Page 40

Referenser Litteratur Biogas Syd. Biogasdrivna Dual Fuel-traktorer i lantbruk, entreprenad och kommuner. – En förstudie. Malmö 2009. Börjesson P, Tufvesson L och Lantz M (2010). Livscykelanalys av svenska biodrivmedel, rapport nr 70, Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola, Lund. EG 97/68 (arbetsmaskiner). Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasoch partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (arbetsmaskindirektivet). EG 2003/37 (traktorer). Europaparlamentets och rådets direktiv av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG (traktordirektivet). EG 2008/C 82/01 Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd. EG 2007/1535 Kommissionens förordning av den 20 december 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter. EG 2006/1998 Kommissionens förordning av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. EG 2008/800 Kommissionens förordning av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning). Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2007:43 (ändrad genom SJVFS 2010:56). Jordbruksverket. Energikartläggning av de areella näringarna, regeringsuppdrag Jo 2009/1596, Jordbruksverkets rapport 2010:16. JTI. En förstudie för en teknikupphandling i jordbruksbranschen. N Brown, O Pettersson, H Westlin. Uppdragsrapport till Energimyndigheten, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Uppsala 2009. Regeringens proposition 2009/10:41 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010. SFS 1998:1707 Lag om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner SFS 1998:1709 Förordning om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner. 40 40

ra11_11  

This is the description