Page 1

Jaarver slag 20 1

6


Inhoudsopgave

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Voorwoord Bestuur Financiën Jaarvergadering 2016 Agrarisch natuurbeheer 2016 Landschappelijke inpassing Boterkampen een prachtig bezit Hurnse Kil Rabo clubkascampagne Munnikenland Broekheuvel, Bulken Klompenpad in voorbereiding Communicatie Werkploeg Ledenwerving Weidevogelbescherming Beleef de Boerderij Boerderijeducatie tot slot


Voorwoord DE BOMMELERWAARD MOOIER MAKEN Het doel van onze vereniging is, zoals onze statuten dat zo mooi zeggen, agrariërs en streekbewoners in de Bommelerwaard mede verantwoordelijk laten zijn voor het beheer en de ontwikkeling van natuuren landschapswaarden in dit gebied. Dat betekent in de praktijk dat De Capreton een brugfunctie vervult tussen de belangen van boeren en tuinders aan de ene kant en natuur- en landschapsbelangen aan de andere kant. Dat is een brede doelstelling, maar daarin ligt ook de uitdaging. Het gaat om het bouwen van netwerken tussen partijen die soms tegenover elkaar staan, maar die steeds vaker een gezamenlijk doel nastreven. In onze Bommelerwaard liggen tientallen mooie natuurgebieden. De Natuurwacht heeft daar in een prachtig boek ruime aandacht aan gegeven. Maar wat wel eens vergeten wordt, is dat de Bommelerwaard een door de mens ’gemaakte’ polder is, waar van oudsher land- en tuinbouw de eerste plaats hebben ingenomen. ‘Boer’ en ‘natuur’ horen bij elkaar. En dat moet zo blijven. Ondertussen geniet ook de burger van de rust en de ruimte van het agrarisch landschap. Kinderen hebben de toekomst. In het project ‘Boerderijeducatie’

krijgen schoolklassen op de boerderij tastbaar en zichtbaar onderwijs over de oorsprong van ons dagelijkse voedsel. Dé gebeurtenis van 2016 is de overeenkomst die we met Staatsbosbeheer hebben gesloten over het beheer van Munnikenland. Na jaren van voorbereiding is het gelukt om een groot gedeelte van dat uitgestrekte natuurgebied met de inzet van onze boeren te gaan maaien en beweiden. Op de valreep van 2016 hebben we ook het maaibeheer van de Wakkere Dijk van het waterschap Rivierenland in handen gekregen. De Wakkere Dijk is de eerste multifunctionele rivierdijk in Nederland, een brede en hoge waterkering rond Munnikenland, met ruimte om te recreëren. Er liggen verspreid in de Bommelerwaard nog meer projecten waarin onze leden betrokken zijn bij het beheer van het landschap. Vele gemotiveerde boeren en tuinders en tientallen vrijwilligers beheren inmiddels met succes enkele honderden hectares boerennatuur in onze polder. Het gaat om bloemrijke dijken, karakteristieke heggen, rivierbossen en moerasland en kruidenrijk grasland als broedplaats voor onze weidevogels. De jubelzang van de veldleeuwerik of de heldere roep van de grutto. Dat willen we niet missen, toch?


Het gaat om de toekomst van ons platteland. Het doel van onze vereniging blijft: de Bommelerwaard mooier maken, een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en te recreĂŤren. Piet Nienhuis Voorzitter VANL De Capreton

Agrarisch natuurbeheer is synoniem met samenwerking.


