Issuu on Google+

Sveriges utrikeshandel med jordbruks­varor och livsmedel 2009–2011

• Värdet av Sveriges export och import av jordbruksvaror och livsmedel ökade under 2011 med en respektive fem procent. Det är lägre än värdeökningen för Sveriges totala export och import som båda ökade med sju procent. Värdeökningen för jordbruksvaror och livsmedel var huvudsakligen en priseffekt. • Exportvärdet för vodka, den största inhemskt producerade export­ produkten, minskade med 10 procent mellan 2010 och 2011. Vodka stod dock för sju procent av det totala exportvärdet av jordbruksvaror och livsmedel 2011. • Handeln med hel laxfisk mellan 2010 och 2011 vittnar om ett trendbrott med en tydlig värdeminskning både vad gäller exporten och importen.

Rapport 2012:32


Sveriges utrikeshandel med jordbruks­ varor och livsmedel 2009–2011 Värdet av Sveriges export och import av jordbruksvaror och livsmedel ökade under 2011 med en respektive fem procent. Det är lägre än värdeökningen för Sveriges totala export och import som båda ökade med sju procent. Värdeökningen för jordbruksvaror och livsmedel var huvudsakligen en priseffekt. Exportvärdet för vodka, den största inhemskt producerade exportprodukten, minskade med 10 procent mellan 2010 och 2011. Vodka stod dock för sju procent av det totala exportvärdet av jordbruksvaror och livsmedel 2011. Handeln med hel laxfisk mellan 2010 och 2011 vittnar om ett trendbrott med en tydlig värdeminskning både vad gäller exporten och importen.

Enheten för handel och marknad 2012-10-22 Författare Lars-Anders Strandberg Jimmie Enhäll


Sammanfattning Mellan 2010 och 2011 ökade värdet av Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel med en procent till 55 miljarder kronor och importen ökade med fem procent till 101 miljarder kronor. I jämförelse ökade både värdet av Sveriges totala varuexport och varuimport med sju procent 2011. Värdeökningen var huvudsakligen en priseffekt snarare än en volymeffekt. Den mindre svenska exportökningen beror delvis på att exportvärdet för den största produktgruppen fisk, som till största delen utgörs av vidarexport av norsk lax, minskade med en procent. I detta sammanhang bör även nämnas att den värdemässiga exportökningen av fisk mellan 2009 och 2010 uppgick till 24 procent och att en tydlig värdemässig ökning skett under 2000-talet. Exportvärdet för vodka, den största inhemskt producerade exportprodukten, minskade med 10 procent mellan 2010 och 2011. Exporten består främst av fisk, diverse livsmedel, spannmål och drycker. Dessa produktgrupper står för 69 procent av den totala livsmedelsexportens värde. Produktgrupper där exportvärdet tydligt ökade var diverse livsmedel, oljor och fetter, spannmål samt kaffe, te, kakao m.m. (+1,5 miljarder kronor). Produktgrupper där exportvärdet tydligt minskade var fisk, drycker och socker (-0,6 miljarder kronor). Nästan 75 procent av Sveriges export går till EU, i synnerhet till Danmark, Finland Frankrike, Tyskland och Polen. Viktiga handelspartners utanför EU är Norge (2:a största) och USA (7:e största), även om USA:s betydelse som mottagarland minskar. Importen består i första hand av fisk, frukt och grönsaker, kött samt kaffe, te kakao m.m. Dessa produktgrupper står för ca 60 procent av den totala livsmedelsimportens värde. En betydande del av den totala importen utgörs dock av norsk fisk som exporteras vidare till andra länder. Under 2011 ökade importvärdet för nästan samtliga produktgrupper. Produktgrupper där importvärdet tydligt ökade var kaffe, te, kakao m.m., oljor och fetter samt kött (+3,5 miljarder kronor). Importvärdet för frukt och grönsaker minskade dock med ca 400 miljoner kronor. Det främsta avsändningslandet för Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel är Norge som svarar för 20 procent av det totala importvärdet. Anledningen till det, är som tidigare nämnts, den stora importen av fisk som ensam står för ca 19 procent av Sveriges totala importvärde. Nästan två tredjedelar av den totala importen kommer från andra EU-länder, framför allt Danmark, Tyskland och Nederländerna. Då ska man dock komma ihåg att en del av det som redovisas som EU-import egentligen har ursprung i andra länder. Ett exempel är olika frukter och grönsaker som kommer till Sverige via Nederländerna. EU-importen är alltså något överskattad i statistiken. Sverige har ett betydligt starkare handelsnetto i handeln med bearbetade jordbruksvaror än i handeln totalt med alla jordbruksvaror och livsmedel. Sverige exporterar bearbetade produkter för 19 miljarder kronor och importerar för 22 miljarder, vilket betyder att underskottet är mycket mindre än om man tittar på handeln med jordbruksvaror och livsmedel som helhet. Underskottet har dock ökat med ca en miljard kronor under 2011. Sveriges största exportprodukt inom sektorn är spritdrycker (främst vodka), med ett exportvärde på 4,3 miljarder kronor. Drygt hälften av spritdryckerna (vodka) säljs till USA. Andra viktiga produktgrupper är bröd och bakverk, diverse beredningar och choklad. Importen är jämnare fördelad över olika produktgrupper, men några viktiga varor är diverse beredningar, choklad, spannmålsberedningar samt läsk och öl.


Summary Between 2010 and 2011, the value of Sweden´s exports of agricultural products and food increased by one per cent to SEK 55 billion and imports increased by five per cent to SEK 101 billion. In comparison, both the value of Sweden’s total exports and imports of goods increased by 7 per cent 2011. The increase in value was primarily a result of increased prices rather than increased volumes. The smaller increase in Swedish exports is partly due to the fact that the export value for the largest product group fish, which mainly consists of re-exports of Norwegian salmon, decreased by one per cent. In this context, it should also be mentioned that the increase in export value for fish between 2009 and 2010 was 24 per cent and that a significant increase in export value took place during the 2000s. The export value of vodka, the largest domestically produced export product, decreased by 10 per cent between 2010 and 2011. Exports mainly consist of fish, various food products, cereal and cereal products and beverages. These product groups account for 69 per cent of the total value of food exports. Product groups with a significant increase in export value are various food products, oils and fats, cereal and cereal products and coffee, tea and cocoa (+SEK 1.5 billion). Product groups with a significant decrease in export value are fish, beverages, and sugar (-SEK 600 million). Almost 75 per cent of Sweden´s exports go to the EU, particularly to Denmark, Finland, France, Germany and Poland. Important trading partners outside the EU are Norway (second largest) and the US (seventh largest), even though the importance of the US as a recipient country is declining. Imports mainly consist of fish, fruit and vegetables, meat, and coffee, tea and cocoa. These product groups account for approximately 60 per cent of the total value of food imports. However, a significant part of total imports is made up of Norwegian fish that is re-exported to other countries. In 2011, the import value increased for almost all product groups. Product groups with a significant increase in import value are coffee, tea and cocoa, oils and fats and meat (+SEK 3.5 billion). The import value for fruits and vegetables, however, decreased by approximately SEK 400 million. The main country of dispatch for Swedish agro-food imports is Norway, which accounts for 20 per cent of the total import value. As previously mentioned, the main reason is the large imports of fish, which on its own accounts for approximately 19 per cent of Sweden’s total value of imports. Almost two thirds of total imports come from other EU countries, primarily Denmark, Germany and the Netherlands. However, one should bear in mind that some of the trade flows reported as imports from the EU actually originate in other countries. One example is various fruit and vegetables that are sent to Sweden via the Netherlands. This means that EU imports are slightly overestimated in the data. Sweden has a much stronger trading position for processed products than for all agro-food products. We export processed products for SEK 19 billion and import for SEK 22 billion, which results in a much smaller deficit than for agro-food trade as a whole. However, the trade deficit has increased by approximately one billion SEK in 2011. Sweden’s largest export product in this sector is spirits (primarily vodka), with an export value of SEK 4.3 billion. More than half of all


spirits (vodka) go to the US. Other important product groups are bread and pastries, various processed foods and chocolate. Imports are more evenly distributed across various product groups, but some important products are various processed foods, chocolate, cereal preparations, soft drinks and beer.


Innehåll

1 Inledning......................................................................................................................................................... 1 1.1 Rapportens upplägg.......................................................................................................................... 1 1.1.1 Produktgrupper enligt SITC.......................................................................................... 1 1.1.2 Ländergrupper....................................................................................................................... 2 1.1.3 Tabellernas form och innehåll..................................................................................... 2 1.1.4 Import och export............................................................................................................... 3 1.1.5 Disposition................................................................................................................................ 3 1.2 Förändringar av handelsstatistiken efter 1995............................................................... 4

2 Handelsutveckling............................................................................................................................. 6 2.1 Sveriges handelsbalans för jordbruksvaror och livsmedel under 2011........ 6 2.2 Sveriges exportutveckling under 2011................................................................................ 7 2.2.1 Perspektiv på svensk export av jordbruksvaror och livsmedel........... 8 2.2.2 Export till olika ländergrupper................................................................................... 8 2.2.3 Viktiga exportmarknader............................................................................................ 10 2.2.4 Olika produktgruppers exportutveckling....................................................... 10 2.3 Sveriges importutveckling under 2011............................................................................. 13 2.3.1 Perspektiv på svensk livsmedelsimport............................................................ 14 2.3.2 Import från olika ländergrupper............................................................................ 14 2.3.3 Viktiga avsändningsländer......................................................................................... 15 2.3.4 Olika produkters importutveckling..................................................................... 16

3 Fördelning på ländergrupper och länder....................................................... 18 3.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på ländergrupper och länder.............................................................................. 18 3.2 Sveriges handel med EU-27....................................................................................................... 22 3.3 Sveriges handel med övriga länder i Central- och Östeuropa samt Ryssland...................................................................................................................................... 37 3.4 Sveriges handel med övriga OECD-länder...................................................................... 41 3.5 Sveriges handel med övriga länder..................................................................................... 47

4 Fördelning på produktgrupper..................................................................................... 58 4.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på produktgrupper..................................................................................................... 58 4.2 Sveriges handel med levande djur (SITC 00)................................................................. 60 4.3 Sveriges handel med kött och köttvaror (SITC 01).................................................... 62 4.4 Sveriges handel med mejeriprodukter och ägg (SITC 02).................................... 67 4.5 Sveriges handel med fisk, kräft- och blötdjur m.m. (SITC 03)............................ 72 4.6 Sveriges handel med spannmål och varor därav (SITC 04).............................. 76 4.7 Sveriges handel med frukt och grönsaker (SITC 05)................................................. 81 4.7.1 Sveriges handel med grönsaker och grönsaksprodukter.................... 81 4.7.2 Sveriges handel med frukt, bär och nötter m.m......................................... 86 4.8 Sveriges handel med socker och sockervaror m.m. (SITC 06)........................... 91


4.9 Sveriges handel med kaffe, te, kakao m.m. (SITC 07).............................................. 94 4.10 Sveriges handel med djurfoder (SITC 08)........................................................................ 98 4.11 Sveriges handel med diverse livsmedel (SITC 09)...................................................100 4.12 Sveriges handel med drycker (SITC 11)...........................................................................104 4.13 Sveriges handel med tobak och tobaksvaror (SITC 12).......................................108 4.14 Sveriges handel med oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter (SITC 22)...........110 4.15 Sveriges handel med oljor och fetter (SITC 4)............................................................112

5 Sveriges handel med levande växter.................................................................114 5.1 Export av levande växter...........................................................................................................114 5.2 Import av levande växter...........................................................................................................114

6 Sveriges handel med bearbetade jordbruksvaror............................119 6.1 Export av bearbetade jordbruksvaror..............................................................................119 6.2 Import av bearbetade jordbruksvaror............................................................................120

7 Bilaga 1. Indelning av statistiska nummer i produktgrupper.......................126 8 Bilaga 2. Statistiska nummer i produktgrupper: icke-bilaga-I.....................128


1 Inledning Rapportens syfte är att på både övergripande och detaljerad nivå beskriva Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009–2011. Rapporten beskriver också utvecklingen det senaste året liksom mer långsiktiga trender. Den statistik som presenteras är huvudsakligen en bearbetning av handelsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB)1. Handelsstatistik kan ha många användningsområden. Genom den kan man följa import- och exportutvecklingen både på aggregerad och på detaljerad nivå. Med hjälp av statistiken kan man också få en indikation på hur olika politiska beslut samt multilaterala och bilaterala handelsavtal påverkar handeln. Växelkursvariationer, strategiska beslut av näringen och strukturella förändringar är andra faktorer som kan påverka handeln, och med hjälp av handelsstatistiken kan man få en fingervisning om hur dessa faktorer påverkar import och export.

1.1 Rapportens upplägg 1.1.1 Produktgrupper enligt SITC Rapporten utgår från FN:s rekommenderade produktgruppering SITC (Standard International Trade Classification). De grupper som valts är de som helt eller till övervägande del omfattar jordbruksvaror och livsmedel. Denna avgränsning av jordbruksvaror och livsmedel har fördelen att endast ett fåtal varor utesluts. Jordbruksvaror och livsmedel i rapporten omfattar följande tvåställiga SITC-grupper: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 22 4

Levande djur Kött och köttvaror Mejeriprodukter och ägg Fisk, kräft- och blötdjur m.m. Spannmål och varor därav Frukt och grönsaker Socker, sockervaror m.m. Kaffe, te, kakao m.m. Djurfoder Diverse livsmedel Drycker Tobak och tobaksvaror Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter Oljor och fetter2

En varugrupp som i EU-sammanhang betraktas som jordbruksvara, men som inte omfattas av ovanstående avgränsning, är levande växter som utgör en del av SITC 29. För att rapporten ska vara jämförbar mot tidigare redovisningar och andra statistikrapporter har levande växter inte inkluderats i redovisningen av den totala handeln med jordbruksvaror och livsmedel. Handeln med levande växter redovisas istället separat i kapitel 5. 1 Statistiken som avser övriga nordiska länder är en bearbetning av statistik från Danmarks statistik, Statistisk centralbyrå (NO) och Tullstyrelsen (FI). Växelkursomräkningarna är baserade på av Riksbanken noterade medelvärdeskurser. 2 Oljor och fetter omfattar följande tvåställiga SITC-grupper: 41, 42 och 43.

1


I kapitel 6 redovisar vi statistik om handeln med bearbetade jordbruksvaror.3 Dessa livsmedel ingår i flera olika produktgrupper enligt SITC, men med tanke på att bearbetade jordbruksvaror har en hög förädlingsgrad och därmed ofta ett högre mervärde är det intressant att följa dessa produkter samlat. De bearbetade jordbruksvarorna är, bland annat tack vare den höga förädlingsgraden, särskilt intressanta för svensk livsmedelsindustri. Vilka produkter vi räknar som bearbetade framgår av bilaga 2. SITC-grupperna omfattar många varor. För att kunna studera handelsutvecklingen på mer detaljerad nivå har SITC-grupperna delats in i ett antal mer begränsade varugrupper. Som exempel kan nämnas att SITC-gruppen 01 kött och köttvaror delats in i varugrupperna nötkött, griskött och så vidare. För att skilja dessa grupper från den grövre SITC-grupperingen används beteckningarna varugrupper för de detaljerade grupperna och produktgrupper enligt SITC för de mer omfattande tvåställiga SITC-grupperna. En förteckning över vilka statistiska nummer som ingår i varje varugrupp återfinns i bilaga 1.

1.1.2 Ländergrupper Handeln redovisas för fyra ländergrupper: • EU-27. Detta är de 27 länder som utgör EU från och med den 1 januari 2007. • Övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland. Utöver Ryssland ingår Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland • Övriga OECD-länder. Gruppen består av Australien, Island, Japan, Kanada, Mexiko, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Turkiet och USA • Övriga länder. Här ingår alla övriga länder, främst ett stort antal utvecklingsländer.

1.1.3 Tabellernas form och innehåll I alla tabeller redovisas värdet4 av handeln i löpande priser. Alla värden anges i miljoner kronor (mkr). Kvantiteter redovisas bara på detaljerad varunivå. Vissa varugrupper omfattar varor som sinsemellan är mycket olika och det blir därför inte meningsfullt att addera kvantiteterna. I dessa fall redovisas följaktligen ingen kvantitet, vilket markeras med en asterisk. I de fall då kvantiteter redovisas är enheten ton. För levande djur och drycker används emellertid enheterna styck respektive 1 000 liter. För starksprit är enheten 1 000 liter hundraprocentig alkohol. I de fall siffran 0 förekommer i en tabell innebär det antingen att värde/kvantitet är noll eller att värdet/kvantiteten är mindre än hälften av använd enhet så det avrundade värdet blir 0. För 2009 och 2010 redovisas definitiva värden och kvantitets­ uppgifter och för 2011 redovisas preliminär statistik.

3 För en definition av bearbetade jordbruksvaror, se Jordbruksverkets rapport 2006:13 marknadsöversikt – bearbetade jordbruksvaror (icke-bilaga 1). 4 Från januari 1998 redovisar företagen statistiskt värde enbart med handeln utanför EU, det vill säga varornas värde enligt faktura med tillägg av eventuella frakt- och försäkringskostnader fram till svenska gränsen. För handeln med andra EU-länder redovisas fakturerat värde. SCB räknar dock om uppgifterna om fakturerat värde till statistiskt värde med hjälp av omräkningsfaktorer.

2


1.1.4 Import och export I rapporten används begreppet import både för import från länder utanför EU och införsel från andra EU-länder. På samma sätt avses med export både export till länder utanför EU och utförsel till andra EU-länder.

