Page 1

Jordbruksverkets vägledning

Licenstabell MarknadsstĂśdsenheten -DQXDUL


Jordbruksverkets v채gledningar finns p책 v책r webbplats: www.jordbruksverket.se


Innehåll 1. 1 2 3 4 5

Inledning ........................................................................................................................... 2 Förklaringar till tabellerna ............................................................................................. 3 Tabell 1 – standardlicens vid import .............................................................................. 3 Tabell 2 – standardlicens vid export............................................................................... 3 Tabell 3 – förutfastställelselicens vid export.................................................................. 4 Tabell 4 – kvotlicens vid import...................................................................................... 4

1


1. Inledning Jordbruksverkets vägledningar för import och export av jordbruksprodukter är sammanfattningar och förklaringar till EU:s regler och nationella föreskrifter. Det finns fyra vägledningar som innehåller information om generella regler för bl.a. licenser, säkerheter och omräkningskurs: • Import av jordbruksprodukter • Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor • Licenstabeller – import, export, kvoter • Säkerheter för import och exportlicenser Regler för import och export inom de olika varuområden finns i de respektive vägledningar: • Bearbetade jordbruksvaror, icke bilaga 1 • Frukt och grönsaker (bearbetade) • Frukt och grönsaker (färska) •Fjäderfäkött • Griskött • Jordbruksetanol • Mjölk och mjölkprodukter • Nötkött • Oljor •‡5LV • Socker • Spannmål • Ägg

Observera att vägledningarna inte är heltäckande, utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig i regelverket. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter vägledningens utgivning. Vägledningarna ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är rätt. Eventuella hänvisningar till förordningar och föreskrifter finns i högermarginalen. Vägledningarna kan hämtas på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.

2


1

Förklaringar till tabellerna

Denna vägledning är en sammanfattning i tabellform av uppgifter om EU:s krav på licenser och säkerheter samt förmånskvoter vid handel med land utanför EU. Tabell 1 och 2 innehåller information om licenskrav vid import och export. Tabell 3 innehåller information om krav på förutfastställelselicens för att kunna erhålla exportbidrag. Av tabellerna framgår också vilket säkerhetspris som ska ställas i samband med ansökan om licens. Tabellerna innehåller endast information om varor som omfattas av EU:s licenssystem. För mer information hänvisas till de generella vägledningarna för import och export samt till vägledningarna för olika varuområden. Jordbruksverket reserverar sig för att tabellerna inte är fullständiga.

2

Tabell 1 – standardlicens vid import

Tabell 1 innehåller standardlicenser vid import. En sådan licens utfärdas då det finns licenskrav vid import av varan till EU:s tullområde. Import kan inte ske om inte en licens presenteras för tullmyndigheten. Tabellen är uppställd i KN-nummerordning. För de flesta produkter finns en minimikvantitet under vilken licens inte krävs. Denna kvantitet är angiven i kg om inte annan enhet anges. I tabellen finns en kolumn med säkerhetspris som ska ställa i samband med ansökan om standardlicens. Säkerheten ska ställas till Jordbruksverket i svenska kronor. Beloppet i euro räknas om med aktuell växelkurs. Information om aktuell växelkurs finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se under Handel/Licenser.

3

Tabell 2 – standardlicens vid export

Tabell 2 innehåller standardlicenser vid export. En sådan licens utfärdas då det finns licenskrav vid export av varan från EU:s tullområde. Export kan inte ske om inte en licens presenteras för tullmyndigheten. Tabellen är uppställd i KN-nummerordning. För de flesta produkter finns en minimikvantitet under vilken licens inte krävs. Denna kvantitet är angiven i kg om inte annan enhet anges. I tabellen finns en kolumn med säkerhetspris som ska ställas i samband med ansökan om standardlicens. Säkerheten ska ställas till Jordbruksverket i svenska kronor. Beloppet i euro

3


räknas om med aktuell växelkurs som finns angiven på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se under Handel/Licenser.

4

Tabell 3 – förutfastställelselicens vid export

Tabell 3 innehåller förutfastställelselicenser vid export. Som regel krävs en sådan licens för att få exportbidrag. För mer utförlig information hänvisas till den generella vägledningen, Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor, där det också framgår vilka undantag som finns från krav på förutfastställelselicens. Tabellen är uppställd i KN-nummerordning. I tabellen finns kolumner för säkerhetspris som ska ställas i samband med ansökan om förutfastställelselicens. Säkerheten ska ställas till Jordbruksverket i svenska kronor. Beloppet i euro räknas om med aktuell växelkurs som finns angiven på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se under Handel/Licenser.

5

Tabell 4 – kvotlicens vid import

Denna tabell innehåller jordruksvaror för vilka nedsättning av tull kan erhållas vid import till EU. Ansökan om importförmåner görs genom ansökan om importlicens ställd till Jordbruksverket. Tabellen är uppställd i KN-nummerordning och innehåller uppgifter om exporterande land/länder utanför EU som förmånen avser samt kvotnummer. Kvotnummer är ett administrativt nummer som används inom EU för att identifiera den aktuella kvoten. Vid ansökan om denna typ av licens är det obligatoriskt att ange befintligt kvotnummer i licensansökan. Det bör observeras att en kvot kan bestå av flera KN-nummer. Jordbruksverket reserverar sig för att tabellen inte är fullständig.

4


TABELL 1.

Importlicens, s k standardlicens, krävs vid import av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

