Page 1

Djurl채kemedelsanv채ndning 2005

Rapport 2006:27 Foto: Mats Pettersson


Djurläkemedelsanvändning 2005

Veterinära tillsynsenheten 2006-07-13 Referens Nils-Åke Fag


Innehåll 1

Inledning ........................................................................................................................... 3

2

Sammanfattning ............................................................................................................... 5

3

Djurslag ............................................................................................................................. 9

4

Antimikrobiella medel ................................................................................................... 11

5

6

4.1

Tetracykliner ........................................................................................................... 12

4.2

Penicillin G och V ................................................................................................... 13

4.3

Aminopenicilliner .................................................................................................... 14

4.4

Övriga betalactamer inkl cefalosporiner ................................................................. 15

4.5

Aminoglykosider och polymixiner........................................................................... 16

4.6

Sulfonamider ............................................................................................................ 17

4.7

Trimetoprimer ......................................................................................................... 18

4.8

Makrolider och Linkosaminer ................................................................................. 19

4.9

Fluorokinoloner ....................................................................................................... 20

4.10

Pleuromutiliner ........................................................................................................ 21

Antiparasitära medel ..................................................................................................... 23 5.1

Sulfonamider ........................................................................................................... 24

5.2

Triaziner .................................................................................................................. 25

5.3

Kinolinderivat och liknande .................................................................................... 26

5.4

Benzimidazoler ........................................................................................................ 27

5.5

Tetrahydropyrimidiner ............................................................................................ 28

5.6

Övriga Anthelmintiska medel ................................................................................. 29

5.7

Pyretriner och Pyretroider ....................................................................................... 30

5.8

Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk .................................................. 31

5.9

Kitinhämmare .......................................................................................................... 32

5.10

Övriga medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk .............................................. 33

5.11

Avermektiner ........................................................................................................... 34

5.12

Milbemyciner .......................................................................................................... 35

Hormoner........................................................................................................................ 37 6.1

Androgener .............................................................................................................. 38

6.2

Antiandrogener ........................................................................................................ 39

6.3

Östrogen .................................................................................................................. 40

6.4

Gestagener ............................................................................................................... 41

6.5

Gonadotropiner ........................................................................................................ 42

1


Prostaglandiner ........................................................................................................ 43

6.7

Prolaktinhämmare ................................................................................................... 44

6.8

ACTH ...................................................................................................................... 45

6.9

ADH (Antidiuretiskt hormon) ................................................................................. 46

6.10

Gonadotropinfrisättande hormon ............................................................................ 47

6.11

Oxytocin och analoger ............................................................................................ 48

6.12

Glukokortikoider ..................................................................................................... 49

6.13

Mineralkortikoider .................................................................................................. 50

6.14

Tyreoideahormoner ................................................................................................. 51

6.15

Insuliner ................................................................................................................... 52

6.16

Estrenderivat ............................................................................................................ 53

6.17

Antityreoida, Glukogenolytiska, Antiparatyroidea ................................................. 54

7

6.6

Vacciner........................................................................................................................... 55 Vacciner för häst ...................................................................................................... 56

7.2

Vacciner för hund..................................................................................................... 57

7.3

Vacciner för katt....................................................................................................... 58

7.4

Vacciner för svin ...................................................................................................... 59

7.5

Vacciner för nötkreatur ............................................................................................ 60

7.6

Vacciner för får ........................................................................................................ 60

8

7.1

Antiinflammatoriska medel........................................................................................... 61 Butylpyrazolidinderivat ........................................................................................... 62

8.2

Ättiksyraderivat ....................................................................................................... 63

8.3

Oxikamer ................................................................................................................. 64

8.4

Propionsyraderivat .................................................................................................. 65

8.5

Fenamater ................................................................................................................ 66

8.6

Coxiber .................................................................................................................... 67

9

8.1

Lugnande medel ............................................................................................................. 69 Detomidin ................................................................................................................ 70

9.2

Xylazin .................................................................................................................... 71

9.3

Romifidin ................................................................................................................ 72

10

9.1

2

Referenser ................................................................................................................... 73


1 Inledning Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att årligen, med början 2006, redovisa statistik över användningen av djurläkemedel föregående år, uppdelad på djurslag. I uppdraget har Jordbruksverket getts möjlighet att begära försäljningsstatistik från Apoteket AB som underlag. Redovisningen ska omfatta antibakteriella och antiparasitära medel, hormoner, vacciner samt för livsmedelsproducerande djur även andra medel som omfattas av restsubstanskontroll enligt rådets direktiv 96/23/EG om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser i levande djur och i produkter framställda därav. Jordbruksverket sammankallade en referensgrupp med deltagare från Apoteket AB och Statens veterinärmedicinska anstalt. Gruppens uppgift blev att föreslå åtgärder för att statistiken skulle kunna tas fram samt att föreslå lämpliga avgränsningar. Kompetensen i gruppen kom väl till användning i det vidare arbetet. En systemutveckling hos Apoteket möjliggjorde att djurslag kunde registreras på alla recept fr o m 2005. Apoteket AB levererade under våren 2006 statistik över läkemedelsförsäljningen 2005 Jordbruksverket har bearbetat uppgifterna och här föreligger den första rapporten.

