Page 1

Fornybar energi.qxd:1

08-10-08

15.31

Sida 1

Fรถrnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet


Fornybar energi.qxd:1

08-10-08

15.31

Sida 2

Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få projektstöd för de kostnader som uppstår när du startar och driver projektet. Vad är ett projekt? Projekt bedrivs utanför den ordinarie verksamheten. Det kan vara samarbeten av olika slag, byggande av nätverk eller anordnande av kompetensutveckling. Nationella projekt ska vara överförbara till hela landet och så många som möjligt ska kunna ta del av resultaten. Att kommunicera resultatet är en mycket viktig del av projektet. Vem kan söka projektstöd? Projektstöd kan sökas av privatpersoner, företag, sammanslutningar (till exempel av företag), organisationer, ideella och ekonomiska föreningar inklusive stiftelser. Vad kan du få projektstöd för? Du kan få projektstöd om ditt projekt leder till att landsbygdens och den gröna näringens näringsliv breddas och stärks, möjligheterna till arbete och boende på landsbygden ökar och livskvaliteten för dem som bor på landsbygden förbättras. Så här ansöker du Är projektet av nationell karaktär söker du hos Jordbruksverket. Regionala projekt hanteras av länsstyrelsen. Mer information om hur du söker finns hos länsstyrelsen (www.lst.se) och Jordbruksverket (www.sjv.se).

2


Fornybar energi.qxd:1

08-10-08

15.31

Sida 3

Exempel på nationella projekt inom förnybar energi Greppa energin på gården Syftet med projektet är att med verktyget Greppa näringen som förebild ta fram ett verktyg för att kunna strukturera gårdens energianvändning, effektivisera energianvändningen, minska beroendet av fossila bränslen på gården samt visa på gårdens energiresurser för externt bruk. Målet är att öka konkurrenskraften inom växtodling och animalieproduktion samt bidra till tillväxt och nya arbetstillfällen genom produktion av energi samt energitjänster. Agroväst Livsmedel AB Kontaktperson: Kent-Olof Söderqvist, 0511-67284 kent-olof.soderqvist@agrovast.se

Satsa på biogas Syftet är att utveckla förutsättningarna så att biogasproduktion etableras som en betydelsefull inhemsk produktionsform av bioenergi där svenskt lantbruk som outnyttjad energiproducent tas till vara. Målet är att stimulera bildandet av nätverk, ta fram affärsplaner och medverka till att det skapas förutsättningar för en fungerande biogasmarknad. Hushållningssällskapens Service AB Kontaktperson: Anders Hartman, 08-54527803 anders.hartman@hush.se

3


Fornybar energi.qxd:1

08-10-08

15.31

Sida 4

Närvärme med biobränsle Syftet med projektet är att utveckla närvärme med biobränsle med hänsyn till miljöprestanda och kostnadseffektivitet. Målet är att öka kunskapen och höja kompetensen inom förädling av biobränsle från jord och skog till färdig närvärme. Lantbrukarnas Ekonomi AB Kontaktperson: Ulf Jobacker, 08-7875403 ulf.jobacker@lrf.se

Närvärmesamverkan Syftet med projektet är att utveckla bioenergi- och närvärmelösningar för församlingar i samverkan med det lokala skogs- och jordbruket samt inspirera och folkbilda kring möjligheter till samverkan i lokalsamhället för hållbara energilösningar. Målet är att öka samarbetet kring dessa frågor och genom att skapa och sprida informationsmaterial om en arbetsmodell för närvärme samt hjälpa församlingar med genomförandefasen i arbetet med närvärme. Etik&Energi Kontaktperson: Beatrice Torgnyson, 018-362125 beatrice.torgnyson@etikochenergi.se

4


Fornybar energi.qxd:1

08-10-08

15.31

Sida 5

Rörflen i Västerbottens inland Syftet med projektet är att utifrån befintlig kunskapsbas driftsätta en ny näring genom att praktiskt visa hur rörflen kan fungera kommersiellt i hela värdekedjan från odling till slutanvändning. Målet är att skapa ett visningsexempel och kunskapscentrum för intressenter i övriga landet. Hushållningssällskapens Service AB Kontaktperson: Cecilia Wahlberg, 0953-14048

Förstudie av hampa Projektet syftar till att sammanställa nuläget för hampa i Sverige och övriga världen med fokus på länder som i dag har en kommersiell odling av hampa. Målet är att skapa en objektiv helhetssyn på hampan och kartlägga vad som krävs för att hampa ska bli en utvecklingsbar resurs i Sverige. Region Halland Kontaktperson: Tina Brunius, 035-179886 tina.brunius@regionhalland.se

5


Fornybar energi.qxd:1

08-10-08

15.31

Sida 6

Förstudie av torrötning Syftet med projektet är att utreda vilka torrötningstekniker som finns tillgängliga på marknaden. Erfarenheter av och risker med olika tekniker ska sammanställas. Målet är att ge en god överblick över kommersiellt tillgängliga tekniker för torrötning inklusive deras föroch nackdelar. Innovatum AB Kontaktperson: Karin Stenlund, 0520-289322 karin.stenlund@innovatum.se

Småskalig pelleteringsanläggning för lantbruket Projektets syfte är att i samarbete med lantbrukare testa, anpassa och demonstrera en mobil pelleteringsanläggning för småskalig produktion på gårdsnivå. Målet är att bidra till utvecklandet av en fungerande marknad för lokal produktion och förädling av torra biobränsleråvaror från jordbruket. Agroväst Livsmedel AB Kontaktperson: Kent-Olof Söderqvist, 0511-67284 kent-olof.soderqvist@agrovast.se

6


Fornybar energi.qxd:1

08-10-08

15.31

Sida 7

Förstudie vindkraft i Knäred Syftet med projektet är att undersöka vilka sociala och ekonomiska konsekvenser en vindkraftsutbyggnad kan få för en hel bygd, och inte bara direkt berörda. Målet är att ta fram ett faktaunderlag med bedömningar av effekter av exploateringen som kan underlätta beslutsfattande och verka för utveckling och tillväxt. Laholms kommun Kontaktperson: Susanne Paulsson, 0430-26521 susanne.paulsson@laholm.se

7


Fornybar energi.qxd:1

08-10-08

15.31

Sida 12

Foto: Urban Wigert, Uffe Andersson, Bioenergiportalen, Jan-Erik Lind

Jordbruksverket 551 82 Jรถnkรถping Tfn 036-15 50 00 E-post: jordbruksverket@sjv.se Webbplats: www.sjv.se

OVR145 Tryckt i oktober 2008

ovr145  

This is the description