Minimikvantitet

0401 10 10

0 kg

0401 10 90

0 kg

0401 20 11

0 kg

0401 20 19

0 kg

0401 20 91

0 kg

0401 20 99

0 kg

0401 40 10

0 kg

0401 40 90

0 kg

0401 50 11

0 kg

0401 50 19

0 kg

0401 50 31

0 kg

0401 50 39

0 kg

0401 50 91

0 kg

0401 50 99

0 kg

0402 10 11

0 kg

0402 10 19

0 kg

0402 10 91

0 kg

0402 10 99

0 kg

0402 21 11

0 kg

0402 21 18

0 kg

0402 21 91

0 kg

0402 21 99

0 kg

0402 29 15

0 kg

0402 29 19

0 kg

0402 29 91

0 kg

0402 29 99

0 kg

0402 91 11

0 kg

0402 91 19

0 kg

0402 91 31

0 kg

0402 91 39

0 kg

0402 91 59

0 kg

0402 91 99

0 kg

0402 99 11

0 kg

0402 99 19

0 kg

0402 99 31

0 kg

0402 99 39

0 kg

0403 10 11

0 kg

0403 10 13

0 kg

0403 10 19

0 kg

0403 10 31

0 kg

0403 10 33

0 kg

0403 10 39

0 kg

0403 90 11

0 kg

0403 90 13

0 kg

0403 90 19

0 kg

0403 90 31

0 kg

Version : 98-02-03 tabell1

Säkerhetspris euro/enhet 0,100000

/ 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 /

KN-nummer

Minimikvantitet

kg

0403 90 33

0 kg

kg

0403 90 39

0 kg

kg

0403 90 51

0 kg

kg

0403 90 53

0 kg

kg

0403 90 59

0 kg

kg

0403 90 61

0 kg

kg

0403 90 63

0 kg

kg

0403 90 69

0 kg

kg

0404 10 02

0 kg

kg

0404 10 04

0 kg

kg

0404 10 06

0 kg

kg

0404 10 12

0 kg

kg

0404 10 14

0 kg

kg

0404 10 16

0 kg

kg

0404 10 26

0 kg

kg

0404 10 28

0 kg

kg

0404 10 32

0 kg

kg

0404 10 34

0 kg

kg

0404 10 36

0 kg

kg

0404 10 38

0 kg

kg

0404 10 48

0 kg

kg

0404 10 52

0 kg

kg

0404 10 54

0 kg

kg

0404 10 56

0 kg

kg

0404 10 58

0 kg

kg

0404 10 62

0 kg

kg

0404 10 72

0 kg

kg

0404 10 74

0 kg

kg

0404 10 76

0 kg

kg

0404 10 78

0 kg

kg

0404 10 82

0 kg

kg

0404 10 84

0 kg

kg

0404 90 21

0 kg

kg

0404 90 23

0 kg

kg

0404 90 29

0 kg

kg

0404 90 81

0 kg

kg

0404 90 83

0 kg

kg

0404 90 89

0 kg

kg

0405 10 11

0 kg

kg

0405 10 19

0 kg

kg

0405 10 30

0 kg

kg

0405 10 50

0 kg

kg

0405 10 90

0 kg

kg

0405 20 10

0 kg

kg

0405 90 10

0 kg

kg

0405 90 90

0 kg

Säkerhetspris euro/enhet 0,100000

/ 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 /

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg


TABELL 1.

Importlicens, s k standardlicens, krävs vid import av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

Minimikvantitet

0406 10

0 kg

0406 10 20

0 kg

0406 10 80

0 kg

0406 20 10

0 kg

0406 20 90

0 kg

0406 30 10

0 kg

0406 30 31

0 kg

0406 30 39

0 kg

0406 30 90

0 kg

0406 40 10

0 kg

0406 40 50

0 kg

0406 40 90

0 kg

0406 90

0 kg

0406 90 01

0 kg

0406 90 13

0 kg

0406 90 15

0 kg

0406 90 17

0 kg

0406 90 18

0 kg

0406 90 19

0 kg

0406 90 21

0 kg

0406 90 23

0 kg

0406 90 25

0 kg

0406 90 27

0 kg

0406 90 29

0 kg

0406 90 32

0 kg

0406 90 35

0 kg

0406 90 37

0 kg

0406 90 39

0 kg

0406 90 50

0 kg

0406 90 61

0 kg

0406 90 63

0 kg

0406 90 69

0 kg

0406 90 73

0 kg

0406 90 75

0 kg

0406 90 76

0 kg

0406 90 78

0 kg

0406 90 79

0 kg

0406 90 81

0 kg

0406 90 82

0 kg

0406 90 84

0 kg

0406 90 85

0 kg

0406 90 86

0 kg

0406 90 87

0 kg

0406 90 88

0 kg

0406 90 93

0 kg

0406 90 99

0 kg

Version : 98-02-03 tabell1

Säkerhetspris euro/enhet 0,100000

/ 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 /

KN-nummer

Minimikvantitet

kg

0703 20 00

kg

0703 90 00

0 kg

kg

0709 92 90

100 kg

kg

0710 80 95

0 kg

kg

0711 20 90

100 kg

kg

0711 90 80

0 kg

kg

0711 90 90

0 kg

kg

0712 90 19

5.000 kg

kg

0712 90 90

0 kg

kg

0714 10 10

5.000 kg

kg

0714 10 91

5.000 kg

kg

0714 10 99

5.000 kg

kg

0714 20 10

500 kg

kg

0714 20 90

5.000 kg

kg

0714 90 11

5.000 kg

kg

0714 90 19

5.000 kg

kg

0714 90 90

5.000 kg

kg

1001 11 00

5.000 kg

kg

1001 19 00

5.000 kg

kg

1001 91 90

5.000 kg

kg

1001 99 00

5.000 kg

kg

1003 10 00

5.000 kg

kg

1003 90 00

5.000 kg

kg

1005 90 00

5.000 kg

kg

1006 20 11

1.000 kg

kg

1006 20 13

1.000 kg

kg

1006 20 15

1.000 kg

kg

1006 20 17

1.000 kg

kg

1006 20 92

1.000 kg

kg

1006 20 94

1.000 kg

kg

1006 20 96

1.000 kg

kg

1006 20 98

1.000 kg

kg

1006 30 21

1.000 kg

kg

1006 30 23

1.000 kg

kg

1006 30 25

1.000 kg

kg

1006 30 27

1.000 kg

kg

1006 30 42

1.000 kg

kg

1006 30 44

1.000 kg

kg

1006 30 46

1.000 kg

kg

1006 30 48

1.000 kg

kg

1006 30 61

1.000 kg

kg

1006 30 63

1.000 kg

kg

1006 30 65

1.000 kg

kg

1006 30 67

1.000 kg

kg

1006 30 92

1.000 kg

kg

1006 30 94

1.000 kg

0 kg

Säkerhetspris euro/enhet 0,050000

/ 0,050000 / 0,010000 / 0,050000 / 0,100000 / 0,050000 / 0,050000 / 0,001000 / 0,050000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,001000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 /

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg


TABELL 1.

Importlicens, s k standardlicens, krävs vid import av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

Minimikvantitet

1006 30 96

1.000 kg

1006 30 98

1.000 kg

1006 40 00

1.000 kg

1007 10 90

5.000 kg

1007 90 00

5.000 kg

1101 00 15

1.000 kg

1212 91 20

2.000 kg

1212 91 80

2.000 kg

1212 92 00

2.000 kg

1509 10 10

100 kg

1509 10 90

100 kg

1509 90 00

100 kg

1510 00 10

100 kg

1510 00 90

100 kg

1522 00 31

100 kg

1522 00 39

100 kg

2106 90 51

0 kg

2207 10 00

100 hl

2207 20 00

100 hl

2208 90 91

100 hl

2208 90 99

100 hl

2303 10 11

1.000 kg

2303 10 19

1.000 kg

2303 10 90

1.000 kg

2303 30 00

1.000 kg

2308 00 40

1.000 kg

2309 90 20

1.000 kg

Version : 98-02-03 tabell1

Säkerhetspris euro/enhet 0,030000

/ kg 0,030000 / kg 0,001000 / kg 0,001000 / kg 0,001000 / kg 0,001000 / kg 0,060000 / kg 0,060000 / kg 0,060000 / kg 0,100000 / kg 0,100000 / kg 0,100000 / kg 0,100000 / kg 0,100000 / kg 0,010000 / kg 0,010000 / kg 0,100000 / kg 1,000000 / hl 1,000000 / hl 1,000000 / hl 1,000000 / hl 0,001000 / kg 0,001000 / kg 0,001000 / kg 0,001000 / kg 0,001000 / kg 0,001000 / kg

KN-nummer

Minimikvantitet

Säkerhetspris euro/enhet


TABELL 2.