3


2 Sammanfattning Förutsättningar Som huvudsaklig källa för rapporten har Jordbruksverket använt försäljningsstatistik från Apoteket AB. Vidare har uppgifter använts från Kontrollhudar International om försåld mängd ringormsvaccin. Jordbruksverkets djursjukdataregister har använts för uppgifter om läkemedel till livsmedelsproducerande djur. Försäljningen av läkemedel för behandling av djur från Apoteket AB sker mot recept, som fria handelsvaror (receptfria läkemedel) eller efter rekvisition från enskilda veterinärer, kliniker och djursjukhus. Förutom veterinärmedicinska läkemedel används även humanmedicinska läkemedel till djur, framförallt till sällskapsdjur. I den mån dessa har rekvirerats av veterinärer eller förskrivits för användning till djur, ingår de i rapporten. Det bör observeras att statistiken avser försåld mängd läkemedel vilket inte alltid är detsamma som använd eller ordinerad mängd. För att den ordinerade mängden ska kunna beräknas krävs en fullständigare rapportering från veterinärerna till djursjukdataregistret än vad fallet är idag. Fördelning på djurslag I tabellerna har användningen hänförts till olika djurslag när så varit möjligt. För receptfria och rekvirerade läkemedel har specifikt djurslag inte alltid kunnat bestämmas (se nedan). En grövre kategorisering har då genomförts. Ibland har djurslagskategori varit omöjlig att fastställa och användningen redovisas då under okänt djurslag. Läkemedel på recept Den del av försäljningen som sker mot recept djurslagsregistreras vid försäljningen. Det kan dock inte uteslutas att det finns enstaka felaktigheter i grundmaterialet. Fel djurslag kan ha angivits på receptet eller det kan ha varit otydligt skrivet. Under arbetet med rapporten har det framgått att informationen om betydelsen av att rätt djurslag anges på recepten inte har nått ut till hela veterinärkåren. Förskrivningarna tyder på att även recept används ibland när det egentligen handlar om rekvisition. När det varit uppenbart felaktiga uppgifter om djurslag på recepten har mängderna hänförts till okänt djurslag eller det djurslag preparatet är avsett för. Exempel på detta är när en storförpackning med antibiotika för injektion skrivits ut till katt, eller när fästinghalsband avsett för hund, förskrivits till ko. Receptfria läkemedel Vissa av de receptfria läkemedlen är avsedda för endast ett djurslag – vid sådana fall har djurslaget kunnat anges. Vissa receptfria läkemedel är dock avsedda för flera djurslag, i sådana fall går det inte att få fram till vilka djurslag dessa har använts. Läkemedel via rekvisition Även en del av de preparat som veterinärerna rekvirerar är endast avsedda för ett djurslag. För att bättre uppskatta till vilka djurslag de av veterinärerna rekvirerade läkemedlen har använts har Jordbruksverkets djursjukdatasystem använts. Häst Bland djurslagen intar häst en särställning. I flera sammanhang räknas häst som ett livsmedelsproducerande djur. Många hästar har dock tagits ur livsmedelsproduktionen i samband med behandling med läkemedel som inte är tillåtna att användas till slaktdjur. I summeringarna och diagrammen har läkemedelsanvändningen till häst hänförts till sällskapsdjur när det gäller läkemedel som inte får användas till livsmedelsproducerande djur. 5


Licenspreparat Rapporten omfattar i stort sett uteslutande registrerade läkemedel. Skälet till detta är att uppgifterna om de läkemedel som försäljs mot särskilt tillstånd (licens) är ofullständiga i grundmaterialet. I många fall kan de dessutom inte härledas till någon särskild läkemedelskategori. Summering av läkemedelsmängder Eftersom det krävs olika stor mängd läkemedel för att få effekt beroende på vilken substans det rör sig om är det inte meningsfullt att summera medel från olika grupper. Substanser med liknade innehåll och koncentration har sammanförts i tabellerna enligt det sk ATC-systemet. Jämförelserna mellan användningen till olika djurslag måste göras inom samma grupp. Observera att mängden läkemedel anges i olika enheter beroende på substans, kg, g, eller mg samt för vissa hormoner, IE (internationella enheter).

