mkr) 20112 insamlat

Färska och kylda grönsaker 1 570,7

1 Finland

159,8

2 Spanien

880,0

2 Danmark

53,8

3 Tyskland

304,9

3 Norge

39,2

4 Danmark

274,4

4 Lettland

16,0

5 Italien

165,6

5 Frankrike

3,9

6 Frankrike

111,3

6 Nederländerna

3,6

7 Polen

103,9

7 Tyskland

2,9

8 Litauen

46,9

8 Italien

2,6

9 Storbritannien

37,2

9 Litauen

2,3

25,5 10 Estland

1,8

10 Ungern Frysta grönsaker 1 Belgien

Frysta grönsaker 222,5

1 Italien

201,0

2 Nederländerna

61,0

2 Danmark

30,8

3 Spanien

41,6

3 Finland

18,5

4 Ecuador

34,6

4 Tyskland

16,0

5 Danmark

24,2

5 Storbritannien

10,1

6 Kina

23,0

6 Spanien

8,6

7 Tyskland

19,6

7 Norge

7,5

8 Polen

19,4

8 Turkiet

4,3

9 Ungern

12,2

9 Libanon

2,0

10 Turkiet

11,6 10 Kina

Torkade grönsaker m.m.

1,9

Torkade grönsaker m.m.

1 USA

35,1

1 Danmark

23,3

2 Tyskland

32,1

2 Norge

14,4

3 Nederländerna

26,2

3 Finland

12,9

4 Turkiet

23,1

4 Tyskland

11,8

5 Italien

21,2

5 Nederländerna

7,2

6 Kina

13,9

6 Estland

1,2

7 Frankrike

11,8

7 Italien

0,9

8 Spanien

9,9

8 Turkiet

0,8

9 Storbritannien

7,5

9 Lettland

0,7

10 Indien

4,9 10 Island

0,4

1 Ej länderfördelad import av frukt och grönsaker från EU: 397 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 136 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

82


Tabell 4.7.1.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med grönsaker och grönsaksprodukter (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Beredda potatisprodukter

Export (mkr) 20112 insamlat

Beredda potatisprodukter

1 Nederländerna

367,1

1 Danmark

80,3

2 Belgien

164,7

2 Finland

53,4

3 Tyskland

81,1

3 Tyskland

23,2

4 Danmark

79,7

4 Italien

13,0

5 Polen

33,6

5 Norge

9,7

6 Finland

25,5

6 Storbritannien

7,8

7 Storbritannien

8,4

7 USA

7,0

8 USA

8,3

8 Nederländerna

5,2

9 Italien

0,5

9 Belgien

4,7

10 Ungern

0,5 10 Japan

Övriga beredningar av grönsaker

4,3

Övriga beredningar av grönsaker

1 Italien

367,1

1 Norge

100,3

2 Spanien

132,1

2 Finland

78,1

3 Tyskland

110,2

3 Danmark

37,3

4 Grekland

105,9

4 Frankrike

33,6

5 Frankrike

100,6

5 Belgien

22,6

6 Nederländerna

81,1

6 Spanien

7,5

7 Belgien

76,3

7 Tyskland

5,6

8 Kina

74,6

8 Tjeckien

5,0

9 Danmark

53,1

9 Australien

4,7

10 USA

48,9 10 Ryssland

3,4

1 Ej länderfördelad import av frukt och grönsaker från EU: 397 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 136 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

83


Tabell 4.7.1.c Sveriges import av grönsaker och grönsaksprodukter fördelad på varugrupper Varugrupper – grönsaker och grönsaksprodukter

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

20091 insamlat

Värde (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

IMPORT Färska och kylda grönsaker

*

*

*

3 713

4 096

3 635

Potatis

61 518

65 749

68 751

182,3

182,7

199,4

Tomater

85 572

85 775

89 584

1 102,9

1 245,4

1 016,4

Gul lök och schalottenlök

26 765

31 898

33 323

139,0

177,5

158,9

Vitlök

2 525

2 577

3 389

67,9

86,7

91,3

Purjolök

7 275

9 100

7 772

85,9

90,1

60,1

Blomkål och broccoli

6 322

6 917

8 695

71,0

79,7

80,9

Annan kål

27 781

30 840

27 972

119,1

159,7

154,2

Sallat

34 078

36 927

39 219

350,7

443,5

365,2

Rotfrukter

14 173

14 834

17 691

98,1

96,2

104,6

Gurka

27 957

27 245

29 109

299,8

288,7

215,6

Ärter och bönor

1 700

1 609

2 237

63,6

61,4

84,5

Svamp och tryffel

9 977

10 320

10 739

197,6

197,6

190,6

Paprika och pepparväxter

33 723

34 555

35 878

488,3

565,1

518,8

Övriga grönsaker

28 243

25 573

26 895

446,6

422,0

395,1

Frysta grönsaker Frysta ärter Fryst majs

*

*

*

635

567

520

1 469

1 542

1 800

18,7

15,1

17,9

3 848

3 848

3 700

39,6

34,4

31,0

57 432

58 430

57 112

576,6

518,0

470,8

*

*

*

230

229

227

Torkad lök

3 708

3 681

3 776

54,0

53,2

48,7

Torkade ärter, bönor m.m.

7 295

8 798

6 731

72,0

69,6

67,4

Övriga torkade grönsaker, rotknölar m.m.

3 823

3 894

4 346

104,1

106,5

110,5

Övriga frysta grönsaker Torkade grönsaker m.m.

Beredda potatisprodukter Mjöl och pulver av potatis Flingor, korn och pelletar av potatis

*

*

*

901

775

772

3 621

3 714

3 004

31,5

25,1

21,6

1 838

1 503

1 547

20,8

17,1

16,8

Frysta potatisprodukter

59 647

64 030

60 696

454,9

427,3

392,4

Potatisprodukter, ej frysta

29 368

23 177

27 344

394,2

305,3

340,8

Övriga beredningar av grönsaker

*

*

*

1 677

1 477

1 406

Produkter med ättika eller ättiksyra

8 639

8 399

8 502

97,8

84,1

82,9

Konserverade tomater, hela eller i bitar

28 254

29 462

32 959

248,2

225,1

229,4

Tomatpuré och övriga tomatprodukter

24 241

21 884

24 185

228,3

186,9

176,1

Produkter av svamp och tryffel

8 683

7 793

6 705

144,1

116,4

93,6

Frysta grönsaksprodukter

6 912

7 944

7 268

96,5

103,2

90,9

Konserverade oliver

8 919

9 292

9 201

171,7

151,7

140,2

Konserverad majs

19 864

17 331

16 034

285,0

212,5

182,9

Övriga konserverade eller beredda grönsaksprodukter

31 770

31 635

32 215

405,1

397,3

409,9

1 Ej varufördelad import av frukt och grönsaker från EU redovisas i tabell 3.2.c.

84


Tabell 4.7.1.d Sveriges export av grönsaker och grönsaksprodukter fördelad på varugrupper Varugrupper – grönsaker och grönsaksprodukter

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

20091 insamlat

Värde (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

EXPORT Färska och kylda grönsaker Potatis

*

*

*

289

286

291

3 666

4 120

6 896

23,3

28,5

26,9

Tomater

517

377

352

11,2

8,4

9,1

Gul lök och schalottenlök

305

321

474

5,6

4,7

4,4

22

19

14

0,6

0,6

0,5

Purjolök

101

49

16

1,0

0,4

0,2

Blomkål och broccoli

540

420

450

4,9

3,9

4,2

Annan kål

297

312

266

4,2

5,2

3,9

Vitlök

Sallat

5 961

6 244

6 835

132,1

150,7

153,8

Rotfrukter

487

697

1 166

7,3

10,6

11,6

Gurka

277

247

216

1,5

1,0

1,2

Ärter och bönor

286

409

359

6,3

4,9

2,5

Svamp och tryffel

827

939

1 210

22,2

23,6

33,5

Paprika och pepparväxter Övriga grönsaker Frysta grönsaker Frysta ärter Fryst majs Övriga frysta grönsaker Torkade grönsaker m.m. Torkad lök

31

61

109

0,8

1,0

2,8

6 882

4 436

2 939

67,8

42,0

36,4

*

*

*

304

317

315

24 576

27 107

26 385

229,2

242,6

250,4

277

207

268

4,1

2,7

3,3

5 302

5 241

4 800

70,8

71,8

61,7

*

*

*

45

63

75

116

157

166

4,9

4,1

3,7

Torkade ärter, bönor m.m.

5 835

9 357

21 056

23,4

30,1

47,3

Övriga torkade grönsaker, rotknölar m.m.

239

1 221

1 245

16,5

28,5

23,5

Beredda potatisprodukter Mjöl och pulver av potatis Flingor, korn och pelletar av potatis

*

*

*

279

253

244

15

7

7

0,5

0,1

0,2

300

271

1 675

5,8

4,6

11,1

Frysta potatisprodukter

1 322

2 888

2 220

28,9

47,4

39,8

Potatisprodukter, ej frysta

7 949

7 687

6 563

243,6

201,2

192,9

Övriga beredningar av grönsaker

*

*

*

265

322

321

Produkter med ättika eller ättiksyra

894

860

1 095

17,3

18,5

32,8

Kons. tomater, hela eller i bitar

665

658

491

13,3

9,8

11,2

Tomatpuré och övriga tomatprodukter

170

226

175

5,0

5,9

4,6

67

81

12

1,1

1,7

0,4

6 791

8 853

8 136

131,3

159,5

153,7

253

148

69

12,0

6,0

1,4

Konserverad majs

2 247

1 863

1 944

36,9

44,2

45,6

Övriga konserverade eller beredda grönsaksprodukter

1 678

2 312

2 385

48,0

76,2

71,9

Produkter av svamp och tryffel Frysta grönsaksprodukter Konserverade oliver

1 Ej varufördelad export av frukt och grönsaker till EU redovisas i tabell 3.2.c.

85


4.7.2 Sveriges handel med frukt, bär och nötter m.m. Tabell 4.7.2.a Sveriges handel med frukt, bär och nötter m.m. fördelad på ländergrupper Ländergrupper

2009 insamlat

Import (mkr)* 2010 2011 insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

Färsk, kyld eller torkad frukt, bär och nötter m.m. EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

4 450,81

4 450,51

4 346,81

645,01

536,81

465,11

5,4

6,6

9,1

0,2

5,6

0,8

401,8

419,2

460,6

64,7

64,4

70,8

1 212,6

1 282,3

1 306,7

4,6

26,6

27,4

6 071

6 159

6 123

714

633

564

EU-27

498,81

438,21

444,21

169,71

179,11

217,91

Övriga CÖE-länder + Ryssland

168,7

138,9

160,1

2,5

7,3

2,3

Övriga OECD-länder

15,1

21,0

15,5

74,8

84,3

109,9

Övriga länder

38,1

40,4

64,5

18,8

109,0

79,5

SUMMA

721

639

684

266

380

410

1 409,81

1 257,21

1 374,91

181,61

190,01

206,61

1,8

2,0

1,5

19,9

18,4

20,8

10,0

8,2

12,6

91,0

93,8

108,4

Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA Fryst frukt och bär

Saft, sylt och marmelad EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

31,7

27,0

27,6

5,4

9,9

12,6

1 453

1 294

1 417

298

312

348

683,31

627,61

706,01

82,11

100,51

176,11

1,5

1,3

2,2

0,1

0,2

0,5

Övriga OECD-länder

165,5

145,1

121,3

21,6

28,9

33,2

Övriga länder

186,2

171,0

168,9

0,3

0,9

0,3

SUMMA

1 037

945

998

104

131

210

SUMMA Övriga beredningar av frukt och bär EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

