Page 1


Turun opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2006-2011 www.tkukoulu.fi/julkaisut

SISÄLTÖ Saatteeksi .........................................................................................................................................................5 1. JOHDANTO ..................................................................................................................................................5 2. TURUN OPETUSTOIMEN TVT-OPETUSKÄYTÖN VISIO 2015 ...............................................................7 2.1. Käytännön toimenpiteet .......................................................................................................................7 3. TURUN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA JA OPPILAITOSTEN OMAT TVT-STRATEGIAT SEKÄ LUKUVUOSITTAISET TVT-TYÖSUUNNITELMAT........................................................................8 4. LÄHTÖTILANNE JA YHTEYDET KAUPUNGIN STRATEGIA-POHJAAN .................................................8 5. TVT-TIIMI JA STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN OPPILAITOKSISSA......................................................9 5.1. TVT-tiimin toiminta ...............................................................................................................................9 5.2. Kokoonpano ........................................................................................................................................9 5.3. Työskentelytapa ..................................................................................................................................9 5.4. Jäsenten tehtäväkuvat.........................................................................................................................9 6. TVT-OPETUSKÄYTÖN TAVOITTEET 6.1. TVT-taitojen osaamistasot perusopetuksessa ....................................................................................10 6.1.1. Tavoitteet 6-luokan päättyessä...................................................................................................10 6.1.2. Tavoitteet 9-luokan päättyessä...................................................................................................11 6.2. TVT-taitojen osaamistasot lukiokoulutuksessa ...................................................................................12 6.2.1. Tavoitteet lukiokoulutuksen päättyessä......................................................................................12 7. LAITTEISTOYMPÄRISTÖ ..........................................................................................................................13 8. TVT-TUKIPALVELUJEN JAKAUTUMINEN OPETUSTOIMESSA .............................................................13 8.1. Tietohuoltoyksikkö (opetuspalvelukeskus) ..........................................................................................13 8.2. Tietokone opetuksessa – TOP-keskus................................................................................................13 8.3. Atk-vastaava ........................................................................................................................................14 9. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA PEDAGOGINEN TUKI .........................................................................15 9.1. Oopetushenkilöstön osaamistaso Turussa 2006 ................................................................................15 9.2. Opetuskäytön ja osaamisen tavoitteet ................................................................................................16 9.3. Täydennyskoulutus ja osaamistavoitteet.............................................................................................16 9.3.1. Lähtökohtana oma kouluttautumishalukkuus .............................................................................16 9.3.2. Täydennyskoulutustoimenpiteet .................................................................................................17 9.3.3. Koulutustarjonnan tehokas kohdentaminen ...............................................................................18 9.3.4. Koulutusresurssit, sijaisjärjestelyt...............................................................................................18 9.4. Muut tukitoimenpiteet ..........................................................................................................................19 9.4.1. Vertaistuen merkitys ...................................................................................................................19 9.4.2. TVT-tiimien tuki...........................................................................................................................19 9.4.3. Verkkomateriaalit osaamisen tukena..........................................................................................19 9.4.4. Verkostoituminen voimavarana ..................................................................................................19 10. TVT-OSAAMISEN MERKITYS OPPILAITOKSEN IMAGOLLE, TOIMINTAKULTTUURILLE ................. JA JOHTAMISELLE ...................................................................................................................................20 11. TURUN OPETUSTOIMEN INTERNET- JA INTRANET-YMPÄRISTÖT ..................................................21 11.1. Hallinnon internet- ja intranet-sivustot turku.fi-palvelimella Turun kaupungin verkossa ...................21 11.2. Opetuksen internet- ja intranet-sivustot tkukoulu.fi-palvelimella Turun opetusverkossa ..................21 11.2.1. Turun opetusverkon internet-sivustot .......................................................................................21 11.2.2. Turun opetusverkon intranet-sivustot .......................................................................................22 12. TURUN OPETUSVERKON VERKKOPALVELUT .....................................................................................22 13. TVT-STRATEGIOIDEN ARVIOINTI JA PÄIVITTÄMINEN .........................................................................23 Lähteet ja linkit ..............................................................................................................................................24


Kuvitus: Esa Mikkonen


Saatteeksi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tarkoituksena on tarjota oppilaille motivoivia ja tehokkaita työkaluja oppimiseen ja samalla kehittää heidän valmiuksiaan toimia teknologiaa hyödyntävässä maailmassa. Tämä oppilaiden tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä tavoite ei toteudu sattumanvaraisella ja koulutyöhön löyhästi liittyvällä toiminnalla. Käsillä oleva strategia on täyttänyt tehtävänsä, jos se omalta osaltaan auttaa jäntevöittämään tietotekniikan hyötykäyttöä ja suuntaaman resursseja niihin kohteisiin, jotka palvelevat oppilaita.

