Page 1

Jordbruksverkets v채gledning

Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Interventionsenheten Januari 2007 VG1:20


Jordbruksverkets v채gledningar finns p책 Internet: www.sjv.se


1

2

3

4

INLEDNING

1

1.1

Lagstiftning

1

1.2

Blanketter och elektronisk ansökan

2

1.3

Förvaltningskommittén för bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I)

3

1.4

Nyhetsbrev och marknadsöversikt

4

1.5

Definitioner

4

1.6

Ursprungskrav

4

1.7

Exportbidrag

5

1.8

Importtullar

5

EXPORT

6

2.1

Fastställande av exportbidrag

6

2.2

Beräkning av exportbidrag

7

2.3

Specialbestämmelser för vissa bearbetade varor

10

2.4

Snedvridning i handeln med bearbetade varor

12

2.5

Sanktioner

13

EXPORT MED BIDRAGSLICENS

14

3.1

Fasta ansökningsomgångar

14

3.2

Fördelning av medel

15

3.3

Reduktionskoefficient - möjlighet att återta ansökan

16

3.4

Löpande ansökningar

16

3.5

Förutfastställelse av exportbidrag

17

3.6

Överlåtelse

17

3.7

Dellicenser

18

3.8

Krav om ställd säkerhet

18

3.9

Hur licenserna används

19

3.10

Fylla i ansökan

19

EXPORT UTAN BIDRAGSLICENS 4.1

Småexportörer

21 21


4.2

5

6

Olika exportarter

21

ANSÖKAN OM EXPORTBIDRAG

22

5.1

Redovisningsformer

23

5.2

Receptregistrering

24

5.3

Svinn

27

5.4

Ansökningsblanketter

31

IMPORT

37

6.1

Allmänt om tullar

37

6.2

Råvaruomfattning

37

6.3

Standardrecept

37

6.4

Matrissystemet

37

6.5

Avgiftsmaximering

38

6.6

Importförmåner

39

7 AF-LICENS – AKTIV FÖRÄDLING UTAN PRÖVNING AV EKONOMISKA VILLKOR

40

7.1

Berörda produkter

40

7.2

Prognos

40

7.3

Krav för att ansöka

40

7.4

AF-licensens giltighetstid

41

7.5

Ansökningsperioder och fördelning

41

7.6

Specialfall

41

7.7

Tillstånd till aktiv förädling från Tullverket

42

2


1 Inledning Jordbruksverkets vägledningar för import och export av jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksvaror är sammanfattningar och förklaringar till EU:s regler och nationella föreskrifter. Det finns tre vägledningar som innehåller information om generella regler för bl.a. licenser, säkerheter och kvoter: - Import av jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksvaror - Export av jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksvaror -

Licenstabeller- import, export, kvoter.

-

Säkerheter för import och exportlicenser

Observera att vägledningarna inte är heltäckande, utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig i regelverket. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter en väglednings utgivning. Vägledningarna ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är gällande rätt. Eventuella hänvisningar till förordningar och föreskrifter finns i högermarginalen. Vägledningarna ges ut av Jordbruksverkets Interventionsenhet. De kan skrivas ut via Jordbruksverkets webbplats: (www.sjv.se/amnesomraden/handelmarknad/importexport/vagledningar) eller beställas via tel 036-15 50 00 vx.

1.1 Lagstiftning Följande förordningar och nationella föreskrifter är aktuella: •

Rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter.

Kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen.

Kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter.

800/1999

Rådets förordning (EEG) nr 565/1980 av den 4 mars 1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukter.

565/1980

Kommissionens förordning (EG) nr 1488/2001 av den 19 juli 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3448/93 när det gäller att hänföra vissa kvantiteter av vissa basprodukter enligt bilaga I till fördraget till förfarandet för aktiv

3448/1993

1043/2005

1488/2001

1


förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven. •

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter.

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:35) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter.

1.2 Blanketter och elektronisk ansökan Jordbruksverket och Tullverket har ansvar för de blanketter som behövs för att söka exportbidrag. Tullverkets blanketter är följande: • Blankett A – Ansökan om exportbidrag (TV718.8). Ett exempel finns på Jordbruksverkets webbplats. • Blankett B – Redovisning av ingredienser och svinn (TV730.17). Bilaga till blankett A ovan. Ett exempel finns på Jordbruksverkets webbplats. Jordbruksverkets blanketter är följande: • Månadsredovisning för ansökan om exportbidrag (E4.23). • Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet (E4.25). • Bidragslicens för varor som inte omfattas av bilaga 1 (E4.31). • Ansökan – Aktiv förädling-licens (E4.33). • Certifikat P2 att användas vid export av pasta till USA (E4.30), se kap 2.3. • Intyg att anvvändas vid export av vissa varor (E4.12), se kap 2.4. Blanketterna finns för utskrift på Jordbruksverkets webbplats: www.sjv.se/blanketterochtrycksaker/Blanketter/Handelochmarknad/ Importochexport . Blanketterna kan även beställas via tel 036-15 50 00 vx. Dessa blanketter skickas till Jordbruksverket, Interventionsenheten, 551 82 Jönköping eller faxas in på faxnr 036-15 59 95. Det finns möjlighet att elektroniskt både ansöka om bidragslicens samt

2

1291/2000

SJVFS 2004:35


ansöka om exportbidrag. Elektronisk ansökan om exportbidrag kräver ett tillstånd som Tullverket utfärdar i samråd med Jordbruksverket. Blanketten för att ansöka om tillstånd återfinns på Tullverkets hemsida: www.tullverket.se/se/Foretag/blanketter Om företaget vill använda sig av ett ombud krävs att Jordbruksverket får en fullmakt. •

Fullmakt – elektronisk ansökan av exportbidrag (E22.1).

För att använda sig av elektronisk ansökan om bidragslicens måste följande blankett fyllas i: • Anmälan – elektronisk ansökan av import-/ exportlicenser eller bidragslicenser över internet. (E22.2). Se även https://eidservice.sjv.se/licnet/index.faces för ytterligare information.

1.3 Förvaltningskommittén för bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I) Det är EU:s ministerråd som fastställer huvudreglerna och EUkommissionen som har ansvar för den dagliga administrationen av marknadsregleringarna. Förslag från EU-kommissionen behandlas i de förvaltningskommittéer som finns för respektive varuområde. Varje medlemsland representeras av tjänstemän som deltar i respektive förvaltningskommitté, som fattar beslut i olika frågor. EU-kommissionens befogenheter är tämligen stora, och om inte en kvalificerad majoritet i förvaltningskommittén röstar emot så kan kommissionen genomföra sina förslag. I vissa fall har EU-kommissionen dessutom möjlighet att fatta beslut utan att höra medlemsländerna. Frågor av större vikt eller av mer principiell natur hänskjuts till ministerrådet. Besluten publiceras i Europeiska Unionens Officiella Tidning, EUT. Den kan man nå genom hemsidan: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sv/index.htm. På Jordbruksverkets webbplats: www.sjv.se/amnesomraden/handelmarknad/eukommitteer finns aktuella frågor och regelförändringar för bearbetade jordbruksvaror. Här kan intresserade även välja att prenumerera på dagordningar och information från kommittén. Synpunkter inför ett möte i kommittén kan lämnas senast två dagar innan mötet till marknadsbevakare på Interventionsenheten.

3


1.4 Nyhetsbrev och marknadsöversikt Jordbruksverket ger ut ett nyhetsbrev som har med handelsfrågor att göra, ”Nyheter om handel och marknad”. Nyhetsbreven innehåller aktuella regeländringar och administrativa åtgärder som rör exportbidrag, licenser, tullar och tullkvoter. Nyhetsbreven är ett komplement till vägledningarna. Breven tar också upp ändringar av olika interventionsstöd, nya och ändrade handelsavtal samt övergripande reformer av EU:s marknadsordningar för de olika varuområdena. Nyhetsbreven finns på Jordbruksverkets webbsida under: www.sjv.se/amnesomraden/handelmarknad/nyhetsbreven. Det går att prenumerera på nyhetsbreven. I Jordbruksverkets ”Marknadsöversikt – bearbetade jordbruksvaror (Icke bilaga I)” finns statistik över produktion, konsumtion och prisutveckling för sektorn de senaste 10 åren samt handelsutvecklingen för Sverige och EU. I marknadsöversikten framgår även de viktigaste handelsavtalen samt EU:s regleringar för bearbetade varor. Marknadsöversikten finns för utskrift under: www.sjv.se/amnesomraden/handelmarknad/marknadsoversikter

1.5 Definitioner Bearbetad vara - en industriellt förädlad vara som är framställd av jordbruksprodukter i form av bas- och mellanprodukter. En lista över bearbetade varor som erhåller exportbidrag finns i bilaga B. I listan framgår, i form av kryssmarkeringar, under vilka marknadsordningar de förbrukade bas- och mellanprodukterna ska härröra för att vara berättigade till exportbidrag. Basprodukt - jordbruksråvara för vilken exportbidragsbelopp fastställs regelbundet. En förteckning över bidragsberättigade basprodukter vid export finns i bilaga A. Mellanprodukt - benämning på jordbruksvara som omfattas av marknadsordningarna för mjölk- och mejeriprodukter, spannmål, ris och socker och som inte är upptagna i listan över basprodukter. En mellanprodukt kan definieras som en något förädlad basprodukt. Mellanprodukterna räknas med fastställda koefficienter om till basprodukter. Mellanprodukterna finns upptagna i bilaga D Faktisk förbrukning - de produkter som faktiskt förbrukats vid framställningen av de exporterade varorna, d.v.s. förbrukningen ska vara fysiskt uppmätt samt svinn (se avsnitt 5.3) och utbyte fastställt.

1.6 Ursprungskrav Exportbidrag lämnas endast till de bearbetade varor som har sitt ursprung i EU. Ursprungskravet gäller även för en bearbetad vara som förädlas eller som ingår i tillverkningen av en annan bearbetad vara som sedan

4

1043/2005 art 1.


exporteras. Bearbetade varor som importeras från tredje land och som övergår till fri omsättning för att sedan återutföras är inte bidragsberättigade. Med fri omsättning menas att tullar är betalda. Exportbidrag utgår inte för ingredienser som ingår i bearbetade varor då de förra har importerats enligt ordningen för aktiv förädling, se den generella vägledningen för export av jordbruksprodukter och bearbetade varor. Med aktiv förädling menas att en produkt/vara importeras från tredje land för att bearbetas och sedan återutföras. Temporär frihet från importpålagor kan då beviljas (suspension) alternativt kan importavgifter betalas och sedan återfås vid utförseln (restitution). Restitutionsförfarandet kan dock ej användas för jordbruksprodukter.

1.7 Exportbidrag De allmänna bestämmelserna för exportbidrag finns beskrivna i den generella vägledningen. Särskilda bestämmelser som rör enskilda produktområden återfinns i vägledningen för respektive område. Tilläggsbestämmelser beträffande exportbidrag för bearbetade varor finns i kapitel 2 i denna vägledning. Under särskilda villkor kan exportbidrag beviljas för vissa basprodukter som förbrukas vid tillverkningen av bearbetade varor. Basprodukterna är förtecknade i bilaga A och uppdelade i grupperna spannmål, ris, socker, mjölk- och mejeriprodukter samt ägg. Exportbidrag utgår också för vissa förbrukade ingredienser som härleds från basprodukterna, s.k. mellanprodukter. I bilaga D finns en förteckning över mellanprodukter samt omräkningskoefficienter för att räkna om mellanprodukter till basprodukter. Mot ställande av en säkerhet kan exportbidrag - förutfastställas, se avsnitt 3.5, - betalas i förskott vid export, se den generella vägledningen.

1.8 Importtullar De allmänna bestämmelserna vid import beskrivs i vägledningen för import av jordbruksprodukter och bearbetade varor. Särskilda bestämmelser för enskilda produktområden återfinns i vägledningen för respektive område. I kapitel 6 beskrivs reglerna för import av bearbetade varor. Vid import av bearbetade varor till EU-marknaden tas en tull ut i någon av, eller i en kombination av följande former: - en fast tull (s.k. värdetull) som uttrycks som en procentsats - en jordbrukskomponent i form av ett specifikt belopp uttryckt i euro.

5

3448/93 art 2.1


2 Export 2.1 Fastställande av exportbidrag

1043/2005 art 15

Den generella vägledningen för export av jordbruksprodukter och bearbetade varor sammanfattar de faktorer som tas i beaktande vid fastställande av exportbidrag. Beträffande bearbetade varor tas också hänsyn till följande: - Bearbetningsindustrins genomsnittliga anskaffningskostnader för basprodukter på gemenskapsmarknaden och rådande priser på världsmarknaden. - Bidreagsbeloppen vid export av bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av Amsterdamfördragets bilaga I (f.d. Romfördragets bilaga II) och som framställs på liknande sätt. - Behovet att säkerställa lika konkurrensvillkor för företag som använder produkter producerade i gemenskapen och för de som använder produkter importerade från tredje land enligt ordningen för aktiv förädling. - Utgiftsutvecklingen samt prisutvecklingen inom gemenskapen och på världsmarknaden. - De gränser som är resultat av det avtal1 som slutits i enlighet med artikel 300 i fördraget. - Effekten av att bas- och mellanprodukter erhåller produktionsbidrag, stöd eller andra åtgärder som är likvärdiga i alla medlemsländer.

1. Uruguayrundans multilaterala handels förhandlingar

De exportbidragsbelopp som gäller för basprodukter enligt bilaga A fastställs av kommissionen och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). För basprodukter som omfattas av marknadsordningarna för mjölk- och mejeriprodukter, spannmål, ris och socker fastställs beloppen i regel månadsvis, men kan ändras oftare. Bidragsbeloppen för ägg fastställs för samma period som den som gäller då samma produkter exporteras i obearbetat tillstånd. Exportbidragsbeloppet för basprodukterna i mjölk- och mejeriprodukter, spannmåls-, ägg-, ris- och sockerprodukter varierar ibland med hänsyn till den bearbetade vara i vilken de ingår. Exportbidragsbeloppet för kasein KN-nr 3501 10, kaseinater KN-nr 3501 90 90 1043/2005 art 19 och äggalbumin KN-nr 3502 11 och 3502 19, pastaprodukter under KN-nr 1902 11 och 1902 19 samt couscous KN-nr 1902 40 10 kan differentieras beroende på till vilket bestämmelseland den bearbetade varan exporteras. Även för socker och mjölk differentieras exportbidragen beroende på destination. För utförligare information hänvisas till de förordningar som kommissionen regelbundet publicerar för att fastställa exportbidragen. Dessa förordningar publiceras i EUT.

6


Olika bidragssatser kan fastställas för export enligt dagens bidragssats eller med förutfastställelse av bidragssatsen. Detta innebär att två olika bidrag fastställs för export beroende på om bidraget är förutfastställt eller ej.

2.2 Beräkning av exportbidrag

1043/2005 art 6-9

Exportbidraget beräknas normalt på de kvantiteter jordbruksprodukter som faktiskt förbrukats vid tillverkningen av den exporterade varan. Exportbidrag lämnas för varans nettovikt inklusive ev. övervikt (överfyllnadsvikt) och till följande ingredienser: - Basprodukter, enligt förteckning i bilaga A - bidraget beräknas då efter den kvantitet basprodukter som faktiskt har förbrukats vid tillverkningen.

1043/2005, bilaga I

- Bearbetade varor, enligt kolumn 1 och 2 i bilaga B, för vilka bidrag beviljas 1043/2005 för de grupper bas- och mellanprodukter som anges i kolumn 3-7. Ingående bilaga II mellanprodukter räknas via omräkningskoefficienter om till basprodukter (se bilaga D). - Bearbetade varor som innehåller en fast mängd basprodukter enligt ett standardrecept, se kolumn 1-2 i bilaga C. Bidraget beräknas på basis av den kvantitet basprodukter som anges i kolumn 3-12 i samma bilaga.

1043/2005 bilaga III

- Mellanprodukter som anges i kolumn 1-2 i bilaga D. Mellanprodukterna i sig 1043/2005 art 8 är inte bidragsberättigade, men efter omräkning till basprodukter med hjälp av koefficienter kan bidrag lämnas. Omräkningen görs av Jordbruksverket. - Blandvaror vilka kan definieras som varor som inte omfattas av bilaga B eller C, men som innehåller ingredienser vilka omfattas av bilaga A eller D (t.ex. sötad kondensmjölk, sötad heläggsmassa och sylt). Utöver de kvantiteter basprodukter som förbrukats vid tillverkningen av den exporterade färdigvaran kan exportbidrag även beviljas för visst svinn som uppstår under tillverkningsprocessen, se avsnitt 5.3. Exportbidrag beviljas inte för ingredienserna i de bearbetade varor som omfattas av bilaga B och C då dessa har importerats från tredje land enligt ordningen för aktiv förädling. Om en produkt har importerats delvis enligt ordningen för aktiv förädling och delvis importerats och övergått till fri omsättning lämnas exportbidrag endast för den senare delen. Beräkning efter omräkning av mellanprodukt till basprodukt Mellanprodukterna är uppdelade i följande grupper; mjölk- och mejeriprodukter, spannmåls-, ris-, samt sockerprodukter. Via en koefficient omräknas mellanprodukten till en eller flera basprodukter. Omräkningskoefficienter från mellan- till basprodukt anges i kolumn 3, bilaga D. Omräkningen kommer att göras av Jordbruksverket, men för att förtydliga proceduren ges nedan exempel på omräkning från mellanprodukt till basprodukt. Exempel på omräkning från mellanprodukt till basprodukt

7


1. Det förbrukas 190 kg färsk mjölk med en mjölkfetthalt av 3 viktprocent och ett innehåll av mjölkfett i torrsubstansen av högst 27 viktprocent (mellanprodukt 0401 20 00 1080). Mellanprodukten ska omräknas till basprodukten helmjölkspulver (PG 3) 0402 21 19 1790. Omräkningskoefficienten är 0,0385 per viktprocent mjölkfett per kg. 0,0385 x 3 x 190 kg = 22 kg helmjölkspulver (PG 3) 2. Det förbrukas 200 kg ost (mellanprodukt 0406 00 00 1090) med en torrsubstanshalt annat än mjölkfett av 35 viktprocent och en mjölkfetthalt av 30 viktprocent. Mellanprodukten ska omräknas till basprodukterna skummjölkspulver 0402 10 19 1790 (PG 2) och smör 0405 10 19 1799 (PG 6). Omräkningskoefficienten är 0,0080 per 1% torrsubstans annat än fett och 0,0080 per 1% mjölkfett. 0,0080 x 35 x 200 kg = 56 kg skummjölkspulver (PG 2) 0,0080 x 30 x 200 kg = 48 kg smör (PG 6) .1 Olika beräkningsmetoder för mjölkprodukter 1043/2005 art 3 För vissa mjölkprodukter finns det olika beräkningsmetoder för att omräkna mellanprodukten till en basprodukt. Det framgår av bilaga D (lila sidorna) när dessa beräkningsmetoder kan användas. Detta gäller bl.a. för mellanprodukterna färsk mjölk och grädde med en mjölkfetthalt av mer än 0,1 men högst 6 viktprocent och mjölkpulver med en mjölkfetthalt av minst 1,5 dock högst 45 viktprocent.

Den alternativa beräkningsmetoden kan ge ett högre exportbidrag än de vanliga metoderna. Metoderna innebär att mellanprodukterna som definieras ovan antingen räknas om till helmjölkspulver (PG 3) eller till skummjölkspulver (PG 2) och smör (PG 6). Omräkning till helmjölkspulver (PG 3) kan ske på två sätt; antingen med omräkning enligt mjölkfettsmetoden eller enligt torrsubstansmetoden (se försättsbladet till bilaga D). Nedan följer räkneexempel enligt de olika metoderna. Samma förutsättningar gäller för de olika beräkningarna. Begreppet "torrsubstansinnehåll annat än mjölkfett" fås fram genom att subtrahera torrsubstanshalten med mjölkfetthalten. Mjölkfetthalten beräknat på torrsubstansen beräknas genom att dividera mjölkfetthalten med torrsubstanshalten.

8


Räkneexempel Det förbrukas 300 kg färsk mjölk med en torrsubstansinnehåll annat än mjölkfett av 8,8 viktprocent och ett innehåll av mjölkfett av 3 viktprocent. Innehållet av mjölkfett beräknat på torrsubstansen är 25 viktprocent, 3/(8,8+3) . Mjölkfettsmetoden till PG 3: Mellanproduktens kod är 0401 20 00 1050. Då innehållet av mjölkfett inte överstiger 3,2 viktprocent omräknas mellanprodukten till basprodukten PG 3 med koefficienten 0,0385 per 1% mjölkfett: 0,0385 x 3 x 300 kg = 35 kg (PG 3) Bidragsberäkning 35 x 4,75 kr = 166,25 kr Se s. 2 i bilaga D. Torrsubstansmetoden till PG 3: Mellanproduktens kod är 0401 20 00 1080. Då innehållet av mjölkfett beräknat på torrsubstansen inte överstiger 27 viktprocent omräknas mellanprodukten till basprodukten PG 3 med koefficienten 0,0385 per 1% mjölkfett: 0,0385 x 3 x 300 kg = 35 kg (PG 3) Bidragsberäkning 35 x 4,75 kr = 166,25 kr Se s. 4 i bilaga D. Alternativa metoden till PG 2/PG 6: Mellanproduktens kod är 0401 20 00 1099. Omräkning görs till skummjölkspulver (PG 2) och smör (PG 6). 0,0101 x 8,8 x 300 kg = 27 kg (PG 2) 0,0122 x 3 x 300 kg = 11 kg (PG 6) Bidragsberäkning:

27 x 0,48 kr = 12,96 kr 11 x 9,17 kr = 100,87 kr 12,96 + 100,87 kr = 113,83 kr

Se s. 6 i bilaga D. Beräkning enligt standardrecept 1043/2005 art 11 För ett antal bearbetade varor baseras exportbidraget efter en fast mängd basprodukter, beräkning enligt s.k. standardrecept. I bilaga C anges för vilka bearbetade varor exportbidraget beräknas enligt standardrecept. I kolumn 3-12 i samma bilaga anges de basprodukter som är bidragsberättigade. Vid ansökan ska den varukod (8+4 siffror) som anges för respektive färdigvara i kolumn 1, bilaga C, fyllas i fält 33 på A-blanketten, se avsnitt 5.4.

I de fall då en basprodukt i en vara enligt bilaga C, helt eller delvis, inte är bidragsberättigad(ex. aktiv förädling) ska kvantiteten faktiskt förbrukade basprodukter redovisas på blankett B, se avsnitt 5.4.

9

1043/2005 art 52.1a


Beräkning enligt analysmetod Då en exportör inte har möjlighet att redogöra för den bearbetade varans sammansättning kan ansökan om exportbidrag göras efter beräkning enligt analysmetod. En förutsättning är dock att varan är upptagen i kolumn 2 i bilaga E. I samband med föranmälan ska exportören lämna ett representativt varuprov till Tullverket. Dessutom måste exportören, på ett särskilt dokument, intyga att han inte kan ange receptet på den bearbetade vara för vilken varuprov lämnas. Analysen utförs av Tullverkets laboratorium och bekostas av exportören.

1043/2005 bilaga IV SJVFS 2004:35 §14

Laboratoriet kan endast ta hänsyn till de beståndsdelar som är möjliga att analysera vilket resulterar i ett lägre exportbidragsbelopp än som annars skulle vara fallet. Exportör som önskar ansöka om exportbidrag enligt analys ska kontakta Jordbruksverket för ytterligare information angående det ovannämnda intyget.

2.3 Specialbestämmelser för vissa bearbetade varor Under denna punkt tas specialbestämmelser för vissa bearbetade varor upp. Alkoholhaltiga drycker Exportbidrag lämnas för den spannmålsbaserade alkohol som ingår i alkoholhaltiga drycker enligt KN-nummer 2208. Oavsett vilket spannmålsslag som förbrukats vid framställningen av alkoholen lämnas alltid bidrag för korn. Exportbidrag lämnas för 3,4 kg korn per volymprocent alkohol som erhålls från spannmål per 100 liter exporterad vara.

1043/2005 art 8 och 9

Exportören ska i fält 41 på A-blanketten ange antal liter 100-procentig alkohol som ska exporteras. I fält 44 ska preciseras vilken typ av spannmål som använts till alkoholframställningen samt antal liter alkoholhaltig vara. Varor som innehåller rabatterat smör/grädde 1898/2005 Smör/smörolja och grädde som erhålls till rabatterat pris från t ex intervention eller privat lagring är berättigade till ett lägre exportbidrag då de ingår som baseller mellanprodukter i en bearbetad vara. I bilaga A och D anges varukoderna för dessa rabatterade mjölkprodukter.