6


Diskussion Slutsatser Rapporten visar fördelningen av använda läkemedel till olika djurkategorier. Information om förändringar i läkemedelförbrukningen kommer att bli tydlig när flera års sammanställningar kan jämföras. Det blir då viktigt att även ta hänsyn till eventuella förändringar i djurantalet. Det förekommer en betydande försäljning av oregistrerade läkemedel (licenspreparat) Avsaknaden av registrering gör det svårare för apoteken att notera läkemedelsnamn och innehåll av verksam substans för dessa medel. Vissa delar av läkemedelsanvändningen kan därför komma att hamna helt utanför rapporten. I rapporten har en avgränsning gjorts beträffande de läkemedelsgrupper som inte särskilt nämns i uppdraget men som omfattas av restsubstanskontroll. I rapporten har tagits med de lugnande och antiinflammatoriska medel som får användas till livsmedelsproducerande djur och som är avsedda för systemiskt bruk. Antimikrobiella medel Av de antimikrobiella medlena används pencillin (bensylpenicillin), tetracykliner, aminoglycocider, sulfonamider, trimetoprimer, makrolider, flourokinoloner och pleuromutiliner främst till livsmedelsproducerande djur. Däremot används aminopencilliner och övriga betalactamer inklusive cefalosporiner främst till sällskapsdjur. Antiparasitära medel När det gäller antiparasitära medel används sulfonamider, triaziner, tetrahydropyrimidiner och avermektiner främst till livsmedelsproducerande djur. Benzimidazoler och milbemyciner används till både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur. Kinolinderivat, pyretriner och pyretroider används främst till sällskapsdjur liksom övriga medel mot parasiter. Hormoner De hormoner som används till livsmedelsproducerande djur är gonadotropiner, gonadotropinfrisättande hormoner, prostaglandiner och oxytociner. Även glukokortikoider används i liten utsträckning. De tre förstnämnda används vid fertilitsstörningar och oxytocin kan användas vid vissa förlossningskomplikationer och vid problem med mjölknedsläppning. Inga andra könshormoner (än gonadotropiner) används till livsmedelsproducerande djur. Vid behandling av sällskapsdjur används även andra hormoner, tex gestagener (bl.a. p-piller till katt), tyroideahormoner (sköldkörtelhormoner) och insulin. Vacciner De flesta vacciner är djurslagsspecifika. På häst dominerar vaccinering mot influensa följt av stelkrampsvaccinering. Förutom vaccinering mot valpsjuka, parvo, hepatit och parainfluensa är det även en del hundar som vaccineras mot leptospiros och rabies. De sistnämnda vaccinerna används främst i samband med resor med hundar utomlands. Hos nötkreaturen vaccineras en betydande andel av kalvarna mot ringorm. Det djurslag där flest vaccindoser används är svin. Antiinflammatoriska medel Dessa medel används främst på sällskapsdjur och häst, men en begränsad användning ses också till livsmedelsproducerande djur.

7


Lugnande medel De registrerade läkemedel med lugnande verkan som får användas till livsmedelsproducerande djur i Sverige, innehåller någon av följande tre substanser, detomidin, xylacin och romifidin. Av dessa används detomidin eller romifidin i stort sett uteslutande till häst medan xylacin används på alla djurslag. Förbättringsmöjligheter Förbättringsmöjligheter av statistiken finns på flera punkter:

8

De veterinärer som har en verksamhet som riktar sig mot endast vissa djurslag (ex sällskapsdjur eller häst) skulle kunna ange djurslag eller djurslagskategori även vid rekvisition.

Om ett recept egentligen avser rekvisition bör det finnas möjlighet att utesluta djurslag, hellre än att ange ett felaktigt.

För licenspreparat är det viktigt att det ges möjlighet för de lokala apoteken att registrera namn och koncentration och mängd på varje läkemedel som försäljs.

Inrapporteringen av veterinärernas praktikjournaler bör bli bättre. En fullständigare rapportering gör det möjligt att på ett mer detaljerat sätt separera användningen av läkemedel mellan olika djurslag.


3 Djurslag Följande definitioner används i rapporten Nötkreatur: Mjölkkor, kor för köttproduktion och yngre djur. Svin: Suggor, slaktsvin och smågrisar. Får Get Hjort: Hjortdjur i hägn Ren Höns: Höns för produktion av konsumtions- eller kläckägg, inklusive unghöns. Slaktkyckling Övriga fjäderfä: Andra fåglar som hålls för livsmedelsproduktion, ex. anka, kalkon, gås. Odef. fjäderfä: Läkemedlet kan endast hänföras till fjäderfä men inte till specifik art. Matfisk: Odlad fisk för livsmedelsproduktion. Övriga livsmedelsproducerande djur: Andra djurslag som förekommer i liten omfattning. Ej def. livsmedelsproducerande djur: Läkemedelsanvändningen kan ej härledas till enskilt djurslag i gruppen (häst ingår ej). Livsmedelsproducerande djur eller häst: Läkemedelsanvändningen kan ej härledas till enskilt djurslag i gruppen. Häst: Användningen av läkemedel som är tillåtna i livsmedelsproduktionen, för häst. Häst eller sällskapsdjur: Användning av medel som är tillåtna för hästar som ej får slaktas samt medel till sällskapsdjur. Hund Katt Djurparksdjur: Djur av olika slag som hålls i djurpark Övriga sällskapsdjur: Andra sällskapsdjur än hund och katt. Odefinierat sällskapsdjur: Mängden läkemedel går endast att härleda till kategorin sällskapsdjur (häst ingår ej). Pälsdjur: Farmade djur för pälsändamål. Okänt djurslag: Används när mängden läkemedel går ej att hänföra till någon djurslagskategori. Sällskapsdjur och övriga djur: Används i tabeller vid summering av läkemedel till djur som inte används i livsmedelsproduktionen.

9


4 Antimikrobiella medel Antibakteriella medel fĂśr systemiskt bruk samt intramammarier 4.1 Tetracykliner 4.2 Penicillin G och V 4.3 Aminopenicilliner 4.4 Ă–vriga betalactamer inkl cefalosporiner 4.5 Aminoglykosider och polymyixiner 4.6 Sulfonamider 4.7 Trimetoprimer 4.8 Makrolider och linkosaminer 4.9 Fluorokinoloner 4.10 Pleuromutiliner

11


4.1 Tetracykliner (QJ01AA, J01AA) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

146,98 128,26 7,92 0,05 0,65 0,11 6,58 0,01 11,48 0 0,21

Rekvisition 0,25

378,92 5,37 73,37 32,71 4,14 7,40 5,21

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Okänd djurkategori

Recept

423

308

115

0

Rekvisition

387

380

7

0

Summa

810

688

122

0

Tetracykliner fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

12


4.2 Penicillin G och V (QJ1CE, QJ 01R, QJ51, J01CE,J01R) Försåld mängd (kg aktiv substans) Beräknat som bensylpenicillin resp fenoxymetylpenicillin Djurslag