Bestuur

Marinus

Piet

Sjaak

Jo

Bert

Janny

Joyce

Nico

Coรถrdinatoren Theo

Wim


Bestuur voorzitter Piet (P.H.) Nienhuis secretaris Jo (J.A.) Penders penningmeester Marinus (M) Robbemondt coĂśrdinator De Capreton Theo (T) van Goch Wim (W.H.R.) van Woudenbergh

leden: Janny (J.M.) van den Bogert-Hoeflaken (plattelandstoerisme) Sjaak (J.D.) van ’t Hoog (bestuurslid) Joyce (J.L.M.) Ostendorf-Sterk (weidevogelbescherming) Bert (G.A.W.M.) van Zeelst (bestuurslid) Nico (N) van Wijk (landschappelijke inpassing)


FinanciĂŤn

De verenging heeft een gezonde financiĂŤle positie met circa 245 betalende leden. In 2016 is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de financiĂŤle administratie. De jaarstukken zijn opgesteld door de accountant en goedgekeurd door het algemeen bestuur. Door een tegenvallend resultaat van het beheer van de Hurnse Kil is het resultaat over 2016 negatief. Voor 2017 wordt verwacht dat deze resultaten sterk zullen verbeteren.


Jaarvergadering 2016 Bommelerwaard en waterveiligheid

Tijdens de jaarvergadering werd het bestuurslid/ secreatris Jo Penders herkozen. Nico van Wijk en Marinus Robbenmondt worden unaniem als nieuwe bestuursleden gekozen. Van Herbert Groeneveld, die niet herkiesbaar was, werd op een gepaste wijze afscheid genomen. Linda de Groot nam afscheid als coordinator. Zij wordt vervangen door Wim van den Woudenbergh en Theo van Goch

Door Huub Verlouw ,medewerker Waterschap Rivierenland , werd een uiteenzetting gegeven over de waterveiligheid in de Bommelerwaard met een herkenbare terugblik op de evacuatie in 1995. In deze boeiende lezing werd aandacht besteed aan de gerealiseerde plannen voor ruimte voor de rivieren met onder andere het Munnikenland.


Agrarisch natuurbeheer in 2016

CR Coöperatieve Agrarische Natuurbeheervereniging Collectief Rivierenland

De organisatie van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer is vanaf 2016 veranderd. Voorheen sloot de individuele deelnemer voor projecten voor agrarisch natuurbeheer contracten met de provincie. Nu gaat dit via de collectieven. De gebiedsaanvraag en het beheerplan 2017 zijn goedgekeurd en de contracten met de deelnemers zijn afgesloten. Door onze coördinator Theo van Goch is hiervoor veel werk verricht. Het toezicht op het naleven van de contracten is een verantwoordelijkheid van het collectief. De veldmedewerker/coördinator van de ANV’s speelt daarbij een grote rol. Aan de verbetering van de kwaliteit van agrarisch natuurbeheer wordt hard gewerkt. In het bestuur van het Collectief Rivierenland heeft Jo Penders namens de Capreton zitting.


Landschappelijke inpassing In het verslagjaar zijn geen activiteiten verricht in het kader van de landschappelijke inpassing van de glastuinbouw. We blijven ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen en willen graag partner zijn voor het uitvoeren van activiteiten in dit kader


De Boterkampen een prachtig bezit Het beheer van De Boterkampen wordt getoetst aan een uitvoerig beheerplan. Het feitelijke beheer gebeurt door leden van De Capreton: de werking van de stuw, maaien van grasland, onderhoud van bosopstanden. Jaarlijks tijdens NL doet wordt de griend geknot door medewerkers van de Rabo-bank. De Bijenouders Vereniging Bommelerwaard heeft een bijenstal geplaatst. Er loopt een klompenpad (aangelegd samen met Landschapsbeheer Gelderland) door De Boterkampen. Meerdere aspecten van de maatschappelijke taken die De Capreton heeft, worden op deze wijze in de praktijk gebracht.


NL Doet


Hurnse Kil

De herinrichting van de Hurwenense Uiterwaard en het natuurgebied de Hurnse Kil is in 2015 afgerond. Bij de oude steenfabriek in Hurwenen ligt een brug over de nevengeul die leidt naar een meer dan 50 ha groot schiereiland. Dit deel van de uiterwaard ontwikkelt zich tot een prachtig natuurgebied met rivierduinen en golvende percelen bloemrijk grasland. In het afgelopen jaar heeft de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer De Capreton het beheer van dit gebied verzorgd. Mede door het slechte weer waren de opbrengsten ver onder de maat. Tevens waren de afspraken met de gebruikers onvldoende duidelijk. Al met al geen succesvol beheerjaar.