Stärkelse 1043/2005 art 17 Exportbidrag för stärkelse som omfattas av KN-nr 1108 samt varor som framställs genom förädling av sådan stärkelse, lämnas endast exportbidrag för och 18 stärkelse som framställs direkt av spannmål, ris eller potatis och inte för biprodukter från andra jordbruks- eller industriprodukter. Exportören ska därför i fält 44 på A-blanketten ange ” Stärkelsen är framställd av...” och ange spannmål, ris eller potatis.

En exportör som inte själv producerat stärkelsen ska, i samband med lämnandet av exportbidragsansökan till tullen, bifoga ett intyg där producenten/leverantören intygar att stärkelsen är direkt framställd av spannmål, ris eller potatis.

10


Jordbruksverket har en mall för stärkelseintyg som kan beställas från Jordbruksverket. För potatisstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 80% och för all annan stärkelse med en torrsubstanshalt av minst 87% lämnas fullt exportbidrag. För potatisstärkelse med en torrsubstanshalt som är mindre än 80% och för all annan stärkelse med en torrsubstanshalt av mindre än 87% reduceras bidragssatsen i förhållande till den faktiska torrsubstanshalten. Produkter med hög andel mjölk För bearbetade varor som omfattas av KN-nr 0405 20 10, 0405 20 30, 1806 90 1043/2005 art 53 60 till 1806 90 90, 1901 samt 2106 90 98 och ”som innehåller en hög andel mjölkprodukter” enligt KN-nummer 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 eller 0406 gäller särskilda regler. Uttrycket "som innehåller en hög andel mjölkprodukter" innebär att de förbrukade mjölkprodukterna utgör minst 51 kg per 100 kg av den exporterade varan. För dessa mjölkprodukter måste exportören i fält 44 på Ablanketten deklarera antingen: a) att inga av mjölkprodukterna har importerats från tredje land eller b) lämna en specifikation om vilka kvantiteter mjölkprodukter som importerats från tredje land. Dessutom måste det framgå att priset för mjölkprodukten är detsamma eller ligger nära det som gäller på EU:s marknad för en motsvarande produkt. Om priset för den importerade mjölkprodukten är detsamma erhåller företagen fullt exportbidrag. Se avsnitt 5.4. Export av pastaprodukter till USA Vid export av pasta till USA ska exportören skriftligen ansöka om ett särskilt certifikat (P2) som utfärdas av Jordbruksverket. Vilka uppgifter som krävs i ansökan framgår av certifikatet (E4.30). Certifikatet består av original och 3 kopior. Jordbruksverket sänder efter utfärdandet originalet och kopiorna 1 och 2 till exportören. Vid utförseln ska originalet samt kopia 1 och 2 uppvisas för den tullmyndighet där exportformaliteterna slutförs. I fält 44 på A-blanketten ska P2-certifikatets nummer samt det datum då certifikatet utfärdades fyllas i. Tullen behåller kopia 2 och återsänder originalet och kopia 1 till exportören. Denne är ansvarig för att kopia 1 sänds till de amerikanska tullmyndigheterna. Varusändningen tas ej emot av den amerikanska tullen om inte ett korrekt ifyllt P2-certifikat medföljer. Exportören återsänder originalet till Jordbruksverket med hänvisning till Ablankettens tullid.nr för att exportbidraget ska kunna utbetalas.

11

2723/1987


Modifierad stärkelse (KN-nr 3505 10 50) Modifierad stärkelse med KN-nr 3505 10 50 kan få produktionsbidrag. För den basprodukt som förbrukas erhålls en reducerad bidragssats. Övriga KN-nr som finns med i förordningen 1722/93 - produktionsbidrag för spannmål respektive rissektorn - kan inte erhålla ett kompletterande stöd vid export.

1043/2005 art 15.3

Sirap och lösningar av glukos För sirap och andra lösningar av glukos och maltodextrin med KN-nr 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 eller 2106 90 55 där torrsubstanshalten är minst 78 % ska bidragssatsen fastställas varje månad per 100 kg basprodukt.

1043/2005 art 18

Om torrsubstanshalten är lägre än 78 % ska bidragssatsen som fastställs enligt ovan multipliceras med den faktiska procentandelen torrsubstans och dividerad med 78.

2.4 Snedvridning i handeln med bearbetade varor I oktober 1987 infördes regler för att undvika en snedvridning i handeln med vissa bearbetade varor mellan medlemsländer via ett tredje land. Dessa varor är förtecknade nedan.

2185/1987

2185/1987 art 1 Då bearbetade varor som faller under nedan angivna KN-nummer exporteras erhåller de exportbidrag. Om de återinförs till gemenskapen ska återbetalning av det utbetalade exportbidragsbeloppet ske. Om det utbetalade exportbidraget inte kan fastställas på ett tillfredsställande sätt, ska det belopp som ska återbetalas vara den bidragsnivå som gäller vid tidpunkten då varorna återinförs. Bidraget beräknas utifrån de kvantiteter basprodukter som anges nedan.

Förfarandet ovan gäller inte om importören kan bevisa att exportbidrag inte har beviljats eller om varorna har sitt ursprung i tredje land.

2185/1987 art 1

Då den ursprungliga exporten sker från Sverige och en exportör vill bevisa att varorna inte har erhållit exportbidrag kan detta göras på ett särskilt intyg (E4.12) som utfärdas av Jordbruksverket. Exportör som önskar detta intyg ska skriva till Jordbruksverket och lämna de uppgifter som krävs för att Jordbruksverket ska kunna utfärda intyget. Observera att den importerade medlemsstaten kommer att kräva ytterligare bevis på att de varor som återinförs till gemenskapen är desamma som de som anges på intyget. KN-nummer

Kvantitet basprodukter som anses ha förbrukats vid tillverkning av 100 kg varor

3505 10 50

335 kg vete (för stärkelseindustrin)

3809 10 10

180 kg majs (för stärkelseindustrin)

3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90

12

1547/1989


800/1999 art 51

2.5 Sanktioner Felaktiga uppgifter ska sanktioneras och felaktigt utbetalda belopp indrivas. Bidraget ska reduceras i de fall när exportören i avsikt att få exportbidrag ansökt om ett exportbidrag som är större än vederbörande är berättigad till genom att ange felaktiga uppgifter. Se vidare i den generella vägledningen för ytterligare information.

13


3 Export med bidragslicens För att söka exportbidrag krävs en bidragslicens av det exporterande företaget. Licenserna är värdelicenser där exporterande företag söker licens för att erhålla ett visst exportbidrag under en viss tid. Det finns vissa undantag från kravet på licens. (Se avsnitt 4)

1043/2005 art 22

En bidragslicens möjliggör ett exportbidrag uppdelat på en eller flera exporter upp till det belopp i euro som licensen är utfärdad på. Det är alltså ovidkommande vilka bidragsberättigande bearbetade varor eller vilka kvantiteter av dessa som exporteras inom ramen för bidragslicensen. Endast det ansökta bidragsbeloppet kommer att avskrivas på licenserna. Jordbruksverket förvarar licenserna i form av en datafil så att licensinnehavarna slipper bifoga licenshandlingen vid varje export. För att kunna använda bidragslicensen utomlands behövs en licens på papper. Vid anbudsförfarande eller livsmedelsbistånd ska Jordbruksverket kontaktas.

1043/2005 art 4041

Med budgetperiod avses i det följande perioden 1 oktober innevarande år till 30 september efterföljande år.

3.1 Fasta ansökningsomgångar Varje budgetperiod är indelad i sex fasta ansökningsomgångar för bidragslicenserna. I nedanstående schema framgår när ansökan om bidragslicens ska lämnas in och maximal giltighetstid för respektive omgång: 1) Ansökan från 7 juli dock senast den 7 september, maximal giltighetstid från 1 oktober och till utgången av februari. 2) Ansökan från 7 september dock senast den 7 november, maximal giltighetstid från 1 december och till utgången av april. 3) Ansökan från 7 november dock senast den 7 januari, maximal giltighetstid från 1 februari och till utgången av juni. 4) Ansökan från 7 januari dock senast den 7 mars, maximal giltighetstid från 1 april och till utgången av augusti. 5) Ansökan från 7 mars dock senast den 7 maj, maximal giltighetstid från 1 juni och till utgången av september (budgetperiodens slut). 6) Ansökan från 7 maj dock senast den 7 juli, 14

1043/2005 art 33


maximal giltighetstid från 1 augusti och till 30 september (budgetperiodens slut). Ansökan ska vara inlämnad före kl. 13.00 för att räknas som inkommen samma dag. Det finns ingen begränsning i hur många ansökningar som varje företag får lämna in. Infaller den sista ansökningsdagen på en lördag, söndag eller helgdag måste ansökan lämnas in senast vardagen före, observera att ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast klockan 13.00.

1291/2000 art 17.2

Grundregeln är att giltighetstiden för licensen går ut fem månader efter ansökningsmånaden. Ibland bryts denna grundregel på grund utav att budgetperioden tar slut.

1043/2005 art 39

För att få en maximal giltighetstid på licensen ska den lämnas in under den sista ansökningsmånaden (se exempel 1 och 2 nedan som gäller för ansökningsomgång 2). Exempel 1: Lämnas licensen in under oktober avser den ansökningsmånaden + 5 månader. Eftersom licensen inte är giltig under oktober eller november utan först i december enligt ovan, blir giltighetstiden från december till mars. I praktiken kan licensen alltså endast användas under perioden december till mars, vilket är 4 månader. Exempel 2: Lämnas licensen in mellan 1 och 7 november avser den också ansökningsmånaden + 5 månader. Giltighetstiden blir däremot annorlunda. Licensen är inte giltig under november, men den är giltig för perioden december till april. För att få den maximala giltighetstid på 5 månader måste företaget alltså ansöka den sista månaden i ansökningsperioden.

3.2 Fördelning av medel Efter varje ansökningsomgång fördelas de tillgängliga medlen på de licensansökningar som kommit in. För varje ansökningsomgång har en i förväg fastställd del av EU:s tillgängliga bidragsmedel avsatts. Medlen fördelas enligt följande: • 30 % av för året avsatta bidragsmedel för omgång 1) • 27 % av därefter återstående bidragsmedel för omgång 2) • 32 % av därefter återstående bidragsmedel för omgång 3) • 44 % av därefter återstående bidragsmedel för omgång 4) • 67 % av därefter återstående bidragsmedel för omgång 5)

15

1043/2005 art 36


• hela det därefter återstående bidragsmedel för omgång 6)

3.3 Reduktionskoefficient - möjlighet att återta ansökan Om sökta medel överstiger tillgängliga medel sker en fördelningen av beloppen mellan de sökande företagen. Fördelningen sker genom en reduktionskoefficient så att alla sökande beviljas licens för samma procentuella del av sina respektive sökta belopp. Det innebär att om reduktionskoefficienten sätts till 0,25 så reduceras företagets ansökta belopp med 25 %. Reduktionskoefficienten offentliggörs i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

1043/2005 art 37

Om de sökta medlen understiger tillgängliga medel fastställs ingen reduktionskoefficient, d.v.s. att koefficienten = 0. Om reduktionskoefficienten blir 0 offentliggörs det inte i EUT. När det gäller ansökningsomgång nr 6 (7 maj – 7 juli, d.v.s. giltighetstid fr.o.m. 1 augusti) får den sökande välja att dra tillbaka sin ansökan inom fem arbetsdagar efter det att koefficienten har offentliggjorts i EUT. I sådana fall återfås 80 % av säkerhetsbeloppet medan resterande del förverkas. Möjligheten att dra tillbaka ansökan gäller bara om en reduktionskoefficient har fastställts (d.v.s. i de fall reduktionskoefficienten har ett annat värde än 0).

1043/2005 art 37.2

1043/2005 art 44

Ansökan återtas genom att skriftligen (via fax) meddela Jordbruksverket. Observera att vid en reduktionskoefficient måste Jordbruksverket vänta fem arbetsdagar efter det att koefficienten har offentliggjorts i EUT innan licenserna utfärdas. Exportörer kan, innan de fem dagarna gått, meddela Jordbruksverket skriftligen (via fax) att ansökan inte ska återtas och få sin licens utfärdad lite snabbare.

3.4 Löpande ansökningar Företag kan ansöka om löpande licenser från och med den dag kommissionen meddelar att ingen reduktionskoefficient har fastslagits för den fasta ansökningsomgången. Ansökan kan lämnas fram till dagen före slutdatum för nästa fasta ansökningsomgång. Exempel Det finns budgetmedel kvar att fördela från den fasta omgång som var mellan 7 januari och 7 mars. Det innebär det att löpande ansökningar kan lämnas fram till och med den 6 maj (under förutsättning att de avsatta budgetmedlen inte tar slut innan dess). Ansökningar som har lämnats in anmäls av Jordbruksverket till kommissionen nästkommande tisdag. Licenser kan då utfärdas tidigast måndagen därpå. Om det ansökta beloppet överstiger det tillgängliga kan kommissionen:

16

1043/2005 art 38a


fastställa en nedsättningskoefficient för ansökningar har lämnats in under en viss vecka.

uppmana medlemsstaterna att avslå ansökningar som har lämnats in under en viss vecka.

stoppa inlämnandet av ansökningar.

Ansökan om bidraglicens Ansökan via LICNET, se kapitel 1.2: Kryssa i rutan där det framgår att det är en löpande licens som företaget ansöker om. Ansökan på pappersblankett, E4.31: Kryssa i rutan ”Ansökan gäller s.k. löpande licens enligt artikel 38a i kommissionen förordning (EG) nr 1043/2005”.

3.5 Förutfastställelse av exportbidrag

1043/2005 art 29

Licensinnehavaren kan begära att exportbidragssatserna för samtliga basprodukter förutfastställs, antingen till den nivå som gäller vid ansökan, eller till gällande nivå vid någon annan tidpunkt under licensens giltighetstid. Ansökan om förutfastställelse görs på ansökningsblanketten fält 8 eller på en ny blankett. Förutfastställelsen kan dock bara göras vid ett tillfälle. Förutfastställelsen gäller för exporter fr.o.m. datumet för förutfastställelsen t.o.m. slutet av den femte månaden efter det att förutfastställelsen gjordes, dock längst till licensens giltighetstid går ut. Det exportbidragsbelopp som tillämpas vid förutfastställelse är det belopp som gäller den dag då ansökan om förutfastställelse inkommer till Jordbruksverket. Om ansökan lämnas in på en torsdag ska den anses ha blivit inlämnad följande arbetsdag. Förutfastställelse av exportbidrag för spannmåls- och risingredienser

1043/2005 art 20

1043/2005 art 20

Vid förutfastställelse av bearbetade varor där det ingår spannmåls- och risingredienser förekommer det två slag av justeringar: • Interventionsuppräkning - kompensation för lagerhållningskostnader då begäran om förutfastställelse och export sker under samma regleringsår. • Cross-marketing - nedräkning då begäran om förutfastställelse och export sker under olika regleringsår. Syftet är att stimulera export under innevarande regleringsår. OBS! Nedräkningen kan högst uppgå till förutfastställt bidrag.

Regleringsår för spannmål: 1/7-30/6 Regleringsår för ris: 1/9-31/8 Regleringsår för majs: 1/10-30/9

3.6 Överlåtelse Licenserna får överlåtas. Observera att rättigheter men inte skyldigheter (säkerheter) går att överlåtas. För att en överlåtelse ska vara giltig måste

17

1043/2005 art 27


det ansökande företaget ange det företag som man tänkt överlåta licensen till. Det gör företaget i samband med att licensansökan lämnas in under omgång 1-4. När överlåtelsen ska börja gälla måste licensinnehavaren komma in med en ansökan om överlåtelsedatumet. Detta görs på ansökningsblanketten (se avsnitt 3.10). För omgång nr 5 och 6 kan företagen överlåta licenser utan att de i förväg behöver ange till vilket företag de har tänkt att överlåta licensen.

3.7 Dellicenser

1043/2005 bilaga VI

Förfarandet med dellicenser kan användas om ett företag har en licens som är giltig för ”export av varor från Sverige”. Företaget kanske plötsligt får ändrade exportleveranser och vill utnyttja licensen för att söka exportbidrag i annan medlemsstat. I detta fall ska licensinnehavare ansöka om att få en dellicens utfärdad för ett belopp som inte överskrider det belopp som ännu inte avskrivits på originallicensen. Kontakta Jordbruksverket vid ansökan om dellicens.

3.8 Krav om ställd säkerhet

1043/2005 art 43

En ansökan om licens är endast giltig om en säkerhet som uppgår till 25 % av det begärda bidragsbeloppet finns disponibel hos Jordbruksverket. Observera att licensen söks i euro och att säkerheten ställs i kronor. Eurokursen finns publicerad på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se/Handel och marknad eller www.ecb.int (Europeiska centralbanken). Säkerheten frisläpps när licensinnehavaren återlämnar licensen (för licenser som förvaras i datafil på Jordbruksverket lämnas istället licensmeddelandet med en begäran om frisläppande av säkerheten). Licensmeddelandet, som fås vid utfärdandet av licensen, kan faxas till Jordbruksverket. Licensen kan inte användas efter den dag då begäran inkommit till Jordbruksverket. Säkerheten frisläpps när/om 95 % av det på licensen beviljade bidragsbeloppet begärts utbetalt av licensinnehavaren. När licensen inte har utnyttjats upp till 95 % av det belopp för vilket den utfärdats, ska säkerheten förverkas med 25 % av skillnaden mellan 95 % av det belopp för vilket licensen har utfärdats och det belopp som faktiskt har utnyttjats. Om licensen utnyttjas till mindre än 5 % förverkas hela säkerheten. Rabatt vid förverkan kan erhållas om licensen lämnas tillbaka under de två första tredjedelarna av giltighetsperioden. Då minskas det belopp som förverkas med 40 %. Lämnas licensen tillbaka under den sista tredjedelen av giltighetsperioden eller under den månad som följer efter sista giltighetsdagen minskas förverkan med 25 %. Rabatten gäller bara licenser som återlämnas senast den 30 juni innevarande budgetperiod. 18

1043/2005 art 44

1043/2005 art 45


1043/2005 art 44

Säkerheter på 100 euro eller mindre förverkas inte. När/om kommissionen fastställer en reduktionskoefficient för det sökta licensbeloppet har licenssökanden möjlighet att inom fem arbetsdagar dra tillbaka sin ansökan i ansökningsomgång nr 6. I sådant fall återfås 80 % av säkerhetsbeloppet medan resterande del förverkas.

1043/2005 art 44

3.9 Hur licenserna används Samtidigt med fullgörandet av exportformaliteterna ska UB1, (Utanför Bilaga 1) anges i fält 42 på blankett A ansökan om exportbidrag tillsammans med numret eller numren på de licenser (i rangordning) som ska användas för att täcka bidragsansökan. När flera licensnummer används ska de skiljas åt med kommatecken. Avräkningen börjar på den första licensen. Om fält 42 inte räcker till kan fält 44 användas. 1043/2005 bilaga VI

3.10 Fylla i ansökan Blankett E4.31 Följande fält är obligatoriska att fylla i på blanketten: Fält 4. Företagets namn, gatu- och postadress, organisationsnummer, telefon- och faxnummer samt kontaktperson. Fält 8. Förutfaställelse önskas markera i fältet ja eller nej. Fält 9. Markera i ja-rutan endast om ansökan avser deltagande i anbud. Fält 11. Totalt säkerhetsbelopp i svenska kronor. Detta anges för att Jordbruksverket och företaget ska vara överens om beloppet som ska belastas. Fält 17. Ansökt eurobelopp med siffror. Fält 18. Ansökt eurobelopp med bokstäver. Fält 20. Markera om ansökan gäller en licens enligt ”artikel 33 fast bidragslicens” eller ansökan gäller en licens enligt ”artikel 38 löpande licens”. Alternativet ”licens giltig för export av varor från Sverige” markeras, när alla exporter ska tullklareras i Sverige. I annat fall markeras det andra alternativet. Övrigt. Ange typ av säkerhet i rätt fält med numret, som erhölls av Jordbruksverkets ekonomienhet (särskilt viktigt, när flera säkerheter är ställda). Ansökan ska undertecknas med ort, datum och sökandes underskrift med namnförtydligande.

Vid förutfastställelse i efterhand ska följande fält fyllas i: Licensnummer, som förutfastställelse önskas för. Fält 4. Företagets namn, gatu- och postadress, organisationsnummer, telefon- och faxnummer samt kontaktperson. Fält 8. Markera ”Förutfastställelse önskas” ja. 19


Övrigt. Ansökan ska undertecknas enligt ovan. Vid angivelse av överlåtelsedatum ska följande fält fyllas i: Licensnummer UB1 som ska överlåtas Fält 4. Företagets namn, gatu- och postadress, organisationsnummer, telefon- och faxnummer samt kontaktperson. Fält 6. Företagets namn, gatu- och postadress, organisationsnummer, till det företag rättigheterna skall överlåtas samt datum för överlåtelsen. Övrigt. Ansökan ska undertecknas enligt ovan. Hur utfärdas licensen? Om alternativet ”från Sverige” anges i fält 20 eller i ansökan om licens, skickar Jordbruksverket ett licensmeddelande som bevis på erhållen licens per fax/post till den sökande. Licensmeddelandet innehåller information om bl.a. tilldelat licensnummer, belopp i euro, giltighetstid, och belastat säkerhetsbelopp. I annat fall skickar Jordbruksverket en papperslicens till företaget.

20


4 Export utan bidragslicens Inom budgeten för bearbetade jordbruksvaror, icke bilaga I, har 40 miljoner euro avsatts till exportörer som begär bidrag för mindre än 75 000 euro per budgetperiod. Sådana exportörer benämns ”småexportörer”. Småexportörerna behöver inte en bidragslicens för att berättigas till exportbidrag. Det finns också ett antal undantag från kravet om bidragslicens. Dessa undantag gäller för särskilt namngivna exportarter.

4.1 Småexportörer En exportörer som begär bidrag för mindre än 75 000 euro per budgetperiod kallas för småexportör. Småexportören ska vara etablerad i det land som den söker i. Det är ett krav att småexportören inte får ha haft någon bidragslicens under den berörda budgetperioden och inte heller ha en licens vid exporttillfället. En exportör kan alltså börja med att söka exportbidrag som småexportör och därefter söka licens, men inte tvärtom.

1043/2005 art 46

EU har en budget om 40 miljoner euro för småexportörer. Kommissionen kan stoppa exportbidragen till småexportörer när budgeten har utnyttjats med 30 miljoner.

1043/2005 art 47

1043/2005 art 47

4.2 Olika exportarter Vid följande exportarter är kravet om licens undantaget: • Indirekt proviantering tredje land. • Direkt proviantering tredje land. • Proviantering av sjögående fartyg; och luftfartyg som trafikerar internationella flyglinjer, även flyglinjer inom gemenskapen. • Upplägg på proviantlager inom gemenskapen. • Proviantering av borr- och produktionsplattformar och örlogsfartyg. • Export till Helgoland. • Leveranser avsedda för väpnade styrkor. Att kravet på licens är undantaget innebär att ingen avräkning sker mot bidragslicens för ovanstående exportarter.

21

1043/2005 art 47


5 Ansökan om exportbidrag Ansökan om exportbidrag görs på blankett A ”Ansökan om exportbidrag”, vilken är sammanfogad med enhetsdokumentet, se bilaga I. Om varan inte är receptregistrerad ska blankett B "Redovisning av ingredienser" bifogas för redovisning av de bidragsberättigade ingående ingredienserna. Dessa blanketter återfinns på Tullverkets webbsida.

SJVFS 2004:35 § 3

Ansökan om exportbidrag kan även lämnas elektroniskt. För detta krävs ett tillstånd ”Elektronisk uppgiftslämning vid ansökan om exportbidrag”. Ansökan om tillståndet lämnas till Tullverket som beslutar i samråd med Jordbruksverket. I vissa fall, exempelvis vid proviantering av fartyg, kan ansökan göras på blankett "Månadsredovisning för ansökan om exportbidrag" (E4.23). Redovisning enligt den senare formen kräver tillstånd från Jordbruksverket, se vidare den generella vägledningen. För att kunna redovisa de ingående bidragsberättigade ingredienserna enligt tillverkningsrecept eller enligt genomsnittliga produktionskvantiteter (se avsnitt 5.1.) fordras ett tillstånd av Jordbruksverket. Ansökan om att få redovisa på något av dessa sätt görs på blankett E4.25 ”Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet”. Om tillstånd ej finns enligt ovan ska de ingående ingredienserna redovisas enligt faktiskt förbrukning på blankett B. Ansökan om exportbidrag ska göras för varje enskild sändning. En ansökan består av en eller flera varuposter. Under varje varupost får endast deklareras varor enligt samma KN-nummer och sammansättning. Blankett A och i förekommande fall blankett B lämnas vid exporttillfället till närmaste exporttullkontor som sedan skickar dem till Jordbruksverket. Föranmälan för kontroll ska göras till exporttullkontoret senast 24 timmar innan inlastning påbörjas. Om inlastningen äger rum på en lördag eller helgdag ska föranmälan lämnas in senast 48 timmar före inlastningen påbörjas, se vidare den generella vägledningen. Den elektroniska ansökan om exportbidrag utgör också föranmälan och ska alltså ha inkommit senast 24 timmar innan inlastning påbörjas.