Pekka Lehtiö ja työryhmä

1. JOHDANTO Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittämisen ja TVT-strategioiden laatimisen perustana ovat valtakunnalliset ja kuntatason opetussuunnitelmat sekä Opetushallituksen raportit ja suositukset. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) taidot sisältyvät vuonna 2004 annettuihin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, eri oppiaineisiin ja lisäksi erityisesti kahteen aihekokonaisuuteen, Ihminen ja teknologia ja Viestintä ja mediataito. Osaamistavoitteita tai osaamistasoja ei ole opetussuunnitelmien perusteissa tarkemmin määritelty ja sen vuoksi Opetushallitus asetti syksyllä 2004 työryhmän laatimaan perusopetuksen TVT-opetuskäytön kehittämissuunnitelmaa sekä suunnitelmaa oppilaiden TVT-perusvalmiuksien toteuttamiseksi. Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelma julkaistiin 2005 ja se määrittelee oppilaan TVTperustaidoiksi käytännön työtaidot, tiedonhallintataidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, sekä tietoturvaan ja etiikkaan liittyvät taidot. Suunnitelmaan sisältyvät yhteiset ohjeet perustaitojen saavuttamiseksi. Suunnitelmassa sanotaan, että • TVT-opetuskäytön tulee perustua käytännön toimintaan, oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaiseen oppimisen yhteydessä tapahtuvan käytön tukemiseen • TVT-opetuskäyttö tarjoaa mahdollisuuden opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön eri oppiaineiden välillä • TVT-taidot ovat oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline • oleellista TVT-opetuskäytössä on, että sitä käytetään tukemaan oppimista kunkin aineen tai aihekokonaisuuden luonteeseen sopivalla tavalla • jokaisessa oppiaineessa otetaan huomioon tieto- ja viestintätekniikka, ja tehdyt ratkaisut kirjataan opetussuunnitelman oppiaineosuuksiin ja kootusti tietostrategiaan 5


Opetushallituksen suosituksessa koulutuksen järjestäjältä eli kunnalta edellytetään oppilaitosten toimintaa tukevaa opetusalan tietostrategiaa, jossa kiinnitetään huomiota mm. • opettajien koulutukseen • oppilaitosten tekniseen ja pedagogiseen tukeen tieto- ja viestintätekniikan käytössä • tietoliikenneyhteyksien ja laitevarustuksen ajan tasalla pitoon Edellisten lisäksi Turun opetustoimessa painotetaan aivan ensisijaisesti niitä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat oppijoiden osaamisen turvaamiseen. Edellytyksenä useimpiin Opetushallituksen ja muiden tahojen rahoitustukiohjelmiin pääsemiselle on, että oppilaitoksella ja koulutuksen järjestäjällä on tietostrategia. Lukion opetussuunnitelman perusteet (2003) sekä Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) määrittelevät lukiokoulutuksen TVT-opetuskäytön ja niissä erityisesti aihekokonaisuudet Teknologia ja yhteiskunta sekä Viestintä- ja mediaosaaminen painottuvat TVT:n suuntaan. Lukiotasolla ei ole erillisiä valtakunnallisia taitotasosuosituksia. Vapaan sivistystyön aikuiskoulutuksessa, työväenopistoissa, ei ole käytössä opetussuunnitelmaa. Lähiopetuksessa on tavoitteena hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa soveltuvin osin esitysvälineenä ja/tai kurssilaisten työvälineenä. Lisäksi aikuisopiskelijoille tarjotaan eriaiheisia tietotekniikkakursseja sekä laajennetaan heille suunnattua verkkokurssitarjontaa. Turun opetustoimen TVT-opetuskäytön strategian 2006 – 2011 laatiminen Turun opetuspalvelukeskuksen virastopäällikkö Timo Jalonen antoi syksyllä 2005 TOP-keskuksen johtaja Turkka Sinervolle tehtävän koota työryhmä laatimaan opetussuunnitelmien ja opetushallituksen suosituksen pohjalta uutta Turun opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaa. Työryhmän kokoonpano:

