Page 1

Hjort–CWD.qxd:1

07-09-27

14.47

Sida 1

Finns viltsjukdomen CWD hos svenska hjortdjur?

Din hjälp behövs för att samla in material från svenska hjortdjur under jaktsäsongen 2007!


Hjort–CWD.qxd:1

07-09-27

14.47

Sida 2

Viltsjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) upptäcktes i Nordamerika på 1960-talet och förekommer hos både frilevande och farmade hjortdjur i ett antal delstater i USA och Canada. Sjukdomen orsakas av ett onormalt prionprotein som inlagras och bildar tvättsvampsliknande förändringar i hjärnan. Vanligaste symtomet är avmagring men även till exempel avvikande beteende och rörelsestörningar förekommer. Det finns inte någon behandling mot CWD. Sjukdomen smittar mellan hjortdjur, men inte från hjortdjur till människor. I Europa lever miljontals vilda och hundratusentals farmade hjortdjur som älg, rådjur, kronhjort, dovhjort och ren. CWD har inte påvisats, och det finns heller inte i dagsläget inga indikationer på att smittan finns i Europa. En systematiskt planerad provtagning av den europeiska hjortdjurspopulationen är dock nödvändig för att kunna utvärdera detta. EU har beslutat om att medlemsstaterna ska genomföra provtagning av hjortdjur under jaktsäsongen 2007. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) analyserar insända prover från svenska hjortdjur, medan Jordbruksverket sammanställer och redovisar resultaten till EU. Vi behöver hjälp från jägare och hjorthägnsägare att skicka in vuxna hjortdjur till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för provtagning. Detta gäller trafikdödade/skadade djur, djur med sjukdomsymptom som avlivas (avmagring, rörelse- och/eller beteendestörningar) samt fallvilt av älg, rådjur, kronhjort, dovhjort och ren. För denna hjälp får du 200 kronor + fraktkostnaden. Ett villkor för att få ersättning är att du först har tagit kontakt med Viltsektionen på SVA, innan materialet skickas in!

Detta gäller för provtagningen • Kontakta alltid först Viltsektionen på SVA, innan du skickar in material för analys. SVA bedömer om hela djuret ska skickas in eller om det räcker med skallen. • Aktuella arter är älg, rådjur, kronhjort, dovhjort och ren. Både hägnade och vilda djur ska ingå i övervakningen. • Djur som uppvisat symtom (kraftig avmagring, vinglighet, ökad salivering, avsaknad av förväntad skygghet eller annat onormalt beteende) eller blivit trafikdödade/skadade samt falltvilt (djur som upphittats döda) är aktuella för provtagning. • Endast vuxna djur: alla hjortdjur som provtas ska vara vuxna (minst 18 månader), bedömt utifrån att alla sex kindtänderna i underkäken ska ha kommit fram. • Vid avlivning får djuret INTE skjutas i huvudet. Skott placeras i halskotpelaren eller i bröstkorgen.

2

Avskilja skallen När du vid kontakt med SVA fått klartecken att enbart skicka in skallen gör du följande: • Var noga med handhygienen. CWD smittar inte människor, men djuret kan ha varit sjukt eller ha dött av andra smittämnen. • Skär skallen från djuret genom ett snitt med kniv eller såg, mellan skallen och kotpelaren. • Kyl skallen så snart som möjligt. Skallen ska helst hållas kyld (ca kylskåpstemperatur), men kan frysas in före inskickandet. Följebrev (remiss) För att djuret ska kunna ingå i övervakningen och provet analyseras måste remiss (bifogas detta utskick) med nedanstående uppgifter åtfölja provet. Fallviltsremiss finns också att skriva ut från SVA:s webbplats (www.sva.se, klicka vidare under ”Skicka in döda djur”, därefter ”SVAs remisser”). Det går även bra att skicka med uppgifterna i ett följebrev. Lämna uppgifter om • insändarens namn, adress, telefonnummer • bank- eller plusgironummer för ersättningen (skattepliktig) och personnummer (för beskattningen). • var djuret påträffats, t.ex. områdets läge i förhållande till någon större ort (”i skogen mellan A-byn och B-byn 15 km nordväst om C-stad”). • iakttagelser om djuret: – eventuella symtom, t.ex. avvikande hull, salivering, avvikande beteende och rörelsestörningar – om djuret är avlivat eller funnet dött