22

SJVFS 2004:35 §24


5.1 Redovisningsformer Det finns tre redovisningsformer för råvaruförbrukningen av den exporterade varan: • Med faktisk förbrukning avses de produkter som faktiskt förbrukats vid framställningen av de exporterade varorna, d.v.s. förbrukningen ska vara fysiskt uppmätt samt svinn (se avsnitt 5.3) och utbyte fastställt. Faktisk förbrukning ska redovisas på blankett B, se avsnitt 5.4. Är den exporterade varan tillverkad vid exempelvis tre tillfällen kan dessa redovisas på en blankett B genom att lägga samman den faktiska förbrukningen från respektive tillfälle. Om exempelvis 25 procent av varorna från ett produktionstillfälle exporteras ska således 25 procent av det som faktiskt förbrukats vid det tillfället redovisas. Företag som föreslås att redovisa enligt faktisk förbrukning är de som kan härleda de exporterade varorna till produktionstillfället. Varor som är lämpade att redovisa enligt faktisk förbrukning är exempelvis tillfälliga eller kundspecifika varor samt nya varor där genomsnittliga produktionskvantiteter ännu inte har kunnat beräknas eller där något tillverkningsrecept ännu inte fastställts. • Tillverkningsrecept används när den faktiska förbrukningen för den exporterade varan redovisas genom angivande av ett vedertaget tillverkningsrecept vilket fastställts genom mätningar. För att använda redovisningsformen ”tillverkningsrecept” ska följande tillverkningsmetod användas; satsvis tillverkning (med avbrott) där kvantiteten förbrukade ingredienser inte varierar för att tillverka en bestämd kvantitet bearbetad vara. Inte varierar betyder att variationerna ej får vara för stora. (Se vidare avsnitt 5.2 Receptregistrering). • Genomsnittlig produktionskvantitet används när den faktiska förbrukningen av produkter, svinn och utbyte, vid tillverkning av den exporterade varan, beräknas utifrån en historisk tidsperiod vanligtvis 12 månader (vilken uppdateras kontinuerligt). För redovisningsformen ”genomsnittlig produktionskvantitet” ska någon av följande två tillverkningsmetoder anges; Kontinuerlig tillverkning (utan avbrott) eller satsvis tillverkning (med avbrott) där kvantiteten förbrukade ingredienser varierar för att tillverka en bestämd kvantitet bearbetad vara. Arkivering av produktionsdokumentation Den som tillverkar en vara ska bevara uppgifter om förbrukade ingredienser och deras kvantiteter, svinn, eventuella analysresultat som finns från egna provtagningar på varan samt annan information som kan vara av betydelse vid en produktionskontroll. Dokumentationen ska bevaras i fem år från det att den upprättades.

23

1043/2005 art 49


5.2 Receptregistrering Den tillverkare som vill redovisa den exporterade varans råvaruförbrukning enligt SJVFS 2004:35 § 7 ett tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet ska ansöka om tillstånd hos Jordbruksverket. Ett tillstånd leder till att varan receptregistreras. Beräkningen av exportbidraget görs sedan av Jordbruksverket genom att den exporterade nettokvantiteten multipliceras med de uppgifter som finns i det registrerade receptet. Syfte Syftet med receptregistrering är att förenkla förfarandet för ansökan om exportbidrag genom att minska pappershanteringen och således mängden av registrerade uppgifter. I och med att ett mindre antal uppgifter måste uppges minskar därmed också risken för fel i ansökningarna och administrationen av dessa. Med en enklare administration kan även tiden från ansökan om bidrag till utbetalning kortas. Förfarande En ansökan om att få redovisa enligt ovan ska göras på blankett E4.25 ”Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet”, se avsnitt 5.4. Vid registrering tilldelas varan ett unikt receptnummer vilket exportören hänvisar till på blankett A i fält 44c. I dessa fall ska blankett B inte bifogas. Krav på varan Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att tillstånd ska medges: • Varan ska ha sitt ursprung inom EU. • Varan ska vara föremål för regelbunden export. Jordbruksverket ger inte tillstånd för varor som enbart är avsedda att exporteras vid något enstaka tillfälle. • Varan ska finnas specificerad i bilaga B. En vara enligt bilaga C kan inte bli föremål för tillståndsgivning enligt avsnitt 2.2 eftersom exportbidraget för dessa grundas på ett fastställt standardrecept. • Varan ska ha konstant karaktär och kvalitet oberoende av produktionstillfälle. • Varan ska vara producerad enligt samma produktionsmetod vid varje produktionstillfälle. Om produktionsmetoden ändras, t. ex om en maskin byts ut, kan detta leda till att förbrukningen av ingredienser blir annorlunda. I sådant fall ska anmälan om ändring göras till Jordbruksverket. • I de fall varan tillverkas enligt olika recept vid olika produktionstillfällen, t.ex. om smör ibland byts ut mot vegetabiliskt fett, ska olika recept registreras för varan.

24


• I de fall en förpackning innehåller flera olika varor, t.ex. en blandad förpackning med konfektyr, kan ett recept registreras för hela förpackningen under förutsättning att det inbördes förhållandet mellan kvantiteterna av de olika varorna i förpackningen inte varierar vid olika produktionstillfällen. • Normalt ska en ansökan göras för varje enskild vara. I de fall en ansökan omfattar flera varor med samma sammansättning och KN-nummer, men med olika artikelnummer, t.ex. om varan har flera olika förpackningsstorlekar, ska samtliga varor anges på samma ansökan om registrering. Vem får söka? SJVFS För svensktillverkad vara är det tillverkaren som ansöker om tillståndet. Om en 2004:35 § 30 vara förts in från ett annat EU-land får den som fört in varan i Sverige ansöka om tillståndet.

Intyg till annan exportör Ett registrerat recept kan åberopas av tillverkaren eller den exportör som har fått SJVFS ett skriftligt intyg från tillverkaren om att kunna använda dennes receptnummer. 2004:35 § 35 Om tillverkaren har utfärdat sådant intyg till annan exportör ska detta bifogas till ansökan om receptregistrering. I annat fall ska det skickas till Jordbruksverket före det första exporttillfället eller bifogas till ansökan om exportbidrag vid det första exporttillfälle då receptet åberopas. Anmälan om ändring och upphörande Ändringar i den råvaruförbrukning eller tillverkningsmetod som har legat till grund för Jordbruksverkets tillstånd ska anmälas snarast till Jordbruksverket. Om SJVFS produktionen av en vara upphör ska även detta anmälas. Anmälan om ändring eller 2004:35 § 33 upphörande ska lämnas omedelbart och göras på blankett E4.25 ”Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet”. Ändringarna kan vara av följande slag: • Ändringar i råvaruförbrukningen avseende såväl enskilda ingredienser som deras kvantiteter, exempelvis att en ingrediens tas bort eller tillkommer eller att man ändrar förbrukningen av en ingrediens. • Ändrade produktionsförluster, dvs. svinn • Ändrade procenthalter avseende socker, mjölkfett och torrsubstans, exempelvis ändrad mjölkfetthalt i förbrukad grädde • Att produktionsförutsättningarna har förändrats med anledning av exempelvis byte av maskin eller produktionsanläggning. Observera att om en icke bidragsberättigad ingrediens byts ut mot en annan icke bidragsberättigad behöver detta inte anmälas som ändring såvida det inte påverkar utbytet av färdigvaran. I de fall en ändring påverkar de kvantiteter basprodukter som ligger till grund för exportbidraget kommer varan att tilldelas ett nytt receptnummer.

25


Om det registrerade receptet ändras eller om tillverkningen av varan upphör kan det ändå åberopas i tolv månader från tidpunkten då ändringen uppstod. Detta för att ge möjlighet att använda ett registrerat recept för varor som finns i lager och som är tillverkade innan det att receptet ändrades eller att tillverkningen upphörde. Om tillverkaren tillåter någon annan exportör att åberopa ett receptnummer är tillverkaren skyldig att meddela denne om eventuella ändringar av varans registreringsnummer eller att registreringen har upphört. Bekräftelse Tillverkaren ska en gång per år bekräfta att varans råvaruförbrukning är densamma SJVFS samt att produktionsmetoden inte har ändrats eller att tillverkningen av varan inte 2004:35 § 32 har upphört. Jordbruksverket kommer att i god tid innan det att giltighetstiden för tillståndet löper ut skicka ut en begäran om bekräftelse till tillverkaren eller i förekommande fall exportören. Om denne inte svarar på denna begäran inom angiven tid kommer det registrerade receptet att upphävas. Observera att detta dock inte undantar tillverkaren från skyldigheten att omedelbart anmäla en ändring av ett recept till Jordbruksverket. Arkivering av produktionsdokumentation Den som tillverkar en vara ska bevara uppgifter om förbrukade ingredienser och SJVFS 2004:35 § 28 deras kvantiteter, svinn, eventuella analysresultat som finns från egna provtagningar på varan samt annan information som kan vara av betydelse vid en produktionskontroll. Dokumentationen ska bevaras i fem år från det att den upprättades. Jordbruksverkets rättigheter Jordbruksverket har rätt att besluta att exportör inte får åberopa ett enskilt recept SJVFS om detta grundats på felaktiga uppgifter eller om tillverkaren inte kommit in med 2004:35 § 34 bekräftelse på att de förutsättningar varpå Jordbruksverket har fattat sitt beslut är oförändrade. Om det finns anledning att misstänka att förutsättningarna inte är korrekta kan Jordbruksverket tillfälligt stoppa tillståndet i väntan på utredning. Produktionskontroll Vid ansökan om registrering av en ny produkt kommer denna att bli föremål för produktionskontroll. Anmälningar om ändringar, bekräftelser samt avregistreringar blir föremål för en riskanalys. Utifrån resultatet av denna tas enskilda varor ut till produktionskontroll. Beslut Exportören kan redovisa enligt ett tillstånd från den dag Jordbruksverket har fattat sitt beslut. Den normala giltighetstiden för tillståndet är 12 månader. Vid första registreringstillfället är tillståndet dock giltigt under en period av mellan 12 till 18 månader såvida inga ändringar inträffar under giltighetsperioden. Sista giltighetsdatum för beslutet är antingen den 31 mars eller den 30 september. Detta innebär att en tillverkare har bara en av dessa två tidpunkter på året som sista giltighetsdag för sitt tillstånd.

26

1043/2005 art 10


Om tillståndet vid giltighetsperiodens slut bekräftas som oförändrat förlängs dess giltighetstid med 12 månader. Tillverkaren erhåller ett nytt beslut för varje tillstånd vid förlängning. Underlag för kalkylering Sammanställningen av varans ingående ingredienser som redovisas i tillståndet kan användas som underlag för kalkylering av exportbidragsbeloppet. Detta fås genom att först multiplicera kvantiteten basprodukt med bidragsbeloppet för respektive basprodukt och sedan summera delsummorna. Bidragsbeloppets nivå är den som gäller vid exporttillfället. Receptnummer Varje enskilt beslut om receptregistrering tilldelas ett receptnummer. Receptnumret består av en sifferkombination, exempelvis 518-16-1. Första ledet identifierar tillverkaren, andra ledet är löpnumret och det tredje ledet är versionsnumret av det registrerade receptet. Tillverkaren kommer på detta sätt att alltid ha samma tillverkarnummer medan löpnumret räknas upp för varje ny vara som tillkommer och versionsnumret för varje gång en ändring görs i ett redan registrerat recept. Exportkontroll Tullverket utför den exportkontroll som föreskrivs i EU:s förordningar. För att kunna utföra kontrollen krävs att Tullverket har tillgång till uppgifter om exportvarans sammansättning. Jordbruksverket skickar därför kopia på tillståndet till tillverkarens exporttullkontor. Receptnumret på exportbidragsansökan SJVFS Vid ansökan om exportbidrag ska receptnumret anges i fält 44c på ansökan om 2004:35 § 21 exportbidrag. Receptnumret ska alltid även anges på föranmälan till Tullverket. En ansökan om exportbidrag kan omfatta både receptregistrerade och icke receptregistrerade varor. Till de varuposter som avser icke receptregistrerade varor ska blankett B bifogas. Om det rör sig om en lagervara ska exportören fylla i ”lagervara” i fält 44 på ansökan om exportbidrag.

5.3 Svinn Exportbidrag kan beviljas för de jordbruksprodukter som förbrukats vid tillverkningen av de bearbetade varor som exporteras. Nedan redogörs för hur redovisningen av produktionsförluster, s.k. svinn, ska göras och hur det påverkar exportbidraget. Olika typer av svinn För nedanstående typer av svinn ska exportören endast ange kvantiteten i motsvarande fält på B-blanketten. Jordbruksverket beräknar en eventuell reducering av exportbidraget till följd av ej bidragsberättigat svinn.

27


Framställningssvinn 1043/2005 art 12 Med framställningssvinn avses förluster av ingredienser som inte fysiskt kan återvinnas d.v.s. förluster av karaktären damm, aska och ånga etc. som försvinner under tillverkningsprocessen. Ett annat exempel är svinn i slutna rörsystem där det inte är möjligt att återvinna ingredienser, där rengöring endast kan göras genom spolning av rören med vatten och rengöringsmedel.

Framställningssvinn är bidragsberättigat och ger därmed inget avdrag på de bidragsberättigade ingredienserna. Icke kommersiellt svinn Med icke kommersiellt svinn avses förluster av ingredienser som uppstår under tillverkningsprocessen och som fysiskt kan återvinnas eller omhändertas. Detta gäller exempelvis degavfall, diskavfall (öppna system) och rester förutom restprodukter och biprodukter (se nedan).

1043/2005 art 13

Alla former av produkter eller varor som uppstår under tillverkningsprocessen och som, mot betalning eller ej, endast kan användas till djurfoder räknas som icke kommersiellt svinn. Icke kommersiellt svinn är bidragsberättigat upptill två procent. Dessa 2 % ger inget avdrag på bidragsberättigade ingredienser. De två procenten beräknas på följande sätt: (bidragsberättigade ingredienser + övriga ingredienser - bidragsberättigade ingredienser i biprodukterna - framställningssvinn) * 0,02 Icke kommersiellt svinn över dessa två procent ger ett proportionellt avdrag på bidragsberättigade och övriga ingredienser (se räkneexempel 5.3). Kommersiellt svinn Med kommersiellt svinn avses produkter eller varor som erhålls vid tillverkningsprocessen och vars sammansättning eller egenskaper inte skiljer sig från den exporterade varan och som kan utnyttjas kommersiellt. Ett exempel på kommersiellt svinn är missformade kakor som säljs i personalbutik.

1043/2005 art 2.6

Kommersiellt svinn är ej bidragsberättigat och ger därmed ett proportionellt avdrag på bidragsberättigade och övriga ingredienser. Restprodukter 1043/2005 art 2.4 Med restprodukter avses produkter som erhålls vid tillverkningsprocessen vars sammansättning tydligt skiljer sig från den exporterade varan. Restprodukter kan inte utnyttjas kommersiellt. Produkter som säljs till ett pris som högst motsvarar kostnaden för deras omhändertagande anses inte ha utnyttjats kommersiellt. Enbart ett fåtal produkter klassificeras som restprodukter.

Restprodukter är bidragsberättigade och ger därmed inget avdrag på de bidragsberättigade ingredienserna.

28


Biprodukter Med biprodukter avses produkter eller varor som erhålls vid tillverkningsprocessen 1043/2005 art 2.5 vars sammansättning eller egenskaper skiljer sig från den exporterade varan och som kan utnyttjas kommersiellt. Endast ett fåtal produkter klassificeras som biprodukter. Biprodukter är ej bidragsberättigade och ger därmed ett direkt avdrag på de bidragsberättigade ingredienserna. Svinnöversikt I tabellen nedan sammanfattas svinnkategorierna. Svinn Framställning Icke kommersiellt Kommersiellt Restprodukter Biprodukter

Bidragsberättigat Ja Ja två procent, avdrag proportionellt Nej, avdrag proportionellt Ja Nej, avdrag direkt

Svinnförfaranden Det finns två olika svinnförfaranden beroende på om exportören: - Yrkar exportbidrag för svinn. - Ej yrkar exportbidrag för svinn. För båda förfarandena är det obligatoriskt att på B-blanketten fylla i raden "övriga ingredienser" (=vatten, kryddor, salt mm). Nedan redovisas räkneexempel till de två förfarandena för samma produkt. I de flesta fall ger det första förfarandet mer i exportbidrag än det andra. Exportören får själv väga kostnader och intäkter för sina produkter i respektive förfarande.

29


Yrkar exportbidrag för svinn Används förfarandet ”Yrkar exportbidrag för svinn” bör följande samband gälla: Nettokvantitet (inkl. övervikt) + totalt svinn = bidragsberättigade ingredienser + övriga ingredienser. Nettokvantitet (inkl. övervikt) 340 kg. B-blankett: 1. Produkt/Varukod

2. Benämning

11010015 1090 17019910 1790 04021019 1790

Vetemjöl Socker Skummjölkspulver Övrigt

3. Torrsubstans %

4. Mjölkfett %

5. Socker %

6. Kvantitet (hela kg)

7.Status UFA

100 100 100

U U U

100

U

Redovisning av svinn: Framställningssvinn Icke kommersiellt svinn

40 kg 20 kg

Sambandet enligt ovan stämmer: 340 + 60 = 300 + 100 Följande beräkningar utförs automatiskt av Jordbruksverket. 1. Summa satsad mängd - framställningssvinn = 400 - 40 = 360 kg3 2. Svinn som inte ger avdrag på satsad mängd = 360 * 0.02 = 7,2 kg 3. Angivet icke kommersiellt svinn 20 kg 4. Svinn över tvåprocentsgränsen = 20 - 7,2 = 12,8 kg 5. Ej bidragsberättigat svinn på 12,8 kg reducerar de bidragsberättigade ingredienserna proportionellt enligt nedan till:4 Vetemjöl 100 - (0,25 * 12,8) = Socker Mjölkpulver

96,8 kg 96,8 kg 96,8 kg

Yrkar ej för svinn. En förutsättning för att kunna tillämpa detta förfarande är att det inte förekommer något kommersiellt svinn och/eller någon biprodukt. Väljer man på B-blanketten förfarandet "ej yrka för svinn" ska man inte redovisa svinn. Exportören ska själv räkna om sina satsade ingredienser enligt nedanstående exempel: 1. Summa satsad mängd 400 kg Vetemjöl 100 kg Socker 100 kg Skummjölkspulver 100 kg Övriga ingredienser 100 kg

30

3. Från satsad mängd reduceras eventuellt ej bidragsberättigade biprodukter. 4. Till kvantiteter ej bidragsberättigat svinn adderas ev. kvantiteter komm. svinn.


2. Andel satsad ingrediens: Vetemjöl 100/400 = 25% Socker 100/400 = 25% Skummjölkspulver 100/400 = 25% Övrigt 100/400 = 25% 3. Bidragsberättigad ingrediens = andel satsad ingrediens * nettokvantitet (inkl. övervikt) Nettokvantitet (inkl. övervikt) 340 kg Vetemjöl 0.25 * 340 = 85 kg Socker 85 kg Skummjölkspulver 85 kg B-blankett 1.Produkt/Varukod 11010015 1090

2.Benämning

3.Torrsubstans %

4.Mjölkfett %

5.Socker %

Vetemjöl

6.Kvantitet (hela kg) 85

7.Status UFA U

17019910 1790

Socker

85

U

04021019 1790

Skummjölkspulver Övrigt

85

U

85

U

5.4 Ansökningsblanketter Nedan beskrivs de särskilda bestämmelser som gäller för redovisning av de bearbetade varornas sammansättning samt vilken information som ska uppges på blankett A, B och Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet. Den generella vägledningen innehåller förklaringar beträffande övriga fält. Exempel på en ifylld Blankett A, B och Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet finns i bilaga F. Blankett A Blankett A är huvuddokumentet vid ansökan av exportbidrag. Under varje varupost får endast deklareras varor enligt samma KN-nummer och sammansättning. Följande ska uppges i respektive fält: I fält 31 anges kolli, fakturabenämning, artikelnummer och varuslag. Varubeskrivning ska vara så ingående att kontroll gentemot fält 33 är möjlig. I fält 32 anges löpnummer på varupost. Observera att en och samma varupost endast får innehålla varor enligt samma KN-nummer och med samma sammansättning. I fält 33 anges den bearbetade varans KN-nummer (8 siffror) och i delfält 4 den tilläggskod (4 siffror) som anges för den bearbetade varan i bilaga B eller C. Sökanden som är osäker om KN-nummer ska vända sig till tullmyndighet för upplysning.

31

SJVFS 2004:35


I fält 36 anges säkerhetsnummer som kvittens på att säkerhet ställts vid förskottsbetalning. I fält 39 anges "I" om varan är importerad och "U" om varan har ursprung i EU. I fält 41 anges, i heltal, annan kvantitet än kg t ex styck eller liter. Drycker som vatten, öl och vin ska anges i liter, vilket framgår av tulltaxans kolumn 5 under rubriken "Extra mängdenhet". Alkoholhaltiga drycker enligt KN-nr 2208 ska anges med antal liter 100%-ig alkohol. I fält 42 anges nummer på eventuell bidragslicens. I fält 44 i förekommande fall något av följande information: • den typ av spannmål som förbrukats vid framställningen av alkohol samt antal liter alkoholhaltig vara. • Om den bearbetade varan innehåller stärkelse enligt KN-nr 1108 eller produkter som framställts genom förädling av sådana varor gäller följande: - Om exportören själv är producent av stärkelsen ska intygas att ”Stärkelsen är framställd direkt av spannmål, ris eller potatis” - Om stärkelsen är tillverkad av någon annan än exportören ska ett särskilt stärkelseintyg bifogas till ansökan eller vara avlämnat tidigare till SJV (se avsnitt 2.3). •

Vid anspråk på exportbidrag för varans nettovikt inklusive övervikt (överfyllnadsvikt) ska den totala nettovikten inklusive övervikt anges här. Detta ska göras genom att ange t.ex. ”1234 kg inklusive övervikt”. Denna vikt ska också anges som nettovikt på blankett B

Vid export av varor enligt KN-nummer 0405 20 10, 0405 20 30, 1806 90 1043/2005 art 53 60 till 1806 90 90, 1901 eller 2106 90 98 - som innehåller minst 51 % mjölkprodukter enligt KN-nummer 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 eller 0406 - kan mjölkprodukterna ha importerats från tredje land till nedsatt tullavgift. Exportören måste därför antingen:

-

deklarera att inga av mjölkprodukterna har importerats från tredje land

eller -

lämna en specifikation om vilka kvantiteter mjölkprodukter som importerats från tredje land. Dessutom måste det framgå att priset för mjölkprodukten är detsamma eller ligger nära det som gäller på EU:s marknad för en motsvarande produkt. Se vidare avsnitt 2.3.

32


• Vid export av sockermajs i form av korn enligt standardrecept (bilaga C) ska fukthalt anges. • Vid export av färsk pasta enligt standardrecept (bilaga C) ska torrsubstanshalten anges. • Vid export av produkter under KN-nummer 2905 44 och 3824 60 ska slag av faktiskt förbrukade basprodukter vid framställning av D-glucitol (sorbitol) och torrsubstansinnehållet av D-glucitol anges. Om exportören har angivit ett gammalt receptnr i fält 44c, ska det framgå här att det rör sig om en lagervara. I fält 44c anges ett eventuellt receptnummer för den bearbetade varan (se avsnitt 5.2). Blankett B Varupostnummer Här anges numret på varuposten enligt fält 32 i blankett A. En varupost ska endast innehålla varor enligt samma KN-nummer och med samma sammansättning. Fakturanummer och fakturabenämning Här anges fakturanummer och fakturabenämning enligt den faktura som bifogas ansökan. Nettokvantitet Här anges varans nettovikt inklusive eventuell övervikt (överfyllnadsvikt). A) FÖRBRUKNING AV INGREDIENSER INKLUSIVE SVINN Här anges kvantiteter av samtliga ingredienser som faktiskt har förbrukats för att tillverka den bearbetade varan. Detta avser både bidragsberättigade och icke bidragsberättigade (övriga) ingredienser. Det svinn som uppkommit vid tillverkningen ska också inkluderas i angivna kvantiteter. 1. Produkt/Varukod Här anges KN-nummer (8-siffrigt) och tilläggskod (4-siffrig) för de bas- och mellanprodukter samt eventuella bearbetade varor enligt standardrecept som faktiskt förbrukats vid tillverkningen av den bearbetade vara som exporteras. Koderna framgår av bilagorna A, C och D. Vid export av enbart bearbetade varor enligt standardrecept behöver bara blankett A fyllas i under förutsättning att basprodukterna ej varit föremål för aktiv förädling. Om så är fallet ska basprodukterna enligt standardrecept redovisas under denna rubrik, se avsnitt 2.2.

33

Obs! Exportören anger koden för mellanprodukten. Jordbruksverket gör omräkning till basprodukt.