1 Ej varufördelad import av frukt, bär och nötter m.m. från EU respektive ej varufördelad export till EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

86


Tabell 4.7.2.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med frukt, bär och nötter m.m. (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Färsk, kyld eller torkad frukt, bär och nötter 1 Nederländerna

Export (mkr) 20112 insamlat

Färsk, kyld eller torkad frukt, bär och nötter 1 453,9

1 Finland

213,0

2 Spanien

727,1

2 Danmark

76,1

3 Italien

561,0

3 Norge

67,8

4 Tyskland

544,7

4 Estland

63,5

5 Danmark

431,3

5 Tyskland

34,8

6 Belgien

327,3

6 Storbritannien

29,2

7 USA

326,9

7 Kina

25,9

8 Costa Rica

287,1

8 Nederländerna

21,2

9 Panama

230,2

9 Tjeckien

10 Argentina

113,6 10 Frankrike

Fryst frukt och bär 1 Polen

8,4 4,8

Fryst frukt och bär 171,9

1 Norge

106,1

2 Belgien

59,9

2 Kina

79,5

3 Ungern

54,3

3 Finland

75,4

4 Kina

51,5

4 Tyskland

54,6

5 Ryssland

50,6

5 Polen

23,5

6 Nederländerna

49,6

6 Österrike

18,3

7 Serbien

45,4

7 Danmark

18,2

8 Finland

45,1

8 Belgien

7,7

9 Ukraina

32,3

9 Ungern

7,0

10 Bosnien och Hercegovina

30,1 10 Frankrike

4,0

1 Ej länderfördelad import av frukt och grönsaker från EU: 372 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 136 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

87


Tabell 4.7.2.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med frukt, bär och nötter m.m. (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Saft, sylt och marmelad

Export (mkr) 20112 insamlat

Saft, sylt och marmelad

1 Danmark

560,9

1 Danmark

46,2

2 Nederländerna

174,2

2 Norge

45,4

3 Belgien

158,6

3 USA

42,3

4 Österrike

154,2

4 Finland

41,4

5 Tyskland

140,0

5 Tyskland

26,4

6 Storbritannien

41,6

6 Ryssland

20,4

7 Polen

37,0

7 Belgien

17,1

8 Frankrike

30,6

8 Storbritannien

16,9

9 Italien

30,3

9 Italien

15,9

10 Finland

22,0 10 Spanien

Övriga beredningar av frukt och bär

9,3

Övriga beredningar av frukt och bär

1 Nederländerna

234,1

1 Danmark

60,5

2 Tyskland

174,1

2 Storbritannien

56,3

3 Danmark

121,6

3 Norge

32,4

4 Turkiet

86,2

4 Finland

28,9

5 Thailand

71,5

5 Tyskland

15,2

6 Spanien

46,5

6 Polen

3,2

7 Storbritannien

31,2

7 Spanien

3,0

8 Frankrike

26,6

8 Italien

2,1

9 Kina

19,7

9 Nederländerna

1,7

10 Belgien

19,5 10 Grekland

1,6

1 Ej länderfördelad import av frukt och grönsaker från EU: 372 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 136 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

88


Tabell 4.7.2.c Sveriges import av frukt, bär och nötter m.m. fördelad på varugrupper Varugrupper – frukt, bär och nötter m.m.

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

20091 insamlat

Värde (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

IMPORT Färsk, kyld, torkad frukt, bär m.m.

*

*

*

6 071

6 159

6 123

Mandel

4 866

5 096

5 487

149,8

183,0

190,3

Övriga nötter

9 138

8 888

9 585

365,3

390,2

475,5

Bananer

181 381

184 006

174 729

1 458,6

1 293,9

1 095,3

Avokado

12 469

14 183

16 562

244,9

243,9

292,7

Apelsiner och pomeranser

77 916

99 420

96 779

459,4

592,7

514,6

Mandariner och klementiner

49 186

52 866

53 061

420,9

401,0

380,1

Övriga citrusfrukter

27 243

25 340

34 825

200,3

238,0

239,0

Vindruvor

25 917

25 138

27 496

442,5

418,9

491,8

7 793

8 290

7 012

140,0

158,3

149,6

Meloner

38 400

37 302

43 741

220,5

212,1

244,2

Äpplen

83 328

84 421

91 156

615,4

605,3

673,5

Päron

31 054

37 668

36 760

298,5

290,6

258,5

Persikor

21 826

22 068

23 460

165,7

209,5

164,2

Kiwi

10 727

11 502

10 365

114,8

112,0

102,5

Övrig frukt

30 919

34 955

37 338

569,5

569,0

579,6

5 782

5 529

6 691

148,3

161,7

168,6

Lingon

290

589

600

6,8

17,2

21,1

Övriga bär

635

784

1 320

49,4

61,3

82,1

*

*

*

721

639

684

Frysta jordgubbar

6 815

7 785

6 986

104,7

95,2

100,0

Frysta hallon

6 101

7 016

6 679

210,6

185,0

151,7

Frysta blåbär

6 207

5 649

5 525

209,9

180,5

187,4

Övrig fryst frukt och bär

9 967

8 907

11 120

195,6

177,8

245,2

*

*

*

1 453

1 294

1 417

Sylt och marmelad

13 243

12 176

11 736

223,2

211,1

220,7

Apelsinsaft och apelsinjuice

76 649

62 642

65 749

713,3

539,6

617,1

Russin och korinter

Jordgubbar och smultron

Fryst frukt och bär

Saft, sylt och marmelad

Druvsaft och druvmust

2 754

2 226

2 036

36,4

23,8

21,6

Äppelsaft

15 902

18 478

19 301

145,6

143,9

184,9

Övrig saft och juice

27 493

37 838

38 709

334,8

376,0

372,2

*

*

*

1 037

945

998

Produkter med ättika eller ättiksyra

5 067

6 795

6 668

75,3

97,1

89,5

Beredda eller konserverade nötter och frön

16 005

15 204

16 193

545,2

481,1

534,4

Beredd eller konserverad ananas

11 168

10 243

11 180

93,1

82,8

92,0

1 438

1 535

1 372

15,5

14,6

11,8

18 361

19 125

17 730

307,4

269,5

270,7

Övriga beredningar av frukt och bär

Beredda eller konserverade persikor Övriga beredda produkter av frukt och bär

1 Ej varufördelad import av frukt och grönsaker från EU redovisas i tabell 3.2.c.

89


Tabell 4.7.2.d Sveriges export av frukt, bär och nötter m.m. fördelad på varugrupper Varugrupper – frukt, bär och nötter m.m.

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

20091 insamlat

Värde (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

EXPORT Färsk, kyld, torkad frukt, bär m.m.

*

*

*

Mandel

199

233

Övriga nötter

276

367

Bananer

42 684

40 195

35 786

Avokado

272

785

216

Apelsiner och pomeranser

594

590

Mandariner och klementiner

714

633

564

532

7,4

10,0

22,4

715

13,7

16,9

37,9

2)

267,5 2)

4,6

11,2

3,6

807

4,3

4,1

4,6

448,6

2)

347,8

1 606

503

1 192

12,5

4,6

9,0

Övriga citrusfrukter

237

540

192

2,6

5,7

2,3

Vindruvor

625

213

290

9,5

3,9

4,3

Russin och korinter

603

518

514

11,7

11,0

11,9

2 704

371

161

7,5

3,1

1,3

320

1 499

695

4,9

9,6

6,1

75

342

122

0,7

2,1

1,1

193

61

87

1,8

0,6

0,9

12

10

25

0,1

0,4

0,2

Övrig frukt

2 167

2 542

2 097

62,8

79,8

68,9

Jordgubbar och smultron

4 812

1 229

502

68,5

28,8

12,9

Lingon

1 167

1 403

2 551

20,0

31,7

51,6

Övriga bär

1 196

2 643

1 642

33,4

62,3

57,3

*

*

*

266

380

410

Frysta jordgubbar

782

689

905

14,2

10,3

20,5

Frysta hallon

567

679

713

18,3

17,2

17,6

Frysta blåbär

3 469

7 716

5 169

100,9

205,0

185,2

Övrig fryst frukt och bär

6 058

6 058

6 323

132,4

147,2

186,4

*

*

*

298

312

348

Sylt och marmelad

7 306

8 564

8 856

156,7

170,3

189,5

Apelsinsaft och apelsinjuice

2 387

2 387

2 374

32,5

34,2

33,8

Druvsaft och druvmust

554

479

517

10,9

7,8

8,5

Äppelsaft

927

399

267

7,9

4,5

5,2

5 402

6 499

6 699

89,9

95,5

111,4

*

*

*

104

131

210

Produkter med ättika eller ättiksyra

823

1 116

804

18,0

25,2

20,0

Beredda eller konserverade nötter och frön

797

1 427

4 150

42,8

61,7

141,3

Beredd eller konserverad ananas

471

677

539

6,1

10,1

7,6

78

99

144

1,5

1,3

1,8

2 277

1 875

2 418

35,7

32,3

39,5

Meloner Äpplen Päron Persikor Kiwi

Fryst frukt och bär

Saft, sylt och marmelad

Övrig saft och juice Övriga beredningar av frukt och bär

Beredda eller konserverade persikor Övriga beredda produkter av frukt och bär

1 Ej varufördelad export av frukt och grönsaker från EU redovisas i tabell 3.2.c. 2 Framförallt reexport av bananer till Finland.

90


4.8 Sveriges handel med socker och sockervaror m.m. (SITC 06) Tabell 4.8.a Sveriges handel med socker och sockervaror m.m. fördelad på ländergrupper Ländergrupper

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

Socker, melass och honung EU-27

708,6

773,5

627,3

28,4

0,1

0,1

0,3

0,0

0,0

8,1

8,4

7,1

58,8

87,9

117,7

Övriga länder

58,5

35,8

143,8

0,0

75,8

48,8

DELSUMMA

804

818

778

902

719

529

1 344,0

1 224,9

1 225,7

301,9

326,5

338,1

1,9

1,0

1,1

9,0

9,1

11,0

Övriga OECD-länder

59,1

50,1

34,3

171,4

167,3

169,3

Övriga länder

19,5

20,3

16,1

3,9

4,7

5,8

1 424

1 296

1 277

486

508

524

102

86

80

48

54

43

2 330

2 201

2 135

1 436

1 280

1 097

Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

843,0

555,3

362,7

Sockerkonfektyrer EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

DELSUMMA Ej varufördelad handel SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

91


Tabell 4.8.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med socker, och sockervaror m.m Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Socker, melass och honung

Export (mkr) 20112 insamlat

Socker, melass och honung

1 Danmark

261,4

1 Danmark

202,7

2 Tyskland

104,8

2 Norge

117,0

3 Moçambique

71,6

3 Tyskland

44,4

4 Frankrike

67,9

4 Finland

38,0

5 Polen

60,0

5 Portugal

17,6

6 Brasilien

39,3

6 Litauen

17,2

7 Nederländerna

28,2

7 Lettland

13,3

8 Belgien

28,0

8 Kuwait

12,8

9 Storbritannien

24,3

9 Estland

10,7

10 Malawi

23,8 10 Saudiarabien

Sockerkonfektyrer

10,4

Sockerkonfektyrer

1 Danmark

406,6

1 Norge

150,2

2 Nederländerna

243,1

2 Finland

108,2

3 Finland

124,7

3 Danmark

74,3

4 Tyskland

110,5

4 Tyskland

62,8

5 Storbritannien

97,3

5 Spanien

21,9

6 Belgien

57,2

6 Nederländerna

17,5

7 Slovakien

41,2

7 Polen

14,8

8 Spanien

33,9

8 Storbritannien

11,0

9 Polen

27,2

9 Ryssland

10,4

10 Frankrike

24,0 10 Island

10,3

1 Ej länderfördelad import av socker och sockervaror från EU: 80 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 43 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

92


Tabell 4.8.c Sveriges handel med socker och sockervaror m.m. fördelad på varugrupper Varugrupper – socker, sockervaror m.m.

