Page 7

Innehåll 1

2

3

4

5

Uppdraget ................................................................................................................ 9 1.1

Regeringens uppdragsbeskrivning .................................................................... 9

1.2

Tolkningen av uppdraget ................................................................................ 10

1.3

Genomförande ................................................................................................ 12

1.4

Målgrupp ........................................................................................................ 13

Bakgrund ............................................................................................................... 14 2.1

Styrmedel ........................................................................................................ 14

2.2

Arbetsmaskinernas antal, användning och klimatpåverkan ........................... 17

2.3

Klimatnytta för biodrivmedel ......................................................................... 18

2.4

Kostnader för respektive konvertering ........................................................... 19

2.5

Hinder för efterkonvertering av arbetsmaskiner ............................................. 20

2.6

Regelverk för efterkonvertering av arbetsmaskiner ....................................... 22

Förslag till utformning av en omställningspremie ............................................ 25 3.1

Premiens storlek ............................................................................................. 25

3.2

Aktuella arbetsmaskiner ................................................................................. 25

3.3

Aktuella bränslen ............................................................................................ 26

3.4

Definition av efterkonvertering ...................................................................... 27

3.5

Villkor............................................................................................................. 28

3.6

Stödsystem ...................................................................................................... 29

3.7

Hänsyn till EU:s bestämmelser om statliga stöd ............................................ 31

3.8

Författningsändringar och tidsuppskattning ................................................... 32

Konsekvensbedömning av förslaget .................................................................... 35 4.1

Potential i antal efterkonverterade arbetsmaskiner ......................................... 35

4.2

Klimatnytta ..................................................................................................... 35

4.3

Arbetstillfällen på landsbygden ...................................................................... 36

4.4

Ekonomiska konsekvenser för enskilda ......................................................... 36

4.5

Ekonomiska konsekvenser för berörda myndigheter ..................................... 37

Avslutande kommentarer .................................................................................... 38

Referenser...................................................................................................................... 40 Begreppsordlista ........................................................................................................... 42 Bilaga 1 .......................................................................................................................... 43 8

ra11_11  

This is the description