Exportlicens, s k standardlicens, krävs vid export av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

0406 30 31

Minimikvantitet 0kg

0406 90 87 1001 11 00

5.000kg

1001 19 00

5.000kg

1001 91 90

5.000kg

1001 99 00

5.000kg

1002 10 00

5.000kg

1002 90 00

5.000kg

1003 10 00

5.000kg

1003 90 00

5.000kg

1004 10 00

5.000kg

1004 90 00

5.000kg

1005 90 00

5.000kg

1006 20 11

500kg

1006 20 13

500kg

1006 20 15

500kg

1006 20 17

500kg

1006 20 92

500kg

1006 20 94

500kg

1006 20 96

500kg

1006 20 98

500kg

1006 30 21

500kg

1006 30 23

500kg

1006 30 25

500kg

1006 30 27

500kg

1006 30 42

500kg

1006 30 44

500kg

1006 30 46

500kg

1006 30 48

500kg

1006 30 61

500kg

1006 30 63

500kg

1006 30 65

500kg

1006 30 67

500kg

1006 30 92

500kg

1006 30 94

500kg

1006 30 96

500kg

1006 30 98

500kg

1101 00 15

500kg

1212 91 20

2.000kg

1212 91 80

2.000kg

1212 99 20

2.000kg

1701 12 10

2.000kg

1701 12 90

2.000kg

1701 13 10

2.000kg

1701 13 90

2.000kg

1701 14 10

2.000kg

Version : 98-02-03 tabell2

KN-nummer

Säkerhetspris euro/enhet 0,000000

/ 0,000000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,003000 / 0,009000 / 0,009000 / 0,009000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,110000 /

Minimikvantitet

kg

1701 14 90

2.000kg

kg

1701 91 00

2.000kg

kg

1701 99 10

2.000kg

kg

1701 99 90

2.000kg

kg

1702 60 95

2.000kg

kg

1702 90 95

2.000kg

kg

2106 90 59

2.000kg

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

Säkerhetspris ecu/enhet 0,110000

/ 0,110000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,042000 / 0,042000 / 0,042000 /

kg kg kg kg kg kg kg


TABELL 3.

Förutfastställelselicens krävs för att erhålla exportbidrag för följande varor. KN-nummer

0102 21 10 9140 0102 21 30 9140 0105 11 11 9000 0105 11 19 9000 0105 11 91 9000 0105 11 99 9000 0105 12 00 9000 0201 10 00 9110 0201 10 00 9120 0201 10 00 9130 0201 10 00 9140 0201 20 20 9110 0201 20 20 9120 0201 20 30 9110 0201 20 30 9120 0201 20 50 9110 0201 20 50 9120 0201 20 50 9130 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700 0201 30 00 9050 0201 30 00 9060 0201 30 00 9100 0201 30 00 9120 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100 0202 30 90 9100 0202 30 90 9200 0202 30 90 9900 0203 11 10 9000 0203 12 11 9100 0203 12 19 9100 0203 19 11 9100 0203 19 13 9100 0203 19 15 9100 0203 19 55 9110 0203 19 55 9310 0203 21 10 9000 0203 22 11 9100 0203 22 19 9100 0203 29 11 9100 0203 29 13 9100 0203 29 15 9100 0203 29 55 9110 Version : 97-01-23 tabell3

Säkerhetspris euro/enhet 26,000000

/ 26,000000 / 0,000000 / 0,000000 / 0,000000 / 0,000000 / 0,000000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,150000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,090000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,060000 / 0,100000 / 0,060000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,100000 / 0,060000 / 0,100000 /

Säkerhetsprocent av bidrag

KN-nummer

Säkerhetspris ecu/enhet

Säkerhetsprocent av bidrag kg

st

0206 10 95 9000

st

0206 29 91 9000

st

0207 12 10 9900

st

0207 12 90 9190

st

0207 12 90 9990

st

0207 14 20 9900

st

0207 14 60 9900

kg

0207 14 70 9190

kg

0207 14 70 9290

kg

0207 25 10 9000

kg

0207 25 90 9000

kg

0207 27 10 9990

kg

0207 27 60 9000

kg

0207 27 70 9000

kg

0210 11 11 9100

kg

0210 11 31 9110

kg

0210 11 31 9910

kg

0210 12 11 9100

kg

0210 12 19 9100

kg

0210 19 40 9100

kg

0210 19 50 9100

kg

0210 19 50 9310

kg

0210 19 81 9100

kg

0210 19 81 9300

kg

0210 20 90 9100

kg

0401 10 10 9000

15%

kg

0401 10 90 9000

15%

kg

0401 20 11 9100

15%

kg

0401 20 11 9500

15%

kg

0401 20 19 9100

15%

kg

0401 20 19 9500

15%

kg

0401 20 91 9000

15%

kg

0401 20 99 9000

15%

kg

0401 40 10 9000

15%

kg

0401 40 90 9000

15%

kg

0401 50 11 9400

15%

kg

0401 50 11 9700

15%

kg

0401 50 19 9700

15%

kg

0401 50 31 9100

15%

kg

0401 50 31 9400

15%

kg

0401 50 31 9700

15%

kg

0401 50 39 9100

15%

kg

0401 50 39 9400

15%

kg

0401 50 39 9700

15%

kg

0401 50 91 9100

15%

kg

0401 50 91 9500

15%

kg

0401 50 99 9100

15%

kg

0401 50 99 9500

15%

kg

0402 10 11 9000

15%

0,090000

/ 0,090000 / 0,060000 / 0,060000 / 0,060000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,030000 / 0,000000 / 0,140000 / 0,140000 / 0,000000 / 0,000000 / 0,000000 / 0,000000 / 0,000000 / 0,140000 / 0,140000 / 0,160000 /

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg


TABELL 3.