Recept

Rekvisition

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

829.63 758,99 18,74 1,63

13,34

0,08 0,01 0,22 0,55 5052,49 211,82 111,94 0,63 0.20 0,260 0,10 0,23

28,6 0 265

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur djur (inkl häst) och övriga djur

Okänd djurkategori

Recept

1938

1823

113

3

Rekvisition

5359

5065

29

265

Summa

7297

6887

141

268

Penicillin G och V fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

13


4.3 Aminopenicilliner (QJ01CA, QJ01CR, J01CA, J01CR) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

5,3 90,39 0,11

Rekvisition

0,05

0,06 0,02

1,46 686,96 104,02 0,76 48,15 0,03 46,19

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur djur (inkl häst) och övriga djur

Recept

889

97

Rekvisition

94

Summa

983

97

Okänd djurkategori

792 48

46

840

46

Aminopenicilliner fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

14


4.4 Övriga betalactamer inkl cefalosporiner (QJ01D, QJ51, J01D, J01CF) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Rekvisition

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

11,23 0,01 0,02

24 ,14

0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01

2,60 1087,52 8,33 0,21 20,17 0,01

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur djur (inkl häst) och övriga djur

Recept

1110

14

1096

Rekvisition

44

24

20

Summa

1154

38

1116

Okänd djurkategori

Övriga betalactamer inkl cefalosporiner fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

15


4.5 Aminoglykosider och polymixiner (J01, QJ 01, QJ51) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Rekvisition

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

113,1 68,71 7,70 0,42 0,00 0,01 0,03

5,22

0,07 0,12 170,36 32,78 38,50 1,61 0,26 0,04 0,43 3,86

0,30 23,18

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur djur (inkl häst) och övriga djur

Okänd djurkategori

Recept

229

223

6

Rekvisition

238

176

39

23

Summa

467

399

45

23

Aminoglykosider och polymixiner fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

16


4.6 Sulfonamider (QA07, QJ01, J01) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

111,17 324,76 23,5 1,31 0,11

Rekvisitio

33,59 3,24 17,55 0,02 4,08

0,38 0,15

292,34 1349,4

430,9

105,48 6,37 13,01 13,00 8,13

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur djur (inkl häst) och övriga djur

Okänd djurkategori

Recept

2002

1869

133

0

Rekvisition

737

724

13

0

Summa

2739

2593

146

0

Sulfonamider fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

17


4.7 Trimetoprimer (QJ01E) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

12,8 64,2 0,09

Rekvisition

0,01 0,02 0.05 0,09 58,5 212,88

69,2

16,79 0,26 2,85

0,56

0,07 0,15

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur djur (inkl häst) och övriga djur

Recept

310

290

20

Rekvisition

128

127,5

0,5

Summa

438

418

21

Okänd djurkategori

Trimetoprim-användning fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

18


4.8 Makrolider och Linkosaminer (QJ01F) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

45,56 700,64 0,42 0,17 0,00 0,00 5,38 0,50 6,79

Rekvisition 3

2,02 64,25 6,61 171,49 7,28 0,18 0,06 57,28 0,04

8,9 13,6

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur djur (inkl häst) och övriga djur

Okänd djurkategori

Recept

1004

768

236

Rekvisition

90

67

9

14

Summa

1094

835

245

14

Makrolider och linkosaminer fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

19


4.9 Fluorokinoloner (QJ01MA, J01MA) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Djurslag

Recept

Rekvisition

18,73 19,82 0,11 0,01

0,7

0,61 1,41 2,15

0,01 0,50

0,06 81,03 0,60 49,5 4,7 0,8 4,34 0,01

Recept

Rekvisition

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur djur (inkl häst) och övriga djur

Recept

99

44

55

Rekvisition

86

82

4

Summa

185

126

59

Okänd djurkategori

Fluorokinoloner fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

20


4.10 Pleuromutiliner (QJ01XX92, 94) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Rekvisition

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

0 327,04

0 8,44

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur djur (inkl häst) och övriga djur

Recept

327

327

Rekvisition

8

8

Summa

335

335

Okänd djurkategori

Pleuromutilinanvändning fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga Okänt djurslag

21


5 Antiparasitära medel Sammanställningen omfattar medel mot både endo- och ektoparasiter i den mån de är registrerade som läkemedel. Flera substanser som används mot ektoparasiter är klassade som bekämpningsmedel och ingår inte i rapporten.

Medel mot protozoer 5.1 Sulfonamider 5.2 Triaziner

Medel mot trematoder, nematoder och cestoder 5.3 Kinolinderivat och liknande 5.4 Benzimidazoler och relaterade substanser 5.5 Tetrahydropyrimidiner 5.6 Övriga anthelmintiska medel

Medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk 5.7 Pyretriner och pyretroider 5.8 övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk

Medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk 5.9 Kitinhämmare 5.10 Övriga medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk.