1.1.5 Disposition Kapitel 2 beskriver utvecklingen av Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel under 2011. Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel ställs också i relation till produktionsvärdet för jordbruksvaror och livsmedel, total varuhandel och Danmarks, Finlands och Norges handel med jordbruksvaror och livsmedel. I kapitel 3 presenteras Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på länder. I det inledande avsnittet redovisas en tabell över Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009–2011 fördelad på ett stort antal länder och därefter följer en tabell med de 30 viktigaste länderna för Sveriges import respektive export under 2011. Efter detta följer ett avsnitt för varje ländergrupp. Avsnittet inleds med en tabell över den samlade handeln med hela ländergruppen fördelad på produktgrupper enligt SITC, följd av en tabell som visar den totala handeln med jordbruksvaror och livsmedel med respektive land i gruppen under 2011. Vidare redovisas handeln med ett urval av enskilda länder fördelad på produktgrupper enligt SITC. För ländergruppen EU-27 redovisas handeln med samtliga länder var för sig, medan enbart handeln med Sveriges viktigaste handelspartners redovisas för övriga grupper. I kapitel 4 redovisas Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel på mer detaljerade varugrupper än tvåställig SITC. Kapitlet inleds med en tabell över den totala handeln för samtliga varugrupper. Därefter följer ett avsnitt för varje SITCgrupp med tabeller över handeln fördelad på ländergrupper, viktigaste handelspartners samt detaljerade varugrupper. Varje avsnitt är uppdelat efter följande mönster: Tabell a: Import och export för varje varugrupp fördelad på ländergrupperna EU-27, Övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland, Övriga OECD-länder och Övriga länder. Tabell b: Viktigaste handelspartners för varje varugrupp. I dessa tabeller redovisas vilka länder Sverige handlade mest med under 2011. Tabell c och d: Tabellerna presenterar import och export fördelad på detaljerade varugrupper, exempelvis vodka, benfritt nötkött eller potatis. Både värde och kvantitet redovisas. I vissa fall redovisas både import och export i samma tabell, men i andra fall är antalet detaljerade varugrupper så omfattande att importen redovisas i en c-tabell och exporten i en d-tabell. I kapitel 5 presenteras Sveriges handel med levande växter. Denna handel ingår som tidigare nämnts inte i sammanställningen över handeln med jordbruksvaror och livsmedel. Kapitel 6 redovisar handeln med bearbetade jordbruksvaror. Kapitlet inleds med en redovisning av handeln fördelad på ländergrupper. Därefter följer en redovisning på produktgruppsnivå av de viktigaste produktgrupperna och Sveriges viktigaste handels­partners. Kapitlet avslutas sedan med en redovisning av värdet på importen och exporten av samtliga varugrupper.

3


1.2 Förändringar av handelsstatistiken efter 1995 Det svenska EU-medlemskapet innebar stora förändringar för insamlingen av uppgifter till handelsstatistiken. Förändringarna innebär i korthet att det från och med 1995 inte finns någon heltäckande statistik över Sveriges handel med de övriga EU-länderna samt att redovisningen av ursprungsland för importen har förändrats. Detta betyder att jämförelser av handelsstatistik före tiden för Sveriges medlemskap i EU med tiden efter inträdet blir osäkra. Före EU-medlemskapet baserades handelsstatistiken på uppgifter som företagen lämnade i tulldokument vid export och import. Detta gav en i stort sätt heltäckande handelsstatistik. Idag samlas uppgifter till handelsstatistiken in på två olika sätt. Uppgifter om Sveriges handel med tredje land (utanför EU) hämtas som tidigare från tulldokument. För handeln med andra EU-länder behöver företagen inte fylla i några tulldokument. Istället samlas uppgifter om dessa företags handel in genom en undersökning som kallas Intrastat. Intrastat är en urvalsundersökning som med vissa variationer tillämpas inom hela EU. I Sverige gäller att alla företag som har en årlig export till eller import från andra EU-länder som överstiger 4,5 miljoner kronor5 ingår i urvalet. Varje månad måste dessa företag redovisa sin handel med EU fördelad på varor och ursprungsland. För importen från EU redovisas varans avsändningsland. För exporten redovisas varans bestämmelseland, det vill säga den slutliga destinationen. Den handelsstatistik som kan sammanställas med hjälp av uppgifterna från undersökningen Intrastat täcker inte hela den faktiska handeln. Detta beror dels på täckningsfel, alla företag som handlar med EU ingår inte i urvalet, dels på ett svars­bortfall där alla företag i urvalet inte redovisar sin EU-handel. För att komma till rätta med detta korrigerar SCB de insamlade uppgifterna. SCB gör korrigeringar på treställig SITC-nivå6. I det material Jordbruksverket bearbetar finns heller inga korrigeringar för handeln med enskilda EU-länder. För 2011 innebär detta att 2,4 miljarder kronor av den skattade importen av jordbruksvaror och livsmedel från andra EU-länder inte kunnat fördelas på länder eller detaljerade varugrupper. Detta motsvarar 3,7 procent av det skattade totala värdet för importen av jordbruksvaror och livsmedel från EU under 2011. För exporten uppgår värdet av korrigeringen till 1,3 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,1 procent av det skattade totala värdet för exporten av jordbruksvaror och livsmedel till andra EU-länder under 2011. Teoretiskt skulle exempelvis exporten till Tyskland kunna vara allt från 0 till 1,3 miljarder kronor högre än det insamlade värdet (under förutsättning att det skattade värdet motsvarar det faktiska värdet). Den handel med andra EU-länder som inte fördelats på enskilda länder redovisas i rapporten under ländergruppen EU-27. Efter EU-inträdet är det inte längre möjligt att redovisa ursprungsland för hela importen. För import från tredje land som har tullbehandlats i Sverige finns fortfarande uppgift om ursprungsland i tulldokumenten. Däremot finns enbart uppgift om avsändningsland för importen från andra EU-länder. I de fall då en vara från tredje land har tullbehandlats i ett annat EU-land på sin väg till Sverige redovisas 5 SCBs beskrivning av statistiken ”utrikeshandel med varor 2012”, 2012-03-28 6 På KN-nr (tullnomenklaturen) – nivå görs istället korrigeringen på sexställig nivå.

4


varan därför som import från EU. I handelsstatistiken i denna rapport redovisas avsändningsland för importen från andra EU-länder medan ursprungsland redovisas för importen från tredje land. Detta innebär att importen från ett EU-land kan omfatta varor med ursprung i andra länder. För exporten gäller däremot inte motsvarande problem då bestämmelseland redovisas både i tulldokument vid export till tredje land och i Intrastatundersökningen vid utförsel till andra EUländer. De statistikproblem som diskuteras här är bra att ha i åtanke när uppgifterna i rapporten studeras. Läsaren kommer att påminnas om statistikproblemen med hjälp av fotnoter till tabellerna. För att läsaren ska få en uppfattning om hur mycket handel som enligt skattningarna saknas redovisas i tabell 3.2c korrigeringarna i miljoner kronor för varje tvåställig SITC-grupp. I redovisningen i kapitel 4 över de viktigaste import- respektive exportländerna för olika varugrupper anger fotnoten hur många miljoner kronor av den skattade handeln som inte kunnat fördelas på enskilda EU-länder.

5


2 Handelsutveckling I det här kapitlet beskriver vi Sveriges import och export av jordbruksvaror och livsmedel i stora drag. Mer detaljerade uppgifter hittar du i kapitel 3 och 4.

2.1 Sveriges handelsbalans för jordbruksvaror och livsmedel under 2011 Sverige är nettoimportör av jordbruksvaror och livsmedel. Under 2011 uppgick underskottet i den handeln till 45,6 miljarder kronor, vilket var en ökning med 3,8 miljarder kronor jämfört med 2010, se figur 1. Underskottet har ökat varje år sedan 1998, med undantag för år 2000 och 2010. Miljarder kronor 120 100 80 60 40 20 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-20 Export

-40

Import Balans

-60

Figur 1. Sveriges import och export av jordbruksvaror och livsmedel, miljarder kronor

Sverige hade under 2011 endast överskott i handeln med produktgrupperna spannmål och spannmålsprodukter samt diverse livsmedel. För förädlade livsmedel var värdet av exporten och importen ungefär lika stort, men för övriga produkter är värdet av importen betydligt större än värdet av exporten. Det största underskottet finns i handeln med frukt och grönsaker, men även för exempelvis kött, kaffe, te, kakao m.m., fisk, mejeriprodukter, oljor och fetter, drycker samt djurfoder har vi betydande underskott i handeln. Man bör dock komma ihåg att dessa över- och underskott avser produktgrupper. Det finns enskilda produkter där Sverige har stora handelsöverskott även om balansen för produktgruppen i dess helhet är negativ. Exempel på en sådan produkt är starksprit.

6


Den negativa handelsbalansen i handeln med jordbruksvaror och livsmedel kan främst förklaras med underskott i handeln med EU-27 och Norge. Under 2011 var underskottet 24,7 miljarder kronor i handeln med EU-27, en ökning med 3 miljarder kronor sedan föregående år. Underskottet i handeln med Norge uppgick till 14,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med 1,1 miljarder kronor sedan 2010. När det gäller importen från EU-27 ska man ha i åtanke att denna import även innehåller produkter med ursprung från länder som inte är EU-medlemmar (se vidare kapitel 1.2). Underskottet i handeln med EU-27 skulle vara mindre och underskottet i handeln med andra länder större om all handel hade redovisats efter ursprungsland. Miljarder kronor 25 20 15 10

Export

US

nm

Da

No

A

0

ar k Ty s Ne kl an de d rlä nd er na Ita lie n Fr an kr ike Be lg ie n Sp St an or ie br n ita nn ie n Fin la nd Po le n I rl an d Br as ilie n M al ay sia

Import

rg e

5

Figur 2. Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2011 fördelad på länder (miljarder kronor)

Som framgår av figur 2 hade Sverige under 2011 ett underskott i handeln med de flesta EU-länderna. Detta underskott var särskilt stort i handeln med Nederländerna (9,1 miljarder kronor), Danmark (7,7 miljarder kronor), och Tyskland (7,0 miljarder kronor). Vi har däremot relativt stora överskott i handeln med Finland (2,6 miljarder kronor), USA (1,9 miljarder kronor), Frankrike (1,3 miljarder kronor), Polen (1,2 miljarder kronor) och ett mindre överskott till Storbritannien (0,4 miljarder kronor).

2.2 Sveriges exportutveckling under 2011 Värdet av Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel ökade med drygt 1 procent under 2011. Den mindre värdeökningen var i genomsnitt enbart en priseffekt och inte en volymeffekt7. Exportvärdet ökade mellan 2010 och 2011 från 54,4 till 55,2 miljarder kronor, se tabell 2.1. Exporten av jordbruks­varor och livsmedel har dock minskat från 4,7 till 4,5 procent av den totala varuexporten, under motsvarande period8. Värdet av Sveriges totala varuexport ökade med 7 procent under 2011. Det betyder att värdet av exporten av jordbruksprodukter och livsmedel ökade betydligt långsammare än varuhandeln som helhet. 7 Se Jordbruksverkets PM ”Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2011”, 2012-03-28. 8 SCBs statistiska meddelande ”Utrikeshandel, export och import av varor januari–december 2011, i löpande priser”, 2012-02-28.

7


Exportökningen under 2011 beror till största delen på att den värdemässiga exporten av produktgrupperna diverse livsmedel, oljor och fetter, spannmål samt kaffe, te, kakao m.m. ökade med närmare 1,5 miljarder kronor. Däremot minskade exporten av följande stora produktgrupper; fisk, drycker och socker (drygt 600 miljoner kronor). Trenden sedan 2008 med tydliga exportökningar för den största produktgruppen fisk har således upphört helt 2011.

2.2.1 Perspektiv på svensk export av jordbruksvaror och livsmedel Produktionsvärdet för svenska jordbruksvaror och livsmedel uppgick till 184 miljarder kronor 20099. Detta kan ställas i relation till värdet av exporten som samma år uppgick till strax över 50 miljarder kronor. Exportens värde kan alltså uppskattas till strax över 27 procent av produktionsvärdet. Importvärdet under 2009 uppgick till strax över 93 miljarder kronor och därmed närmare 51 procent av produktionsvärdet. Vid en jämförelse med våra närmaste grannar ser man att Danmark och Norge har en större livsmedelsexport än Sverige medan Finlands export är mindre. Exportvärdet 2011 var runt 130 miljarder svenska kronor för Danmark och drygt 66 miljarder kronor för Norge, medan den finska exporten uppgick till runt 14 miljarder kronor. Den norska livsmedelsexporten består till stor del av fisk; om man exkluderar den posten är landets export av jordbruksprodukter och livsmedel påfallande liten, drygt 6 miljarder svenska kronor. Danmark är sedan lång tid tillbaka en stor nettoexportör av jordbruksvaror och livsmedel. Sverige och Finland är däremot nettoimportörer och även Norge är en stor nettoimportör om handeln med fisk och fiskprodukter exkluderas.

2.2.2 Export till olika ländergrupper Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel till EU-27 uppgick 2011 till 40,8 miljarder kronor, vilket betyder att närmare tre fjärdedelar av vår jordbruksexport går till dessa länder, se tabell 2.1. Denna andel har varit relativt konstant sedan EU-inträdet 1995. I första hand säljer vi till nordiska länder, oavsett om de är EU-medlemmar eller inte. Exporten till EU-27 ökade tydligast för produkt­ grupperna diverse livsmedel, spannmål, drycker samt oljor och fetter (drygt 900 miljoner kronor). Exporten minskade tydligast för produktgrupperna fisk, socker samt kött och köttvaror (drygt 600 miljoner kronor).

9 SCB nationalräkenskaper, tillgång och användning per produkt 2009, löpande priser. Värdet av exporten och värdet av produktionen är inte helt jämförbara eftersom produktomfånget inte är exakt likadant. Produktgrupperna för produktionsvärdena är baserade på SNI och inte SITC som fallet är när det gäller handeln.

8


Tabell 2.1 Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2006–2011 fördelad på ländergrupper Ländergrupper EU-27

1

Övriga CÖE-länder + Ryssland

Export (mkr) 2 008 2009

2006

2007

27 288

29 676

33 980

659

907

1 283

2010

2011

36 962

40 321

40 763

1 133

1 057

1 180

Övriga OECD-länder

8 936

9 088

9 719

10 045

10 269

10 694

Övriga länder

1 955

1 915

2 981

1 936

2 758

2 545

38 838

41 586

47 963

50 076

54 406

55 182

SUMMA

1 Exportvärdena för EU-27 har korrigerats (räknats upp) för att omfatta företag som inte ingår i Intrastat samt för svarsbortfall.

2011 års exportvärde till länder som inte är EU-medlemmar var 14,4 miljarder kronor, se tabell 2.1, en smärre ökning med drygt 300 miljoner kronor jämfört med 2010. Norge och USA är de klart största destinationerna för svensk jordbruksexport utanför EU; drygt 42 procent av den exporten gick till Norge och drygt 22 procent till USA. Närmare 5 procent av exporten gick dessutom till Ryssland. Exporten till Norge ökade med närmare 11 procent. Däremot minskade exporten till USA med närmare fyra procent. Oljor och fetter, spannmål, tobak och tobaksvaror och diverse livsmedel10 svarade för de största värdemässiga exportökningarna till Norge. Minskningen av exporten till USA beror framför allt på att dryckesexporten fortsatt gick tillbaka under 2011 (det vill säga exporten av vodka). De senaste fem åren, från 2006 till 2011, har den svenska jordbruksexportens värde ökat med 42 procent. Exporten till EU-27 har ökat med drygt 49 procent medan exporten till övriga ländergrupper ökat med närmare 25 procent under samma period, se figur 3. Det är således exporten till EU-länderna som ökar kraftigast. Miljarder kronor 45 40 35 30 25 20 15 10

EU27

5

Tredje land

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figur 3. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel till EU-27 och tredje land, 2006–2011 (miljarder kronor)

10 T.ex. soppor, såser och buljonger, margarin och annat matfett, beredningar för barn, färdigmat och halvfabrikat m.m.

9


2.2.3 Viktiga exportmarknader Under 2011 var de största marknaderna för den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel Danmark, Norge, Finland, Frankrike och Tyskland. USA var under inledningen av 2000-talet den viktigaste svenska exportmarknaden men har sedan dess passerats av sex länder. Värdet av exporten till Danmark ökade med åtta procent under 2011. Exporten till Norge ökade med 11 procent medan exporten till Finland minskade med sex procent. Vidare ökade exporten till Frankrike med två procent medan exporten till Tyskland minskade med 10 procent. Avslutningsvis minskade exporten till USA med fyra procent. Minskningen av exporten till Finland beror främst på att stora produktgrupper såsom socker frukt och grönsaker samt spannmål tydligt minskat. Exportökningen till Danmark omfattar framförallt spannmål, kaffe, te, kakao m.m., diverse livsmedel samt mejeriprodukter och ägg. Till Norge, har som redan nämnts, exporten av oljor och fetter, spannmål, tobak och tobaksvaror samt diverse livsmedel11 gått bra. I övrigt kan man konstatera att exporten till Spanien och Portugal ökat med 17 respektive nio procent medan exporten till Polen minskat med 15 procent. För Spanien och Portugal är det främst exporten av fisk som har ökat medan motsvarande produktgrupp minskat för Polen. Tabell 2.2 Sveriges viktigaste exportmarknader för jordbruksvaror och livsmedel 2010 och 2011 Bestämmelseland

Export (mkr) Bestämmelseland 20101 insamlat

Export (mkr) 20111 insamlat

Förändring mellan 2010 och 2011 %

1 Danmark

6 200 1 Danmark

6 680

7,7

2 Norge

5 473 2 Norge

6 071

10,9

3 Finland

5 187 3 Finland

4 889

-5,7

4 Frankrike

4 672 4 Frankrike

4 761

1,9

5 Tyskland

4 287 5 Tyskland

3 872

-9,7

6 Polen

4 094 6 Polen

3 487

-14,8

7 USA

3 342 7 USA

3 211

-3,9

8 Storbritannien

3 088 8 Storbritannien

3 048

-1,3

9 Spanien

2 130 9 Spanien

2 482

16,5

10 Portugal

2 083 10 Portugal

2 270

9,0

1 Siffrorna i tabellen täcker inte hela den faktiska handeln med EU-länderna, vilket beror på att det inte finns någon heltäckande statistik över handeln med dessa sedan 1995. SCB skattar den totala handeln med EU, men gör inga korrigeringar för handeln med enskilda EU-länder. Den skattade export som inte gick att fördela på enskilda EU-länder var 883 mkr 2010 och 1 250 mkr 2011.

