Page 10

berörda myndigheter och för enskilda och förväntade minskningar i utsläpp av klimatgaser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 30 april 2011. Skälen för regeringens beslut De gröna näringarna har en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det är viktigt att se över vilka åtgärder som kan påskynda omställningen för att minska klimatpåverkan och för att skapa fler jobb på landsbygden. För arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruket saknas i dag reella alternativ till fossila bränslen. I budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utgiftsområde 23) gör regeringen bedömningen att anslaget 1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket ska ökas med 3 miljoner kronor för 2011 och 5 miljoner kronor per år för 2012–2014 i syfte att inrätta ett system som möjliggör för ägare av arbetsmaskiner som används inom jord- och skogsbruk att ansöka om en omställningspremie för efterkonvertering från fossil till icke-fossil bränsleanvändning. Införandet av ett stödsystem överensstämmer med regeringens långsiktiga prioritering om att Sverige 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Stödsystemets närmare utformning bör utredas av Jordbruksverket. Jordbruksverket bör i uppdraget ta ställning till ett antal olika frågeställningar, t.ex. vilka bränsleslag samt vilka arbetsmaskiner som bör omfattas av en omställningspremie. Vidare bör Jordbruksverket lämna förslag på olika omställningspremier för de arbetsmaskiner och bränsleslag som de anser ska ingå i stödsystemet. För att säkerställa att regeringens målsättning att under perioden 2011–2014 bredda, utveckla och fördjupa arbetet för att förenkla företagens vardag ytterligare bör Jordbruksverket föreslå ett system som innebär ett administrativt enkelt ansökningsförfarande för stödsökarna.

På regeringens vägnar

Eskil Erlandsson Joakim Skottheim

1.2

Tolkningen av uppdraget

1.2.1 Syfte Uppdragets syfte är att lämna förslag på utformningen av ett stödsystem som gör det möjligt för maskinägare i jord- och skogsbruket att ansöka om en omställningspremie. Omställningspremien ska gå till efterkonverting av motorerna i arbetsmaskinerna från 10 10

ra11_11  

This is the description