Makrocykliska laktoner 5.11 Avermektiner 5.12 Milbemyciner

23


5.1 Sulfonamider (QP51AG) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Recept

Rekvisition

33,3 3,2 16,57

0,4 0 0,15

3

0,07 0,3

2,9 0,45

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

60

57

Rekvisition

0,5

0,5

Summa

60,5

57,5

3

3

Sulfonamider fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

24

Okänd djurkategori


5.2 Triaziner (QP51AJ) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Rekvisition

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

0,04 4,78 0,29

0,26

0,004

0,005 0,006 0,001 0,002

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

4,8

4,8

Rekvisition

0,3

0,3

Summa

5,1

5,1

Okänd djurkategori

0,01

Triaziner fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

25


5.3 Kinolinderivat och liknande (QP52AA, QP54AB51) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

0,068

Rekvisition

Egenvård

9,26 0 0,78 5,62

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

16

9

7

Rekvisition

7

1

6

Egenvård

96

0

96

Summa

119

10

109

Okänd djurkategori

Kinolinderivat och liknande fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

26


5.4 Benzimidazoler (QP52AC, QP52AA, P02CA) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Rekvisition

Fria handelsvaror

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

157,17 94,43 8,57 0,11 0,38 0,05 0,37

20,83 7,42 0,9

0 37,28 42,91

9,25 7,9

130,47 20,232

0,61

10,27

3,45

752,40

2,79

146,79

0,88 0,01

33,95 12,24 0,27 1,25

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Odefinierad djurkategori

Recept

310

296

14

Rekvisition

53

46

4

3

Fria handelsvaror

1141

231

763

147

Summa

1504

573

781

150

Benzimidazoler fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

27


5.5 Tetrahydropyrimidiner (QP52AF) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Rekvisition

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

157,15 0,001

22,77

310,34

62,92

1399,41

1,82 0,37 0,086 1,03

0,70 0,56

44,97 20,93 76,42

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

471

467

4

Rekvisition

87

86

1

Fria 1541 handelsvaror

1399

142

Summa

1952

147

2099

Fria handelsvaror

Okänd djurkategori

Tetrahydropyrimidiner fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

28


5.6 Övriga Anthelmintiska medel (QP52AX) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Recept

Rekvisition

Fria handelsvaror

0,33

0,049

16,7

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

0,33

0,33

Rekvisition

0,049

0,049

Fria 16,7 handelsvaror

16,7

Summa

17

17

Okänd djurkategori

Övriga anthelmintiska medel fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

29


Medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk 5.7 Pyretriner och Pyretroider (QP53AC) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

3,96

Rekvisition

Fria handelsvaror

0,049

9,26

2,70

138,77

0,40 0,03

0,022

0,067 76,35 0,024 0,004

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

82

5

77

Rekvisition

3

0,5

2,5

Fria 148 handelsvaror

9

139

Summa

14,5

218,5

233

Okänd djurkategori

Pyretriner och pyretroider fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

30


5.8 Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk (QP53AX, QP54AB) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Rekvisition

Fria handelsvaror

1,09 4,13

50,29 18,72

0,042

2,29

0,002

0,012

0,24 6,86 24,89 0,18

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

33

0

33

Rekvisition

5

0

5

0

71

Fria 71 handelsvaror Summa

109

Okänd djurkategori

109

Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

31


5.9 Kitinhämmare (QP53BC) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

0,0

Totalt Recept

Rekvisition

Fria handelsvaror

0,01

3,17

0,38 0,34 0,04 0,003

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

1

1

Fria 3 handelsvaror

3

Summa

4

Rekvisition

4

Kitinhämmare fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

32

Okänd djurkategori


5.10 Övriga medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk (QP53BX) Försåld mängd (gram aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Rekvisition

8 20 2

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

28

28

Rekvisition

2

2

Summa

30

30

Okänd djurkategori

Övriga medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

33


5.11 Avermektiner (QP54AA) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Rekvisition

Fria handelsvaror

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

29,37 13,07 1,88 0,03 0,11 2,56 0,01 0 0,01

1,23 0,09 0,05

0,65

0,01 1,24 1,42 7,05 0,71 0,1 1,58 0,01

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

55

47

8

Rekvisition

6

4

2

Fria 16 handelsvaror

16

Summa

67

77

15,69

Okänd djurkategori

10

Avermectiner fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

34


5.12 Milbemyciner (QP54AB) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

0,05 0,0

Rekvisition

Fria handelsvaror

3,31

0,31

1,35

7,63 0,11

1,11 0,03

0,00

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

11,1

3,4

7,7

Rekvisition

1,4

0,3

1,1

Fria 1,4 handelsvaror

1,4

0

Summa

5,1

8,8

13,9

Okänd djurkategori

Milbemyciner fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

35


6 Hormoner Könshormoner 6.1 Androgener 6.2 Antiandrogener 6.3 Östrogener 6.4 Gestagener 6.5 Gonadotropiner

Obstetriska medel 6.6 Prostaglandiner

Övriga gynekologiska medel 6.7 Prolaktinhämmare

Hypofys- och hypotalamushormoner 6.8 ACTH 6.9 ADH 6.10 Gonadotropinfrisättande hormoner 6.11 Oxytocin och analoger

Kortikosteroider 6.12 Glukokortikoider 6.13 Mineralkortikoider

Tyreoideahormoner 6.14 Tyreoideahormoner

Pankreashormoner 6.15 Insulin

Anabola steroider 6.16 Estrenderivat

Övriga hormonella substanser 6.17 Antityreoida, Glukogenolytiska, Antiparatyroidea

37


6.1 Androgener (G03BA) Försåld mängd (gram aktiv substans) Djurslag Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Recept