Förutfastställelselicens krävs för att erhålla exportbidrag för följande varor. KN-nummer

Säkerhetspris euro/enhet

Säkerhetsprocent av bidrag

KN-nummer

Säkerhetspris ecu/enhet

Säkerhetsprocent av bidrag

0402 10 19 9000

15% 0403 90 59 9370

15%

0402 10 91 9000

15% 0403 90 59 9510

15%

0402 10 99 9000

15% 0404 90 21 9120

15%

0402 21 11 9200

15% 0404 90 21 9160

15%

0402 21 11 9300

15% 0404 90 23 9120

15%

0402 21 11 9500

15% 0404 90 23 9130

15%

0402 21 11 9900

15% 0404 90 23 9140

15%

0402 21 18 9300

15% 0404 90 23 9150

15%

0402 21 18 9500

15% 0404 90 29 9110

15%

0402 21 18 9900

15% 0404 90 29 9115

15%

0402 21 91 9100

15% 0404 90 29 9125

15%

0402 21 91 9200

15% 0404 90 29 9140

15%

0402 21 91 9350

15% 0404 90 81 9100

15%

0402 21 91 9500

15% 0404 90 83 9110

15%

0402 21 99 9100

15% 0404 90 83 9130

15%

0402 21 99 9200

15% 0404 90 83 9150

15%

0402 21 99 9300

15% 0404 90 83 9170

15%

0402 21 99 9400

15% 0404 90 83 9936

15%

0402 21 99 9500

15% 0405 10 11 9500

15%

0402 21 99 9600

15% 0405 10 11 9700

15%

0402 21 99 9700

15% 0405 10 19 9500

15%

0402 21 99 9900

15% 0405 10 19 9700

15%

0402 29 15 9200

15% 0405 10 30 9100

15%

0402 29 15 9300

15% 0405 10 30 9300

15%

0402 29 15 9500

15% 0405 10 30 9700

15%

0402 29 15 9900

15% 0405 10 50 9300

15%

0402 29 19 9300

15% 0405 10 50 9500

15%

0402 29 19 9500

15% 0405 10 50 9700

15%

0402 29 19 9900

15% 0405 10 90 9000

15%

0402 29 91 9000

15% 0405 20 90 9500

15%

0402 29 99 9100

15% 0405 20 90 9700

15%

0402 29 99 9500

15% 0405 90 10 9000

15%

0402 91 99 9000

15% 0405 90 90 9000

15%

0402 99 31 9150

15% 0406 10 20 9100

15%

0402 99 31 9300

15% 0406 10 20 9230

15%

0402 99 31 9500

15% 0406 10 20 9290

15%

0402 99 39 9150

15% 0406 10 20 9300

15%

0403 90 11 9000

15% 0406 10 20 9610

15%

0403 90 13 9200

15% 0406 10 20 9620

15%

0403 90 13 9300

15% 0406 10 20 9630

15%

0403 90 13 9500

15% 0406 10 20 9640

15%

0403 90 13 9900

15% 0406 10 20 9650

15%

0403 90 19 9000

15% 0406 10 20 9660

15%

0403 90 33 9400

15% 0406 10 20 9830

15%

0403 90 33 9900

15% 0406 10 20 9850

15%

0403 90 51 9100

15% 0406 10 20 9870

15%

0403 90 59 9170

15% 0406 10 20 9900

15%

0403 90 59 9310

15% 0406 20 90 9100

15%

0403 90 59 9340

15% 0406 20 90 9913

15%

Version : 97-01-23 tabell3


TABELL 3.

Förutfastställelselicens krävs för att erhålla exportbidrag för följande varor. KN-nummer

Säkerhetspris euro/enhet

Säkerhetsprocent av bidrag

KN-nummer

Säkerhetspris ecu/enhet

Säkerhetsprocent av bidrag

0406 20 90 9915

15% 0406 90 86 9400

15%

0406 20 90 9917

15% 0406 90 86 9900

15%

0406 20 90 9919

15% 0406 90 87 9100

15%

0406 20 90 9990

15% 0406 90 87 9200

15%

0406 30 31 9710

15% 0406 90 87 9300

15%

0406 30 31 9730

15% 0406 90 87 9400

15%

0406 30 31 9910

15% 0406 90 87 9951

15%

0406 30 31 9930

15% 0406 90 87 9971

15%

0406 30 31 9950

15% 0406 90 87 9972

15%

0406 30 39 9500

15% 0406 90 87 9973

15%

0406 30 39 9700

15% 0406 90 87 9974

15%

0406 30 39 9930

15% 0406 90 87 9975

15%

0406 30 39 9950

15% 0406 90 87 9979

15%

0406 30 90 9000

15% 0406 90 88 9100

15%

0406 40 50 9000

15% 0406 90 88 9300

15%

0406 40 90 9000

15% 0406 90 88 9500

15%

0406 90 13 9000

15% 0407 11 00 9000

0,000000

0406 90 15 9100

15% 0407 19 11 9000

0,000000

0406 90 17 9100

15% 0407 21 00 9000

0406 90 21 9900

15% 0407 29 10 9000

0406 90 23 9900

15% 0407 90 10 9000

0406 90 25 9900

15% 0408 11 80 9100

0406 90 27 9900

15% 0408 19 81 9100

0406 90 29 9100

15% 0408 19 89 9100

0406 90 29 9300

15% 0408 91 80 9100

0406 90 35 9190

15% 0408 99 80 9100

0406 90 35 9990

15% 0702 00 00 9100

0406 90 37 9000

15% 0802 12 90 9000

0406 90 61 9000

15% 0802 21 00 9000

0406 90 63 9100

15% 0802 22 00 9000

0406 90 63 9900

15% 0802 31 00 9000

0406 90 69 9100

15% 0805 10 20 9100

0406 90 69 9910

15% 0805 50 10 9100

0406 90 73 9900

15% 0806 20 30 9000

0406 90 75 9900

15% 0808 10 80 9100

0406 90 76 9300

15% 0809 30 10 9100

0406 90 76 9400

15% 0809 30 90 9100

0406 90 76 9500

15% 0812 10 00 9100

0406 90 78 9100

15% 1005 10 90 9000

0406 90 78 9300

15% 1005 90 00 9000

0406 90 78 9500

15% 1006 20 11 9000

0406 90 79 9900

15% 1006 20 13 9000

0406 90 81 9900

15% 1006 20 15 9000

0406 90 85 9930

15% 1006 20 17 9000

0406 90 85 9970

15% 1006 20 92 9000

0406 90 85 9999

15% 1006 20 94 9000

0406 90 86 9100

15% 1006 20 96 9000

0406 90 86 9200

15% 1006 20 98 9000

0406 90 86 9300

15% 1006 30 21 9000

Version : 97-01-23 tabell3

/ st / st 0,020000 / kg 0,020000 / kg 0,020000 / kg 0,100000 / kg 0,050000 / kg 0,050000 / kg 0,150000 / kg 0,040000 / kg 0,020000 / kg 0,020000 / kg 0,020000 / kg 0,020000 / kg 0,020000 / kg 0,020000 / kg 0,020000 / kg 0,020000 / kg 0,020000 / kg 0,020000 / kg 0,020000 / kg 0,020000 / kg 0,005000 / kg 0,020000 / kg 0,045000 / kg 0,045000 / kg 0,045000 / kg 0,045000 / kg 0,045000 / kg 0,045000 / kg 0,045000 / kg 0,045000 / kg 0,045000 / kg


TABELL 3.

