Page 1

Försäljning av djurläkemedel 2011

Rapport 2012:14


Enheten fÜr foder och hälsa 2012-04-26 Referens och foto: Kinfe Girma


Sammanfattning och trender Jordbruksverket sammanställer årligen statistik över försäljning av läkemedel för användning till djur enligt regeringsuppdrag. Rapporteringen för 2011 är den sjunde rapporten. Jordbruksverkets uppdelning på djurslag är gjord bland annat med utgångspunkt från vilket eller vilka djurslag läkemedlet är registrerat för. Vid försäljning av läkemedel registreras djurslag endast för läkemedel som säljs via recept. Läkemedel som veterinärer köper för egen praktik eller som säljs för egenvård är inte alltid uppdelade på djurslag. Försäljningen av antimikrobiella medel har generellt sett minskat. Under 2007 såldes 17,3 ton antibiotika för behandling av djur. Denna siffra har minskat successivt; under 2008 såldes 16,6 ton, och 2011, 12,8 ton. Försäljning av penicilliner visar en stor minskning, både för behandling av livsmedelsproducerande djur och av sällskapsdjur. Som tidigare år (2007–2010) fortsätter försäljningen av övriga betalaktamer, som används främst för behandling av infektioner hos hund, att minska. Detta ser Jordbruksverket positivt på då tredje generationens cefalosporiner som ingår i gruppen inte får användas som förstahandspreparat. Försäljningen av fluorokinoloner har successivt minskat sedan 2006 och under 2011 har försäljningen varit 18,8 % lägre än 2010. Fluorokinoloner får numera inte användas som förstahandspreparat till livsmedelsproducerande djur. Dessa antibiotika listas av Världshälsoorganisationen (WHO) som kritiskt viktiga läkemedel inom humanmedicinen. Av den totala försäljningen av antiparasitära medel var en stor mängd läkemedel mot protozoer som blandas i foder. Rapporten visar att antiparasitära substanser sulfonamider, triaziner, tetrahydropyrimidiner och avermektiner används främst till livsmedelsproducerande djur. Benzimidazoler och milbemyciner används till både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur. Försäljningen av övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk har ökat succesivt 2006–2011. De hormon som ökade i försäljningen under 2011 jämfört med 2010 var gonadotropinfrisättande hormon för användning till livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur samt glukokortikoider för användning till sällskapsdjur. Försäljningen av flera andra hormoner har minskat eller varit oförändrad under 2011 jämfört med tidigare år. Försäljning av anabola steroider, som minskade kraftigt under 2010, har upphört under 2011. Försäljningen av antiinflammatoriska medel i gruppen coxiber har ökat successivt under de år försäljning har rapporterats. Försäljningen av vaccin under 2011 har ökat kraftigt på alla djurslag jämfört med försäljningen under 2010 och fjäderfä är fortfarande det djurslag som det säljs flest vaccindoser till. Vid jämförelse av årsförsäljning kan lagerhållning av läkemedel hos veterinären påverka denna sammanställning, då det är försäljningssiffror som redovisas i denna statistik.


Innehåll 1 Inledning...............................................................................................................................................................................1 2 Förutsättningar............................................................................................................................................................2 2.1 Källor till statistik.........................................................................................................................................................2 2.2 Djurkategorier..............................................................................................................................................................2 2.3 Fördelning på djurslag............................................................................................................................................2 2.3.1 Häst......................................................................................................................................................................2 2.3.2 Receptbelagda läkemedel...................................................................................................................3 2.3.3 Receptfria läkemedel – egenvård...................................................................................................3 2.3.4 Läkemedel med särskilt tillstånd (licensläkemedel).........................................................3 2.4 Humanläkemedel används till djur...............................................................................................................3 2.5 Summering av läkemedelsmängder............................................................................................................4 2.6 Tabeller och figurer...................................................................................................................................................4

3 Antimikrobiella läkemedel...........................................................................................................................5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Tetracykliner (QJ01AA, J01AA)..........................................................................................................................7 Penicillin G och V (QJ01CE, QJ01R, QJ51RC, J01CE)...........................................................................8 Aminopenicilliner (QJ01CA, QJ01CR, J01CA, J01CR)........................................................................9 Övriga betalaktamer (QJ01D, J01CF, J01D)........................................................................................... 10 Aminoglykosider och polymyxiner (QJ01G, QJ01R, QJ51R, J01G, QA07AA)................ 11

3.6 Sulfonamider (QA07, QJ01E, J01E).............................................................................................................. 12 3.7 Trimetoprimer (QJ01E, J01E)........................................................................................................................... 13 3.8 Makrolider och linkosamider (QJ01F, QJ51F, J01F).......................................................................... 14 3.9 Fluorokinoloner (QJ01MA, J01MA)............................................................................................................. 15 3.10 Pleuromutiliner (QJ01XQ).................................................................................................................................. 16 3.11 Övriga antibakteriella medel (QJ01B, QJ01X, QJ01M).................................................................. 16

4 Antiparasitära medel......................................................................................................................................... 17 4.1 Medel mot protozoer........................................................................................................................................... 18 4.1.1 Sulfonamider (QP51AG)..................................................................................................................... 18 4.1.2 Triaziner (QP51AJ).................................................................................................................................. 19 4.1.3 Medel mot protozoer som blandats i foder......................................................................... 20 4.2 Medel mot trematoder, nematoder och cestoder........................................................................... 21 4.2.1 Kinolinderivat och liknande (QP52AA, QP54AA51, QP54AB51, QP54AB52)................................................................... 21 4.2.2 Benzimidazoler och relaterade substanser (P02CA, QP52AA, QP52AC).......... 22 4.2.3 Tetrahydropyrimidiner (QP52AA51, QP52AC55, QP52AF)........................................ 23 4.2.4 Övriga medel mot trematoder, nematoder och cestoder (QP52AA51, QP52AX)........................................................................................................................... 24 4.3 Medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk........................................................................................... 25 4.3.1 Pyretriner och pyretroider (QP53AC)........................................................................................ 25 4.3.2 Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk (QP53AX, QP53AD51).... 26 4.4 Medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk..................................................................................... 27 4.4.1 Kitinhämmare (QP53BC).................................................................................................................... 27 4.4.2 Parasit- och avmaskningsmedel som blandats i foder (QP52A)............................ 27


4.5 Medel mot endo- och ektoparasiter för systemiskt bruk............................................................ 28 4.5.1 Avermektiner (QP54AA)..................................................................................................................... 28 4.5.2 Milbemyciner (QP54AB)..................................................................................................................... 29

5 Hormoner.......................................................................................................................................................................... 30 5.1 Könshormoner.......................................................................................................................................................... 31 5.1.1 Androgener (G03BA)............................................................................................................................ 31 5.1.2 Antiandrogener (G03HA, G04CB, QG04CX).......................................................................... 31 5.1.3 Östrogener (QG03CA, G03AA, G03AB, G03CA, G03FA, G03FB).............................. 32 5.1.4 Gestagener (QG03DA, G03AA, G03AB, G03AC, G03DA, G03FA, G03FB).......... 33 5.1.5 Gonadotropiner (G03GA).................................................................................................................. 34 5.2 Obstretiska medel................................................................................................................................................... 35 5.2.1 Prostaglandiner (QG02AD, M01AB55)..................................................................................... 35 5.3 Övriga gynekologiska medel.......................................................................................................................... 36 5.3.1 Prolaktinhämmare (QG02CB)......................................................................................................... 36 5.4 Hyopofys- och hypotalamushormoner................................................................................................... 37 5.4.1 Binjurebarksstimulerande hormon (ACTH) (H01AA)..................................................... 37 5.4.2 Antidiuretiskt hormon (ADH) (H01BA)..................................................................................... 37 5.4.3 Gonadotropinfrisättande hormon (QH01CA)..................................................................... 38 5.4.4 Oxytocin och analoger (QH01BB)................................................................................................ 39 5.5 Kortikosteroider........................................................................................................................................................ 40 5.5.1 Glukokortikoider (QH02AB, QH02CA, H02AB)................................................................... 40 5.5.2 Mineralokortikoider (H02AA)......................................................................................................... 41 5.6 Tyreoideahormoner (QH03AA. H03AA)................................................................................................... 42 5.7 Pankreashormoner................................................................................................................................................. 43 5.7.1 Insulin (QA10A, A10A).......................................................................................................................... 43 5.8 Anabola steroider (A14AB)............................................................................................................................... 44 5.9 Övriga hormonella substanser...................................................................................................................... 45 5.9.1 Antityreoida, glukogenolytiska, antiparatyreoida substanser (H03BB, H04AA, H05BA, QH03BB02)......................................................................................... 45

6 Antiinflammatoriska medel..................................................................................................................... 46 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Butylpyrazolidinderivat (QM01AA)............................................................................................................. 46 Ättiksyraderivat (M01AB)................................................................................................................................... 47 Oxikamer (M01AC, QM01AC).......................................................................................................................... 48 Propionsyraderivat (M01AE, QM01AE)..................................................................................................... 49 Fenamater (QM01AG)........................................................................................................................................... 50 Coxiber (M01AH)...................................................................................................................................................... 51

7 Lugnande och lokalbedövande medel.................................................................................... 52 7.1 Lugnande medel...................................................................................................................................................... 52 7.1.1 Detomidin (QN05CM90).................................................................................................................... 52 7.1.2 Xylazin (QN05CM92)............................................................................................................................. 53 7.1.3 Romifidin (QN05CM93)....................................................................................................................... 54 7.2 Lokalbedövande medel...................................................................................................................................... 55

8 Vacciner............................................................................................................................................................................... 56 8.1 Vacciner för livsmedelsproducerande djur........................................................................................... 57 8.1.1 Vacciner för fjäderfä (höns, kalkon, gås, anka)................................................................... 57 8.1.2 Vacciner för får.......................................................................................................................................... 57 8.1.3 Vacciner för gris........................................................................................................................................ 58


8.2 8.3 8.4

8.5

8.1.4 Vacciner för häst....................................................................................................................................... 59 8.1.5 Vacciner för matfisk............................................................................................................................... 59 8.1.6 Vacciner för nötkreatur....................................................................................................................... 59 8.1.7 Vacciner för get......................................................................................................................................... 60 Vacciner för pälsdjur (mink)............................................................................................................................. 60 Vacciner för djurparksdjur................................................................................................................................. 60 Vacciner för sällskapsdjur.................................................................................................................................. 61 8.4.1 Vacciner för hund.................................................................................................................................... 61 8.4.2 Vacciner för katt....................................................................................................................................... 61 8.4.3 Vacciner för övriga sällskapsdjur.................................................................................................. 62 Vacciner för flera djurslag.................................................................................................................................. 62


Figurförteckning Figur 1. Försåld mängd tetracykliner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)............................7 Figur 2. Försåld mängd penicillin G och V jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans).................8 Figur 3. Försåld mängd aminopenicilliner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)................9 Figur 4. Försåld mängd övriga betalactamer jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)....... 10 Figur 5. Försåld mängd aminoglykosider och polymixiner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)....................................................................................................................................................................... 11 Figur 6. Försåld mängd sulfonamider jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)....................... 12 Figur 7. Försåld mängd trimetoprimer jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)..................... 13 Figur 8. Försåld mängd makrolider och linkosamider jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)....................................................................................................................................................................... 14 Figur 9. Försåld mängd fluorokinoloner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans).................. 15 Figur 10. Försåld mängd pleuromutiliner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans).............. 16 Figur 11. Försåld mängd sulfonamider jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans).................... 18 Figur 12. Försåld mängd triaziner jämförelse 2006–2011 (kg aktiv substans)................................ 19 Figur 13. Försåld mängd sulfonamider och triaziner för foderinblandning jämförelse 2006–2011 (kg aktiv substans)............................................................................................................................................ 20 Figur 14. Försåld mängd kinolinderivat och liknande jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)....................................................................................................................................................................... 21 Figur 15. Försåld mängd benzimidazoler och relaterade substanser jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)............................................................................................................................................ 22 Figur 16. Försåld mängd tetrahydropyrimidiner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)....................................................................................................................................................................... 23 Figur 17. Försåld mängd övriga medel mot trematoder, nematoder och cestoder jämförelse 2006–2011 (kg aktiv substans)................................................................................................................. 24 Figur 18. Försåld mängd pyretriner och pyretroider jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)....................................................................................................................................................................... 25 Figur 19. Försåld mängd övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)............................................................................................................................................ 26 Figur 20. Försåld mängd kitinhämmare jämförelse 2006–2011 (kg aktiv substans).................. 27 Figur 21. Försåld mängd avermektiner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans).................... 28 Figur 22. Försåld mängd milbemyciner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)................... 29 Figur 23. Försåld mängd androgener jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans).......................... 31 Figur 24. Försåld mängd antiandrogener jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)................. 31 Figur 25. Försåld mängd östrogener jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)............................ 32 Figur 26. Försåld mängd gestagener jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)........................... 33 Figur 27. Försåld mängd gonadotropiner jämförelse 2005–2011 (IE aktiv substans)............... 34 Figur 28. Försåld mängd prostaglandiner jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)................ 35 Figur 29. Försåld mängd prolaktinhämmare jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans).......... 36 Figur 30. Försåld mängd binjurebarksstimulerande hormon (ACTH) jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans).............................................................................................................................................. 37


Figur 31. Försåld mängd antidiuretiskt hormon (ADH) jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans).......................................................................................................................................................................... 37 Figur 32. Försåld mängd gonadotropinfrisättande hormon jämförelse 2005–2011 (mg aktiv substans)..................................................................................................................................................................... 38 Figur 33. Försåld mängd oxytocin och analoger jämförelse 2005–2011 (IE aktiv substans)......................................................................................................................................................................... 39 Figur 34. Försåld mängd glukokortikoider jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans).............. 40 Figur 35. Försåld mängd mineralokortikoider jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)....... 41 Figur 36. Försåld mängd tyreoideahormoner jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)....... 42 Figur 37. Försåld mängd insulin jämförelse 2005–2011 (IE aktiv substans)..................................... 43 Figur 38. Försåld mängd anabola steroider jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)............. 44 Figur 39. Försåld mängd antityreoida, glukogenolytiska, antiparatyreoida substanser jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans).................................................................................................................... 45 Figur 40. Försåld mängd butylpyrazolidinderivat jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)....................................................................................................................................................................... 46 Figur 41. Försåld mängd ättiksyraderivat jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)............... 47 Figur 42. Försåld mängd oxikamer jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)............................. 48 Figur 43. Försåld mängd propionsyraderivat jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)...... 49 Figur 44. Försåld mängd fenamater jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)........................... 50 Figur 45. Försåld mängd coxiber jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans).................................. 51 Figur 46. Försåld mängd detomidin jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)............................. 52 Figur 47. Försåld mängd xylazin jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)...................................... 53 Figur 48. Försåld mängd romifidin jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)................................ 54 Figur 49. Försåld mängd lokalbedövande medel jämförelse 2006–2011 (kg aktiv substans)....................................................................................................................................................................... 55


