Page 37

Dagens ekonomiska förhållanden för jord- och skogsbrukare medför att användning av RME är dyrare än användning av diesel. Om dessa förhållanden består så kommer bränslekostnaderna för den enskilde maskinägaren som efterkonverterar till RME att öka (förutsatt att bränsleanvändningen verkligen skiftar).

4.5

Ekonomiska konsekvenser för berörda myndigheter

Eftersom det endast är ca 350 arbetsmaskiner som kan bli beviljade pengar för efterkonvertering med omställningspremien har utgångspunkten varit att stödsystemet ska utformas på enklast tänkbara sätt. Jordbruksverket föreslås ta emot ansökningar, handlägga och utbetala. För att kunna göra det krävs ett uppbyggt it-system där uppgifter kan lagras inför utbetalningen. Efter diskussioner med it-förvaltare på Jordbruksverket bedöms det bäst att it-systemet utformas till ett minimum för att hålla kostnaderna rimliga i förhållande till antalet förväntade ärenden. Ett sådant enkelt itsystem kan bli en påbyggnad av nuvarande it-strukturen GERD inom Jordbruksverket. För själva uppbyggnaden bedöms 50 systemutvecklingstimmar som en rimlig tidsåtgång. Ett enkelt it-system kommer att kräva något mer manuell hantering. En rimlig ansats kan vara 2,5 timmars verksamhetstid per ärende för själva handläggningen (vilket även inkluderar beslut, verifikationsunderlag och utbetalning). Därtill uppskattas att 80 timmars verksamhetstid behövs vid införandet av stödet på Jordbruksverket. Med antagande om kostnaderna 850 kr/timme för systemutvecklingsarbetet, 525 kr/timme för verksamhetstiden, samt max 160 ärenden uppgår kostnaderna för Jordbruksverket till ca 300 000 kr. Därtill behövs ca 50 000 kr för annonsering i lantbrukspressen för att marknadsföra stödet. Sammanlagt behöver alltså Jordbruksverket ca 350 000 kr för införandet, handläggningen och marknadsföringen av omställningspremien. Arbetsinsatsen för Transportstyrelsen är till en början helt beroende på i vilken omfattning stödet kommer att nyttjas. Till en början handlar det för Transporstyrelsen om att varje ansökan resulterar i ett dispensärende. Dessa ärenden kommer att bli relativt tidskrävande, åtminstone till en början innan man har kommit fram till rätt formaliteter och tillvägagångssätt. Det är mycket svårt att bedöma hur många timmar som kommer att behövas för varje ärende men storleksordningen 50-100 timmar per ärende är rimligt inledningsvis. Tidsåtgången för dessa dispensärenden kommer sedan att minska successivt när flera liknande ärenden har behandlats. I ett senare skede när ändringen av förordningen (1998:1709) beslutats kommer mycket tid att behöva läggas på att ta fram nya föreskriftsregler. Jordbruksverket har vid konsekvensbedömningarna förutsatt att regeringen tillför Jordbruksverket och Transportstyrelsen de nödvändiga pengarna för omställningspremiens administration och införande. Om regeringen avser att finansiera myndigheternas kostnader genom att ta en del av de 18 miljoner kronor som avsatts för omställningspremien så påverkar det förstås konsekvensbedömningarna i motsvarande grad.

37 37

ra11_11  

This is the description