2. Benämning Här anges produktens handelsbenämning t ex socker. 3. Torrsubstans %, 4. Mjölkfett %, 5. Socker % För vissa bas- och mellanprodukter samt bearbetade varor enligt standardrecept ska torrsubstanshalten, mjölkfetthalten och sockerinnehåll anges i viktprocent med en decimal. När ett procenttal ska anges framgår av bilagorna A, C och D. Procenttalet ligger till grund för bidragsberäkningen.

6. Kvantitet Här anges förbrukad kvantitet avrundad till hela kg. 7. Status Här markeras tillämplig ruta med X. "U" avser produkt/vara som har sitt ursprung i gemenskapen. "F" avser produkt/vara som importerats och övergått till fri omsättning och "A" produkt/vara som är föremål för aktiv förädling. Uppgifterna utgör underlag för vilka varor/produkter som är bidragsberättigade, se avsnitt 1.6. Bearbetade varor och blandvaror En bearbetad vara enligt bilaga B eller en blandvara kan förbrukas vid tillverkning av en annan bearbetad vara. I dessa fall ska den ingående bearbetade varans eller blandvarans KN-nummer följas av de bas- och mellanprodukter som förbrukats vid tillverkningen av den ingående bearbetade varan eller blandvaran. Blandvarans tilläggskod är alltid 1999. Uppgifterna i fält 2-7 ska också anges för varan i varan. Observera att exportbidrag endast kan fås för en förbrukad bearbetad vara under förutsättning att den har sitt ursprung inom gemenskapen. För att exportbidrag ska fås för en förbrukad blandvara är förutsättningen antingen att den har sitt ursprung inom gemenskapen eller att den har övergått till fri omsättning, se avsnitt 1.6. Övriga ingredienser kvantitet Här ska anges kvantiteten för samtliga icke bidragsberättigade ingredienser. Detta kan vara t.ex. vatten, kryddor eller vegetabiliskt fett. B) REDOVISNING AV SVINN

34

Observera att det för vissa mjölkprodukter i bilaga D är torrsubstans exklusive mjölkfett som ska anges.


Under rubriken "Förbrukning av ingredienser" på blankett B:s övre del anges kvantiteter faktiskt förbrukade ingredienser inklusive svinn. Under rubriken "Redovisning av svinn" redovisas antal kg svinn enligt respektive svinnkategori. Typ av svinn Här anges antal kg av samtliga kategorier svinn som förklaras i avsnitt 5.3. Om det inte uppstått något svinn ska "0" anges vid respektive svinnkategori. Exportbidrag yrkas ej för kvantiteter svinn För information om detta se avsnitt 5.3. Redovisning av ingredienser i biprodukt Om det vid tillverkningen erhålls biprodukter ska kvantiteten ingående bas- och mellanprodukter samt bearbetade varor i biprodukten anges här. TILLVERKARE (om annan än exportör) Här anges fullständiga uppgifter om tillverkarens namn, adress och organisationsnummer. Uppgiften gäller tillverkaren av den bearbetade vara som ska exporteras. Slutligen försäkras att lämnade uppgifter är riktiga genom exportörens underskrift. Blankett ”Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet” Ansökan om att får redovisa enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet följer i stort principerna för blankett B. Nedan följer en beskrivning av den ytterligare information som krävs. Exempel på en ifylld blankett finns i bilaga F. Ansökan Avser Ange tillämpligt alternativ med kryss. Vid ändring eller avregistrering ska varans receptnummer anges samt från och med vilket datum ändringen gäller. Tillverkaren Ange namn och adress. Om det faktiska tillverkningsstället har en annan adress ska även denna anges under “Tillverkningsställe“. Organisationsnummer och tilläggskod samt kontaktperson och telefon ska alltid anges. Bearbetad vara Ange det åttasiffriga KN-numret enligt den kombinerade nomenklaturen. Den tresiffriga tilläggskoden framgår av bilaga B. Ange artikelnummer och fakturabenämning för den aktuella varan. Om receptet avser flera varor kan de anges på särskild bilaga eller under särskilda upplysningar.

35


Redovisningsform/tillverkningsmetod Ange tillämpligt alternativ med kryss. Vid alternativ A eller B ska även den tillverkningsperiod som ligger till grund för redovisad förbrukning anges. Perioden bör vara minst tolv månader. Särskilda upplysningar • Om den bearbetade varan innehåller stärkelse enligt KN-nummer 1108 eller produkter som framställts genom förädling av sådana varor gäller följande: - Om exportören själv är producent ska intygas att ”Stärkelsen är framställd direkt av spannmål, ris eller potatis” - Om stärkelsen är tillverkad av någon annan än exportören ska särskilt stärkelseintyg bifogas till ansökan om receptregistrering eller vara avlämnat tidigare till SJV. Detta ska intygas genom ”Stärkelseintyg bifogas” eller ”Stärkelseintyg avlämnat tidigare”. • Vid export av varor enligt KN-nummer 0405 20 10, 0405 20 30, 1806 90 60 1043/2005 art 53 till 1806 90 90, 1901 eller 2106 90 98 - som innehåller minst 51 % mjölkprodukter enligt KN-nummer 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 eller 0406 - kan mjölk-produkterna ha importerats från tredje land till nedsatt tullavgift. Exportören måste därför antingen: -

deklarera att inga av mjölkprodukterna har importerats från tredje land

eller -

lämna en specifikation om vilka kvantiteter mjölkprodukter som importerats från tredje land. Dessutom måste det framgå att priset för mjölkprodukten är detsamma eller ligger nära det som gäller på EU:s marknad för en motsvarande produkt. Se vidare avsnitt 2.3.

Förbrukning av ingredienser/svinn Ange kvantiteter av samtliga ingredienser som faktiskt har förbrukats och svinn för att tillverka 100 kilo av den bearbetade varan. Ange förbrukad kvantitet och svinn avrundad till två decimaler. Tillverkarens försäkring Ansökan ska undertecknas av behörig person.

36


6 Import 6.1 Allmänt om tullar Till följd av det s.k. jordbruksavtalet (Uruguayrundan) har EU åtagit sig att inte längre tillämpa rörliga avgifter vid import av jordbruksprodukter. Vid import till EU-marknaden av bearbetade varor tas en tull ut som består av: - fast tull (värdetull, fast procentsats), och

3448/1993 art 2.2

- en jordbrukskomponent i form av ett specifikt belopp fastställt i euro. I tulltaxans del 1 betecknas jordbrukskomponenten "EA" om avgiften bygger på EA = Elément Agricole matrisen (se avsnitt 6.4), avgiften anges då i tulltaxans del 3, bilaga 1. Om avgiften baseras på ett standardrecept (se avsnitt 6.3) anges ett belopp uttryckt i euro/100 kg direkt i tulltaxans del 1. Den fasta tullen är den tullsats som överenskommits i jordbruksavtalet och den står som procentsats i tulltaxan. Genom olika preferensavtal kan såväl den fasta tullen som jordbrukskomponenten variera, beroende på varans ursprung. Vid import till Sverige från tredje land administreras tullarna av Tullverket (se Tullverkets hemsida www.tullverket.se).

6.2 Råvaruomfattning 3448/1993 De basprodukter som omfattas av prisutjämningssystemet vid import till EUmarknaden är; mjölk och grädde, smör och andra fetter och oljor framställda av bilaga A mjölk, vassle och vasslepulver, skummjölkspulver, helmjölkspulver, smör, vete, durumvete, råg, korn, majs, ris, socker och melass.

6.3 Standardrecept För de produkter där avgiften baseras på ett standardrecept förutsätts att vid tillverkning av en importvara används en eller flera av följande elva basprodukter i vissa givna kvantiteter: -vete -durumvete -råg -korn

-socker -melass -skummjölkspulver -helmjölkspulver

-ris -majs -smör

6.4 Matrissystemet För vissa varuslag där råvarusammansättningen kan variera avsevärt, tillämpas ett särskilt matrissystem för beräkning av jordbrukskomponenten. Detta gäller främst sockerkonfektyr (1704), chokladvaror (1806), mjöl- och mjölkberedningar och barnmat (1901), matbröd och bakverk (1905) samt livsmedelsberedningar (2106).

37

1460/1996 bilaga 1


Till skillnad från standardreceptet, som redan i utgångsläget förutsätter angivna kvantiteter och bestämda råvaror, bygger matrismetoden på de ämnen som kan bestämmas vid en kemisk analys av en färdigvara. Dessa ämnen räknas sedan om till en eller flera av följande sex basvaror: -skummjölkspulver -vete

-socker -smör

-helmjölkspulver -majs

1460/1996

De ämnen som fastställs till slag och kvantitet (inom vissa givna intervall) i en bearbetad vara är: -mjölkfett -stärkelse/glukos

-mjölkprotein -sackaros/invertsocker/isoglukos

Vid förtullning ska importören antingen kunna redovisa en deklaration där respektive halter av ovanstående ämnen anges inom givna intervall eller kunna ange den specifika kod i matrisen som motsvarar aktuella ingredienser och som är kopplad till en viss jordbrukskomponent. Dessa koder redovisas i tulltaxans del 3, bilaga 1. För länder där EU har ingått preferensavtal tillämpas reducerade jordbrukskomponenter. Importörens uppgifter förutsätts kunna kontrolleras genom laboratorieanalys.

6.5 Avgiftsmaximering Summan av den fasta tullen (värdetullen) och jordbrukskomponenten utgör den 3448/1993 totala importtullen. För vissa varor är den totala importtullen som tas ut föremål art 4 för en maximering. Detta innebär att om summan av värdetullen och jordbrukskomponenten är högre än maximisatsen, så tillämpas den i tulltaxan angivna max-satsen. Max-satsen definieras som tullsatsen enligt tulltaxan plus en eventuell tilläggstull för socker eller mjöl. Då max-satsen består av en värdetull plus en tilläggstull för socker eller på mjöl ska tilläggstullen vara den som fastställs i EU:s gemensamma tulltaxa. Exempel på beräkning av avgift för produkt som är föremål för avgiftsmaximering Varukod 1806 90 19 000 8,3 % + EA MAX 18,7 % + AD S/Z Enligt tulltaxan: EA = jordbrukskomponent, max-sats 18,7 %, AD S/Z = tilläggstull för socker Exempel 1 100 kg choklad (40% socker), värde 3000 Skr Varukod 1806 90 19 000 - tilläggskod 7022 1.

Tull 8,3 % av 3000 kr EA 35,50 euro/100 kg

I exemplet används en eurokurs på 9,0.

249,00 kr 319,50 kr summa 568,50 kr

38


2.

Max-sats Tull 18,7 % av 3000 kr 561,00 kr Tilläggstull för socker 18,87 euro 169,83 kr summa 730,83 kr

Varan är avgiftspliktig med 568,50 kr. Exempel 2 100 kg choklad (40% socker), värde 3000 Skr Varukod 1806 90 19 000 - tilläggskod 7042 1.

Tull 8,3 % av 3000 kr EA 68,76 euro/100 kg

249,00 kr 618,84 kr summa 867,84 kr

2.

Max-sats Tull 18,7 % av 3000 kr 561,00 kr Tilläggstull för socker 18,87 euro 169,83 kr summa 730,83 kr

Varan är avgiftspliktig med 730,83 kr. På begäran av importören ska tilläggstullen kunna beräknas med utgångspunkt från det faktiska innehållet av socker i de importerade varorna eller kvantiteten mjöl som motsvarar viktinnehållet av stärkelse i de importerade varorna. Dessa kvantiteter ska deklareras av importören till tullmyndigheten.

6.6 Importförmåner Inom ramen för EU:s handelsavtal med tredje land på jordbruksområdet ges vissa förmåner (se importvägledningen, import av jordbruksprodukter och bearbetade varor). Förmånerna kan vara i form av tullfrihet/tullnedsättningar med eller utan kvantitativa begränsningar (kvoter). EU har ingått handelsavtal med bland annat EFTA-länderna (Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein) och Medelhavsländerna om särskilda villkor i handeln med bearbetade varor. Avtalen ger varor med ursprung i avtalsländerna vissa förmåner vid import till EU. Förmånerna varierar från land till land men kan utgöras av tullfrihet och/eller reducerad jordbrukskomponent. Förmånerna ges inom vissa kvoter och är begränsade till de i respektive avtal preciserade varorna. Förmånerna administreras genom först-till-kvarn-principen. För beskrivning av administration, preferens, kvotstorlek samt kvotutnyttjande tag kontakt med Tullverket.

39

1294/1994 art 3


7 AF-licens – aktiv förädling utan prövning av ekonomiska villkor Aktiv förädling innebär att ett företag tillfälligt importerar en vara till EU för att bearbeta den och sedan exportera den som en förädlad vara. Vid ett sådant förfarande behöver företaget inte betala tull vid importen. Normalt sker en prövning att vissa ekonomiska villkor är uppfyllda vid aktiv förädling. Det innebär att bearbetningen inte får påverka gemenskapens producenter negativt. EU: s exportbidrag för bearbetade varor är begränsade, WTO-avtalet sätter gränser. Därför infördes under våren 2000 ett licenssystem (se kap 3) för att kommissionen ska kunna stoppa/reducera tilldelningen av bidragslicenser. För att trygga tillgången på råvaror till konkurrenskraftiga villkor åt gemenskapens förädlingsindustri finns ett särskilt system för aktiv förädling där de ekonomiska villkoren inte behöver prövas. Systemet med AF-licenser har hittills endast 1488/2001 öppnats under budgetperioden 2002/2003. Jordbruksverket meddelar om systemet ska öppnas både genom ett nyhetsbrev samt genom informationen från mötet i förvaltningskommittén för bearbetade varor, icke bilaga I.

7.1 Berörda produkter De produkter där de ekonomiska villkoren normalt sett inte behöver prövas är mjölkprodukter, majs, spannmål och socker (ingår i bilaga A till förordning 3448/93). För dessa produkter sker ansökningsförfarandet i två steg. Först ska en AF-licens sökas hos Jordbruksverket och med den som grund ska sedan en ansökan om tillstånd till aktiv förädling lämnas till Tullverket, se avsnitt 7.6. För alla andra produkter ska ansökan om AF-licens gå helt genom tullen.

7.2 Prognos 1488/2001 Kommissionen ska senast den 21 september varje år upprätta en prognos för art. 2 kvantiteter av olika basprodukter som kan användas i förfarandet för aktiv förädling utan prövning av de ekonomiska villkoren. Med basprodukt menas i detta kapitel produkter som finns i bilaga A till kommissionens förordning (EG) nr 3448/93. Ovanstående prognos tar bland annat hänsyn till tillgängliga ekonomiska medel och förväntat stödbehov. Vid tre tillfällen per år revideras prognosen för bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I) i förvaltningskommittén.

7.3 Krav för att ansöka Endast den som har en giltig bidragslicens eller en bidragslicens som utfärdades 1488/2001 under föregående budgetår får ansöka om AF-licens. Vid en suspension (stopp) art. 4 av exportbidragen till småexportörerna (se avsnitt 4) kan även de som fått bidrag under innevarande eller föregående budgetår ansöka om AF-licens.

40


Varje exportör får bara lämna en ansökan per basprodukt (8-ställigt KNnummer) och licensomgång. För samma basprodukt och licensomgång får bara en ansökan lämnas i hela gemenskapen. Följande kvantitativa begränsningar per licensomgång gäller för de olika basproduktgrupper: mjölk, socker, ris högst 5 000 ton och för spannmål 20 000 ton. Ansökningsblanketten för AF-licens är SJV E4.33.

7.4 AF-licensens giltighetstid En AF-licens är giltig i tre månader räknat från utgången av ansökningsmånaden 1488/2001 art. 13 (1 mån. + 3 mån.). För att fastställa ansökningsmånaden räknas dagen när licensansökan kommer in till Jordbruksverket som första dagen.

7.5 Ansökningsperioder och fördelning Vid tre tillfällen per år går det att ansöka om AF-licens. Ansökningsperioden för 1488/2001 art. 3 första omgången infaller mellan offentliggörandet i EUT (senast den 30 september) och den 14 oktober. Ansökningsperioden för andra och tredje 1488/2001 art 22 omgången infaller mellan offentliggörandet i EUT (senast den 31 januari respektive 31 maj) och inom tio arbetsdagar därefter. Ansökan ska vara inlämnad före kl. 13.00 för att räknas som inkommen samma 1488/2001 art 6 dag. För första omgången gäller att om den 14 oktober infaller en lör-, sön- eller helgdag ska ansökan lämnas sista vardagen innan, före kl. 13.00. För andra och tredje omgången gäller att om den tionde arbetsdagen infaller på en lör-, söneller helgdag löper inlämningstiden ut kl. 13.00 på den första arbetsdagen därefter. Utifrån prognosen som kommissionen fastställt (se avsnitt 7.1) kommer 60 % av kvantiteterna att frisläppas till första omgången. Kommissionen kan om 1488/2001 art 21 det behövs publicera nedsättningskoefficienter för varje basprodukt.

7.6 Specialfall Licensrättigheterna får överlåtas av licensinnehavaren under licensens giltighetstid. En licens, eller dellicens, får bara överlåtas en gång och bara till någon som uppfyller kraven för att inneha en AF-licens (se avsnitt 7.2). Möjlighet finns att utfärda dellicenser. En s.k. ”andra tillståndsansökan” innebär att två företag samarbetar om en förädling. Med en ”andra tillståndsansökan” erhålls först ett tillstånd för en basprodukt och därefter för en av basprodukten framställd mellanprodukt. De båda ansökningarna om tillstånd ska baseras på samma AF-licens. Kontakta Jordbruksverket för mer information om ovanstående specialfall.

41

1488/01 art. 15

1488/2001 art 1


7.7 Tillstånd till aktiv förädling från Tullverket Med en AF-licens kan ansökan om tillstånd till aktiv förädling (suspensionssystemet) göras hos Tullverket. AF-licensen ska bifogas i original tillsammans med ansökan om tillstånd. I vissa fall krävs en säkerhet för aktiv förädling. Importen ska ske inom tillståndets giltighetstid och får således inte ske förrän Tullverket godkänt ansökan. Observera att vid överlåtelse av AFlicens (avsnitt 7.5) måste båda företagen ansöka om tillstånd till aktiv förädling. Kontakta Tullverket för ansökningsblanketter och mer information.

42


BILAGA A: BASPRODUKTER Denna bilaga innehåller en förteckning över samtliga basprodukter som är bidragsberättigade vid export av bearbetade varor enligt bilaga B och C. En basprodukt är en jordbruksråvara för vilken det regelbundet fastställs exportbidrag. Basprodukterna är uppdelade i fem grupper; mjölk- och mejeriprodukter, ägg, spannmål, ris och socker. För varje basprodukt anges en produktkod samt en produktbeskrivning vilka ska fyllas i på blankett B vid ansökan om exportbidrag, se avsnitt 5.4. Då bidragssatsen är beroende av om basprodukten ingår i en bestämd färdigvara eller om bidraget bestäms av att en viss mellanprodukt förbrukats vid framställningen finns det för varje basprodukt flera koder. Relationen mellan bas- och mellanprodukter framgår av bilaga D.


PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

MJÖLK OCH MEJERIPRODUKTER 0404 10 11 1790

PG 1 - Vassle i form av pulver, granulat eller annan fast form, utan tillsats av socker eller andra sötningsmedel PG 2 - Mjölk i form av pulver, granulat eller annan fast form, utan tillsats av socker eller andra sötningsmedel, med en fetthalt understigande 1,5 viktprocent:

0402 10 19 1795

- vid utförsel av varor under KN-nr 3501

0402 10 19 1790

- vid utförsel av andra varor PG 3 - Mjölk i form av pulver, granulat eller annan fast form, utan tillsats av socker eller andra sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent:

0402 21 19 1791

- vid utförsel av varor, med innehåll av smör eller grädde till nedsatt pris och som är framställda på de villkor som framgår av kommissionens förordning nr 1898/2005, förbrukad i form av mellanprodukter 1

0402 21 19 1790

- vid utförsel av andra varor 2 PG 6 - Smör med en fetthalt av 82 viktprocent:

0405 10 19 1791

- vid utförsel av varor, med innehåll av smör eller grädde till nedsatt pris och som är framställda på de villkor som framgår av kommissionens förordning nr 1898/2005

0405 10 19 1795

- vid utförsel av varor under KN-nr 2106 90 98 som innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett

0405 10 19 1799

- vid utförsel av andra varor

1702 19 00 1790

PG 12 - Laktos med en renhetsgrad i torrt tillstånd av 98,5 viktprocent I de fall fetthalten hos en råvara avviker från ovanstående, ska råvaran i fråga deklareras som en mellanprodukt enligt bilaga D. Observera undantaget enligt fotnot 2 nedan.

1 Se bilaga D (mellanprodukter)

2 För KN-nr 0402 21 19 1790 där mjölkfetthalten är 26 viktprocent finns möjligheten att, efter tillstånd från Jordbruksverket, använda den alternativa beräkningsmetoden på sidan 13 i bilaga D (mellanprodukter).


PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

ÄGGPRODUKTER Ägg med skal, av fjäderfä, färska, konserverade eller kokta, andra än för kläckning: 0407 00 30 1791

- vid utförsel i form av äggalbumin under KN-nummer 3502 11 90 och 3502 19 90

0407 00 30 1790

- vid utförsel i form av andra varor Äggula, färsk, torkad, kokt i vatten eller ångkokt, gjuten, fryst eller på annat sätt konserverad, lämplig till människoföda, osötad:

0408 11 80 1790

- torkad

0408 19 81 1790

- flytande

0408 19 89 1790

- annan, också fryst Ägg utan skal, färska, torkade, kokta i vatten eller ångkokta, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, lämplig till människoföda, osötad:

0408 91 80 1790

- torkade

0408 99 80 1790

- andra

Äggvita deklareras som en standardreceptvara enligt bilaga C


PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

SPANNMÅLSPRODUKTER Durumvete: 1001 10 00 1795

- Förbrukad i pastavaror under KN-nr 1902 11 och 1902 19 och som utförs till USA

1001 10 00 1790

- Förbrukad i andra färdigvaror Vete samt blandsäd av vete och råg:

1001 90 99 1795

- Förbrukad i pastavaror under KN-nr 1902 11 och 1902 19 och som utförs till USA

1001 90 99 1782

- Förbrukad i färdigvaror med KN-nr 22 08

1001 90 99 1790

- Förbrukad i andra färdigvaror Vete samt blandsäd av vete och råg förbrukad i form av mellanprodukten vetestärkelse 1

1001 90 99 1783

- Förbrukad i färdigvaror med KN- nr 3505 10 50 enligt förordning 1722/93 (produktionsbidrag stärkelse)

1001 90 99 1781

- Förbrukad i färdigvaror med KN-nr 2208

1001 90 99 1791

- Förbrukad i andra färdigvaror

1001 90 99 1794 1001 90 99 1796 1001 90 99 1797

Vete samt blandsäd av vete och råg förbrukad i form av andra mellanprodukter 1

1001 90 99 1798 1001 90 99 1799 1002 00 00 1790

Råg

1002 00 00 1791 1002 00 00 1792 1002 00 00 1799

Råg förbrukad i form av mellanprodukter 1

1003 00 90 1790

Korn

1003 00 90 1796

Korn förbrukad i färdigvara med KN-nr 22 08

1003 00 90 1791 1003 00 90 1792 1003 00 90 1799

Korn förbrukad i form av mellanprodukter 1

1003 00 90 1794

Korn förbrukade i form av mellanprodukter i färdigvara med KN-nr 2208

1004 00 00 1790

Havre

1004 00 00 1791 1004 00 00 1792 1004 00 00 1799

Havre förbrukad i form av mellanprodukter 1

1 Se bilaga D (mellanprodukter)


PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

1005 90 00 1790

Majs (annan än hybridmajs till utsäde): Majs (annan än hybridmajs till utsäde) förbrukad i form av mellanprodukten stärkelse 1: - Förbrukad i färdigvaror med KN-nr 3505 10 50 enligt förordning 1722 /93 (produktionsbidrag stärkelse):

1005 90 00 1753

--

Potatisstärkelse

1005 90 00 1743

--

Annan stärkelse, bortsett från vetestärkelse

1005 90 00 1733

--

Glukos

- Förbrukad i färdigvaror med KN- nr 2208 1005 90 00 1764

--

Potatisstärkelse

1005 90 00 1750

--

Annan stärkelse, bortsett från vetestärkelse

1005 90 00 1785

--

Glukos

- Förbrukad i andra färdigvaror 1005 90 00 1761

--

Potatisstärkelse

1005 90 00 1791

--

Annan stärkelse, bortsett från vetestärkelse

1005 90 00 1781

--

Glukos

1005 90 00 1789 1005 90 00 1794 1005 90 00 1795 1005 90 00 1796 1005 90 00 1797 1005 90 00 1798

Majs (annan än hybridmajs till utsäde) förbrukad i form av andra mellanprodukter 1

1005 90 00 1771

Majs (annan än hybridmajs till utsäde) förbrukad i form av andra mellanprodukter i färdigvara med KN-nr 2208

1007 00 90 1790

Sorghum, annat än hybrider till utsäde

1007 00 90 1799

Sorghum, annat än hybrider till utsäde, förbrukat i form av mellanprodukter 1

1 Se bilaga D (mellanprodukter).


PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

RISPRODUKTER Helt slipat ris: - Rundkornigt: 1006 30 61 1790

--

Förvällt och ångbehandlat (parboiled)

1006 30 92 1790

--

Annat

- Mellankornigt: 1006 30 63 1790

--

Förvällt och ångbehandlat (parboiled)

1006 30 94 1790

--

Annat

- Långkornigt: --

Förvällt och ångbehandlat (parboiled):

1006 30 65 1790

---

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 30 67 1790

---

Med ett förhållande mellan kornet längd och bredd av minst 3

--

Annat:

1006 30 96 1790

---

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 30 98 1790

---

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1006 40 00 1790

Brutet ris Brutet ris, förbrukad i form av mellanprodukten risstärkelse 1 : - Förbrukad i färdigvaror enligt förordning 1722/93 (produktionsbidrag ris):

1006 40 00 1791

- Förbrukad i andra färdigvaror

1006 40 00 1794 1006 40 00 1795

Brutet ris förbrukat i form av andra mellanprodukter 1

1 Se bilaga D (mellanprodukter).


PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

SOCKERPRODUKTER Vitt socker: - Förbrukad i kemiska produkter enligt förordning nr 1265/2001 (produktionsbidrag för socker): 1701 99 10 1790

- Förbrukad i andra färdigvaror Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker:

1703 10 00 1790

- Melass av sockerrör

1703 90 00 1790

- Andra varor


BILAGA B: BEARBETADE VAROR I denna bilaga anges vilka varor som är berättigade till exportbidrag enligt EU:s system för bearbetade jordbruksvaror icke bilaga I. I kolumn 3-7 redovisas med kryssmarkering för vilka grupper av ingredienser som exportbidrag lämnas. Exempel: För livsmedelsberdningar enligt KN-nr 21069098 1000 lämnas exportbidrag för förbrukade ingredienser inom produktgrupperna spannmål, ris, socker och mjölk, men ej för ägg. I de fall en vara ingår som ingrediens i en annan vara lämnas exportbidrag för varan i varan som om den exporteras i sig själv utan att ingå i en annan vara. I vissa fall görs en hänvisning till bilaga C. För dessa varor lämnas exportbidrag enligt det standardrecept som redovisas i bilagan. När en vara markeras både med en hänvisning till standardrecept enligt bilaga C och kryssmarkering kan standardrecept kombineras med faktisk förbrukning av ingredienser i de kryssmarkerade produktgrupperna.