2.2.4 Olika produktgruppers exportutveckling Av tabell 2.3 framgår de olika produktgruppernas exportutveckling mellan 2010 och 2011. Värdet av exporten ökade mest för följande stora produktgrupper; diverse livsmedel (+632 miljoner kronor), spannmål och varor därav (+316 miljoner kronor), oljor och fetter (+316 miljoner kronor), kaffe, te, kakao m.m. (+212 miljoner kronor) samt frukt och grönsaker (+103 miljoner kronor). Däremot minskade exporten av följande stora produktergrupper; fisk (-276 miljoner kronor), drycker (-188 miljoner kronor) samt socker (-183 miljoner kronor). 11 T.ex. soppor, såser och buljonger, margarin och annat matfett, beredningar för barn, färdigmat och halvfabrikat m.m.

10


Sett över en längre tidsperiod, 2003–2011, har exportvärdet i löpande priser ökat för alla produktgrupper utom levande djur. Den klart största ökningen nominellt såväl som procentuellt har varit för produktgruppen fisk och fiskprodukter (13 miljarder kronor motsvarande 232 procent). Andra stora produktgrupper som också haft en positiv utveckling är; diverse livsmedel, spannmål, kaffe, te, kakao m.m., mejeriprodukter, frukt och grönsaker samt drycker. De största produktgrupperna i jordbruksexporten var under 2011 fisk, diverse livsmedel, spannmål och drycker, se figur 4. Tillsammans svarade dessa grupper för 38 miljarder kronor eller ca 69 procent av exporten. Exporten av fisk svarade ensam för 34 procent, men man bör komma ihåg att större delen av den siffran är vidareexport av norsk fisk. Exporten till EU-27 domineras till stor del av fisk och fiskprodukter (44 procent), följt av diverse livsmedel (10 procent) och spannmål och spannmålsprodukter (10 procent). I exporten till länder som inte är EU-medlemmar är den viktigaste produktgruppen drycker (25 procent), följt av diverse livsmedel (17 procent) samt spannmål och spannmålsprodukter (16 procent), se vidare i kapitel 3. Tabell 2.3 Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2003–2011 fördelad på produktgrupper enligt SITC Produktgrupper enligt SITC

Export (mkr)1 2006 2007 2008

2003

2004

2005

2009

2010

2011

00 Levande djur

159

220

219

181

177

225

194

160

143

01 Kött och köttvaror

1 168

1 276

1 498

1 595

1 837

2 353

1 957

1 954

1 866

02 Mejeri­produkter och ägg

1 688

2 207

2 523

2 619

3 038

3 520

3 130

3 234

3 146

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

5 657

6 681

8 773

11 442

11 040

12 283

15 408

19 031

18 755

04 Spannmål och varor därav

4 202

4 084

4 155

4 489

5 492

6 620

5 888

6 105

6 421

05 Frukt och grönsaker

1 731

1 901

2 077

2 404

2 451

2 464

2 686

2 812

2 915

06 Socker, socker­ varor m.m.

688

897

837

1 113

886

1 328

1 436

1 280

1 097

07 Kaffe, te, kakao m.m.

2 085

2 091

2 572

2 673

2 850

3 043

3 313

3 533

3 745

08 Djurfoder

326

362

367

398

525

755

997

1 174

1 227

09 Diverse livsmedel

3 045

3 467

4 489

4 528

4 989

5 679

5 717

6 001

6 633

11 Drycker

5 114

5 225

5 266

5 503

6 087

6 805

6 425

6 329

6 141

193

250

272

321

330

446

507

559

600

28

44

53

116

77

83

123

195

140

1 841

2 027

1 559

1 455

1 809

2 359

2 294

2 038

2 354

12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, olje­ haltiga nötter 4

Oljor och fetter

 

SUMMA

27 925 30 732 34 660 38 838 41 586 47 963 50 076 54 406 55 182

1 Samtliga värden inbegriper korrigerade EU-siffror för att omfatta företag som inte ingår i Intrastat­ urvalet samt svarsbortfall.

11


Övriga varor** 10 % Kött och köttvaror 3 % Frukt och grönsaker 5 % Fisk-, kräft- och blötdjur 34 % Mejeriprodukter och ägg 6 %

Kaffe, te, kakao m.m. 7 %

Drycker 11 % Diverse livsmedel* 12 % Spannmål och varor därav 12 %

Figur 4. Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel 2011 fördelad på produktgrupper enligt SITC * Här ingår soppor, såser och buljonger, margarin och annat matfett, beredningar för barn, färdigmat och halvfabrikat m.m. ** Här ingår levande djur (0,3 %), socker och sockervaror (2,0 %), djurfoder (2,2 %), tobak och tobaksvaror (1,1 %) oljefrön och oljehaltiga nötter (0,3 %) och oljor och fetter (4,3 %).

På mer detaljerad nivå ser man att hel laxfisk och vodka är de två enskilt största exportprodukterna. Mellan 2010 och 2011 minskade laxens andel av den totala exporten från 22 till 20 procent samtidigt som vodkans andel minskade från åtta till sju procent. Hel laxfisk var den klart största exportprodukten till EU-27 under 2011, trots en värdemässig minskning med sju procent jämfört med 2010. Den övervägande delen av denna export utgjordes av vidareexport av norsk lax. Torkad, saltad och rökt fisk kommer på andra plats i listan tätt följt av övriga fiskfiléer och fiskkött. De största mottagarländerna för fisk och fiskprodukter i EU-27 var Frankrike, Polen, Portugal, Spanien och Storbritannien. Andra viktiga exportprodukter till EU-27 var olika slags bakverk och bröd, övriga livsmedel (bland annat smörblandningar), övriga oljor och fetter samt vodka. Till länder utanför EU är däremot vodka den klart största exportprodukten, följt av övriga livsmedel och flytande margarin.

12


Tabell 2.4 Stora svenska exportprodukter 2010–2011 till EU och tredje land Stora exportprodukter

20101 (mkr) Stora exportprodukter

Till EU Hel laxfisk

20111 (mkr)

Till EU 11 861 Hel laxfisk

11 087

Torkad, saltad och rökt fisk m.m.

2 397 Torkad, saltad och rökt fisk m.m.

2 517

Övriga fiskfiléer och fiskkött

2 034 Övriga fiskfiléer och fiskkött

2 180

Övriga livsmedel (bl.a. smörblandningar)

1 511 Övriga bakverk, bröd m.m.

1 712

Övriga bakverk, bröd m.m.

1 383 Övriga livsmedel (bl.a. smörblandningar)

1 415

Vodka

814 Övriga oljor och fetter

8732 842

Övriga oljor och fetter

813

Flytande margarin och andra beredningar av fett

643 Flytande margarin och andra beredningar av fett

780

Vete

632 Rostat kaffe

743

Rostat kaffe

562 Övriga jästa drycker, t.ex. cider

683

Till tredje land Vodka

2

Vodka

Till tredje land 3 490 Vodka

3 030

Övriga livsmedel (bl.a. smörblandningar)

934 Övriga livsmedel (bl.a. smörblandningar)

957

Mjölk- och gräddpulver

798 Flytande margarin och andra beredningar av fett

810

Övriga bakverk, bröd m.m.

671 Övriga bakverk, bröd m.m.

734

Flytande margarin och andra beredningar av fett

651 Mjölk- och gräddpulver

642

Övriga tobaksvaror

410 Övriga tobaksvaror

501

Rostat kaffe

361 Rostat kaffe

437

Övriga produkter av fisk

346 Övriga produkter av fisk

391

Söta kex, småkakor, rån etc.

304 Chokladberedningar (block, kakor, pulver m.m.)

350

Chokladberedningar (block, kakor, pulver m.m.)

286 Övriga beredda oljor och fetter m.m.

316

1 Endast insamlat värde kan redovisas för exporten till EU-länder. Detta innebär att all faktisk export inte redovisas i tabellen ovan. 2 Här ingår diverse vegetabiliska oljor och fetter som helt eller delvis hydrerats, omförestrats eller eladiniserats.

2.3 Sveriges importutveckling under 2011 Värdet av Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel ökade med närmare 5 procent under 2011. Värdeökningen var i genomsnitt främst en priseffekt och bara till en liten del en volymeffekt12. Importvärdet ökade mellan 2010 och 2011 från 96,2 till 100,8 miljarder kronor, se tabell 2.5. Andelen jordbruksvaror och livsmedel i den totala varuimporten minskade från 8,9 till 8,7 procent under motsvarande period13. Sveriges totala varuimport ökade med 7 procent samma år. Det betyder att värdet av importen av jordbruksprodukter och livsmedel ökar något långsammare än varuhandeln som helhet.

12 Se Jordbruksverkets PM ”Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2011”, 2012-03-28. 13 SCBs statistiska meddelande ”Utrikeshandel, export och import av varor januari–december 2011, i löpande priser”, 2012-02-28.

13


I absoluta tal uppgick ökningen av importen för jordbruksvaror och livsmedel till 4,6 miljarder kronor. Följande produktgrupper bidrog mest till ökningen; kaffe, te, kakao m.m., oljor och fetter samt kött.

2.3.1 Perspektiv på svensk livsmedelsimport Produktionsvärdet för jordbruksvaror och livsmedel var 184 miljarder kronor 200914. Detta kan ställas i relation till importen av jordbruksvaror och livsmedel som samma år uppgick till strax över 93 miljarder kronor. Importens värde kan alltså uppskattas till närmare 51 procent av produktionsvärdet. Exportvärdet under 2009 uppgick till strax över 50 miljarder kronor och därmed strax över 27 procent av produktionsvärdet. Vid en jämförelse med våra närmaste grannländer ser man att Danmarks och Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel är ungefär jämnstora medan Norges och Finlands import är mindre. 2011 uppgick värdet av den danska importen till knappt 84 mil­jarder svenska kronor, medan motsvarande siffra var närmare 49 miljarder kronor för Norge och strax över 37 miljarder kronor för Finland. Att den danska importen per capita är betydligt högre än i övriga nordiska länder kan bero på att delar av importen exporteras vidare eller ingår som råvaror i produkter som sedan exporteras vidare.

2.3.2 Import från olika ländergrupper Värdet av Sveriges import från EU-27 uppgick 2011 till 65,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 65 procent av vår totala import av jordbruksvaror och livsmedel, se tabell 2.5. Värt att observera är dock att produkterna inte nödvändigtvis har sitt ursprung i EU bara för att de redovisas som import därifrån. Ett typiskt exempel är att vi importerar en hel del frukt från Sydamerika, men eftersom den importen kommer till Sverige via Nederländerna så redovisas den som import från EU. Med det förbehållet kommer mer än hälften av vår jordbruksimport från EU-27 från Danmark, Tyskland och Nederländerna. Värdet av importen från EU-27 ökade med närmare 6 procent under 2011. Importen ökade för framförallt följande tre produktgrupper; oljor och fetter, kött och köttvaror samt spannmål. Dessa grupper ökade med mellan nio och 31 procent. Frukt och grönsaker som är den största produktgruppen minskade dock med drygt tre procent. Tabell 2.5 Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2006–2011 fördelad på ländergrupper Ländergrupper EU-271 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

Import (mkr)* 2 008 2009

2006

2007

2010

2011

48 315

51 931

60 510

62 768

61 967

65 440

340

278

407

465

370

415

15 427

17 052

18 541

20 842

24 350

23 962

7 148

8 083

8 908

8 967

9 521

10 986

71 229

77 343

88 366

93 042

96 207

100 803

1 Importvärdena för EU-27 har korrigerats (räknats upp) för att omfatta företag som inte ingår i Intrastat­urvalet samt för svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import. 14 SCB nationalräkenskaperna. Tillgång och användning per produkt 2009, löpande priser. Datan i den här tabellen är inte helt jämförbar med resten av rapporten eftersom produktomfånget inte är exakt likadant. Produktgrupperna för produktionsvärdena är baserade på SNI och inte SITC.

14


Importvärdet från länder som inte är EU-medlemmar uppgick 2011 till 35,4 miljarder kronor, varav närmare 54 procent utgjordes av fisk från Norge. Den stora fiskimporten gör att Norge också är det i särklass viktigaste avsändningslandet utanför EU. Väl över hälften (58 procent) av importen av jordbruksvaror och livsmedel, från länder som inte är EU-medlemmar, kommer från Norge. Resterande import från icke-EU-länder är spridd över ett antal länder: de främsta avsändningsländerna är Brasilien med sex procent, Malaysia och USA med 4 procent vardera samt Kina, Thailand och Sydafrika med runt 2 procent vardera. Importen från Brasilien består främst av kaffe, djurfoder och kött. Importen från USA domineras av frukt och grönsaker (framförallt russin och nötter), drycker och diverse livsmedel. Miljarder kronor 70 60 50 40 30 20 EU27

10

Tredje land

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figur 5. Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel från EU-27 och tredje land, 2006–2011 (miljarder kronor)

2.3.3 Viktiga avsändningsländer De viktigaste avsändningsländerna av jordbruksvaror och livsmedel till Sverige under 2011 var Norge (20,6 miljarder kronor), Danmark (14,3 miljarder kronor), Tyskland (10,9 miljarder kronor) och Nederländerna (10,7 miljarder kronor). Dessa fyra länder svarade för omkring 56 procent av importvärdet. Jämfört med 2010 minskade importen från Norge med drygt 2 procent. Importen från Norge utgjordes till över 92 procent av fisk och fiskprodukter, vilka sedan till stor del vidareexporterades till andra EU-länder. Värdet av importen från Danmark ökade med närmare 3 procent. Här ökade importen tydligt för stora produktgrupper såsom frukt och grönsaker, oljor och fetter samt fisk, dock inte de två största, kött och mejeriprodukter, som minskade något. Från Tyskland ökade importen med närmare 10 procent. Främst kan en tydlig ökning av produktergrupperna oljor och fetter, kött samt spannmål noteras medan produktgruppen frukt och grönsaker minskade tydligt. Nederländerna ökade sin export till Sverige med närmare fem procent där främst kött, oljor och fetter samt tobak ökade och frukt och grönsaker minskade De största avsändningsländerna utanför Europa under 2011 var Brasilien, Malaysia och USA. Importen från Malaysia ökade med 42 procent under 2011, importen från Brasilien med 17 procent och importen från USA med 5 procent. Importen

15


från Brasilien utgörs nästan uteslutande av kaffe, foder och kött. Importen från Malaysia utgörs nästan enbart av oljor och fetter. Importen från USA domineras av frukt och grönsaker (framförallt russin och nötter), drycker samt diverse livsmedel.

2.3.4 Olika produkters importutveckling Av tabell 2.6 framgår de olika produktgruppernas importutveckling. Mellan 2010 och 2011 ökade importvärdet mest för kaffe, te, kakao m.m., oljor och fetter samt kött som tillsammans ökade med närmare 3,5 miljarder kronor. Räknat i procent ökade importen för dessa produktgrupper med drygt 15 procent jämfört med förra året. För produktgruppen frukt och grönsaker minskade värdet av importen under året med drygt 400 miljoner kronor. Sett över en längre tidsperiod, 2003–2011, har importvärdet i löpande priser ökat för samtliga produktgrupper utom tobak och tobaksvaror. Importvärdet för denna produktgrupp minskade under perioden med drygt 29 procent. Förutom fisk är det kött, kaffe, te, kakao m.m., mejeriprodukter, oljor och fetter frukt och grönsaker som ökat mest, uttryckt i absoluta tal. I procent är det oljor och fetter, fisk, mejeriprodukter och ägg, kaffe, te, kakao m.m. samt kött som ökat mest. Tabell 2.6 Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2003–2011 fördelad på produktgrupper enligt SITC* Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2003

2004

2005

Import (mkr)1 2006 2007 2008

2009

2010

2011

149

143

133

217

213

342

394

227

161

01 Kött och köttvaror

5 302

5 881

6 819

7 631

8 298

9 748

9 816

9 888

10 810

02 Mejeripro­ dukter och ägg

2 931

3 274

3 790

4 470

4 940

6 245

6 799

7 054

7 286

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

8 473

9 564

12 024

14 916

16 792

17 783

19 872

23 512

23 531

04 Spannmål och varor därav

3 154

3 437

3 605

3 724

4 125

4 795

4 838

4 509

4 920

12 136

12 448

13 511

14 996

15 699

16 708

16 833

16 592

16 178

06 Socker, socker­ varor m.m.

1 787

1 761

1 790

1 851

1 876

2 126

2 330

2 201

2 135

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

3 897

4 084

4 930

5 055

5 502

6 411

6 838

7 689

9 012

08 Djurfoder

2 074

2 102

2 030

2 165

2 250

3 064

3 451

3 097

3 298

09 Diverse livsmedel

3 665

3 979

4 134

4 718

5 071

5 977

6 367

6 080

6 292

11 Drycker

5 462

5 687

6 031

6 316

7 078

7 917

8 777

8 384

8 508

12 Tobak och tobaksvaror

2 176

1 948

1 273

1 261

1 162

1 192

1 288

1 276

1 536

577

589

384

433

557

772

546

694

898

2 140

2 246

2 182

3 476

3 781

5 285

4 893

5 005

6 238

05 Frukt och grönsaker

22 Oljefrön, olje­ haltiga nötter 4

Oljor och fetter

 

SUMMA

53 923 57 143 62 636 71 229 77 343 88 366 93 042 96 207 100 803

1 Samtliga värden inbegriper korrigerade EU-siffror för att omfatta företag som inte ingår i Intrastaturvalet samt svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse för svensk import.