1 Inledning Regeringen har i beslut 2003 uppdragit åt Jordbruksverket att redovisa försäljning av läkemedel till djur. För detta ändamål får Jordbruksverket försäljningsstatistik från Apoteket AB, Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) och partihandlare som säljer direkt till veterinärer. Redovisningen omfattar användningen av antimikrobiella och antiparasitära läkemedel, läkemedel innehållande hormoner, antiinflammatoriska läkemedel, lugnande och lokalbedövande läkemedel samt vacciner. För livsmedelsproducerande djur ska redovisningen ske uppdelad på djurslag samt även omfatta samtliga läkemedel som omfattas av restsubstanskontroll enligt rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG. I samband med omreglering av apoteksmarknaden har ansvaret för försäljningsstatistiken flyttats till Apotekens service AB. Från och med den 1 juli 2009 ansvarar Apotekens Service AB för uppsamling av löpande statistik från apoteksaktörer och detaljhandeln för att upprätthålla och leverera statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige. I stort sett samma avgränsningar har använts fram till och med 2007 års statistik. I statistiken för åren 2008–2011 för läkemedelsförsäljningen ingår också de flesta licensläkemedlen. Jordbruksverket har i rapporterna gjort en avgränsning beträffande de läkemedelsgrupper som inte särskilt nämns i uppdraget men som omfattas av restsubstanskontroll. I rapporten har antiinflammatoriska medel som används för systemiskt bruk och de lugnande medel som får användas till livsmedelsproducerande djur tagits med. Jordbruksverket har bearbetat uppgifterna och även jämfört med föregående års statistik. I redovisningen har verket redogjort för förändringar av läkemedels­ försäljning över åren. Vid sammanställningen skiljer 2005 års beräkningssätt från de efterföljande årens beräkningssätt, därför har vissa analyser gjorts för 2006–2011. Jordbruksverket har tittat på behandling av mastitfall på kor som har rapporterats till Jordbruksverkets djursjukdataregister (DAWA). Rapporteringsuppgifter visar att antalet juverinflammationer hos kor under 2011 var mindre än rapporterade fall under 2010 vilket möjligen kan vara en del av förklaringen till den minskade försäljningen av antibiotika för behandling av nötkreatur under 2011 jämfört med 2010. En större andel av den antibiotika som används för behandling av nötkreatur används vid juverinflammation. De uppgifter som DAWA tillhandahåller är ett utmärkt instrument för övervakningen av t.ex. antibiotikaanvändningen och en fortsatt utveckling av DAWA djursjukdata är nödvändig, inte minst gällande statistik och uppföljning av läkemedelsanvändningen.

1


2 Förutsättningar 2.1 Källor till statistik Jordbruksverket har använt Apoteket Service AB:s försäljningsstatistik för rapporten. När det gäller försäljningsstatistik av vacciner har Jordbruksverket fått statistik även från partihandlare som sålt vaccin direkt till veterinärer. Därutöver ingår statistik från Jordbruksverket om läkemedel som blandats i foder men inte sålts via Apoteket. Försäljningen av läkemedel för behandling av djur från Apoteket Service AB sker mot recept, efter rekvisition från enskilda veterinärer, kliniker och djursjukhus eller fria handelsvaror som djurhållare köper från apoteket utan recept (egenvård). Statistiken avser försåld mängd läkemedel vilket inte alltid är detsamma som använd eller ordinerad mängd. För att den ordinerade mängden ska kunna beräknas krävs en mer fullständig rapportering från veterinärerna till djursjukdataregistret än vad fallet är idag, då rapportering av behandlingar endast är obligatoriskt för vissa produktionsdjur. För foderantibiotika som distribuerats på annat sätt än via apotek redovisas istället den totala försålda mängden läkemedel.

2.2 Djurkategorier Djuren har indelats i tre kategorier – produktionsdjur, sällskapsdjur och övriga djur. Det är indelningen i djursjukdatasystemet som är grunden även för apotekets indelning i kategorier. I redovisningen finns även okänd djurkategori redovisad för ett antal substansgrupper. Det är sådana läkemedel som är registrerade både för produktionsdjur och för sällskapsdjur, där det inte finns någon registrering vilket djurslag det har försålts till.

2.3 Fördelning på djurslag I tabellerna har försäljningen hänförts till olika djurslag när så varit möjligt. För receptfria och rekvirerade läkemedel har specifikt djurslag inte alltid kunnat bestämmas därför har en grövre kategorisering genomförts. När djurslag varit omöjligt att fastställa har användningen redovisats under okänt djurslag. I de flesta tabeller finns också indelningar övriga produktionsdjur, övriga sällskapsdjur och övriga djur. Apoteket har en sådan djurslagskod, men här har också summerats med de djurslag där mycket lite läkemedel har använts. Det gör att antalet kategorier har minskat i ett antal tabeller.

2.3.1 Häst Häst intar bland djurslagen en särställning eftersom den kan kategoriseras både som sällskapsdjur eller livsmedelsproducerande djur. I flera sammanhang räknas häst som ett livsmedelsproducerande djur. Många hästar har dock undantagits från livsmedelsproduktionen i samband med behandling med läkemedel som inte är tillåtna att använda till livsmedelsproducerande djur. I summeringarna har läkemedelsförsäljningen till häst hänförts till sällskapsdjur när det gäller läkemedel som inte får användas till livsmedelsproducerande djur. I övriga fall kategoriseras häst som produktionsdjur.

2


2.3.2 Receptbelagda läkemedel Försäljningen av läkemedel för behandling av djur från apotek sker mot recept, efter rekvisition från enskilda veterinärer, kliniker och djursjukhus eller i form av receptfria läkemedel som djurhållare köper från apoteket utan recept (egenvård). Recept ska normalt användas när läkemedel förskrivs av veterinär till ett specifikt djur eller en djurgrupp och djurägaren själv köper läkemedlen på apotek. Rekvisition används när veterinär, klinik eller djursjukhus köper läkemedel för användning på djur på kliniken eller djursjukhuset. Den del av försäljningen som sker mot recept registreras av apoteket med angivande av djurslag. Det kan dock inte uteslutas att det finns enstaka felaktigheter t.ex. fel djurslag kan ha angivits på receptet eller det kan ha varit otydligt skrivet. Det kan även ha blivit fel vid registreringen på apoteket. När det varit uppenbart felaktiga uppgifter om djurslag för receptförskrivna läkemedel har mängderna hänförts till okänt djurslag eller det djurslag preparatet är avsett för. Exempel på detta är när en liten förpackning med antibiotikatabletter registrerats för häst eller när fästinghalsband avsett för hund registrerats till nötkreatur. Vid rekvisition av läkemedel kan apoteket inte registrera djurslag, då det inte behöver anges. I de fall ett läkemedel är godkänt för användning för endast ett djurslag har försäljning via rekvisition hänförts till det djurslaget i verkets rapportering. Om läkemedlet är godkänt för flera livsmedelsproducerande djur, t.ex. nötkreatur och gris, har det hänförts till obestämt produktionsdjur och om det är godkänt för flera sällskapsdjur har det hänförts till obestämt sällskapsdjur. Om ett läkemedel är godkänt för både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur har försäljning via rekvisition hänförts till okänt djurslag. I de fall ett läkemedel är registrerat för endast ett djurslag har försäljning via rekvisition hänförts till det djurslaget. Om läkemedlet är registrerat för flera produktionsdjur, t.ex. nötkreatur och gris, har det hänförts till obestämt produktionsdjur eller om det rört flera sällskapsdjur har det hänförts till obestämt sällskaps­djur. Om ett läkemedel är registrerat för både produktionsdjur och sällskapsdjur har försäljning via rekvisition hänförts till okänt djurslag.

2.3.3 Receptfria läkemedel – egenvård Många receptfria läkemedel är avsedda för endast ett djurslag, och för sådana läkemedel har därför Jordbruksverket kunnat hänföra försäljningen till det djurslaget. Flera receptfria läkemedel är dock avsedda för flera djurslag. Då går det inte att få fram till vilka djurslag ett läkemedel har använts utan mängden har hänförts till obestämt produktionsdjur, obestämt sällskapsdjur eller okänt djurslag

2.3.4 Läkemedel med särskilt tillstånd (licensläkemedel) Licensläkemedel ingår inte i Jordbruksverkets statistik för 2005–2007. Skälet till det är att uppgifterna om de läkemedel som tillhandahålls mot särskilt tillstånd var ofullständiga i grundmaterialet. Från år 2007 togs licensläkemedel inom gruppen antimikrobiella läkemedel med i redovisningen. Därutöver har Jordbruksverket tagit med de läkemedel vars aktiva substans kunnat tas fram.

2.4 Humanläkemedel används till djur Förutom veterinärmedicinska läkemedel används även läkemedel som är avsedda för människa till djur, framför allt till sällskapsdjur. Veterinärer har i vissa fall enligt kaskad principen rätt att till djur förskriva läkemedel som är registrerade för 3


användning till människa. I första hand ska veterinären välja ett preparat godkänt för sjukdomen som ska behandlas och för aktuellt djurslag. Om det inte finns ska ett läkemedel godkänt för ett annat djurslag eller för ett annat sjukdomstillstånd väljas. I tredje hand kan veterinären välja ett läkemedel godkänt för människa. Anledningen till att läkemedel som är godkänt till människa använts till djur kan vara att det inte finns registrerade veterinärmedicinska läkemedel för djurslaget och indikation eller att det godkända läkemedlet för användning på djur inte var lämpligt avseende exempelvis dosstorlek.

2.5 Summering av läkemedelsmängder Mängden av läkemedel som behövs för att ge effekt beror på vilken substans och grupp det rör sig om. Därför är det inte meningsfullt att summera medel från olika grupper. Jämförelserna mellan försäljningen till olika djurslag måste göras inom samma grupp. Substanser med liknade innehåll och koncentration har sammanförts i tabeller enligt ATC-systemet (ett anatomiskt, terapeutiskt och kemiskt klassificeringssystem för läkemedel). Mängden läkemedel anges i de flesta fall i enheten kg aktiv substans. Det förkommer dock även andra enheter beroende på substans – g eller mg, antal doser för vacciner samt IE (internationella enheter) för vissa hormoner.

2.6 Tabeller och figurer Fördelning av försåld mängd läkemedel mellan djurslag redovisas i tabeller och fördelning av försålt läkemedel mellan år och typ av djurslag redovisas i figurer.

4


3 Antimikrobiella läkemedel Antimikrobiella medel är viktiga för veterinärernas möjlighet att utföra relevanta behandlingar. I Sverige är alla antibiotika för veterinärt bruk receptbelagda och säljs endast efter en veterinärs ordination. Försäljningen av antimikrobiella medel har generellt sett minskat under åren som Jordbruksverket har rapporterat försäljningsstatistik. Användningen av läkemedel styrs av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning. Där föreskrivs att läkemedel ska användas med återhållsamhet, och att bl.a. uppkomst av resistens mot antibiotika och antiparasitära medel ska beaktas. Förekomst av antibiotikaresistenta bakterier är ett ökande problem. När det gäller antibiotikaresistens hos djur är situationen i Sverige god jämfört med många andra länder. I Sverige kunde antibiotika före 1986 användas utan veterinärmedicinska skäl, d.v.s. som tillväxtbefrämjande medel, och då såldes ca 45 ton antibiotika för användning på djur. En minskning har skett sedan sådan användning förbjöds 1986 och 2011 såldes 12,8 ton antimikrobiella medel för användning till djur. Idag är försäljningen av antibiotika för djur i Sverige bland de lägsta jämfört med de europeiska länder som har jämförbar statistik. Vanliga indikationer för antibiotikaanvändning till livsmedelsproducerande djur är smittsamma diarréer och lunginflammationer hos unga djur samt juverinflammationer hos vuxna mjölkkor. Under 2007 såldes 17,32 ton antibiotika för behandling av djur (tabell 1). Denna siffra har därefter minskat successivt, och 2008 såldes 16,65 ton, 2011 12,8 ton. Licenspreparat har inte redovisats i rapporterna för 2005–2006, och därför ses i tabellen en lägre mängd sålda antimikrobiella medel under 2005–2006. Försäljning av tetracykliner har minskat med 3,8 % jämfört med 2010. Minskningen har framför allt skett i försäljningen till produktionsdjur. Försäljning av penicillin G och V visar en stor förändring (minskning med ca 11,4 %) jämfört med 2010 och användningen av aminopenicilliner har minskat med ca 21,3 % jämfört med 2010. Även här är minskningen framför allt i gruppen livsmedels­ producerande djur (främst gris och höns, inklusive slaktkyckling) som försäljs via recept. Som tidigare år (2007–2010) fortsätter försäljningen av övriga betalaktamer att minska. Det är framför allt försäljningen till hund som har minskat ca 14,9 % under 2011 jämfört med 2010. Sedan 2005 ses en gradvis reducering av försäljningen av sulfonamider för antibakteriellt bruk. Sulfonamider används framförallt vid infektioner hos häst. Det finns ett kombinationspreparat som till skillnad mot andra antibiotika kan ges i munnen. Detta underlättar när djurägaren ska ge uppföljande behandling. Detta är sannolikt förklaringen till att sulfonamider och trimetoprim säljs i relativt stor omfattning trots att många infektioner skulle kunna ha behandlats med antibiotika som har smalare spektrum. Efter en liten ökning i försäljningen av trimetoprim år 2006 jämfört med 2005 har den försålda mängden trimetoprimer minskat något varje år. 2011 var försäljningen 5,2 % lägre än 2010. Trimetoprimer används framför allt vid infektioner hos häst i kombination med sulfonamider. Försäljningen av makrolider och linkosamider fortsätter att minska och under 2011 har den totala försäljningen minskat med ca 13,9 % jämfört med föregående år. Det är försäljning till framför allt produktionsdjur som har minskat (10,9 %). Under år 2005–2007 ökade försäljningen av dessa medel. 5


Försäljningen av fluorokinoloner har successivt minskat sedan 2006, efter en ökning från 2005 till 2006. Under 2011 har försäljningen varit 18,7 % lägre än under 2010. Fluorokinoloner ska numera inte användas som förstahandspreparat till livsmedelsproducerande djur. Dessa antibiotika listas av Världshälsoorganisationen (WHO) som kritiskt viktiga läkemedel inom humanmedicinen. Försäljningen av pleuromutiliner har minskats med 19,5 % under 2011 jämfört med 2010. Jordbruksverket också samarbetar med SVA kring statistik över användning av antibiotika till djur i Sverige. Resultatet analyseras och rapporteras årligen tillsammans med resultat av övervakningen av antibiotikaresistens hos bakterier från djur och livsmedel i rapporten SVARM som för 2011 kommer publiceras under hösten. Myndigheterna samarbetar också beträffande försäljningssiffror för antimikro­ biella medel inom EU i nätverket ESVAC som är en teknisk rådgivande grupp till Europeiska läkemedelsmyndigheten. Tabell 1. Total mängd försålda antimikrobiella medel (kg aktivsubstans) under 2005–2011 Antimikrobiella

2005*

2006*

2007

2008

2009

2010

2011

+/-%**

810

754

1 882

1 676

1 201

1 136

1 093

3,8

Penicillin G och V

7 298

7 318

7 312

7 817

7 680

7 605

6 737

11,4

Aminopenicilliner

1 205

1 041

1 049

1 036

1 145

993

781

21,3

Övriga betalaktamer

1 154

1 281

1 002

875

780

617

525

14,9

467

557

835

648

614

589

506

14,1

2 739

2 572

2 454

2 326

2 148

2 130

1 904

Trimetoprimer

439

456

443

420

384

365

346

5,2

Makrolider och linkosamider

1 094

1 269

1 654

1 108

1 000

753

648

13,9

Fluorokinoloner

185

198

182

171

161

150

122

18,7

Pleuromutiliner

335

458

507

572

398

174

140

19,5

15 726

15 904

17 320

16 649

15 511

14 512

12 802

11,8

Tetracykliner

Aminoglykosider och polymyxiner Sulfonamider

Total

* år 2005 och 2006 inkluderades inte licensläkemedel vilket framförallt påverkar tetracykliner, aminoglykosider och polymyxiner. ** procentsatserna beskriver skillnaden mellan 2010 och 2011.

