Page 29

ska villkoras med en liknande femårsregel måste därför mer arbete göras för att utreda kontrollåtgärder och avgränsningar. Jordbruksverket har också övervägt att villkora omställningspremien med krav på återrapportering av erfarenheter med nya bränslen eller prioriteringsvillkor som säkerställer att arbetsmaskiner med längre återstående driftstid prioriteras före maskiner med kortare återstående driftstid. Verket har dock bedömt att sådana villkor står i strid med regeringens uttalade ambition om ett administrativt enkelt stöd som riktar sig brett till landets maskinägare inom jord- och skogsbruk.

3.6

Stödsystem

Jordbruksverket föreslår följande stödsystem för omställningspremien till jord- och skogsbrukets maskinägare: Jordbruksverket ansvarar för stödsystemet. Omställningspremien utformas som ett investeringsstöd där stödsökaren i efterhand får utbetalt för 100 % av kostnaderna för efterkonvertering upp till föreslaget maxbelopp på 200 000 kr/arbetsmaskin. Stödsökaren ansöker på blankett och bifogar fakturor för sina utlägg. Vid handläggningen kommunicerar Jordbruksverkets handläggare nödvändiga uppgifter med Transportstyrelsen. Efter granskning av ansökan och fakturor betalar Jordbruksverket ut omställningspremien. Kontrollen av själva efterkonverteringen föreslås ske genom granskning av besiktningsprotokoll vid Jordbruksverkets handläggning. För att marknadsföra en eventuell omställningspremie bedöms annonsering i lantbruksoch skogsbrukspressen kunna komplettera Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens inarbetade kanaler (nyhetsbrev, hemsidor med mera). Jordbruksverket har haft som utgångspunkt att stödsystemet ska vara enklast tänkbara, både för stödsökare och för myndigheter. Eftersom Jordbruksverket redan handlägger omfattande antal stöd och miljöersättningar till jordbruket finns både erfarenheter, uppbyggda IT-system och befintliga kommunikationskanaler för detta. Därför föreslås att Jordbruksverket ansvarar för stödsystemet. Viss påbyggnad av befintlig IT-struktur kommer dock att behöva göras för att kunna handlägga och utbetala omställningspremien, men i förhållande till att bygga upp ett helt nytt IT-system på en annan myndighet är det ändå relativt små åtgärder.

3.6.1 Ansökan Stödsökarna skickar i samband med ansökan in fakturor, betalningsunderlag och i förekommande fall registreringsbesiktningsprotokoll och får betalt (100 %) för upp till maxbeloppet 200 000 kr/arbetsmaskin. Vid ansökan fyller stödsökaren i ansökningsblankett och bifogar fakturor, betalningsunderlag och protokoll från registreringsbesiktning (om nytt typgodkännande krävs) och skickar ansökan till Jordbruksverket. Stödsökaren får betalt (100 %) för sina kostnader upp till maxbeloppet. Detta tillvägagångssätt bör förenkla för stödsökaren, samt förkorta handläggningstiden jämfört med en stödutformning med skilda ansökningsförfaranden för först stödet och sedan för utbetalningen. Nackdelen är att 29 29

ra11_11  

This is the description