Page 1

จุลสาร

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๕

www.coj.go.th/jor4

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม เพิ่มศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 นาฬิกา นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดี

ผู ้ พ ิ พ ากษาภาค 4 พร้ อ มด้ ว ย นายประเสริ ฐ เขี ย นนิ ล ศิ ร ิ ผู ้ พ ิ พ ากษาอาวุ โ สประจำ � สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ� สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ� สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอุตสาห์ ทองโคตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ� สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรม ประจำ�ภาค 4 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัด สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนิน งานด้านการพัสดุ ณ โรงแรมกลาเซียร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิด และมีนายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 กล่าวรายงาน

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” (e-GP)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 นาฬิกา นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วย นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ ผู้พิพากษาอาวุโส

ประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอุตสาห์ ทองโคตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” (e-GP) ให้ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุในศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และภาค 4 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมกลาเซียร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิด และมี นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 กล่าวรายงาน

ข่าวเด่นในฉบับ

หน้า

ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

2

ข่าวเฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จ มุมสุขภาพ

14 15

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๓๑๑๐๗-๙ โทรสาร ๐๔๓-๒๓๗๘๙๘


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

หน้า

2

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 10.30 นาฬิกา สำ �นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ให้การต้อนรับ นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เดินทางมา รับตำ�แหน่งเลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 โดยมีนายประเสริฐ เขียนนิลศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ� สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอุ ต สาห์ ทองโคตร ผู ้ พ ิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลประจำ � สำ � นั ก งานอธิ บ ดี ผ ู ้ พ ิ พ ากษาภาค 4 นายจิ ร ะศั ก ดิ ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 เวลา 08.00 นาฬิกา นายอุตสาห์ ทองโคตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 14.30 นาฬิกา และเวลา 22.00 นาฬิกา นายประเสริฐ เขี ย นนิ ล ศิ ริ ผู ้ พ ิ พ ากษาอาวุ โ สประจำ � สำ�นั ก งานอธิ บ ดี ผ ู ้ พ ิ พ ากษาภาค 4 นายอนั น ต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอุตสาห์ ทองโคตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมงานพิธีดังนี้ เวลา 14.30 นาฬิกา ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ (ส่วนภูมิภาค)

เวลา 22.00 นาฬิ ก า ร่ ว มพิ ธ ี เ ผาดอกไม้ จ ั น ทน์ ใ นงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้ า ฟ้ า เพชรรั ต นราชสุ ด าสิ ร ิ โ สภาพั ณ ณวดี ณ วั ด หนองแวงพระอาราม หลวง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 10.59 นาฬิกา คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เข้าร่วมพิธีรดน้ำ� ขอพรจากนายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอุตสาห์ ทองโคตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เนื่องในวันสงกรานต์ประจำ�ปี 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดขอนแก่น


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

หน้า

3

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาล

ยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัด หนองบัวลำ�ภู อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู โดยมีนายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ และมีนายจรูญ นาคเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำ�ภู กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 เวลา 08.00 นาฬิกา นายอนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ� ภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการและลู ก จ้ า งศาลยุ ต ิ ธ รรม ร่ ว มกิ จ กรรม “สร้ า งสายใยเชื ่ อมหน่ ว ยงานศาลยุ ต ิ ธ รรมด้ ว ยกี ฬ าและนั น ทนาการ” ณ สนามกี ฬ า กรมชลประทาน อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยสรุปผลการแข่งขันกีฬาดังนี้ 1) กีฬาวอลเลย์บอลชาย 2) กีฬาเซปักตะกร้อชาย 3) กีฬาเทเบิ้ลเทนนิสชายเดี่ยว 4) กีฬาเทเบิ้ลเทนนิสชายคู่ 5) กีฬาเปตองชาย 6) กีฬารวมทุกประเภท

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทองแดง ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬารวมทุกประเภท

วันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 08.30 นาฬิกา นายอนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมงานพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