Hjort–CWD.qxd:1

07-09-27

14.47

Sida 3

– djurets kön – djuret var hägnat eller frilevande. • skicka med eventuellt kvitto på Postens fraktkostnad. Packning Vid kontakt med SVA får du packningsinstruktioner samt kan även få transportlåda hemskickad. Avsändaren har ansvar för att paketet packats väl, så att lådan inte läcker under transporten. Utförlig packningsinstruktion finns även på SVA:s webbplats (www.sva.se, klicka vidare under ”Skicka in döda djur”, därefter ”Förpackningsinstruktion”). Kyl skallen om det är möjligt före och under transporten genom att t.ex. lägga kylklampar i paketet. Kom ihåg att bifoga alla uppgifter. Skicka helst paketet i början på veckan (söndag–onsdag), då det annars finns risk att paket blir försenat och materialet förstörs. Paketet ska lämnas in på Postens Företagscenter och skickas som “DPD Företagspaket 16.00” till SVA, Vilt Travvägen 12 A 751 89 UPPSALA Ersättning Du får ersättning med 200 kr (skattepliktigt) plus betalt för fraktkostnaden. För att få denna ersättning måste du först ha kontaktat SVA och fått klartecken på att djuret ska ingå i övervakningen. Kom ihåg att bifoga alla uppgifter samt kvitto på fraktkostnad, så att du kan få din ersättning.

Frågor och svar om Chronic Wasting Disease, CWD – Vad är CWD? Det är en neurologisk sjukdom hos hjortdjur och tillhör gruppen sjukdomar som kallas transmissibla spongiforma encefalopatier (TSE). Gemensamt för dessa sjukdomar är karakteristiska tvättsvampsliknande förändringar i hjärnan. De skiljer sig däremot åt vad gäller t.ex. smittvägar. Exempel på andra TSE-sjukdomar är scrapie och Nor98 hos får och get och BSE hos nötkreatur.

– Var finns CWD? CWD upptäcktes i Nordamerika på 1960-talet och förekommer hos både vilda och farmade hjortdjur i flera delstater i USA och Canada. Sjukdomen har inte påvisats i Europa. – Vilka djur drabbas av CWD? CWD har i dagsläget påvisats hos amerikansk kronhjort, amerikansk älg, vitsvanshjort och åsnehjort. – Vilka symtom kan tyda på CWD? Djuren är vanligen 3–4 år gamla, när symtomen visar sig. Ett eller flera symtom kan förekomma. Det vanligaste är att djuret successivt magrar av. Även beteendestörningar, trötthet, problem med att samordna rörelser, förlamningar, skakningar, ökad salivering samt ökad törst och utsöndring av urin kan förekomma. Sjukdomsförloppet varar i veckor till månader. – Hur smittar CWD? Detta är ännu inte helt klarlagt. Erfarenheter från Nordamerika tyder på att sjukdomen kan överföras vid direktkontakt mellan djur och via förorenat foder, vatten eller jord. – Hur diagnostiseras CWD? Det finns inga tester för att fastställa CWD hos levande djur. Diagnosen ställs genom snabbtester eller mikroskopiska undersöknngar av material från hjärna och andra vävnader från döda djur. – Går CWD att bota? Nej, det finns inte någon behandling. – Kan CWD överföras till människa? Nej, det finns inga kända fall av sjukdom hos människa, som skulle kunna kopplas till CWD. All forskning tyder på att sjukdomen inte kan överföras till människa, sällskapsdjur eller tamboskap.

3


Hjort–CWD.qxd:1

07-09-27

14.47

Sida 4

Du som vill veta mer om provtagningen av hjortdjur Kontakta • Viltsektionen på Avdelningen för vilt, fisk och miljö eller Sektionen för epizootologi på Statens veterinärmedicinska anstalt, telefon 018-67 40 00 vx eller • Jordbruksverket, telefon 036-15 50 00 vx.

Foldern är producerad gemensamt av Jordbruksverket och SVA

Foto: Torsten Mörner

Jordbruksverket 551 82 Jönköping Tfn 036–15 50 00 vx E-post: jordbruksverket@sjv.se Webbplats: www.sjv.se

CWD  

This is the description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you