Förutfastställelselicens krävs för att erhålla exportbidrag för följande varor. KN-nummer

1006 30 23 9000 1006 30 25 9000 1006 30 27 9000 1006 30 42 9000 1006 30 44 9000 1006 30 46 9000 1006 30 48 9000 1006 30 61 9100 1006 30 61 9900 1006 30 63 9100 1006 30 63 9900 1006 30 65 9100 1006 30 65 9900 1006 30 67 9100 1006 30 67 9900 1006 30 92 9100 1006 30 92 9900 1006 30 94 9100 1006 30 94 9900 1006 30 96 9100 1006 30 96 9900 1006 30 98 9100 1006 30 98 9900 1006 40 00 9000 1101 00 11 9000 1101 00 15 9130 1101 00 15 9150 1101 00 15 9170 1101 00 15 9180 1101 00 15 9190 1101 00 90 9000 1102 10 00 9500 1102 10 00 9700 1102 10 00 9900 1102 20 10 9200 1102 20 10 9400 1102 20 90 9200 1102 90 10 9100 1102 90 10 9900 1102 90 30 9100 1103 11 10 9200 1103 11 10 9400 1103 11 10 9900 1103 11 90 9200 1103 11 90 9800 1103 13 10 9100 1103 13 10 9300 1103 13 10 9500 1103 13 90 9100 Version : 97-01-23 tabell3

Säkerhetspris euro/enhet 0,045000

/ 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,045000 / 0,005000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,005000 / 0,005000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,005000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,005000 / 0,020000 / 0,005000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 /

Säkerhetsprocent av bidrag

KN-nummer

kg

1103 19 10 9000

kg

1103 19 30 9100

kg

1103 19 40 9100

kg

1103 20 20 9000

kg

1103 20 60 9000

kg

1104 12 90 9100

kg

1104 12 90 9300

kg

1104 19 10 9000

kg

1104 19 50 9110

kg

1104 19 50 9130

kg

1104 19 69 9100

kg

1104 22 20 9100

kg

1104 22 30 9100

kg

1104 23 10 9100

kg

1104 23 10 9300

kg

1104 29 01 9100

kg

1104 29 03 9100

kg

1104 29 05 9100

kg

1104 29 05 9300

kg

1104 29 11 9000

kg

1104 29 51 9000

kg

1104 29 55 9000

kg

1104 30 10 9000

kg

1104 30 90 9000

kg

1107 10 11 9000

kg

1107 10 19 9000

kg

1107 10 91 9000

kg

1107 10 99 9000

kg

1107 20 00 9000

kg

1108 11 00 9200

kg

1108 11 00 9300

kg

1108 12 00 9200

kg

1108 12 00 9300

kg

1108 13 00 9200

kg

1108 13 00 9300

kg

1108 19 10 9200

kg

1108 19 10 9300

kg

1109 00 00 9100

kg

1601 00 91 9120

kg

1601 00 91 9190

kg

1601 00 99 9110

kg

1601 00 99 9190

kg

1602 41 10 9110

kg

1602 41 10 9130

kg

1602 42 10 9110

kg

1602 42 10 9130

kg

1602 49 19 9130

kg

1602 50 31 9125

kg

1602 50 31 9325

Säkerhetspris ecu/enhet 0,020000

/ 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,050000 / 0,000000 / 0,040000 / 0,000000 / 0,080000 / 0,050000 / 0,060000 / 0,050000 / 0,050000 / 0,160000 / 0,160000 /

Säkerhetsprocent av bidrag kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg


TABELL 3.

Förutfastställelselicens krävs för att erhålla exportbidrag för följande varor. KN-nummer

1602 50 95 9125 1602 50 95 9325 1701 12 90 9100 1701 12 90 9910 1701 13 90 9100 1701 13 90 9910 1701 14 90 9100 1701 14 90 9910 1701 91 00 9000 1701 99 10 9100 1701 99 10 9910 1701 99 10 9950 1701 99 90 9100 1702 60 95 9000 1702 90 95 9900 2002 10 10 9100 2006 00 31 9000 2006 00 99 9100 2008 19 19 9100 2008 19 99 9100 2009 11 99 9110 2009 11 99 9120 2009 11 99 9130 2009 11 99 9140 2009 11 99 9150 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112 2009 19 98 9120 2009 19 98 9130 2009 19 98 9140 2009 19 98 9150 2009 69 11 9100 2009 69 19 9100 2009 69 51 9100 2009 69 71 9100 2106 90 59 2204 21 79 9100 2204 21 79 9200 2204 21 79 9910 2204 21 80 9100 2204 21 80 9200 2204 21 84 9100 2204 21 85 9100 2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 2204 29 62 9100 2204 29 62 9200 2204 29 62 9910 2204 29 64 9100 Version : 97-01-23 tabell3

Säkerhetspris euro/enhet 0,160000

/ 0,160000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,110000 / 0,042000 / 0,042000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 8,000000 / 8,000000 / 8,000000 / 8,000000 / 0,042000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 /

Säkerhetsprocent av bidrag

KN-nummer

kg

2204 29 64 9200

kg

2204 29 64 9910

kg

2204 29 65 9100

kg

2204 29 65 9200

kg

2204 29 65 9910

kg

2204 29 71 9100

kg

2204 29 71 9200

kg

2204 29 72 9100

kg

2204 29 72 9200

kg

2204 29 75 9100

kg

2204 29 75 9200

kg

2204 29 83 9100

kg

2204 29 84 9100

kg

2204 29 94 9910

kg

2204 29 98 9910

kg

2204 30 92 9100

kg

2204 30 94 9100

kg

2204 30 96 9100

kg

2204 30 98 9100

kg

2309 10 11 9000

kg

2309 10 13 9000

kg

2309 10 31 9000

kg

2309 10 33 9000

kg

2309 10 51 9000

kg

2309 10 53 9000

kg

2309 90 31 9000

kg

2309 90 33 9000

kg

2309 90 41 9000

kg

2309 90 43 9000

kg

2309 90 51 9000

kg

2309 90 53 9000

hl hl hl hl kg hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl

Säkerhetspris ecu/enhet 2,500000

/ 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 2,500000 / 8,000000 / 2,500000 / 8,000000 / 2,500000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 / 0,020000 /

Säkerhetsprocent av bidrag hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg


TABELL 4.

Kvotlicens krävs för att erhålla förmåner vid import till EU av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

Kvotnummer

Land

0201

094449

Alla tredje länder, Australien, Nya Zeeland, USA, Uruguay,

0201 20

094181

Chile,

0201 20 90

094451

Australien,

0201 20 90

094454

Nya Zeeland,

0201 30

094451

Australien,

0201 30

094454

Nya Zeeland,

0201 30 00

094181

Chile,

0201 30 00

094450

Argentina,

0201 30 00

094452

Uruguay,

0201 30 00

094453

Brasilien,

0201 30 00

094455

Paraguay,

0202

094449

Alla tredje länder, Australien, Nya Zeeland, USA, Uruguay,

0202 10 00

094003

Alla tredje länder, Argentina, Australien, Brasilien, Nya Zeeland, Uruguay,

0202 20

094003

Alla tredje länder, Argentina, Australien, Brasilien, Nya Zeeland, Uruguay,

0202 20

094181

Chile,

0202 20 30

094057

Alla tredje länder, Argentina, Australien, Brasilien, Nya Zeeland, Paraguay, Uruguay,