puheenjohtaja: johtaja, lehtori Turkka Sinervo TOP-keskus rehtori Anne Alho, Puropellon yläkoulu luokanopettaja Jukka Laine, Pääskyvuoren alakoulu lehtori Mia Peltomäki, Kupittaan lukio suunnittelija Aija Repo, opetuspalvelukeskus lehtori, opetushenkilöstön TVT-kouluttaja Pirjo Sinervo, TOP-keskus pedagoginen suunnittelija Katja Vanhatalo, opetuspalvelukeskus sihteeri: suunnittelija Saila Visti, TOP-keskus

Ulkopuolisena mentorina ryhmän työskentelyä on seurannut ja kommentoinut johtaja Pekka Lehtiö, Lingonet Oy. Työskentelyn tukena on ollut myös Helsingin, Tampereen ja Turun yhteisen E-oppimisen resurssikeskusten yhteistyöverkosto – RESU, OPH:n virtuaalikouluhanke, joka keskittyy TVT-strategioiden arviointiin ja valmistelee strategiatyön tukimateriaalia julkaistavaksi valtakunnalliseen käyttöön. RESU-kokouksissa Turun työryhmän strategialuonnoksia on arvioitu ja kommentoitu. Portti-oppimisalustalla koko Turun opetustoimen opetushenkilöstö on voinut kommentoida tätä asiakirjaa eri luonnosvaiheissa. Työryhmä kiittää arvokkaista kommenteista! 6


2. TURUN OPETUSTOIMEN TVT-OPETUSKÄYTÖN VISIO 2015 Opettajilla, oppilailla ja opiskelijoilla on monipuoliset, ajan tasalla olevat valmiudet ja oppilaitoksilla hyvät resurssit tieto- ja viestintätekniikan käyttöön luontevana osana opetus- ja oppimisprosessia.

