Page 44

Subventioneringen av diesel (återbetalningen av CO2-skatten) kom till för att stärka konkurrenskraften i jord- och skogsbruket gentemot internationell konkurrens. Tyvärr har effekten blivit att den fungerat som en bromskloss i utvecklingen av alternativa bränslen i jord- och skogsbruk. Det har helt enkelt varit mycket svårt att få fram alternativa bränslen som ekonomiskt kan hävda sig mot den från skatt subventionerade dieseln. De hinder som är förknippade med efterkonvertering i arbetsmaskiner är förutom bränsleekonomin, huvudsakligen avsaknad av tekniska lösningar, avsaknad av regelverk för typgodkännande, svårigheter att uppfylla EU:s emissionskrav (problem med oönskade ämnen i emissionerna), samt problem med garantier för arbetsmaskiner som efterkonverteras. Det är viktigt att efterkonverteringen i sig håller tillräckligt hög teknisk kvalitet för att både klara emissions- och garantikrav. De bränslen som i dagsläget är tekniskt mest intressanta att efterkonvertera till är RME och biogas (metandiesel-teknik). Andra icke-fossila bränslen till arbetsmaskiner som på sikt skulle kunna bli intressanta är flytande biogas, DME och syntetisk diesel från ickefossila råvaror (exempelvis svartlut). Dessa bränslen är dock fortfarande på utvecklingsstadiet och inte kommersiellt tillgängliga idag. RME RME har fördelen att själva efterkonverteringen är ett relativt litet ingrepp i motorn. Samtidigt kan klimatnyttan sammantaget bli liten (beroende på produktionssystem) och det kan bli problem att uppfylla framtida utsläppskrav inom EU. För att åstadkomma driftsäkerhet och klara garantikrav från maskintillverkare med mera är det viktigt att själva bränslet är kvalitetsklassat enligt certifieringsnorm. Detta är knappast möjligt att klara av genom ”hemmaproduktion” av RME på den egna gården. Då är risken stor att det bland annat blir ofullständig förestring i bränslet och glycerolspill förstör motorn på sikt. I skogsbruket (där det blir mycket bränslelagring i ovanjordstankar och andra provisoriska lösningar) kan det bli problem med mikrobiell tillväxt i RMEbränsle redan vid låginblandning i vanlig diesel. I jordbruket klaras den mikrobiella tillväxten av genom att lagra RME i kondenssäkra tankar som inte utsätts för solljus. I jordbruket finns också erfarenheter av problem med att RME löser ut avlagringar i tidigare dieseltankar. Dessa problem kan dock erfarenhetsmässigt klaras av genom tätare filter- och oljebyten.

44 44

ra11_11  

This is the description