หน้า

4

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑประดิษฐาน ณ อาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์และพิธีเปิด “ศูนย์ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�และประสานการประชุม เพื่อแก้ไข บำ�บัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว” ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.20 นาฬิกา นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาล ยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑประดิษฐาน ณ อาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเวลา 09.29 นาฬิกา นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 เป็นประธานพิธีฯ ดังกล่าว และมีนายวิบูลย์ ธรรมมะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน จากนั้น เวลา 11.00 นาฬิกา ร่วมงานเปิด “ศูนย์ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�และประสานงานการ ประชุมเพื่อแก้ไข บำ�บัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว” จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด กาฬสินธุ์ ณ หน้าที่ทำ�การศูนย์ให้คำ�ปรึกษาฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิด และมีนายไพบูลย์ ศรีธูป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 นาฬิกา นายอุตสาห์ ทองโคตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง และพานพุ่มเงิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวาย ราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

หน้า

5

สำ � นั ก งานอธิ บ ดี ผ ู ้ พ ิ พ ากษาภาค 4 จั ด ประชุ ม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ครั้งที่ 3/2555

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ครั้งที่ 3/2555 มีระเบียบวาระการ ประชุม ดังนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ,รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555 ,การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด สำ�นักงานศาลยุติธรรม และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ,นโยบายการเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จไปโดยเร็วของศาล อุทธรณ์ภาค 4 โดย นายปกรณ์ มหรรณพ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 และเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานในการประชุม นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอุตสาห์ ทองโคตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการ สำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และผู้อำ�นวยการประจำ�สำ�นักอำ�นวยการ/สำ�นักงานประจำ�ศาลในสังกัด ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด อำ�เภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น

นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็นประธานเปิดศูนย์ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� และประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูเด็กเยาวชน และครอบครัว ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 นาฬิกา นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาล ยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูเด็กเยาวชน และครอบครัว ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

หน้า

6

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัด เลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2555

เมื่อวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2555 นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วย นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงาน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และ คณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำ�ปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 - 15.00 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน โดยมีนายสุมิตร ดวงสีดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด สว่างแดนดิน พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

หน้า

7

วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลจังหวัดสกลนคร โดยมีนายนันทชัย จันทร์รอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดสกลนคร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร โดยมีนายชาตรี พงษ์อาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลจังหวัดนครพนม โดยมีนายทวีป บุตตะโยธี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด นครพนม และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร โดยมีนายชาตรี พงษ์อาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางสาววัจนาถ วังตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด มุกดาหาร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายอุทัย ทวีโชติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

หน้า

8

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2555 นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วย นายอนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงาน อธิบดีผพู้ พิ ากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุตธิ รรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักศาลยุตธิ รรมประจำ�ภาค 4 และคณะ เดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 - 14.00 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลจังหวัดพล โดยมีนายภิญโญ จิตรแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพล พร้อม ด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.00 - 16.30 นาฬิกา และวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 10.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางสาวจรรยา ศรีเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การ ต้อนรับและนำ�ตรวจ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสมยศ ชัยประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

หน้า

9

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรมสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เมื ่ อ วั น ที ่ 1 มิ ถ ุ น ายน 2555 เวลา 09.30 นาฬิ ก า นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วย นายเทพประสิทธิ์ ตุ ล ากั น เลขานุ ก ารศาลยุ ต ิ ธ รรมประจำ � ภาค 4 นายจิ ร ะศั ก ดิ ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม สังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ ด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และผู้อำ�นวยการประจำ�สำ�นักอำ�นวยการ/สำ�นักงานประจำ�ศาลใน สังกัด จัดโดยสำ�นักระงับข้อพิพาท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาการวางระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลและเพื่อชี้แจงนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานและรับฟังปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาระบบ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และ คัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2555 นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายอุตสาห์ ทองโคตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และ คณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำ�ปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายศิริ ดีวงศ์ษา ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ

เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลแขวงอุดรธานี โดยมีนางสาวศนิวันท์ เกื้อสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

หน้า

10

วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายกิตติชัย ภูมิมาโนช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๕ สำ�หรับข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2555 นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายประเสริฐ เขียนนิลศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ� สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอุตสาห์ ทองโคตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2555 สำ�หรับ ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2555 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตนารมณ์ของกฎหมายที่มี การยกร่างและประกาศใช้บังคับใหม่ การรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของศาลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและกำ�หนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ โรงแรมบ้านเชียง อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ วันที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา 08.45 นาฬิกา พิธีเปิดการสัมมนา โดยมีนายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิด และมีนายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาล ยุติธรรมประจำ�ภาค 4 กล่าวรายงาน

เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา การอภิปราย เรื่อง “การรับฟังพยานหลักฐานและการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดี” อภิปรายโดย 1. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 2. นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักประธานศาลฎีกา ผู้ดำ�เนินการอภิปราย นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำ�สำ�นักประธานศาลฎีกา เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา การอภิปราย เรื่อง “ดุลพินิจในการกำ�หนดโทษคดีอาญา” อภิปรายโดย 1. นายกีรติ กาญจนรินทร์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 2. นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้ดำ�เนินการอภิปราย นายชัยรัตน์ วงศ์วีรธร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำ�สำ�นักประธานศาลฎีกา


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

หน้า

11

วันที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา การอภิปราย เรื่อง “การปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดี” อภิปรายโดย นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ผู้ดำ�เนินการอภิปราย นางสาวลดาวัลย์ อริยสิทธิ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำ�สำ�นักประธานศาลฎีกา เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา อภิปราย เรื่อง “การบริหารงานศาลยุติธรรม” อภิปรายโดย นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2555 เมื่อวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2555 นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายอนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และคณะ เดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพริษฐุ์ ปิยะนราธร ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ

วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลจังหวัดเลย โดยมีนายสมหวัง คล้ำ�ชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย โดยมีนายไพฑูรย์ วรสถิตย์ ผู้พิพากษา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ

วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำ�ภู นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำ�ภู พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ วัน ที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาล วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ จังหวัดหนองบัวลำ�ภู โดยมีนายจรูญ นาคเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ศาลแขวงขอนแก่น โดยมีนายพินิจ สุริยะจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง หนองบัวลำ�ภู พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและ และนำ�ตรวจ นำ�ตรวจ


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

หน้า

12

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัวของศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำ�ภู เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วย นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาล ยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และประสานการประชุม เพื่อแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชน ซึ่ง ต้องหาว่ากระทำ�ความผิดและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล สามารถกลับคืนสู่สังคมและอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างปกติสุข ณ อาคารศาลจังหวัด หนองบัวลำ�ภู โดยมีนายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และมีนายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำ�ภู กล่าวรายงาน

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมพิธีเปิดค่ายคุณธรรม ค่ายที่ ๓ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๕กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว ในสังกัดภาค ๔ และสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 นาฬิกา นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วย นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรม ประจำ�ภาค 4 ร่วมพิธีเปิดค่ายคุณธรรมสำ�หรับเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม สำ�หรับเด็กและเยาวชน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ค่ายที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2555 ณ วัดโพธิ์ศรี อำ�เภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าค่ายคุณธรรม และมีนายชาตรี พงษ์อาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สกลนคร กล่าวรายงาน

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคัด เลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2555 นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายอุตสาห์ ทองโคตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และคณะ เดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ วันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลจังหวัด บึงกาฬ โดยมีนายประมวล นิลกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะ ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ วันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 11.00 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนางสาวภัชดา เหลืองวิลัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัด บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ เวลา 14.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หนองคาย โดยมีนายไพศิษฐ์ รักกิจศิริกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและ นำ�ตรวจ


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

หน้า

13

วันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบ ประเมินผลฯ ศาลจังหวัดหนองคาย โดยมีนายเลิศบุญ เหลืองฐิติสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ วันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ตรวจแบบ ประเมินผลฯ ศาลจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปิยะสันติ์ กาววิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคัด เลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2555 นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายอนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และคณะ เดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวิบูลย์ ธรรมมะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ

วันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 11.00 นาฬิกา ตรวจแบบประเมิน ผลฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไพบูลย์ ศรีธูป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะ ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายธนารักษ์ เนาวรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ

วันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลฯ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายธัญญา เอื้ออารีวรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและนำ�ตรวจ


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ข่าวเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ

หน้า

14

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น โดยเสด็จมาทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อ ครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เฝ้ารับเสด็จและส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 นาฬิกา นายโสฬส สุวรรณเนตร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้ารับเสด็จและส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาส เสด็จไปทรงติดตามการดำ�เนินงานตำ�บลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ตำ�บลทุ่งคลอง อำ�เภอคำ�ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 มุมสุขภาพ

หน้า

15

ออกกำ�ลังกายเวลาไหนดีที่สุด เช้าหรือเย็น..?