Keskeiset kehittämisen päämäärät: 1. Oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien TVT-taidot vastaavat yksilön ja yhteiskunnan tarpeita. 2. Turun opetustoimi ja oppilaitokset hyödyntävät tieto- ja viestintätekniikkaa aktiivisesti omassa toiminnassaan ja toimivat yhteistyössä keskenään ja myös koko seutukunnassa hyvien koulutuspalvelujen turvaamiseksi niin, että TVT toimii koulutuksen tasa-arvon ja laadun kehittämisen tukena osana oppimisympäristöä, opetuksen ja oppimisen tukena. Tieto- ja viestintätekniikkaa tarvitaan sekä lähioppimisen rikastamiseen että etäoppimisen mahdollisuuksien parantamiseen. 3. Turussa ja Turun opetustoimen oppilaitoksissa on edellytykset TVT:n täysimääräiselle hyödyntämiselle. 2.1. KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön vision toteuttaminen edellyttää käytännön toimenpiteitä niin kuntatasolla kuin oppilaitoksissa. Kuntatasolla tarvitaan seuraavia toimenpiteitä: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista on tuettava, niin että kuntatasolla noudatetaan Opetushallituksen antamia suosituksia oppilaiden TVT-taitojen tasosta kuudennen ja yhdeksännen luokan päättyessä. Lukiokoulutuksessa toimitaan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan ohjaamalla opiskelijoita käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kiinnitetään huomiota TVT:n monipuolisiin käyttötaitoihin. Työväenopistoissa opiskelijoille tarjotaan tarkoituksenmukaiset mahdollisuudet TVT:n käyttöön opiskelussa. 1. Oppilaitokset ajanmukaistavat TVT-strategiansa ja hyödyntävän tässä työssä kansallista ja kuntatason tukimateriaalia ja koulutusta. Kuntatasolla TOP-keskus järjestää koulutusta tietostrategian laadintaan. Oppilaitoskohtaisesti TVT-strategiat otetaan vuosittain tarkasteluun aina uuden lukuvuoden alkaessa osana oppilaitoksen työsuunnitelmaa. Kuntatason TVT-strategia -asiakirjaa päivitetään tarvittaessa. 2. Kunta- ja oppilaitostasolla osallistutaan valtakunnallisiin TVT-kehittämishankkeisiin (esim. OPH:n virtuaalikouluhankkeet) ja oppilaitoksia kannustetaan osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön (esim. European Schoolnetin toiminta). 3. Täydennyskoulutus-, tiedottamis- ja materiaalipalveluiden ohella opettajan rinnalla tulee olla tieto- ja viestintätekniikkaan perehtyneitä tukihenkilöitä. 4. Erityisesti koulun johdon tulee kannustaa opettajia yhteistoiminnalliseen ja yhteisölliseen vuorovaikutukseen perustuvaan työkulttuuriin hyvien käytänteiden levittämiseksi ja osaamisen jakamiseksi, niin että TVT saadaan juurrutettua pysyväksi käytännöksi kaikissa oppilaitoksissa. 5. Tavoitteena pidetään avointa, toimivaa ja helposti saavutettavaa, tietoturvallista ympäristöä, joka palvelee eri käyttäjäryhmiä niiden erilaisten tarpeiden mukaisesti. 6. Oppilaitosten laitteisto sekä tietoliikenneyhteydet pidetään ajanmukaisella, vähintään valtakunnallisia tavoitetta vastaavalla tasolla ja rahoituksella turvataan, että minimitaso saavutetaan kaikissa oppilaitoksissa. (OPH:n tavoitesuositus 2005: yksi työasema / 4-5 oppilasta ja tarvittava määrä muita laitteita, mm. dataprojektorit, dokumentti-, digivideo- ja still-kamerat.) 7. Digitaalisen oppimateriaalin käyttöä ja saatavuutta tehostetaan. Opettajien omaa pienimuotoista www-oppimateriaalituotantoa tuetaan erityisesti täydennyskoulutuksen keinoin. 8. Turun opetustoimi pitää huolta siitä, että oppilaitokset voivat saavuttaa opetussuunnitelmissaan ja TVT-strategioissaan opetuskäytölle asetetut tavoitteet. 9. Täydennyskoulutuksen ja muiden tukitoimenpiteiden avulla nostetaan vuoteen 2008 mennessä koko opetushenkilöstön osaaminen opetuskäytön ja erityisesti Portti-oppimisalustan hyödyntämisen tasolle (OPE.FI II), jolloin opettajien pedagogiset käsitykset suhteessa teknologiaan alkavat tuoda opetukseen uudenlaista suunnittelua ja ohjaamisen taitoja. 7


3. TURUN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA JA OPPILAITOSTEN OMAT TVT-STRATEGIAT SEKÄ LUKUVUOSITTAISET TVT-TYÖSUUNNITELMAT

TURUN OPETUSTOIMEN TVT-OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2006-2011

OPPILAITOKSEN TVT-OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2006-2011

OPPILAITOKSEN TVTTYÖSUUNNITELMA 2006-07 OPPILAITOKSEN TVTTYÖSUUNNITELMA 2007-08

OPPILAITOKSEN TVT-

TYÖSUUNNITELMA 2008-09

OPPILAITOKSEN TVT-

TYÖSUUNNITELMA 2009-10 OPPILAITOKSEN TVTTYÖSUUNNITELMA 2010-11

Tämä Turun opetustoimen TVT-opetuskäytön strategia on osa kuntatason opetussuunnitelmia. Vastaavasti oppilaitoksilla tulee olla oma oppilaitoskohtainen TVT-opetuskäytön strategia, joka voitaisiin nimetä myös oppilaitoksen TVT-opetuskäytön kehittämissuunnitelmaksi, sillä se tulee olla niin konkreettinen ja käytännönläheinen, että se toimii aidosti johtamisen ja opetustyön kehittämisen apuvälineenä. Strategian toteutumista ajatellen oppilaitoksen johdon rooli suunnitelman laatimisprosessissa on keskeinen. Jokaisen opetustoimeen kuuluvan peruskoulun, erityiskoulun, lukion ja aikuisoppilaitoksen tulee tarkistaa ja uudistaa oma TVT-strategiansa tämän koko opetustointa koskevan strategian pohjalta erikseen määriteltävän aikataulun mukaisesti. Oppilaitoksen TVT-strategian suunnittelun ja toteuttamisen tueksi on laadittu ja koottu materiaalia verkkoon osoitteeseen www.tkukoulu.fi/tvt-opetuksessa. Jatkossa oppilaitoskohtaista TVT-strategiaa tulee tarkastella aina lukuvuoden alkaessa osana oppilaitoksen työsuunnitelmaa ja siinä yhteydessä laaditaan myös TVT-opetuskäytön työsuunnitelma kyseiselle lukuvuodelle. Vuosittaisen TVT-työsuunnitelman pohjana käytetään tämän asiakirjan liitteenä olevia lomakkeita.

