Page 33

med alternativa bränslen om dessa inte faller inom EG-typgodkännande, så bör denna förordning ändras så att kontrollerade system som använder förnybara bränslen också kan godkännas inom nationella system. En motsvarande reglering finns inom förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening och har gett stöd till Transportstyrelsen att utfärda undantagsregler för efterkonverteringssystem för drift med etanolbränslen. Innan en ändring av förordningen är införd är det endast möjligt att godkänna ändrade fordon genom enskilda undantag (dispenser). Beroende på hur hänsynen till EU:s statsstödsregler hanteras påverkas tidsplanen för departementens arbete med införandet och en ny förordning. En notifiering av ett nytt statsstöd kan ta mellan 2-18 månader, beroende på EU-kommissionens syn på stödet. En rimlig tidsuppskattning för införandet av omställningspremien på Jordbruksverket kan vara ungefär tre månader, förutsatt att it-uppbyggnaden av stödsystemet högprioriteras bland annat systemutvecklingsarbete. I dessa tre månader ingår planering, kravspecifikation, it-uppbyggnad, testning och införande, samt parallellt en utbildning av handläggare.

3.8.1

Författningsförslag

Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner att en till paragraf 3 b § tillkommer med följande lydelse, Föreslagen lydelse i ny paragraf

3 b § Trots kraven i 3 § och 3 a § får Transportstyrelsen meddela ytterligare föreskrifter i fråga om föroreningar i avgaserna som särskilt uppkommer vid drift med andra bränslen än bensin eller dieselbrännolja.

Nuvarande lydelse i 3 § och 3 a §

Avgasreningskrav 3 § För att en mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg skall få släppas ut på marknaden skall motorn uppfylla kraven i bilaga 1 och omfattas av ett giltigt EG-typgodkännande som tillåter användning i maskinen. Detsamma gäller motorer som släpps ut på marknaden utan att vara installerade i en sådan maskin samt hjälpmotorer som monteras i fordon avsedda för passagerar- eller godstransport på väg.

33 33

ra11_11  

This is the description

ra11_11  

This is the description