Rabo clubkascampagne

Met beperkte publiciteit werd ook dit jaar deelgenomen aan de Rabo clubactie. Door de leden van de Rabobank werd aan de Capreton een bedrag van â‚Ź281 toegewezen. Dit bedrag is door de Capreton gedoneerd aan de Stichting Boerderijeducatie die als tegenprestatie hiervoor enkele lessen voor de basisscholen in de Bommelerwaard beschikbaar stelden


Munnikenland

In 2015 heeft De Capreton samen met Staatsbosbeheer naar een samenwerkingsverband voor het Munnikenland gezocht. Na overleg over en weer zijn de bakens gezet, De Capreton gaat de komende 5 jaar het gebied beheren, in nauw overleg met Staatsbosbeheer. Beide partijen kunnen zo veel van elkanders ervaring opdoen en elkaar beter leren kennen. Doel is en blijft dat lokale agrariĂŤrs het gebied gaan benutten en onderhouden. De Capreton zal het uitvoerend beheer sturen en Staatsbosbeheer heeft een adviserende en controlerende rol. Op 9 juni werd in het bijzijn van minister Schultz de Wakkere Dijk opgeleverd. Op deze dag werd ook het samenwerkingscontract tussen Staatsbosbeheer en de Capreton getekend.


Broekheuvel en De Bulken

De Broekheuvel ,de waterretentie van Kampen Noord, ontwikkelt zich tot een mooi stukje natuur. Het beheer wordt in opdracht van de Gemeente Maasdriel vrzorgd door de Capreton. Steeds meer vogels ontdekken het gebied.

Een kilometer verderop ligt de vroegere afslag van de A2 naar Hedel. Dit terrein is omgevormd tot het natuur- en recreatiegebied De Bulken. Ook dat terrein is volledig in beheer bij De Capreton.


Klompenpad in voorbereiding

Met de voorbereiding van het 6e klompenpad in de Bommelerwaard is begonnen. Dit pad in Kerkwijk wordt samen met de locale bevolking en Stichting Landschapsbeheer Gelderland ontwikkeld. De Capreton zal bij de uitvoering van de inrichting weer worden betrokken.


Communicatie

De Capreton was ook afgelopen jaar regelmatig in het nieuws. Bij de bijzondere activiteiten werd de media opgezocht voor publicaties in dag- en streekbladen. De fotoreportages werden evenals vorig jaar verzorgd door Henk de Koning. De website werd met regelmaat verzorgd. In 2016 kreeg de website ruim 3700 bezoeken met de topdagen rond de openboerderijdagen. De bezoek ten opzichte van 2015 zijn gereduceerd.


Activiteiten Werkploeg

De werkploeg heeft onderhoud en aanplant verzorgd bij De Bulken, Broekheuvel, Boterkampen en de Vogelkijkwand..


Ledenwerving

In 2015 is het aantal leden van onze vereniging stabiel gebleven op 245.


Weidevogelbescherming

De vrijwillige weidevogelbeschermers zijn ook dit jaar niet in absolute aantallen toegenomen. Vanwege hoge leeftijd ‘vliegt’ er wel eens een vrijwilliger uit maar de plek wordt ook weer ingenomen door een nieuwe vrijwilliger. Dat betekent dat het een clubje blijft van een kleine 40 man/ vrouw groot, verdeeld over de verschillende gebieden in de Bommelerwaard. Er wordt gebruik gemaakt van subsidie die binnen het collectief beheersplan Brüchemse Broek beschikbaar is, maar ook van subsidie die beschikbaar is gesteld aan agrariërs door de Gemeente Zaltbommel vanwege de compensatie van de Bommelse Weide. Al met al een aardig bedrag dat ten goede komt aan de agrariërs. Incidentele nestvergoeding door De Capreton vindt ook plaats. De bewustwording van het beschermen van boerenlandvogels (eerder genoemd