6


3.1 Tetracykliner (QJ01AA, J01AA) Aktiva substanser som förekommer i gruppen tetracykliner är doxycyklin, lymecyklin, oxitetracyklin, och tetracyklinhydroklorid. Tabell 2. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

623,78

287,21

911,00

76,77

1,67

78,44

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur Summa okänt djurslag

0,02

80,25

80,27

22,90

-

22,90

Anka/Gås

0,10

-

0,10

Fisk (odlad)

0,41

-

0,41

Fisk (vildlevande)

0,20

-

0,20

Fågel

5,32

-

5,32

Får

4,41

-

4,41

Summa övriga djur

Gris

428,08

-

428,08

Hjort

0,04

-

0,04

Hund

63,38

-

63,38

Häst (ej livsmedel)

4,43

-

4,43

Höns inkl slaktkyckling

3,73

-

3,73

Kanin (sällskapsdjur)

0,06

-

0,06

Katt

3,26

-

3,26

Mussla (odlad)

0,45

-

0,45

Nötkreatur

185,53

-

185,53

Obestämt produktionsdjur

0,87

287,21

288,08

Obestämt sällskapsdjur

0,10

1,67

1,77

Okänt djurslag

0,02

80,25

80,27

20,02

-

20,02

Råtta

0,18

-

0,18

Strutsdjur

0,01

-

0,01

Pälsdjur

Övriga djur Totalt

2,46

-

2,46

723,48

369,13

1 092,61

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

7,0

4,1

3,7

3,9

3,1

2,1

81,2

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

115,0

79,7

110,1

157,5

97,4

105,9

99,7

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

380,0

381,1

481,3

394,7

343,3

310,1

287,2

Livsmedelsproducerande djur – recept

308,0

289,0

1 287,3

1 120,3

731,4

716,0

623,8

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

Figur 1. Försåld mängd tetracykliner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

7


3.2 Penicillin G och V (QJ01CE, QJ01R, QJ51RC, J01CE) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är bensylpenicillin, bensylpenicillinbenzatin, bensylpenicillinprokain, fenoximetylpenicillin, penetamathydrojodid. Tabell 3. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

1 986,50

726,27

2 712,77

70,04

110,24

180,27

Summa okänt djurslag

5,29

3 835,5

3 841,29

Summa övriga djur

6,17

-

6,17

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

Fisk (vildlevande)

0,11

-

0,11

Får

22,54

-

22,54

Get

1,32

-

1,32

Gris

1 128,59

-

1 128,59

0,46

-

0,46

63,26

-

63,26

3,20

-

3,20

190,63

-

190,63

Kanin (sällskapsdjur)

0,09

-

0,09

Katt

0,66

-

0,66

Mink

2,15

-

2,15

Mussla (odlad)

0,13

-

0,13

641,66

-

641,66

Obestämt produktionsdjur

0,51

726,27

726,78

Obestämt sällskapsdjur

0,06

110,24

110,30

Okänt djurslag

5,30

3 835,5

3 841,74

Pälsdjur

0,18

-

0,18

Strutsdjur

0,91

-

0,91

Zoodjur

0,29

-

0,29

Övriga djur

6,00

-

5,41

Hamster Hund Häst (ej livsmedel) Häst (produktionsdjur)

Nötkreatur

Övriga sällskapsdjur Totalt

0,09

-

0,09

2 068,00

4 668,48

6 740,48

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Okänt djurslag – rekvisition

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

265

3

0

40

0

4 395

3 836

Okänt djurslag – recept

3

0

0

40

2

1

5

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

29

58

21

8

26

3

110

113

106

113

104

312

82

76

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

5 065

5 326

5 127

5 568

5 245

801

726

Livsmedelsproducerande djur – recept

1 823

1 825

2 051

2 081

2 046

2 323

1 987

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

Figur 2. Försåld mängd penicillin G och V jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

8


3.3 Aminopenicilliner (QJ01CA, QJ01CR, J01CA, J01CR) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är amoxicillin, amoxicillintrihydrat, ampicillin, mecillinam och pivmecillinam. Tabell 4. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

Summa produktionsdjur

132,56

-

132,56

Summa sällskapsdjur

563,25

28,63

591,88

Summa okänt djurslag

0,21

53,93

54,13

Summa övriga djurslag

2,71

-

2,71

Får

0,14

-

0,14

Get

0,04

-

0,04

Hjort

0,24

-

0,24

Häst (produktionsdjur)

0,09

-

0,09

Höns inkl slaktkyckling

8,20

-

8,20

Kalkon

17,20

-

17,20

Nötkreatur

4,94

-

4,94

Fågel

0,79

-

0,79

101,64

-

101,64

0,16

-

0,16

Gris Hamster Hund

476,85

-

476,85

Häst (ej livsmedel)

0,39

-

0,39

Iller

0,24

-

0,24

Kanin (sällskapsdjur)

0,11

-

0,11

84,16

-

84,16

Marsvin

0,03

-

0,03

Mink

0,03

-

0,03

Obestämt sällskapsdjur

0,41

28,63

29,04

Okänt djurslag

0,21

53,93

54,13

Pälsdjur

0,04

-

0,04

Zoodjur (ej livsmedel)

0,16

-

0,16

Övrig fjäderfä

2,26

-

2,26

Övriga djur

0,40

-

0,40

698,73

84,56

781,29

Katt

Totalt 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

265,0

0,0

0,0

88,3

0,0

76,5

53,9

Okänt djurslag – recept

3,0

0,0

0,0

4,4

0,2

0,3

0,2

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

48,0

108,1

106,2

37,5

33,2

27,2

28,63

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

565,96

Okänt djurslag – rekvisition

792,0

839,7

822,9

772,8

691,7

665,4

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

0,0

0,0

16,2

0,8

0,0

0,0

0,0

Livsmedelsproducerande djur – recept

97,0

92,8

104,1

181,5

326,0

224,0

132,56

Figur 3. Försåld mängd aminopenicilliner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

9


3.4 Övriga betalaktamer (QJ01D, J01CF, J01D) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är cefadroxil, cefalexin, cefalotin, cefotaxim, cefovecin, ceftazidim, ceftibuten, ceftiofur, ceftriaxon, cefuroxim, dicloxacillin, flukloxacillin, kloxacillin, lorakarbef och meropenem. Tabell 5. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

4,50

8,60

13,10

500,26

10,23

510,48

-

2,12

2,12

Summa övriga djur

0,11

-

0,11

Degu

0,10

-

0,10

Fågel

0,28

-

0,28

Hamster

0,13

-

0,13

Hjort

0,39

-

0,39

Hund

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur Summa okänt djurslag

494,07

-

494,07

Häst (ej livsmedel)

2,33

-

2,33

Katt

4,04

-

4,04

Nötkreatur

2,17

-

2,17

Obestämt produktionsdjur

0,02

8,60

8,62

Obestämt sällskapsdjur

0,34

10,23

10,57

-

2,12

2,12

Övriga djur

0,11

-

0,14

Övriga sällskapsdjur

0,02

-

0,02

504,27

20,95

524,95

Okänt djurslag

Totalt 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Okänd djurkategori – rekvisition

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Okänd djurkategori – recept

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

20,0

23,0

19,0

20,0

19,0

15,0

10,0

1 096,0

1 231,0

960,0

826,0

740,0

582,0

500,0

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

24,0

19,0

19,0

19,0

15,3

12,8

8,6

Livsmedelsproducerande djur – recept

14,0

8,0

4,0

9,0

6,5

8,0

4,5

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

Figur 4. Försåld mängd övriga betalactamer jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

10


3.5 Aminoglykosider och polymyxiner (QJ01G, QJ01R, QJ51R, J01G, QA07AA) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är amikacin, colistinsulfat, dihydrostreptomycin, framycetin, gentamicin neomycin och tobramycin. Tabell 6. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

332,37

51,56

383,92

24,71

0,74

25,45

Summa okänt djurslag

0,22

95,88

96,10

Summa övriga djur

0,76

-

0,76

Alpacka

0,04

-

0,04

Får

8,46

-

8,46

Get

0,46

-

0,46

Gris

157,74

-

157,74

15,26

-

15,26

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

Hund Häst (ej livsmedel)

4,18

-

4,18

11,30

-

11,30

Insekter

0,08

-

0,08

Kanin (produktionsdjur)

0,05

-

0,05

Kanin (sällskapsdjur)

0,07

-

0,07

Katt

1,50

-

1,50

Mink

3,53

-

3,53

Häst (produktionsdjur)

Mussla (odlad)

0,05

-

0,05

153,89

-

153,89

Obestämt produktionsdjur

0,24

51,56

51,80

Obestämt sällskapsdjur

0,05

0,74

0,79

Okänt djurslag

0,15

95,88

96,03

Okänt djurslag

0,07

-

0,07

Ren

0,09

-

0,09

Strutsdjur

0,04

-

0,04

Zoodjur (ej livsmedel)

0,20

-

0,20

Övriga djur

0,61

-

0,61

358,06

148,18

506,24

Nötkreatur

Totalt 800 700 600 500 400 300 200 100 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Okänd djurkategori – rekvisition

23,0

14,1

13,1

12,5

11,2

96,8

95,9

Okänd djurkategori – recept

0,0

0,0

0,0

1,2

0,1

0,1

0,2

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

39,0

116,6

52,0

52,4

56,0

3,2

0,7

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

6,0

30,1

25,9

12,3

46,7

30,9

25,5

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

176,0

100,2

250,0

152,5

132,9

62,0

51,6

Livsmedelsproducerande djur – recept

223,0

296,0

494,7

417,4

366,8

395,7

332,4

Figur 5. Försåld mängd aminoglykosider och polymixiner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

11


3.6 Sulfonamider (QA07, QJ01E, J01E) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är formosulfatiazol, sulfadiazin, sulfadoxin och sulfametoxazol. Tabell 7. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

1 236,56

390,33

1 626,89

208,24

-

208,24

Summa okänt djurslag

0,30

65,38

65,68

Summa övriga djur

2,47

-

2,47

Fågel

1,70

-

1,70

Får

7,26

-

7,26

Get

0,44

-

0,44

Gris

405,63

-

405,63

0,32

-

0,32

Hund

31,81

-

31,81

Häst (ej livsmedel)

84,15

-

84,15

Häst (produktionsdjur)

866,43

-

866,43

Höns inkl slaktkyckling

0,12

-

0,12

Kanin (produktionsdjur)

0,62

-

0,62

Kanin (sällskapsdjur)

2,45

-

2,55

Katt

0,83

-

0,83

Marsvin

1,62

-

1,62

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

Hamster

Nötkreatur

38,32

-

38,32

Obestämt produktionsdjur

2,02

390,33

392,35

Okänt djurslag

0,30

65,38

65,68

Råtta

0,37

-

0,47

Strutsdjur

0,14

-

0,14

Zoodjur (ej livsmedel)

1,25

-

1,25

Åsna

0,54

-

0,54

Övrig fjäderfä

0,14

-

0,14

Övriga djur

0,94

-

0,94

Övriga sällskapsdjur

0,12

-

0,12

1 447,99

455,71

1 903,90

Totalt 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Okänt djurslag – rekvisition

0

0

0

1

2

2

65

Okänt djurslag – recept

0

0

0

0

1

0

0

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

13

5

6

3

79

1

0

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

133

105

228

203

194

54

211

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition Livsmedelsproducerande djur – recept

724

703

623

595

460

503

390

1 869

1 759

1 597

1 524

1 412

1 570

1 237

Figur 6. Försåld mängd sulfonamider jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

12


3.7 Trimetoprimer (QJ01E, J01E) Aktiv substans som förekommer i gruppen är trimetoprim. Tabell 8. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

259,06

78,35

337,408

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

7,82

-

7,822

Summa okänt djurslag

0,00

0,28

0,284

Summa övriga djur

0,30

-

0,297

Anka/Gås

0,09

-

0,091

Fisk (odlad)

0,02

-

0,015

Fågel

0,34

-

0,340

Får

0,35

-

0,353

Get

0,07

-

0,068

Gris

79,05

-

79,046

0,05

-

0,046

Hamster Hund

6,34

-

6,338

Häst (produktionsdjur)

174,19

-

174,189

Höns inkl slaktkyckling

0,03

-

0,025

Kanin (produktionsdjur)

0,12

-

0,123

Kanin (sällskapsdjur)

0,47

-

0,474

Katt

0,17

-

0,175

Marsvin

0,32

-

0,325

Nötkreatur

4,71

-

4,706

Obestämt produktionsdjur

0,41

78,35

78,755

Okänt djurslag

0,00

0,28

0,283

Okänt djurslag

0,00

-

0,002

Råtta

0,05

-

0,054

Strutsdjur

0,03

-

0,029

Vildsvin

0,01

-

0,012

Zoodjur (ej livsmedel)

0,09

-

0,090

Åsna

0,05

-

0,049

Övrig fjäderfä

0,03

-

0,027

Övriga djur

0,17

-

0,080

Övriga sällskapsdjur

0,02

-

0,023

267,18

78,63

345,81

Totalt 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

1

1

1

15

0

0

0

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

20

18

16

1

14

10

8

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

128

127

111

105

92

88

78

Livsmedelsproducerande djur (inklusive häst) – recept

290

310

315

300

277

268

260

Figur 7. Försåld mängd trimetoprimer jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

13


3.8 Makrolider och linkosamider (QJ01F, QJ51F, J01F) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är acetylisovaleryltylosintartrat, azitromycin, erytromycin, klaritromycin, klindamycin, spiramycin, tulatromycin och tylosin. Tabell 9. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

Summa produktionsdjur

338,50

55,799

394,30

Summa sällskapsdjur

249,17

3,5785

252,75

Summa okänt djurslag

0,01

1,0313

1,04

Summa övriga djur

0,19

0

0,19

Fågel

0,68

0

0,68

Får

0,09

0

0,09

Get

0,15

0

0,15

Gris

332,67

55,519

388,18

Hamster

0,02

0

0,02

Hjort

0,08

0

0,08

Hund

187,25

0

187,25

Häst (ej livsmedel)