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Socker, melass och honung Naturlig honung

*

*

*

804

818

778

3 605

3 970

4 062

127,6

131,3

133,7

Råsocker

18 122

30 570

25 761

122,7

149,7

168,0

Vitt socker, även färgat

37 790

55 531

36 627

262,8

288,7

210,1

Sirap, laktos, fruktos, glukos m.m.

30 293

30 542

30 434

247,8

221,3

244,2

Melass

22 310

22 195

20 478

42,8

26,8

22,3

Sockerkonfektyrer

*

*

*

1 424

1 296

1 277

Tuggummi

1 062

1 089

1 064

43,9

40,7

36,7

Mandelmassor och övriga halvfabrikat

2 707

2 617

3 076

43,9

38,3

47,0

Kola

4 661

3 956

5 226

125,3

100,2

107,2

281

206

156

8,4

7,4

5,5

27 723

26 661

32 394

667,3

610,2

649,4

669

902

569

31,3

44,9

30,7

Övriga sockerkonfektyrer

16 499

15 285

15 625

504,3

454,7

400,6

Ej varufördelad EU-handel

-

-

-

102

86

80

2 330

2 201

2 135

902

719

529

Kanderad frukt och bär m.m. Vingummi, gelévaror m.m. Halspastiller och hostkarameller

SUMMA EXPORT Socker, melass och honung Naturlig honung

*

*

*

143

66

120

8,3

4,1

6,1

Råsocker

61 222

47 057

5 202

288,0

190,9

37,9

Vitt socker, även färgat

60 109

78 277

65 344

397,0

399,1

348,9

Sirap, laktos, fruktos, glukos m.m.

45 505

29 458

33 868

208,5

115,2

123,9

61

8 231

9 790

0,3

9,6

12,6

Melass Sockerkonfektyrer

*

*

*

486

508

524

310

397

415

26,7

26,5

27,2

1 499

1 784

1 984

29,6

37,0

42,9

511

419

619

21,5

16,8

21,3

24

32

17

0,4

0,3

0,4

8 958

8 705

8 190

228,3

237,0

232,4

130

180

80

3,7

8,2

3,6

Övriga sockerkonfektyrer

5 894

6 459

6 646

176,0

181,8

196,3

Ej varufördelad EU-handel

-

-

-

Tuggummi Mandelmassor och övriga halvfabrikat Kola Kanderad frukt och bär m.m. Vingummi, gelévaror m.m. Halspastiller och hostkarameller

SUMMA

93

48

54

43

1 436

1 280

1 097


4.9 Sveriges handel med kaffe, te, kakao m.m. (SITC 07) Tabell 4.9.a Sveriges handel med kaffe, te, kakao m.m. fördelad på ländergrupper Ländergrupper

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

Kaffe och kaffeersättningar EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

930,0

1 177,6

1 379,4

641,7

677,5

907,2

2,5

1,7

2,4

23,4

28,2

30,3

148,4

207,8

398,2

366,6

373,4

449,3

Övriga länder

2 098,4

2 585,2

3 438,6

3,5

6,2

7,6

DELSUMMA

3 180

3 972

5 219

1 035

1 085

1 394

1 940,8

1 858,3

1 982,9

1 427,1

1 490,4

1 322,7

7,9

8,6

4,6

20,2

18,6

29,3

353,2

293,5

249,3

495,5

575,6

621,3

2,6

2,8

1,8

30,7

42,4

46,5

2 305

2 163

2 239

1 974

2 127

2 020

938,7

1 168,1

1 111,9

179,0

195,6

184,1

Övriga CÖE-länder + Ryssland

11,6

10,0

8,8

0,7

1,8

1,9

Övriga OECD-länder

34,3

37,5

37,0

79,0

78,3

79,7

Övriga OECD-länder

Choklad och kakaoberedningar EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Te, kakao och kryddor EU-27

Övriga länder

200,3

163,3

206,7

2,0

3,2

2,1

DELSUMMA

1 185

1 379

1 364

261

279

268

169

175

190

44

42

63

6 838

7 689

9 012

3 313

3 533

3 745

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

94


Tabell 4.9.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med kaffe, te, kakao m.m. Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 2011 1) insamlat

Kaffe och kaffeersättningar 1 Brasilien

Export (mkr) 2011 2) insamlat

Kaffe och kaffeersättningar 1 Danmark

539,8

2 Peru

435,3

2 USA

231,3

3 Tyskland

430,5

3 Norge

198,5

4 Nederländerna

387,8

4 Finland

100,0

5 Etiopien

313,7

5 Storbritannien

51,6

6 Colombia

305,9

6 Tyskland

38,6

7 Kenya

289,3

7 Grekland

37,5

8 Schweiz

242,3

8 Estland

35,5

9 Honduras

207,8

9 Ryssland

28,6

143,9 10 Lettland

27,0

10 Mexiko

1 314,5

Choklad och kakaoberedningar

Choklad och kakaoberedningar

1 Tyskland

532,3

1 Norge

390,0

2 Belgien

249,6

2 Danmark

361,0

3 Nederländerna

237,0

3 Finland

264,9

4 Danmark

216,0

4 USA

161,5

5 Finland

207,2

5 Tyskland

137,7

6 Norge

185,2

6 Frankrike

127,7

7 Frankrike

135,7

7 Storbritannien

120,0

8 Litauen

104,7

8 Nederländerna

118,7

9 Polen 10 Storbritannien

83,3

9 Schweiz

37,6

57,3 10 Belgien

30,4

Te, kakao och kryddor

Te, kakao och kryddor

1 Nederländerna

450,5

1 Norge

75,7

2 Tyskland

149,1

2 Finland

63,5

3 Belgien

135,7

3 Danmark

61,0

4 Polen

95,8

4 Belgien

17,4

5 Storbritannien

71,5

5 Tyskland

14,4

6 Indien

55,3

6 Estland

14,0

7 Spanien

55,2

7 Lettland

3,2

8 Danmark

44,2

8 Storbritannien

2,0

9 Österrike

42,8

9 Litauen

2,0

39,8 10 Turkiet

1,6

10 Vietnam

1 Ej länderfördelad import av kaffe, te, kakao m.m. från EU: 190 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 63 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

95


Tabell 4.9.c Sveriges handel med kaffe, te, kakao m.m. fördelad på varugrupper (fortsättning på nästa sida) Varugrupper – kaffe, te, kakao m.m.

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Kaffe och kaffeersättningar Orostat kaffe Rostat kaffe

*

*

*

3 180

3 972

5 219

107 496

117 653

103 450

2 391,2

3 152,3

3 886,9

8 820

10 068

13 471

389,2

447,5

827,7

Kaffesurrogat, skal av kaffe m.m.

18

9

5

1,3

0,4

0,3

Essenser, extrakter av kaffe m.m.

3 655

3 527

4 072

398,1

372,1

503,8

Choklad och kakoberedningar

*

*

*

2 305

2 163

2 239

1 957

1 813

1 653

39,4

45,5

48,8

Chokladberedningar (block, kakor, pulver)

29 389

28 351

31 577

1 078,7

994,7

1 049,2

Varor av choklad och chokladkonfekt

19 807

19 008

21 051

934,4

886,6

872,7

8 682

7 899

8 537

252,0

236,3

267,8

Kakaopulver med socker eller sötningsmedel

Övriga beredningar av kakao Te, kakao och kryddor

*

*

*

1 185

1 379

1 364

Te och teextrakt

5 538

5 287

4 879

368,5

309,7

292,9

Peppar och torkade pepparfrukter

3 458

4 044

4 044

111,7

125,8

152,2

254

251

270

19,1

41,8

42,7

Kardemumma Saffran Kanel Övriga kryddor

5

6

9

112,7

57,6

51,4

682

584

794

8,7

9,6

14,0

4 743

4 815

5 058

152,2

176,8

198,7

Kakaobönor, kakaoskal m.m.

17

18

17

1,1

1,2

1,0

Kakaomassa och kakaosmör

7 078

10 060

9 156

290,5

432,1

320,7

Kakaopulver (utan sötningsmedel)

6 065

8 025

8 016

120,3

224,4

290,9

169

175

190

6 838

7 689

9 012

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

96


Tabell 4.9.c Sveriges handel med kaffe, te, kakao m.m. fördelad på varugrupper (fortsättning från föregående sida) Varugrupper – kaffe, te, kakao m.m.

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

EXPORT Kaffe och kaffeersättningar

*

*

*

1 035

1 085

1 394

Orostat kaffe

1 720

1 075

1 458

44,2

33,2

69,1

Rostat kaffe

23 574

23 962

23 775

882,3

922,9

1 179,7

Kaffesurrogat, skal av kaffe m.m.

155

142

136

11,5

13,0

14,7

Essenser, extrakter av kaffe m.m.

1 013

986

1 022

97,0

116,2

130,9

Choklad och kakoberedningar

*

*

*

1 974

2 127

2 020

2 160

2 231

1 804

46,2

47,1

35,7

Chokladberedningar (block, kakor, pulver)

19 864

22 130

24 347

730,3

812,0

835,5

Varor av choklad och chokladkonfekt

13 342

13 918

12 386

689,8

710,7

588,0

Övriga beredningar av kakao

18 738

21 364

20 387

507,3

557,1

560,7

Kakaopulver med socker eller sötningsmedel

Te, kakao och kryddor

*

*

*

261

279

268

1 246

1 092

1 050

102,6

94,5

83,4

Peppar och torkade pepparfrukter

566

698

604

52,2

57,3

56,7

Kardemumma

113

110

74

14,6

22,1

15,9

Te och teextrakt

Saffran

0

6

2

2,3

9,3

2,7

Kanel

156

152

134

11,4

10,7

9,9

Övriga kryddor

792

756

796

60,7

62,6

62,6

Kakaobönor, kakaoskal m.m.