4. LÄHTÖTILANNE JA YHTEYDET KAUPUNGIN STRATEGIAPOHJAAN Strategiaprosessin yhteydessä on kartoitettu Turun opetustoimen TVT-opetuskäytön nykytilannetta, ennakoitu muutostekijöitä ja haasteita. Turun opetustoimen TVT-strategia toimii päätöksenteon tukena ja se on osana kunta- ja seutukuntastrategioita. Turun opetustoimen strategia 2005-2008 Opetustoimen strategian painopisteinä ovat laadukas kasvatus, opetus ja hyvinvoinnin edistäminen, toiminnallisten ja taloudellisten resurssien turvaaminen, organisaation osaamisen kehittäminen. Strategia asettaa tavoitteita opetuksen kehittämiselle, oppimista edistävän oppimisympäristön turvaamiselle ja opetushenkilökunnan osaamisen kehittämiselle. Turun opetustoimen ja kirjastotoimen tietopalvelustrategia (valmisteilla 2006) Tätä kirjoitettaessa on meneillään myös opetustoimen ja kirjastotoimen tietopalvelustrategiatyö ja tässä työssä tullaan huomioimaan myös tämä kuntatason TVT-opetuskäytön strategia, niin että ne täydentävät toisiaan tiedonhallintataitojen oppimisessa ja opettamisessa. Turun seudun perusopetuksen strategia 2006-2010, Turun seudun opetustoimen foorumi, TSO Turun seudun perusopetuksen strategia 2006-2010 tavoitteena on luoda yhteinen näkemys Turun seudun yleissivistävän koulutuksen menestystekijöistä ja kehittämistarpeista. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön alue sopii erinomaisesti kuntayhteistyön piiriin.