3,89

0

3,89

Höns inkl slaktkyckling

1,50

0

1,50

Katt

5,72

0

5,72

Mink

51,38

0

51,38

3,84

0

3,84

-

0,28

0,28

Obestämt sällskapsdjur

0,19

3,5785

3,77

Okänt djurslag

0,01

1,0313

1,04

Pälsdjur

0,01

0

0,01

Ren

0,07

0

0,07

Övrig fjäderfä

0,17

0

0,17

Övriga sällskapsdjur

0,01

0

0,01

587,87

60,41

648,28

Nötkreatur Obestämt produktionsdjur

Totalt 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Okänt djurslag – rekvisition

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

9,0

9,6

8,1

7,0

6,7

6,8

3,6

236,0

239,0

271,6

299,8

306,2

269,3

249,4

6,0

122,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

67,0

68,4

333,0

150,3

142,8

8,0

55,8

Livsmedelsproducerande djur – recept

768,0

945,9

937,6

650,7

544,0

434,1

338,8

Sällskapsdjur och övriga djur – recept Livsmedelsproducerande djur – foder

Figur 8. Försåld mängd makrolider och linkosamider jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

14


3.9 Fluorokinoloner (QJ01MA, J01MA) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är ciprofloxacin, danofloxacin, enrofloxacin, ibafloxacin, marbofloxacin, norfloxacin, ofloxacin och pradofloxacin. Tabell 10. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

Summa produktionsdjur

24,563

57,228

81,791

Summa sällskapsdjur

35,593

1,357

36,950

Summa övriga djur

0,291

-

0,291

Summa okänt djurslag

0,103

2,503

2,503

Fisk (odlad)

0,012

-

0,012

Får

0,056

-

0,056

Get

0,031

-

0,031

Hjort

0,025

-

0,025

Höns inkl slaktkyckling

0,317

0,600

0,917

Kalkon

0,101

-

0,101

Kanin (produktionsdjur)

0,039

-

0,039

11,470

2,628

14,098

Nötkreatur Fågel

0,172

-

0,172

Gris

12,492

-

12,492

Hund

32,152

-

32,152

Häst (ej livsmedel)

0,555

-

0,555

Kanin (sällskapsdjur)

0,218

-

0,218

Katt

2,213

-

2,213

Marsvin

0,067

-

0,067

Obestämt produktionsdjur

-

54,000

54,000

Obestämt sällskapsdjur

0,043

1,357

1,400

Okänt djurslag

0,103

1,146

1,146

Reptiler

0,018

-

0,018

Råtta

0,140

-

0,140

Zoodjur (ej livsmedel)

0,007

-

0,007

Övriga djur

0,163

-

0,163

Övriga sällskapsdjur

0,019

-

0,019

Övrigt vilt

0,101

-

0,101

Totalt

60,55

61,09

121,64

250

200

150

100

50

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

4,0

5,3

2,3

2,8

6,3

1,0

57,6

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

55,0

58,6

52,8

45,6

42,3

39,0

36,0

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

82,0

88,9

86,7

83,3

73,8

75,5

3,2

Livsmedelsproducerande djur – recept

44,0

44,7

40,2

39,1

38,2

34,3

24,6

Figur 9. Försåld mängd fluorokinoloner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

15


3.10 Pleuromutiliner (QJ01XQ) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är tiamulin och valnemulin. Tabell 11. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

132,050

7,290

139,340

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

0,250

-

0,250

131,600

-

131,600

Kanin (sällskapsdjur)

0,250

-

0,250

Nötkreatur

0,450

-

0,450

-

7,290

7,290

132,3

7,29

139,59

Gris

Obestämt produktionsdjur Totalt 700 600 500 400 300 200 100 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

0,0

0,3

0,0

1,4

1,3

0,0

0,3

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

8,0

15,4

41,7

34,4

35,5

9,6

7,3

327,0

443,1

464,7

536,3

361,4

164,6

132,0

Livsmedelsproducerande djur – recept

Figur 10. Försåld mängd pleuromutiliner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

3.11 Övriga antibakteriella medel (QJ01B, QJ01X, QJ01M) Övriga antibakteriella medel som har blandats i foder, men distribuerats via apoteket finns redovisade i tabellerna ovan.

16


4 Antiparasitära medel Sammanställningen omfattar medel mot både endo- och ektoparasiter i den mån de är registrerade som läkemedel. Flera substanser som används mot ektoparasiter är klassade som bekämpningsmedel och ingår inte i den statistik som verket inhämtat. När det gäller antiparasitära medel används sulfonamider, triaziner, tetrahydropyrimidiner och avermektiner främst till livsmedelsproducerande djur. Benzimidazoler och milbemyciner används till både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur. Kinolinderivat, pyretriner och pyretroider används främst till sällskapsdjur liksom övriga medel mot parasiter. Generellt kan ses en viss minskning i några grupper och viss ökning i andra för försäljning av antiparasitära medel 2006–2011 (tabell 12). Under senare år har försäljningen av substansgrupperna kitinhämmare mot ektoparasiter för systemiskt bruk minskat. Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk har ökat succesivt. En minskning av försäljning av pyretriner och pyretroider och avermektiner kan ses medan försäljning av milbemyciner har ökat. Tabell 12. Försåld mängd substans antiparasitära medel under 2006–2011 Antiparasitära

2006

2007

2008

Sulfonamider

46

45

37

34

21

21

Triaziner

65

6

9

11

12

12

15 726

12 520

14 954

16 287

10 690

12 430

Sulfonamider, triaziner blandat i foder Kinolinderivat och liknande

2009

2010

2011

34

48

55

59

74

78

Benzimidazoler och relaterade substanser

1 941

1 633

1 370

1 168

1 160

1 097

Tetrahydropyrimidiner

1 848

1 853

1 379

1 087

882

826

Övriga medel mot trematoder, nematoder och cestoder

14

14

13

10

11

4

240

307

292

300

275

243

71

81

93

108

139

143

Avermektiner

98

101

96

94

91

88

Milbemyciner

10

10

11

15

14

19

20 093

16 618

18 309

19 173

13 369

14 961

Pyretriner och pyretroider Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk

Totalt

17


4.1 Medel mot protozoer 4.1.1 Sulfonamider (QP51AG) Aktiv substans som förekommer i gruppen är sulfaklozin. Tabell 13. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

Summa produktionsdjur

12,600

-

12,600

Summa sällskapsdjur

3,975

-

3,975

Summa okänt djurslag

0,075

1,575

1,650

Summa övriga djur

2,625

-

2,625

Fågel

2,775

-

2,775

Höns inkl slaktkyckling

11,175

-

11,175

Kanin (produktionsdjur)

1,350

-

1,350

Kanin (sällskapsdjur)

1,125

-

1,125

Obestämt produktionsdjur

0,075

-

0,075

Okänt djurslag

0,075

1,575

1,650

Råtta

0,075

-

0,075

Övrig fjäderfä

0,300

-

0,300

Övriga djur

0,075

-

0,075

Övrigt vilt Totalt

2,250

-

2,250

19,275

1,575

20,850

70 60 50 40 30 20 10 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

3,0

3,4

0,2

12,8

8,5

2,3

6,7

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

0,5

0,1

0,3

0,8

0,0

0,0

0,0

Livsmedelsproducerande djur – recept

57,0

43,4

44,8

23,3

24,3

17,2

12,6

Figur 11. Försåld mängd sulfonamider jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

18


4.1.2 Triaziner (QP51AJ) Aktiv substans som förekommer i gruppen är toltrazuril. Tabell 14. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

Summa produktionsdjur

11,500

0,615

12,115

Summa sällskapsdjur

0,179

-

0,179

Summa övriga djur

0,080

-

0,080

Alpacka

0,076

-

0,076

Fågel

0,005

-

0,005

Får

0,881

-

0,881

Get

0,019

-

0,019

Gris

7,080

-

7,080

Hund

0,025

-

0,025

Häst (ej livsmedel)

0,004

-

0,004

Höns inkl slaktkyckling

0,036

-

0,036

Kameldjur

0,060

-

0,060

Kanin (produktionsdjur)

0,004

-

0,004

Kanin (sällskapsdjur)

0,009

-

0,009

Mussla (odlad)

0,025

-

0,025

Nötkreatur

3,418

-

3,418

Obestämt prodktionsdjur

0,038

-

0,038

Obestämt produktionsdjur

-

0,615

0,615

Pälsdjur

0,001

-

0,001

Zoodjur (ej livsmedel)

0,028

-

0,028

Älg

0,038

-

0,038

Övriga djur

0,001

-

0,001

Övrigt hägnat vilt Totalt

0,013

-

0,013

11,759

0,615

12,374

15 10 5 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

0,015

0,030

0,068

0,180

0,161

0,179

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

0,126

0,116

0,305

0,270

0,574

0,615

Livsmedelsproducerande djur – recept

5,469

6,433

8,543

10,720

11,360

11,500

Figur 12. Försåld mängd triaziner jämförelse 2006–2011 (kg aktiv substans)

19


4.1.3 Medel mot protozoer som blandats i foder Under 2011 har totalt 12430 kg medel mot protozoer (QP51A) som inte har sålts via Apoteket AB blandats i foder. Dessa läkemedel har foderleverantörer som har partihandelstillstånd från Läkemedelsverket erhållit direkt från läkemedelsföretag. Ytterligare medel kan ha blandats i foder, men har då distribuerats via Apoteket AB. De finns redovisade i tabellerna ovan. 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Livsmedelsproducerande djur

2006

2007

2008

2009

2010

2011

15 726

12 520

14 954

16 287

10 690

12 430

Figur 13. Försåld mängd sulfonamider och triaziner för foderinblandning jämförelse 2006–2011 (kg aktiv substans)

20


4.2 Medel mot trematoder, nematoder och cestoder 4.2.1 Kinolinderivat och liknande (QP52AA, QP54AA51, QP54AB51, QP54AB52) Aktiv substans som förekommer i gruppen är prazikvantel. Tabell 15. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur Summa okänt djurslag Summa övriga djur

Egenvård

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

0

16,550

3,038

19,589

50,334

1,040

0,458

51,832

5,737

0,002

0,465

6,204

0

0,031

-

0,031

Anka/Gås

0

0,001

-

0,001

Får

0

0,001

-

0,001

Hamster

0

0,005

-

0,005

Hund

0

0,882

-

0,882

Häst (ej livsmedel)

0

0,000

-

0,000

Häst (produktionsdjur)

0

16,519

2,389

18,907

Höns inkl slaktkyckling

0

0,001

-

0,001

Kanin (sällskapsdjur)

0

0,000

-

0,000

Katt

0

0,146

-

0,146

Marsvin

0

0,005

-

0,005

Nötkreatur

0

0,026

-

0,026

Obestämt produktionsdjur

0

0,002

0,650

0,652

50,33408

0,002

0,458

50,794

5,7373

0,002

0,465

6,204

0

0,003

-

0,003

Obestämt sällskapsdjur Okänt djurslag Pälsdjur Åsna

0

0,002

-

0,002

Övriga djur

0

0,010

-

0,010

Övriga sällskapsdjur Totalt

0

0,016

-

0,016

56,071

17,623

3,961

77,656

120 100 80 60 40 20 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – egenvård

96,02

15,99

18,03

21,57

31,19

71,00

56,07

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

5,56

1,75

1,71

1,56

1,46

1,17

0,92

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

6,41

2,71

3,75

4,56

4,45

1,95

1,73

Livsmedelsproducerande djur – egenvård

0,00

0,77

1,86

0,00

0,00

0,00

0,00

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

1,09

1,43

2,55

2,74

2,13

0,17

3,04

Livsmedelsproducerande djur – recept

9,33

11,44

18,89

23,20

19,71

0,27

16,55

Figur 14. Försåld mängd kinolinderivat och liknande jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

21


4.2.2 Benzimidazoler och relaterade substanser (P02CA, QP52AA, QP52AC) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är albendazol, febantel, fenbendazol, flubendazol, mebendazol, oxfendazol. Tabell 16. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur Summa okänt djurslag

Egenvård

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

0

501,724295

16,237

517,961

99,94

19,23

2,07

121,250

426,12

0,20

20,99

447,320

Summa övriga djur

-

10,28

-

10,284

Anka/Gås

-

0,62

-

0,619

Fågel

-

4,17

-

4,169

Får

-

54,56

0,63

55,196

Get

-

1,39

-

1,390

Gris

-

216,88

-

216,877

Hjort

-

1,24

-

1,242

Hund

1,56

8,70

0,03

10,286

-

0,40

-

0,399

Häst (ej livsmedel) Häst (produktionsdjur)

-

46,88

-

46,881

Höns inkl slaktkyckling

-

28,95

-

28,954

Kameldjur

-

0,23

-

0,230

Kanin (sällskapsdjur)

-

0,38

-

0,377

Katt

-

5,26

-

5,261

Nötkreatur

-

150,65

8,28

158,935

Obestämt produktionsdjur

-

0,16

7,33

7,486

98,39

0,03

2,04

100,459

Obestämt sällskapsdjur Okänt djurslag

426,12

0,20

20,99

447,320

Pälsdjur

-

0,12

-

0,121

Ren

-

0,11

-

0,115

Strutsdjur

-

0,21

-

0,211

Zoodjur (ej livsmedel)

-

1,23

-

1,230

Älg

-

3,84

-

3,839

Övriga fjäderfä

-

4,12

-

4,121

Övriga djur

-

0,72

-

0,718

Övrigt vilt

-

0,15

-

0,151

526,07

531,44

39,30

1 096,815

Totalt 2 000 1 500 1 000 500 0 Okänd djurkategori – egenvård

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

147,00

0,00

0,00

113,94

230,90

497,02

426,12

3,00

0,00

0,00

5,22

0,00

16,57

20,99

Sällskapsdjur och övriga djur – egenvård

763,00

913,10

829,52

614,61

341,05

53,92

99,94

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

4,00

33,13

13,01

5,22

1,25

1,87

2,07

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

14,00

7,07

11,58

14,74

59,52

20,82

29,52

Livsmedelsproducerande djur – egenvård

231,00

944,07

322,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

46,00

34,88

88,13

51,65

45,59

10,60

16,24

Livsmedelsproducerande djur – recept

296,00

9,30

367,69

564,99

471,03

559,00

501,72

Okänd djurkategori – rekvisition

Figur 15. Försåld mängd benzimidazoler och relaterade substanser jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans) 22


4.2.3 Tetrahydropyrimidiner (QP52AA51, QP52AC55, QP52AF) Aktiv substans som förekommer i gruppen är pyrantel. Tabell 17. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Egenvård

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

Summa produktionsdjur

-

662,766

40,345

703,110

Summa sällskapsdjur

56,709

4,197

0,744

61,651

Summa okänt djurslag

34,219

0,520

25,611

60,350

Summa övriga djur

-

0,600

-

0,600

Anka/Gås

-

0,023

-

0,023

Får

-

0,046

-

0,046

Hamster

-

0,086

-

0,086

Hjort

-

0,046

-

0,046

Hund

0,762

3,830

0,015

4,607

Häst (produktionsdjur)