0202 20 90

094451

Australien,

0202 20 90

094454

Nya Zeeland,

0202 30

094003

Alla tredje länder, Argentina, Australien, Brasilien, Nya Zeeland, Uruguay,

0202 30

094181

Chile,

0202 30

094451

Australien,

0202 30

094454

Nya Zeeland,

0202 30 10

094057

Alla tredje länder, Argentina, Australien, Brasilien, Nya Zeeland, Paraguay, Uruguay,

0202 30 50

094057

Alla tredje länder, Argentina, Australien, Brasilien, Nya Zeeland, Paraguay, Uruguay,

0202 30 90

094001

Australien,

0202 30 90

094003

Alla tredje länder, Argentina, Australien, Brasilien, Nya Zeeland, Uruguay,

0202 30 90

094057

Alla tredje länder, Argentina, Australien, Brasilien, Nya Zeeland, Paraguay, Uruguay,

0202 30 90

094453

Brasilien,

0202 30 90

094455

Paraguay,

0203

094029

ACP/AVS-länder (Länder i Afrika,Västindien o Stilla Havet),

0203 11 10

094073

Alla tredje länder,

0203 12 11

094074

Alla tredje länder,

0203 12 11

094204

Canada,

0203 12 19

094074

Alla tredje länder,

0203 12 19

094204

Canada,

0203 19 11

094074

Alla tredje länder,

0203 19 11

094204

Canada,

0203 19 13

094046

Alla tredje länder, Chile,

0203 19 13

094074

Alla tredje länder,

0203 19 13

094204

Canada,

0203 19 15

094074

Alla tredje länder,

Version : 97-01-23 tabell4


TABELL 4.

Kvotlicens krävs för att erhålla förmåner vid import till EU av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

Kvotnummer

Land

0203 19 15

094204

Canada,

0203 19 55

094038

Alla tredje länder,

0203 19 55

094039

Alla tredje länder,

0203 19 55

094074

Alla tredje länder,

0203 19 55

094170

USA,

0203 19 55

094204

Canada,

0203 19 59

094074

Alla tredje länder,

0203 19 59

094204

Canada,

0203 21 10

094073

Alla tredje länder,

0203 22 11

094074

Alla tredje länder,

0203 22 11

094204

Canada,

0203 22 19

094074

Alla tredje länder,

0203 22 19

094204

Canada,

0203 29 11

094074

Alla tredje länder,

0203 29 11

094204

Canada,

0203 29 13

094074

Alla tredje länder,

0203 29 13

094204

Canada,

0203 29 15

094046

Alla tredje länder, Chile,

0203 29 15

094074

Alla tredje länder,

0203 29 15

094204

Canada,

0203 29 55

094038

Alla tredje länder,

0203 29 55

094039

Alla tredje länder,

0203 29 55

094074

Alla tredje länder,

0203 29 55

094170

USA,

0203 29 55

094204

Canada,

0203 29 59

094074

Alla tredje länder,

0203 29 59

094204

Canada,

0206 10 95

094449

Alla tredje länder, Australien, Nya Zeeland, USA, Uruguay,

0206 10 95

094450

Argentina,

0206 10 95

094451

Australien,

0206 10 95

094452

Uruguay,

0206 10 95

094453

Brasilien,

0206 10 95

094454

Nya Zeeland,

0206 29 91

094003

Alla tredje länder, Argentina, Australien, Brasilien, Nya Zeeland, Uruguay,

0206 29 91

094020

Alla tredje länder, Brasilien, Uruguay,

0206 29 91

094057

Alla tredje länder, Argentina, Australien, Brasilien, Nya Zeeland, Paraguay, Uruguay,

0206 29 91

094449

Alla tredje länder, Australien, Nya Zeeland, USA, Uruguay,

0206 29 91

094451

Australien,

0206 29 91

094453

Brasilien,

0206 29 91

094454

Nya Zeeland,

0207 11 10

094067

Alla tredje länder,

0207 11 10

094169

Alla tredje länder,

0207 11 30

094067

Alla tredje länder,

0207 11 30

094169

Alla tredje länder,

Version : 97-01-23 tabell4


TABELL 4.

Kvotlicens krävs för att erhålla förmåner vid import till EU av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

Kvotnummer

Land

0207 11 90

094067

Alla tredje länder,

0207 11 90

094169

Alla tredje länder,

0207 12 10

094067

Alla tredje länder,

0207 12 10

094169

Alla tredje länder,

0207 12 90

094067

Alla tredje länder,

0207 12 90

094169

Alla tredje länder,

0207 13 10

094068

Alla tredje länder,

0207 13 10

094169

Alla tredje länder,

0207 13 20

094068

Alla tredje länder,

0207 13 20

094169

Alla tredje länder,

0207 13 30

094068

Alla tredje länder,

0207 13 30

094169

Alla tredje länder,

0207 13 40

094068

Alla tredje länder,

0207 13 40

094169

Alla tredje länder,

0207 13 50

094068

Alla tredje länder,

0207 13 50

094169

Alla tredje länder,

0207 13 60

094068

Alla tredje länder,

0207 13 60

094169

Alla tredje länder,

0207 13 70

094068

Alla tredje länder,

0207 13 70

094169

Alla tredje länder,

0207 14 10

094069

Alla tredje länder,

0207 14 10

094169

Alla tredje länder,

0207 14 10

094410

Brasilien,

0207 14 10

094411

Thailand,

0207 14 10

094412

Alla tredje länder,

0207 14 20

094068

Alla tredje länder,

0207 14 20

094169

Alla tredje länder,

0207 14 30

094068

Alla tredje länder,

0207 14 30

094169

Alla tredje länder,

0207 14 40

094068

Alla tredje länder,

0207 14 40

094169

Alla tredje länder,

0207 14 50

094169

Alla tredje länder,

0207 14 50

094410

Brasilien,

0207 14 50

094411

Thailand,

0207 14 50

094412

Alla tredje länder,

0207 14 60

094068

Alla tredje länder,

0207 14 60

094169

Alla tredje länder,

0207 14 70

094169

Alla tredje länder,

0207 14 70

094410

Brasilien,

0207 14 70

094411

Thailand,

0207 14 70

094412

Alla tredje länder,

0207 24 10

094070

Alla tredje länder,

0207 24 10

094169

Alla tredje länder,

0207 24 90

094070

Alla tredje länder,

0207 24 90

094169

Alla tredje länder,

Version : 97-01-23 tabell4


TABELL 4.