Rekvisition

41,1

23,25

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

41

41

Rekvisition

23

23

Summa

64

64

Okänd djurkategori

Androgener fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

38


6.2 Antiandrogener (G03HA, G04CB) Försåld mängd (gram aktiv substans) Djurslag Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Recept

Rekvisition

88,6 30

1,0

7,5

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

118,6

118,6

Rekvisition

8,5

8,5

Summa

127,1

127,1

Okänd djurkategori

Antiandrogener fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

39


6.3 Östrogen (QG03CA, G03CA) Försåld mängd (gram aktiv substans) Djurslag Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Recept

Rekvisition

0,03 89,1 0,83

1,44

0,2

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Okänd djurkategori

Recept

90

90

Rekvisition

1,6

1,4

0,2

Summa

91,6

91,4

0,2

Östrogener fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

40


6.4 Gestagener (QG03DA, G03GA, G03AC) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Rekvisition

0,07 0,34 22,35 0,01 2,1 0 0,54

0,02

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Okänd djurkategori

Recept

22,8

22,8

0,0

Rekvisition

2,6

2,1

0,5

Summa

25,4

24,9

0,5

Gestagener fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

41


6.5 Gonadotropiner (G03GA) Försåld mängd (IE aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

3000 564000

Rekvisition

3 270000 7 875000 90000 15000

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

3942000

3837000

105000

Rekvisition

7947000

0

7947000

Summa

11889000

3837000

8052000

Okänd djurkategori

Gonadotropiner fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

42


6.6 Prostaglandiner (QG02AD) Försåld mängd (g aktiv substans) Djurslag

Recept

Rekvisition

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

18,12 2,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 0 0,2 0,1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406,19 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur djur (inkl häst) övriga djur

och Odefinierad djurkategori

Recept

36,4

36,1

0,3

0

Rekvisition

409,2

409,2

0

0

Summa

446,6

446,3

0,3

0

Prostaglandiner fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

43


6.7 Prolaktinhämmare (QG02CB, G02CB) Försåld mängd (g aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

0,00

Rekvisition

0,014 5,11 0,09 0,06

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

5,2

0,0

Rekvisition

0,1

Summa

5,3

Okänd djurkategori

5,2 0,1

0,0

5,3

Prolaktinhämmare fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

44


6.8 ACTH (H01AA) Försåld mängd (gram aktiv substans) Djurslag Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Recept

Rekvisition

0,02

2,83

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

0,02

0,02

Rekvisition

2,83

2,83

Summa

2,85

2,85

Okänd djurkategori

ACTH fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

45


6.9 ADH (Antidiuretiskt hormon) (H01BA) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Rekvisition

0,95 0,01 0,03

Livsmedelsprod Sällskapsdjur djur (inkl häst) övriga djur

Recept

0,96

0,96

Rekvisition

0,03

0,03

Summa

0,99

0,99

och Odefinierad djurkategori

ADH fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

46


6.10 Gonadotropinfrisättande hormon (QH01CA) Försåld mängd (milligram aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

3,6 0,6

Rekvisition

114,4 0,6

0,84

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

5,7

4,83

Rekvisition

114,4

114,4

Summa

120,1

119,23

Okänd djurkategori

0,84

0,84

Gonadotropinfrisättande hormon fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

47


6.11 Oxytocin och analoger (QH01BB, H01BB) Försåld mängd (IE aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

2396200 4089600 9200 1000

Rekvisition

3000

63400 24000 2400 1000

1744700

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

6589800

6562400

Rekvisition

1744700

Summa

8334500

Okänd djurkategori

27400 1744700

6562400

27400

1744700

Oxytocin och analoger fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

48


6.12 Glukokortikoider (QH02AB, QH02CA, H02AB) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

0,03 0,03 0,00

0,23 2,5 26,62 3,25 0,03

Rekvisition

2,64

0,00 0,63

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

32,7

0,3

Rekvisition

3,3

Summa

36

0,3

Okänd djurkategori

32,4 2,6

0,7

35

0,7

Glukokortikoider fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

49


6.13 Mineralkortikoider (H02AA) Försåld mängd (gram aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Rekvisition

64,88 0,29 0,78

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

65,2

65,2

Rekvisition

0,8

0,8

Summa

66

66

Okänd djurkategori

Mineralkortikoider fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

50


6.14 Tyreoideahormoner (H03AA) Försåld mängd (gram aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Rekvisition

0,00

0,96 1242,30 1,84 0,2

6,53

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

1245,3

1245,3

Rekvisition

6,5

6,5

Summa

1251,8

1251,8

Okänd djurkategori

Tyreoideahormoner fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

51


6.15 Insuliner (QA10AC, A10AC) Försåld mängd (IE aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Rekvisition

4000 3776950 1762500 52000 301250 2000

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

5597450

5595450

Rekvisition

301250

301250

Summa

5898700

5896700

Okänd djurkategori 2000

2000

Insulin fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

52


6.16 Estrenderivat (A14AB) Försåld mängd (g aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Rekvisition

0,2 0,05 90,5

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

0,3

0,3

Rekvisition

90,5

90,5

Summa

90,8

90,8

Okänd djurkategori

Anabola steroider fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

53


6.17 Antityreoida, Glukogenolytiska, Antiparatyroidea (H03BA, H04AA, H05BA, H03BB, ) Försåld mängd (gram aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Rekvisition

