Page 1

Projekt inom åtgärd Leader 2 Leaderområden i Sverige 2007-2013

Leader Ranrike

Attraktiv skärgård till nytta för både natur och besökare

Klova på Getryggen innan röjning.

Miljöinsatser kan skapa en attraktivare skärgård som lockar fler besökare, och samtidigt skapar förutsättningar för en rikare flora och fauna. Detta var Ingela och Hans Sörqvist övertygade om och 2009 tog de tillsammans med Naturskyddsföreningen Tanum initiativ till just detta. Glädjande nog så har många velat vara delaktiga i genomförandet! Amundholmen, Getryggen, Havsten, Porsholmen och Hällsö är bara några av de öar i norra Bohuslän, där igenväxningen ökat kraftigt sedan bete och hävd har

upphört. Öppna, rikt blommande gräsbackar som gett öarna dess karaktär och gjort dem attraktiva för besökare, har på många ställen helt vuxit igen och gjort

Detta är en serie av exempel framtagen för att inspirera och förstärka genomförandet av Leader i landsbygdsprogrammet


stora delar av stränderna otillgängliga. Ytan av de attraktiva områdena i vår skärgård har genom detta minskat avsevärt och rika naturvärden håller på att gå förlorade. Ett antal naturreservat röjs med stöd av skötselplan men i dessa är det oftast tältförbud, övriga platser växer igen och det är svårt att hitta tältplatser för t ex kajakturister. Inrättandet av Kosterhavets nationalpark har också lett till ökat turisttryck. Projektledare Ingela Sörqvist tyckte att man måste göra något mot igenväxningen och problemen med att det inte finns toaletter på välbesökta stränder. – Vi tror att en välskött skärgård kan rymma fler besökande utan att det känns trångt. Fler öppna stränder och gräsbackar är också mycket viktiga för de biologiska naturvärdena.

Mål och syfte • Återskapa attraktiva miljöer och bevara naturvärden. • Öka den för friluftslivet användbara ytan. • Underlätta för båtturister att tälta. • Förhindra negativa miljökonsekvenser genom uppförande av toaletter. • Ge besökare naturupplevelser i en vacker och biologiskt värdefull natur.

Genomförande Naturskyddsföreningen står bakom ansökan och beviljades stöd för röjningsarbete, byggande av toaletter, avgifter för bygglov mm, drivmedel till båtar, motor- och röjsågar samt skyltar och informationsmaterial. Innan projektet tar sig an en ö, kontaktas markägare och man gör en inventering på plats. Därefter upprättas en restaureringsplan för det området som ska röjas. För att kunna ställa dit multrumstoaletter ansöks om bygglov, strandskyddsdispens och tillstånd från länsstyrelsen. Naturskyddsföreningen har fyra timanställda personer som utför röjningsarbetet. Mot slutet av projektet produceras informationsbroschyrer och skyltar med upplysningar om allemansrätten, tältmöjligheter och tältförbud, toaletter, uppmaning att hålla rent samt information om projektet.

Strand på Bissen innan röjning. finansiärer. Också en lång rad privata och ideella samarbetspartners så som markägare, turbåtsföretag, föreningen Bohusläns Flora och ornitologer har bidragit ideellt.

Skötsel efter projekttiden Bara öar där det fortsatta underhållet av toaletter och röjd mark är tryggat efter projektperioden ingår i projektet, förutom öar i ytterskärgården där man kan göra en engångsinsats i form av röjning och som inte kräver lika mycket underhåll. Främst Västkuststiftelsen och Naturskyddsföreningen har hittills åtagit sig den långsiktiga skötseln av toaletter och de röjda platserna. Arbete pågår att få fler aktörer som kan garantera den långsiktliga skötseln. – Allt har varit väldigt positivt, säger Ingela. Enda bakslaget har varit de två senaste stränga vintrarna med det besvärliga isläget som försenat arbetet vilket gör att vi måste ansöka om en förlängning av projekttiden.

Projektnamn: Attraktiv skärgård

Projektägare: Naturskyddsföreningen Tanum

Leaderområde: Leader Ranrike Norra Bohuslän

Projektets kostnader: 1,82 miljoner varav 462 000 kr ideellt arbete

Projekttid: 2009-02-15 till 2012-06-30

Bred samverkan Många ville vara delaktiga i projektet, bl.a. ställde Västkuststiftelsen, Tanums kommun, Länsstyrelsen och Statens Fastighetsverk upp som offentliga med-

Ingela Sörqvist 070-33 26 126

Tfn: +46 36 15 50 00 E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se Webbplats: www.jordbruksverket.se OVR222 mars 2011

Fotograf: Ingela Sörqvist

Kontaktpersoner:

ovr222  

This is the description