-

662,354

40,345

702,699

Katt

-

0,261

-

0,261

Nötkreatur

-

0,274

-

0,274

Obestämt sällskapsdjur

55,948

0,009

0,729

56,685

Okänt djurslag

34,219

0,520

25,611

60,350

Strutsdjur

-

0,011

-

0,011

Zoodjur (ej livsmedel)

-

0,097

-

0,097

Åsna

-

0,091

-

0,091

Övriga djur

-

0,297

-

0,297

Övriga sällskapsdjur

-

0,114

-

0,114

90,929

668,082

66,700

825,711

Totalt 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – egenvård

142,0

53,8

54,8

150,8

73,5

40,9

90,9

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

1,0

1,4

1,5

2,4

0,8

29,4

26,4

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

4,0

0,9

2,9

9,0

3,9

2,9

5,3

Livsmedelsproducerande djur – egenvård

1 399,0

1 363,7

1 347,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

86,0

97,7

112,2

76,5

28,6

36,1

40,3

Livsmedelsproducerande djur – recept

467,0

329,6

335,0

1 140,3

899,3

772,1

662,8

Figur 16. Försåld mängd tetrahydropyrimidiner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

23


4.2.4 Övriga medel mot trematoder, nematoder och cestoder (QP52AA51, QP52AX) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är emodepsid och nitroskanat. Tabell 18. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Egenvård

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

-

0,001

-

0,001

Summa sällskapsdjur

3,164

0,998

0,117

4,279

Hund

3,164

0,047

0,008

3,219

-

0,002

-

0,002

Summa produktionsdjur

Häst (ej livsmedel) Kanin (sällskapsdjur)

-

0,001

-

0,001

Obestämt sällskapsdjur

-

0,002

0,109

0,111

3,164

0,999

0,117

4,280

Totalt 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – egenvård

14,2

13,7

11,9

8,6

5,8

3,2

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

0,2

0,1

0,2

0,2

0,5

0,1

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

0,1

0,1

1,0

0,9

0,6

1,0

Figur 17. Försåld mängd övriga medel mot trematoder, nematoder och cestoder jämförelse 2006–2011 (kg aktiv substans)

24


4.3 Medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk 4.3.1 Pyretriner och pyretroider (QP53AC) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är deltametrin, flumetrin och permetrin. Tabell 19. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Egenvård

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

-

11,001

0,950

11,951

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

223,951

3,150

3,819

230,920

Summa okänt djurslag

-

0,016

0,455

0,471

Summa övriga djur

-

0,040

-

0,040

Får

-

2,370

-

2,370

Get

-

0,090

-

0,090

Hund

223,951

0,776

3,819

228,546

Häst (ej livsmedel)

-

2,278

-

2,278

Insekter

-

0,060

-

0,060

Katt

-

0,013

-

0,013

Nötkreatur

-

8,481

-

8,481

Obestämt produktionsdjur

-

0,060

0,950

1,010

Okänt djurslag

-

0,016

0,455

0,471

Övriga djur

-

0,030

-

0,030

223,951

14,207

5,224

243,382

Totalt 350 300 250 200 150 100 50 0 Sällskapsdjur och övriga djur – egenvård

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

139,0

173,0

282,7

273,4

283,0

256,6

224,0

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

2,5

4,3

4,0

3,5

4,0

4,3

4,3

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

77,0

48,4

5,6

2,5

2,0

4,4

3,2

Livsmedelsproducerande djur – egenvård

9,0

8,6

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

0,5

2,1

2,3

1,0

1,2

0,5

1,0

Livsmedelsproducerande djur – recept

5,0

4,0

5,2

12,0

9,6

9,1

11,0

Figur 18. Försåld mängd pyretriner och pyretroider jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

25


4.3.2 Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk (QP53AX, QP53AD51) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är fipronil, imidakloprid, metaflumison och pyriprol. Tabell 20. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag Summa produktionsdjur

Egenvård

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

-

0,008

-

0,008

140,344

1,265

1,140

142,748

Summa övriga djur

-

0,012

-

0,012

Fågel

-

0,001

-

0,001

Får

-

0,001

-

0,001

Hamster

-

0,001

-

0,001

Hjort

-

0,001

-

0,001

Hund

-

1,025

0,006

1,031

Häst (ej livsmedel)

-

0,169

-

0,169

Höns inkl slaktkyckling

-

0,001

-

0,001

Katt

-

0,055

-

0,055

Nötkreatur

-

0,005

-

0,005

Summa sällskapsdjur

Obestämt sällskapsdjur

140,344

0,014

1,134

141,491

Zoodjur (ej livsmedel)

-

0,001

-

0,001

Åsna

-

0,010

-

0,010

-

0,002

-

0,002

140,344

1,285

1,140

142,769

Övriga djur Totalt 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – egenvård

71,00

68,83

78,19

89,39

95,74

128,36

140,34

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

1,14

0,86

0,89

0,73

1,34

1,61

1,14

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

8,41

0,75

1,89

2,75

10,61

9,32

1,29

Figur 19. Försåld mängd övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

26


4.4 Medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk 4.4.1 Kitinhämmare (QP53BC) Aktiv substans som förekommer i gruppen är lufenuron. Tabell 21. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag Summa sällskapsdjur

Egenvård

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

0,773

0,198

0,054

1,025

Summa övriga djur

-

0,044

-

0,044

Hund

-

0,120

-

0,120

Katt

-

0,070

-

0,070

Marsvin

-

0,005

-

0,005

0,773

0,003

0,054

0,830

-

0,044

-

0,044

0,773

0,242

0,054

1,069

Obestämt sällskapsdjur Zoodjur (ej livsmedel) Totalt 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – egenvård

2,55

2,20

1,66

1,57

1,08

0,77

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

0,08

0,03

0,02

0,01

0,02

0,06

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

0,47

0,47

0,46

0,41

0,37

0,24

Figur 20. Försåld mängd kitinhämmare jämförelse 2006–2011 (kg aktiv substans)

4.4.2 Parasit- och avmaskningsmedel som blandats i foder (QP52A) Under 2010 har läkemedelsföretag sålt 10,8 kg parasit- och avmaskningsmedel direkt till foderleverantörer som har partihandelstillstånd från Läkemedelsverket. Ytterligare medel kan ha blandats i foder, men har då distribuerats via Apoteket AB. De finns redovisade i tabellerna ovan.

27


4.5 Medel mot endo- och ektoparasiter för systemiskt bruk 4.5.1 Avermektiner (QP54AA) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är doramektin, eprinomektin, ivermektin och selamektin. Tabell 22. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

Summa produktionsdjur

68,216

7,530

71,544

Summa sällskapsdjur

15,767

4,328

16,668

Summa övriga djur

0,217

0,000

0,217

Får

3,607

0,000

3,607

Get

0,111

0,000

0,111

Gris

8,575

0,000

8,575

Hamster

0,037

0,000

0,037

Hjort

0,089

0,000

0,089

Hund

13,221

0,000

13,221

0,229

0,000

0,229

17,224

0,463

17,493

Kameldjur

0,020

0,000

0,020

Kanin (produktionsdjur)

0,011

0,000

0,011

Kanin (sällskapsdjur)

0,066

0,000

0,066

Katt

2,057

0,000

2,057

Marsvin

0,052

0,000

0,052

Häst (ej livsmedel) Häst (produktionsdjur)

Mussla (odlad)

0,018

0,000

0,018

34,844

0,095

34,939

Obestämt produktionsdjur

0,195

6,972

3,160

Obestämt sällskapsdjur

0,016

4,328

0,917

Ren

3,490

0,000

3,490

Reptiler

0,017

0,000

0,017

Råtta

0,018

0,000

0,018

Strutsdjur

0,034

0,000

0,034

Zoodjur (ej livsmedel)

0,027

0,000

0,027

Åsna

0,030

0,000

0,030

Älg

0,037

0,000

0,037

Övriga djur

0,090

0,000

0,090

84,199

11,858

88,429

Nötkreatur

Totalt 120 100 80 60 40 20 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – egenvård

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

2,00

2,00

1,71

1,51

1,58

1,15

0,90

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

8,00

14,92

16,65

17,24

17,17

15,21

15,98

Livsmedelsproducerande djur – egenvård

16,00

16,53

13,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

4,00

3,74

3,88

3,12

3,08

4,86

3,33

Livsmedelsproducerande djur – recept

47,00

61,18

65,23

74,48

72,36

70,26

68,22

Figur 21. Försåld mängd avermektiner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans) 28


4.5.2 Milbemyciner (QP54AB) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är milbemycin och moxidektin. Tabell 23. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

Egenvård

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

-

3,770

0,326

4,096

10,291

4,060

0,433

14,783

Summa övriga djur

-

0,004

-

0,004

Anka/Gås

-

0,001

-

0,001

Degu

-

0,001

-

0,001

Get

-

0,001

-

0,001

Gris

-

0,001

-

0,001

Hamster

-

0,001

-

0,001

Hjort

-

0,002

-

0,002

Hund

-

3,910

0,244

4,154

Häst (ej livsmedel)

-

0,008

-

0,008

Häst (produktionsdjur)

-

3,760

0,326

4,086

Höns inkl slaktkyckling

-

0,001

-

0,001

Kanin (sällskapsdjur)

-

0,002

-

0,002

Katt

-

0,133

-

0,133

Marsvin

-

0,002

-

0,002

Nötkreatur

-

0,002

-

0,002

10,291

0,003

0,189

10,482

-

0,002

-

0,002

Obestämt sällskapsdjur Pälsdjur Reptiler

-

0,001

-

0,001

Strutsdjur

-

0,001

-

0,001

Övriga djur

-

0,001

-

0,001

Övriga sällskapsdjur Totalt

-

0,001

-

0,001

10,291

7,834

0,759

18,883

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – egenvård

0,00

0,00

0,00

0,72

4,04

7,68

10,29

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

1,10

0,56

0,56

0,52

0,20

0,87

0,43

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

7,70

3,88

4,18

4,30

4,25

5,17

4,06

Livsmedelsproducerande djur – egenvård

1,40

1,56

1,35

0,00

0,00

0,00

0,00

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

0,30

0,37

0,42

0,35

0,37

0,00

0,33

Livsmedelsproducerande djur – recept

3,40

3,43

3,30

4,93

6,31

0,00

3,77

Figur 22. Försåld mängd milbemyciner jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

29


5 Hormoner Användning av hormoner särskilt för livsmedelsproducerande djur är reglerad i direktiv 96/22 som har införlivats i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning. De hormon som ökade i försäljningen under 2011 jämfört med 2010 var gonadotropinfrisättande hormon för användning till livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur samt glukokortikoider för användning till sällskapsdjur. Vid behandling av sällskapsdjur används även andra hormoner, gestagener (bl.a. p-piller till katt), östrogener, androgener, antiandrogener, prolaktinhämmare, binjurebarksstimulierande hormon (ACTH), antidiuretiskt hormon (ADH), mineralokortikoider, tyroideahormoner (sköldkörtel­hormoner). Försäljning av dessa hormoner under 2011har minskat eller oförändrat. Under 2011 har försäljningen minskat i grupperna antiandrogener, östrogener, gestagener, gonadotropiner och tyreoideahormoner samt oxytocin och analoger jämför med 2010. Inga större förändring ses i försäljning av mineralkortikoider jämfört med tidigare år, medan försäljning av anabola steroider har upphört. Tabell 24. Total mängd försålda hormoner till djur under 2006–2011 Androgener Antiandrogener

2006

2007

2008

2009

2010

2011

61

51

57

63

53

80

116

74

107

101

89

82

Östrogener

89

92

98

105

273

111

Gestagener

22 837

20 507

18 957

17 008

15 271

13 919

79 806 000

16 365 000

17 820 000

16 530 000

12 228 000

9 823 600

455

432

506

460

472

248

5 268

13 175

12 524

33 259

39 871

45 282

Oxytocin och analoger (IE)

8 525 400

8 571 600

8 652 600

885 200

9 076 000

8 282 000

Glukokortikosteroider

39 250

44 282

44 923

35 893

45 561

47 364

72

73

75

78

77

78

Gonadotropiner (IE) Prostaglandiner Gonadotropinfri­ sätande (mg)

Mineralokortikoider Tyroideahormoner Insulin (IE) Anabola steroider Antityreoida, gluko­ genolytiska och anti­ paratyroida

1 305

1 347

1 301

1 182

1 131

1 060

5 884 700

6 205 000

6 218 500

6 721 200

2 507 500

5 712 600

89

88

83

90

0,3

0

1 880

3 650

2 813

3 162

7 494

3 602

Försäljningen av gestagener har minskat för varje år och försäljningen 2011 är 8,9 % lägre än försäljningen under 2010. Gestagenerna används framförallt för att förhindra löpning hos katt. Detta tyder på att fler honkatter kastreras istället för att under lång tid behandlas med p-piller.

30


5.1 Könshormoner 5.1.1 Androgener (G03BA) Aktiv substans som förekommer i gruppen är testosteron. Tabell 25. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

Summa sällskapsdjur

63,6

16,25

79,85

Hund

57,6

57,6

6

6

Katt Obestämt sällskapsdjur Totalt

63,6

16,25

16,25

16,25

79,85

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur – rekvisition

23,00

27,65

26,40

30,25

27,40

17,10

16,25

Sällskapsdjur – recept

41,00

32,70

25,35

26,40

36,00

36,00

63,60

Figur 23. Försåld mängd androgener jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

5.1.2 Antiandrogener (G03HA, G04CB, QG04CX) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är cyproteron, finasterid och osateron. Tabell 26. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur Gris Hund Katt Totalt

Totalsumma

0,98

0,98

80,88

80,88

0,98

0,98

65,88

65,88

15

15

81,86

81,86

140 120 100 80 60 40 20 0 Sällskapsdjur – rekvisition Sällskapsdjur – recept

2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8,50

11,56

4,41

4,59

3,99

0,00

0,00

118,60

104,13

69,52

102,04

96,99

88,77

81,86

Figur 24. Försåld mängd antiandrogener jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

31


5.1.3 Östrogener (QG03CA, G03AA, G03AB, G03CA, G03FA, G03FB) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är estradiol och estriol. Tabell 27. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

109,50472

0,77519

110,28

0,456

0,180

0,636

Summa sällskapsdjur Summa okänt djurslag Hund

109,11424

109,11

Katt

0,36

0,36

Marsvin

0,03

0,03

Obestämt sällskapsdjur Okänt djurslag Totalt

0,00048

0,77519

0,7757

0,4320

0,180

0,630

110,01472

0,95519

110,97

120 100 80 60 40 20 0

2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sällskapsdjur – rekvisition

1,40

1,55

2,14

4,78

3,35

4,00

0,96

Sällskapsdjur – recept

90,00

86,85

89,54

93,11

101,13

101,19

110,02

Figur 25. Försåld mängd östrogener jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

32


5.1.4 Gestagener (QG03DA, G03AA, G03AB, G03AC, G03DA, G03FA, G03FB) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är desogestrel, drospirenon levonorgestrel, medroxiprogesteron, noretisteron. Tabell 28. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Summa produktionsdjur