weidevogels) bij agrariërs lijkt toe te nemen, er is in ieder geval goed contact met de verschillende eigenaren van de percelen die belopen worden hetgeen de bescherming ten goede komt. Binnen het beheersplan van de Brüchemse Broek (een groot deel van ons gebied) is een andere aanpak van weidevogelbescherming aan de orde. Steeds vaker is er sprake van laat maaien en dat zorgt ervoor dat de betreffende percelen niet wekelijks belopen hoeven te worden maar dat kan worden volstaan met het periodiek doen van waarnemingen en alarmtellingen. Dat betekent wel wat voor de resultaten binnen onze registratie, immers niet letterlijk worden de nesten gevonden maar gekeken wordt naar het gedrag van de vogels hetgeen leidt tot een inschatting dat er nesten moeten zijn (al dan niet met jongen).


Resultaten weidevogels 2016

Soort

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Grutto

49

53

52

53

30

29

36

36

18

19

Kievit

330

310

373

266

255

205

307

250

202

232

Scholekster

31

42

56

37

40

48

47

35

20

33

Tureluur

15

8

15

19

9

11

7

5

5

7

Wulp Totaal Incl. andere soorten

7

13

8

10

7

9

11

9

10

5

432

426

504

385

341

302

408

335

255

296

441

454

512

404

351

310

417

345

257

303


Beleef de boerderij

Op maandag 16 mei, 2e Pinksterdag, vond ons jaarlijkse evenement “Beleef de Boerderij” plaats. Duizenden bezoekers konden op deze zonnige lentedag genieten van al het moois dat onze boeren en telers op hun bedrijven te bieden hebben. Een tocht met de huifkar, kalfjes en biggetjes aaien, een springkussen, streekproducten proeven, pony rijden, een wilde-plantenwandeling, uitleg van een imker, een kookworkshop, live muziek, een Deelnemende bedrijven: • Melkveehouderij en Boerengolfboerderij van Zeelst in Hedel fotoprijsvraag: er was voor elk wat wils. • • • • • •

Melkveebedrijf en Agrarische Kinderopvang De Vrijbuiter in Hedel Melkveehouderij en IJsboerderij De Schoonheuvel in Hedel Biologisch Varkensbedrijf van den Bogert in Hedel Biologisch Fruitteeltbedrijf De Sterregaard in Hedel Champignonkwekerij De Hopwaag in Ammerzoden Biologische Boerderij “Schuttershof” in Well.


Klompen pad Nederhemert

Agrarisch natuurbeheer is synoniem met samenwerking.


Agrarisch natuurbeheer is synoniem met samenwerking.


Boederij-educatie

In 2016 zijn 32 lessen gegeven bij bedrijven die aangesloten zijn bij Boerderij Educatie Rivierenland. Ten opzichte van 2015 een daling ,o.a vanwege het wegvallen van de subsidie van Regio Rivierenland. De bedrijven in de Bommelerwaard: IJsboerderij De Schoonheuvel in Hedel, Melkveebedrijf van Linden in Delwijnen en Champignonkwekerij De Hopwaag in Ammerzoden hebben de lessen verzorgd. P. Meer informatie: www.boerderijeducatierivierenland.nl


Tot Slot

Met het voorliggende jaarverslag is een globaal beeld gegeven van de actieve en veelzijdige vereniging. Met het brede arsenaal aan activiteiten is invulling gegeven aan de doelstellingen van onze vereniging. Jo Penders, 2017


Copyright Capreton, 2017

Jjaarverslag 2016  
Jjaarverslag 2016  
Advertisement