BILAGA B:

BEARBETADE VAROR PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D)

PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1 0403

2

3

4

5

6

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao: - Yoghurt: --

Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

---

Smaksatt:

----

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

04031051 1100

-----

Högst 1,5 viktprocent

X

X

X

X

04031053 1100

-----

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27

X

X

X

X

X

X

X

X

viktprocent 04031059 1100

-----

Mer än 27 viktprocent

----

Annan, med en mjölkfetthalt av:

04031091 1100

-----

Högst 3 viktprocent

X

X

X

X

04031093 1100

-----

Mer än 3 viktprocent men högst 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

viktprocent 04031099 1100

-------

Mer än 6 viktprocent Andra:

--------

Innehållande frukt, bär eller nötter: I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

04031051 1200

------

04031053 1200

------

Högst 1,5 viktprocent Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

04031059 1200

----------

Mer än 27 viktprocent Annan, med en mjölkfetthalt av:

04031091 1200

------

Högst 3 viktprocent

X

X

X

04031093 1200

------

Mer än 3 viktprocent men högst 6

X

X

X

X

X

X

viktprocent 04031099 1200

------

Mer än 6 viktprocent

7


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2

----

3

4

5

6

Innehållande kakao:

-----

I form av pulver eller granualt eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

04031051 1300

------

Högst 1,5 viktprocent

X

X

X

X

04031053 1300

------

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27

X

X

X

X

X

X

X

X

viktprocent 04031059 1300

----------

Mer än 27 viktprocent Annan, med en mjölkfetthalt av:

04031091 1300

------

Högst 3 viktprocent

X

X

X

X

04031093 1300

------

Mer än 3 viktprocent men högst 6

X

X

X

X

X

X

X

X

viktprocent 04031099 1300

------

Mer än 6 viktprocent

- Andra slag: --

Smaksatta eller innehållande frukt, bär eller kakao:

---

Smaksatta:

----

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

04039071 1100

-----

Högst 1,5 viktprocent

X

X

X

X

04039073 1100

-----

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27

X

X

X

X

X

X

X

X

viktprocent 04039079 1100

-----

Mer än 27 viktprocent

----

Andra, med en mjölkfetthalt av:

04039091 1100

-----

Högst 3 viktprocent

X

X

X

X

04039093 1100

-----

Mer än 3 viktprocent men högst 6

X

X

X

X

X

X

X

X

viktprocent 04039099 1100

-------

Mer än 6 viktprocent Andra:

--------

Innehållande frukt, bär eller nötter: I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

04039071 1200

------

Högst 1,5 viktprocent

X

X

X

04039073 1200

------

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27

X

X

X

viktprocent

7


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

04039079 1200

2

----------

Mer än 27 viktprocent

3

4

5

6

X

X

X

7

Andra, med en mjölkfetthalt av:

04039091 1200

------

Högst 3 viktprocent

X

X

X

04039093 1200

------

Mer än 3 viktprocent men högst 6

X

X

X

X

X

X

viktprocent 04039099 1200

-------------

Mer än 6 viktprocent Innehållande kakao: I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av:

04039071 1300

------

Högst 1,5 viktprocent

X

X

X

X

04039073 1300

------

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27

X

X

X

X

X

X

X

X

viktprocent 04039079 1300

----------

Mer än 27 viktprocent Andra, med en mjölkfetthalt av:

04039091 1300

------

Högst 3 viktprocent

X

X

X

X

04039093 1300

------

Mer än 3 viktprocent men högst 6

X

X

X

X

X

X

X

X

viktprocent 04039099 1300

------

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av

Mer än 6 viktprocent

mjölk; bredbara smörfettsprodukter: - Bredbara smörfettsprodukter: 04052010 1000

--

Med en fetthalt av mer än 39 viktprocent men

X

högst 60 viktprocent 04052030 1000

--

Med en fetthalt av mer än 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

X


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

0710

2

3

4

5

6

7

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta: - Sockermajs:

07104000 1100

--

I form av kolvar

X

X

07104000 1500

--

I form av korn

1

X

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t ex med svaveldioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverade lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd: - Andra grönsaker; blandningar av grönsaker: --

Grönsaker:

---

Sockermajs:

07119030 1100

----

I form av kolvar

X

X

07119030 1500

----

I form av korn

1

X

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516: - Margarin med undantag av flytande margarin:

15171010 1000

--

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent

X

men högst 15 viktprocent - Andra slag: 15179010 1000

--

Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent

X

men högst 15 viktprocent 1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

17025000 1000

- Kemiskt ren fruktos

1 Förbrukningen av spannmål fastställs enligt standardrecept i bilaga C.

X


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

1704

2

3

4

5

6

7

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao: - Tuggummi, även överdraget med socker: --

Innehållande mindre än 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros):

17041011 1000

---

I plattor

X

X

17041019 1000

---

Annat

X

X

--

Innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros):

17041091 1000

---

I plattor

X

X

17041099 1000

---

Annat

X

X

X

X

X

- Andra slag: --

Lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser

17049030 1000

17049051 1000

--

Vit choklad

--

Andra:

---

Massor, pastor, mandelmassor i detaljhandels-

X

X

X

X

förpackningar med nettovikt av minst 1 kg 17049055 1000

---

Pastiller, tabletter o.d. mot hosta

X

X

X

X

17049061 1000

---

Dragéer

X

X

X

X

---

Andra: X

X

X

X

17049065 1000

----

Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer

17049071 1000

----

Karameller, även fyllda

X

X

X

X

17049075 1000

----

Kola o.d.

X

X

X

X

----

Andra: X

X

X

X

X

X

X

X

17049081 1000

-----

Tabletter framställda genom sammanpressning

17049099 1000

-----

Andra


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

1806

2

3

4

5

6

7

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao: - Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel: --

Inte innehållande sackaros eller innehållande mindre än 5 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros:

18061015 1100

---

Endast sötat med sackaros

X

X

X

18061015 1200

---

Annat

X

X

X

--

X

Innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros:

18061020 1100

---

Endast sötat med sackaros

X

X

X

18061020 1200

---

Annat

X

X

X

--

X

Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros:

18061030 1100

---

Endast sötat med sackaros

X

X

X

18061030 1200

---

Annat

X

X

X

--

X

Innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros:

18061090 1100

---

Endast sötat med sackaros

X

X

X

18061090 1200

---

Annat

X

X

X

X

- Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande from, pastafrom, pulverform, granulatform eller liknande form , löst förpackade i förpackningar innehållande mer än 2 kg: 18062010 1000

--

Innehållande minst 31 viktprocent kakaosmör

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

eller sammanlagt minst 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett 18062030 1000

--

Innehållande sammanlagt minst 25, men mindre än 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2

--

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

Andra:

18062050 1000

---

Innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör

X

18062070 1000

---

"Chocolate milk crumb"

X

18062080 1000

---

Chokladglasyr

X

X

X

X

X

18062095 1000

---

Andra

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger: 18063100 1000

--

Fyllda

--

Ofyllda:

18063210 1000

---

Med tillsats av spannmål, frukt eller nötter

X

X

X

X

X

18063290 1000

---

Andra

X

X

X

X

X

- Andra slag: --

Choklad och varor av choklad:

---

Konfekt, även med fyllning:

18069011 1000

----

Innehållande alkohol

X

X

X

X

X

18069019 1000

----

Andra

X

X

X

X

X

---

Andra:

18069031 1000

----

Fyllda

X

X

X

X

X

18069039 1000

----

Ofyllda

X

X

X

X

X

18069050 1000

--

X

X

X

X

X

Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao

18069060 1000

--

Smörgåspålägg innehållande kakao

X

X

X

X

18069070 1000

--

Kakaoberedningar för framställning av drycker

X

X

X

X

18069090 1000

--

Andra

X

X

X

X


0404, inte innehållande kakaopulver eller innehållande kakaopulver till en andel av mindre än 5 viktprocent beräknat på helt avfettad bas 19019099 1200 PRODUKTKOD

----

PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS

Andra VARUBESKRIVNING

X SPANN -

X RIS

(BILAGA A OCH D) X ÄGG SOCKER

MÅL

MELASS

X MJÖLK OCH MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2

3

4

5

6

7


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2

1902

3

4

5

6

7

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd: - Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda: --

19021100 1501-

Innehållande ägg:

---

Framställda av durumvete och/eller annan

1545 19021100 1200

----

Andra

----

----

Framställda av durumvete och/eller annan

1

X

Andra

X

X

1

X

X

X

Andra:

----

1509 19021990 1200

X

spannmål

--19021990 1501-

X

Utan innehåll av vanligt vetemjöl:

1509 19021910 1200

1

Andra:

--19021910 1501-

1

spannmål

Framställda av durumvete och/eller annan spannmål

----

Andra

- Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda: --

Innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

--

Innehållande mer än 20 viktprocent korv e.d. kött och slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag, oavsett ursprung

--

Andra:

19022091 1000

---

Kokta

X

X

X

X

19022099 1000

---

Andra

X

X

X

X

- Andra pastaprodukter:

1 Förbrukningen av spannmål fastställs enligt standardrecept i bilaga C. 1 Förbrukningen av ägg fastställs enligt standardrecept i bilaga C.


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2

3

4

5

6

7

19023010 1000

--

Torkade

X

X

X

X

19023090 1000

--

Andra

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Couscous: -19024010 1501-

Inte beredd:

---

Framställd av durumvete

1

19024010 1200

---

Andra

X

19024090 1000

--

19030000 1000

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av

1504

Andra

X X

stärkelse, i form av flingor, gryn o.d. 1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans: - Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter: --

Framställda av majs:

19041010 1100

---

Innehållande högst 6 % kakao

X

X

19041010 1200

---

Andra

X

X

--

Framställda av ris:

---

Puffat ris, osötat:

19041030 1501

----

Innehållande högst 6 % kakao

X

3

19041030 1502

----

Ej innehållande kakao

X

1

---

X

Andra:

19041030 1210

----

Innehållande högst 6 % kakao

X

X

19041030 1220

----

Andra

X

X

--

X

X

Andra:

19041090 1100

---

Innehållande högst 6 % kakao

X

X

19041090 1200

---

Andra

X

X

1 Förbrukningen av spannmål fastställs enligt standardrecept i bilaga C. 1 Förbrukningen av ris fastställs enligt standardrecept i bilaga C.

X


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2

3

4

X

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Livsmedelsberedningar erhållna genom orostade spannmålsflingor eller blandningar av orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av spannmål: 19042010 1000

--

Beredningar av müsli -typ baserade på orostade spannmålsflingor

-19042091 1000

Andra:

---

Framställda av majs

---

Framställda av ris:

----

Puffat ris, osötat:

19042095 1501

-----

Innehållande högst 6 % kakao

X

3

19042095 1502

-----

Ej innehållande kakao

X

3

----

Andra:

19042095 1210

-----

Innehållande högst 6 % kakao

X

X

19042095 1220

-----

Andra

X

X

---

X

X

Andra

19042099 1100

----

Innehållande högst 6% kakao

X

X

19042099 1200

----

Andra

X

X

X

- Bulgurvete 19043000 1100

--

Innehållande högst 6% kakao

X

X

19043000 1200

--

Andra

X

X

X

- Andra slag, i form av gryn: --

Risprodukter:

---

Enbart förkokta:

19049010 1501

----

Innehållande högst 6 % kakao

X

3

19049010 1502

----

Ej innehållande kakao

X

3

---

Andra:

19049010 1210

----

Innehållande högst 6 % kakao

X

X

19049010 1220

----

Andra

X

X

--

X

X

Andra:

19049080 1100

---

Innehållande högst 6 % kakao

X

X

19049080 1200

---

Andra

X

X

3 Förbrukningen av ris fastställs enligt standardrecept i bilaga C.

X


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

1905

2

3

4

5

6

7

X

X

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter:

19051000 1000

- Knäckebröd

X

- Kryddade kakor s.k. “Pain d’e´pices: 19052010 1000

--

Innehållande mindre än 30 viktprocent sackaros

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) 19052030 1000

--

Innehållande minst 30 men mindre än 50 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

19052090 1000

--

Innehållande minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

- Söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers): - - Söta kex, småkakor o d: - - - Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao: 19053111 1000

- - - - I förpackningar med en nettovikt av högst 85 g

X

X

X

X

19053119 1000

- - - - Andra

X

X

X

X

X

X

X

X

- - - Andra: 19053130 1000

----

Innehållande minst 8 viktprocent mjölkfett

----

Andra:

19053191 1000

-----

Kex med mellanlägg

X

X

X

X

19053199 1000

-----

Andra

X

X

X

X

-19053205 1000

Våfflor och rån (wafers):

- - - Med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent - - - Andra - - - - Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra berednigar innehållande kakao:

19053211 1000

- - - - I förpackningar med en nettovikt av högst 85 g

X

X

X

X

19053219 1000

- - - - Andra

X

X

X

X

---

Andra

19053291 1000

----

Salta, även fyllda

X

X

X

X

19053299 1000

----

Andra

X

X

X

X


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2

3

4

5

6

7

- Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter: 19054010 1000

--

Skorpor

X

X

X

X

19054090 1000

--

Andra

X

X

X

X

-

Andra slag:

19059010 1000

--

Matzos

X

19059020 1000

--

Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana

X

X

slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter -19059030 1000

Andra:

---

Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller

X

frukt och innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett 19059045 1000

---

19059055 1000

---

Kex

X

X

X

X

Extruderade eller expanderade varor, kryddade

X

X

X

X

eller saltade ---

Andra:

19059060 1000

----

Med tillsats av sötningsmedel

X

X

X

X

19059090 1000

----

Andra

X

X

X

X


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2001

2

3

4

5

6

7

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra: - Gurkor - Kepalök (vanlig lök) - Andra slag: --

Sockermajs (Zea mays var. saccharata):

20019030 1100

---

I form av kolvar

X

X

20019030 1500

---

I form av korn

1

X

20019040 1000

--

X

X

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006: - Potatis: --

Kokt eller på annat sätt värmebehandlad, men inte ytterligare beredd

-20041091 1000

---

Annan: I form av mjöl eller flingor

X

X

X

X

- Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker: --

Sockermajs (Zea mays var. saccharata):

20049010 1100

---

I form av kolvar

X

X

20049010 1500

---

I form av korn

1

X

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006: - Potatis:

20052010 1000

--

I form av mjöl eller flingor

X

X

X

- Sockermajs (Zea mays var. Saccharata): 20058000 1100

--

I form av kolvar

X

X

20058000 1500

--

I form av korn

1

X

1 Förbrukningen av spannmål fastställs enligt standardrecept i bilaga C. 1

Förbrukningen av spannmål fastställs enligt standardrecept i bilaga C.

X


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2008

2

3

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: - Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar enligt nr 200819: --

Palmhjärtan

--

Blandningar

--

Andra:

---

Utan tillsats av alkohol:

--------

Utan tillsats av socker: Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata):

20089985 1100

------

I form av kolvar

X

20089985 1500

------

I form av korn

1

20089991 1000

-----

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

1 Förbrukningen av spannmål fastställs enligt standardrecept i bilaga C.

X

4

5

6

7


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2101

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter: - Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe: --

Extrakter, essenser och koncentrat:

--

Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

---

Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat av kaffe

21011298 1000

---

Andra

- Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller på koncentrat eller på basis av te eller matte: --

Extrakter, essenser och koncentrat

--

Beredningar:

---

På basis av extrakter, essenser eller koncentrat av te eller matte

21012098 1000

---

Andra

- Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter: --

Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat:

21013019 1000

---

Rostad cikoriarot

---

Andra

--

X

X

X

X

Extrakter, essenser och koncentrat av andra rostade kaffesurrogat:

21013099 1000

---

Av rostad cikoriarot

---

Andra

7


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2102

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver: - Aktiv jäst: --

Bagerijäst:

21021031 1000

---

Torrjäst

X

21021039 1000

---

Annan

X

2105

Glassvaror, även innehållande kakao: - Innehållande kakao:

21050010 1100

--

Inte innehållande mjölkfett eller innehållande mindre än 3 viktprocent mjölkfett

-21050091 1100

---

Innehållande mjölkfett: Till en mängd av minst 3 men mindre än 7 viktprocent

21050099 1100

---

Till en mängd av minst 7 viktprocent

- Andra: 21050010 1200

--

Inte innehållande mjölkfett eller innehållande mindre än 3 viktprocent mjölkfett

-21050091 1200

---

Innehållande mjölkfett: Till en mängd av minst 3 men mindre än 7 viktprocent

21050099 1200

---

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller

Till en mängd av minst 7 viktprocent

inbegripna någon annanstans: - Proteinkoncentrat och texturerade proteiner: - Andra slag: 21069010 1000

--

Ostfondue

--

Sammansatta alkoholhaltiga beredningar som används för framställning av drycker

--

Aromatiserade eller färgade sockerlösningar

--

Andra:


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

21069092 1000

2

---

Inte innehållande mjölkfett, sackaros,

3

4

X

X

5

6

7

X

X

X

X

X

X

isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse 21069098 1000

---

Andra


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2202

2

3

4

5

6

7

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009:

22021000 1000

- Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat

X

X

vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne - Andra slag: --

Inte innehållande varor enligt nr 0401-0404 eller fett av varor enligt nr 0401-0404:

---

Öl av malt med en alkoholhalt inte överstigande 0,5 volymprocent:

22029010 1501

----

Framställt av malt av korn eller vete, utan

1

tillsats av omältad spannmål, ris (eller produkter som erhållits vid bearbetning av dessa) eller socker (sackaros eller invertsocker) 22029010 1502

----

22029010 1100

----

Annat Andra

1 X

X

Andra, innehållande fett av varor enligt nr 04010404:

22029091 1000

---

Mindre än 0,2 viktprocent

X

X

X

22029095 1000

---

Minst 0,2 men mindre än 2 viktprocent

X

X

X

22029099 1000

---

Minst 2 viktprocent

X

X

X

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor,

X

X

X

X

X

X

X

X

smaksatt med växter eller aromatiska ämnen: - På kärl rymmande högst 2 liter: 22051010 1000

--

Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent

22051090 1000

--

Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 volymprocent

- Andra: 22059010 1000

--

Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent

22059090 1000

--

Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 volymprocent

1 Förbrukningen av spannmål fastställs enligt standardrecept i bilaga C.


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2208

2

3

4

5

6

7

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker: - Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor: --

På kärl rymmande högst 2 liter:

22082012 1000

---

Konjak

X

22082014 1000

---

Armagnac

X

22082026 1000

---

Grappa

X

22082027 1000

---

Brandy de Jerez

X

22082029 1000

---

Annan

X

-22082040 1000

På kärl rymmande mer än 2 liter:

---

Rådestillat

---

Annan:

X

22082062 1000

----

Konjak

X

22082064 1000

----

Armagnac

X

22082086 000

----

Grappa

X

22082087 1000

----

Brandy de Jerez

X

22082089 1000

----

Annan

X

-

Whisky:

---

S.k. bourbon-whisky Scotch whisky (Whisky, annan än den som avses i rådets förordning (EEG) nr 2825/93, EGT nr L258, 16.10.1993, s 6):

---

Maltwhisky:

22083032 1500

----

På kärl rymmande högst 2 liter

1

22083038 1500

----

På kärl rymmande mer än 2 liter

4

---

S.k. blended whisky:

22083052 1500

----

På kärl rymmande högst 2 liter

4

22083058 1500

----

På kärl rymmande mer än 2 liter

4

--22083072 1500

----

Annan whisky: På kärl rymmande högst 2 liter

4

1 För spannmål som förbrukats för framställning av alkohol i spritdrycker fastställs förbrukningen enligt den schablon som finns angiven i bilaga C. I förekommande fall lämnas också exportbidrag för faktisk förbrukning av övriga i bilaga B angivna ingredienser.


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

22083078 1500

2

-----

På kärl rymmande mer än 2 liter

3

4

5

6

7

4

Andra (Annan än den som avses i rådets förordning (EEG) nr 2825/93, EGT nr L258, 16.10.1993, s 6):

22083082 1500

---

På kärl rymmande högst 2 liter

4

22083088 1500

---

På kärl rymmande mer än 2 liter

4

- Rom och taffia - Gin och genever: --

Gin:

22085011 1500

---

På kärl rymmande högst 2 liter

4

22085019 1500

---

På kärl rymmande mer än 2 liter

4

--

Genever:

22085091 1500

---

På kärl rymmande högst 2 liter

4

X

22085099 1500

---

På kärl rymmande mer än 2 liter

4

X

- Vodka: --

Med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent:

22086011 1500

---

På kärl rymmande högst 2 liter

4

22086019 1500

---

På kärl rymmande mer än 2 liter

4

--

Med en alkoholhalt över 45,4 volymprocent

22086091 1500

---

På kärl rymmande högst 2 liter

4

22086099 1500

---

På kärl rymmande mer än 2 liter

4

- Likör 22087010 1500

--

På kärl rymmande högst 2 liter

4

X

X

X

22087090 1500

--

På kärl rymmande mer än 2 liter

4

X

X

X

- Annan: --

Arrak

--

Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär (med undantag av likör)

4

--

Annan sprit och andra spritdrycker:

---

På kärl rymmande högst 2 liter:

4

För spannmål som förbrukats för framställning av alkohol i spritdrycker fastställs förbrukningen enligt den schablon som finns angiven i bilaga C. I förekommande fall lämnas också exportbidrag för faktisk förbrukning av övriga i bilaga B angivna ingredienser.