36,0 1609,5 4,6

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

1645,5

1645,5

Rekvisition

4,5

4,5

Summa

1650

1650

Okänd djurkategori

Övriga hormoner fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

54


7 Vacciner Indelningen har gjorts efter de djurslag vaccinet är avsett för. Sist redovisas de vacciner som används till flera djurslag. Försäljning av vaccin mot andra sjukdomar än de här redovisade förekommer efter särskilt tillstånd (licens). Dessa ingår inte i sammanställningen. 7.1 Vacciner för häst 7.2 Vacciner för hund 7.3 Vacciner för katt 7.4 Vacciner för svin 7.5 Vacciner för nötkreatur 7.6 Vacciner för får 7.7 Vacciner för fjäderfä 7.8 Vacciner för flera djurslag

55


7.1 Vacciner för häst Försåld mängd (antal doser) Vaccin

Antal doser

Stelkramp

23 410

Influensa+stelkramp

45 840

Influensa

48 770

Influensa+herpes

5 124

Influensa+virusabort

2 580

Kvarka

950

Summa

126 674

Vaccinanvändning, häst

Stelkramp Stelkramp+influensa Influensa Influensa+herpes influensa+virusabort Kvarka

56


7.2 Vacciner för hund Försåld mängd (antal doser) Vaccin

Antal doser

Parvo

39 810

Parvo+valpsjuka-hepatit

59 815

Parvo-valpsjuka+hepatit+parainfluensa

133 040

Parvo-parainfluensa

41 725

Parainfluensa

11 625

Leptospiros

10 610

Herpes

270

Summa

296 895

Vaccinanvändning, hund Parvo Parvo+valpsjuka+hepatit Parvo+valpsjuka+hepatit+par ainfluensa parvo+parainfluensa Parainfluensa Leptospiros Herpes

57


7.3 Vacciner för katt Försåld mängd (antal doser) Vaccin

Antal doser

Kattpest+kattsnuva

170 620

Kattpest+kattsnuva+leukos+chlamydia Infektiös peritonit Summa

1 300 250 172 170

Vaccinanvändning för katt

Kattpest+kattsnuva Kattpest+kattsnuva+leukos+ chlamydia Infektiös peritonit

58


7.4 Vacciner för svin Försåld mängd (antal doser) Vaccin

Antal doser

Rödsjuka

30 850

Rödsjuka+parvo

371 925

Parvo

11 420

E.coli

302 695

E.coli+Chlostr.perf.

44 940

Mykoplasma

421 625

Nyssjuka

38 230

Aktinobac. pleuropn. Summa

700 1 222 385

Vaccinanvändning, svin

Rödsjuka Rödsjuka+parvo Parvo E.Coli E.Coli+Chlostr. Perf Mykoplasma Nyssjuka Aktinobac. Pleuropn.

59


7.5 Vacciner för nötkreatur Försåld mängd (antal doser) Vaccin Ringorm*

Antal doser 262 110

Parainfl.+BRSV+pasteurella

380

* beräknad efter 2 ml dos

7.6 Vacciner för får Försåld mängd (antal doser) Vaccin Gasbrand

Antal doser 18 425

7.7 Vacciner för fjäderfä Försåld mängd (antal doser) Vaccin Mareks sjukdom

Antal doser 39 000

7.8 Vacciner för flera djurslag Försåld mängd (antal doser) Vaccin Rabies (hund, katt) Ringorm (häst, hund, katt) 0,3-1,0 ml/dos

60

Antal doser 30 073 250 - 840


8 Antiinflammatoriska medel Sammanställningen omfattar medel som används för systemiskt bruk.

Icke-steroida antiinflammatoriska medel 8.1 Butylpyrazolidinderivat 8.2 Ättiksyraderivat 8.3 Oxikamer 8.4 Propionsyraderivat 8.5 Fenamater 8.6 Coxiber

61


8.1 Butylpyrazolidinderivat (QM1AA) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

0,86 0,06 0,04 0,02

218,44 2,6 0,02 0,12

Rekvisition

72

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

221

1

Rekvisition

72

Summa

294

Okänd djurkategori

221 72

1

293

Butylpyrazolidinderivat fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

62


8.2 Ättiksyraderivat (M01AB) Försåld mängd (gram aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Rekvisition

11,5 175

394

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

186

186

Rekvisition

394

394

Summa

580

580

Okänd djurkategori

Ättiksyraderivat fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

63


8.3 Oxikamer (QM01AC, M01AC) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

0,24 0,29

Rekvisition

0,002

17,34 4,17 0,046 0,13

4,04 6,90 0,047

0,18

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

22

17,8

4,3

Rekvisition

11

10,9

0,2

Summa

33

28,7

4,5

Okänd djurkategori

Oxikamer fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

64


8.4 Propionsyraderivat (QM01AE, M01AE) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

9,97 19,01 0,01 0,02

Rekvisition

0,00

0,01

16,55 60,36 229,6 0,66 0,11

63,91 5,68 4,99

29,23 0,01

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

337

46

291

Rekvisition

104

70

34

Summa

441

116

325

Okänd djurkategori

Propionsyraderivat fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

65


8.5 Fenamater (QM01AG) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

3,26 1,54 0,04 0,01 0,01

Rekvisition

0,01 56,03 41,30 0,28 1,85 0,04 49,12

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

48

46

2

Rekvisition

105

56

49

Summa

153

102

51

Okänd djurkategori

Fenamater fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

66


8.6 Coxiber (M01AH) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

Totalt

Recept

Rekvisition

1,0

0,02

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

1

1

Rekvisition

0,0

0,0

Summa

1

1

Okänd djurkategori

Coxiber fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

67


9 Lugnande medel Nedanstående uppgifter avser endast substanser med MRL-värden fastställda för livsmedelsproducerande djur. Ytterligare medel med lugnande verkan används för hästar som ej får slaktas och till sällskapsdjur. 9.1 Detomidin 9.2 Xylacin 9.3 Romifidin