Rekvisition

Slutenvård

Totalsumma

12 895,12

682,07

261,10

13 838,28

13,20

43,50

1,90

58,60

16,15

Summa sällskapsdjur Summa okänt djurslag

16,15

Summa övriga djur

5,95

5,95

Anka/Gås

0,80

0,80

Fisk (odlad)

0,60

0,60

Gris

2,30

2,30

183,27

183,27

52,45

52,45

Iller

0,40

0,40

Kalkon

2,65

2,65

Kanin (sällskapsdjur)

8,10

8,10

Hund Häst (ej livsmedel)

Katt

12 639,60

12 639,60

Marsvin

1,20

1,20

Mus

0,50

0,50

Nötkreatur

9,05

Obestämt sällskapsdjur

9,30

682,07

261,10

952,47

Okänt djurslag

12,30

43,50

1,90

57,70

Okänt djurslag

0,90

0,90

Pälsdjur

1,45

1,45

Ren

0,45

0,45

Zoodjur (ej livsmedel)

3,60

3,60

Övriga djur

9,05

0,80

Totalt

0,80

12 930,42

725,57

263,00

13 918,98

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

2 600

1 926

1 776

1 743

1 387

1 152

989

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

22 800

20 911

18 731

17 213

15 609

14 118

12 930

Figur 26. Försåld mängd gestagener jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

33


5.1.5 Gonadotropiner (G03GA) Aktiv substans som förekommer i gruppen är koriongonadotropin. Tabell 29. Försåld mängd 2011 (IE aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

Rekvisition

Totalsumma

30 000

30 000

5 158 000

5 158 000

Summa okänt djurslag

8 600

Gris

5 000

5 000

45 000

45 000

Hund Häst (ej livsmedel)

4 627 000

4 635 600

5 098 000

5 098 000

Marsvin

15 000

15 000

Nötkreatur

25 000

Okänt djurslag Totalt

25 000

8 600

4 627 000

4 635 600

5 196 600

4 627 000

9 823 600

80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Okänd djurkategori – rekvisition Okänd djurkategori – recept Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition Sällskapsdjur och övriga djur – recept Livsmedelsproducerande djur – rekvisition Livsmedelsproducerande djur – recept

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

51 345 000

10 110 000

11 430 000

11 505 000

8 205 000

4 627 000 8 600

0

0

0

0

0

0

7 947 000

0

0

0

0

0

0

105 000

381 000

60 000

30 000

30 000

15 000

5 158 000

0

36 000

0

0

0

0

0

3 837 000

28 044 000

6 195 000

6 360 000

4 995 000

0

30 000

Figur 27. Försåld mängd gonadotropiner jämförelse 2005–2011 (IE aktiv substans)

34


5.2 Obstretiska medel 5.2.1 Prostaglandiner (QG02AD, M01AB55) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är dinoprost, kloprostenol, luprostinol och misoprostol. Tabell 30. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

53,576

-

53,576

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

0,760

-

0,760

Summa okänt djurslag

0,005

415,219

415,224

Summa övriga djur

0,550

-

0,550

Får

0,250

-

0,250

Gris

0,275

-

0,275

Hund

0,760

-

0,760

Häst (produktionsdjur)

10,975

-

10,975

Nötkreatur

42,076

-

42,076

Okänt djurslag

0,005

415,219

415,224

Övriga djur

0,550

-

0,550

54,891

415,219

470,110

Totalt 600 500 400 300 200 100 0 Sällskapsdjur och okända djur – rekvisition

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

419,30

415,22 1,32

0,30

0,72

0,20

0,01

24,43

0,30

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

409,20

397,42

392,04

444,46

398,16

0,00

0,00

Livsmedelsproducerande djur – recept

36,10

57,19

39,83

61,23

37,25

52,77

53,58

Sällskapsdjur och okända djur – recept

Figur 28. Försåld mängd prostaglandiner jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

35


5.3 Övriga gynekologiska medel 5.3.1 Prolaktinhämmare (QG02CB) Aktiv substans som förekommer i gruppen är kabergolin. Tabell 31. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Slutenvård

Totalsumma

Summa produktionsdjur

0,008

0,008

Summa sällskapsdjur

5,978

5,978

Summa okänt djurslag

0,005

Summa övriga djur

0,001

0,001

Anka/Gås

0,001

0,001

Fågel

0,001

0,001

Get

0,001

0,001

Gris

0,001

0,001

Hamster

0,001

0,001

Hjort

0,003

0,003

Hund

5,910

5,910

Häst (ej livsmedel)

0,002

0,002

Kanin (sällskapsdjur)

0,002

0,002

Katt

0,063

0,063

Nötkreatur

0,003

0,003

Okänt djurslag

0,005

Övriga sällskapsdjur

0,001

Totalt

5,992 7 6 5 4 3 2 1 0

0,046

0,022

0,046

0,073

0,022

0,073 0,001

0,046

0,022

6,060

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur – rekvisition

0,10

0,08

0,10

0,09

0,10

0,08

0,07

Sällskapsdjur – recept

5,20

5,28

5,37

5,49

5,72

5,88

5,99

Figur 29. Försåld mängd prolaktinhämmare jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

36


5.4 Hyopofys- och hypotalamushormoner 5.4.1 Binjurebarksstimulerande hormon (ACTH) (H01AA) Aktiv substans som förekommer i gruppen är tetrakosaktid. Tabell 32. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Rekvisition

Totalsumma

1,26

1,26

Sällskapsdjur 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur – rekvisition

2,8300

2,6850

2,8375

3,0800

2,1775

2,6600

1,2600

Sällskapsdjur – recept

0,0200

0,0400

0,0525

0,1150

0,0200

0,0000

0,0000

Figur 30. Försåld mängd binjurebarksstimulerande hormon (ACTH) jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

5.4.2 Antidiuretiskt hormon (ADH) (H01BA) Aktiv substans som förekommer i gruppen är desmopressin. Tabell 33. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

2,326

0,007

2,333

0,002

0,003

Summa sällskapsdjur Summa övriga djur Hund

2,295

Katt

0,031

2,295 0,031

Obestämt sällskapsdjur Övriga djur Totalt

2,326

0,008

0,008

0,002

0,002

0,009

2,336

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur – rekvisition

0,030

0,014

0,021

0,029

0,010

0,010

0,009

Sällskapsdjur – recept

0,960

0,160

0,838

0,932

1,039

1,376

2,326

Figur 31. Försåld mängd antidiuretiskt hormon (ADH) jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

37


5.4.3 Gonadotropinfrisättande hormon (QH01CA) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är buserelin och delorelin. Tabell 34. Försåld mängd 2011 (mg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

Totalsumma

14,23

95,760

109,99

522,12

44 650,000

45 172,12

502,9

-

502,9

0,42

-

0,42

9,4

-

9,4

Hund Häst (ej livsmedel) Katt Nötkreatur

4,83

-

4,83

9,4

95,760

105,16

9,4

44 650,000

44 659,4

536,35

44 745,760

45 282,11

Obestämt produktionsdjur Obestämt sällskapsdjur Totalt

Rekvisition

50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition Sällskapsdjur och övriga djur – recept Livsmedelsproducerande djur – rekvisition Livsmedelsproducerande djur – recept

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,0

5 104,0

12 990,0

12 276,0

32 797,0

39 513,0

44 650,0

0,8

56,4

70,6

127,1

357,4

268,1

522,1

114,4

102,1

109,8

116,1

93,5

87,2

95,8

4,8

5,9

4,2

4,6

11,9

2,7

14,2

Figur 32. Försåld mängd gonadotropinfrisättande hormon jämförelse 2005–2011 (mg aktiv substans)

38


5.4.4 Oxytocin och analoger (QH01BB) Aktiv substans som förekommer i gruppen är oxytocin. Tabell 35. Försåld mängd 2011 (IE aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

6 466 000

0

6 466 000

20 000

0

20 000

Summa okänt djurslag

1 000

1 789 000

1 790 000

Summa övriga djur

6 000

0

6 000

Får

8 000

0

8 000

Get

16 000

0

16 000

Gris

3 754 000

0

3 754 000

Hund

10 000

0

10 000

Häst (produktionsdjur)

48 000

0

48 000

Kameldjur

1 000

0

1 000

Katt

2 000

0

2 000

Mussla (odlad)

5 000

0

5 000

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

Nötkreatur

2 634 000

0

2 634 000

Obestämt produktionsdjur

1 000

0

1 000

Obestämt sällskapsdjur

7 000

0

7 000

Okänt djurslag

1 000

1 789 000

1 790 000

Zoodjur (ej livsmedel)

5000

0

5000

Övriga djur Totalt

1000

0

1000

6 493 000

1 789 000

8 282 000

10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Okänd djurkategori – rekvisition

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1 744 700

1 602 600

1 095 000

1 514 400

1 515 000

1 569 000

1 789 000

0

2 200

0

100 000

4 000

2 000

6 000

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

27 400

31 200

23 200

37 000

126 000

36 000

26 000

Livsmedelsproducerande djur – recept

6 562 400

6 619 400

7 453 400

7 001 200

7 207 000

7 469 000

6 466 000

Okänd djurkategori – recept

Figur 33. Försåld mängd oxytocin och analoger jämförelse 2005–2011 (IE aktiv substans)

39


5.5 Kortikosteroider 5.5.1 Glukokortikoider (QH02AB, QH02CA, H02AB) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är betametason, dexametason, hydrokortison, metylprednisolon, prednisolon, triamcinolon och trilostan. Tabell 36. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

82,37

-

82,37

45 674,65

49,28

45 723,93

2,38

1 530,39

1 532,77

25,32

-

25,32

Degu

1,90

-

1,90

Fisk (odlad)

2,53

-

2,53

Får

3,52

-

3,52

Gris

23,85

-

23,85

7,46

-

7,46

Hjort

20,37

-

20,37

Hund

39 896,16

-

39 896,16

1 935,68

-

1 935,68

15,03

-

15,03

1,89

-

1,89

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur Summa okänt djurslag Summa övriga djur

Hamster

Häst (ej livsmedel) Iller Kalkon Kanin (sällskapsdjur) Katt

11,02

-

11,02

3 764,45

-

3 764,45

Marsvin

3,47

-

3,47

Nötkreatur

21,85

-

21,85

Obestämt sällskapsdjur

34,37

49,28

83,65

Okänt djurslag

2,39

1 530,39

1 532,78

Pälsdjur

4,83

-

4,83

Ren

3,19

-

3,19

Råtta

1,20

-

1,20

Strutsdjur

2,64

-

2,64

Vildsvin

3,60

-

3,60

Zoodjur (ej livsmedel)

2,00

-

2,00

Övriga djur Totalt

20,93

-

20,93

45 784,72

1 579,67

47 364,39

50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Okänd djurkategori – rekvisition

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

700,0

457,6

0,0

1 608,0

1 978,3

2 442,4

1 530,4

0,0

0,8

0,0

152,2

2,7

3,0

2,4

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

2 600,0

2 643,3

2 888,7

1 351,8

1 234,5

108,5

49,3

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

32 400,0

33 937,0

37 865,6

39 584,2

32 523,2

42 925,5

45 700,0

0,0

325,4

674,9

270,9

91,9

0,0

0,0

300,0

1 886,4

2 851,9

1 955,5

57,4

81,9

83,4

Okänd djurkategori – recept

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition Livsmedelsproducerande djur – recept

Figur 34. Försåld mängd glukokortikoider jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

40


5.5.2 Mineralokortikoider (H02AA) Aktiv substans som förekommer i gruppen är fludrokortison. Tabell 37. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

78,05

0,1

78,15

Summa sällskapsdjur Hamster

0,03

0,03

Hjort

0,03

0,03

Hund

77,81

77,81

0,31

0,31

Katt Totalt

78,08

0,1

78,18

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

0,80

0,74

1,21

0,89

0,52

0,47

0,10

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

65,20

70,87

71,65

74,48

77,20

76,07

78,08

Figur 35. Försåld mängd mineralokortikoider jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

41


5.6 Tyreoideahormoner (QH03AA. H03AA) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är levotyroxin, levotyroxinnatrium och liotyronin. Tabell 38. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Summa produktionsdjur

Rekvisition

Totalsumma

1,048

-

1,048

1 046,988

1,910

1 048,898

Summa okänt djurslag

0,050

9,688

9,738

Summa övriga djur

0,385

-

0,385

Degu

0,100

-

0,100

Gris

0,175

-

0,175

Hamster

0,113

-

0,113

Hjort

0,465

-

0,465

Hund

1 042,661

-

1 042,661

Häst (ej livsmedel)

1,228

-

1,228

Katt

1,748

-

1,748

Marsvin

0,098

-

0,098

Nötkreatur

0,243

-

0,243

Obestämt produktionsdjur

0,075

-

0,075

Obestämt sällskapsdjur

1,010

1,910

2,920

Okänt djurslag

0,050

9,688

9,738

Pälsdjur

0,188

-

0,188

Strutsdjur

0,090

-

0,090

Älg

0,075

-

0,075

Summa sällskapsdjur

Övriga djur Totalt

0,120

-

0,120

1 048,471

11,598

1 060,069

1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6,5

7,7

8,2

15,5

17,0

1,3

11,6

1 245,3

1 296,7

1 339,0

1 283,3

1 165,2

1 116,1

1 047,4

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livsmedelsproducerande djur – recept

0,0

0,0

0,0

2,2

0,2

0,5

1,0

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition Sällskapsdjur och övriga djur – recept

Figur 36. Försåld mängd tyreoideahormoner jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

42


5.7 Pankreashormoner 5.7.1 Insulin (QA10A, A10A) Aktiv substans som förekommer i gruppen är insulin. Tabell 39. Försåld mängd 2011 (IE aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

Rekvisition

Totalsumma

5 300

0

5 300

5 490 200

191 600

5 681 800

25 500

0

25 500

Summa övriga djur Anka/Gås

300

0

300

2 000

0

2 000

Hjort

4 000

0

4 000

Hund

3 683 200

0

3 683 200

60 500

0

60 500

Kanin (produktionsdjur)

1 000

0

1 000

Kanin (sällskapsdjur)

4 000

0

4 000

Degu

Häst (ej livsmedel)

Katt

1 732 200

0

1 732 200

Obestämt sällskapsdjur

8 300

191 600

199 900

Pälsdjur

1 000

0

1 000

22 500

0

22 500

2 000

0

2 000

5 521 000

191 600

5 712 600

Zoodjur (ej livsmedel) Övriga djur Totalt 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition Sällskapsdjur och övriga djur – recept

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

301 250

271 500

263 500

269 500

292 700

384 500

191 600

5 597 450

5 613 200

5 941 500

5 949 000

6 428 500

6 542 000

5 521 000

Figur 37. Försåld mängd insulin jämförelse 2005–2011 (IE aktiv substans)

43


5.8 Anabola steroider (A14AB) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är nandrolon. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur – rekvisition

90,50

88,65

86,95

82,00

89,15

0,30

0,00

Sällskapsdjur – recept

0,30

0,10

0,90

0,60

0,80

0,00

0,00

Figur 38. Försåld mängd anabola steroider jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

44


5.9 Övriga hormonella substanser 5.9.1 Antityreoida, glukogenolytiska, antiparatyreoida substanser (H03BB, H04AA, H05BA, QH03BB02) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är kalcitonin, karbimazol och tiamazol. Tabell 40. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