Kvotlicens krävs för att erhålla förmåner vid import till EU av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

Kvotnummer

Land

0207 25

094092

Israel,

0207 25 10

094070

Alla tredje länder,

0207 25 10

094169

Alla tredje länder,

0207 25 90

094070

Alla tredje länder,

0207 25 90

094169

Alla tredje länder,

0207 26 10

094070

Alla tredje länder,

0207 26 10

094169

Alla tredje länder,

0207 26 20

094070

Alla tredje länder,

0207 26 20

094169

Alla tredje länder,

0207 26 30

094070

Alla tredje länder,

0207 26 30

094169

Alla tredje länder,

0207 26 40

094070

Alla tredje länder,

0207 26 40

094169

Alla tredje länder,

0207 26 50

094070

Alla tredje länder,

0207 26 50

094169

Alla tredje länder,

0207 26 60

094070

Alla tredje länder,

0207 26 60

094169

Alla tredje länder,

0207 26 70

094070

Alla tredje länder,

0207 26 70

094169

Alla tredje länder,

0207 26 80

094070

Alla tredje länder,

0207 26 80

094169

Alla tredje länder,

0207 27 10

094092

Israel,

0207 27 10

094169

Alla tredje länder,

0207 27 10

094420

Brasilien,

0207 27 10

094421

Alla tredje länder,

0207 27 10

094422

Alla tredje länder,

0207 27 20

094169

Alla tredje länder,

0207 27 20

094420

Brasilien,

0207 27 20

094421

Alla tredje länder,

0207 27 20

094422

Alla tredje länder,

0207 27 30

094070

Alla tredje länder,

0207 27 30

094092

Israel,

0207 27 30

094169

Alla tredje länder,

0207 27 40

094070

Alla tredje länder,

0207 27 40

094092

Israel,

0207 27 40

094169

Alla tredje länder,

0207 27 50

094070

Alla tredje länder,

0207 27 50

094092

Israel,

0207 27 50

094169

Alla tredje länder,

0207 27 60

094070

Alla tredje länder,

0207 27 60

094092

Israel,

0207 27 60

094169

Alla tredje länder,

0207 27 70

094070

Alla tredje länder,

0207 27 70

094092

Israel,

0207 27 70

094169

Alla tredje länder,

Version : 97-01-23 tabell4


TABELL 4.

Kvotlicens krävs för att erhålla förmåner vid import till EU av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

Kvotnummer

Land

0207 27 80

094169

Alla tredje länder,

0207 27 80

094420

Brasilien,

0207 27 80

094421

Alla tredje länder,

0207 27 80

094422

Alla tredje länder,

0207 32

094091

Israel,

0207 33

094091

Israel,

0207 35

094091

Israel,

0207 36

094091

Israel,

0209 00 11

094029

ACP/AVS-länder (Länder i Afrika,Västindien o Stilla Havet),

0209 00 19

094029

ACP/AVS-länder (Länder i Afrika,Västindien o Stilla Havet),

0209 00 30

094029

ACP/AVS-länder (Länder i Afrika,Västindien o Stilla Havet),

0210 11

094029

ACP/AVS-länder (Länder i Afrika,Västindien o Stilla Havet),

0210 12

094029

ACP/AVS-länder (Länder i Afrika,Västindien o Stilla Havet),

0210 19

094029

ACP/AVS-länder (Länder i Afrika,Västindien o Stilla Havet),

0210 99 39

094211

Brasilien,

0210 99 39

094212

Thailand,

0210 99 39

094213

Alla tredje länder,

0210 99 41

094029

ACP/AVS-länder (Länder i Afrika,Västindien o Stilla Havet),

0210 99 49

094029

ACP/AVS-länder (Länder i Afrika,Västindien o Stilla Havet),

0402

094026

ACP/AVS-länder (Länder i Afrika,Västindien o Stilla Havet),

0402 10 19

094590

Alla tredje länder, Nya Zeeland,

0403 10

094155

Schweiz,

0405 10 11

094205

Island,

0405 10 11

094599

Alla tredje länder,

0405 10 19

094205

Island,

0405 10 19

094599

Alla tredje länder,

0405 10 30

094599

Alla tredje länder,

0405 10 50

094599

Alla tredje länder,

0405 10 90

094599

Alla tredje länder,

0405 90 10

094599

Alla tredje länder,

0405 90 90

094599

Alla tredje länder,

0406

091924

Chile,

0406

094027

ACP/AVS-länder (Länder i Afrika,Västindien o Stilla Havet),

0406

094156

Schweiz,

0406

ME2.CH

Schweiz,

0406 10

094151

Sydafrika,

0406 10

094179

Norge,

0406 10 20

094206

Island,

0406 10 20

094591

Alla tredje länder,

0406 10 20

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 10 80

094591

Alla tredje länder,

0406 10 80

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 20 90

094151

Sydafrika,

0406 20 90

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 30 10

094592

Alla tredje länder,

Version : 97-01-23 tabell4


TABELL 4.

Kvotlicens krävs för att erhålla förmåner vid import till EU av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

Kvotnummer

Land

0406 30 10

094593

Alla tredje länder,

0406 30 31

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 30 39

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 30 90

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 40 10

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 40 50

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 40 90

094151

Sydafrika,

0406 40 90

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 01

094151

Sydafrika,

0406 90 01

094594

Alla tredje länder,

0406 90 13

094592

Alla tredje länder,

0406 90 15

094593

Alla tredje länder,

0406 90 17

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 18

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 21

094151

Sydafrika,

0406 90 21

094595

Alla tredje länder, Australien,

0406 90 23

094179

Norge,

0406 90 23

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 25

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 27

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 29

094101

Turkiet,

0406 90 29

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 32

094101

Turkiet,

0406 90 32

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 33

094159

Jordanien,

0406 90 35

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 37

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 39

094179

Norge,

0406 90 39

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 50

094101

Turkiet,

0406 90 50

094151

Sydafrika,

0406 90 50

094159

Jordanien,

0406 90 50

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 63

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 69

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 73

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 75

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 76

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 78

094151

Sydafrika,

0406 90 78

094179

Norge,

0406 90 78

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 79

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 81

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 82

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 84

094596

Alla tredje länder, Norge,

Version : 97-01-23 tabell4


TABELL 4.

Kvotlicens krävs för att erhålla förmåner vid import till EU av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

Kvotnummer

Land

0406 90 86

094101

Turkiet,

0406 90 86

094151

Sydafrika,

0406 90 86

094179

Norge,

0406 90 86

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 87

094101

Turkiet,

0406 90 87

094151

Sydafrika,

0406 90 87

094179

Norge,

0406 90 87

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 88

094101

Turkiet,

0406 90 88

094151

Sydafrika,

0406 90 88

094179

Norge,

0406 90 88

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 93

094151

Sydafrika,

0406 90 93

094596

Alla tredje länder, Norge,

0406 90 99

094151

Sydafrika,

0406 90 99

094596

Alla tredje länder, Norge,

0407 00 30

094015

Alla tredje länder, Brasilien, Indien, Kina, Norge,

0408 11 80

092222

Alla tredje länder, Indien,

0408 19 81

094444

Alla tredje länder,

0408 91 80

091111

Alla tredje länder, Indien, USA,

0408 99 80

093333

Alla tredje länder,

0703 20 00

094099

Argentina,

0703 20 00

094100

Kina,

0703 20 00

094104

Argentina,

0703 20 00

094105

Kina,

0703 20 00

094106

Alla tredje länder, Indien,

0803 00 19

094164

1001 99 00

094123

USA,

1001 99 00

094124

Canada,

1001 99 00

094125

Alla tredje länder, Kazakhstan, Ryssland,

1001 99 00

094133

Alla tredje länder,

1003 00

094061

Alla tredje länder,

1003 10 00

094126

Alla tredje länder, Argentina,

1003 90 00

094126

Alla tredje länder, Argentina,

1005 10 90

094131

Alla tredje länder,

1005 90 00

094131

Alla tredje länder,

1006 10 21

094517

Bangladesh,

1006 10 23

094517

Bangladesh,

1006 10 25

094517

Bangladesh,

1006 10 27

094517

Bangladesh,

1006 10 92

094517

Bangladesh,

1006 10 94

094517

Bangladesh,

1006 10 96

094517

Bangladesh,

1006 10 98

094517

Bangladesh,

1006 20

094148

Alla tredje länder, Cambodia (Kampuchea), Vietnam,

Version : 97-01-23 tabell4


TABELL 4.