0

0

0

0,0

0,0

0,0

Kakaomassa och kakaosmör

8

4

9

0,6

0,3

0,6

329

446

735

16,3

22,0

35,8

44

42

63

3 313

3 533

3 745

Kakaopulver (utan sötningsmedel) Ej varufördelad EU-handel SUMMA

97


4.10 Sveriges handel med djurfoder (SITC 08) Tabell 4.10.a Sveriges handel med djurfoder fördelad på ländergrupper Ländergrupper

EU-27

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

2 419,51

2 091,81

2 298,81

551,01

662,21

688,71

Övriga CÖE-länder + Ryssland

102,0

31,0

76,7

27,5

28,9

31,7

Övriga OECD-länder

508,4

515,6

510,1

411,2

473,6

496,0

Övriga länder

420,9

458,3

412,5

7,4

8,9

10,7

SUMMA

3 451

3 097

3 298

997

1 174

1 227

1 Korrigerat värde för handeln med EU för företag som inte ingår i Intrastat-urvalet samt för svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 4.10.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med djurfoder Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Export (mkr) 20112 insamlat

1 Danmark

662,6

1 Norge

436,3

2 Norge

476,6

2 Danmark

212,5

3 Nederländerna

473,4

3 Tyskland

159,0

4 Tyskland

355,4

4 Finland

137,3

5 Brasilien

352,4

5 Nederländerna

42,7

6 Frankrike

251,4

6 Ryssland

31,2

7 Storbritannien

173,2

7 Storbritannien

27,9

8 Polen

90,7

8 Turkiet

19,6

9 Ryssland

68,7

9 Frankrike

18,4

10 Spanien

35,2 10 Schweiz

14,7

1 Ej länderfördelad import av djurfoder från EU: 116 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 43 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

98


Tabell 4.10.c Sveriges handel med djurfoder fördelad på varugrupper Varugrupper – djurfoder

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Djurfoder Halm, agnar och skal av spannmål

*

*

*

3 451

3 097

3 298

623

2 433

5 354

3,6

7,9

15,0

6 597

5 634

4 532

18,1

15,8

15,2

17 841

21 654

23 178

76,3

131,2

116,2

2 888

9 662

24 634

7,3

31,9

57,9

Betmassa, återstoder från stärkelseframställning

100 288

75 292

99 651

246,7

130,0

199,7

Oljekakor m.m.

471 808

414 899

438 263

1 187,9

1 083,7

1 090,0

Hund och kattmat i detaljhandelsförpackning

103 650

83 655

94 711

1 248,6

986,3

1 068,1

80 159

73 061

71 333

567,3

598,1

620,3

95

112

116

997

1 174

1 227

Foderrotfrukter, hö, klöver m.m. Mjöl och pelletar av kött, fisk m.m. Kli och fodermjöl av spannmål eller baljväxter

Övriga fodermedel Ej varufördelad EU-handel EXPORT Djurfoder

*

*

*

Halm, agnar och skal av spannmål

2 011

1 623

1 570

1,3

1,5

1,6

Foderrotfrukter, hö, klöver m.m.

8 783

12 878

29 436

19,0

26,0

54,8

Mjöl och pelletar av kött, fisk m.m.

7 539

12 618

4 984

17,6

25,4

9,2

Kli, fodermjöl m.m. av spannmål eller baljväxter

4 200

2 441

2 209

45,2

27,9

28,7

Betmassa, återstoder från stärkelseframställning

5 564

17 011

6 995

37,8

51,1

49,9

Oljekakor m.m.

45 050

44 838

41 097

91,3

107,1

100,7

Hund och kattmat i detaljhandelsförpackning

32 798

41 999

39 011

455,8

531,5

505,1

110 168

141 529

149 321

305,1

380,2

434,5

24

23

43

Övriga fodermedel Ej varufördelad EU-handel

99


4.11 Sveriges handel med diverse livsmedel (SITC 09) Tabell 4.11.a Sveriges handel med diverse livsmedel fördelad på ländergrupper Ländergrupper

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

Soppor, såser och buljonger EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

1 412,7

1 331,5

1 327,2

762,1

773,8

756,6

6,5

6,1

7,8

11,8

12,3

9,0

240,3

239,9

207,9

258,8

280,4

285,2

Övriga länder

105,5

116,3

123,6

10,7

12,1

12,5

DELSUMMA

1 765

1 694

1 667

1 043

1 079

1 063

499,5

424,6

456,5

922,4

998,4

1 140,9

0,0

0,0

0,0

369,7

371,9

399,4

Margarin och annat matfett EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

13,1

12,2

7,4

214,2

160,7

230,0

Övriga länder

0,6

0,9

0,7

99,9

124,6

191,8

DELSUMMA

513

438

465

1 606

1 655

1 962

782,4

641,5

613,6

342,3

268,4

309,9

0,2

0,1

0,1

41,6

20,1

33,5

Övriga OECD-länder

22,6

32,5

44,5

76,6

110,2

125,5

Övriga länder

44,6

48,5

42,1

1,2

1,8

2,9

DELSUMMA

850

723

700

462

400

472

2 549,5

2 330,9

2 586,2

1 391,2

1 611,1

1 794,7

5,4

2,6

4,4

137,6

86,2

157,1

337,5

494,5

440,3

889,9

925,3

900,7

Beredningar av spannmål, mjöl m.m. EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

Övriga livsmedel EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder

116,0

124,1

153,4

57,8

64,6

102,4

DELSUMMA

3 008

2 952

3 184

2 477

2 687

2 955

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

231

274

276

129

180

181

6 367

6 080

6 292

5 717

6 001

6 633

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

100


Tabell 4.11.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med diverse livsmedel (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Soppor, såser och buljonger

Export (mkr) 20112 insamlat

Soppor, såser och buljonger

1 Nederländerna

268,3

1 Finland

313,1

2 Danmark

220,4

2 Norge

252,7

3 Tyskland

149,6

3 Danmark

210,8

4 Estland

126,3

4 Nederländerna

60,3

5 Italien

106,3

5 Storbritannien

39,3

6 Polen

96,8

6 Belgien

26,4

7 USA

86,1

7 Estland

18,2

8 Thailand

79,9

8 Spanien

18,1

9 Belgien

78,7

9 Italien

14,6

10 Storbritannien

77,3 10 Tyskland

Margarin och annat matfett

13,2

Margarin och annat matfett

1 Danmark

180,3

1 Finland

301,9

2 Nederländerna

110,6

2 Ukraina

300,0

3 Polen

70,4

3 Norge

210,2

4 Tyskland

44,0

4 Danmark

162,6

5 Finland

23,3

5 Tyskland

119,6

6 Belgien

13,4

6 Tjeckien

115,5

7 Storbritannien

9,6

7 Polen

98,9

8 USA

3,2

8 Ryssland

78,6

9 Norge

2,8

9 Litauen

64,9

10 Frankrike

2,0 10 Syrien

Beredningar av spannmål, mjöl m.m.

62,9

Beredningar av spannmål, mjöl m.m.

1 Danmark

149,9

1 Finland

174,0

2 Nederländerna

111,8

2 Norge

122,6

3 Tyskland

100,0

3 Danmark

72,2

4 Italien

90,8

4 Ryssland

30,4

5 Frankrike

61,2

5 Frankrike

16,8

6 Kina

23,4

6 Nederländerna

7,3

7 Belgien

21,7

7 Storbritannien

7,2

8 Schweiz

18,4

8 Tyskland

5,3

9 Finland

18,3

9 Spanien

4,9

10 Storbritannien

18,2 10 Polen

4,3

1 Ej länderfördelad import av diverse livsmedel från EU: 276 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 181 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

101


Tabell 4.11.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med diverse livsmedel (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Övriga livsmedel

Export (mkr) 20112 insamlat

Övriga livsmedel

1 Irland

780,0

1 Storbritannien

629,3

2 Tyskland

389,2

2 Finland

340,6

3 Danmark

333,7

3 Danmark

318,0

4 Nederländerna

242,5

4 USA

296,8

5 Storbritannien

232,4

5 Norge

290,1

6 Norge

213,1

6 Kanada

145,6

7 Frankrike

142,2

7 Ryssland

124,5

8 USA

130,5

8 Frankrike

122,7

9 Polen

123,7

9 Polen

121,3

91,2 10 Japan

90,4

10 Belgien

1 Ej länderfördelad import av diverse livsmedel från EU: 276 mkr. 2) Ej länderfördelad export till EU: 181 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 4.11.c Sveriges import av diverse livsmedel fördelad på varugrupper Varugrupper – diverse livsmedel

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Soppor, såser och buljonger

*

*

*

Tomatketchup

20 124

20 432

20 587

293,3

268,6

264,2

Övriga såser

49 164

50 744

53 486

1 055,2

1 038,7

1 028,8

Soppor och buljonger

19 925

20 048

18 176

416,4

386,4

373,5

*

*

*

513

438

465

Margarin, ej flytande

19 092

16 020

15 692

246,2

194,9

195,2

Flytande margarin och övriga beredningar av matfett

19 970

20 806

20 361

267,0

242,8

269,4

*

*

*

850

723

700

7 719

5 078

6 204

243,7

120,1

154,0

Margarin och annat matfett

Beredningar av spannmål, mjöl m.m. Beredningar avsedda för barn Maltextrakt

1 765

1 694

1 667

2 544

3 061

2 456

26,4

26,7

21,6

Pastaprodukter (kokta eller fyllda)

14 307

15 341

14 408

298,8

296,8

263,6

Övriga beredningar av spannmål, mjöl m.m.

20 190

23 805

18 838

280,7

279,0

261,1

Övriga livsmedel

*

*

*

3 008

2 952

3 184

Jäst och bakpulver

3 158

2 939

3 638

54,5

45,4

53,6

Ättika

3 988

4 399

4 356

49,0

51,4

52,1

Homogeniserade beredningar (bland annat barnmat)

5 235

6 078

12 898

138,3

116,1

214,1

Övriga livsmedel (bland annat smörblandningar)

59 702

63 081

64 399

2 766,5

2 739,2

2 864,4

-

-

-

231

274

276

6 367

6 080

6 292

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

102


Tabell 4.11.d Sveriges export av diverse livsmedel fördelad på varugrupper Varugrupper – diverse livsmedel

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

EXPORT Soppor, såser och buljonger Tomatketchup

*

*

*

1 043

1 079

1 063

9 750

10 151

11 061

123,1

116,0

116,3

22 373

23 878

24 373

763,2

794,0

782,0

4 784

5 326

5 595

157,1

168,6

165,1

*

*

*

1 606

1 655

1 962

Margarin, ej flytande

27 283

32 367

26 893

340,7

359,5

366,7

Flytande margarin och övriga beredningar av matfett

94 612

105 133

114 376

1 265,6

1 296,0

1 595,3

*

*

*

462

400

472

4 884

2 768

3 455

146,5

77,3

128,9

Övriga såser Soppor och buljonger Margarin och annat matfett

Beredningar av spannmål, mjöl m.m. Beredningar avsedda för barn Maltextrakt Pastaprodukter (kokta eller fyllda) Övriga beredningar av spannmål, mjöl m.m.