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

22089041 1500

2

----

Ouzo

----

Annan:

-----

3

4

4

5

6

X

Sprit (med undantag av likör):

------

Av frukt:

22089045 1000

-------

Calvados

X

22089048 1000

-------

Andra slag

X

------

Andra slag:

22089052 1500

-------

Korn

4

X

22089057 1500

-------

Andra slag

4

X

22089069 1500

-----

Andra spritdrycker

4

X

------

7

X

På kärl rymmande mer än 2 liter: Sprit (med undantag av likör):

22089071 1000

-----

Av frukt

22089074 1500

-----

Andra slag

22089078 1500

----

Andra spritdrycker

X 4

X

4

X

X


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2905

2

3

4

5

6

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitrooch nitrosoderivat av sådana alkoholer: - Andra polyoler: --

Mannitol

29054300 1501

- - - Framställd av sackaros

29054300 1502

- - - Framställd av stärkelse eller

1 5

stärkelseprodukter - - D-glucitol (sorbitol): - - - I vatten lösning 6 - - - - Innehållande högst 2 viktprocent Dmannitol beräknat på halten D-glucitol 29054411 1000

- - - - - Framställt av en blandning av stärkelse och

X

X

sackaros 7 29054411 1504

- - - - - Framställt av stärkelse

29054411 1505

- - - - - Framställt av sackaros

1 5

- - - - Annan: 29054419 1000

- - - - - Framställt av en blandning av stärkelse och sackaros

X

X

7

29054419 1501

- - - - - Framställt av stärkelse

29054419 1502

- - - - - Framställt av sackaros

1 5

- - - Annan: - - - - Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol: 29054491 1000

- - - - - Framställt av en blandning av stärkelse och

X

X

sackaros7 29054491 1501

- - - - - Framställt av stärkelse

29054491 1502

- - - - - Framställt av sackaros

1 5

- - - - Annan: 29054499 1000

- - - - - Framställt av en blandning av stärkelse och sackaros

7

1

Förbrukning av spannmål fastställs enligt standardrecept i bilaga C.

5

Förbrukning av socker fastställs enligt standardrecept i bilaga C.

6

Ange torrsubstansinnehållet av D-glucitol i fält 44 på blankett A.

7

Ange slag av faktiskt förbrukade basprodukter i fält 44 på blankett A.

X

X

7


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2

29054499 1501

- - - - - Framställt av spannmål

29054499 1502

- - - - - Framställt av sackaros

1

Förbrukningen av spannmål fastställs enligt standardrecept i bilaga C.

5

Förbrukningen av socker fastställs enligt standardrecept i bilaga C.

3

4

5

6

1 5

7


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

3302

2

3

4

5

6

7

X

X

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker: -

Av sådana slag som används inom

livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker: --

Av sådana slag som används vid tillverkning

av drycker: ---

Beredningar innehållande samtliga

smakämnen som kännetecknar en viss dryck: ----

Med en verklig alkoholhalt överstigande 0,5

volymprocent: --------

Andra: Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse:

33021029 1000

-----

Andra

X


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

3501

2

3

4

5

6

7

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim: - Kasein:

35011010 1500

--

35011050 1500

--

För tillverkning av regenatfibrer

8

För industriellt bruk med undantag av

8

tillverkning av livsmedel och foder 35011090 1500

--

Annat

8

- Andra slag: 35019010 1000

--

Kaseinlim

X

35019090 1000

--

Andra

X

3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat: - Äggalbumin: --

Torkat:

---

Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel

- - - Annat: 35021190 1502

- - - - Vid export av varor enligt Kn-nr 3502 11 90

35021190 1504

- - - - Vid export av andra varor --

2 2

Annat:

---

Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel

---

Annat:

35021990 1502

- - - - Vid export av varor enligt Kn-nr 3502 11 90

2

3502 1990 1504

- - - - Vid export av andra varor

2

- Mjölkalbumin (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner): --

Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel

--

Annat:

8

Förbrukning av mjölk- och mejeriprodukter fastställs enligt standardrecept i bilaga C.

2

Förbrukningen av ägg fastställs enligt standardrecept i bilaga C.


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

2

3

4

6

7

35022091 1500

---

Torkat (t ex i ark, fjäll, flingor eller pulver)

8

35022099 1500

---

Annat

8

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse: - Dextrin och annan modifierad stärkelse:

35051010 1000

--

Dextrin

--

Annan modifierad stärkelse:

X

X

35051050 1000

---

Företrad eller förestrad stärkelse

X

35051090 1000

---

Annan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Lim och klister: 35052010 1000

--

Innehållande mindre än 25 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

35052030 1000

--

Innehållande minst 25 viktprocent men mindre än 55 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

35052050 1000

--

Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 80 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

35052090 1000

--

Innehållande minst 80 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

8

5

Förbrukning av mjölk- och mejeriprodukter fastställs enligt standardrecept i bilaga C.


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

3809

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

5

6

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: - På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter:

38091010 1000

--

Innehållande mindre än 55 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

38091030 1000

--

Innehållande minst 55 men mindre än 70 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

38091050 1000

--

Innehållande minst 70 men mindre än 83 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

38091090 1000

--

Innehållande minst 83 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: - Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44: - - I vatten lösning: 6 - - - Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol:

38246011 1000

- - - - Framställt av en blandning av stärkelse och

X

X

sackaros 7 38246011 1501

- - - - Framställt av stärkelse

38246011 1502

- - - - Framställt sackaros - - - Annan:

6

Ange torrsubstansinnehållet av D-glucitol i fält 44 på blankett A.

7

Ange slag av faktiskt förbrukade basprodukter i fält 44 på blankett A.

1

Förbrukning av spannmål fastställs enligt standardrecept i bilaga C.

5

Förbrukning av socker fastställs enligt standardrecept i bilaga C.

1 5

7


PRODUKTER FÖR VILKA EXPORTBIDRAG LÄMNAS (BILAGA A OCH D) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

SPANN -

RIS

ÄGG

MÅL

SOCKER

MJÖLK OCH

MELASS

MEJERI -

ISOGLUKOS PRODUKTER 1

38246019 1000

2

- - - - Framställt av en blandning av stärkelse och sackaros

3

X

4

5

6

X

7

38246019 1501

- - - - Framställt av stärkelse

38246019 1502

- - - - Framställt av sackaros

1 5

- - Annan: - - - Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol 38246091 1000

- - - - Framställt av en blandning av stärkelse och sackaros

X

X

7

38246091 1501

- - - - Framställt av stärkelse

38246091 1502

- - - - Framställt av sackaros

1 5

- - - Annan: 38246099 1000

- - - - Framställt av en blandning av stärkelse och

X

X

sackaros 7 38246099 1501

- - - - Framställt av stärkelse

38246099 1502

- - - - Framställt av sackaros

7

Ange slag av faktiskt förbrukade basprodukter i fält 44 på blankett A.

1

Förbrukningen av spannmål fastställs enligt standardrecept enligt bilaga C.

5

Förbrukningen av socker fastställs enligt standardrecept enligt bilaga C.

1 5

7


BILAGA C: BEARBETADE VAROR FÖR VILKA FÖRBRUKNING AV BASPRODUKTER FASTSTÄLLS ENLIGT STANDARDRECEPT De bearbetade varor som framgår av denna bilaga är de varor vars förbrukning fastställs enligt standardrecept. De kvantiteter jordbruksprodukter som är bidragsberättigade framgår av kolumn 3-12. Vad gäller exempelvis pasta KN-nr 1902 11 00, framställd av durumvete, inte innehållande annat spannmål eller innehållande högst 3 viktprocent annat spannmål och innehållande ägg med minst 5 men mindre än 10 viktprocent och med en total askhalt av högst 0,99 viktprocent, så deklarerar exportören varukod 1902 11 00 1504. SJV beräknar bidraget efter de koefficienter som framgår i kolumn 3-12 (durumvete och ägg i skal). (För färsk pasta ska torrsubstanshalten anges i fält 44 på blankett A.) För färsk pasta under KN nr 1902 11 00 och 1902 19 utgår fullt bidrag om torrsubstanshalten är mer än 88 viktprocent. Är torrsubstanshalten mindre än 88 viktprocent reduceras bidraget proportionellt. För D-glucitol (Sorbitol) fastställs bidraget för en torrsubstanshalt av 70 viktprocent. Om torrsubstanshalten är mindre än eller mer än 70 viktprocent, minskas respektive ökas bidraget proportionellt.


BILAGA C: BEARBETADE VAROR FÖR VILKA FÖRBRUKNING AV BASPRODUKTER FASTSTÄLLS ENLIGT STANDARDRECEPT BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM-

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM-

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1

1

2

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

07104000

- Sockermajs:

07104000 1500

--

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

07119030

- Sockermajs:

07119030 1500

--

3

4

I form av korn

I form av korn

Denna kvantitet gäller för majskorn med en fukthalt av 72 viktprocent. Fukthalten anges i fält 44 på blankett A.

5

1,00

6

1

1,001

(PG 2) 7

8

9

10

11

12


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1 1902

2

3

4

5

6

(PG 2) 7

8

9

10

11

12

Pastaprodukter, även kokta eller fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda, som exempelvis spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, Gnocchi, Ravioli, Cannelloni, Couscous, även beredd: - Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

19021100

----

Innehållande ägg 2 Framställda av durumvete och /eller annat spannmål:

Framställda av durumvete, inte innehållande annat spannmål eller innehållande högst 3 viktprocent annat spannmål: Innehållande ägg (eller motsvarande) med mindre än 5 viktprocent: 19021100 1501

- Total askhalt högst 0,95 viktprocent

1,600

19021100 1502

- Total askhalt mer än 0,95 men högst 1,10 viktprocent

1,500

19021100 1503

- Total askhalt mer än 1,10 men högst 1,30 viktprocent

1,400

Innehållande ägg (eller motsvarande) med minst 5 men mindre än 10 viktprocent:

2

19021100 1504

- Total askhalt högst 0,99 viktprocent

1,584

0,05

19021100 1505

- Total askhalt mer än 0,99 men högst 1,14 viktprocent

1,484

0,05

19021100 1506

- Total askhalt mer än 1,14 men högst 1,34 viktprocent

1,384

0,05

För färsk pasta skall torrsubstansinnehållet anges i fält 44 på blankett A.


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1

2

3

4

5

6

(PG 2) 7

8

9

10

11

12

Innehållande ägg (eller motsvarande) med minst 10 men mindre än 15 viktprocent: 19021100 1507

- Total askhalt högst 1,03 viktprocent

1,568

0,10

19021100 1508

- Total askhalt mer än 1,03 men högst 1,18 viktprocent

1,468

0,10

19021100 1509

- Total askhalt mer än 1,18 men högst 1,38 viktprocent

1,368

0,10

Innehållande ägg (eller motsvarande) med minst 15 men mindre än 20 viktprocent: 19021100 1510

- Total askhalt högst 1,07 viktprocent

1,552

0,15

19021100 1511

- Total askhalt mer än 1,07 men högst 1,22 viktprocent

1,452

0,15

19021100 1512

- Total askhalt mer än 1,22 men högst 1,42 viktprocent

1,352

0,15

Innehållande ägg (eller motsvarande) med minst 20 men mindre än 25 viktprocent: 19021100 1513

- Total askhalt högst 1,11 viktprocent

1,536

0,20

19021100 1514

- Total askhalt mer än 1,11 men högst 1,26 viktprocent

1,436

0,20

19021100 1515

- Total askhalt mer än 1,26 men högst 1,46 viktprocent

1,336

0,20

Om ägginnehåll (eller motsvarande) med minst 25 viktprocent -kontakta SJV:s Utrikeshandelsenhet för ytterligare information. Framställda av spannmål innehållande minst 80 viktprocent durumvete: Innehållande ägg (eller motsvarande) med mindre än 5 viktprocent: 19021100 1516

- Total askhalt högst 0,87 viktprocent

0,32

1,280


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1

2

3

4

19021100 1517

- Total askhalt mer än 0,87 men högst 0,99 viktprocent

0,30

1,200

19021100 1518

- Total askhalt mer än 0,99 men högst 1,15 viktprocent

0,28

1,120

5

6

(PG 2) 7

8

9

10

11

12

Innehållande ägg (eller motsvarande) med minst 5 men mindre än 10 viktprocent: 19021100 1519

- Total askhalt högst 0,91 viktprocent

0,32

1,264

0,05

19021100 1520

- Total askhalt mer än 0,91 men högst 1,03 viktprocent

0,30

1,184

0,05

19021100 1521

- Total askhalt mer än 1,03 men högst 1,19 viktprocent

0,28

1,104

0,05

Innehållande ägg (eller motsvarande) med minst 10 men mindre än 15 viktprocent: 19021100 1522

- Total askhalt högst 0,95 viktprocent

0,32

1,248

0,10

19021100 1523

- Total askhalt mer än 0,95 men högst 1,07 viktprocent

0,30

1,168

0,10

19021100 1524

- Total askhalt mer än 1,07 men högst 1,23 viktprocent

0,28

1,088

0,10

Innehållande ägg (eller motsvarande) med minst 15 men mindre än 20 viktprocent: 19021100 1525

- Total askhalt högst 0,99 viktprocent

0,32

1,232

0,15

19021100 1526

- Total askhalt mer än 0,99 men högst 1,11 viktprocent

0,30

1,152

0,15

19021100 1527

- Total askhalt mer än 1,11 men högst 1,27 viktprocent

0,28

1,072

0,15

Innehållande ägg (eller motsvarande) med minst 20 men mindre än 25 viktprocent: 19021100 1528

- Total askhalt högst 1,03 viktprocent

0,32

1,216

0,20

19021100 1529

- Total askhalt mer än 1,03 men högst 1,15 viktprocent

0,30

1,136

0,20

19021100 1530

- Total askhalt mer än 1,15 men högst 1,31 viktprocent

0,28

1,056

0,20


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1

2

3

4

5

6

(PG 2) 7

8

9

10

11

12

Om ägginnehåll (eller motsvarande) med minst 25 viktprocent - kontakta SJV:s Utrikeshandelsenhet för ytterligare information Framställda av spannmål innehållande mindre än 80 viktprocent durumvete: Innehållande ägg (eller motsvarande) med mindre än 5 viktprocent: 19021100 1531

- Total askhalt högst 0,75 viktprocent

0,80

0,800

19021100 1532

- Total askhalt mer än 0,75 men högst 0,83 viktprocent

0,75

0,750

19021100 1533

- Total askhalt mer än 0,83 men högst 0,93 viktprocent

0,70

0,700

Innehållande ägg (eller motsvarande) med minst 5 men mindre än 10 viktprocent: 19021100 1534

- Total askhalt högst 0,79 viktprocent

0,80

0,784

0,05

19021100 1535

- Total askhalt mer än 0,79 men högst 0,87 viktprocent

0,75

0,734

0,05

19021100 1536

- Total askhalt mer än 0,87 men högst 0,97 viktprocent

0,70

0,684

0,05

Innehållande ägg (eller motsvarande) med minst 10 men mindre än 15 viktprocent: 19021100 1537

- Total askhalt högst 0,83 viktprocent

0,80

0,768

0,10

19021100 1538

- Total askhalt mer än 0,83 men högst 0,91 viktprocent

0,75

0,718

0,10

19021100 1539

- Total askhalt mer än 0,91 men högst 1,01 viktprocent

0,70

0,668

0,10

0,80

0,752

0,15

Innehållande ägg (eller motsvarande) med minst 15 men mindre än 20 viktprocent: 19021100 1540

- Total askhalt högst 0,87 viktprocent


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1

2

3

4

5

6

(PG 2) 7

8

9

10

11

12

19021100 1541

- Total askhalt mer än 0,87 men högst 0,95 viktprocent

0,75

0,702

0,15

19021100 1542

- Total askhalt mer än 0,95 men högst 1,05 viktprocent

0,70

0,652

0,15

Innehållande ägg (eller motsvarande) med minst 20 men mindre än 25 viktprocent: 19021100 1543

- Total askhalt högst 0,91 viktprocent

0,80

0,736

0,20

19021100 1544

- Total askhalt mer än 0,91 men högst 0,99 viktprocent

0,75

0,686

0,20

19021100 1545

- Total askhalt mer än 0,99 men högst 1,09 viktprocent

0,70

0,636

0,20

Om ägginnehåll (eller motsvarande) med minst 25 viktprocent - kontakta SJV:s Utrikeshandelsenhet för ytterligare information --

Andra: 2

------

Utan innehåll av vanligt vetemjöl: Framställda av durumvete och/eller annan spannmål:

Framställda av durumvete, inte innehållande annat spannmål eller innehållande högst 3 viktprocent annat spannmål med en askhalt beräknad på vikten av torrsubstansen:

2

19021910 1501

- Av högst 0,95 viktprocent

1,60

19021910 1502

- Av mer än 0,95 men högst 1,10 viktprocent

1,50

19021910 1503

- Av mer än 1,10 men högst 1,30 viktprocent

1,40

För färsk pasta skall torrsubstansinnehållet anges i fält 44 på blankett A.


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1

2

3

4

Framställda av spannmål innehållande minst 80 viktprocent durumvete med en askhalt beräknat på vikten av torrsubstansen: 19021910 1504

- Av högst 0,87 viktprocent

0,32

1,28

19021910 1505

- Av mer än 0,87 men högst 0,99 viktprocent

0,30

1,20

19021910 1506

- Av mer än 0,99 men högst 1,15 viktprocent

0,28

1,12

Framställda av spannmål innehållade mindre än 80 viktprocent durumvete med en askhalt beräknat på vikten av torrsubstansen: 19021910 1507

- Av högst 0,75 viktprocent

0,80

0,80

19021910 1508

- Av mer än 0,75 men högst 0,83 viktprocent

0,75

0,75

19021910 1509

- Av mer än 0,83 men högst 0,93 viktprocent

0,70

0,70

------

Andra: Framställda av durumvete och/eller annan spannmål:

Framställda av durumvete, inte innehållande annat spannmål eller innehållande högst 3 viktprocent annat spannmål med en askhalt beräknad på vikten av torrsubstansen: 19021990 1501

- Av högst 0,95 viktprocent

1,60

19021990 1502

- Av mer än 0,95 men högst 1,10 viktprocent

1,50

19021990 1503

- Av mer än 1,10 men högst 1,30 viktprocent

1,40

5

6

(PG 2) 7

8

9

10

11

12


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1

2

3

4

Framställda av spannmål innehållande minst 80 viktprocent durumvete med en askhalt beräknat på vikten av torrsubstansen: 19021990 1504

- Av högst 0,87 viktprocent

0,32

1,28

19021990 1505

- Av mer än 0,87 men högst 0,99 viktprocent

0,30

1,20

19021990 1506

- Av mer än 0,99 men högst 1,15 viktprocent

0,28

1,12

Framställda av spannmål innehållande mindre än 80 viktprocent durumvete med en askhalt beräknat på vikten av torrsubstansen: 19021990 1507

- Av högst 0,75 viktprocent

0,80

0,80

19021990 1508

- Av mer än 0,75 men högst 0,83 viktprocent

0,75

0,75

19021990 1509

- Av mer än 0,83 men högst 0,93 viktprocent

0,70

0,70

- Couscous: --

Inte beredd:

---

Framställd av durumvete, inte innehållande annat spannmål eller innehållande högst 3 viktprocent annat spannmål med en askhalt beräknat på vikten av torrsubstansen:

19024010 1501

----

Av högst 0,95 viktprocent

1,60

19024010 1502

----

Av mer än 0,95 men högst 1,10 viktprocent

1,50

19024010 1503

----

Av mer än 1,10 men högst 1,30 viktprocent

1,40

19024010 1504

----

Av mer än 1,30 viktprocent

0,00

5

6

(PG 2) 7

8

9

10

11

12


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1

2

3

4

5

6

(PG 2) 7

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans:

190410

- Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter:

19041030

--

19041030 1501

---

Puffat ris, osötat, innehållande kakao

1,65

19041030 1502

---

Puffat ris, osötat, inte innehållande kakao

1,65

Framställda av ris:

- Livsmedelsberedningar erhållna genom orostade spannmålsflingor eller blandningar av spannmålsflingor eller svällning av spannmål: --

Framställda av ris:

19042095 1501

---

Puffat ris, osötat, innehållande kakao

1,65

19042095 1502

---

Puffat ris, osötat, inte innehållande kakao

1,65

- Andra slag: --

3

Risprodukter:

19049010 1501

---

Förkokta 3 , innehållande kakao

1,20

19049010 1502

---

Förkokta3, inte innehållande kakao

1,20

Förkokt ris består av skalade riskorn som har förkokats och delvis torkats för att underlätta den avslutande kokningen.

8

9

10

11

12


0 BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1

1

2

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

20019030

-

20019030 1500

--

2004 och 2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

20049010

-

20049010 1500

--

20058000

- Sockermajs (Zea mays var. Saccharata):

20058000 1500

--

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

20089985

-----

20089985 1500

------

3

4

5

6

Sockermajs (Zea mays var. Saccharata): I form av korn

1,00

1

Sockermajs (Zea mays var. Saccharata): I form av korn

I form av korn

1

1,00

1

1,00

Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var, saccharata): I form av korn

Denna kvantitet gäller för majskorn med en fukthalt av 72 viktprocent. Fukthalten anges i fält 44 på blankett A.

1

0,60

(PG 2) 7

8

9

10

11

12


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1

2

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009:

22021000

- Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne

3

4

5

6

(PG 2) 7

8

9

- Andra slag: 22029010

--

Inte innehållande varor enligt nr 0401- 0404 eller fett av varor enligt nr 0401- 0404:

---

4

Maltdrycker, med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent:

22029010 1501

----

Framställt av malt av korn eller vete, utan tillsats av omältad spannmål, ris (eller produkter som erhållits vid bearbetning av dessa) eller socker (sackaros eller invertsocker)

23,00

22029010 1502

----

Andra

22,00

Dessutom kan exportbidrag ges för faktisk förbrukad kvantitet omältad spannmål.

4

10

11

12


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1 2208

2

3

4

5

6

(PG 2) 7

8

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker: - Whisky: --

S.k. bourbon-whisky Scotch whisky 5

---22083032 1500

Maltwhisky:

----

På kärl rymmande högst 2 liter (6)

22083038 1500

------

(6)

S.k. blended whisky:

22083052 1500

----

På kärl rymmande högst 2 liter

(6)

22083058 1500

----

På kärl rymmande mer än 2 liter

(6)

---

Annan whisky:

22083072 1500

----

På kärl rymmande högst 2 liter

(6)

22083078 1500

----

På kärl rymmande mer än 2 liter

(6)

-22083082 1500

5

På kärl rymmande mer än 2 liter

---

Andra På kärl rymmande högst 2 liter

Whisky, annan än den som avses i rådets förordning (EEG) nr 2825/93, EGT nr L258, 16.10.1993, s. 6.

(6)

3,4 kilo korn per volymprocent alkohol per hektoliter exporterad vara

(6)

9

10

11

12


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1 22083088 1500

2 ---

På kärl rymmande mer än 2 liter

3

4

5

6

(PG 2) 7

8

(6)

- Rom och taffia - Gin och genever: 22085011 1500

---

På kärl rymmande högst 2 liter (6)

22085019 1500

----

På kärl rymmande mer än 2 liter

(6)

Genever:

22085091 1500

---

På kärl rymmande högst 2 liter

(6)

22085099 1500

---

På kärl rymmande mer än 2 liter

(6)

- Vodka: --

Med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent:

22086011 1500

---

På kärl rymmande högst 2 liter

(6)

22086019 1500

---

På kärl rymmande mer än 2 liter

(6)

--

Med en alkoholhalt över 45,4 volymprocent:

22086091 1500

---

På kärl rymmande högst 2 liter

(6)

22086099 1500

---

På kärl rymmande mer än 2 liter

(6)

- Likör: 22087010 1500

--

På kärl rymmande högst 2 liter

(6)

22087090 1500

--

På kärl rymmande mer än 2 liter

(6)

(6)

3,4 kilo korn per volymprocent alkohol per hektoliter exporterad vara

9

10

11

12


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1

2

3

4

5

6

(PG 2) 7

8

- Annan:

22089041 1500

--

Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär (med undantag av likör)

--

Annan sprit och andra spritdrycker:

---

På kärl rymmande högst 2 liter:

----

Ouzo (6)

----

Annan:

-----

Sprit (med undantag av likör):

------

Av frukt

------

Andra slag:

22089052 1500

-------

Korn

(6)

22089057 1500

-------

Andra slag

(6)

22089069 1500

-----

Andra spritdrycker

(6)

------

På kärl rymmande mer än 2 liter: Sprit (med undantag av likör):

22089071 1000

-----

Av frukt

22089074 1500

-----

Andra slag

22089078 1500

----

(6)

Andra spritdrycker

3,4 kilo korn per volymprocent alkohol per hektoliter exporterad vara.

(6) (6)

9

10

11

12


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1 2905

2

3

4

5

6

(PG 2) 7

8

9

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer: - Andra polyoler: --

Mannitol:

29054300 1501

---

Framställd av sackaros

29054300 1502

---

Framställd av stärkelse eller stärkelseprodukter

--

D-glucitol (sorbitol):

---

I vattenlösning 7

----

7

2,42

Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol:

29054411 1504

-----

Framställt av stärkelse

29054411 1505

-----

Framställt av sackaros

----

1,02

1,69 0,71

Annan:

29054419 1501

-----

Framställt av stärkelse

29054419 1502

-----

Framställt av sackaros

Ange torrsubstansinnehållet av D-glucitol i fält 44 på blankett A.

