Page 1

Landsbygdspr_moj_livsmedelssekt.qxd:Layout 1

09-05-05

14.07

Sida 1

Landsbygdsprogrammet skapar möjligheter för livsmedelssektorn

Foto: Urban Wigert, Per G Norén, Eva Sjöberg

Jordbruksverket 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 (vx) 0771-223 223 (kundtjänst) E-post: jordbruksverket@sjv.se Webbplats: www.sjv.se

LS21:1S 20090504


Landsbygdspr_moj_livsmedelssekt.qxd:Layout 1

09-05-05

14.07

Sida 2

Utveckla ditt företag

Projekt till nytta för flera

Planerar du att utveckla ditt företag? Då kan företagsstödet vara något för dig.

Om din utvecklingsinsats är till nytta för flera företag och organisationer eller om arbetet ska genomföras tillsammans med andra, kan du söka projektstöd. Ett projekt ska vara avgränsat i tid och arbetsinsats. De flesta kan söka projektstöd, till exempel organisationer, föreningar och sammanslutningar av företag.

Du kan söka företagsstöd om du exempelvis • förädlar jordbruks-, skogsbruks- eller renskötselprodukter, • driver turist- eller upplevelseverksamhet där mat och måltid är i fokus, • säljer livsmedel eller driver någon annan typ av serviceföretag på landsbygden eller • har en mindre restaurang grossistföretag eller ett annat litet landsbygdsföretag med få anställda.

VILKA MÖJLIGHETER KAN FÖRETAGSSTÖDET ERBJUDA? Du kan söka stöd för kostnader du har för att kompetensutveckla dig, till exempel genom att gå en kurs. Du kan också söka stöd för investeringar, som byggnader, maskiner och utrustning samt för konsultarvoden. Generellt sett kan du få stöd med 30 procent av dina kostnader.

Det finns även andra stöd för insatser på livsmedelsområdet. För mer information om de möjligheterna, kontakta Jordbruksverket.

NÄR KAN PROJEKTSTÖD VARA AKTUELLT? Projektstöd kan vara aktuellt om du exempelvis vill • ge kompetensutveckling för aktörer i livsmedelssektorn, • utveckla matturism eller annan landsbygdsturism, • stödja det småskaliga livsmedelsföretagandet på landsbygden eller • samarbeta med andra företag för att kunna utveckla nya produkter, processer och tekniker. Stöd kan i de flesta fall kan beviljas med upp till 100 procent av dina kostnader, men stödbeloppet kan variera i olika delar av landet. I många fall krävs det också att projektet delfinansieras med andra offentliga eller privata pengar.

Mer information om företagsstöd och projektstöd Mer information, hittar du på Jordbruksverkets webbplats <www.sjv.se> och i broschyren ”Företagsstöd och projektstöd”. Du kan också kontakta länsstyrelsen, Sametinget eller ditt lokala Leaderkontor. Till Sametinget vänder du dig om du bedriver samisk verksamhet. Till ditt lokala Leaderkontor vänder du dig i första hand om du vill driva ett lokalt projekt. På länsstyrelsens, Sametingets och Leaderkontorets webbplatser kan du läsa om vilka områden och verksamheter som är prioriterade just där ditt företag finns eller där ditt projekt bedrivs. Ansökningarna prioriteras efter landsbygdsprogrammets mål och efter de planer som länsstyrelserna, Sametinget och Leaderkontoren har gjort.

Landsbygdsprogrammet 2007–2013 syftar till att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling på landsbygden. Läs mer om programmet på <www.sjv.se>.

Mer information hittar du på webbplatserna för – länsstyrelserna: www.lst.se – Jordbruksverket: www.sjv.se – Sametinget: www.sametinget.se

ls21_1s  

This is the description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you