108

104

116

2,4

2,0

2,6

4 712

4 566

4 386

94,9

87,5

85,3

12 919

13 815

14 091

217,9

233,7

254,9

Övriga livsmedel

*

*

*

2 477

2 687

2 955

Jäst och bakpulver

10 133

9 778

8 616

115,3

112,1

107,3

Ättika

541

528

645

4,9

5,3

5,3

Homogeniserade beredningar (bland annat barnmat)

5 508

4 048

5 276

167,6

124,1

169,3

Övriga livsmedel (bland annat smörblandningar)

36 578

53 267

53 920

2 188,7

2 445,7

2 673,1

-

-

-

129

180

181

5 717

6 001

6 633

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

103


4.12 Sveriges handel med drycker (SITC 11) Tabell 4.12.a Sveriges handel med drycker fördelad på ländergrupper Ländergrupper

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

Starksprit EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA

1 447,9

1 448,7

1 268,5

1 411,9

1 222,8

1 186,2

0,2

0,0

0,0

1,0

2,5

1,7

83,6

78,6

84,0

3 128,9

3 061,9

2 716,4

35,9

46,0

54,7

465,2

501,1

431,9

1 568

1 573

1 407

5 007

4 788

4 336

3 323,9

3 094,7

3 181,6

107,1

86,7

97,1

3,3

1,6

0,6

0,0

0,0

0,0

Vin EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

482,8

490,6

495,2

38,3

36,6

33,7

Övriga länder

1 134,7

1 070,7

987,4

7,7

1,4

5,9

DELSUMMA

4 945

4 658

4 665

153

125

137

824,7

755,2

832,9

804,5

840,1

992,6

Övriga drycker med alkohol EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

6,9

5,1

6,5

0,0

7,3

1,4

Övriga OECD-länder

75,9

70,7

101,9

58,7

87,7

145,3

Övriga länder

18,0

26,4

23,0

2,0

4,7

7,7

DELSUMMA

925

857

964

865

940

1 147

1 012,3

985,8

1 136,8

239,7

278,0

273,5

1,5

1,4

1,1

4,7

5,6

7,2

112,8

114,1

125,0

101,9

169,5

200,7

13,0

13,4

14,8

3,2

3,7

4,9

1 140

1 115

1 278

349

457

486

199

180

194

50

19

35

8 777

8 384

8 508

6 425

6 329

6 141

Drycker utan alkohol EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder DELSUMMA Ej varufördelad EU-handel SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

104


Tabell 4.12.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med drycker (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Starksprit

Export (mkr) 20112 insamlat

Starksprit

1 Storbritannien

527,1

1 USA

2 Tyskland

138,3

2 Frankrike

2 227,0 219,5

3 Danmark

136,6

3 Tyskland

194,1

4 Frankrike

135,6

4 Kanada

170,2

5 Nederländerna

110,8

5 Spanien

129,6

6 Irland

72,9

6 Danmark

127,7

7 Spanien

44,8

7 Mexiko

102,3

8 Israel

42,9

8 Norge

89,8

9 Italien

41,5

9 Grekland

80,9

10 Finland

37,6 10 Finland

Vin

73,2

Vin

1 Frankrike

935,8

1 Norge

30,5

2 Italien

897,0

2 Danmark

29,2

3 Sydafrika

594,0

3 Finland

20,5

4 Spanien

442,3

4 Estland

15,7

5 Tyskland

311,3

5 Italien

5,4

6 Chile

278,0

6 Storbritannien

5,0

7 Australien

242,8

7 Polen

4,8

8 USA

177,1

8 Frankrike

4,1

9 Storbritannien

144,7

9 Tyskland

3,7

141,8 10 Grekland

3,5

10 Danmark Övriga drycker med alkohol

Övriga drycker med alkohol

1 Tyskland

151,9

1 Irland

392,8

2 Tjeckien

145,6

2 Tyskland

333,8

3 Nederländerna

108,0

3 Storbritannien

111,2

4 Danmark

103,2

4 Australien

74,9

5 Storbritannien

99,5

5 Finland

60,4

6 Spanien

62,9

6 Norge

57,1

7 Mexiko

47,6

7 Danmark

47,0

8 USA

44,9

8 Estland

16,2

9 Belgien

35,9

9 Spanien

14,6

34,4 10 Kanada

5,5

10 Irland

1 Ej länderfördelad import av drycker från EU: 194 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 35 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

105


Tabell 4.12.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med drycker (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Drycker utan alkohol

Export (mkr) 20112 insamlat

Drycker utan alkohol

1 Tyskland

404,7

1 Norge

191,1

2 Österrike

176,5

2 Finland

83,8

3 Nederländerna

137,4

3 Danmark

67,5

4 Irland

135,8

4 Storbritannien

37,4

5 Danmark

107,7

5 Tyskland

34,3

6 Norge

57,6

6 Spanien

12,3

7 Belgien

48,6

7 Irland

7,2

8 USA

47,7

8 Ryssland

6,0

9 Finland

32,7

9 USA

4,6

10 Frankrike

30,7 10 Nederländerna

4,3

1 Ej länderfördelad import av drycker från EU: 194 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 35 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 4.12.c Sveriges import av drycker fördelad på varugrupper Varugrupper – drycker

Kvantitet (1 000 liter) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Starksprit Whisky Rom Vodka Gin och genever Konjak

*

*

*

1 568

1 573

1 407

5 472

4 631

4 268

674,2

653,0

633,6

584

515

396

55,4

59,1

53,6

2 479

2 056

1 458

117,9

102,7

77,5

729

768

694

64,2

67,9

64,2

550

640

427

111,0

120,2

96,3

Likör

1 566

1 082

1 240

246,2

239,3

218,4

Andra spritdrycker

3 561

4 324

1 135

272,5

291,7

219,4

12

23

37

26,3

39,5

44,2

*

*

*

4 945

4 658

4 665

Beredningar för framställning av spritdrycker Vin Mousserande vin Vin Annan druvmust Vermut m.m. Övriga drycker med alkohol Öl och maltdrycker Övriga jästa drycker, till exempel cider Drycker utan alkohol Ej varufördelad EU-handel

8 029

8 824

10 586

484,3

556,5

600,3

187 176

179 636

182 106

4 314,2

3 994,2

3 992,2

10

65

18

0,1

0,6

0,7

5 413

4 366

1 938

146,1

106,3

71,5

*

*

*

925

857

964

104 267

102 605

116 698

857,1

785,4

835,4

5 385

9 127

17 346

68,4

71,9

128,8

171 587

165 157

191 275

1 140

1 115

1 278

-

-

-

SUMMA

106

199

180

194

8 777

8 384

8 508


Tabell 4.12.d Sveriges export av drycker fördelad på varugrupper Varugrupper – drycker

Kvantitet (1 000 liter) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

EXPORT Starksprit Whisky Rom

*

*

*

5 007

4 788

4 336

1 286

1 293

954

254,4

184,6

160,8

91

151

123

14,3

16,9

18,0

38 923

47 345

47 269

4 448,9

4 302,8

3 871,5

Gin och genever

176

142

120

15,0

15,5

14,3

Konjak

222

189

137

78,1

66,6

46,4

Likör

535

623

477

123,4

99,9

83,8

Andra spritdrycker

300

375

4 613

49,4

54,5

103,6

Beredningar för framställning av spritdrycker

286

537

440

23,6

47,4

37,9

Vodka

Vin Mousserande vin Vin Annan druvmust Vermut m.m. Övriga drycker med alkohol

*

*

*

153

125

137

225

176

224

22,0

15,7

18,4

4 333

3 690

4 032

115,2

97,2

105,3

19

28

0

0,5

0,4

0,0

517

401

445

15,5

11,4

13,0

*

*

*

865

940

1 147

Öl och maltdrycker

51 305

55 778

50 863

328,4

352,5

328,0

Övriga jästa drycker, till exempel cider

62 839

66 946

88 617

536,8

587,3

819,0

Drycker utan alkohol

41 456

47 861

55 419

349

457

486

-

-

-

50

19

35

6 425

6 329

6 141

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

107


4.13 Sveriges handel med tobak och tobaksvaror (SITC 12) Tabell 4.13.a Sveriges handel med tobak och tobaksvaror fördelad på ländergrupper Ländergrupper

EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

1 159,61

1 158,21

1 392,51

97,21

74,41

56,61

0,7

0,0

0,0

8,0

42,7

9,4

19,5

15,4

22,7

396,8

436,2

526,9

Övriga länder

108,5

101,9

120,3

5,4

6,0

6,8

SUMMA

1 288

1 276

1 536

507

559

600

1 Korrigerat värde för handeln med EU för företag som inte ingår i Intrastat-urvalet samt för svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 4.13.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med tobak och tobaksvaror Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Export (mkr) 20112 insamlat

1 Litauen

452,0

1 Norge

2 Tyskland

280,0

2 Tyskland

506,4 38,8

3 Nederländerna

180,0

3 USA

17,6

4 Danmark

168,4

4 Danmark

13,2

5 Polen

90,5

5 Ukraina

7,8

6 Österrike

79,5

6 Afghanistan

1,7

7 Tjeckien

70,5

7 Island

1,5

8 Indien

32,3

8 Guinea

1,5

9 Belgien

24,7

9 Kanada

1,1

23,2 10 Spanien

1,1

10 Sydafrika

1 Ej länderfördelad import av tobak och tobaksvaror från EU: 16 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 1 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

108


Tabell 4.13.c Sveriges handel med tobak och tobaksvaror fördelad på varugrupper Varugrupper – tobak och tobaksvaror

Kvantitet (ton) 2009 insamlat

2010 insamlat

Värde (mkr)

2011 insamlat

2009 insamlat

2010 insamlat

2011 insamlat

IMPORT Tobak och tobaksvaror

*

*

*

1 288

1 276

1 536

Råtobak och tobaksavfall

4 270

3 947

5 115

118,3

111,8

133,4

Cigaretter

7 748

6 605

6 622

1 022,4

945,4

1 126,6

Cigarrer, cigariller m.m.

149

115

84

60,8

70,2

83,5

Röktobak

227

403

374

46,8

89,8

104,1

35

67

209

25,3

34,3

71,6

-

-

-

15

24

16

Tobak och tobaksvaror

*

*

*

507

559

600

Råtobak och tobaksavfall

7

15

8

0,5

3,5

2,4

302

231

207

89,2

80,5

70,6

3

3

0

5,0

4,1

0,6

Övriga tobaksvaror Ej varufördelad EU-handel EXPORT

Cigaretter Cigarrer, cigariller m.m. Röktobak Övriga tobaksvaror Ej varufördelad EU-handel

92

88

73

28,0

24,1

20,4

1 817

1 911

1 983

378,7

443,4

504,8

-

-

-

6

4

1

109


4.14 Sveriges handel med oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter (SITC 22) Tabell 4.14.a Sveriges handel med oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter fördelad på ländergrupper Ländergrupper

EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

452,81

569,91

762,11

104,51

171,41

114,31

3,2

0,7

3,5

0,0

0,0

0,0

Övriga OECD-länder

19,6

21,9

12,8

18,5

23,8

25,6

Övriga länder

70,7

101,6

119,8

0,2

0,0

0,6

SUMMA

546

694

898

123

195

140

1 Korrigerat värde för handeln med EU för företag som inte ingår i Intrastat-urvalet samt för svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 4.14.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Export (mkr) 20112 insamlat

1 Tyskland

315,4

1 Danmark

51,2

2 Danmark

106,4

2 Tyskland

27,7

3 Storbritannien

73,8

3 Norge

25,3

4 Italien

70,0

4 Polen

11,1

5 Nederländerna

55,8

5 Finland

8,2

6 Argentina

46,9

6 Lettland

5,6

7 Frankrike

30,0

7 Litauen

4,4

8 Bulgarien

28,9

8 Nederländerna

1,2

9 Ungern

24,0

9 Estland

0,6

10 Kina

22,3 10 Österrike

0,5

1 Ej länderfördelad import av oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter från EU: 23 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 3 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

110


Tabell 4.14.c Sveriges handel med oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter fördelad på varugrupper Varugrupper – oljeväxtfrön, oljehaltiga nötter

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter

*

*

*

Sojabönor

13 266

24 966

Raps- och rybsfrön

47 335

41 396

Solrosfrön

15 790

20 972

Jordnötter

2 677

Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga nötter

1 012

Övriga oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter

6 341

Ej varufördelad EU-handel

546

694

898

18 904

87,9

116,7

105,2

50 416

175,5

142,7

258,0

18 551

114,9

125,8

131,6

3 825

5 736

27,9

42,8

65,6

66 322

87 205

7,6

105,6

176,7

8 218

11 901

117,2

141,5

138,0

-

-

-

15

19

23

*

*

*

123

195

140

EXPORT Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter Sojabönor

26

325

26

0,3

1,6

0,7

15 938

25 904

12 012

62,0

100,0

67,1

Solrosfrön

1 865

2 786

1 906

14,6

21,2

17,4

Jordnötter

325

356

558

3,8

5,3

7,4

7

8

28

0,2

0,2

0,4

7 483

13 919

8 737

36,3

60,5

44,2

-

-

-

6

6

3

Raps- och rybsfrön

Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga nötter Övriga oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter Ej varufördelad EU-handel