8


5. TVT-TIIMI JA STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN OPPILAITOKSISSA Oppilaitoksissa TVT-opetuskäytön käytännön toteuttamista ja kehittämistä valmistelee, ohjaa ja arvioi oppilaitoksen oma TVT-tiimi. 5.1. TVT-TIIMIN TOIMINTA TVT-tiimi suunnittelee oppilaitoksen TVT-opetuskäytön käytännön järjestelyt (opettajien osaamisen hyödyntäminen, tilojen ja laitteiden käyttö jne.) niin, että kaikki oppilaat ja opiskelijat saavat tasaarvoiset mahdollisuudet kehittää ja soveltaa TVT-taitoja oppimisessa. Tiimi työstää oppilaitoksen TVTstrategian ja erikseen joka lukuvuotta varten strategian toimeenpanoa varten käytännön toimenpiteitä kuvaavan TVT-työsuunnitelman (opetusjärjestelyt; miten taitotasojen edellyttämiin tavoitteisiin pyritään pääsemään luokka-asteittain aineryhmäkohtaisesti, tilavaraukset, työnjako, koulun omat laitehankinnat ym.). Tiimi päivittää ja arvioi TVT-kasvatuksen osuutta opetussuunnitelmassa keskustellen myös koko opettajakunnan kanssa. Lisäksi TVT-tiimi tukee TVT-hankkeissa ja –projekteissa työskentelyä. Tiimi antaa pedagogista TVT-tukea opettajakunnalle, mm. suunnittelemalla koulutusta, ohjaamalla hakeutumaan kursseille ja/tai järjestää koulutusta omassa oppilaitoksessa esimerkiksi VESO-päivinä. Tuen tarkoituksena on kannustaa jokaista opettajaa hankkimaan sellainen osaamisen taso, että jokaisen luokka-asteen luokan ja ryhmän oppilaalla ja opiskelijalla on jatkuva mahdollisuus riittävään TVT:n käyttöön oppimisessa ja opetuksessa. Hankintojen suunnitteleminen ja priorisoiminen tavoitteiden mukaisesti kuuluu TVT-tiimille. Tiimi pyrkii työllään myös myötävaikuttamaan työyhteisön avoimen ilmapiirin säilyttämiseen ja vahvistamiseen tietotekniikkaosaamisen alueella mm. avoimella tiedottamisella. 5.2. KOKOONPANO Oppilaitoksen rehtori / koulun johtaja vastaa tiimin toiminnasta. TVT-tiimiin kuuluvat ATK-vastaavan lisäksi vuosittain opettajakunnan keskuudestaan siihen valitsemat opettajat. Ryhmää laadittaessa tulee huomioida oppilaitoksen koko ja mahdolliset eri yksiköt. Myös oppilaitoksen omat painopistealueet sekä omaleimaisuus voidaan ottaa huomioon TVT-tiimiä perustettaessa. Tiimin kokoonpano tulee toteuttaa niin, että kaikki oppilaat ja opiskelijat tulevat huomioiduiksi. 5.3. TYÖSKENTELYTAPA Tietotiimi pitää yllä vuorovaikutteista yhteistyötä koko opettajakunnan kanssa sähköisesti ja palaverein. Tietotiimi kokoontuu aina tarvittaessa, mutta vähintään kerran lukukaudessa. 5.4. JÄSENTEN TEHTÄVÄKUVAT • rehtori vastaa ryhmän toiminnasta • TVT-tiimi sopii keskenään vastuujaosta • TVT-vastuuhenkilön eli ATK-vastaavan tehtävät on määritelty tämän asiankirjan kappaleessa 8. TVT-tukipalvelujen jakautuminen opetustoimessa Muut jäsenet soveltavat pedagogisesti omaa toimialaansa yhdessä rehtorin ja ATK-vastaavan kanssa mm. opetusjärjestelyjen suunnitteluun eri luokka-asteille aineryhmäkohtaisesti. 9


6. TVT-OPETUSKÄYTÖN TAVOITTEET Turun opetustoimessa TVT-opetuskäytön tavoitteet asetetaan valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Oppilaitoskohtaisissa TVT-strategioissa ja lukuvuosittaisissa TVT-työsuunnitelmissa määritellään käytännön toimintatavat, järjestelyt ja vastuunjako niin, että tavoitteet saavutetaan. Perusopetuksen oppilaiden osaamista on kartoitettu vuosittain, viimeksi keväällä 2005 kohderyhmänä olivat kaikki 6. luokkien oppilaat ja keväällä 2006 kaikki 9-luokkalaiset. Yhteenvedot tuloksista ovat verkossa www.tkukoulu.fi/julkaisut. Keskeisiä havaintoja tuloksista, kun ajatellaan erityisesti tulevien tavoitteiden asettelua, ovat mm. seuraavat: tietokoneen tekniset hallintataidot ovat oppilailla hyvät TVT- työtapojen käyttöaste opetuksessa ei ole kovin korkea yli 90%:lla oppilaista on myös kotona käytössä tietokone verkkoyhteyksillä. 6.1. TVT-TAITOJEN OSAAMISTASOT PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksessa oppilaan tulee saada TVT-osaamisen perustaidot eli valmiudet TVT:n käyttöön. Nämä taidot luovat perustan tietoyhteiskunnassa toimimiselle. Vuosiluokilla 1–6 oppilaille taataan alustavat TVT-osaamisen perustaidot ja niitä täydennetään ja syvennetään vuosiluokilla 7–9. 6.1.1. TAVOITTEET 6-LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Käytännön työtaidot Oppilas 1. käyttää itsenäisesti oheislaitteita, kuten tulostinta ja skanneria 2. käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön 3. käyttää näppäimistöä kahdella kädellä 4. kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä 5. osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä 6. osaa lisätä kuvan, objekteja tai tehosteita esitysgrafiikkaohjelman diaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa 7. osaa kuvankäsittelyä 8. käyttää sähköpostia 9. käyttää Portti-oppimisalustaa itsenäisesti 10. tunnistaa työergonomian merkityksen tieto- ja viestintäteknisten välineiden käytössä Tiedonhallintataidot Oppilas 11. tehdä esityksen / yhteenvedon ajatuksistaan osaa 12. kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona 13. arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa 14. hakea tietoa tietokannoista (esim. kirjasto tai Koulun kokoelmahuone) 15. käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka Oppilas 16. käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti 17. pyrkii ymmärrettävään ja vastaanottajan saavuttavaan viestintään 18. käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä (erityisesti Porttioppimisalusta) 19. tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä 20. osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden mukaan 21. ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit 22. tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet 23. tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä Tietoturvallisuus ja etiikka on tarkoituksenmukaista pitää jatkuvasti esillä ja toteuttaa läpäisynä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä.