การออกกำ�ลังกายเป็นเรื่องดี แต่ไม่ใช่ทั้งวันและทั้งคืนหรอกที่ออกกำ�ลังกายแล้วได้ผลดีต่อสุขภาพ งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำ�ลังกายระบุว่า ช่วงเวลาระหว่าง 16.00 ถึง 19.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการออกกำ�ลังกาย ทำ�ไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือ เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่คนเราทำ�กิจกรรมต่างๆมาตลอดทั้งวัน ทำ�ให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นสูงสุด กล้ามเนื้อขยายตัว และ มีความยืดหยุ่น เป็นช่วงที่ร่างกายมีอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตต่ำ�ทำ�ให้ไม่ต้องรู้สึกฝืนต่อการออกกำ�ลังกาย รวมทั้งทำ�ให้มี แรงจูงใจอยากออกกำ�ลังกายมากขึ้นและมีแนวโน้มบาดเจ็บน้อยลง สำ�หรับสาวที่กำ�ลังมองหาช่วงเวลาออกกำ�ลังกายที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับ ในแต่ละเดือน ผลวิจัยชี้ว่า ช่วง 7-14 วันหลังไข่ตกเป็นเวลาของการออกกำ�ลังกายสำ�หรับผู้หญิง เพราะเป็นเวลาที่ระดับฮอร์โมน โปรเจส เทอโรนจะเพิ่มสูงสุด ส่งผลกระทบต่อการใช้ไขมันและคาร์โบไฮเดรตของร่างกาย นอกจากนั้น หากมีอาการปวดประจำ�เดือนเป็นประจำ� การ ออกกำ�ลังเป็นประจำ�จะสามารถบรรเทาอาการปวดประจำ�เดือนได้ดีอีกด้วย ใครก็ตามที่กำ�ลังมุ่งเน้นการออกกำ�ลังกายเพื่อลดน้ำ�หนัก รู้ไว้ เถอะว่าการออกกำ�ลังกายตอนเช้าจะเป็นคนที่สามารถเผาผลาญแคลอรีได้ดีกว่าการออกกำ�ลังกายในตอนเย็น เพราะเวลาเช้าเป็นเวลาที่ ร่างกายนำ�คาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากการรับประทานอาหารมื้อเย็นของเมื่อวานมาใช้พลังงาน ถ้ามุ่งเน้นการออกกำ�ลังกายเพื่อฟิตกล้ามเนื้อใน ช่วงเช้ากล้ามเนื้อจะยังตื่นตัวไม่เต็มที่ นักเพาะกล้ามชายงามทั้งหลายจึงนิยมเลือกเวลาบ่ายสำ�หรับการฟิตกล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อของ คนจะพร้อมและใช้งานได้ดีที่สุดตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไป แต่หากมุ่งเน้นการออกกำ�ลังกายเพื่อผ่อนคลาย คุณควรเลือกออกกำ�ลังกายช่วง บ่ายถึงเย็น เพราะจะส่งผลถึงการนอนที่หลับลึกและผ่อนคลายในตอนกลางคืน ได้ด้วย และแน่นอนที่สุดว่าการออกกำ�ลังกายเพื่อรับอากาศ บริสุทธิ์ เวลาเช้าตรู่เป็นช่วงเวลาที่อากาศแจ่มใสที่สุดของวัน ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่สมองและร่างกายทุกส่วนเปิดรับออกซิเจนมากว่า ช่วงเวลาอื่น และยังมีผลทำ�ให้เกิดการหลั่ง Growth ฮอร์โมนได้ดีขึ้น สำ�หรับเด็กหรือวัยรุ่นจึงควรเลือกช่วงเวลาเช้าในการออกกำ�ลังกายจะ ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเต็มที่ ออกกำ�ลังกายเวลาไหนก็ทำ�ให้สุขภาพดีและร่างกายแข็งแรง ที่มา โพสต์ทูเดย์


จุลสารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ที่ปรึกษา นายโสฬส สุวรรณเนตร์ นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ นายอนันต์ ธรรมราช นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น นายอุตสาห์ ทองโคตร นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา คณะจัดทำ�และผลิต ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้า

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4

16


จุลสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔  
จุลสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔  

จุลสารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