111


4.15 Sveriges handel med oljor och fetter (SITC 4) Tabell 4.15.a Sveriges handel med oljor och fetter fördelad på ländergrupper Ländergrupper

EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

3 103,21

3 210,61

4 198,61

1 471,41

1 482,71

1 596,31

1,0

0,9

0,9

157,9

107,5

127,8

701,0

595,7

415,8

517,6

319,9

434,7

1 087,1

1 197,6

1 622,3

147,5

127,6

194,7

4 893

5 005

6 238

2 294

2 038

2 354

1 Korrigerat värde för handeln med EU för företag som inte ingår i Intrastat-urvalet samt för svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 4.15.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med oljor och fetter Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Export (mkr) 20112 insamlat

1 Malaysia

1 475,2

1 Norge

350,3

2 Danmark

1 168,7

2 Tyskland

291,9

3 Tyskland

826,4

3 Danmark

272,9

4 Belgien

709,9

4 Nederländerna

221,4

5 Nederländerna

705,3

5 Polen

147,2

6 Norge

381,6

6 Frankrike

142,5

7 Italien

185,0

7 Belgien

110,4

8 Frankrike

156,2

8 Storbritannien

79,4

9 Storbritannien

129,2

9 Ryssland

59,7

10 Finland

123,9 10 Litauen

47,2

1 Ej länderfördelad import av oljor och fetter från EU: 45 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 26 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

112


Tabell 4.15.c Sveriges handel med oljor och fetter fördelad på varugrupper Varugrupper – oljor och fetter

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Oljor och fetter

*

*

*

4 893

5 005

6 238

Animaliska fetter

11 001

28 314

26 347

228,2

262,7

278,7

Sojabönolja

44 753

41 172

43 873

309,3

293,2

384,7

Olivolja

7 386

7 718

8 581

225,3

218,8

219,5

14 925

21 854

23 628

133,9

177,1

250,5

Palmolja

119 569

101 994

116 600

692,4

655,1

964,3

Kokosolja

14 178

11 018

10 385

85,4

84,0

131,0

Palmkärnsolja

22 306

22 568

26 276

122,4

200,6

327,1

132 789

156 189

152 653

1 094,3

1 142,7

1 465,4

48

50

43

1,2

1,2

1,1

Solros-, safflor- och bomullsfröolja

Raps- och rybsolja Jordnötsolja Lin-, majs- och ricinolja m.m.

30 432

36 699

32 000

298,6

312,0

323,4

359 748

298 804

289 416

1 643,0

1 592,8

1 846,7

-

-

-

59

65

45

Oljor och fetter

*

*

*

2 294

2 038

2 354

Animaliska fetter

31 169

32 256

35 934

321,1

269,5

337,1

Sojabönolja

23 921

19 382

20 234

107,4

77,5

93,6

Övriga beredda oljor och fetter m.m. Ej varufördelad EU-handel EXPORT

Olivolja

211

169

328

8,9

7,4

11,4

4 738

6 009

7 647

71,0

76,2

102,6

Palmolja

17 236

13 364

9 556

172,2

130,7

126,2

Kokosolja

1 373

1 336

1 139

16,3

14,3

19,8

Palmkärnsolja

1 202

3 183

2 490

12,6

36,4

44,9

43 286

25 132

24 449

331,2

218,3

266,2

36

31

11

1,2

0,9

0,3

4 889

6 595

7 163

115,2

124,3

118,5

125 698

113 116

107 898

1 124,4

1 061,8

1 206,6

-

-

-

13

21

26

Solros-, safflor- och bomullsfröolja

Raps- och rybsolja Jordnötsolja Lin-, majs- och ricinolja m.m. Övriga beredda oljor och fetter m.m. Ej varufördelad EU-handel

113


5 Sveriges handel med levande växter I detta kapitel redovisas Sveriges handel med levande växter under perioden 2009–2011. Handeln redovisas för fyra huvudgrupper av levande växter, se tabell 5.4, och för ett antal undergrupper. Levande växter utgör en del av produktgruppen SITC 29, vilket innebär att det inte går att redovisa några korrigerade värden för handeln med levande växter, se vidare kapitel 1.2. Detta betyder att en viss del av den faktiska handeln med levande växter saknas i statistiken som presenteras i tabellerna 5.1–5.3.

5.1 Export av levande växter Den svenska exporten av levande växter är mycket blygsam jämfört med importen. Under 2011 exporterades levande växter för 66 miljoner kronor vilket är en minskning med 12 procent jämfört med 2010 då exportvärdet uppgick till 75 miljoner. De övriga nordiska länderna är de viktigaste marknaderna för den svenska exporten. Exporten till Finland (23 miljoner kronor) består till övervägande del av sticklingar, fruktträd, plantor m.m. Exporten till Danmark (21 miljoner kronor) är något jämnare fördelad och domineras av varugrupperna mossa, lavar, julgranar, kvistar m.m. följt av lökar, stamknölar, rotknölar m.m. Exporten till Norge (12 miljoner kronor) domineras till största del av sticklingar, fruktträd, plantor m.m.

5.2 Import av levande växter Under 2011 importerade Sverige levande växter för 2,1 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med drygt en procent jämfört med 2010. Det är främst värdet av importen från EU-27 av lökar, stamknölar, rotknölar m.m. som ökat. Merparten av importen av levande växter kom 2011 liksom under tidigare år från Nederländerna (1,2 miljarder kronor) och Danmark (0,5 miljarder kronor). Delar av importen har emellertid inte sitt ursprung i dessa länder, se vidare kapitel 1.2. Nederländerna var det största avsändningslandet för varugrupperna lökar, stamknölar, rotknölar m.m., sticklingar, fruktträd och plantor samt snittblommor, medan Danmark var det största avsändningslandet för mossa, lavar, julgranar, kvistar m.m.

114


Tabell 5.1 Sveriges handel med levande växter fördelad på ländergrupper Ländergrupper

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

Lökar, stamknölar, rotknölar m.m. 207,8 1)

201,3 1)

233,6 1)

9,3 1)

8,7 1)

9,3 1)

Övriga CÖE-länder + Ryssland

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga OECD-länder

0,1

0,2

0,2

4,1

2,9

2,5

EU-27

Övriga länder

7,7

5,4

8,3

0,0

0,0

0,0

DELSUMMA

216

207

242

13

12

12

1 290,9 1)

1 262,4 1)

1 252,5 1)

45,1 1)

35,9 1)

23,5 1)

Övriga CÖE-länder + Ryssland

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga OECD-länder

4,1

2,8

3,7

11,8

9,3

7,2

Sticklingar, fruktträd, plantor m.m. EU-27

Övriga länder

4,5

3,2

2,7

0,0

0,0

0,0

1 300

1 268

1 259

57

45

31

463,6 1)

460,8 1)

446,3 1)

8,3 1)

8,4 1)

7,2 1)

Övriga CÖE-länder + Ryssland

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga OECD-länder

0,0

0,0

0,0

0,1

0,4

0,0

Övriga länder

105,4

76,4

96,3

0,0

0,0

0,0

DELSUMMA

569

537

543

8

9

7

67,6 1)

61,8 1)

61,6 1)

7,3 1)

5,9 1)

13,4 1)

Övriga CÖE-länder + Ryssland

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga OECD-länder

3,2

3,0

2,9

2,5

2,0

2,5

Övriga länder

3,7

3,4

3,5

1,2

1,2

0,8

DELSUMMA

75

68

68

11

9

17

2 159

2 081

2 112

90

75

66

DELSUMMA Snittblommor EU-27

Mossa, lavar, julgranar, kvistar m.m. EU-27

SUMMA

1 Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med levande växter inte kan redovisas i tabellen ovan. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

115


Tabell 5.2 Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med levande växter (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Lökar, stamknölar, rotknölar m.m. 1 Nederländerna

Export (mkr) 20111 insamlat

Lökar, stamknölar, rotknölar m.m. 1 Danmark

7,8

2 Danmark

12,8

2 Norge

2,5

3 Tyskland

7,9

3 Finland

0,9

4 Sydafrika

7,8

4 Tyskland

0,6

5 Storbritannien

4,8

6 Estland

1,2

7 Belgien

0,6

8 Peru

0,5

9 Finland

0,3

10 Norge

205,8

0,2

Sticklingar, fruktträd, plantor m.m.

Sticklingar, fruktträd, plantor m.m.

1 Nederländerna

546,0

1 Finland

16,4

2 Danmark

422,9

2 Norge

7,2

3 Tyskland

216,0

3 Tyskland

5,3

4 Belgien

32,6

4 Danmark

1,5

5 Lettland

6,9

5 Österrike

0,1

6 Polen

5,1

6 Nederländerna

0,1

7 Storbritannien

5,1

8 Litauen

4,1

9 Estland

3,6

10 Norge

3,1

1 Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med levande växter inte kan redovisas i tabellen ovan. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

116


Tabell 5.2 Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med levande växter (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Snittblommor 1 Nederländerna

Export (mkr) 20111 insamlat

Snittblommor 1 Finland

4,5

2 Kenya

426,0 69,0

2 Frankrike

2,3

3 Colombia

16,6

3 Italien

0,3

4 Ecuador

5,9

5 Tyskland

5,9

6 Danmark

5,0

7 Italien

4,1

8 Finland

2,2

9 Israel

1,4

10 Zimbabwe

1,1

Mossa, lavar, julgranar, kvistar m.m.

Mossa, lavar, julgranar, kvistar m.m.

1 Danmark

32,5

1 Danmark

2 Nederländerna

15,6

11,7

2 Norge

1,9

3 Tyskland

7,0

3 Tjeckien

0,8

4 Italien

6,0

4 Finland

0,7

5 Norge

2,5

5 Singapore

0,5

6 Kina

2,0

6 Schweiz

0,5

7 Indien

0,7

7 Malaysia

0,4

8 Spanien

0,2

8 Tyskland

0,1

9 USA

0,2

10 Sydafrika

0,2

1 Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med levande växter inte kan redovisas i tabellen ovan. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

117


Tabell 5.3 Sveriges handel med levande växter fördelad på varugrupper Varugrupper – levande växter

20091 insamlat

Import (mkr) 20111 20101 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

Lökar, stamknölar, rotknölar m.m.

216

207

242

13

12

12

Hyacintlökar, i vila

15,4

13,7

16,3

0,6

0,5

3,0

Tulpanlökar, i vila

107,5

83,2

84,5

0,0

0,2

0,2

92,7

110,0

141,3

12,7

10,9

8,6

1 300

1 268

1 259

57

45

31

10,4

10,1

14,7

1,9

1,5

0,8

Frilandsplantor

294,7

326,9

323,7

27,0

25,2

19,4

Krukväxter

Övriga lökar, stamknölar, rotknölar m.m. Sticklingar, fruktträd, plantor m.m. Köksväxtplantor och jordgubbsplantor

934,2

882,7

850,3

17,7

13,2

9,3

Övriga sticklingar, fruktträd, plantor m.m.