10


6.1.2. TAVOITTEET 9-LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Käytännön työtaidot Oppilas 1. käyttää tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin 2. tunnistaa eri ohjelmien yhteisiä toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää näitä uusiin ohjelmiin tutustuessaan 3. käyttää tietokoneita ja ohjelmia koulun sääntöjen mukaisesti 4. osaa hallita tietokoneen kansioita ja tiedostoja 5. tuottaa tekstiä monipuolisesti hyviä tekstinkäsittelyperiaatteita noudattaen 6. kirjoittaa teknisesti sujuvasti ja virheettömästi 7. esittää tietoja taulukkomuodossa taulukkolaskentaohjelman avulla ja hallitsee yksinkertaisten laskentakaavojen ja kaavioiden tekemisen tietojen pohjalta 8. osaa laatia esityksen esitysgrafiikkaohjelmalla 9. hallitsee sähköpostin monipuolisen käytön 10. osaa työskennellä verkko-oppimisympäristössä 11. tuntee verkkolehden tai www-sivujen tuottamisen periaatteita 12. osaa kuvata digitaalisella kameralla sekä siirtää kuvan tietokoneelle ja muokata sitä 13. tallentaa ja toistaa ääntä tietokoneella 14. osaa ohjelmoinnin periaatteita 15. käyttää sähköisiä palveluita 16. kiinnittää huomiota ergonomiseen työskentelyyn ja ymmärtää ergonomian merkityksen työskentelyssä. Tiedonhallintataidot Oppilas 17. suunnitella tiedonhankintaansa 18. käyttää tietoverkkoja itsenäisesti ja monipuolisesti tiedonhankinnassaan osaa 19. lähdekritiikin ja tekijänoikeuksien perusteet 20. vertailla, valikoida ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa tietoa 21. suhtautua kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtia niihin liittyviä eettisiä arvoja, luotettavuutta ja merkitystä viestinnässä ja asiayhteydessään 22. käsitellä, esittää ja tulkita sekä havainnollistaa tietoa ja tuloksia monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti eri ohjelmia käyttäen 23. käyttää taulukkolaskentaohjelman perusominaisuuksia 24. laatia tilastotiedoista yksinkertaisia graafisia kaavioita 25. havainnollistaa esitystä tai tutkielmaa valmistamalla pienimuotoisen esityksen esitysgrafiikan avulla 26. tehdä synteesejä ja johtopäätöksiä uutta tietoa tuottamalla. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka Oppilas 27. osallistua aktiivisesti ja vastuullisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä osaa verkkoympäristöissä (erityisesti Portti-oppimisalusta) 28. ilmaista itseään monipuolisesti ja vastuullisesti verkkoviestimissä sekä tulkita muilta tulevaa viestintää 29. ymmärtää ja kunnioittaa sananvapautta myös verkossa viestiessään 30. ymmärtää viestinnän erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita ja tulkita myös verkkoviestintää näistä lähtökohdista käsin 31. antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta. 32. noudattaa tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssään 33. käyttäytyä eettisesti, hyviä käytöstapoja ja sääntöjä noudattaen internetissä 34. tekijänoikeuksien periaatteet.