1,48 0,71

10

11

12


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1

2

------

4

5

6

7

8

9

Annan: Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol:

29054491 1501

-----

Framställt av stärkelse

29054491 1502

-----

Framställt av sackaros

----

3

(PG 2)

2,42 1,02

Annan:

29054499 1501

-----

Framställt av stärkelse

29054499 1502

-----

Framställt av sackaros

2,42 1,02

10

11

12


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1 3501

2

3

4

5

6

(PG 2) 7

8

9

10

11

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim: - Kasein:

35011010 1500

--

För tillverkning av regenatfibrer

2,91

35011050 1500

--

För industriellt bruk med undantag av tillverkning av livsmedel och foder

2,91

35011090 1500

--

Annat

2,91

12


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1 3502

2

3

4

5

6

(PG 2) 7

8

9

10

11

12

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat: - Äggalbumin: --

Torkat:

---

Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel

---

Annat:

3502 1190 1502

- - - - Vid utförsel av varor enligt KN-nr 3502 11 90

4,06

3502 1190 1504

- - - - Vid utförsel av andra varor

4,06

--

Annat:

---

Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel

---

Annat:

35021990 1502

- - - - Vid utförsel av varor enligt 3502 19 90

0,55

3502 1990 1504

----

0,55

Vid utförsel av andra varor

- Mjölkalbumin (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner): --

Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel

--

Annat:

35022091 1500

---

Torkat (t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver)

9,00

35022099 1500

---

Annat

1,27


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1 3824

2

3

4

5

6

(PG 2) 7

8

9

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: - Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44: --

I vattenlösning: 7

---

Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol:

38246011 1501

----

Framställt av stärkelse

38246011 1502

----

Framställt av sackaros

------

Framställt av stärkelse

38246019 1502

----

Framställt av sackaros

1,48 0,71

Annan:

---

7

0,71

Annan:

38246019 1501

--

1,69

Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D-glucitol

38246091 1501

----

Framställt av stärkelse

38246091 1502

----

Framställt av sackaros

Ange torrsubstansinnehållet av D-glucitol i fält 44 på blanketten A

2,42 1,02

10

11

12


BASPRODUKTER ENLIGT LISTA A FÖR VILKA EXPORTBIDRAG UTGÅR (Kvantitet i kg per kg bearbetad vara) VARUKOD

VARUBESKRIVNING

VETE

DURUM

MAJS

VETE

HELT

RUND -

SLIPAT

KORNIGT

RIS, LÅNG

RIS

KORN

VITT

VASSLE

SKUM

ÄGG I

SOCKER

(PG 1)

MJÖLKS -

SKAL

PULVER

-KORNIGT 1

2

---

Annan:

38246099 1501

----

Framställt av stärkelse

38246099 1502

----

Framställt av sackaros

3

4

5

6

(PG 2) 7

8

9

2,42 1,02

10

11

12


BILAGA D: MELLANPRODUKTER En mellanprodukt kan definieras som en något förädlad basprodukt. Exportbidrag fastställs ej för mellanprodukter. Istället räknas mellanprodukterna om till basprodukter med hjälp av fastställda koefficienter. I kolumn 3 och 4 i denna bilaga anges omräkningskoefficienten respektive den basprodukt som mellanprodukten omräknas till. Denna omräkning görs av Jordbruksverket. Exportören anger endast mellanproduktens produktkod samt dess benämning, kvantitet och status på blankett B. Basprodukterna finns förtecknade i bilaga A (gula sidorna). För några mellanprodukter finns det flera produktkoder. Den rätta produktkoden framgår av basprodukten. Se bilaga A (gula sidorna). Mellanprodukterna är uppdelade i följande grupper: MJÖLK OCH MEJERIPRODUKTER SPANNMÅLSPRODUKTER RISPRODUKTER SOCKERPRODUKTER

s. 1-20 s. 21-28 s. 29 s. 30-32

Olika beräkningsmetoder för mjölk För mellanprodukten färsk mjölk och grädde med ett innehåll av mjölkfett av mer än 0,1 viktprocent men högst 6 viktprocent finns tre olika beräkningsmetoder. 1 Mjölkfettsmetoden.- Metoden är uppdelad i två intervall. 0,1-3,2 % och 3,2-6 %. För en fetthalt på mer än 0,1 % men högst 3,2 % räknas mellanprodukten om till helmjölkspulver och omräkningen är beroende av fetthalten. För en fetthalt på mer än 3,2 % men högst 6 % räknas mellanprodukten också om till helmjölkspulver men med omräkningskoefficienten 0,1232. 2 Torrsubstansmetoden- Den metoden är också uppdelad i två delar beroende på vad fetthalt dividerat med torrsubstansen är. Om fetthalten dividerat med torrsubstansen är högst 27 % omräknas mellanprodukten till basprodukten helmjölkspulver med hjälp av fetthalten. Om fetthalten dividerat med torrsubstansen är mer än 27 % räknas den också om till helmjölkspulver men med hjälp av torrsubstansen. 3 Alternativ beräkningsmetod - Enligt denna metod omräknas mellanprodukten till skummjölkspulver och smör med hjälp av torrsubstans annat än fett respektive fetthalt. För mjölkprodukt i form av pulver eller granulat eller i annan fast form och som har en fetthalt av minst 1,5 men mindre än 45 % kan torrsubstansmetoden och den alternativa beräkningsmetoden användas. På sidan 7-9 i vägledningen finns räkneexempel.


Torrsubstans, Fetthalt, Sockerinnehåll För en rad mellanprodukter krävs det kompletterande uppgifter om innehåll av torrsubstans, fett och socker. Detta framgår i bilagan. Dessa uppgifter ska anges på blankett B.

Stärkelse För potatisstärkelse (nr 1108) med en torrsubstanshalt av 80 % eller mer och för annan stärkelse med en torrsubstanshalt av 87 % eller mer ges fullt exportbidrag. För potatisstärkelse med en torrsubstanshalt av mindre än 80 % och annan stärkelse med en torrsubstanshalt av mindre än 87 % reduceras exportbidraget i förhållande till den faktiska torrsubstanshalten.

Glukos- och maltodextrinsirap Bidragsberäkningen för förbrukad glukos- och maltodextrinsirap (nr 1702 och 2106) är beroende av torrsubstanshalten. För sirap med en torrsubstanshalt av 78 % eller mer lämnas fullt bidrag. För sirap med en torrsubstanshalt av mindre än 78 % reduceras bidraget i förhållande till den faktiska torrsubstanshalten.


BILAGA D: MELLANPRODUKTER OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG

2

3

BASPRODUKTKOD

4

MJÖLK OCH MEJERIPRODUKTER Mjölk inte koncentrerad och inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av högst 0,1 viktprocent: 0401 10 00 1095

- Förbrukad i varor under KN-nr 3501

0,0910

0402 10 19 1795

0401 10 00 1090

- Förbrukad i andra varor

0,0910

0402 10 19 1790

Yoghurt, inte koncentrerad och inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av högst 0,1 viktprocent: 0403 10 10 1095

- Förbrukad i varor under KN-nr 3501

0,0910

0402 10 19 1795

0403 10 10 1090

- Förbrukad i andra varor

0,0910

0402 10 19 1790

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, inte koncentrerad, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av högst 0,1 viktprocent: 0403 90 51 1095

- Förbrukad i varor under KN-nr 3501

0,0910

0402 10 19 1795

0403 90 51 1090

- Förbrukad i andra varor

0,0910

0402 10 19 1790


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

MJÖLKFETTSMETODEN Mjölk och grädde, inte koncentrerade, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 0,1 men högst 3,2 viktprocent: 0401 20 00 1051

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1791

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1790

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1791

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1790

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1791

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1790

nr 1898/05 0401 20 00 1050

- Andra slag Yoghurt, inte koncentrerad och inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 0,1 men högst 3,2 viktprocent:

0403 10 11 1051

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 10 11 1050

- Andra slag Kärnmjölk, filmjölk, grädde, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, inte koncentrerade, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 0,1 men högst 3,2 viktprocent:

0403 90 51 1051

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 90 51 1050

- Andra slag Obs! Innehållet av mjölkfett i den flytande produkten ska anges i ruta 4 på blankett B/receptansökan.


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG

2

3

BASPRODUKTKOD

4

MJÖLKFETTSMETODEN Mjölk och grädde, inte koncentrerade, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 3,2 men högst 6 viktprocent: 0401 20 00 1061

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning

0,1232

0402 21 19 1791

0,1232

0402 21 19 1790

0,1232

0402 21 19 1791

0,1232

0402 21 19 1790

0,1232

0402 21 19 1791

0,1232

0402 21 19 1790

nr 1898/05 0401 20 00 1060

- Andra slag Yoghurt, inte koncentrerad, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 3,2 men högst 6 viktprocent:

0403 10 13 1061

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 10 13 1060

- Andra slag Kärnmjölk, filmjölk, grädde, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, inte koncentrerad, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 3,2 men högst 6 viktprocent:

0403 90 53 1061

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 90 53 1060

- Andra slag


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

TORRSUBSTANSMETODEN Mjölk och grädde, inte koncentrerade, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 0,1 men högst 6 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 27 viktprocent: 0401 20 00 1081

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1791

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1790

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1791

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1790

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1791

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1790

nr 1898/05 0401 20 00 1080

- Andra slag Yoghurt, inte koncentrerad och inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 0,1 men högst 6 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 27 viktprocent:

0403 10 13 1081

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 10 13 1080

- Andra slag Kärnmjölk, filmjölk, grädde, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, inte koncentrerade, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 0,1 men högst 6 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 27 viktprocent:

0403 90 53 1081

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 90 53 1080

- Andra slag Obs! Innehållet av mjölkfett i den flytande produkten ska anges i ruta 4 på blankett B/receptansökan.


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

TORRSUBSTANSMETODEN Mjölk och grädde, inte koncentrerade, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 0,1 men högst 6 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 27 viktprocent: 0401 20 00 1071

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning

1,0 per kg torrsubstans

0402 21 19 1791

1,0 per kg torrsubstans

0402 21 19 1790

1,0 per kg torrsubstans

0402 21 19 1791

1,0 per kg torrsubstans

0402 21 19 1790

1,0 per kg torrsubstans

0402 21 19 1791

1,0 per kg torrsubstans

0402 21 19 1790

nr 1898/05 0401 20 00 1070

- Andra slag Yoghurt, inte koncentrerad, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 0,1 men högst 6 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 27 viktprocent:

0403 10 13 1071

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 10 13 1070

- Andra slag Kärnmjölk, filmjölk, grädde, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, inte koncentrerad, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 0,1 men högst 6 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 27 viktprocent:

0403 90 53 1071

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 90 53 1070

- Andra slag Obs! Torrsubstansen ska anges i ruta 3 på blankett B/receptansökan.


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

ALTERNATIV BERÄKNINGSMETOD Mjölk och grädde, inte koncentrerade, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 0,1 men högst 6 viktprocent: 0401 20 00 1091

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1795

- Andra slag: 0401 20 00 1095

--

Förbrukat i varor under KN-nr 3501

annat än mjölkfett och

0401 20 00 1099

--

Förbrukat i andra varor

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett Obs! Innehållet av torrsubstans annat än mjölkfett ska anges i ruta 3 på blankett B/receptansökan och innehållet av mjölkfett ska anges i ruta 4.

0405 10 19 1799


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

ALTERNATIV BERÄKNINGSMETOD Yoghurt, inte koncentrerad, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 0,1 men högst 6 viktprocent: 0403 10 00 1071

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1795

- Andra slag: 0403 10 00 1075

--

Förbrukat i varor under KN-nr 3501

annat än mjölkfett och

0403 10 00 1079

--

Förbrukat i andra varor

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett Obs! Innehållet av torrsubstans annat än mjölkfett ska anges i ruta 3 på blankett B/receptansökan och innehållet av mjölkfett ska anges i ruta 4.

0405 10 19 1799


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

ALTERNATIV BERÄKNINGSMETOD Kärnmjölk. filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, inte koncentrerade, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 0,1 men högst 6 viktprocent: 0403 90 00 1071

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1795

- Andra slag: 0403 90 00 1075

--

Förbrukade i varor under KN-nr 3501

annat än mjölkfett och

0403 90 00 1079

--

Förbrukade i andra varor

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett Obs! Innehållet av torrsubstans annat än mjölkfett ska anges i ruta 3 på blankett B/receptansökan och innehållet av mjölkfett ska anges i ruta 4.

0405 10 19 1799


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

Mjölk och grädde, inte koncentrerade, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 6 viktprocent: 0401 30 00 1091

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1795

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

nr 1898/05 0401 30 00 1095

- Vid utförsel av varor under KN-nr. 2106 90 98 som innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett.

0401 30 00 1099

- Andra slag Yoghurt, inte koncentrerad, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 6 viktprocent:

0403 10 19 1091

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 10 19 1099

- Andra slag Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, inte koncentrerade, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, även frysta, med en fetthalt av mer än 6 viktprocent:

0403 90 59 1091

- Grädde och smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 90 59 1099

- Andra slag Obs! Innehållet av mjölkfett ska anges i ruta 4 på blankett B/receptansökan.


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

1

VARUBESKRIVNING

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

TORRSUBSTANSMETODEN Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av minst 1,5 men mindre än 45 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 27 viktprocent: 0402 21 00 1081

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1791

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1790

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1791

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1790

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1791

0,0385 per 1 % mjölkfett

0402 21 19 1790

nr 1898/05 0402 21 00 1080

- Andra slag Yoghurt i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel med en fetthalt av minst 1,5 men mindre än 45 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 27 viktprocent:

0403 10 10 1081

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 10 10 1080

- Andra slag Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir eller annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, i form av pulver eller granulat eller annan fast form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av minst 1,5 men mindre än 45 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 27 viktprocent:

0403 90 13 1081

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 90 13 1080

- Andra slag Obs! Innehållet av mjölkfett i mellanprodukten ska anges i ruta 4 på blankett B/receptansökan.


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

TORRSUBSTANSMETODEN Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av minst 1,5 men mindre än 45 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 27 viktprocent: 0402 21 00 1071

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning

1,0 per kg torrsubstans

0402 21 19 1791

1,0 per kg torrsubstans

0402 21 19 1790

1,0 per kg torrsubstans

0402 21 19 1791

1,0 per kg torrsubstans

0402 21 19 1790

1,0 per kg torrsubstans

0402 21 19 1791

1,0 per kg torrsubstans

0402 21 19 1790

nr 1898/05 0402 21 00 1070

- Andra slag Yoghurt i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av minst 1,5 men mindre än 45 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 27 viktprocent:

0403 10 10 1071

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 10 10 1070

- Andra slag Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir eller annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av minst 1,5 men mindre än 45 viktprocent och med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 27 viktprocent:

0403 90 13 1071

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 90 13 1070

- Andra slag Obs! Torrsubstansen ska anges i ruta 3 på blankett B/receptansökan.


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

ALTERNATIV BERÄKNINGSMETOD Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av minst 1,5 men mindre än 45 viktprocent: 0402 90 00 1081

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1795

- Andra slag: 0402 90 00 1085

--

Förbrukad i varor under KN-nr 3501

annat än mjölkfett och

0402 90 00 1089

--

Förbrukad i andra varor

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett Obs! Innehållet av torrsubstans annat än mjölkfett ska anges i ruta 3 på blankett B/receptansökan och innehållet av mjölkfett ska anges i ruta 4.

0405 10 19 1799


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

ALTERNATIV BERÄKNINGSMETOD Yoghurt i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av minst 1,5 men mindre än 45 viktprocent: 0403 10 00 1081

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1795

- Andra slag: 0403 10 00 1085

--

Förbrukad i varor under KN-nr 3501

annat än mjölkfett och

0403 10 00 1089

--

Förbrukade i andra varor

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett Obs! Innehållet av torrsubstans annat än mjölkfett ska anges i viktprocent i ruta 3 på blankett B/receptansökan och innehållet av mjölkfett ska anges i ruta 4.

0405 10 19 1799


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

ALTERNATIV BERÄKNINGSMETOD Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir eller annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av minst 1,5 men mindre än 45 viktprocent: 0403 90 00 1081

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1795

- Andra slag: 0403 90 00 1085

--

Förbrukad i varor under KN-nr 3501

annat än mjölkfett och

0403 90 00 089

--

Förbrukad i andra varor

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett Obs! Innehållet av torrsubstans annat än mjölkfett ska anges i ruta 3 på blankett B/receptansökan och innehållet av mjölkfett ska anges i ruta 4.

0405 10 19 1799


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av minst 45 viktprocent: 0402 21 10 1081

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

nr 1898/05 0402 21 10 1089

- Andra slag Yoghurt, i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av minst 45 viktprocent:

0403 10 19 1081

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 10 19 1089

- Andra slag Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir eller annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, i form av pulver eller granulat eller annan fast form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av minst 45 viktprocent:

0403 90 19 1081

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0403 90 19 1089

- Andra slag Obs! Innehållet av mjölkfett ska anges i ruta 4 på blankett B/receptansökan.


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

Mjölk och grädde, koncentrerad, inte i form av pulver eller granulat eller annan fast form, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel: 0402 90 00 1091

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1795

- Andra slag: 0402 90 00 1095

--

Förbrukad i varor under KN-nr 3501

annat än mjölkfett och

0402 90 00 1099

--

Förbrukad i andra varor

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett Obs! Innehållet av torrsubstans annat än mjölkfett ska anges i viktprocent i 3 på blankett B/receptansökan och innehållet av mjölkfett ska anges i ruta 4.

0405 10 19 1799


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

Yoghurt, koncentrerad, inte i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel: 0403 10 00 1091

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1795

- Andra slag: 0403 10 00 1095

--

Förbrukad i varor under KN-nr 3501

annat än mjölkfett och

0403 10 00 1099

--

Förbrukad i andra varor

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett Obs! Innehållet av torrsubstans annat än mjölkfett ska anges i ruta 3 på blankett B/receptansökan och innehållet av mjölkfett ska anges i ruta 4.

0405 10 19 1799


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir eller annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, koncentrerad, inte i form av pulver eller granulat, inte försatta med socker eller annat sötningsmedel: 0403 90 00 1091

- Grädde eller smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1795

- Andra slag: 0403 90 00 1095

--

Förbrukad i varor under KN-nr 3501

annat än mjölkfett och

0403 90 00 1099

--

Förbrukad i andra varor

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0101 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

annat än mjölkfett och 0,0122 per 1 % mjölkfett Obs! Innehållet av torrsubstans annat än mjölkfett ska anges i ruta 3 på blankett B/receptansökan och innehållet av mjölkfett ska anges i ruta 4.

0405 10 19 1799


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

Smör och andra former av mjölkfett med en fetthalt annan än 82 viktprocent, dock minst 62 viktprocent: 0405 00 00 1091

- Smör till rabatterat pris enligt förordning nr 1898/05

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1791

0405 00 00 1095

- Förbrukad i varor under KN-nr 2106 90 98 med en

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1795

0,0122 per 1 % mjölkfett

0405 10 19 1799

0,0080 per 1 % torrsubstans

0402 10 19 1790

fetthalt av minst 40 viktprocent 0405 00 00 1099

- Andra slag, inbegripet smör till fullt pris Obs! Innehållet av mjölkfett ska anges i ruta 4 på blankett B/receptansökan.

0406 00 00 1090

Ost

annat än mjölkfett och 0,0080 per 1 % mjölkfett Obs! Innehållet av torrsubstans annat än mjölkfett ska anges i ruta 3 på blankett B/receptansökan och innehållet av mjölkfett ska anges i ruta 4.

0405 10 19 1799


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG

2

3

BASPRODUKTKOD

4

SPANNMÅLSPRODUKTER Mjöl av spannmål: - Av durumvete, vanligt vete eller av blandsäd av vete och råg --

Mjöl av durumvete med en askhalt per 100 g av 0 till 900 mg

1101 00 11 1095

---

Förbrukad i pastavaror under KN-nr. 1902 11 och

1,33

1001 10 00 1795

1,33

1001 10 00 1790

1,09

1001 10 00 1795

1,09

1001 10 00 1790

1,33

1001 90 99 1795

1,33

1001 90 99 1790

1,09

1001 90 99 1795

1,09

1001 90 99 1790

1,33

1001 90 99 1795

1,33

1001 90 99 1790

1902 19 och som utförts till USA 1101 00 11 1090

----

Förbrukad i andra varor Mjöl av durumvete med en askhalt per 100 g av 901 till 1900 mg

1101 00 11 1096

---

Förbrukad i pastavaror under KN-nr. 1902 11 och 1902 19 och som utförts till USA

1101 00 11 1091

---

Förbrukad i andra varor

- - Mjöl av vanligt vete med en askhalt per 100 g av 0 till 900 mg 1101 00 15 1095

---

Förbrukad i pastavaror under KN-nr. 1902 11 och 1902 19 och som utförts till USA

1101 00 15 1090

----

Förbrukade i andra varor Mjöl av vanligt vete med en askhalt per 100 g av 901 till 1900 mg

1101 00 15 1096

---

Förbrukad i pastavaror under KN-nr. 1902 11 och 1902 19 och som utförts till USA

1101 00 15 1091

---

Förbrukad i andra varor

- - Mjöl av blandsäd av vete och råg med en askhalt per 100 g av 0 till 900 mg 1101 00 90 1095

---

Förbrukad i pastavaror under KN-nr. 1902 11 och 1902 19 och som utförts till USA

1101 00 90 1090

---

Förbrukade i andra varor


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG

2

3

BASPRODUKTKOD

4

- - Mjöl av blandsäd av vete och råg med en askhalt per 100 g av 901 till 1900 mg 1101 00 90 1096

---

Förbrukad i pastavaror under KN-nr. 1902 11 och

1,09

1001 90 99 1795

1,09

1001 90 99 1790

1902 19 och som utförts till USA 1101 00 90 1091

---

Förbrukade i andra varor

- Av råg med en askhalt per 100 g av : 1102 10 00 1090

--

0 till 1400 mg

1,37

1002 00 00 1790

1102 10 00 1091

--

1401 till 2000 mg

1,08

1002 00 00 1790

- Av majs: - - Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent 1102 20 10 1098

- - - Förbrukade i varor med KN-nr 2208

1,20

1005 90 00 1771

1102 20 10 1099

- - - Förbrukade i andra varor

1,20

1005 90 00 1794

--

Annat

1102 20 90 1098

- - - Förbrukade i varor med KN-nr 2208

1,10

1005 90 00 1771

1102 20 90 1099

- - - Förbrukade i andra varor

1,10

1005 90 00 1794

- Av korn 1102 90 10 1091

- - Förbrukad i varor med KN-nr 2208

1,20

1003 00 90 1794

1102 90 10 1090

- - Förbrukade i andra varor

1,20

1003 00 90 1791

1102 90 30 1090

- Av havre

1,20

1004 00 00 1799

1,42

1001 10 00 1795

1,42

1001 10 00 1790

1,37

1001 90 99 1795

1,37

1001 90 99 1790

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn av spannmål): - Av durumvete: 1103 11 10 1095

--

Förbrukad i pastavaror under KN-nr. 1902 11 och 1902 19 och som utförts till USA

1103 11 10 1090

--

Förbrukad i andra varor

- Av vanligt vete med en askhalt per 100 g av 0 till 600 mg: 1103 11 90 1095

--

Förbrukad i pastavaror under KN-nr. 1902 11 och 1902 19 och som utförts till USA

1103 11 90 1090

--

Förbrukad i andra varor


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG

2

3

BASPRODUKTKOD

4

- Av majs: - - Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent 1103 13 10 1098

- - - Förbrukade i varor med KN-nr 2208

1,20

1005 90 00 1771

1103 13 10 1099

- - - Förbrukade i andra varor

1,20

1005 90 00 1795

- - Annat 1103 13 90 1098

- - - Förbrukad i varor med KN-nr 2208

1,20

1005 90 00 1771

1103 13 90 1099

- - - Förbrukade i andra varor

1,20

1005 90 00 1795

1103 19 10 1090

- Av råg

1,00

1002 00 00 1799

- - Förbrukad i varor med KN-nr 2208

1,55

1003 00 90 1794

1103 19 30 1090

- - Förbrukad i andra varor

1,55

1003 00 90 1791

1103 19 40 1090

- Av havre

1,80

1004 00 00 1799

1,00

1002 00 00 1791

- Av korn 1103 19 30 1091

Pelletar: 1103 20 10 1090

- Av råg - Av korn

1103 20 20 1091

- - Förbrukad i varor med KN-nr 2208

1,02

1003 00 90 1794

1103 20 20 1090

- - Förbrukad i andra varor

1,02

1003 00 90 1792

1103 20 30 1090

- Av havre

1,00

1004 00 00 1791

- Av majs 1103 20 40 1098

- - Förbrukad i varor med KN-nr 2208

1,00

1005 90 00 1771

1103 20 40 1099

- - Förbrukad i andra varor

1,00

1005 90 00 1796

1103 20 60 1099

- Av vete

1,02

1001 90 99 1794

1,80

1004 00 00 1792

1,02

1001 90 99 1794

1,40

1002 00 00 1792

Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor: - Av havre: 1104 12 90 1090