16


Övriga varor** 14 % Fisk-, kräft- och blötdjur m.m. 23 %

Spannmål och varor därav 5 % Diverse livsmedel* 6 %

Mejeriprodukter och ägg 6 %

Frukt och grönsaker 16 %

Drycker 8 % Kaffe, te, kakao m.m. 9 %

Kött och köttvaror 11 %

Figur 6. Sveriges import av jordbruksvaror och livsmedel 2011 fördelad på produktgrupper enligt SITC * Här ingår soppor, såser och buljonger, margarin och annat matfett, beredningar för barn, färdigmat och halvfabrikat m.m. ** Här ingår levande djur (0,2 %), socker och sockervaror (2,3 %), djurfoder (3,2 %), tobak och tobaksvaror (1,5 %) oljefrön och oljehaltiga nötter (0,9 %) och oljor och fetter (6,2 %).

De värdemässigt största produktgrupperna för importen under 2011 var fisk och fiskprodukter, frukt och grönsaker, kött och köttvaror samt kaffe, te, kakao m.m., se figur 6. Tillsammans utgjorde dessa produkter ca 60 procent av importen. På mer detaljerad nivå ser man att de största importvarorna var hel laxfisk, övriga fiskfiléer och fiskkött samt vin, se tabell 2.7. Importen av orostat kaffe har ökat tydligast (+23 procent) följt av beredda oljor och fetter m.m. (+16 procent), benfritt nötkött (+14 procent) och övriga fiskfiléer och fiskkött (+11 procent). De flesta andra produkterna produkter uppvisar mindre tydliga ökningar eller minskningar. Importen hel laxfisk har dock minskat med fem procent. Tabell 2.7 Stora produkter i den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel 2010–2011 Stora importprodukter Hel laxfisk

20101 (mkr) Stora importprodukter 12 786 Hel laxfisk

20111 (mkr) 12 118

Vin

3 994 Övriga fiskfiléer och fiskkött

4 268

Övriga fiskfiléer och fiskkött

3 830 Vin

3 992

Orostat kaffe

3 152 Orostat kaffe

3 887

Övriga livsmedel (bl.a. smörbland­ ningar)

2 739 Övriga livsmedel (bl.a. smörbland­ ningar)

2 864

Övrigt styckat griskött

2 529 Benfritt nötkött

2 802

Benfritt nötkött

2 461 Övrigt styckat griskött

2 539

Torkad, saltad och rökt fisk m.m.

2 348 Torkad, saltad och rökt fisk m.m.

2 509

Övrig ost (bl.a. hårdost)

1 985 Övrig ost (bl.a. hårdost)

2 017

Beredda oljor och fetter m.m.

1 593 Beredda oljor och fetter m.m.

1 847

1 Endast insamlat värde kan redovisas för importen från EU-länder. Detta innebär att all faktisk import inte redovisas i tabellen.

17


3 Fördelning på ländergrupper och länder 3.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på ländergrupper och länder

18


Tabell 3.1.a Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på ländergrupper och länder (fortsättning på nästa sida) Land 2009 EU-27 Belgien & Luxemburg

62 768

1

Import (mkr)* 2010 61 967

1

2011 65 440

1

2009 36 962

1

Export (mkr) 2010 40 321

2011

1

40 7631

3 250

3 329

3 452

896

1 004

1 013

Bulgarien

74

69

87

63

58

59

Cypern

43

47

45

38

40

38

Danmark

14 481

13 934

14 339

5 884

6 200

6 680

Estland

216

240

335

309

377

439

Finland

2 181

2 209

2 339

5 335

5 187

4 889

Frankrike

3 735

3 307

3 479

3 975

4 672

4 761

Grekland

530

511

527

435

480

451

Irland

2 048

1 868

2 265

250

344

457

Italien

3 906

3 597

3 898

1 390

1 600

1 531

Lettland

88

66

111

338

393

469

Litauen

414

675

818

547

946

842

0

8

7

13

14

16

Nederländerna

9 849

10 204

10 665

1 205

1 399

1 601

Polen

1 959

2 155

2 270

3 757

4 094

3 487

Malta

Portugal

258

215

190

1 577

2 083

2 270

Rumänien

6

9

13

180

181

173

Slovakien

82

64

96

62

72

82

Slovenien

45

45

43

34

40

39

Spanien

2 856

2 982

2 949

1 971

2 130

2 482

Storbritannien

2 538

2 541

2 621

2 962

3 088

3 048

Tjeckien

697

470

402

280

335

445

Tyskland

9 989

9 930

10 899

4 247

4 287

3 872

Ungern

463

412

386

107

122

90

Österrike

756

684

759

285

292

278

2 303

2 396

2 445

823

883

1 250

465

370

415

1 133

1 057

1 180

0

0

0

0

0

0

Ej länderfördelad handel med EU-länderna Övriga CÖE-länder Albanien Bosnien-Hercegovina

29

34

41

3

3

3

Kosovo

1

1

1

1

0

0

Kroatien

48

44

39

124

58

46

Makedonien

7

13

16

2

3

3

Moldavien

1

1

2

0

1

1

Montenegro

1

0

0

1

0

0

Ryssland

260

169

210

575

579

667

Serbien

83

64

59

35

61

36

Ukraina

30

39

35

367

335

404

4

5

10

25

18

21

Vitryssland

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import. 1 Korrigerat värde för handeln med EU. I det korrigerade värdet ingår ”ej länderfördelad handel med EUländerna”. Korrigeringen är en uppskattning av den handel med EU som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastaturvalet eller som inte har redovisat sin handel (svarsbortfall). Korrigeringen görs av SCB.

19


Tabell 3.1.a Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på ländergrupper och länder (fortsättning från föregående sida) Land 2009 Övriga OECD-länder

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

20 842

24 350

23 962

10 045

10 269

10 694

Australien

346

337

275

144

147

220

Island

106

102

90

135

147

135

Japan

26

26

21

218

269

185

Kanada

209

274

269

313

382

382

Mexiko

86

112

199

142

151

106

17 563

21 136

20 610

5 265

5 473

6 071

Nya Zeeland

295

265

312

35

43

71

Schweiz

455

457

504

208

213

182

Norge

Sydkorea Turkiet

15

14

18

39

37

54

396

420

398

47

66

75

USA

1 346

1 207

1 266

3 497

3 342

3 211

Övriga länder

8 967

9 521

10 986

1 936

2 758

2 545

303

326

333

10

9

12

Argentina Brasilien

1 427

1 711

1 998

77

98

88

Chile

474

437

422

38

79

41

Colombia

341

293

362

8

7

8

Costa Rica

337

272

297

18

37

8

29

53

34

229

188

246

64

212

317

1

0

1

152

148

208

6

31

44

Egypten Etiopien Honduras Hongkong

5

5

5

57

74

102

Indien

161

172

245

5

8

11

Indonesien

360

129

103

13

76

48

Israel

145

179

154

81

68

64

Kenya

245

272

307

0

1

1

Kina

770

760

804

103

235

244

Malaysia

733

1 048

1 491

30

63

91

Marocko

173

175

163

62

108

87

71

94

133

14

10

9

Nigeria

2

4

13

50

145

115

Oman

0

0

0

192

300

196

Panama

300

321

231

16

36

34

Peru

239

336

474

5

16

8

Sydafrika

776

758

712

53

44

70

Thailand

743

713

747

30

21

33

Uruguay

165

113

125

7

13

15

Vietnam

200

214

228

8

5

3

Nicaragua

Övriga SUMMA

749

779

1 082

823

1 085

964

93 0421

96 2071

100 8031

50 0761

54 4061

55 1821

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import. 1 Korrigerat värde för handeln med EU. I det korrigerade värdet ingår ”ej länderfördelad handel med EUländerna”. Korrigeringen är en uppskattning av den handel med EU som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastaturvalet eller som inte har redovisat sin handel (svarsbortfall). Korrigeringen görs av SCB.

20


Tabell 3.1.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med jordbruksvaror och livsmedel Avsändningsland

Import (mkr)* 20111 insamlat

Andel Bestämmelseland %

Export (mkr) 20111 insamlat

Andel %

1 Norge

20 610

20,4 1

Danmark

6 680

12,1

2 Danmark

14 339

14,2 2

Norge

6 071

11,0

3 Tyskland

10 899

10,8 3

Finland

4 889

8,9

4 Nederländerna

10 665

10,6 4

Frankrike

4 761

8,6

5 Italien

3 898

3,9 5

Tyskland

3 872

7,0

6 Frankrike

3 479

3,5 6

Polen

3 487

6,3

7 Belgien

3 423

3,4 7

USA

3 211

5,8

8 Spanien

2 949

2,9 8

Storbritannien

3 048

5,5

9 Storbritannien

2 621

2,6 9

Spanien

2 482

4,5

10 Finland

2 339

2,3 10 Portugal

2 270

4,1

11 Polen

2 270

2,3 11 Nederländerna

1 601

2,9

12 Irland

2 265

2,2 12 Italien

1 531

2,8

13 Brasilien

1 998

2,0 13 Belgien

994

1,8

14 Malaysia

1 491

1,5 14 Litauen

842

1,5

15 USA

1 266

1,3 15 Ryssland

667

1,2

16 Litauen

818

0,8 16 Lettland

469

0,8

17 Kina

804

0,8 17 Irland

457

0,8

18 Österrike

759

0,8 18 Grekland

451

0,8

19 Thailand

747

0,7 19 Tjeckien

445

0,8

20 Sydafrika

712

0,7 20 Estland

439

0,8

21 Grekland

527

0,5 21 Ukraina

404

0,7

22 Schweiz

504

0,5 22 Kanada

382

0,7

23 Peru

474

0,5 23 Österrike

278

0,5

24 Chile

422

0,4 24 Egypten

246

0,4

25 Tjeckien

402

0,4 25 Kina

244

0,4

26 Turkiet

398

0,4 26 Australien

220

0,4

27 Ungern

386

0,4 27 Oman

196

0,4

28 Colombia

362

0,4 28 Japan

185

0,3

29 Estland

335

0,3 29 Schweiz

182

0,3

30 Argentina

333

0,3 30 Rumänien

173

0,3

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import. 1 Siffrorna i tabellen täcker inte hela den faktiska handeln med EU-länderna, vilket beror på att det inte finns någon heltäckande statistik över handeln med EU-länderna sedan 1995. SCB skattar den totala handeln med EU men gör inga korrigeringar för handeln med enskilda EU-länder. Den skattade import som inte går att fördela på enskilda EU-länder är 2 445 mkr för 2011. Motsvarande belopp för exporten är 1 250 mkr.

21


3.2 Sveriges handel med EU-27 Tabell 3.2.a Sveriges handel med EU-27 fördelad på produktgrupper enligt SITC1 Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* Export (mkr) 2009 2010 2011 2009 2010 2011 korrigerat korrigerat korrigerat korrigerat korrigerat korrigerat 131

143

105

135

114

87

01 Kött och köttvaror

9 095

9 248

10 102

1 654

1 577

1 474

02 Mejeriprodukter och ägg

6 709

6 942

7 189

2 287

2 187

2 251

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

2 860

2 843

3 127

14 779

18 443

18 118

04 Spannmål och varor därav

4 420

4 045

4 476

4 036

3 846

4 174

05 Frukt och grönsaker

14 002

13 783

13 318

2 200

2 145

2 216

06 Socker, sockervaror m.m.

2 155

2 085

1 933

1 193

936

744

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

3 979

4 379

4 664

2 292

2 405

2 477

08 Djurfoder

2 420

2 092

2 299

551

662

689

09 Diverse livsmedel

5 475

5 003

5 260

3 547

3 831

4 183

11 Drycker

6 808

6 465

6 614

2 614

2 447

2 584

12 Tobak och tobaksvaror

1 160

1 158

1 392

97

74

57

453

570

762

105

171

114

3 103

3 211

4 199

1 471

1 483

1 596

62 768

61 967

65 440

36 962

40 321

40 763

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

 

SUMMA

1 Samtliga värden är korrigerade av SCB. Korrigeringen är en skattning av den handel med EU som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastaturvalet eller som inte redovisat sin handel (svarsbortfall). Icke-länder fördelad handel med EU ingår också i den ovan redovisade handeln. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importeras från EU, vilket innebär att importstatistiken ger en något bristfällig bild av enskilda EU-länders betydelse i svensk import.

22


Tabell 3.2.b Sveriges handel med respektive land i EU-27 Avsändningsland

Import (mkr)* 20112 insamlat

Andel1 Bestämmelseland %

Export (mkr) 20113 insamlat

Andel1 %

1 Danmark

14 339

22,8 1

Danmark

6 680

16,9

2 Tyskland

10 899

17,3 2

Finland

4 889

12,4

3 Nederländerna

10 665

16,9 3

Frankrike

4 761

12,0

4 Italien

3 898

6,2 4

Tyskland

3 872

9,8

5 Frankrike

3 479

5,5 5

Polen

3 487

8,8

6 Belgien & Luxemburg

3 452

5,5 6

Storbritannien

3 048

7,7

7 Spanien

2 949

4,7 7

Spanien

2 482

6,3

8 Storbritannien

2 621

4,2 8

Portugal

2 270

5,7

9 Finland

2 339

3,7 9

Nederländerna

1 601

4,1

10 Polen

2 270

3,6 10 Italien

1 531

3,9

11 Irland

2 265

3,6 11 Belgien & Luxemburg

1 013

2,6

12 Litauen

818

1,3 12 Litauen

842

2,1

13 Österrike

759

1,2 13 Lettland

469

1,2

14 Grekland

527

0,8 14 Irland

457

1,2

15 Tjeckien

402

0,6 15 Grekland

451

1,1

16 Ungern

386

0,6 16 Tjeckien

445

1,1

17 Estland

335

0,5 17 Estland

439

1,1

18 Portugal

190

0,3 18 Österrike

278

0,7

19 Lettland

111

0,2 19 Rumänien

173

0,4

20 Slovakien

96

0,2 20 Ungern

90

0,2

21 Bulgarien

87

0,1 21 Slovakien

82

0,2

22 Cypern

45

0,1 22 Bulgarien

59

0,2

23 Slovenien

43

0,1 23 Slovenien

39

0,1

24 Rumänien

13

0,0 24 Cypern

38

0,1

0,0 25 Malta

16

0,0

25 Malta

7

1 Andel av det insamlade värdet för importen från respektive exporten till EU. 2 Ej länderfördelad import från EU: 2 445 mkr. 3 Ej länderfördelad export till EU: 1 250 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

23


Tabell 3.2.c Korrigering av de insamlade uppgifterna om Sveriges handel med EU Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Korrigering för importen (mkr)*

2009

2010

2011

20

27

20

Korrigering för exporten (mkr)*

2009

2010

2011

31

22

14

01 Kött och köttvaror

398

493

471

96

103

120

02 Mejeriprodukter och ägg

197

168

149

32

48

68

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

259

229

231

102

117

367

04 Spannmål och varor därav

148

132

235

119

131

150

05 Frukt och grönsaker

396

411

397

122

115

136

06 Socker, sockervaror m.m.

102

86

80

48

54

43

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

169

175

190

44

42

63

95

112

116

24

23

43

09 Diverse livsmedel

08 Djurfoder

231

274

276

129

180

181

11 Drycker

199

180

194

50

19

35

12 Tobak och tobaksvaror

15

24

16

6

4

1

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

15

19

23

6

6

3

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

59

65

45

13

21

26

2 303

2 396

2 445

823

883

1 250

* De insamlade värdena för handeln med EU korrigeras (räknas upp) av SCB, dels för att alla företag som handlar med EU inte ingår i Intrastaturvalet och dels för att vissa företag som ingår i urvalet inte redovisat sin handel (svarsbortfall). Korrigeringarna fördelas på större produktgrupper (SITC) enligt tabellen, men ej på Sveriges handel med enskilda EU-länder eller med enskilda varor (se även avsnitt 1.2 ”Förändringar i handelsstatistiken”).