60,2

48,6

70,1

10,4

5,3

1,2

Snittblommor

569

537

543

8

9

7

Rosor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nejlikor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Krysantemum Övriga snittblommor Mossa, lavar, julgranar, kvistar m.m. Julgranar Mossa, lavar, kvistar m.m. SUMMA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

569,0

537,2

542,6

8,5

8,7

7,2

75

68

68

11

9

17

9,4

13,4

10,2

5,4

3,8

8,5

65,1

54,8

57,7

5,6

5,4

8,2

2 159

2 081

2 112

90

75

66

1 Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med levande växter inte kan redovisas i tabellen ovan.

Tabell 5.4 Produktgrupper för levande växter Produktgrupper

Statistiskt nummer

Lökar, stamknölar, rotknölar m.m.

0601

Sticklingar, fruktträd, plantor m.m.

0602

Snittblommor

0603

Mossor, lavar, julgranar, kvistar m.m.

0604

118


6 Sveriges handel med bearbetade jordbruksvaror I detta kapitel redovisas Sveriges handel med bearbetade jordbruksvaror under 2009–2011. Med bearbetade jordbruksvaror avses de jordbruksvaror som inte finns nämnda i bilaga 1 till EU:s fördrag, se vidare kapitel 1.1.1. Den totala handeln med bearbetade jordbruksvaror fördelad på ländergrupper redovisas i tabell 6.1. I tabell 6.2 redovisas Sveriges viktigaste handelspartners för de värdemässigt största produktgrupperna och slutligen redovisas handelsutvecklingen för samtliga produktgrupper i tabell 6.3. Produktgruppsindelningen redovisas i bilaga 2 till rapporten. Bearbetade jordbruksvaror ingår bl.a. i SITC 02, SITC 04, SITC 05, SITC 06, SITC 07, SITC 09, SITC 11, SITC 12 och SITC 4. Detta innebär att det inte går att visa några korrigerade värden för handeln med bearbetade jordbruksvaror, se vidare kapitel 1.2. En del av handeln med bearbetade jordbruksvaror saknas alltså i statistiken som redovisas i kapitel 6.1–6.3.

6.1 Export av bearbetade jordbruksvaror Under 2011 exporterade Sverige bearbetade jordbruksvaror för 18,8 miljarder kronor, vilket i det närmaste är oförändrat jämfört med 2010. Värdet av exporten av bearbetade jordbruksvaror var alltså oförändrat medan värdet av den totala exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade med en dryg procent. Värdet av importen av bearbetade jordbruksvaror ökade med fem procent jämfört med 2010 Underskottet i handeln med bearbetade produkter ökade med närmare 1,1 miljarder kronor och uppgår till närmare 3,6 miljarder kronor. Importvärdet för bearbetade jordbruksprodukter är 19 procent större än exportvärdet. Detta kan jämföras med att importvärdet för den totala importen av jordbruksvaror och livsmedel är 83 procent större än exportvärdet. Handelsnettot för de bearbetade jordbruksvarorna är alltså betydligt bättre än handelsnettot för den totala handeln med jordbruksvaror och livsmedel. De viktigaste ländergrupperna för exporten av bearbetade jordbruksvaror är EU-27 och övriga OECD-länder. Dessa ländergrupper tar emot 55 procent (10,3 miljarder kronor) respektive 39 procent (7,4 miljarder kronor) av den svenska exporten. Sverige importerar betydligt mer bearbetade produkter från EU-27 än vi exporterar; vårt underskott var närmare 9 miljarder kronor under 2011. För handeln med övriga OECD-länder gäller det motsatta, där exporterar vi betydligt mer än vi importerar. Överskottet var närmare 5,7 miljarder kronor 2011. Exporten till övriga ländergrupper är relativt liten. Exporten till övriga CÖEländer och Ryssland ökade med drygt fem procent och uppgår till närmare 330 miljoner kronor medan exporten till övriga länder ökade med närmare sex procent och uppgår till drygt 780 miljoner kronor. Den svenska exporten av bearbetade jordbruksvaror består i första hand av fyra produkt­grupper: spritdrycker (4,3 miljarder kronor), bröd och bakverk (3,5 miljarder kronor), diverse beredningar (2,7 miljarder kronor) och choklad (2,0 miljarder kronor). Exporten av dessa fyra produktgrupper utgör runt 68 procent av

119


den svenska exporten av bearbetade jordbruksvaror. Värdet av exporten av diverse beredningar ökade under 2011 med nio procent och exporten av bröd och bakverk med två procent medan värdet av exporten av spritdrycker minskade med nio procent och exporten av choklad med fem procent. Den i särklass viktigaste marknaden för Sveriges export av spritdrycker är USA. Exporten av spritdrycker dit var under 2011 värd 2,2 miljarder kronor, vilket är ca 10 procent lägre än året innan. Den näst viktigaste marknaden var Frankrike. Värdet av spritexporten dit uppgick till 220 miljoner kronor. Den viktigaste marknaden för bröd och bakverk var Norge (950 miljoner kronor), följt av Danmark (510 miljoner kronor), Finland (490 miljoner kronor) och Tyskland (420 miljoner kronor). När det gäller exporten av diverse beredningar var Storbritannien (630 miljoner kronor) den största marknaden följt av Finland (320 miljoner kronor), Danmark (310 miljoner kronor) och USA (300 miljoner kronor). Exporten av choklad är störst till de nordiska länderna; Norge (390 miljoner kronor), Danmark (360 miljoner kronor) och Finland (260 miljoner kronor). Läsk och öl exporteras främst till Tyskland (290 miljoner kronor) och Norge (190 miljoner kronor). Norge är det största avsättningslandet för tobak och tobaksvaror (510 miljoner kronor), spannmålsberedningar (390 miljoner kronor) och sockerkonfektyr (150 miljoner kronor).

6.2 Import av bearbetade jordbruksvaror Under 2011 importerade Sverige bearbetade jordbruksvaror för 22,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med fem procent jämfört med föregående år. Värdet av importen av bearbetade jordbruksvaror ökade alltså med i stort sett lika mycket som värdet av den totala importen av jordbruksvaror och livsmedel som ökade med i det närmaste fem procent. 86 procent (19,2 miljarder kronor) av bearbetade jordbruksvaror kommer från EU-27. Importen från EU-27 mellan 2010 och 2011 ökade med drygt fyra procent eller närmare 830 miljoner kronor, se tabell 6.1. Importen från övriga OECDländer minskade med drygt 110 miljoner kronor under 2011 och utgör åtta procent (1,7 miljarder kronor) av den totala importen. Importen från övriga länder ökade med 360 miljoner kronor under 2011 och utgör sex procent (1,4 miljarder kronor) av den totala importen. Importen är marginell från övriga CÖE-länder och Ryssland. Importen av bearbetade produkter är spridd mellan en mängd olika produktgrupper, se tabell 6.3. De värdemässigt största grupperna är diverse beredningar (2,9 miljarder kronor), choklad (2,2 miljarder kronor) spannmålsberedningar (2,0 miljarder kronor), läsk och öl (2,0 miljarder kronor), bröd och bakverk (1,8 miljarder kronor), tekniska produkter (1,6 miljarder kronor), tobak (1,4 miljarder kronor), spritdrycker (1,4 miljarder kronor), såser och senap (1,3 miljarder kronor) och sockerkonfektyr (1,3 miljarder kronor). Av de värdemässigt största grupperna har importvärdet ökat tydligast för tekniska produkter (+40 procent), tobak (+22 procent) samt läsk och öl (+11 procent) medan importvärdet minskat tydligast för spritdrycker (-11 procent) samt bröd och bakverk (-9 procent). De viktigaste avsändningsländerna för de värdemässigt största produktgrupperna framgår av tabell 6.2. Danmark är det viktigaste avsändningslandet för socker­

120


konfektyr (400 miljoner kronor). Tyskland är det viktigaste avsändningslandet för produktgrupperna choklad (530 miljoner kronor), spannmålsberedningar (500 miljoner kronor), öl och läsk (480 miljoner kronor) samt bröd och bakverk (430 miljoner kronor). Det viktigaste avsändningslandet för diverse beredningar är Irland (780 miljoner kronor), för spritdrycker Storbritannien (530 miljoner kronor) och för tobak Litauen (450 miljoner kronor). Tabell 6.1 Sveriges handel med icke bilaga I produkter fördelad på ländergrupper Ländergrupper

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

19 480,21

18 420,41

19 247,81

10 192,11

10 193,81

10 282,61

40,5

39,2

36,3

333,7

310,6

327,2

1 778,7

1 833,6

1 719,3

7 275,8

7 544,8

7 405,1

865,3

991,0

1 350,5

667,0

741,0

783,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

22 165

21 284

22 354

18 469

18 790

18 798

Icke bilaga I produkter EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder Ej länderfördelad handel SUMMA

1 Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med bearbetade jordbruksvaror inte kan redovisas i tabellen ovan. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importeras från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

121


Tabell 6.2 Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med icke bilaga I produkter (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Sockerkonfektyr

Export (mkr) 20111 insamlat

Sockerkonfektyr

1 Danmark

404,6

1 Norge

150,1

2 Nederländerna

242,2

2 Finland

108,2

3 Finland

124,7

3 Danmark

74,3

4 Tyskland

110,4

4 Tyskland

62,8

5 Storbritannien

96,7

5 Spanien

21,9

6 Belgien

57,2

6 Nederländerna

17,5

7 Slovakien

41,2

7 Polen

14,8

8 Spanien

33,9

8 Storbritannien

11,0

9 Polen

27,2

9 Ryssland

10,4

10 Frankrike

23,8 10 Island

Choklad

10,3

Choklad

1 Tyskland

532,3

1 Norge

390,0

2 Belgien

249,6

2 Danmark

361,0

3 Nederländerna

237,0

3 Finland

264,9

4 Danmark

216,0

4 USA

161,5

5 Finland

207,2

5 Tyskland

137,7

6 Norge

185,2

6 Frankrike

127,7

7 Frankrike

135,7

7 Storbritannien

120,0

8 Litauen

104,7

8 Nederländerna

118,7

9 Polen 10 Storbritannien

83,3

9 Schweiz

37,6

57,3 10 Belgien

30,4

Spannmålsberedningar

Spannmålsberedningar

1 Tyskland

502,7

1 Norge

391,0

2 Italien

424,8

2 Finland

247,5

3 Danmark

305,9

3 Danmark

112,9

4 Nederländerna

145,3

4 Storbritannien

55,8

5 Frankrike

120,0

5 Frankrike

39,4

6 Storbritannien

119,8

6 Ryssland

36,3

7 Belgien

108,8

7 Tyskland

30,1

8 Kina

37,8

8 Nederländerna

14,3

9 Irland

30,4

9 Belgien

13,1

10 Norge

27,3 10 Polen

13,1

1 Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med bearbetade jordbruksvaror inte kan redovisas i tabellen ovan. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importeras från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

122


Tabell 6.2 Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med icke bilaga I produkter (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 2011 1) insamlat

