Page 1

Departament de Fisioteràpia

BIOMECÀNICA I FÍSICA APLICADA Teoria Grup B ANNA ARNAL GÓMEZ CURS ACADÈMIC 2011/2012 Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


FÍSICA APLICADA

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


PROGRAMA TEORIA FÍSICA Tema 1. Introducció a la Mecànica i a la Biomecànica Tema 2. Força i Moment de la Força Tema 3. L’Equilibri Tema 4. Problemes d’Equilibri: Mètode Gràfic. Tema 5. Problemes d’Equilibri: Mètode Numèric. Tema 6. Treball i Energia. Tema 7. Elasticitat i Bioelasticitat. Tema 8. Moviment i canvi de moviment: introducció a la Dinàmica. Tema 9. La Tendència a Fluir: Introducció a la Mecànica de Fluids. Tema 10. Electrostàtica. Tema 11. Circuits Elèctrics.

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


PROGRAMA TEORIA FÍSICA Tema 12. Conducció en Líquids: Bases Físiques de la Corrent Galvànica. Tema 13. Camp Electromagnètic. Inducció. Magnetisme. Tema 14. Corrent Alterna I. Tema 15. Corrent Alterna II. Tema 16. Bases Físiques de l'Electroteràpia de Freqüència Variable. Tema 17. Ones I. Tema 18. Ones II. Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Tema 20. Bases Físiques de la Termoteràpia II.

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I.

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Objectius

 Tindre unes bases físiques del significat de calor Conèixer el calor com a forma d'energia Saber alguns conceptes relacionats amb el tema

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Termoteràpia

La TERMOTERÀPIA és l'aplicació de calor amb fins terapèutics sobre l'organisme per mitjà de cossos materials de temperatura elevada, per damunt dels nivells fisiològics. L'agent terapèutic és el CALOR.

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Termoteràpia Els efectes Fisiològics d'una aplicació de termoteràpia són molt variats, per exemple: A nivell cel·lular, els processos metabòlics augmenten fins a arribar a un punt en el qual, tot i que augmente la temperatura, disminueix el procés metabòlic.

Sobre la circulació sanguínia, l'efecte mes important és el de termoregulació. Sobre el cor, l'augment de calor produeix taquicàrdia. Sobre la sang, la calor aplicada produirà que el PH sanguini s’alcalinitze, disminuint la coagulació sanguínia, la glucèmia i la viscositat de la sang. Sobre l'aparell urinari, la calor produeix un augment de la diüresi i accelera el buidatge vesical.

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Termoteràpia Sobre l'aparell digestiu, les aplicacions locals de calor disminueixen les secrecions i augmenten el to i la motilitat de la musculatura gàstrica amb una disminució del temps de buidatge i un augment del peristaltisme intestinal (moviment intestinal). Sobre el sistema respiratori la calor produirà un augment de la freqüència respiratòria i un augment del contingut de vapor d'aigua de l'aire inspirat, que va a produir un mecanisme de termoregulació. Sobre el sistema nerviós augmentar i disminuir la sensibilitat. A nivell muscular la calor va a produir una relaxació muscular.

I per últim sobre la pell la calor produirà un augment de la temperatura i per tant sudoració. Augmenta la seua permeabilitat i disminució de sensibilitat en terminacions nervioses tàctils Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Calor

La calor és una forma d'energia. Flueix dels cossos que estan a major temperatura als de menor temperatura.

La matèria està composta d'àtoms i molècules i l'energia fa que els àtoms i les molècules estiguen en constant moviment: rotant al voltant de si mateixes, vibrant o xocant unes amb les altres. El moviment dels àtoms i molècules està relacionat amb la calor o energia tèrmica. Al escalfar una substància augmenta la velocitat de les partícules que la formen.

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Calor L'energia es presenta de molt diferents formes, i es transforma d'uns tipus a altres, i es pot transformar en calor, per exemple: L'energia mecànica es converteix en energia tèrmica sempre que botem una pilota.