3.2.d Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Belgien & Luxemburg Produktgrupper enligt SITC   00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,3

0,4

0,8

0,0

0,0

0,0

197,2

183,7

239,4

121,9

118,4

119,1

02 Mejeriprodukter och ägg

79,2

69,4

77,1

26,0

30,3

16,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

28,2

31,2

35,3

239,7

369,2

370,5

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel 11 Drycker

554,3

511,9

470,1

169,8

156,3

150,4

1 059,4

1 037,1

1 060,8

71,4

51,5

57,3

75,2

88,4

85,2

5,3

7,2

7,9

433,5

473,2

414,1

77,3

85,0

65,4

10,0

9,7

12,3

2,6

2,6

2,0

289,6

268,6

215,8

66,7

67,0

97,1

84,1

90,2

103,5

22,5

17,8

16,4

12 Tobak och tobaksvaror

8,6

3,5

27,8

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,4

0,1

0,1

34,5

7,8

0,3

4

Oljor och fetter

429,6

561,3

710,0

58,1

90,7

110,5

 

SUMMA

3 250

3 329

3 452

896

1 004

1 013

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

24


3.2.e Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Bulgarien Produktgrupper enligt SITC

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

3,3

1,7

9,9

1,4

0,6

1,4

02 Mejeriprodukter och ägg

1,7

2,7

2,9

0,1

0,5

1,8

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,1

0,7

0,2

14,2

9,5

5,3

04 Spannmål och varor därav

0,5

0,7

0,8

0,3

0,2

0,8

05 Frukt och grönsaker

2,2

1,2

3,8

0,0

0,1

1,2

06 Socker, sockervaror m.m.

0,2

0,9

0,0

0,1

0,1

0,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,8

0,7

0,1

1,3

1,1

1,6

08 Djurfoder

7,5

12,9

12,5

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel 11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

7,6

7,8

6,6

31,5

33,4

36,3

30,9

22,9

21,0

8,0

7,2

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,1

16,6

28,9

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,3

0,2

0,2

6,0

5,7

3,9

 

SUMMA

74

69

87

63

58

59

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.f Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Cypern Produktgrupperenligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat 0,0

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

5,7

5,6

16,7

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

2,5

2,6

2,9

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker

3,7

1,1

1,9

0,2

0,3

0,2

32,0

35,7

23,0

3,5

3,9

2,2

06 Socker, sockervaror m.m.

0,2

0,7

0,3

0,7

0,9

1,2

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,8

0,8

0,9

1,0

2,2

2,1

08 Djurfoder

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

7,8

6,1

6,6

11 Drycker

1,0

2,8

1,8

19,4

20,8

21,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,5

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

3,1

2,4

0,8

 

SUMMA

43

47

45

38

40

38

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

25


3.2.g Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Danmark Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

28,0

24,0

11,8

45,9

39,3

32,8

3 182,2

3 285,8

3 209,8

297,2

313,2

324,2

02 Mejeriprodukter och ägg

2 569,3

2 617,0

2 595,1

500,8

686,2

769,3

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

1 578,3

1 491,4

1 668,6

931,0

1 165,9

1 177,8

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

695,0

723,9

747,6

914,2

866,5

1 125,6

1 335,0

1 264,0

1 559,7

372,9

385,1

426,4

786,1

783,3

668,0

325,1

283,6

277,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

437,3

299,4

398,7

829,0

845,0

961,9

08 Djurfoder

517,7

609,9

662,6

73,8

158,3

212,5

1 123,9

894,7

884,4

722,3

672,7

763,6

11 Drycker

09 Diverse livsmedel

827,0

696,4

489,2

550,0

377,4

271,4

12 Tobak och tobaksvaror

377,1

224,3

168,4

31,3

21,7

13,2

75,4

86,2

106,4

14,8

112,5

51,2

949,0

933,4

1 168,7

276,1

272,3

272,9

14 481

13 934

14 339

5 884

6 200

6 680

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

 

SUMMA

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.h Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Estland Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat 0,0

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,5

0,6

0,1

01 Kött och köttvaror

4,6

7,2

7,4

26,7

21,0

21,0

02 Mejeriprodukter och ägg

6,0

4,0

25,8

6,6

4,7

3,5

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

22,3

51,8

86,8

61,4

90,1

121,3

04 Spannmål och varor därav

16,3

13,0

29,1

9,6

13,5

15,7

7,8

9,5

10,8

24,8

42,2

69,5

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel 11 Drycker

1,9

1,4

1,3

6,0

5,8

15,6

18,3

21,2

27,5

48,1

65,3

64,5

4,5

5,9

2,4

28,6

28,8

4,9

107,4

107,3

127,6

42,4

47,8

51,6

26,4

12,7

14,5

48,2

53,1

67,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

1,6

1,4

0,6

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

0,4

5,4

1,4

4,0

3,3

2,8

216

240

335

309

377

439

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

26


3.2.i Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Finland Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,2

0,1

0,5

13,5

5,1

3,4

327,7

274,8

331,6

438,8

362,6

360,7

02 Mejeriprodukter och ägg

591,0

773,4

777,4

545,0

519,9

507,8

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

132,4

108,1

111,1

635,7

687,0

622,0

04 Spannmål och varor därav

217,1

179,7

215,2

622,7

670,5

583,8

05 Frukt och grönsaker

133,9

111,7

134,6

872,5

772,2

681,6

06 Socker, sockervaror m.m.

169,4

129,0

141,4

338,6

237,3

146,2

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

223,1

227,2

209,5

347,8

420,0

428,5

8,0

7,9

9,5

72,2

88,7

137,3

08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

140,8

151,6

144,9

1 145,9

1 099,8

1 129,6

11 Drycker

157,8

144,0

125,9

220,5

257,7

238,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,4

0,5

0,9

4,3

3,0

0,8

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

1,4

14,3

12,4

7,7

14,2

8,2

77,4

86,7

123,9

69,6

48,8

41,3

2 181

2 209

2 339

5 335

5 187

4 889

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.j Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Frankrike Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat 5,2

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 1,5

5,5

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,2

1,0

94,0

89,7

92,4

6,4

6,3

10,1

02 Mejeriprodukter och ägg

535,2

482,0

513,7

84,5

20,3

16,3

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

169,5

158,5

134,8

2 993,6

3 773,2

3 791,2

04 Spannmål och varor därav

213,4

188,8

225,0

218,5

189,2

223,7

05 Frukt och grönsaker

505,0

412,2

374,5

40,2

48,3

49,9

06 Socker, sockervaror m.m.

100,4

93,9

91,9

0,7

2,3

0,7

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

194,7

187,6

221,0

144,2

153,0

132,8

08 Djurfoder

374,9

202,6

251,4

17,0

13,8

18,4

09 Diverse livsmedel 11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

 

SUMMA

295,2

270,2

264,0

158,5

159,6

147,2

1 083,8

1 056,1

1 112,4

170,9

161,2

226,9

8,0

6,4

6,3

0,0

0,0

0,0

61,0

14,4

30,0

0,0

0,1

0,2

94,6

143,4

156,2

140,1

145,0

142,5

3 735

3 307

3 479

3 975

4 672

4 761

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

27


3.2.k Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Grekland Produktgrupper enligt SITC

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,3

0,6

0,7

10,5

6,3

11,8

228,8

232,6

258,6

111,0

98,4

100,6

3,3

0,4

0,2

151,4

174,4

165,3

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

13,3

13,6

13,8

4,8

4,8

6,1

245,9

220,1

205,6

2,4

2,5

2,1

2,2

1,8

1,4

2,4

3,1

3,5

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

1,7

2,7

2,4

26,0

26,7

41,5

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,4

0,7

0,2

0,9

09 Diverse livsmedel

9,5

7,9

12,9

17,6

43,3

25,0

11 Drycker

5,1

7,7

6,9

101,4

114,0

86,6

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,1

0,0

0,0

0,4

0,7

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,4

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

20,0

23,5

23,8

6,6

6,2

7,0

 

SUMMA

530

511

527

435

480

451

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.l Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Irland Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,0

0,0

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

994,8

907,8

1 062,7

1,4

0,1

0,4

02 Mejeriprodukter och ägg

49,2

49,9

76,0

23,8

31,4

0,4

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

44,2

41,0

47,9

2,4

1,5

11,6

04 Spannmål och varor därav

12,9

18,1

18,3

7,5

25,2

3,8

3,1

4,5

0,2

0,1

0,1

0,1

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

1,8

0,9

0,9

0,5

0,6

1,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

6,2

3,0

5,7

1,3

0,9

1,9

21,1

14,1

11,7

0,2

0,3

0,7

08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

781,7

637,0

794,5

13,9

11,3

13,2

11 Drycker

120,3

191,6

246,5

189,6

261,4

409,2

12 Tobak och tobaksvaror

9,7

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

2,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

0,9

0,4

0,4

8,9

10,8

14,7

2 048

1 868

2 265

250

344

457

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

28


3.2.m Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Italien Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

1,1

1,6

2,8

0,2

1,8

0,0

01 Kött och köttvaror

189,4

193,1

225,5

79,5

73,2

53,7

02 Mejeriprodukter och ägg

310,8

299,5

343,5

27,4

31,6

63,3

2,5

2,5

3,0

788,9

1 042,4

917,9

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

566,0

513,0

548,0

86,7

85,4

88,0

1 167,4

1 139,8

1 168,4

229,2

211,8

242,8

32,0

33,9

29,9

14,2

10,9

3,9

111,0

88,0

99,7

16,6

19,8

24,8

28,4

6,7

9,9

7,6

8,9

11,0

09 Diverse livsmedel

271,7

262,8

249,8

54,9

39,2

48,3

11 Drycker

986,9

828,7

961,6

61,2

42,9

43,3

12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

2,0

1,3

1,1

0,0

0,0

0,0

53,5

44,0

70,0

0,2

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

183,2

182,0

185,0

23,1

31,9

34,5

 

SUMMA

3 906

3 597

3 898

1 390

1 600

1 531

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.n Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Lettland Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,0

0,0

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

1,1

0,8

0,2

16,3

30,3

38,6

9,7

10,9

8,7

02 Mejeriprodukter och ägg

4,4

1,3

1,3

0,3

1,4

0,6

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

6,1

6,5

7,9

206,7

229,4

301,6

04 Spannmål och varor därav

9,2

12,8

29,9

5,7

6,0

13,0

05 Frukt och grönsaker

9,6

5,6

11,7

3,3

25,1

20,6

06 Socker, sockervaror m.m.

0,2

1,2

3,5

4,3

3,8

13,5

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,8

2,4

1,6

8,7

11,2

36,3

13,2

0,0

7,0

30,1

29,3

6,2

08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

0,0

1,2

6,5

34,6

35,1

34,8

11 Drycker

5,1

4,4

3,6

16,6

19,8

13,9

12 Tobak och tobaksvaror

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

8,6

8,0

5,6

23,3

0,2

0,0

8,2

12,6

13,7

88

66

111

338

393

469

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

29


3.2.o Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Litauen Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,0

0,0

6,8

8,8

3,7

64,0

61,4

69,6

5,6

7,4

4,1

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,1

0,1

2,1

2,5

4,6

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

3,6

5,1

2,3

350,2

708,2

573,9

04 Spannmål och varor därav

36,9

65,5

70,9

1,4

5,4

28,0

05 Frukt och grönsaker

87,8

73,5

72,2

3,5

2,7

6,5

06 Socker, sockervaror m.m.

25,1

12,6

10,2

3,9

8,9

17,6

101,5

91,9

104,7

50,2

45,0

31,7

21,5

24,5

27,1

30,6

34,3

3,4

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

0,6

0,2

0,9

43,3

57,9

79,1

29,6

2,8

6,5

27,1

31,5

37,4

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

332,9

452,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,1

3,1

3,7

4,4

11 Drycker

4

Oljor och fetter

43,6

4,6

1,7

19,8

30,1

47,2

 

SUMMA

414

675

818

547

946

842

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.p Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Malta Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat 0,0

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

1,1

3,0

0,3

0,4

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

1,1

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

4,7

7,1

5,0

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

2,7

2,6

2,8

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,2

0,0

0,9

1,0

0,6

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

4,0

0,7

0,0

0,6

0,6

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,0

2,7

2,1

0,1

0,1

0,2

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,6

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,1

0,0

0,5

0,2

11 Drycker

0,0

1,3

3,0

0,3

0,5

3,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

 

SUMMA

0

8

7

13

14

16

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

30


3.2.q Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Nederländerna Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

9,2

9,5

9,2

2,0

1,2

5,0

743,6

870,5

1 199,8

18,8

16,4

10,3

02 Mejeriprodukter och ägg

782,8

914,5

1 039,5

168,1

132,5

173,8

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

226,9

250,5

274,0

359,8

544,8

559,2

04 Spannmål och varor därav

356,3

326,4

271,6

222,8

221,5

255,7

4 385,7

4 373,7

4 018,0

39,2

39,0

44,3

278,7

245,7

271,3

15,6

13,9

22,8

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

788,9

1 037,5

1 075,3

116,0

124,0

120,5

08 Djurfoder

511,9

427,5

473,4

74,3

89,4

42,7

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

09 Diverse livsmedel

805,3

734,1

733,3

43,7

45,1

133,1

11 Drycker

307,2

306,8

358,7

20,0

10,4

11,2

12 Tobak och tobaksvaror

79,6

65,6

180,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

54,5

87,7

55,8

0,2

0,3

1,2

4

Oljor och fetter

518,3

553,7

705,3

124,2

160,9

221,4

 

SUMMA

9 849

10 204

10 665

1 205

1 399

1 601

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.r Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Polen Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,4

540,7

562,1

592,4

174,1

203,1

129,3

21,7

43,7

30,3

10,6

17,0

16,2

119,8

190,6

228,7

2 870,5

3 253,4

2 697,1

64,9

66,4

101,9

43,7

55,7

80,9

451,8

547,1

447,6

29,3

30,8

39,7

06 Socker, sockervaror m.m.

134,9

112,5

87,2

248,1

133,7

16,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

160,3

160,9

209,5

20,7

26,4

34,6

08 Djurfoder

111,5

87,8

90,7

3,5

3,3

4,2

09 Diverse livsmedel

278,5

268,2

291,2

153,3

157,0

229,4

11 Drycker

12,4

10,0

21,3

70,7

74,4

80,9

12 Tobak och tobaksvaror

53,4

92,2

90,5

0,0

0,2

0,0

0,1

0,4

13,6

1,3

0,1

11,1

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

 

SUMMA

9,1

12,9

64,5

131,1

137,5

147,2

1 959

2 155

2 270

3 757

4 094

3 487

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

31


3.2.s Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Portugal Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

24,3

25,6

16,0

2,4

2,1

1,9

02 Mejeriprodukter och ägg

17,5

12,4

7,8

9,3

8,8

5,5

4,1

3,2

3,5

1 482,6

2 005,8

2 209,8

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

2,5

2,0

0,3

40,2

16,7

5,2

41,2

16,4

17,9

1,6

1,8

3,9

0,0

0,3

0,1

16,0

23,7

17,8

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

1,0

1,4

1,1

2,2

2,0

1,6

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

09 Diverse livsmedel 11 Drycker

28,0

28,2

23,1

6,5

7,3

11,1

138,0

125,2

118,0

16,5

14,2

12,6

12 Tobak och tobaksvaror

1,3

0,1

1,2

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,4

0,7

0,0

0,1

0,0

 

SUMMA

258

215

190

1 577

2 083

2 270

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.t Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Rumänien Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat 0,0

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,8

0,0

2,7

2,2

2,2

2,3

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,1

0,0

4,1

9,6

14,5

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

71,7

86,9

61,4

04 Spannmål och varor därav

0,5

0,6

0,0

7,4

7,4

6,4

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

1,8

2,3

3,0

06 Socker, sockervaror m.m.

2,9

3,6

1,5

0,1

0,1

0,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,7

0,0

0,0

2,1

1,8

2,2

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,2

09 Diverse livsmedel

0,0

4,6

6,4

46,1

35,8

36,2

11 Drycker

0,8

0,0

0,0

12,7

13,4

16,6

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

31,6

21,3

30,6

 

SUMMA

6

9

13

180

181

173

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

32


3.2.u Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Slovakien Produktgrupper enligt SITC

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

2,3

0,0

0,0

3,9

3,8

3,8

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,9

0,3

0,2

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

5,6

5,2

5,4

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

1,6

4,7

5,5

5,0

05 Frukt och grönsaker

0,2

1,8

8,1

5,2

5,6

5,6

06 Socker, sockervaror m.m.

14,0

20,3

46,6

1,1

2,3

4,3

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

55,4

37,1

34,2

8,0

9,3

10,0

0,4

0,2

0,0

0,1

0,5

0,4

08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

1,0

0,0

0,2

21,9

29,8

41,2

11 Drycker

8,0

3,9

4,1

1,2

1,7

0,9

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,1

0,8

0,3

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,1

0,0

0,4

9,6

7,9

5,4

 

SUMMA

82

64

96

62

72

82

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.v Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Slovenien Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

0,0

0,0

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

37,6

39,5

37,3

0,0

0,4

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

1,0

0,0

0,0

18,3

25,1

28,2

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,3

0,0

0,5

1,1

0,1

04 Spannmål och varor därav

1,1

0,9

2,0

1,1

2,2

2,5

05 Frukt och grönsaker

1,3

0,5

0,6

0,5

0,2

1,3

06 Socker, sockervaror m.m.

0,2

0,2

0,4

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

1,2

0,4

0,2

1,0

1,9

2,6

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

1,1

0,8

0,6

4,9

3,9

1,4

11 Drycker

1,6

2,3

2,1

4,5

4,0

3,1

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

2,2

0,3

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,2

0,0

0,0

1,0

0,4

0,3

 

SUMMA

45

45

43

34

40

39

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

33


3.2.w Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Spanien Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,0

1,3

0,0

0,0

0,4

0,0

80,1

87,0

90,7

34,6

36,1

44,8

02 Mejeriprodukter och ägg

17,0

14,4

24,4

68,2

62,7

51,7

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

14,3

14,1

13,3

1 064,9

1 435,8

1 698,7

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

103,6

73,4

68,7

467,6

279,3

359,3

1 876,5

2 011,6

1 849,9

36,3

54,2

34,4

60,3

42,5

38,9

11,8

13,8

22,8

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

87,9

98,1

124,1

28,6

39,7

32,0

08 Djurfoder

10,9

23,1

35,2

2,2

3,0

3,5

09 Diverse livsmedel 11 Drycker

50,6

48,0

93,3

70,7

44,7

57,4

490,6

512,7

554,4

173,5

146,8

158,4

12 Tobak och tobaksvaror

1,7

4,7

5,7

2,4

1,8

1,1

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

2,2

1,3

1,6

0,0

0,0

0,0

60,6

49,9

49,2

10,2

11,5

18,0

2 856

2 982

2 949

1 971

2 130

2 482

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.x Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Storbritannien Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

20091 insamlat 18,1

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 26,1

22,6

20091 insamlat 5,6

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 1,7

0,3

71,6

62,8

95,3

136,4

99,9

111,3

152,1

144,3

97,3

404,3

160,1

158,2

48,5

61,6

78,8

1 240,2

1 383,1

1 283,8

04 Spannmål och varor därav

259,4

184,8

217,7

206,4

168,5

153,7

05 Frukt och grönsaker

205,6

248,3

228,4

64,4

75,9

123,9

06 Socker, sockervaror m.m.

114,0

105,7

121,6

13,7

17,8

16,9

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

166,3

230,8

247,8

202,9

202,5

173,6

08 Djurfoder

161,0

139,3

173,2

20,5

26,5

27,9

09 Diverse livsmedel

355,1

339,7

337,5

334,2

656,4

694,3

11 Drycker

853,1

848,2

787,6

205,7

177,0

224,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,3

8,6

10,3

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

1,5

20,3

73,8

0,6

0,0

0,1

4

Oljor och fetter

131,2

120,5

129,2

127,1

117,9

79,4

 