Rekvisition

Totalsumma

1,50

-

1,50

3 587,75

12,75

3 600,50

0,02

0,02

Summa okänt djurslag Summa övriga djur

0,50

-

0,50

Anka/Gås

0,75

-

0,75

Hamster

0,25

-

0,25

43,25

-

43,25

0,50

-

0,50

2,25

-

2,25

3 530,75

-

3 530,75

Hund Iller Kanin (sällskapsdjur) Katt Marsvin

4,00

-

4,00

Obestämt sällskapsdjur

6,75

12,75

19,50

0,02

0,02

Okänt djurslag Ren

0,75

-

0,75

Övriga sällskapsdjur

0,50

-

0,50

3 589,75

12,77

3 602,52

Totalt 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Sällskapsdjur – rekvisition Sällskapsdjur – recept

2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4,5

99,6

9,3

11,6

19,6

20,1

12,8

1 645,5

1 779,5

3 640,8

2 801,0

3 143,0

4 552,8

3 589,8

Figur 39. Försåld mängd antityreoida, glukogenolytiska, antiparatyreoida substanser jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

45


6 Antiinflammatoriska medel Antiinflammatoriska medel i gruppen butylpryrazolidinderivat och propionsyraderivat döminerar försäljningen. Försäljning av coxiberna har ökat successivt under de år försäljning har rapporterats. Det är fircoxib som är godkänt för användning på djur som står för den stora ökningen av coxiber. Tabell 41. Total mängd försålda antiinflammatoriska medel till djur under 2006–2011. Butylpryrazolidinderivat

2006

2007

2008

2009

2010

2011

428

424

465

487

426

367

44

48

82

76

84

96

489

717

552

575

571

576

98

105

90

99

93

79

2

5

18

28

30

31

Oxikamer Propionsyraderivat Fenamater Coxiber

6.1 Butylpyrazolidinderivat (QM01AA) Aktiv substans som förekommer i gruppen är fenylbutazon. Tabell 42. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Summa produktionsdjur

Rekvisition

Totalsumma

1,980

0

1,98

306,940

57,14

364,08

Summa övriga djur

1,780

0

1,782

Gris

0,740

0

0,74

Hund

1,700

0

1,70

Summa sällskapsdjur

Häst (ej livsmedel)

304,640

0

304,64

Iller

0,120

0

0,12

Katt

0,120

0

0,12

Obestämt sällskapsdjur

0,280

57,14

57,42

Ren

0,120

0

0,12

Åsna

0,560

0

0,56

Övriga djur

1,660

0

1,66

309,940

57,14

367,08

Totalt 600 500 400 300 200 100 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

72,00

85,92

81,78

89,76

85,78

70,30

57,14

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

221,00

340,98

341,74

374,66

399,96

354,94

307,96

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Livsmedelsproducerande djur – recept

1,00

0,80

0,00

0,70

1,34

1,28

1,98

Figur 40. Försåld mängd butylpyrazolidinderivat jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

46


6.2 Ättiksyraderivat (M01AB) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är diklofenak och indometacin. Tabell 43. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

Summa sällskapsdjur

0,288

0,747

0,747

Summa övriga djur

0,005

0,020

0,025

Hund

0,250

0,250

0,250

Häst (ej livsmedel)

0,031

0,031

0,031

Kanin (sällskapsdjur)

0,002

0,002

0,002

Katt

0,001

0,001

0,001

Obestämt sällskapsdjur

0,006

0,465

0,465

Övriga djur

0,005

0,020

0,025

Totalt

0,293

0,767

0,767

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

0,394

1,044

0,539

0,698

0,691

0,689

0,474

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

0,186

0,485

0,175

0,195

0,478

0,296

0,293

Figur 41. Försåld mängd ättiksyraderivat jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

47


6.3 Oxikamer (M01AC, QM01AC) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är meloxikam, piroxikam och tenoxicam. Tabell 44. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

Summa produktionsdjur

62,975

24,11

62,975

Summa sällskapsdjur

5,135

2,571

7,706

Summa okänt djurslag

0,090

1,130

25,239

Summa övriga djur

0,097

-

0,097

Fågel

0,003

-

0,003

Får

0,065

-

0,065

Get

0,026

-

0,026

Gris

6,246

-

6,246

Hund

4,708

-

4,708

Häst (ej livsmedel)

0,031

-

0,031

54,764

-

54,764

Kanin (sällskapsdjur)

0,013

-

0,013

Katt

0,360

-

0,360

Marsvin

0,014

-

0,014

Nötkreatur

1,827

-

1,827

Obestämt produktionsdjur

0,002

-

0,002

Obestämt sällskapsdjur

0,000

2,571

2,571

Okänt djurslag

0,090

1,0

25,239

Älg

0,003

-

0,003

Övriga djur

0,050

-

0,050

Övriga sällskapsdjur

0,026

-

0,026

68,296

27,721

96,017

Häst (produktionsdjur)

Totalt 100 80 60 40 20 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

0,20

0,26

0,93

0,33

0,42

0,31

3,70

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

4,30

3,89

3,98

4,01

49,34

4,76

5,32

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

10,90

14,94

16,46

20,02

21,96

24,70

24,11

Livsmedelsproducerande djur – recept

17,80

24,76

26,55

37,69

3,84

54,56

62,98

Figur 42. Försåld mängd oxikamer jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

48


6.4 Propionsyraderivat (M01AE, QM01AE) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är carprofen, dexibuprofen, ibuprofen, ketoprofen, naproxen, tepoxalin och vedaprofen. Tabell 45. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Summa produktionsdjur

Rekvisition

Totalsumma

64,477

6,415

70,892

405,163

14,590

419,753

Summa okänt djurslag

0,462

84,912

85,374

Summa övriga djur

0,259

-

0,259

Får

0,101

-

0,101

Get

0,018

-

0,018

Gris

48,903

-

48,903

Hamster

0,102

-

0,102

Hjort

0,201

-

0,201

Hund

Summa sällskapsdjur

399,490

-

399,490

Häst (ej livsmedel)

4,642

-

4,642

Häst (produktionsdjur)

0,090

-

0,090

Katt

0,321

-

0,321

Marsvin

0,007

-

0,007

Mussla (odlad)

0,020

-

0,020

15,073

1,448

16,521

Obestämt produktionsdjur

0,019

-

0,019

Obestämt sällskapsdjur

0,566

14,590

15,156

Okänt djurslag

0,462

84,912

85,374

Pälsdjur

0,065

-

0,065

Ren

0,015

4,968

4,983

Strutsdjur

0,023

-

0,023

Vildsvin

0,010

-

0,010

Zoodjur (ej livsmedel)

0,027

-

0,027

Nötkreatur

Övriga djur Totalt

0,130

-

0,130

470,361

105,917

576,278

600 500 400 300 200 100 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

34,00

61,63

43,55

38,98

48,29

51,59

99,50

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

291,00

279,76

323,68

357,01

392,74

393,14

405,88

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

70,00

63,27

74,58

77,36

71,58

58,76

6,42

Livsmedelsproducerande djur – recept

46,00

84,37

75,62

78,57

62,72

67,91

64,48

Figur 43. Försåld mängd propionsyraderivat jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

49


6.5 Fenamater (QM01AG) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är flunixin och tolfenaminsyra Tabell 46. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

37,038

42,35

79,39

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

0,209

0,124

0,333

Summa okänt djurslag

0,143

42,350

42,493

Summa övriga djur

0,030

-

0,030

Alpacka

0,003

-

0,003

Får

0,073

-

0,073

Get

0,013

-

0,013

Gris

3,200

-

3,200

Hamster

0,010

-

0,010

Hund

0,116

-

0,116

31,288

-

31,288

Katt

0,068

-

0,068

Nötkreatur

2,458

-

2,458

Häst (produktionsdjur)

Obestämt sällskapsdjur

-

0,124

0,124

Okänt djurslag

0,143

-

42,493

Åsna

0,018

-

0,018

Älg Totalt

0,013

-

0,013

37,419

42,474

79,893

120 100 80 60 40 20 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

1,01

1,27

1,22

0,84

0,56

0,39

0,12

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

2,00

2,10

2,46

1,17

37,91

0,41

0,38

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

56,00

56,24

57,11

54,18

54,39

50,09

42,35

Livsmedelsproducerande djur – recept

46,00

37,85

44,41

33,66

5,85

41,84

37,04

Figur 44. Försåld mängd fenamater jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

50


6.6 Coxiber (M01AH) Aktiva substanser som förekommer i gruppen är celecoxib, etoricoxib och firocoxib. Tabell 47. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Summa produktionsdjur

Rekvisition

Totalsumma

0,170

-

0,170

30,553

0,410

30,963

Summa okänt djurslag

0,002

0,115

0,117

Summa övriga djur

0,014

-

0,014

Hamster

0,010

-

0,010

Hjort

0,043

-

0,043

Hund

30,481

-

30,481

Häst (produktionsdjur)

0,112

-

0,112

Katt

0,024

-

0,024

Obestämt sällskapsdjur

0,037

0,410

0,447

Okänt djurslag

0,002

0,115

0,117

30,738

0,525

31,263

Summa sällskapsdjur

Totalt 35 30 25 20 15 10 5 0

2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

0,00

0,05

0,12

0,22

0,02

0,38

0,53

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

1,00

2,04

4,80

17,73

27,74

29,46

30,57

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

Livsmedelsproducerande djur – recept

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,03

0,17

Figur 45. Försåld mängd coxiber jämförelse 2005–2011 (kg aktiv substans)

51


7 Lugnande och lokalbedövande medel Substanserna detomidin, xylazin och romifidin som har lugnande och lokalbedövande effekt är godkända för användning till djur. Av dessa används detomidin och romifidin i stort sett uteslutande till häst medan xylazin används till ett flertal djurslag, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur. Tabell 48. Total mängd försålda lugnande medel till djur under 2006–2011 2006 Detomidin Xylazin

2007

2008

2009

2010

2011

767

836

945

973

1 009

1 056

7 321

6 813

7 277

6 974

6 746

6 351

298

319

306

339

313

245

Romifidin

7.1 Lugnande medel 7.1.1 Detomidin (QN05CM90) Tabell 49. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

Summa produktionsdjur

138,05

914,95

1 053,00

Summa sällskapsdjur

1,55

-

1,55

Summa övriga djur

1,11

-

1,11

Får

0,02

-

0,02

Gris

0,42

-

0,42

Hund

1,13

-

1,13

135,79

-

135,79

Kameldjur

0,02

-

0,02

Katt

0,40

-

0,40

Nötkreatur

0,81

-

0,81

Obestämt produktionsdjur

1,00

914,95

915,95

Pälsdjur

0,02

-

0,02

Övriga djur

1,05

-

1,05

Häst (produktionsdjur)

Övriga sällskapsdjur Totalt

0,05

-

0,05

140,72

914,95

1 055,67

1 200 1 000 800 600 400 200 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

0,30

0,10

1,60

2,55

20,10

0,53

2,67

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

727,00

751,20

814,10

920,50

933,50

944,66

914,95

Livsmedelsproducerande djur – recept

12,70

15,40

20,40

22,35

0,70

63,93

138,05

Figur 46. Försåld mängd detomidin jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

52


7.1.2 Xylazin (QN05CM92) Tabell 50. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

129,7

0

129,7

Summa produktionsdjur Summa sällskapsdjur

21

0

21

Summa okänt djurslag

17,7

6 156

6 173,7

Summa övriga djur

26,4

0

26,4

Get

5,5

0

5,5

Gris

0,5

0

0,5

Hjort

22,5

0

22,5

Hund

9,6

0

9,6

Häst (produktionsdjur)

6,5

0

6,5

Kanin (produktionsdjur)

5

0

5

Katt

3

0

3

Marsvin

0,5

0

0,5

Nötkreatur

89,7

0

89,7

Okänt djurslag

17,7

6 156

6 173,7

Råtta

0,4

0

0,4

Vildsvin

7,5

0

7,5

Zoodjur (ej livsmedel) Älg Övriga djur

3

0

3

2,5

0

2,5

10,4

0

10,4

Övriga sällskapsdjur

0,5

0

0,5

Övrigt vilt

10

0

10

194,8

6 156

6 350,8

Totalt 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

7 000,0

7 172,2

6 697,6

7 165,9

6 809,5

6 589,0

6 156,0

Okänt djurslag – recept

0,0

0,0

0,0

4,5

1,9

5,0

17,7

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

0,0

19,7

19,7

13,2

52,6

32,7

47,4

Okänt djurslag – rekvisition

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition Livsmedelsproducerande djur – recept

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

128,6

95,2

93,6

110,1

111,8

129,7

Figur 47. Försåld mängd xylazin jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

53


7.1.3 Romifidin (QN05CM93) Tabell 51. Försåld mängd 2011 (g aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalt

1,0

243,8

244,8

Häst (produktionsdjur)

Substansen används enbart till häst och är tillåten att användas till livsmedels­ producerande djur. 350 300 250 200 150 100 50 0 Livsmedelsproducerande djur – rekvisition Livsmedelsproducerande djur – recept

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

272,0

295,8

315,2

302,4

337,2

310,8

243,8

3,0

2,8

3,6

4,0

2,2

2,6

1,0

Figur 48. Försåld mängd romifidin jämförelse 2005–2011 (g aktiv substans)

54


7.2 Lokalbedövande medel Aktiv substans i gruppen för lidokain. Tabell 52. Försåld mängd 2011 (kg aktiv substans) Djurslag

Förskrivning

Rekvisition

Totalsumma

Summa produktionsdjur

1,21

-

1,21

Summa sällskapsdjur

0,11

0,02

0,14

Summa okänt djurslag

0,08

47,82

47,89

Summa övriga djur

0,05

-

0,05

Hund

0,03

-

0,03

Häst (ej livsmedel)

0,06

-

0,06

Katt

0,02

-

0,02

Nötkreatur

1,20

-

1,20

Obestämt sällskapsdjur

-

0,02

0,02

Okänt djurslag

0,08

47,82

47,89

Övriga djur

0,05

-

0,05

Totalt

1,45

47,84

49,29

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

168,36

71,97

75,26

40,28

44,64

47,82

Okänt djurslag – recept

0,00

0,00

0,11

0,00

0,01

0,08

Sällskapsdjur och övriga djur – rekvisition

0,00

0,00

0,00

7,36

0,00

0,02

Sällskapsdjur och övriga djur – recept

0,02

0,02

0,05

0,04

0,08

0,17

Livsmedelsproducerande djur – rekvisition

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Livsmedelsproducerande djur – recept

1,23

1,65

1,74

1,19

0,87

1,21

Okänt djurslag – rekvisition

Figur 49. Försåld mängd lokalbedövande medel jämförelse 2006–2011 (kg aktiv substans)

