Page 30

stödsökaren inte med säkerhet kan veta på förhand om stödet kommer att beviljas. Detta borde dock kunna undanröjas med förhandsbesked i det enskilda fallet. Det bedöms inte som tidsmässigt möjligt eller ekonomiskt rimligt att bygga upp en ITstruktur för att möjliggöra elektronisk ansökan för omställningspremien. För enkelhets skull föreslås inga ansökningsperioder. Ansökan sker istället löpande för de åtgärder som skett under perioden för omställningspremien (åren 2011-2014). Att samordna utförare av teknisk utveckling, montering och emissionstestning av ny konverteringsutrustning kan bli en organisatoriskt tungrodd arbetsuppgift för stödsökaren. Möjligen borde därför även konsulter beredas möjligheten att söka omställningspremien som ombud till den enskilde maskinägaren.

3.6.2 Handläggning Vid handläggningen granskar Jordbruksverket ansökningsuppgifterna och att fakturor är rimliga i förhållande till den investering eller det arbete som är utfört. Fakturorna ska också stämma överens med betalningsunderlag. De genomförda åtgärderna ska slutligen överensstämma med syftet med omställningspremien som då finns specificerad i en egen förordning. Vid handläggningen granskar även Jordbruksverket att protokoll från registreringsbesiktningen (som berör emissionstester) är godkända för de fall där nytt typgodkännande krävs (metan-diesel och ED95). Viss kommunicering med Transportstyrelsen kommer att behöva ske för uppgifter och registrering av själva maskinerna. Denna kommunikation föreslås i möjligaste mån ske manuellt mellan myndigheterna eftersom en uppbyggnad för IT-kommunikation mellan myndigheter bedöms som alltför komplicerad22.

3.6.3 Utbetalning Utbetalning kan ske för åtgärdernas kostnader upp till maxbeloppet 200 000 kr/arbetsmaskin. I samband med utbetalningen får stödsökaren ett kombinerat beslut för både beviljandet av stödet som sådant och själva utbetalningen.

3.6.4 Kontroll Kontroll av tekniskt korrekt utförd efterkonvertering utförs genom att Jordbruksverket vid handläggningen granskar protokoll från registreringsbesiktningen avseende provningsresultat från emissionstester genomförda av ackrediterade provningslaboratorier. Detta gäller för konvertering som kräver nytt typgodkännande. För efterkonvertering av redan typgodkänd konverteringsutrustning föreslås ingen extra kontrollåtgärd. Kontroll av själva handläggningen på Jordbruksverket föreslås ske av annan handläggare på Jordbruksverket.

3.6.5 Marknadsföring För att en omställningspremie ska kunna bli framgångsrik krävs viss marknadsföring. Förutom att ta upp stödet i Jordbruksverkets nyhetsbrev om stöd, på Jordbruksverkets 22

Barbro Ljungqvist och Anders Håkansson, it-förvaltare på Jordbruksverket, muntligt 2011-02-22.

30 30

ra11_11  

This is the description