--

Flingor

- Av vete: 1104 19 10 1099

--

1104 19 30 1090

- Av råg

Valsat eller bearbetad till flingor


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG

2

3

BASPRODUKTKOD

4

- Av majs 1104 19 50 1098

- - Förbrukad i varor med KN-nr 2208

1,44

1005 90 00 1771

1104 19 50 1099

- - Förbrukade i andra varor

1,44

1005 90 00 1795

- Av korn: - - Flingor 1104 19 69 1091

- - - Förbrukade i varor med KN-nr 2208

1,40

1003 00 90 1794

1104 19 69 1090

- - - Förbrukade i andra varor

1,40

1003 00 90 1791

Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalat, bearbetad till pärlgryn, klippt eller gröpad): - Av havre: 1104 22 20 1090

- - Skalat

1,60

1004 00 00 1792

1104 22 30 1090

--

1,70

1004 00 00 1792

Skalat och klippt eller gröpad

- Av majs: - - Skalat, även klippt eller gröpad 1104 23 10 1091

- - - Förbrukad i varor med KN-nr 2208

1,30

1005 90 00 1771

1104 23 10 1099

- - - Förbrukad i andra varor

1,30

1005 90 00 1797

- Av korn: - - Skalat 1104 29 01 1091

- - - Förbrukad i varor med KN-nr 2208

1,50

1003 00 90 1794

1104 29 01 1090

- - - Förbrukad i andra varor

1,50

1003 00 90 1799

- - Skalat och klippt eller gröpat 1104 29 03 1091

- - - Förbrukad i varor med KN-nr 2208

1,50

1003 00 90 1794

1104 29 03 1090

- - - Förbrukad i andra varor

1,50

1003 00 90 1799

--

Bearbetat till pärlgryn

1104 29 05 1091

- - - Förbrukad i varor med KN-nr 2208

1,60

1003 00 90 1794

1104 29 05 1090

- - - Förbrukad i andra varor

1,60

1003 00 90 1791


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG

2

3

BASPRODUKTKOD

4

- Av annan spannmål: -1104 29 11 1099

----

Skalat, även klippt eller gröpad: Av vete

1,02

1001 90 99 1796

Inte vidare bearbetad än gröpad:

1104 29 51 1099

---

Av vete

1,00

1001 90 99 1799

1104 29 55 1090

---

Av råg

1,00

1002 90 99 1799

Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda: 1104 30 10 1099

- Av vete

0,25

1001 90 99 1797

1104 30 90 1099

- Av annan spannmål

0,25

1005 90 00 1798

Malt, orostat: - Av vete: 1107 10 11 1099

--

I form av mjöl

1,78

1001 90 99 1799

1107 10 19 1099

--

Annat

1,27

1001 90 99 1799

- Av annan spannmål: 1107 10 91 1090

--

I form av mjöl

1,78

1003 00 90 1799

1107 10 99 1090

--

Annat

1,27

1003 00 90 1799

1107 20 00 1090

Malt, rostat

1,49

1003 00 90 1799

Stärkelse: - Vetestärkelse: 1108 11 00 1091

2,00

1001 90 99 1791

1108 11 00 1094

2,00

1001 90 99 1783

1108 11 00 1095

2,00

1001 90 99 1781

1108 12 00 1091

--

Vete

1,60

1005 90 00 1791

1108 12 00 1094

1,60

1005 90 00 1743

1108 12 00 1095

1,60

1005 90 00 1750

1108 13 00 1091

- Majsstärkelse

1,60

1005 90 00 1761

1108 13 00 1094

1,60

1005 90 00 1753

1108 13 00 1095

1,60

1005 90 00 1764

- Potatisstärkelse


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1 1108 19 90 1091

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG

2

3

BASPRODUKTKOD

4

1,60

1005 90 00 1791

1108 19 90 1094

1,60

1005 90 00 1743

1108 19 90 1095

1,60

1005 90 00 1750

Framställd av stärkelse producerad av spannmål,

2,09

1005 90 00 1781

potatis eller ris

2,09

1005 90 00 1733

2,09

1005 90 00 1785

Framställd av stärkelse producerad av spannmål,

1,60

1005 90 00 1781

potatis eller ris

1,60

1005 90 00 1733

1,60

1005 90 00 1785

Framställd av stärkelse producerad av spannmål,

2,09

1005 90 00 1781

potatis eller ris

2,09

1005 90 00 1733

2,09

1005 90 00 1785

- Korn- eller havrestärkelse

Obs! Torrsubstansen ska anges i viktprocent i ruta 3 på blankett B/receptansökan. Obs! Särskilda regler för stärkelse se 2.6.3. Glukos och glukossirap, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen, undantaget isoglukos: - Innehållande minst 99 viktprocent glukos beräknat på torrsubstansen: --

I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat:

1702 30 51 1091

---

1702 30 51 1094 1702 30 51 1095 -1702 30 59 091

Annat:

---

1702 30 59 094 1702 30 59 095

Obs! Torrsubstansen ska anges i viktprocent i ruta 3 på blankett B/receptansökan. Glukos och glukossirap, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknad på torrsubstansen, undantaget isoglukos: - Innehållande mindre än 99 viktprocent glukos beräknat på torrsubstansen: --

I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat:

1702 30 91 1091 1702 30 91 1094 1702 30 91 1095

---


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2 --

1702 30 99 1091 1702 30 99 1094

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

Annat:

---

Framställd av stärkelse producerad av spannmål,

1,60

1005 90 00 1781

potatis eller ris

1,60

1005 90 00 1733

1,60

1005 90 00 1785

1,60

1005 90 00 1781

1,60

1005 90 00 1733

1,60

1005 90 00 1785

2,09

1005 90 00 1781

2,09

1005 90 00 1733

2,09

1005 90 00 1785

1,60

1005 90 00 1781

1,60

1005 90 00 1733

1,60

1005 90 00 1785

1702 30 99 1095

Obs! Torrsubstansen ska anges i viktprocent i ruta 3 på blankett B/receptansökan.

Obs! För sirap som framställs vid blandning av glukos och fruktossirap utgår bidrag endast för den del som utgörs av glukossirap. På blankett B/receptansökan ska endast vikten för glukossirap anges.

Glukos och glukossirap innehållande minst 20 men högst 50 viktprocent fruktos beräknad på torrsubstansen, undantaget isoglukos: 1702 40 90 1091 1702 40 90 1094

- Framställd av stärkelse producerad av spannmål, potatis eller ris

1702 40 90 1095 Obs! Torrsubstansen ska anges i viktprocent i ruta 3 på blankett B/receptansökan. Obs! För sirap som framställs vid blandning av glukos och fruktossirap utgår bidrag endast för den del som utgörs av glukossirap. På blankett B/receptansökan ska endast vikten för glukossirap anges. Maltodextrin i form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat 1702 90 50 1991 1702 90 50 1994

- Framställd av stärkelse producerad av spannmål, potatis eller ris

1702 90 50 1995

Maltodextrin och maltodextrinsirap: 1702 90 50 1091 1702 90 50 1094

- Framställd av stärkelse producerad av spannmål, potatis eller ris

1702 90 50 1095

Obs! Torrsubstansen ska anges i viktprocent i ruta 3 på blankett B/receptansökan.


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG

2

3

BASPRODUKTKOD

4

Sockerkulör: - Innehållande mindre än 50 viktprocent sackaros beräknat på torrsubstansen: -1702 90 75 1091

---

1702 90 75 1094

I form av pulver, även agglomererat Framställd av stärkelse producerad av spannmål,

2,19

1005 90 00 1781

potatis eller ris

2,19

1005 90 00 1733

2,19

1005 90 00 1785

Framställd av stärkelse producerad av spannmål,

1,52

1005 90 00 1781

potatis eller ris

1,52

1005 90 00 1733

1,52

1005 90 00 1785

Framställd av stärkelse producerad av spannmål,

1,60

1005 90 00 1781

potatis eller ris

1,60

1005 90 00 1733

1,60

1005 90 00 1785

1702 90 75 1095 -1702 90 79 1091

---

1702 90 79 1094

Annat:

1702 90 79 1095

Sirap och andra sockerlösningar med tillsats av aromeller färgämnen: - Av glukos eller maltodextrin: 2106 90 55 1091 2106 90 55 1094

--

2106 90 55 1095 Obs! Torrsubstansen ska anges i viktprocent i ruta 3 på blankett B/receptansökan.


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG

2

3

BASPRODUKTKOD

4

RISPRODUKTER Endast befriat från ytterskalet (råris): - Rundkornigt 1006 20 11 1090

--

Förvällt och ångbehandlat (parboiled)

0,775

1006 30 61 1790

1006 20 92 1090

--

Annat

0,775

1006 30 92 1790

- Mellankornigt 1006 20 13 1090

--

Förvällt och ångbehandlat (parboiled)

0,690

1006 30 63 1790

1006 20 94 1090

--

Annat

0,690

1006 30 94 1790

0,690

1006 30 65 1790

0,690

1006 30 67 1790

0,690

1006 30 96 1790

0,690

1006 30 98 1790

- Långkornigt -1006 20 15 1090

---

Förvällt och ångbehandlat (parboiled) Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 20 17 1090

---

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

-1006 20 96 1090

---

Annat Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 20 98 1090

---

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1102 90 50 1099

Rismjöl

1,00

1006 40 00 1794

1103 19 50 1099

Gryn och grovt mjöl av ris

1,00

1006 40 00 1794

1103 20 50 1099

Pelletar av ris

1,00

1006 40 00 1794

1104 19 91 1099

Flingor av ris

1,00

1006 40 00 1795

1108 19 10 1091

Risstärkelse

1,52

1006 40 00 1791

Obs! Torrsubstansen ska anges i viktprocent i ruta 3 på blankett B/receptansökan. Obs! Särskilda regler för stärkelse se 2.6.3.


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG

2

3

BASPRODUKTKOD

4

SOCKERPRODUKTER Råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen med en sackaroshalt i torrsubstansen av minst 92 viktprocent vid polarimetrisk bestämning 1701 11 90 1090

- Socker från sockerrör

0,92

1701 99 10 1790

1701 12 90 1090

- Socker från sockerbetor

0,92

1701 99 10 1790

1701 91 00 1090

Socker från sockerrör eller sockerbetor med tillsats av

0,01 per 1 % sackaros

1701 99 10 1790

0,01 per 1 % sackaros

1701 99 10 1790

1,0 per kg torrsubstans

1701 99 10 1790

aromämnen eller färgämnen Obs! Innehållet sackaros ska anges i viktprocent i ruta 3 på blankett B/receptansökan. 1701 99 90 1090

Socker från sockerrör eller sockerbetor, bortsett från vitt socker, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen Obs! Innehållet sackaros ska anges i viktprocent i ruta 3 på blankett B/receptansökan.

1702 40 10 1090

Isoglukos, framställd genom isomering av glukos, innehållande minst 41 viktpocent men mindre än 50 viktprocent fruksocker beräknat på torrsubstansen, vars totala halt i torrsubstansen av polysackarider och oligosackarider, inbegripet halten av di- eller trisackarider, inte överskrider 8,5 viktprocent Obs! Torrsubstansen ska anges i viktprocent i ruta 3 på blankett B/receptansökan. Torrsubstansen ska fastställas enligt densiteten i en lösning som spätts i en viktad proportion av 1:1 eller, ifråga om produkter med en mycket hög halt, genom torkning.


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1 1702 60 10 1090

2 Isoglukos, framställd genom isomering av glukos,

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

1,0 per kg torrsubstans

1701 99 10 1790

0,01 per 1 % sackaros

1701 99 10 1790

1,0 per kg torrsubstans

1701 99 10 1790

innehållande över 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, vars totala halt i torrsubstansen av polysackarider och oligosackarider, inbegripet halten av di- eller trisackarider, inte överskrider 8,5 viktprocent Obs! Torrsubstansen ska anges i viktprocent i ruta 3 på blankett B/receptansökan. Torrsubstansen ska fastställas enligt densiteten i en lösning som spätts i en viktad proportion av 1:1 eller, ifråga om produkter med en mycket hög halt, genom torkning. 1702 60 95 1090

Annat fruktsocker samt sirap och andra lösningar av fruktsocker, med undantag av isoglukos och inulinsirap, innehållande över 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen och för sirap en renhetsgrad av minst 85 viktprocent Obs! Innehållet sackaros i viktprocent (i förekommande fall höjd med halten av annat socker omräknat till sackaros) ska anges i ruta 5 på blankett B/receptansökan. Socker andra slag

1702 90 30 1090

- Isogukos, framställd genom isomering av glukos, innehållande minst 41 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen vars totala halt i torrsubstansen av polysackarider och oligosackarider, inbegripet halten av di- eller trisackarider, inte överskrider 8,5 viktprocent Obs! Torrsubstansen i viktprocent ska anges i ruta 3 på blankett B/receptansökan. Torrsubstansen ska fastställas enligt densiteten i en lösning som spätts i en viktad proportion av 1:1 eller, i fråga om produkter med en mycket hög halt, genom torkning.

1702 90 60 1090

- Konstgjord honung, även blandad med naturlig honung

0,01 per 1 % sackaros

1701 99 10 1790

1702 90 71 1090

- Sockerkulör innehållande minst 50 viktprocent

0,01 per 1 % sackaros

1701 99 10 1790

0,01 per 1 % sackaros

1701 99 10 1790

sackaros beräknat på torrsubstansen

1702 90 99 1090

- Annat socker i fast form, och sirap med en renhetsgrad av minst 85 viktprocent, inte innehållande tillsats av aromämnen eller färgämnen med undantag av kemiskt ren maltos, isogukos, maltodextrin, maltodextrinsirap, konstgjord honung, sockerkulör och inulinsirap


OMRÄKNING TILL BASPRODUKT PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1

2

OMRÄKNINGS KOEFFICIENT PER KG 3

BASPRODUKTKOD

4

Obs! Innehållet sackaros i viktprocent (i förekommande fall höjd med halten av annat socker omräknat till sackaros) ska anges i ruta 5 på blankett B/receptansökan. 2106 90 30 1090

Aromatiserade eller färgade sockerlösningar av isoglukos,

1,0 per kg torrsubstans

1701 99 10 1790

0,01 per 1 % sackaros

1701 99 10 1790

framställd genom isomering av glukos, som har en fruktoshalt i torrsubstansen av minst 41 viktprocent, vars totala halt av polysackarider och oligosackarider, inbegripet halten av di- eller trisackarider, inte överskrider 8,5 viktprocent Obs! Torrsubstansen i viktprocent ska anges i ruta 3 på blankett B/receptansökan. Torrsubstansen ska fastställas enligt densiteten i en lösning som spätts i en viktad proportion av 1:1 eller, i fråga om produkter med en mycket hög halt, genom torkning. 2106 90 59 1090

Annan sirap och andra sockerlösningar med en renhetsgrad av minst 85 viktprocent med tillsats av aromämnen eller färgämnen med undantag av isoglukos, laktos, glukos och maltodextrin Obs! Innehållet sackaros i viktprocent (i förekommande fall höjd med halten av annat socker omräknat till sackaros) ska anges i ruta 5 på blankett B/receptansökan.


BILAGA E: BEARBETADE VAROR SOM KAN ERHÅLLA EXPORTBIDRAG EFTER OMRÄKNING MED ANALYSMETOD Då exportören ej kan ange varans sammansättning finns det möjlighet att ansöka om exportbidrag efter omräkning med analysmetod. En förutsättning är dock att varan som skall exporteras är upptagen i kolumn 1 i denna bilaga. I kolumn 4 anges de basprodukter för vilka bidrag utgår. Analysen bekostas av exportören. Läs mer om analysmetoden i avsnitt 2.2. Som exempel, 1000 kg tuggummi med KN-nummer 170410. Analysen visar att varan innehåller 5 % socker och 3 % glukos. De bidragsberättigade ingredienserna räknas fram på följande sätt: Vitt socker

0,05 * 1000 kg = 50 kg

Majs

0,03 * 2,1 * 1000 kg = 63 kg


BILAGA E: FÄRDIGVAROR SOM KAN ERHÅLLA EXPORTBIDRAG EFTER OMRÄKNING MED ANALYSMETOD BASPRODUKTER FÖR VILKA BIDRAG UTGÅR PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1 1704

INNEHÅLL SOM SKALL ANALYSERAS

2

BASPRODUKTER

3

4

OMRÄKNINGSKOEFFICIENTER (RÄKNAT PÅ 100 KG BEARBETAD VARA) 5

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao:

1704 10

1704 90 30 -

- Tuggummi, även överdraget med socker

- Annan

1. Sackaros

1.Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Glukos2

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

1. Sackaros

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Glukos2

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

3. (a) Mjölkfetthalt

3. (a) Helmjölkspulver (PG3)

3. (a) 3,85 kg per viktprocent mjölkfett

1

1

1704 90 99

mindre än 12 viktprocent (b) Mjölkfetthalt

(b) Smör (PG6)

(b) 1,22 kg per viktprocent mjölkfett

minst 12 viktprocent 1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao:

1806 10

- Kakaopulver med tillsats av socker eller annat

1. Sackaros

1

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

sötningsmedel 2

2. Glukos


BASPRODUKTER FÖR VILKA BIDRAG UTGÅR PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1 1806 20

INNEHÅLL SOM SKALL ANALYSERAS

2 - Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger

BASPRODUKTER

3

4

OMRÄKNINGSKOEFFICIENTER (RÄKNAT PÅ 100 KG BEARBETAD VARA) 5

1. Sackaros1

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Glukos2

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

3. (a) Mjölkfetthalt

3. (a) Helmjölkspulver (PG3)

3. (a) 3,85 kg per viktprocent mjölkfett

vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, löst förpackade i förpackningar innehållande mer än 2 kg

mindre än 12 viktprocent (b) Mjölkfetthalt

(b) Smör (PG6)

(b) 1,22 kg per viktprocent mjölkfett

minst 12 viktprocent 1806 31 och

- Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Glukos

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

3. Mjölkfett

3. Helmjölkspulver (PG3)

3. 3,85 kg per viktprocent mjölkfett

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Glukos

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

3. (a) Mjölkfetthalt

3. (a) Helmjölkspulver (PG3)

3. (a) 3,85 kg per viktprocent mjölkfett

1

1. Sackaros

1806 32 2

1806 90

- Andra

1. Sackaros

1

2

mindre än 12 viktprocent (b) Mjölkfetthalt minst 12 viktprocent

(b) Smör (PG6)

(b) 1,22 kg per viktprocent mjölkfett


BASPRODUKTER FÖR VILKA BIDRAG UTGÅR PRODKUTKOD

VARUBESKRIVNING

1 ur 1901

INNEHÅLL SOM SKALL ANALYSERAS

2 Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller

BASPRODUKTER

3

OMRÄKNINGSKOEFFICIENTER (RÄKNAT PÅ 100 KG BEARBETAD VARA)

4

5

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Glukos

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

3. (a) Mjölkfetthalt

3. (a) Helmjölkspulver (PG3)

3. (a) 3,85 kg per viktprocent mjölkfett

1. Sackaros

1

maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakaopulver, inte

2

nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401-0404, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 5

mindre än 12

viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna

viktprocent

någon annanstans (b) Mjölkfetthalt

(b) Smör (PG6)

(b) 1,22 kg per viktprocent mjölkfett

minst 12 viktprocent 1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

ur 1902 11,

- Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt

Stärkelse (eller

ur 1902 19

beredda, andra än innehållande enbart spannmål och

dextrin) av vete

Vete

1,75 kg per viktprocent vattenfri stärkelse (eller dextrin) av vete

ägg 1902 20

- Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda:

1902 20 91-

--

Andra

1902 20 99 1902 30

Stärkelse (eller

Vete

dextrin) av vete --

Andra pastaprodukter

Stärkelse (eller dextrin) av vete

1,75 kg per viktprocent vattenfri stärkelse (eller dextrin) av vete

Vete

1,75 kg per viktprocent vattenfri stärkelse (eller dextrin) av vete


BASPRODUKTER FÖR VILKA BIDRAG UTGÅR PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1 1902 40 90

INNEHÅLL SOM SKALL ANALYSERAS

2 --

Couscous, beredd

BASPRODUKTER

3 Stärkelse (eller

4 Vete

dextrin) av vete 1903

1905

Tapioka och tapiokaersättningar framställda av stärkelse i

Stärkelse (eller

form av flingor, gryn o.d.

dextrin)

OMRÄKNINGSKOEFFICIENTER (RÄKNAT PÅ 100 KG BEARBETAD VARA) 5 1,75 kg per viktprocent vattenfri stärkelse (eller dextrin) av vete

Majs

1,83 kg per viktprocent vattenfri stärkelse (eller dextrin)

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter:

1905 10

- Knäckebröd

Stärkelse (eller

Råg

dextrin) 1905 31

- Söta kex, småkakor o.d.

(eller dextrin) 1

1. Sackaros 2. Glukos

2

3. Stärkelse (eller

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

3. Vete

3. 1,75 kg per viktprocent stärkelse (eller

dextrin)

dextros)

4. Mjölkfett 1905 32

Våfflor och rån (wafers)

1

1. Sackaros 2. Glukos

2

3. Stärkelse (eller

4. Smör (PG6)

4. 1,22 kg per viktprocent mjölkfett

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

3. Vete

3. 1,75 kg per viktprocent stärkelse (eller

dextrin) 4. Mjölkfett 1905 40

- Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter

2,09 kg per viktprocent vattenfri stärkelse

Stärkelse (eller dextrin)

dextros) 4. Smör (PG6) Vete

4. 1,22 kg per viktprocent mjölkfett 1,75 kg per viktprocent vattenfri stärkelse (eller dextrin)


BASPRODUKTER FÖR VILKA BIDRAG UTGÅR PRODKUTKOD

VARUBESKRIVNING

1

INNEHÅLL SOM SKALL ANALYSERAS

2

1905 90

- Andra:

1905 90 20

--

BASPRODUKTER

3

Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag

Stärkelse (eller

som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater,

dextrin)

OMRÄKNINGSKOEFFICIENTER (RÄKNAT PÅ 100 KG BEARBETAD VARA)

4

Majs

5

1,83 kg per viktprocent vattenfri stärkelse (eller dextrin)

och liknande produkter 1905 90 30

---

Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt

Stärkelse (eller

och innehållande i torrt tillstånd högst 5

dextrin)

Vete

1,75 kg per viktprocent vattenfri stärkelse (eller dextrin)

viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett 1905 90 45 -

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Glukos

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

3. Stärkelse (eller

3. Vete

3. 1,75 kg per viktprocent vattenfri stärkelse

1. Sackaros

1

1905 90 90 2

dextrin)

(eller dextrin)

4. Mjölkfett 2105

Glassvaror, även innehållande kakao:

4. Smör (PG6)

4. 1,22 kg per viktprocent mjölkfett

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Glukos

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

3. Mjölkfett

3. Smör (PG6)

3. 1,22 kg per viktprocent mjölkfett

1

1. Sackaros 2

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106 90

- Andra slag - - Andra slag

2106 90 98

---

Andra

1. Sackaros1

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Glukos2

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

3. Mjölkfett

3. Smör (PG6)

3. 1,22 kg per viktprocent mjölkfett


BASPRODUKTER FÖR VILKA BIDRAG UTGÅR PRODUKTKOD

VARUBESKRIVNING

1 2202

INNEHÅLL SOM SKALL ANALYSERAS

2

BASPRODUKTER

3

OMRÄKNINGSKOEFFICIENTER (RÄKNAT PÅ 100 KG BEARBETAD VARA)

4

5

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt-och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009:

2202 10

- Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten,

1. Sackaros 1

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Glukos 2

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

1.Sackaros 1

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Glukos 2

2. Majs

2. 2,1 kg per viktprocent glukos2

1. Sackaros1

1. Vitt socker

1. 1 kg per viktprocent sackaros1

2. Mjölkfett

2. Helmjölkspulver (PG3)

2. 3,85 kg per viktprocent mjölkfett

med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne 2202 90

- Andra slag:

2202 90 10

--

Inte innehållande varor enligt nr 0401-0404 eller fett av varor enligt nr 0401-0404

2202 90 91 -

--

Andra:

2202 90 99

1 (Den faktiska) sackaroshalten i varorna, tillsammans med den sackaros som framkommer vid beräkningen av sackaroshalten i blandning av glukos och fruktos (den aritmetiska summan av mängderna av dessa två sockerarter multiplicerad med 0,95) som deklareras (oavsett i vilken form) och/eller finns i varorna.

Om halten av fruktos i varorna är mindre än halten av glukos, skall dock endast den mängd glukos som motsvarar viktinnehållet av fruktos tas med i ovan nämnda beräkning. 2 Glukos, annan än den som ingår i sackaros enligt fotnot 1

OBS! Om en hydrolysprodukt av laktos deklareras, och/eller om galaktos ingår bland sockerarterna, skall under alla omständigheter den mängd glukos som motsvarar mängden galaktos dras av från den totala glukoshalten innan någon annan beräkning utförs.

vg1_20  

This is the description

vg1_20  

This is the description