Bröd och bakverk

Export (mkr) 2011 1) insamlat

Bröd och bakverk

1 Tyskland

426,5

1 Norge

947,4

2 Danmark

312,4

2 Danmark

509,7

3 Belgien

298,4

3 Finland

494,1

4 Nederländerna

170,4

4 Tyskland

421,8

5 Italien

101,0

5 Frankrike

194,8

6 Finland

83,7

6 Nederländerna

138,9

7 Frankrike

80,8

7 Storbritannien

95,7

8 Storbritannien

69,2

8 USA

95,3

9 Norge

57,2

9 Belgien

91,8

10 Polen

42,3 10 Italien

Diverse beredningar

83,3

Diverse beredningar

1 Irland

780,0

1 Storbritannien

627,0

2 Tyskland

337,3

2 Finland

318,5

3 Danmark

293,6

3 Danmark

310,7

4 Nederländerna

234,8

4 USA

296,7

5 Storbritannien

221,8

5 Norge

224,3

6 Norge

212,3

6 Kanada

145,6

7 USA

129,1

7 Polen

120,9

8 Polen

115,8

8 Frankrike

119,2

9 Belgien 10 Frankrike

89,1

9 Japan

87,1 10 Belgien

Läsk och öl

90,2 61,7

Läsk och öl

1 Tyskland

484,4

1 Tyskland

287,5

2 Nederländerna

217,8

2 Norge

193,9

3 Österrike

181,7

3 Danmark

88,9

4 Irland

168,1

4 Finland

87,8

5 Danmark

166,4

5 Storbritannien

33,5

6 Tjeckien

152,1

6 Irland

14,5

7 Storbritannien

110,0

7 Spanien

12,7

8 USA

92,2

8 Ryssland

6,0

9 Belgien

82,4

9 Italien

5,6

66,9 10 Polen

5,6

10 Spanien

1 Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med bearbetade jordbruksvaror inte kan redovisas i tabellen ovan. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importeras från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

123


Tabell 6.2 Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med icke bilaga I produkter (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Spritdrycker

Export (mkr) 20111 insamlat

Spritdrycker

1 Storbritannien

526,7

1 USA

2 Tyskland

137,3

2 Frankrike

2 227,0 219,5

3 Danmark

136,6

3 Tyskland

194,1

4 Frankrike

135,6

4 Kanada

170,2

5 Nederländerna

110,8

5 Spanien

129,6

6 Irland

72,9

6 Danmark

116,3

7 Spanien

44,8

7 Mexiko

102,3

8 Italien

41,5

8 Grekland

80,9

9 Finland

37,6

9 Norge

77,2

10 USA

34,5 10 Brasilien

Tobak

73,2

Tobak

1 Litauen

452,0

1 Norge

506,4

2 Tyskland

280,0

2 Tyskland

38,8

3 Nederländerna

180,0

3 USA

17,6

4 Danmark

168,4

4 Danmark

13,2

5 Polen

90,5

5 Ukraina

5,6

6 Österrike

79,5

6 Afghanistan

1,7

7 Tjeckien

70,5

7 Island

1,5

8 Belgien

24,7

8 Guinea

1,5

9 Storbritannien

10,3

9 Kanada

1,1

7,7 10 Spanien

1,1

10 Norge

1 Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel med bearbetade jordbruksvaror inte kan redovisas i tabellen ovan. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importeras från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

124


Tabell 6.3 Sveriges handel med icke bilaga I produkter fördelad på varugrupper1 Varugrupper

20092 insamlat

Import (mkr) 20102 20112 insamlat insamlat

20092 insamlat

Export (mkr) 20102 20112 insamlat insamlat

Smaksatt yoghurt, smörfett

443,0

508,9

544,4

99,4

68,6

72,4

Övrigt

271,9

263,9

204,9

48,1

49,0

39,3

Sockermajs

38,9

34,4

31,0

4,1

2,7

3,3

Pektiner, agar och agar

50,8

52,5

31,2

14,6

21,8

12,4

3,7

1,3

0,8

0,0

0,1

0,1

Margarin Fruktos, maltos Sockerkonfektyr Kakaoprodukter

12,1

12,2

8,9

0,5

0,3

0,3

1 416,1

1 289,0

1 271,9

485,8

507,3

523,9

410,9

656,4

611,6

16,9

22,3

36,4

Choklad

2 305,1

2 163,2

2 238,2

1 973,5

2 126,9

2 019,8

Spannmålsberedningar

2 276,9

1 953,7

2 032,7

1 031,8

952,4

1 012,8

Bakverk, bröd

2 090,4

1 943,2

1 776,6

3 354,8

3 405,0

3 458,9

446,8

305,9

272,4

80,7

85,3

90,6

Extrakter, essenser

57,1

389,1

530,4

110,8

125,1

145,6

Bagerijäst, bakpulver

54,5

45,4

53,6

115,3

112,1

107,3

Beredningar av frukt och grönt

Såser, senap

1 347,8

1 307,4

1 293,4

886,3

910,0

898,3

Soppor, buljonger, barnmat

474,9

444,6

462,5

274,2

259,5

259,1

Glass

692,6

571,2

558,0

398,9

371,6

336,5

2 796,4

2 778,7

2 908,7

2 212,5

2 493,1

2 711,0

76,1

72,9

82,9

23,3

14,9

18,5

1 902,4

1 808,9

2 012,9

638,8

775,0

779,1

Diverse beredningar (till exempel lättost) Vatten Läsk, öl Vermouth

146,1

106,3

71,5

15,5

11,4

13,0

Spritdrycker

1 541,7

1 533,9

1 362,9

4 983,4

4 740,9

4 298,4

Tobak

1 156,7

1 139,8

1 385,8

500,8

552,1

596,4

Sorbitol, mannitol

27,0

23,2

26,9

1,3

4,3

1,2

Oleoresiner

13,1

14,1

15,6

1,7

2,0

1,4

Luktämnen

9,9

12,1

8,7

4,9

4,9

4,2

42,5

44,0

52,1

7,5

7,5

2,0

Kasein Albuminer (ägg och mjölk)

62,4

58,9

64,7

39,7

36,1

30,2

Modifierad stärkelse, lim, klister

716,6

622,4

861,6

44,3

48,9

68,5

Tekniska produkter (till exempel fettsyror)

926,1

1 126,9

1 578,9

703,8

649,5

810,7

21 811

21 284

22 356

18 073

18 360

18 352

SUMMA

1 Statistiken är sekretessrensad och detta gör att totalsumman här skiljer sig från totalsumman i tabell 6.1 2 Endast insamlat värde kan redovisas för handeln med EU-länderna. Detta betyder att all faktisk handel inte redovisas i tabellen ovan

125


7 Bilaga 1. Indelning av statistiska nummer i produktgrupper SITC

Produktgrupper

Statistiska nummer

00

Levande djur

01

01

Kött och köttvaror

02

03

04

05

Nötkött

0201, 0202, 0206.10–29, 0210.20

Griskött

0203, 0206.30–49, 0210.11–19

Får-, lamm- och getkött

0204

Fjäderfäkött

0207

Övrigt kött, inklusive vilt

0205, 0206.80–90, 0208, 0210.91–99, 0307.60

Beredda köttprodukter

1601, 1602.20–90, 1603

Mejeriprodukter och ägg Mjölk, grädde, yoghurt m.m.

0401–0404

Smör och andra smörfettsprodukter

0405

Glassvaror

2105

Ost och ostmassa

0406

Ägg och äggalbuminer

0407, 0408, 3502.11–19

Fisk, kräft- och blötdjur m.m. Fisk, kräft- och blötdjur

0301–0306, 0307.10–59, 0307.91–99

Beredningar av fisk, kräft- och blötdjur

1604, 1605

Spannmål och varor därav Spannmål (exklusive ris)

1001–1005, 1007, 1008

Mjöl, gryn, malt m.m.

1101–1104, 1107

Ris

1006

Bakverk och bröd m.m.

1905

Okokt pasta

1902.11–19

Övriga beredningar av spannmål och mjöl

1901.20.00, 1904

Frukt och grönsaker Färska och kylda grönsaker

0701–0709, 1210, 1212.91–99

Frysta grönsaker

0710

Torkade eller tillfälligt konserverade grönsaker, samt rötter, stam- eller rotknölar

0711–0714

Beredda potatisprodukter

1105, 1903, 2004.10, 2005.20

Övriga beredningar av grönsaker

1106, 2001.10, 2001.90.20–90.70, 2001.90.97, 2002, 2003, 2004.90, 2005.40–99

Färsk, kyld, torkad eller tillfälligt konserverad frukt, bär och nötter

0801–0810, 0812–0814

Fryst frukt och bär

0811

Saft, sylt och marmelad

2007.91–99, 2009

Övriga beredningar av frukt och bär

2001.90.10, 2001.90.91, 2008

126


SITC

Produktgrupper

06

Socker, sockervaror m.m.

07

Statistiska nummer

Socker, melass och honung

0409, 1701–1703

Sockerkonfektyrer

1704, 2006

Kaffe, te, kakao, kryddor m.m. Kaffe och kaffeersättningar

0901, 2101.11–12, 2101.30

Choklad och kakaoberedningar

1806

Te, kakao och kryddor

0902–0910, 1801–1805, 2101.20

08

Djurfoder

1213, 1214, 23

09

Diverse livsmedelsprodukter

11

Soppor, såser och buljonger

2103, 2104.10

Margarin och annat matfett

1517

Beredningar av spannmål, mjöl m.m.

1901.10, 1901.90, 1902.20–40

Övriga livsmedel, bl.a. homogeniserade

0410, 1602.10, 2005.10, 2007.10, 2102, 2104.20, 2106.10, 2106.90.30–90.98, 2209

Drycker Starksprit

2106.90.20, 2208

Vin

2204, 2205

Övriga drycker med alkohol

2203, 2206

Drycker utan alkohol

2201, 2202

12

Tobak och tobaksvaror

24

22

Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter

1201–1208

4

Oljor och fetter

0209, 1501–1516, 1518, 1521–22

127


8 Bilaga 2. Statistiska nummer i produktgrupper: icke-bilaga-I Produktgrupper

Statistiska nummer

Smaksatt yoghurt, smörfett

Ur 0403, ur 0405

Övrigt

Ur 0505, ur 0509, ur 1212, 1505, 1506, ur 1515, ur 1516, 1517 90 93, ur 1518, 1520, 1521, ur 1522

Sockermajs

Ur 0710, ur 0711

Pektiner, agar och agar

Ur 1302

Margarin

Ur 1517

Fruktos, maltos

Ur 1702

Sockerkonfektyr

1704

Kakaoprodukter

1803, 1804, 1805

Choklad

1806

Spannmålsberedningar (t.ex. barnmat, pasta, müsli)

1901, ur 1902, 1903, 1904

Bakverk, bröd

1905

Beredningar av frukt och grönt

Ur 2001, ur 2004, ur 2005, ur 2008

Extrakter, essenser

2101

Bagerijäst, bakpulver

2102

Såser, senap

2103

Soppor, buljonger, barnmat

2104

Glass

2105

Diverse beredningar (t.ex. lätt­ost, bregott, sockerfria tabletter)

2106

Vatten

Ur 2201

Läsk, öl

2202, 2203

Vermouth

2205

Spritdrycker

2208

Tobak

2402, 2403

Sorbitol, mannitol

Ur 2905, ur 3824

Oleoresiner

Ur 3301

Luktämnen

Ur 3302

Kasein

3501

Albuminer (ägg och mjölk)

Ur 3502

Modifierad stärkelse, lim klister

3505

Tekniska produkter (t.ex. fettsyror)

Ur 3809, 3823

­

128


Publikationer inom samma område 1. Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2008–2010, Rapport 2011:35. 2. PM ”Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2011”, 2012-03-28. 3. Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll, Statistikrapport 2012:01 4. PM ”Svensk jordbruks- och livsmedelshandel ökade under det första kvartalet 2012”, 2012-06-01. 5. PM ” Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökar medan Sveriges totala utrikeshandel minskar”, 2012-09-04.

129


Rapporten kan beställas från Jordbruksverket • 551 82 Jönköping • Tfn 036-15 50 00 (vx) • Fax 036-34 04 14 E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-3007 • ISRN SJV-R-12/32-SE • RA12:32

ra12_32  
ra12_32  

This is the description