SUMMA

2 538

2 541

2 621

2 962

3 088

3 048

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

34


3.2.y Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Tjeckien Produktgrupper enligt SITC

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

00 Levande djur

2,8

2,3

2,0

0,0

0,1

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,1

18,7

16,6

16,6

34,8

36,8

11,2

1,2

1,2

1,4

2,8

1,8

1,5

43,5

93,5

177,1

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

13,2

17,5

21,9

19,2

20,3

18,4

05 Frukt och grönsaker

04 Spannmål och varor därav

2,0

2,2

1,1

14,3

20,2

27,1

06 Socker, sockervaror m.m.

7,0

10,1

18,0

4,4

1,8

1,2

71,2

78,5

100,5

11,1

14,2

14,8

2,4

2,2

1,9

6,1

6,0

6,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

7,9

11,1

18,2

125,6

130,5

138,3

11 Drycker

09 Diverse livsmedel

211,8

202,1

152,1

21,4

13,4

14,2

12 Tobak och tobaksvaror

339,9

104,8

70,5

0,2

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,4

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,9

0,9

3,1

13,9

17,1

29,9

 

SUMMA

697

470

402

280

335

445

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.z Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Tyskland Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

28,3

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

45,1

49,3

01 Kött och köttvaror

2 019,1

1 976,3

2 221,6

146,5

146,7

96,2

02 Mejeriprodukter och ägg

1 047,0

986,0

1 068,9

206,4

264,7

199,8

193,8

192,8

197,4

1 099,9

1 180,1

934,4

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

29,2

20091 insamlat

30,6

26,0

04 Spannmål och varor därav

1 108,0

975,6

1 162,7

809,6

866,6

855,8

05 Frukt och grönsaker

1 732,1

1 605,7

1 425,9

191,8

204,1

190,5

06 Socker, sockervaror m.m.

197,2

270,5

215,3

128,5

82,3

107,2

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

891,2

1 073,6

1 111,9

265,5

228,3

190,6

08 Djurfoder

448,5

337,9

355,4

150,7

140,1

159,0

09 Diverse livsmedel

617,8

606,6

682,8

213,4

219,4

188,0

11 Drycker

983,3

966,7

1 006,2

572,0

581,1

565,9

12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

62,2

191,0

280,0

50,3

43,1

38,8

146,3

235,6

315,4

25,8

16,7

27,7

4

Oljor och fetter

497,9

462,5

826,4

358,0

283,0

291,9

 

SUMMA

9 989

9 930

10 899

4 247

4 287

3 872

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

35


3.2.å Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Ungern Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat

20091 insamlat

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,0

65,4

51,3

9,1

16,0

12,9

02 Mejeriprodukter och ägg

8,9

20,1

10,6

8,8

4,9

12,7

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

4,3

4,4

5,2

01 Kött och köttvaror

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

3,2

3,7

4,4

8,9

8,9

8,1

174,5

152,3

120,8

30,4

19,0

13,8

23,7

11,6

3,5

0,9

26,1

1,9

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

11,5

12,3

14,4

8,3

7,5

6,3

08 Djurfoder

59,1

54,9

34,7

2,5

1,5

0,9

09 Diverse livsmedel

17,3

16,1

27,9

18,9

18,5

14,9

11 Drycker

63,3

59,9

94,1

3,1

3,1

3,4

12 Tobak och tobaksvaror

14,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

14,5

15,9

24,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

11,4

12,2

9,6

463

412

386

107

122

90

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.2.ä Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Österrike Produktgrupper enligt SITC

00 Levande djur

20091 insamlat 0,2

Import (mkr)* 20101 20111 insamlat insamlat 0,0

0,0

20091 insamlat 0,0

Export (mkr) 20101 20111 insamlat insamlat 0,4

0,4

01 Kött och köttvaror

31,6

29,7

35,0

9,8

10,2

9,3

02 Mejeriprodukter och ägg

48,1

64,2

60,9

27,4

25,2

35,4

0,1

1,8

0,0

51,1

71,5

52,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker

20,8

19,6

17,9

41,5

36,8

31,0

146,1

97,3

178,1

37,9

29,3

31,5

06 Socker, sockervaror m.m.

25,0

23,2

13,8

2,6

1,1

0,8

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

44,1

72,7

67,2

29,8

30,5

31,9

08 Djurfoder

11,9

12,7

12,1

2,1

2,3

2,2

53,6

61,7

61,0

39,7

29,7

23,9

11 Drycker

09 Diverse livsmedel

180,4

184,9

224,6

25,9

22,7

14,7

12 Tobak och tobaksvaror

185,9

98,3

79,5

0,0

0,0

0,0

4,6

13,2

6,0

0,1

0,1

0,5

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

 

SUMMA

3,8

4,2

3,0

17,1

32,3

44,2

756

684

759

285

292

278

1 Inga korrigeringar görs för handeln med enskilda EU-länder. Korrigeringarnas storlek för hela EU redovisas i tabell 3.2.c. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

36


3.3 Sveriges handel med övriga länder i Centraloch Östeuropa samt Ryssland Tabell 3.3.a Sveriges handel med ”övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland” fördelad på produktgrupper enligt SITC Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

00 Levande djur

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

0,1

0,1

0,0

1,2

3,4

3,4

12,1

8,8

6,6

77,5

75,7

56,1

0,1

1,0

0,6

47,4

35,4

40,6

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

63,9

107,3

86,0

108,5

46,8

30,6

04 Spannmål och varor därav

15,4

16,3

16,1

57,0

115,6

165,4

01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg

190,4

165,0

187,1

28,2

38,0

33,5

06 Socker, sockervaror m.m.

05 Frukt och grönsaker

30,3

1,1

1,2

9,3

9,1

11,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

22,0

20,3

15,8

44,3

48,6

61,4

102,0

31,0

76,7

27,5

28,9

31,7

09 Diverse livsmedel

08 Djurfoder

12,0

8,8

12,4

560,7

490,4

599,0

11 Drycker

11,9

8,1

8,1

5,8

15,4

10,3

0,7

0,0

0,0

8,0

42,7

9,4

12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

3,2

0,7

3,5

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

1,4

0,9

0,9

157,9

107,5

127,8

 

SUMMA

465

370

415

1 133

1 057

1 180

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 3.3.b Sveriges handel med respektive land i ”övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland” Avsändningsland

Import (mkr)* 2011

Andel1 % Bestämmelseland

Export (mkr) 2011

Andel1 %

1 Ryssland

210

50,7 1

Ryssland

667

56,5

2 Serbien

59

14,1 2

Ukraina

404

34,2

3 Bosnien och Hercegovina

41

10,0 3

Kroatien

46

3,9

4 Kroatien

39

9,5 4

Serbien

36

3,0

5 Ukraina

35

8,5 5

Vitryssland

21

1,8

6 Makedonien

16

4,0 6

Makedonien

3

0,3

7 Vitryssland

10

2,5 7

Bosnien och Hercegovina

3

0,2

8 Moldavien

2

0,6 8

Moldavien

1

0,1

9 Kosovo

1

0,1 9

Kosovo

0

0,0

10 Montenegro

0

0,1 10 Albanien

0

0,0

11 Albanien

0

0,0 11 Montenegro

0

0,0

1 Andel av det insamlade värdet för importen från respektive exporten till ”övriga Central- och Östeuropa samt Ryssland”. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

37


3.3.c Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Bosnien-Hercegovina Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,0

Import (mkr)* 2010 0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

6,4

5,9

5,8

0,1

0,1

0,1

18,2

25,5

32,2

0,4

0,4

1,3

06 Socker, sockervaror m.m.

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

2,8

1,6

1,9

0,0

0,0

0,0

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,4

0,1

0,3

0,1

0,2

0,5

11 Drycker

1,0

0,5

0,4

0,0

0,0

0,2

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

2,8

1,9

0,6

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

 

SUMMA

29

34

41

3

3

3

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.3.d Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Kroatien Produktgrupper enligt SITC

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

8,5

8,1

6,4

0,5

0,1

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

1,0

0,6

0,2

0,2

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

1,6

0,1

0,4

83,6

29,6

19,9

04 Spannmål och varor därav

4,3

4,8

4,4

0,9

0,8

0,8

05 Frukt och grönsaker

5,0

7,7

5,4

1,2

0,5

0,1

06 Socker, sockervaror m.m.

0,7

0,5

0,4

0,0

0,0

0,0

11,9

10,4

8,9

1,5

1,5

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

9,3

5,8

7,4

17,8

6,6

10,6

11 Drycker

6,5

4,8

5,4

0,9

7,9

2,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,3

0,2

15,7

10,6

10,4

 

SUMMA

48

44

39

124

58

46

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

38


3.3.e Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Ryssland Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,1

Import (mkr)* 2010 0,0

2011

2009

0,0

0,1

Export (mkr) 2010 3,4

2011 3,4

01 Kött och köttvaror

3,5

0,0

0,0

77,0

75,6

56,1

02 Mejeriprodukter och ägg

0,1

0,0

0,0

42,6

32,9

38,0

62,2

107,2

85,6

20,8

16,5

9,8

0,1

0,0

0,0

55,6

112,2

120,0

05 Frukt och grönsaker

62,9

32,2

51,1

25,6

34,9

31,2

06 Socker, sockervaror m.m.

28,6

0,0

0,0

8,2

8,6

10,4

0,0

0,0

0,0

40,2

44,7

57,8

102,0

29,3

68,7

26,2

28,7

31,2

0,2

0,2

1,3

226,1

167,1

242,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel 11 Drycker

0,2

0,0

0,7

3,8

4,6

6,2

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

4,4

0,2

0,9

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

0,4

0,0

0,0

43,9

49,6

59,7

260

169

210

575

579

667

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.3.f Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Serbien Produktgrupper enligt SITC

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,7

0,2

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

4,2

3,7

4,0

0,0

0,0

0,0

72,4

53,4

48,7

0,8

0,2

0,4

0,6

0,3

0,4

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

3,1

2,6

3,0

0,1

0,0

0,0

08 Djurfoder

0,0

0,1

0,0

0,2

0,1

0,2

09 Diverse livsmedel

1,7

1,8

0,8

1,5

2,8

9,5

11 Drycker

0,8

0,7

0,8

0,0

0,2

0,2

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,3

30,3

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,1

0,3

0,6

32,6

26,9

25,7

 

SUMMA

83

64

59

35

61

36

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

39


3.3.g Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Ukraina Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,0

Import (mkr)* 2010 0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

4,7

2,0

2,6

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

4,1

0,7

0,9

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

0,5

1,5

44,4

24,4

32,7

33,5

0,1

0,4

0,6

06 Socker, sockervaror m.m.

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

0,1

0,5

0,6

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

4,0

5,3

1,6

0,2

0,5

0,6

08 Djurfoder

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,2

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

305,3

305,4

327,1

11 Drycker

0,3

0,0

0,0

1,0

2,3

1,6

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

10,4

7,8

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,7

0,7

0,1

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,9

0,4

0,0

51,1

11,0

17,2

 

SUMMA

30

39

35

367

335

404

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

40


3.4 Sveriges handel med övriga OECD-länder Tabell 3.4.a Sveriges handel med ”övriga OECD-länder” fördelad på produktgrupper enligt SITC Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

00 Levande djur

262,0

01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

Export (mkr) 2010

2011

2009

82,1

55,0

51,2

220,3

191,7

201,3

141,1

170,3

184,0

87,5

110,5

93,7

131,7

158,6

154,1

40,3

2011 48,9

15 997,8

19 655,6

19 431,5

507,0

528,2

588,6

04 Spannmål och varor därav

184,8

193,2

162,0

1 515,5

1 536,1

1 628,3

05 Frukt och grönsaker

869,8

837,5

825,2

415,8

467,1

532,1

06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m.

67,2

58,5

41,4

230,2

255,1

287,0

535,9

538,8

684,5

941,0

1 027,2

1 150,3

08 Djurfoder

508,4

515,6

510,1

411,2

473,6

496,0

09 Diverse livsmedel

613,5

779,0

700,0

1 439,6

1 476,6

1 541,3

11 Drycker

755,1

754,0

806,0

3 327,8

3 355,8

3 096,0

12 Tobak och tobaksvaror

19,5

15,4

22,7

396,8

436,2

526,9

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

19,6

21,9

12,8

18,5

23,8

25,6

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

701,0

595,7

415,8

517,6

319,9

434,7

20 842

24 350

23 962

10 045

10 269

10 694

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 3.4.b Sveriges handel med respektive land i gruppen ”övriga OECD-länder” Avsändningsland 1 Norge 2 USA

Import (mkr)* Andel1 % Bestämmelseland 2011 20 610

86,0 1

1 266

5,3 2

Export (mkr) Andel1 % 2011

Norge

6 071

56,8

USA

3 211

30,0

3 Schweiz

504

2,1 3

Kanada

382

3,6

4 Turkiet

398

1,7 4

Australien

220

2,1

5 Nya Zeeland

312

1,3 5

Japan

185

1,7

6 Australien

275

1,1 6

Schweiz

182

1,7

7 Kanada

269

1,1 7

Island

135

1,3

8 Mexiko

199

0,8 8

Mexiko

106

1,0

9 Island

90

0,4 9

Turkiet

75

0,7

10 Japan

21

0,1 10 Nya Zeeland

71

0,7

11 Sydkorea

18

0,1 11 Sydkorea

54

0,5

1 Andel av det insamlade värdet för importen från respektive exporten till ”övriga OECD-länder”. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

41


3.4.c Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Australien Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,2

Import (mkr)* 2010 0,2

2011

2009

0,2

0,4

Export (mkr) 2010 0,4

2011 0,5

01 Kött och köttvaror

0,1

0,1

1,9

1,7

3,9

9,3

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

8,0

14,5

0,3

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,2

0,0

0,0

8,2

9,0

8,7

04 Spannmål och varor därav

4,1

3,6

3,3

9,8

9,5

10,5

05 Frukt och grönsaker

6,0

8,1

14,4

6,2

7,1

10,9

06 Socker, sockervaror m.m.

0,2

0,3

0,3

5,9

1,1

1,7

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

1,4

1,0

0,5

4,6

5,8

7,3

08 Djurfoder

0,2

0,7

0,1

2,0

2,5

3,0

09 Diverse livsmedel

1,6

2,2

3,0

33,2

24,7

43,2

331,8

320,4

250,6

58,3

66,7

121,8

12 Tobak och tobaksvaror

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,4

0,2

0,5

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

0,0

0,0

0,1

5,7

1,9

2,5

346

337

275

144

147

220

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.4.d Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Island Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

24,2

12,9

9,4

0,0

0,0

0,0

1,6

4,1

2,1

0,8

0,8

0,4

0,0

0,0

0,0

1,6

1,7

1,2

78,0

80,1

72,4

1,0

1,0

0,8

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

45,1

50,3

54,3

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

6,2

7,5

6,5

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,2

0,1

10,0

11,7

10,4

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,6

1,1

2,0

21,3

23,6

15,6

08 Djurfoder

0,0

0,1

0,0

5,7

5,7

6,8

09 Diverse livsmedel

0,0

0,2

0,0

33,9

32,9

29,1

11 Drycker

0,3

0,8

2,6

5,6

5,8

2,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

1,2

1,9

1,5

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

4

Oljor och fetter

1,1

2,2

1,6

2,8

3,6

5,7

 

SUMMA

106

102

90

135

147

135

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

42


3.4.e Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Japan Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,1

Import (mkr)* 2010 0,1

Export (mkr) 2010

2011

2009

0,0

0,0

0,6

2011 0,1

01 Kött och köttvaror

0,0

0,3

0,0

25,4

21,4

3,5

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

2,2

2,1

0,6

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,4

0,4

1,6

1,8

6,5

14,0

04 Spannmål och varor därav

3,5

1,9

1,1

10,2

11,0

14,8

05 Frukt och grönsaker

1,5

1,4

1,0

4,0

13,4

11,8

06 Socker, sockervaror m.m.

2,4

3,0

0,7

0,4

0,4

0,2

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,7

1,0

1,0

6,8

9,6

8,2

08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

0,6

0,7

0,7

0,4

11,3

1,7

13,7

15,1

13,3

125,1

163,2

95,8

11 Drycker

2,7

1,7

1,8

8,4

4,8

6,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,2

0,2

0,2

32,9

24,3

28,6

 

SUMMA

26

26

21

218

269

185

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.4.f Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Kanada Produktgrupper enligt SITC

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

1,1

0,5

0,1

0,1

0,2

0,1

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel 11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,6

0,3

0,3

132,1

175,6

176,7

4,5

8,7

4,8

9,4

9,1

5,2

19,0

20,1

25,3

18,9

21,1

15,8

5,8

7,7

9,1

4,1

3,3

4,0

0,4

0,3

0,4

3,9

7,9

9,0

13,4

12,1

13,2

13,7

25,7

11,4

1,9

0,5

0,0

4,5

5,0

7,9

97,7

132,7

148,6

18,8

16,7

19,0

168,0

197,8

178,2

0,0

0,1

0,0

0,4

0,4

1,1

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

2,7

8,6

4,3

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,4

0,4

15,4

1,5

1,2

1,3

 

SUMMA

209

274

269

313

382

382

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

43


3.4.g Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Mexiko Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,0

Import (mkr)* 2010 0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 1,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

05 Frukt och grönsaker

3,7

3,4

4,1

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,5

0,3

0,0

0,0

0,0

45,0

73,8

143,9

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

2,4

1,8

1,2

09 Diverse livsmedel

0,2

0,5

1,0

4,0

1,7

1,5

35,5

33,3

49,2

136,0

146,8

102,3

12 Tobak och tobaksvaror

11 Drycker

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

1,5

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

 

SUMMA

86

112

199

142

151

106

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.4.h Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Norge Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