L'energia tèrmica pot ser transferida d'uns objectes a altres fent que s'escalfen. L'energia elèctrica es converteix en energia tèrmica quan fem servir estufes elèctriques, torradores o bombetes. Els nostres cossos converteixen energia química dels aliments que mengem en calor. La llum del Sol es converteix en calor i fa que la superfície de la Terra estigua calent.

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Energia interna A més de les energies vistes fins ara els cossos tenen una energia interna deguda a l'agitació molecular. Es diu energia interna i depèn d'aquesta agitació molecular. Amb dos cossos en contacte:

Pel principi de conservació, la variació d'energia interna és la mateixa en els dos cossos, només que en un és un decrement i en l'altre suposa un increment d'energia interna

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Temperatura Físicament és una magnitud escalar relacionada amb l'energia interna d'un sistema termodinàmic. Està relacionada amb l'energia interna de manera que si un cos té una elevada temperatura és perquè la seua energia interna és molt gran. En el cas d'un sòlid, els moviments en qüestió resulten ser les vibracions de les partícules en els seus llocs dins del sòlid. En el cas d'un gas ideal monoatòmic es tracta dels moviments traslacionals de les seues partícules.

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Temperatura Es mesura en termòmetres i es construeix a partir dels punt fixos de pressió atmosfèrica: • El punt de fusió del gel (1) • El punt de ebullició del aigua (2)

Dos són les escales termomètriques mes empleades. La Celsius i la Kelvin

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Capacitat calorífica i calor específic

Capacitat calorífica és l'energia necessària per augmentar en 1 º la temperatura d'un cos. Es representa com C i es mesura en J / K La capacitat calorífica és directament proporcional a la massa del cos, per tant es pot representar com,

On c o Ce és la capacitat calorífica específica o calor específic és una característica del material independent de la seua massa, i es defineix com l'energia necessària per elevar en un grau la temperatura d'un quilogram d'una substància. Es mesura en J / kg * K Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Capacitat calorífica i calor específic Unitat pràctica de calor: caloria.

Quantitat de calor que cal subministrar a 1g d’aigua per que la seua temperatura s’eleve 1ºC. 1 cal = 4’18 J

Calor específic elevat  aïllants tèrmics (aigua, gas)

Calor específic menor  metalls

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Canvis de fase

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Calor Latent La calor posada en joc per unitat de massa en un canvi d'estat es denomina Calor Latent (L) de canvi d'estat (de fusió, vaporització, etc.) És l'energia absorbida per les substàncies al canviar d'estat. Important, durant el canvi d'estat la temperatura es manté constant tot i afegir (o llevar) calor, d'ací latent → del llatí amagat, ocult.

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I.

Corba de calentament

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Diagrama de fases

Es pot representar en un gràfic Pressió-Temperatura, els possibles estats-fases d'un sistema. És el que s'anomena diagrama de fases i és diferent per a cada sistema. Per a un determinat sistema podria tenir aquest aspecte:

S'observa les línies dels punts d'ebullició (blau) i fusió (verd), punts que varien depenent de pressió i temperatura. En el punt triple coexisteixen els tres estats.

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Ejemplos

Exemple 2, EXPERIMENT DE JOULE. Demostrà que un treball mecànic pot produir calor, donant una relació entre els Julis del treball mecànic i les calories aconseguides, la qual era sempre constant → 1J = 0,24 cal ó 1cal = 4,18J

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


Tema 19. Bases Físiques de la Termoteràpia I. Ejemplos Exemple 3, Tenint en compte que quan dos cossos estan en contacte les seues temperatures d’ebullició evolucionen fins a una temperatura final d’equilibri ¿quina és la temperatura fina d’una mescla de de 40g d’aigua a 60 ºC i 20g de gel a -10C?

(Sol…T=11,6 ºC) Exemple 4, Calcular el valor de la resistència elèctrica que ha de tenir un aparell de termoteràpia que augmente la temperatura d'un litre d'aigua de 15 º C a 80 º C en 5 minuts,sabent que està connectat a un generador de 220V. CeH2O=4180J/KgK (tenir en compte la llei de Joule), (Sol…R=53,44)

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]


закончена!

Biomecànica i Física aplicada 2011/2012 [Anna Arnal Gómez]

Termoterapia  

termoterapia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you