Page 19

Tabellens värden är hämtade från två LCA-analyser i Livscykelanalys av svenska biodrivmedel, P Börjesson m fl 20109. Reduktionen avser minskad avgång av klimatgaser jämfört med referensen 100 % fossilt drivmedel (som ger 83,8 g CO2-ekv/MJ).

Av studien framgår alltså att biogas (särskilt från restprodukter) ger högre klimatnytta än etanol från grödor som i sin tur ger något högre klimatnytta än RME. Värt att notera är att reduceringen av metangas från våt biomassa (till exempel stallgödsel) medför att biogas från restprodukter i vissa fall minskar avgången av växthusgaser med mer än 100 % jämfört med fossila drivmedel! EU-komissionens Joint Research Centers (JRC) i samarbete med EUCAR (European Council for Automotive R&D) och CONCAWE (Oljebolagens gemensamma miljöforskningsorganisation) tog 2006 fram den så kallade Concawe ”well to wheel”studien. Den var ett försök till gemensam syn på livscykelanalys (LCA) av energianvändning och klimatgasutsläpp från ett stort antal alternativa bränslen. Studien tar sikte på läget 2010 och framåt. Tyvärr överensstämde dock inte upplägget på denna europeiska studie särskilt bra med förhållanden för efterkonvertering av arbetsmaskiner i svenskt jord- och skogsbruk. Vid beräkning av klimatnytta i denna utredning har därför siffrorna från studien av Pål Börjesson m fl använts istället (som redovisas i tabell 2 ovan).

2.4

Kostnader för respektive konvertering

RME, biogas (metan-diesel) och ED95 är de alternativa, icke-fossila bränslen som under perioden 2011-2014 bedöms som rimliga att kunna efterkonvertera arbetsmaskinerna till. För att anpassa en dieselmotor till RME-drift kan det behöva bytas ut vissa bränsleslangar, bränslefilter, samt eventuellt någon enstaka packning. För vissa fabrikat och modeller av arbetsmaskiner behövs ingen efterkonvertering alls. För andra arbetsmaskiner kan vissa filter och andra komponenter behöva bytas ut. För att klara makintillverkarnas garantikrav till en efterkonvertering uppskattas kostnaden (inklusive material och arbete) till maximalt ca 10 000 kr. Eftersom RME är ett köldkänsligare och något energifattigare bränsle än diesel skulle dock ytterligare åtgärder kunna vara tänkbara. Genom att sätta in uppvärmning av vattenabsorberande filter kan driften optimeras för kallare förhållanden. En kortare utbildningsinsats för maskinägare som konverterar sina maskiner till RME-drift är också tänkbar. Då skulle kunskapen om bränslet kunna ökas och enkla förebyggande åtgärder kunna vidtas av maskinägaren. Viss effektförlust på grund av det något lägre energiinnehållet i bränslet kan kompenseras genom motorstyrningsåtgärder. Enligt reglerna måste det emellertid visas att motorn fortfarande uppfyller emissionskraven om den förändras på ett sådant sätt att emissionerna kan påverkas. Detta innebär omfattande emissionstester vilket bidrar till kostnader som kan uppgå till 200 000 kr/arbetsmaskin. Vad som kan anses vara sådana förändringar är något av en gråzon, mer om detta i avsnitt 2.6. 9

Börjesson P, Tufvesson L och Lantz M (2010). Livscykelanalys av svenska biodrivmedel, rapport nr 70, Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola, Lund.

19

19

ra11_11  

This is the description