69


9.1 Detomidin (QN05CM) Försåld mängd (gram aktiv substans) Djurslag

Recept

Rekvisition

Häst

12,6

727

Nötkreatur

0,1

-

Djurparksdjur

0,3

-

Okänt djurslag

1,9

-

Summa

14,8

727

Hela den rekvirerade mängden har hänförts till häst då övrig användning antas vara marginell. Substansen är godkänd för livsmedelsproducerande djur. Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Okänd djurkategori

Recept

15

12,7

0,3

1,9

Rekvisition

727

727

0,0

Summa

742

739,7

0,3

1,9

Detomidin fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

70


9.2 Xylazin (QN05CM) Försåld mängd (kg aktiv substans) Djurslag

Recept

Nötkreatur Svin Får Get Hjort Ren Höns Slaktkyckling Övr fjäderfä Matfisk Övr livsmed.prod.djur Ej definierat livsmedelsprod djur Livsmedelsprod djur eller häst Häst Häst eller sällskapsdjur Hund Katt Övr sällskapsdjur Ej definierat sällskapsdjur Pälsdjur Okänt djurslag

0,082 0,004 0,001 0,005 0,018

Rekvisition

0,020

0,001

0,004 0,004 0,004 0,021

7,0

Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

0,1

0,1

Rekvisition

7,0

Summa

7,1

Okänd djurkategori

0,0 7,0

0,1

0,0

7,0

Substansen används till många olika djurslag, såväl till livsmedelsproducerande djur som sällskapsdjur. Xylacin fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

71


9.3 Romifidin (QN05CM) Försåld mängd (g aktiv substans) Djurslag

Recept

Rekvisition

Häst

3

272

Substansen används enbart till häst och är tillåten att användas till livsmedelsproducerande djur. Totalt

Livsmedelsprod Sällskapsdjur och djur (inkl häst) övriga djur

Recept

3

3

Rekvisition

272

272

Summa

275

275

Okänd djurkategori

Romifidin fördelat på djurslagskategorier

Livsmedelsprod djur (inkl häst) Sällskapsdjur och övriga djur Okänt djurslag

72


10 Referenser Referensgrupp, med deltagare från SVA och Apoteket AB. Apoteket AB, Försäljningsstatistik från år 2005 över läkemedel. Kontrollhudar International, Uppgift om försäljning av ringormsvaccin. Fass, kategorisering av läkemedel. Vet@ webb, analysverktyg för Jordbruksverkets djursjukdataregister.

73


Jordbruksverkets rapporter 2006 1.

Bioenergi – ny energi för jordbruket

2.

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2002–2004

3.

Betesmarkerna efter 2003 års jordbruksreform – hot och möjligheter

4.

Miljöeffekter av träda och olika växtföljder – rapport från projektet CAP:s miljöeffekter

5.

Översyn av känsliga områden enligt nitratdirektivet

6.

Tio år i EU – effekter för konsumenterna

7.

Returförpackningsutredningen

8.

Kostnader för hanteringen av olika EG-stöd finansierade från EG:s jordbruksfond 2005

9.

En översyn av lagstiftningen om bisjukdomar – förslag till hur bekämpningen av bisjukdomar ska bedrivas

10.

Kulturhistoriska bidrag och särdrag – uppföljning och utvärdering av miljöersättningen till natur- och kulturmiljöer

11.

Marknadsöversikt – Etanol, en jordbruks- och industriprodukt

12.

Marknadsöversikt – bananer

13.

Marknadsöversikt – bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I)

14.

Blommande mångfald – verksamhetsberättelse för POM 2005

15.

Jordbruksverkets foderkontroll 2005 – Feed control by the Swedish Board of Agriculture 2005

16.

Matrknadsöversikt – vin

17.

Entreprenörskap på landsbygden – en översikt av internationell forskning

18.

Samhällsekonomiska effekter av ett omfattande utbrott av mul- och klövsjuka i Sverige – en studie av sannolika följder

19.

Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare – rapport från en statistisk undersökning genomförd våren 2006

20.

Effekter av KULM-rådgivning

21.

Marknadsöversikt, Biodiesel – ett fordonsbränsle på frammarsch?

22.

Jämställdhetsindikatorer för livsmedels- och landsbygdspolitiken

23.

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2003–2005

24.

Utredning om utsädespotatis – krav på utskiftning av utsäde – begränsning av rätten att saluföra utsäde

25.

Kompetensutveckling av lantbrukare inom miljöområdet –verksamhetsåret 2005

26.

Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU – skillnader i beskattning m.m.


Rapporten kan beställas från Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 (vx) Fax 036 34 04 14 E-post: jordbruksverket@sjv.se Internet: www.sjv.se

ISSN 1102-3007 ISRN SJV-R-06/27-SE SJV offset, Jönköping, 2006 RA06:27

ra06_27  

This is the description