20,0

15,0

10,8

44,6

37,3

32,0

6,3

13,4

8,9

70,8

96,0

97,5

46,8

63,0

57,2

87,9

112,4

135,8

15 661,5

19 273,3

19 012,8

447,9

456,2

502,7

04 Spannmål och varor därav

85,7

98,4

78,8

1 274,6

1 294,6

1 386,6

05 Frukt och grönsaker

72,6

38,6

37,0

342,9

371,4

422,9

06 Socker, sockervaror m.m.

36,5

35,5

15,1

206,6

235,5

267,2

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

205,7

202,3

191,8

547,6

611,4

664,2

08 Djurfoder

476,5

473,0

476,6

370,3

421,6

436,3

09 Diverse livsmedel

212,4

292,5

238,9

756,3

794,8

875,6

95,9

82,2

92,4

271,6

348,2

368,6

3,6

2,8

7,7

386,8

415,4

506,4

11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

 

SUMMA

0,0

0,4

0,1

18,4

23,6

25,3

639,2

545,8

381,6

439,1

254,9

350,3

17 563

21 136

20 610

5 265

5 473

6 071

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

44


3.4.i Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Nya Zeeland Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker

2009

Import (mkr)* 2010

Export (mkr) 2010

2011

2009

2011

0,1

0,1

0,1

0,8

1,4

0,0

210,3

168,5

187,5

8,8

22,8

49,4

0,0

0,0

0,0

0,7

1,1

0,0

19,4

14,4

27,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

25,6

26,0

27,0

0,0

0,2

0,2

06 Socker, sockervaror m.m.

0,3

0,3

0,0

1,5

1,7

1,4

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,0

0,0

0,0

3,2

3,5

3,3

08 Djurfoder

0,0

0,4

1,2

0,1

0,1

0,1

09 Diverse livsmedel

0,3

0,1

0,1

5,7

1,4

6,3

37,6

52,0

68,3

15,0

11,8

10,2

12 Tobak och tobaksvaror

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

0,9

1,0

0,4

0,0

0,3

0,1

295

265

312

35

43

71

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.4.j Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Schweiz Produktgrupper enligt SITC

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,3

0,1

0,3

0,3

0,0

1,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,2

3,3

2,4

2,8

12,6

10,2

8,1

24,1

18,2

13,5

0,1

0,1

0,0

17,6

18,9

19,2

19,3

16,2

14,2

34,7

29,0

31,0

0,3

0,7

0,6

11,4

12,7

9,9

13,1

4,7

3,2

1,3

1,2

1,2

239,5

210,3

297,8

36,6

38,5

39,2

0,1

0,3

0,0

18,6

17,4

14,7

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

163,5

207,9

168,5

24,8

23,7

20,0

11 Drycker

09 Diverse livsmedel

5,2

6,2

10,4

34,0

49,5

27,7

12 Tobak och tobaksvaror

0,3

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,2

0,1

0,9

1,6

1,0

1,9

 

SUMMA

455

457

504

208

213

182

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

45


3.4.k Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Turkiet Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

2009 0,0

Import (mkr)* 2010 0,0

2011

2009

0,0

0,2

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,7

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

3,8

5,4

0,3

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

18,9

19,6

23,3

0,9

0,2

0,2

04 Spannmål och varor därav

28,8

28,7

23,4

8,4

8,1

5,6

283,4

291,2

283,0

3,6

6,1

9,4

4,1

5,0

7,6

0,1

0,1

0,2

10,2

17,6

14,0

4,8

4,8

5,8

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

0,0

0,1

0,0

0,2

5,3

19,6

34,8

38,4

32,4

7,2

7,1

4,9

11 Drycker

2,5

3,0

5,9

15,7

26,2

25,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,4

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

10,0

9,6

7,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

 

SUMMA

2,3

2,7

1,1

2,0

2,5

3,4

396

420

398

47

66

75

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.4.l Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med USA Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror

2009

Import (mkr)* 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

215,4

52,1

34,2

5,4

1,6

14,1

0,0

1,5

0,7

15,1

10,8

2,4

02 Mejeriprodukter och ägg

28,1

37,2

28,4

1,1

1,5

1,1

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

83,9

92,1

116,5

23,6

26,0

36,9

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

33,9

34,6

35,4

112,5

112,3

97,7

457,8

446,9

442,2

35,8

41,1

51,4

6,6

5,7

10,1

4,0

3,3

4,3

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

28,7

23,3

24,4

302,7

317,9

393,1

08 Djurfoder

17,3

14,7

20,1

9,5

7,4

12,5

09 Diverse livsmedel

173,1

204,0

220,1

346,6

289,7

308,4

11 Drycker

224,6

237,6

304,2

2 604,8

2 484,3

2 236,7

15,0

12,3

14,7

8,1

18,3

17,6

12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

 

SUMMA

4,8

1,8

0,7

0,0

0,0

0,0

56,5

43,1

14,6

28,0

27,5

34,6

1 346

1 207

1 266

3 497

3 342

3 211

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

46


3.5 Sveriges handel med övriga länder Tabell 3.5.a Sveriges handel med gruppen ”övriga länder” fördelad på produktgrupper enligt SITC Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg

2009

Import (mkr)* 2010

2011

0,9

1,1

1,3

488,6

439,8

3,0

0,1

Export (mkr) 2009 2010 2011 6,4

2,3

3,7

500,0

83,9

130,5

151,9

2,5

663,1

853,3

700,3

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

950,3

905,5

886,8

13,3

13,2

18,5

04 Spannmål och varor därav

217,8

254,6

266,2

278,7

608,0

453,5

1 770,8

1 807,2

1 847,6

41,8

162,1

133,3

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

78,0

56,1

159,9

3,9

80,6

54,7

2 301,3

2 751,2

3 647,1

36,2

51,7

56,3

08 Djurfoder

420,9

458,3

412,5

7,4

8,9

10,7

09 Diverse livsmedel

266,6

289,7

319,8

169,6

203,1

309,6

1 201,6

1 156,6

1 079,8

478,1

510,8

450,4

108,5

101,9

120,3

5,4

6,0

6,8

70,7

101,6

119,8

0,2

0,0

0,6

1 087,1

1 197,6

1 622,3

147,5

127,6

194,7

8 967

9 521

10 986

1 936

2 758

2 545

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

 

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

47


Tabell 3.5.b Sveriges viktigaste handelspartners i gruppen ”övriga länder” Avsändningsland Import (mkr)* 2011

Andel1 % Bestämmelseland

Export (mkr) 2011

Andel1 %

1 Brasilien

1 998

18,2 1

Egypten

246

9,7

2 Malaysia

1 491

13,6 2

Kina

244

9,6

3 Kina

804

7,3 3

Oman

196

7,7

4 Thailand

747

6,8 4

Nigeria

115

4,5

5 Sydafrika

712

6,5 5

Hongkong

102

4,0

6 Peru

474

4,3 6

Venezuela

94

3,7

7 Chile

422

3,8 7

Malaysia

91

3,6

8 Colombia

362

3,3 8

Saudiarabien

88

3,4

9 Argentina

333

3,0 9

Brasilien

88

3,4

10 Etiopien

317

2,9 10 Marocko

87

3,4

11 Kenya

307

2,8 11 Singapore

83

3,3

12 Costa Rica

297

2,7 12 Syrien

76

3,0

13 Indien

245

2,2 13 Sydafrika

70

2,8

14 Panama

231

2,1 14 Israel

64

2,5

15 Vietnam

228

2,1 15 Förenade Arabemiraten

59

2,3

16 Honduras

208

1,9 16 Taiwan

59

2,3

17 Marocko

163

1,5 17 Filippinerna

55

2,2

18 Israel

154

1,4 18 Indonesien

48

1,9

19 Nicaragua

133

1,2 19 Barbados

47

1,8

20 Uruguay

125

1,1 20 Jamaica

44

1,7

1 Andel av importen från respektive exporten till gruppen ”övriga länder”. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.c Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Brasilien Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

0,0

0,1

0,1

0,6

0,0

0,3

131,1

160,9

190,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

1,0

1,0

0,7

0,2

0,1

0,1

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

05 Frukt och grönsaker

37,1

55,2

21,6

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

31,9

19,8

39,9

0,1

0,2

0,5

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

811,9

1 002,2

1 319,4

0,2

0,7

1,5

08 Djurfoder

383,3

408,4

352,4

0,1

0,1

0,0

0,3

0,7

0,9

6,6

6,2

7,4

09 Diverse livsmedel 11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror

1,3

0,1

0,3

66,8

85,9

73,2

15,9

15,3

12,6

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

7,2

6,0

1,5

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

6,3

41,3

57,8

2,4

4,7

4,5

 

SUMMA

1 427

1 711

1 998

77

98

88

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

48


3.5.d Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Chile Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009 0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

18,4

20,8

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,0

9,0

8,6

0,0

0,0

0,0

0,3

0,4

0,3

0,6

44,9

0,2

121,4

118,0

113,5

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

1,1

0,3

0,1

0,2

0,2

0,1

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,7

0,6

0,4

6,8

5,8

8,2

309,6

289,8

278,0

27,5

24,9

29,7

12 Tobak och tobaksvaror

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

0,0

0,1

0,0

2,6

3,3

2,5

474

437

422

38

79

41

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.e Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Colombia Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,2

12,1

23,5

0,0

0,1

0,2

04 Spannmål och varor därav

0,2

0,3

0,5

0,0

0,0

0,0

05 Frukt och grönsaker

0,4

2,6

28,1

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

7,2

1,4

2,4

0,0

0,0

0,0

313,1

275,6

306,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

0,5

0,9

0,7

1,1

0,4

0,9

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

7,2

6,9

4,7

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

 

SUMMA

341

293

362

8

7

8

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

49


3.5.f Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Costa Rica Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,1

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

16,1

34,4

5,9

330,7

262,3

289,1

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

6,6

9,7

7,6

0,0

0,0

0,1

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

0,2

0,4

0,2

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

1,8

1,7

1,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

337

272

297

18

37

8

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.g Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Egypten Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

212,0

167,3

201,4

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

0,7

0,4

0,2

0,1

0,0

0,0

22,2

46,7

28,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

9,8

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,4

0,2

0,2

0,3

0,4

0,8

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,4

0,6

0,3

9,7

12,8

5,2

11 Drycker

3,1

4,1

4,0

0,0

1,0

0,3

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,2

0,3

0,2

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

1,5

0,4

0,6

6,4

6,8

28,4

 

SUMMA

29

53

34

229

188

246

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

50


3.5.h Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Etiopien Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

1,9

2,9

3,4

0,0

0,0

0,0

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,4

208,9

313,8

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

1,1

0,3

0,6

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

SUMMA

64

212

317

1

0

1

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.i Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Honduras Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

0,9

25,6

40,0

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152,0

147,8

208,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

4,7

5,8

4,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,2

0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

SUMMA

152

148

208

6

31

44

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

51


3.5.j Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Indien Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

4,5

4,7

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

17,0

22,1

27,6

0,1

0,0

0,0

05 Frukt och grönsaker

52,7

59,6

67,9

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

36,2

65,8

0,0

0,4

0,2

08 Djurfoder

4,8

12,0

12,8

0,2

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

2,7

6,8

9,8

0,0

0,2

0,0

06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m.

11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

 

SUMMA

0,3

0,4

0,2

4,1

6,4

8,9

26,8

22,9

32,3

0,2

0,3

0,1

4,4

6,0

19,9

0,0

0,0

0,0

9,3

1,8

3,8

0,7

0,7

1,8

161

172

245

5

8

11

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.k Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Israel Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

9,3

8,2

9,5

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

13,9

7,7

10,1

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

3,5

3,6

3,6

1,9

1,4

0,6

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

0,7

0,1

0,1

1,1

2,3

9,4

60,6

83,7

62,1

0,4

0,5

0,9

1,6

2,0

1,6

0,0

0,2

0,1

14,0

9,7

4,4

0,1

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,4

09 Diverse livsmedel

29,6

31,7

30,1

0,5

2,5

2,3

11 Drycker

26,1

39,5

43,1

55,3

46,7

33,2

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

12 Tobak och tobaksvaror 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

7,5

5,5

6,4

 

SUMMA

145

179

154

81

68

64

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

52


3.5.l Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Kenya Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,9

14,8

16,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

222,4

257,4

289,9

0,0

0,0

0,0

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

0,0

0,0

0,0

0,2

0,6

0,3

245

272

307

0

1

1

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.m Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Kina Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,6

0,8

0,5

7,9

2,6

0,5

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

6,6

1,3

21,0

436,3

420,1

453,9

1,9

2,6

0,5

18,7

23,9

23,2

8,5

13,9

20,9

183,8

179,6

206,6

26,4

143,5

114,9

8,3

10,4

6,0

1,3

2,0

2,3

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

8,4

8,2

6,8

7,7

14,0

17,4

08 Djurfoder

6,0

10,6

15,2

0,6

1,7

0,2

72,3

74,0

65,3

16,0

14,9

38,6

11 Drycker

09 Diverse livsmedel

3,2

1,4

1,8

7,5

21,3

6,6

12 Tobak och tobaksvaror

5,4

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

23,0

25,0

22,3

0,0

0,0

0,4

4,0

1,7

2,2

18,8

17,1

20,7

770

760

804

103

235

244

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter 4

Oljor och fetter

 

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

53


3.5.n Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Malaysia Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,0

Export (mkr) 2010

2011

2009

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

7,3

29,4

24,5

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

1,9

4,4

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,1

0,2

0,3

0,8

0,5

0,5

04 Spannmål och varor därav

0,2

0,0

0,0

3,6

2,7

3,3

05 Frukt och grönsaker

0,4

0,2

0,2

0,8

0,8

0,9

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

4,8

2,9

5,9

0,6

1,1

1,7

08 Djurfoder

0,4

0,5

0,5

2,6

3,1

3,1

09 Diverse livsmedel

5,3

6,3

8,5

3,2

4,4

8,3

11 Drycker

0,1

0,2

0,0

1,9

1,1

1,6

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,4

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

722,0

1 037,7

1 475,2

6,9

15,5

46,5

733

1 048

1 491

30

63

91

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.o Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Marocko Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

0,0

84,7

97,0

60,6

0,0

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

24,1

77,8

49,7

87,9

76,5

100,7

0,0

0,0

0,8

0,0

1,1

0,2

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,3

0,7

5,0

3,6

1,6

11 Drycker

0,0

0,1

0,0

16,2

11,9

10,8

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,1

16,8

12,0

22,0

 

SUMMA

173

175

163

62

108

87

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

54


3.5.p Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Oman Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

192,1

299,8

196,2

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 Frukt och grönsaker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

SUMMA

0

0

0

192

300

196

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.q Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Panama Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

0,0

10,5

13,9

300,2

321,4

230,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

11 Drycker

0,0

0,0

0,9

15,6

25,4

19,7

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

SUMMA

300

321

231

16

36

34

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

55


3.5.r Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Peru Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur

Import (mkr)* 2009 2010 0,0

0,0

2011

2009

0,0

0,0

Export (mkr) 2010 0,0

2011 0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

2,6

2,1

2,7

0,0

0,0

0,0

04 Spannmål och varor därav

2,1

1,5

2,7

0,0

9,8

0,0

21,7

21,3

31,9

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

212,4

309,7

436,2

0,0

0,1

0,4

05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09 Diverse livsmedel

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,8

11 Drycker

0,2

0,7

0,4

5,3

5,6

6,9

12 Tobak och tobaksvaror

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

239

336

474

5

16

8

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.s Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Sydafrika Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 Mejeriprodukter och ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

7,2

8,4

9,8

0,0

0,0

0,2

04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m.

0,0

0,0

0,0

23,0

16,3

31,5

56,5

67,8

75,0

5,1

5,8

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

0,0

0,1

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

6,3

3,8

3,0

0,0

0,0

0,1

08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

09 Diverse livsmedel 11 Drycker 12 Tobak och tobaksvaror

1,0

1,7

1,4

7,6

15,2

17,2

695,6

657,0

597,9

14,0

5,4

19,6

9,7

18,5

23,2

1,2

0,8

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,0

0,9

1,1

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,1

2,1

0,1

1,1

 

SUMMA

776

758

712

53

44

70

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

56


3.5.t Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Thailand Produktgrupper enligt SITC 00 Levande djur 01 Kött och köttvaror 02 Mejeriprodukter och ägg

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009 0,5

Export (mkr) 2010 0,0

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

137,2

135,6

148,5

0,0

0,3

1,1

0,1

0,1

0,1

21,2

8,4

10,7

03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m.