55


8 Vacciner Försäljningen av vaccin har ökat kraftigt på alla djurslag och fjäderfä är fortfarande det djurslag som det ges flest vaccindoser till. För iller och djurparksdjur har antalet vaccindoser 2011 minskat jämfört med 2009. De flesta vacciner är djurslagsspecifika. Några vacciner används till flera djurslag. Vid utbrottet av fågelinfluensa har försäljningen av vacciner för användning på djurparksdjur ökats kraftigt fram till 2008. Sedan har försäljningen minskat under 2010 och 2011. Försäljning av vaccin för användning till gris, får, häst, nötkreatur och hund har ökat. Tabell 53. Försåld mängd 2005–2011 (antal doser) Djurslag

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

13 470

733

1 186

830

754

360

23 650 000

25 359 400

23 448 000

26 171 500

75 156 500

68 534 850

71 169 500

27 285

87 065

59 825

166 167

261 757

37 250

69 015

Djurparksdjur Fjäderfä Får

1 223 785

2 949 755

1 403 535

1 593 432

2 659 766

4 015 920

5 808 190

Hund

Gris

205 580

304 350

321 825

243 172

290 590

236 385

246 750

Häst

196 830

147 504

193 964

235 646

261 925

220 289

303 148

794

691

645

470

365

365

300

Iller Kanin Katt

3 807

4 661

5 581

7 671

7 892

6 225

7 719

182 800

164 139

169 287

136 795

191 719

147 635

144 135

653 410

1 768 500

1 383 750

886 000

745

311 680

551 935

627 425

1 063 287

1 224 856

230 890

Mink Nötkreatur

262 490

Matfisk Övriga fjäderfä Totalt

279 055 1 400 000

74 960

72 320

69 760

71 120

63 840

59 200

64 250

25 828 331

30 308 700

28 069 080

31 074 196

81 006 040

73 490 508

79 804 102

56


8.1 Vacciner för livsmedelsproducerande djur 8.1.1 Vacciner för fjäderfä (höns, kalkon, gås, anka) Tabell 54. Försåld mängd 2005–2011 (antal doser) Vaccin Blåvingesjuka Gumborosjuka Gåspest ILT (herpes) Infektiös bronkit

2005

2006

2007

2008

2009

899 000

1 058 000

905 000

1 036 000

954 000

1 468 000

1 530 000

1 545 000

1 430 000

1 685 000

1 753 000

5 500

400

1 000

17 500

8 000

14 000

0

112 000

92 000

380 000

154 000

66 000

2011 1 150 000 1 697 000

41 000

14 946 500 16 058 500 15 509 500 17 689 500 49 461 500 44 213 500 45 381 500

Infektiös tenosynovit Mareks sjukdom

2010

5 000

5 000 4 471 000

9 065 000

9 564 000

9 591 000

553 000

5 493 000

5 754 000

4 517 000

0

32 000

10 000

786 000

668 000

717 000

958 000

1 023 000

625 000

52 000

146 500

146 500

184 500

195 000

4 350

Aviär encephalomyelit

7 864 000

6 523 000

7 516 000

Koccidie­ infektioner

4 747 000

4 883 000

5 128 000

Äviärt REO-virus

24 000

24 000

Kyckling­ anemivirus

865 000

88 000

Pasteurellos Rhino­ tracheit Rödsjuka

Totalt

23 650 000 25 359 400 23 448 000 26 171 500 75 156 500 68 534 850 71 169 500

Försäljningen av vaccin till fjäderfä har under 2011 ökat. Vaccin mot infektiös bronkit står för största delen av ökningen 2011.

8.1.2 Vacciner för får Tabell 55. Försåld mängd 2005–2011 (antal doser) Vaccin

2005

2006

2007

Blåtunga Clostridios Clostridios + pasteurellos

2008

2009

71 884

210 267

2011

22 875

23 750

43 450

61 225

11 715

10 200

14 400

4 410

23 000

49 750

31 050

39 775

26 900

54 575

Colibacillos

150

Ringorm Totalt

2010

40 27 285

46 750

40 93 200

166 167

261 757

37 250

Totalantalet sålda vaccindoser under år 2011 har ökat jämfört med 2010.

57

69 015


8.1.3 Vacciner för gris Tabell 56. Försåld mängd 2005–2011 (antal doser) Vaccin

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aktinobac. pleuropn.

1 100

105 400

72 000

39 000

5 150

28 300

44 000

Clostridios Colibacillos Colibacillos + clostridios Glässers sjukdom Lawsonia Mykoplasma

0

9 375

7 680

40 375

1 085

50 230

67 250

302 695

296 225

262 145

303 775

312 465

326 600

354 445

44 940

41 550

40 200

35 850

40 350

38 080

144 250

174 150

271 750

1 000

2 750

1 100

2 225

400

0

19 400

12 100

14 600

97 200 526 950

2 550

421 625

594 600

369 410

742 700

Nyssjuka

38 230

7 600

1 025

75

Parvo

11 420

17 930

18 780

7 660

Ringorm

0

495

730

1 760

1 460

445

210 800

Rödsjuka

30 850

25 235

187 735

28 335

35 260

29 215

46 710

0

34 370

30 970

6 720

371 925

382 090

397 460

288 205

2 98 427

411 560

709 420

1 130

1 700

10 625

Post-weaning multisystemic

Rödsjuka + colibacillos Rödsjuka + parvo

2 100

3 390

651 600 1 175 800 14 430

3 360

82 152 1 336 300 1 860 650 1 930 025

Influensa Ödemsjuka (vero-toxid)

199

Porcint circovirus

285 428 675

830 275

Mot galtukt

2 160

Staphylococcus aureus, inactivated, strain

2 385

Obestämt vaccin Totalt

8 315 12 23 785 1 537 020

1403435 1 601 747 2 659 766 4 015 920 5 808 190

Vacciner för gris har ökat kraftigt under 2011. Det är framför allt vaccin mot mykoplasma och rödsjuka och parvo som har bidragit till ökningen. Vaccin mot PMWS förre 2007 var ett licenspreparat registrerades i Sverige under 2007. I början vaccinerades suggor, men nu vaccineras smågrisarna istället, vilket har gjort att antalet vaccinerade djur har ökat kraftigt.

58


8.1.4 Vacciner för häst Tabell 57. Försåld mängd 2005–2011 (antal doser) Vaccin

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Botulism

43 995

43 230

52 990

55 427

44 183

36 790

44 635

Influensa

48 770

97 560

53 425

68 680

94 040

81 590

134 200

5 124

0

1 600

0

0

Influensa + herpes Herpesvirus

870 10

Influensa + rhinopneumonitvirus

0

8 505

6 570

15 350

7 685

3 990

Influensa + stelkramp

45 840

46 805

48 525

63 820

76 010

67 700

Kvarka

85 020

950

610

20

0

0

0

Ringorm

0

0

128

128

352

312

200

Rotavirus

23 441

72

50

291

305

90

150

Stelkramp

23 410

26 350

23 210

22 560

27 530

21 370

28 710

5 300

6 192

7 446

9 390

11 820

8 447

9 363

196 830

182 269

193 964

235 646

261925

220 289

Virusabort + luftvägsinf. Clostridios Totalt

120 303 148

Antalet vaccindoser för häst har ökat med 37,3 % 2011 jämfört med 2010. Det är vaccin mot influensa ensamt eller i kombination med andra sjukdomar samt vaccin mot stelkramp som står för större delen av ökningen.

8.1.5 Vacciner för matfisk Tabell 58. Försåld mängd 2005–2011 (antal förpackningar) Vaccin Vibrios+furunkulos

2005

2006

2007

232

227

361

2008

2009

2010

2011

305 1 645 000 1 700 000 1 400 000

8.1.6 Vacciner för nötkreatur Tabell 59. Försåld mängd 2005–2011 (antal doser) Vaccin

2005

2006

2007

Blåtunga Clostridios Parainfl. + BRSV + pasteurella Ringorm

380

514

13 800

2008

2009

731 257

905 066

15 175

14 655

2010

2011

12 575

25 350

0

410

450

4 050

2 190

900

36 650

262 110

257 495

293 585

312 585

302 945

210 265

209 800

100

50

3 400

1 850

Rödsjuka + parvo Post-weaning multisystemic Staphylococcus aureus, inactivated

1 100

Clostridios + pasteurellos

350

Rotavirus, bovine coronavirus

3 800

4 810

230 890

279 055

Neonatal kalvdiarré Totalt

2 385

60 262 490

258 419

307 835 1 063 067 1 228 356

Antalet vaccindoser till nötkreatur har ökat under 2011 jämfört med 2010. Nötkreatur vaccinerades under 2008–2009 mot blåtunga.

59


8.1.7 Vacciner för get Tabell 60. Försåld mängd 2007–2011 (antal doser) Vaccin mot

2007

2008

2009

2010

2011

Clostridios

1 050

500

450

235

250

600

575 235

250

Clostridios + pasteurellos Colibacillos Totalt

110 1 050

1 100

1 135

8.2 Vacciner för pälsdjur (mink) Tabell 60. Försåld mängd 2006–2011 (antal doser) Vaccin Botulism + pseudomonas Virusenterit

2006

2007

2008

2009

593 550

1 305 250

1 061 250

0

59 850

463 250

322 500

7 000

Virusenterit + botulism Virusenterit + botulism + pneumoni Totalt

2010

2011

245

311 680

10

0

0

879 000

500

653 410

1 768 500

1 383 750

886 000

745

311 680

8.3 Vacciner för djurparksdjur Tabell 61. Försåld mängd 2006–2011 (antal doser) Vaccin Fågelinfluensa

2006

2007

2008

2009

2010

2011

13 260

688

1 116

744

744

350

0

20

20

Kattpest + kattsnuva Hundpest + valpsjuka + hepatit

25

Hundpest + valpsjuka + hepatit + parainfluensa

5

Influensa + stelkramp

10

Parainfluensa + BRSV + pasteurella

100

0

Rabies

10

Kattpest + kattsnuva + leukos + chlamydia + calci

10

Stelkramp

10

0

Clostridios

100

0

10

Post-weaning multisystemic

50

Ringorm Totalt

16 13 470

688

1 186

830

754

360

Djurparksdjur vaccineras mest mot fågelinfluensa och den totala försäljningen har minskat kraftigt under 2011 jämfört med 2010.

60


8.4 Vacciner för sällskapsdjur 8.4.1 Vacciner för hund Tabell 62. Försåld mängd 2005–2011 (antal doser) Vaccin mot

2005

2006

2007

Bordetella + parainfluensa

2008

100

Herpes

2009

2010

2011

5 925

8 075

9 860

270

570

700

1 530

2 170

1 420

4 180

Hundpest

39 810

31 595

33 470

24 805

24 435

17 075

13 380

Hundpest + parainfluensa

41 725

39 935

13 840

270

110

Hundpest + valpsjuka + hepatit

59 815

50 125

41 545

22 180

24 950

15 175

13 125

Hundpest + valpsjuka + hepatit + parainfluensa

41 725

150 565

181 775

154 155

188 195

158 720

168 215

Leptospiros

10 610

10 220

9 260

5 820

3 010

4 660

4 140

Parainfluensa

11 625

20 940

38 565

33 890

41 775

30 810

32 790

450

520

Rabies Clostridios + pasteurellos

200

Ringorm

340

Valpsjuka + hepatit Totalt

205 580

400

340

304 350

321 825

20 243 172

290 590

236 385

246 750

Antalet sålda vaccindoser till hund har ökat under 2011 jämfört med 2010. Det visar att fler djur har vaccinerats med kombinationsvaccin.

8.4.2 Vacciner för katt Tabell 63. Försåld mängd 2005–2011 (antal doser) Vaccin Infektiös peritonit Kattpest Kattpest + kattsnuva Kattpest + kattsnuva + leukos Kattpest + kattsnuva + leukos + chlamydia

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

250

240

1 230

160

280

230

20

0

10

0

0

0 90 075

94 850

178 270 108 914 0 1 300

0

0

40

1 330

1 230

1 410

1 330

12 125

9 875

3 360

7 360

0

120

0

0

0

0

44 790

0

0

0

0

1 390

0

0

0

2 980

2 775

12 125

2 115

3 210

2 130

675

0

Kattsnuva + chlamydia Kattsnuva + leukos Kattsnuva + leukos + chlamydia

1 340 121 065

0

4 550

Kattsnuva

Kattpest + kattsnuva + chlamydia

10

160 121 065 177 100

Kattpest + klamydia

20

Virusenterit + botulism

1 750

Kattpest + kattsnuva + leukos + chlamydia + calci Kattpest + kattsnuva + calci + chlamydia Obestämt vaccin (ej specifikt rapporterat)

35 680

Kattsnuva + calci Totalt

3 660

445

525

42 615

33 225

5 440

3 820

0

Kattpest + kattsnuva + calci Ringorm

60

24

60

182 800 164 139 135 910 136 795 191 719 147 635 144 135

61


8.4.3 Vacciner för övriga sällskapsdjur 8.4.3.1 Vacciner för fåglar som inte används till livsmedelsproduktion Tabell 64. Försåld mängd 2005–2011 (antal doser) Vaccin Paramyxovirusinfektion

2007

2008

2009

2010

2011

69 760

71 120

63 840

59 200

64 000

8.4.3.2 Vacciner för iller Tabell 65. Försåld mängd 2005–2011 (antal doser) Vaccin

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Hundpest+valpsjuka+hepatit

0

0

0

10

0

Rabies

0

0

0

10

0

Valpsjuka

794

691

645

450

Totalt

794

691

645

470

365

365

330

365

365

300

Iller vaccineras främst mot valpsjuka. Det används samma vaccin som till hund. De omfattas av samma bestämmelser som hund och katt när det gäller resa inom EU. 8.4.3.3 Vacciner för kanin Tabell 65. Försåld mängd 2005–2011 (antal doser) Vaccin

2005

Kaningulsot

3 807

Myxomatos Totalt

3 807

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2 811

1 831

3 612

3 648

2 525

3 331

1 850

3 750

4 059

4 244

3 700

4 388

4 661

5 581

7 671

7 892

6 225

7 719

Antalet vaccindoser till kanin fortsätter att öka. Under 2011 ökade antalet doser med 24 % jämfört med 2010.

8.5 Vacciner för flera djurslag Tabell 66. Försåld mängd 2005–2011 (antal doser) Vaccin

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Clostridios

44 350

35 227

5 350

23 575

28 785

770

Rabies

30 073

30 208

38 870

30 190

49 910

30 650

38 520

Rhinotracheit

470 000

479 000

Rödsjuka

239 500

247 500

Ringorm (0,3–1 ml/dos)

250–840

790–2 600 1 100–3 700 1 500–5 100

112 259

2011

572

Clostridios + pasteurellos

4 650

Clostridios

6 600

Pasteurella multocida

30 000

Totalt

74 423

65 435

44 220

53 765

190 954

741 492

806 270

Clostridios som har angetts till ett djurslag vid förskrivning finns redovisat under respektive djurslag. De doser som redovisas under denna rubrik är där ett specifikt djurslag inte har kunnat fastställas. Preparatet är registrerat för nötkreatur och får, men har även försålts för användning till gris. 62


Rapporten kan beställas från Jordbruksverket • 551 82 Jönköping • Tfn 036-15 50 00 (vx) • Fax 036-34 04 14 E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-3007 • ISRN SJV-R-12/14-SE • RA12:14

ra12_14  

This is the description