Kvotlicens krävs för att erhålla förmåner vid import till EU av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

Kvotnummer

Land

1006 20 11

094517

Bangladesh,

1006 20 13

094517

Bangladesh,

1006 20 15

094517

Bangladesh,

1006 20 17

094517

Bangladesh,

1006 20 92

094517

Bangladesh,

1006 20 94

094517

Bangladesh,

1006 20 96

094148

Alla tredje länder, Cambodia (Kampuchea), Vietnam,

1006 20 96

094517

Bangladesh,

1006 20 98

094517

Bangladesh,

1006 30

094117

Indien,

1006 30

094118

Pakistan,

1006 30 21

094517

Bangladesh,

1006 30 23

094517

Bangladesh,

1006 30 25

094517

Bangladesh,

1006 30 27

094517

Bangladesh,

1006 30 42

094127

USA,

1006 30 42

094517

Bangladesh,

1006 30 44

094116

USA,

1006 30 44

094127

USA,

1006 30 44

094138

Australien, Indien, Pakistan, USA, Vietnam,

1006 30 44

094517

Bangladesh,

1006 30 46

094128

Thailand,

1006 30 46

094517

Bangladesh,

1006 30 48

094112

Thailand,

1006 30 48

094517

Bangladesh,

1006 30 61

094517

Bangladesh,

1006 30 63

094517

Bangladesh,

1006 30 65

094128

Thailand,

1006 30 65

094517

Bangladesh,

1006 30 67

094112

Thailand,

1006 30 67

094116

USA,

1006 30 67

094127

USA,

1006 30 67

094128

Thailand,

1006 30 67

094130

Pakistan,

1006 30 67

094138

Australien, Indien, Pakistan, USA, Vietnam,

1006 30 67

094517

Bangladesh,

1006 30 92

094517

Bangladesh,

1006 30 94

094116

USA,

1006 30 94

094117

Indien,

1006 30 94

094127

USA,

1006 30 94

094129

Australien,

1006 30 94

094130

Pakistan,

1006 30 94

094138

Australien, Indien, Pakistan, USA, Vietnam,

1006 30 94

094166

Pakistan, Thailand,

1006 30 94

094517

Bangladesh,

Version : 97-01-23 tabell4


TABELL 4.

Kvotlicens krävs för att erhålla förmåner vid import till EU av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

Kvotnummer

Land

1006 30 96

094128

Thailand,

1006 30 96

094517

Bangladesh,

1006 30 98

094112

Thailand,

1006 30 98

094118

Pakistan,

1006 30 98

094128

Thailand,

1006 30 98

094138

Australien, Indien, Pakistan, USA, Vietnam,

1006 30 98

094166

Pakistan, Thailand,

1006 30 98

094220

Guyana, Surinam,

1006 30 98

094517

Bangladesh,

1006 40 00

094149

Thailand,

1006 40 00

094150

Australien,

1006 40 00

094152

Guyana,

1006 40 00

094153

USA,

1006 40 00

094154

1006 40 00

094168

1006 40 00

094220

Guyana, Surinam,

1501 00 19

094727

Ungern,

1509 10 90

094032

Tunisien,

1601 00

094028

ACP/AVS-länder (Länder i Afrika,Västindien o Stilla Havet),

1601 00 91

094071

Alla tredje länder, Norge,

1601 00 99

094071

Alla tredje länder, Norge,

1602 31

094217

Brasilien,

1602 31

094218

Alla tredje länder, Israel,

1602 32 19

094214

Brasilien,

1602 32 19

094215

Thailand,

1602 32 19

094216

Alla tredje länder, Israel,

1602 41 10

094072

Alla tredje länder,

1602 42 10

094072

Alla tredje länder,

1602 49 11

094072

Alla tredje länder,

1602 49 13

094072

Alla tredje länder,

1602 49 15

094072

Alla tredje länder,

1602 49 19

094072

Alla tredje länder,

1602 49 30

094072

Alla tredje länder,

1602 49 50

094072

Alla tredje länder,

1602 50 95

000064

Kroatien,

1701

094321

Indien,

1701

094324

Albanien,

1701

094390

Alla tredje länder,

1701 13 10

094231

Benin, Burkina Faso, Etiopien, Kongo, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia,

1701 13 10

094245

Mauritius, Zimbabwe,

1701 13 90

094231

Benin, Burkina Faso, Etiopien, Kongo, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia,

1701 13 90

094245

Mauritius, Zimbabwe,

1701 14 10

094231

Benin, Burkina Faso, Etiopien, Kongo, Madagaskar, Malawi, Mozambique,

Version : 97-01-23 tabell4


TABELL 4.

Kvotlicens krävs för att erhålla förmåner vid import till EU av varor med följande KN-nummer. KN-nummer

Kvotnummer

Land

1701 14 10

094231

Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia,

1701 14 10

094245

Mauritius, Zimbabwe,

1701 14 90

094231

Benin, Burkina Faso, Etiopien, Kongo, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia,

1701 14 90

094245

Mauritius, Zimbabwe,

1701 91 00

094231

Benin, Burkina Faso, Etiopien, Kongo, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia,

1701 91 00

094245

Mauritius, Zimbabwe,

1701 99 10

094231

Benin, Burkina Faso, Etiopien, Kongo, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia,

1701 99 10

094245

Mauritius, Zimbabwe,

1701 99 90

094231

Benin, Burkina Faso, Etiopien, Kongo, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia,

1701 99 90

094245

Mauritius, Zimbabwe,

1702

094324

Albanien,

2003 10 20

094157

Kina,

2003 10 20

094193

Kina,

2003 10 30

094157

Kina,

2003 10 30

094193

Kina,

2008 30 55

094907

Alla tredje länder, Kina,

2008 30 75

094907

Alla tredje länder, Kina,

3502 11 90

094016

Alla tredje länder, Indien,

3502 11 90

095555

Alla tredje länder,

3502 19 90

094016

Alla tredje länder, Indien,

Version : 97-01-23 tabell4

vg1_1  

This is the description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you