151,1

111,6

119,2

0,6

0,0

0,4

04 Spannmål och varor därav

111,4

130,5

123,0

0,1

0,2

2,3

05 Frukt och grönsaker

167,8

143,6

131,4

0,1

0,2

1,4

06 Socker, sockervaror m.m.

3,1

3,1

2,1

0,5

0,2

0,4

07 Kaffe, te, kakao, m.m.

9,1

12,2

14,9

0,0

0,0

1,6

08 Djurfoder 09 Diverse livsmedel 11 Drycker

14,9

15,8

16,3

0,2

0,1

0,1

135,7

147,1

178,3

0,8

1,4

1,5

12,3

11,7

12,2

5,1

8,8

10,6

12 Tobak och tobaksvaror

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,4

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,2

0,4

0,2

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

 

SUMMA

0,4

0,8

0,3

1,1

1,5

2,2

743

713

747

30

21

33

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

3.5.u Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel med Vietnam Produktgrupper enligt SITC

Import (mkr)* 2009 2010

2011

2009

Export (mkr) 2010

2011

00 Levande djur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 Kött och köttvaror

0,0

0,0

0,0

4,5

1,3

0,2

02 Mejeriprodukter och ägg 03 Fisk, kräft- och blötdjur m.m. 04 Spannmål och varor därav 05 Frukt och grönsaker 06 Socker, sockervaror m.m. 07 Kaffe, te, kakao, m.m. 08 Djurfoder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

118,4

118,1

83,3

1,4

0,3

0,0

6,8

5,9

7,4

0,0

0,0

0,0

22,5

23,8

48,6

0,0

0,0

0,0

0,5

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

47,5

58,8

78,8

0,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,9

1,3

09 Diverse livsmedel

2,5

3,2

6,6

0,8

0,8

0,9

11 Drycker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 Tobak och tobaksvaror

1,6

3,9

3,6

0,0

0,0

0,0

22 Oljefrön, oljehaltiga nötter

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Oljor och fetter

0,0

0,0

0,0

0,8

0,7

0,5

 

SUMMA

200

214

228

8

5

3

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

57


4 Fördelning på produktgrupper 4.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på produktgrupper Tabell 4.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på produktgrupper (fortsättning på nästa sida) Produktgrupper 00 Levande djur Ej varufördelad EU-handel 01 Kött och köttvaror

2009

Import (mkr) 2010 2011

3941

2271

1611

2009 1941

Export (mkr) 2010 2011 1601

1431

20

27

20

31

22

14

9 8161

9 8881

10 8101

1 9571

1 9541

1 8661

Nötkött

2 694

2 685

3 253

97

86

113

Griskött

2 923

2 903

2 982

522

542

453

353

340

433

8

9

12

1 302

1 261

1 161

116

157

153

175

181

186

87

89

96

1 970

2 025

2 324

1 031

968

920

398

493

471

96

103

120

Får-, lamm- och getkött Fjäderfäkött Övrigt kött, inklusive vilt Beredda köttprodukter Ej varufördelad EU-handel 02 Mejeriprodukter och ägg Mjölk, grädde, yoghurt m.m. Smör och andra smörfettsprodukter Glassvaror

6 799

7 054

1

1

7 286

1

3 130

1

1

3 234

3 1461

1 889

2 131

2 170

1 421

1 948

1 899

258

407

493

476

154

63

693

571

558

399

372

337

3 476

3 505

3 675

685

550

560

Ägg och äggalbuminer

287

272

239

117

164

220

Ej varufördelad EU-handel

197

168

149

32

48

68

Ost och ostmassa

03 Fisk, kräft- och blötdjur Fisk, kräft- och blötdjur Beredningar av fisk och kräftdjur m.m. Ej varufördelad EU-handel 04 Spannmål och varor därav

19 872

1

23 512

1

23 531

1

15 408

1

1

19 031

18 7551

17 425

21 037

21 016

14 260

17 748

17 218

2 188

2 246

2 284

1 046

1 167

1 170

259

229

231

102

117

367

4 8381

4 5091

4 9201

5 8881

6 1051

6 4211

Spannmål (exklusive ris)

410

474

801

1 398

1 639

1 835

Mjöl, gryn, malt m.m.

224

203

275

436

363

428

Ris

509

499

479

9

14

15

2 091

1 943

1 777

3 355

3 405

3 458

Okokt pasta

Bakverk och bröd m.m.

484

427

459

37

42

75

Övriga beredningar av spannmål och mjöl

972

830

895

534

511

460

Ej varufördelad EU-handel

148

132

235

119

131

150

1 Korrigerat värde redovisas för importen respektive exporten av produktgrupper enligt SITC För de mer detaljerade varugrupperna redovisas insamlade värden i denna tabell ”Ej varufördelad EU-handel” motsvarar SCB:s korrigering av handelsstatistiken för produktgrupperna på tvåställig SITC. Korrigeringen görs av SCB för att handelstatistiken ska täcka även den handel med andra EU-länder som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastat-urvalet eller som inte redovisat sin handel (svarsbortfall).

58


Tabell 4.1 Sveriges totala handel med jordbruksvaror och livsmedel fördelad på produktgrupper (fortsättning från föregående sida) Produktgrupper 05 Frukt och grönsaker Färska och kylda grönsaker Frysta grönsaker

2009

Import (mkr) 2010

2011

2009 2 6861

Export (mkr) 2010 2011

16 8331

16 5921

16 1781

2 8121

2 9151

3 713

4 096

3 635

289

286

291

635

567

520

304

317

315

Torkade grönsaker m.m.

230

229

227

45

63

75

Beredda potatisprodukter m.m.

901

775

772

279

253

244

Övriga beredningar av grönsaker

1 677

1 477

1 406

265

322

321

Färsk, kyld, torkad frukt och bär

6 071

6 159

6 123

714

633

564

721

639

684

266

380

410

Saft, sylt och marmelad

1 453

1 294

1 417

298

312

348

Övriga beredningar av frukt och bär

1 037

945

998

104

131

210

Fryst frukt och bär

396

411

397

122

115

136

06 Socker, sockervaror m.m.

Ej varufördelad EU-handel

2 3301

2 2011

2 1351

1 4361

1 2801

1 0971

Socker, melass och honung

804

818

778

902

719

529

1 424

1 296

1 277

486

508

524

102

86

80

48

54

43

Sockerkonfektyrer Ej varufördelad EU-handel 07 Kaffe, te, kakao m.m. Kaffe och kaffeersättningar

7 689

1

3 180

3 972

9 012

1

3 313

1

1

3 533

3 7451

5 219

1 035

1 085

1 394

Choklad och kakaoberedningar

2 305

2 163

2 239

1 974

2 127

2 020

Te, kakao och kryddor

1 185

1 379

1 364

261

279

268

169

175

190

44

42

63

Ej varufördelad EU-handel 08 Djurfoder Ej varufördelad EU-handel 09 Diverse livsmedel Soppor, såser och buljonger

3 451

1

3 097

1

95 6 367

1

112 6 080

1

1 765

1 694

3 298

1

116 6 292

1

997

1

24 5 717

1

1

1 174

1 2271

23

43

1

6 001

6 6331

1 667

1 043

1 079

1 063

Margarin och annat matfett

513

438

465

1 606

1 655

1 962

Beredningar av spannmål, mjöl m.m.

850

723

700

462

400

472

3 008

2 952

3 184

2 477

2 687

2 955

Övriga livsmedel Ej varufördelad EU-handel 11 Drycker

231

274

276

129

180

181

8 7771

8 3841

8 5081

6 4251

6 3291

6 1411

Starksprit

1 568

1 573

1 407

5 007

4 788

4 336

Vin

4 945

4 658

4 665

153

125

137

Övriga drycker med alkohol Drycker utan alkohol Ej varufördelad EU-handel 12 Tobak och tobaksvaror Ej varufördelad EU-handel 22 Oljeväxtfrön, oljehaltiga nötter Ej varufördelad EU-handel 4

6 838

1

Oljor och fetter Ej varufördelad EU-handel SUMMA

925

857

964

865

940

1 147

1 140

1 115

1 278

349

457

486

199

180

194

50

19

35

1 288

1

1 276

1

15 546

24 694

1

1

15 4 893

1

19 5 005

1

1 536

1

16 898

1

23 6 238

1

507

1

6 123

1

6 2 294

1

1

559

6001

4

1

1

195

1401

6

3

2 038

1

2 3541

59

65

45

13

21

26

93 0421

96 2071

100 8031

50 0761

54 4061

55 1821

1 Korrigerat värde redovisas för importen respektive exporten av produktgrupper enligt SITC För de mer detaljerade varugrupperna redovisas insamlade värden i denna tabell ”Ej varufördelad EU-handel” motsvarar SCB:s korrigering av handelsstatistiken för produktgrupperna på tvåställig SITC. Korrigeringen görs av SCB för att handelstatistiken ska täcka även den handel med andra EU-länder som bedrivs av företag som inte ingår i Intrastat-urvalet eller som inte redovisat sin handel (svarsbortfall).

59


4.2 Sveriges handel med levande djur (SITC 00) Tabell 4.2.a Sveriges handel med levande djur fördelad på ländergrupper Ländergrupper EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder Övriga länder SUMMA

Import (mkr)* 2009 2010 131,0

1

143,4

1

2011

2009

104,7

135,1

1

1

Export (mkr) 2010 114,1

1

2011 87,01

0,1

0,1

0,0

1,2

3,4

3,4

262,0

82,1

55,0

51,2

40,3

48,9

0,9

1,1

1,3

6,4

2,3

3,7

394

227

161

194

160

143

1 Korrigerat värde för handeln med EU för företag som inte ingår i Intrastat-urvalet samt för svarsbortfall. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

Tabell 4.2.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med levande djur Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Export (mkr) 20112 insamlat

1 USA

34,2 1

Danmark

32,8

2 Tyskland

29,2 2

Norge

32,0

3 Storbritannien

22,6 3

Tyskland

26,0

4 Danmark

11,8 4

USA

14,1

5 Norge

10,8 5

Nederländerna

5,0

6 Island

9,4 6

Litauen

3,7

7 Nederländerna

9,2 7

Finland

3,4

8 Frankrike

5,5 8

Ryssland

3,4

9 Italien

2,8 9

Pakistan

3,0

10 Tjeckien

2,0 10 Mexiko

1,0

1 Ej länderfördelad import av levande djur från EU: 20 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 14 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse för svensk import.

60


Tabell 4.2.c Sveriges handel med levande djur fördelad på varugrupper Varugrupper – levande djur

Kvantitet (styck) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Levande djur Hästar, åsnor, mulor och mulåsnor Nötkreatur och övriga oxdjur Svin Får och getter Fjäderfä Övriga levande djur Ej varufördelad EU-handel

*

*

*

394

227

161

1 347

767

596

276,2

98,5

53,3

1

2

0

0,0

0,0

0,0

219

269

245

1,2

1,8

1,4

0

0

0

0

0

0

355 826

290 210

245 040

26

32,5

28,0

28 957

23 827

21 189

69,6

66,6

57,9

-

-

-

20

27

20

*

*

*

194

160

143

1 316

1 014

469

62,5

39,7

42,0

723

319

440

10,4

5,9

8,3

13 720

19 342

16 422

27,8

30,5

26,5

2

0

EXPORT Levande djur Hästar, åsnor, mulor och mulåsnor Nötkreatur och övriga oxdjur Svin Får och getter

1

0,0

0,0

0,0

Fjäderfä

3 080 611 2 384 033 1 914 101

46,1

48,2

39,5

Övriga levande djur

1 157 377 1 273 581 1 437 441

15,7

13,9

13,0

31

22

14

Ej varufördelad EU-handel

-

-

61

-


4.3 Sveriges handel med kött och köttvaror (SITC 01) Tabell 4.3.a. Sveriges handel med kött och köttvaror fördelad på ländergrupper Ländergrupper

Import (mkr)* 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Export (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

Nötkött EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

2 443,3

2 471,6

2 995,5

92,6

75,5

94,4

0,0

0,0

0,0

2,2

3,9

4,1

14,5

7,3

7,3

2,1

5,1

10,8

Övriga länder

236,3

206,1

249,7

0,4

1,9

4,1

DELSUMMA

2 694

2 685

3 253

97

86

113

2 917,2

2 895,6

2 975,4

317,0

295,1

209,4

0,5

0,0

0,0

65,5

65,0

47,4

Griskött EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

3,9

5,7

3,5

87,3

105,6

102,7

Övriga länder

1,7

1,9

3,2

51,4

76,0

93,5

2 923

2 903

2 982

522

542

453

194,9

201,7

263,0

6,8

6,7

5,3

DELSUMMA Får-, lamm- och getkött EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127,4

110,6

140,9

1,4

2,7

6,4

Övriga länder

30,9

27,4

29,5

0,0

0,0

0,0

DELSUMMA

353

340

433

8

9

12

1 297,8

1 256,9

1 157,9

77,0

101,5

98,4

0,6

0,4

0,1

3,6

0,8

2,8

Övriga OECD-länder

Fjäderfäkött EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland Övriga OECD-länder

0,0

0,0

0,0

7,2

7,8

7,4

Övriga länder

3,6

3,3

2,8

28,5

46,9

44,2

1 302

1 261

1 161

116

157

153

92,1

115,6

134,5

68,5

64,0

61,9

DELSUMMA Övrigt kött, inklusive vilt EU-27

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga OECD-länder

Övriga CÖE-länder + Ryssland

70,1

57,9

44,2

18,7

24,6

30,6

Övriga länder

10,0

7,8

7,2

0,0

0,0

2,9

DELSUMMA

175

181

186

87

89

96

1 752,0

1 813,6

2 104,5

996,6

931,6

884,8

8,0

8,4

6,5

6,2

6,0

1,7

Beredda köttprodukter EU-27 Övriga CÖE-länder + Ryssland

4,4

10,1

5,5

24,5

24,6

26,2

Övriga länder

Övriga OECD-länder

206,0

193,3

207,6

3,6

5,7

7,2

DELSUMMA

1 970

2 025

2 324

1 031

968

920

398

493

471

96

103

120

9 816

9 888

10 810

1 957

1 954

1 866

Ej varufördelad EU-handel SUMMA

* Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

62


Tabell 4.3.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med kött och köttvaror (fortsättning på nästa sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Nötkött

Export (mkr) 20112 insamlat

Nötkött

1 Irland

886,7

1 Finland

61,2

2 Nederländerna

748,7

2 Danmark

15,9

3 Tyskland

495,7

3 Norge

10,5

4 Polen

279,4

4 Tyskland

4,6

5 Danmark

218,6

5 Ryssland

4,1

6 Brasilien

134,2

6 Italien

3,5

7 Uruguay

109,1

7 Estland

2,1

8 Finland

105,0

8 Nederländerna

2,0

9 Litauen

62,8

9 Singapore

1,9

10 Storbritannien

49,2 10 Lettland

Griskött

1,5

Griskött

1 Danmark

1 344,2

2 Tyskland

984,4

2 Nya Zeeland

49,4

3 Polen

266,3

3 Ryssland

47,4

4 Nederländerna

141,0

4 Hongkong

38,2

5 Finland

101,2

5 Danmark

25,9

6 Italien

81,8

6 Norge

19,9

7 Spanien

23,4

7 Sydkorea

18,9

8 Ungern

12,0

8 Italien

15,5

9 Irland

11,7

9 Singapore

15,0

10 Norge

1 Polen

3,5 10 Taiwan

Får-, lamm och getkött

111,9

13,4

Får-, lamm- och getkött

1 Nya Zeeland

136,9

1 Norge

6,4

2 Irland

100,4

2 Finland

4,9

3 Nederländerna

51,5

3 Danmark

0,3

4 Danmark

37,4

4 Nederländerna

0,1

5 Tyskland

35,4

6 Belgien

28,8

7 Chile

15,0

8 Argentina

8,1

9 Storbritannien

4,9

10 Uruguay

4,7

1 Ej länderfördelad import av kött och köttvaror från EU: 471 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 120 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

63


Tabell 4.3.b Sveriges viktigaste handelspartners i handeln med kött och köttvaror (fortsättning från föregående sida) Avsändningsland

Import (mkr)* Bestämmelseland 20111 insamlat

Fjäderfäkött

Export (mkr) 20112 insamlat

Fjäderfäkött

1 Danmark

758,0

1 Danmark

71,1

2 Nederländerna

167,9

2 Malaysia

24,5

3 Tyskland

109,8

3 Hongkong

16,8

4 Frankrike

26,7

4 Tyskland

13,0

5 Lettland

24,9

5 Norge

7,4

6 Finland

21,1

6 Estland

4,5

7 Portugal

15,3

7 Finland

3,9

8 Storbritannien

9,4

8 Tjeckien

3,2

9 Slovenien

7,5

9 Ryssland

2,8

5,8 10 Nederländerna

2,2

10 Litauen Övrigt kött, inklusive vilt

Övrigt kött, inklusive vilt

1 Finland

46,2

1 Finland

49,6

2 Nya Zeeland

43,3

2 Norge

28,6

3 Danmark

24,7

3 Tyskland

6,8

4 Nederländerna

18,0

4 Belgien

2,7

5 Tyskland

16,4

5 Ghana

2,1

6 Belgien

16,1

6 Schweiz

1,9

7 Brasilien

7,2

7 Estland

0,7

8 Frankrike

3,7

8 Nederländerna

0,6

9 Lettland

2,6

9 Liberia

0,6

10 Estland

2,2 10 Danmark

Beredda köttprodukter

0,5

Beredda köttprodukter

1 Danmark

827,0

1 Finland

233,2

2 Tyskland

579,9

2 Danmark

210,5

3 Thailand

148,5

3 Belgien

116,2

4 Belgien

141,2

4 Storbritannien

108,0

5 Italien

126,0

5 Tyskland

60,2

6 Nederländerna

72,6

6 Spanien

40,3

7 Irland

61,0

7 Italien

34,5

8 Frankrike

58,9

8 Norge

24,9

9 Finland

54,8

9 Polen

17,3

10 Brasilien

49,0 10 Tjeckien

12,3

1 Ej länderfördelad import av kött och köttvaror från EU: 471 mkr. 2 Ej länderfördelad export till EU: 120 mkr. * Importen från EU redovisas efter varornas avsändningsland och inte efter varornas ursprungsland. Detta beror på att uppgift om ursprungsland saknas för de varor som importerats från EU. Det betyder att importstatistiken ger en något bristfällig bild av olika länders betydelse i svensk import.

64


Tabell 4.3.c Sveriges import av kött och köttvaror fördelad på varugrupper Varugrupper – kött och köttvaror

Kvantitet (ton) 2009 2010 2011 insamlat insamlat insamlat

2009 insamlat

Värde (mkr) 2010 2011 insamlat insamlat

IMPORT Nötkött

*

*

*

2 694

Hela, halva och fjärdedelskroppar

6 233

2 427

7 718

Styckat kött med ben

2 553

3 443

4 582

Benfritt kött

2 685

3 253

203,6

72,4

255,8

140,3

123,2

172,4

58 133

65 900

66 345

2 318,2

2 460,7

2 801,7

Tunga, lever m.m.

158

161

192

4,3

4,1

5,7

Saltat, torkat eller rökt kött

362

305

209

27,8

24,5

17,0

Griskött Hela och halva kroppar Skinka och bog med ben

*

*

*

2 923

2 903

2 982

218

267

446

11,0

8,2

14,1

3 689

2 889

2 544

122,8

75,9

69,2

71 727