Page 26

ska fortsatt vara kompressionständ och i förekommande fall uppfylla garantikraven från maskintillverkaren För att inte onödigtvis utesluta vissa typer av arbetsmaskiner föreslår Jordbruksverket att samtliga maskintyper som omfattas av EU:s regelverk för arbetsmaskiner20 (det vill säga arbetsmaskiner med effekter mellan 19 – 560 kW) även ska kunna omfattas av en omställningspremie. För att underlätta den administrativa hanteringen för registrering och kontroll föreslås dock att endast de arbetsmaskiner som finns registrerade i trafikregistret kan omfattas av omställningspremien. På så vis faller visserligen en del arbetsmaskiner utanför stödet. Det beror på att det är strikt reglerat vilka fordon och arbetsmaskiner som får registreras. När det gäller maskiner inom jord- och skogsbruk är det framförallt skördemaskiner som hamnar utanför. Traktorer och skotare däremot är nästan uteslutande registrerade. I den mån det förekommer lastmaskiner inom jord- och skogsbruk så är dessa representerade till omkring 20 till 30 procent medan grävmaskiner är helt utanför registret. Fördelen med att undvika uppbyggnad av nya register och den omfattande administrationen som krävs för detta på Transportstyrelsen bedöms ändå överväga nackdelen av att utesluta vissa skördemaskiner, grävmaskiner och vissa lastmaskiner inom jord- och skogsbruk från omställningspremien. Jordbruksverket bedömer det som viktigt att även den efterkonverterade motorn fortsätter att vara kompressionständ. Att bygga om dieselmotorer till gnisttända motorer med lägre verkningsgrad kan knappast ligga i vare sig statens eller någon maskinägares intresse. För att inte försämra för maskinägarna är det även viktigt att den efterkonverterade arbetsmaskinerna i förekommande fall, klarar garantikraven från maskintillverkarna.

3.3

Aktuella bränslen

Jordbruksverket föreslår RME, biogas (med metan-diesel-teknik) och ED95 som lämpliga icke-fossila bränslen att efterkonvertera arbetsmaskiner i jord- och skogsbruk till. Andra icke-fossila bränslealternativ bedöms inte vara tekniskt tillgängliga för regeringens omställningspremie som är planerad till perioden 2011-2014. Endast de bränslen som inom perioden 2011-2014 är, eller bedöms bli, tekniskt tillgängliga kan inkluderas i omställningspremien. Med tekniskt tillgängliga menas att bränslena antingen ska vara möjliga att skaffa via allmänna distributionskanaler (tankstationer, tankbilar eller gasnät med tankstation) eller möjliga att tillverka småskaligt för försörjning av egna arbetsmaskiner. Bedömningsmässigt är då varken DME eller olika typer av syntetisk diesel på icke-fossil bas tekniskt tillgängliga under perioden och faller därför utanför omställningspremien. RME och biogas (med metan-diesel-teknik) bedöms däremot som tekniskt tillgängliga och möjliga att omfattas av omställningspremien. Eftersom det krävs en ändring av förordningen (1998:1709) innan föreskrifter kan utfärdas (se avsnitt 2.6) så kan konverteringar under de första ca två åren endast beviljas via dispens. 20

Arbetsmaskindirektivet EG 1997:68 med ändringar

26 26

ra11_11  

This is the description