11


6.2. TVT-TAITOJEN OSAAMISTASOT LUKIOKOULUTUKSESSA Peruskoulun päättyessä oppilaalla pitää olla riittävät taidot ja valmiudet osallistua täysipainoisena jäsenenä tietoyhteiskuntaan, työelämään ja jatko-opintoihin. Lukiossa opiskelijan jo peruskoulun päättyessä tavoitteena olleita tietoja ja taitoja pitää kehittää edelleen sekä täydentää ja lisätä niitä lähinnä korkeakoulutasoisia jatko-opintoja silmällä pitäen. Opetushallitus on avannut keskustelun, jonka tavoitteena on löytää ratkaisu, miten tietokonetta voisi käyttää myös ylioppilaskirjoituksissa. Opetushallitus lähtee siitä, että opiskelijalla tulisi olla oikeus antaa näyttö osaamisestaan sillä kirjoittamistekniikalla, joka on hänelle sopivin: käsin tai koneella. (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa – ITK2006 -konferenssi) Kaikilla opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus saada riittävät tiedot ja taidot tietokoneen ja tarvittavien ohjelmistojen käyttöön siihen mennessä, kun tietokoneen käyttömahdollisuus ylioppilaskirjoituksissa on ajankohtainen.

6.2.1. TAVOITTEET LUKIOKOULUTUKSEN PÄÄTTYESSÄ Käytännön työtaidot Opiskelija osaa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

tuottaa myös ulkoasultaan lukiotasoisen tutkielman viitata internet-lähteisiin oikein tehdä sisällysluettelon (tekstinkäsittelyohjelman tekemä) tekstinkäsittelyn yhteydessä vaihtaa käytettyä kieltä sekä suorittaa oikeinkirjoituksen tarkistuksen kuvien muokkaamisen (esim. todellinen talletuskoon pienentämisen eikä vaan pienemmältä ruudulla näyttävän) ja liittämisen tutkielmaan sopivien taulukoiden laskemisen ja niistä tilanteeseen sopivien kaavioiden tekemisen tehdä monimuotoisen esityksen esitysgrafiikan avulla itse tuottaa ja päivittää digitaalista materiaalia esim. verkkolehteen

Tiedonhallintataidot Opiskelija 9. ymmärtää tietoyhteiskunnan ja tietotyön roolin 10. osaa käyttää tarvitsemiaan tietokantapalveluja 11. osaa havainnoida median kenttää monipuolisesti ja tuntee esimerkiksi eri viestinten erot 12. osaa tarkastella mediaa analyyttisesti (esim. elokuva-analyysi, uutisen analyysi, median kriittinen erittely ja tulkinta) 13. ymmärtää työasemien ja palvelimien roolit ja mahdollisuudet lähiverkoissa 14. ymmärtää tietoteknisten laitteiden mukanaan tuoman hyödyn ja osaa määritellä omia tarpeitaan erilaisia laitehankintoja suunnitellessaan Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka Opiskelija 15. hallitsee tarpeelliset koulun hallinnon ohjelmat (esim. Wilma) 16. osaa käyttää sähköisiä viestimiä yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa 17. osaa olla lähdekriittinen ja tuntee tietoturvan ja tekijänoikeuksien perusteet 18. hallitsee etä- ja virtuaaliopetuksessa sekä verkkokursseilla tarvittavat interaktiiviset kommunikointitaidot verkossa 19. tuntee internetin rakenteen yleisellä tasolla

12


7. LAITTEISTOYMPÄRISTÖ Tätä TVT-strategiaa laadittaessa työasemien kokonaismäärä Turun opetustoimen oppilaitoksissa on yhteensä noin 3500, oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan n. 19900 syksyn 2005 tilastotietojen mukaan. Työasemissa on Windows XP -käyttöjärjestelmä. Koulurakennuksia yhdistää pääsääntöisesti 1Gb/s dataverkko. Luokkia saneerattaessa, ja muulloinkin budjetin puitteissa, varustetaan luokkatilat hyödyntämään oppimateriaaleja digitaalisesti: varusteluun kuuluu työasemien lisäksi mm. dataprojektori, äänentoisto ja dokumenttikamera. Opetustoimen tkukoulu.fi-opetusverkossa voidaan hyödyntää digitaalista liikkuvaa kuvaa ilman, että se haittaa muuta internetin käyttöä opetuksessa. Alueverkossa tkukoulu.fi on oma keskitetty kymmenen digitaalisen kanavan jakelu- ja vastaanottoresurssi, joka soveltuu myös digitelevision välittämiseen ilman digibokseja tai erillisiä antenniverkkoja. Tätä strategiaa kirjoitettaessa käydään Opetusministeriön, Kopioston ja televisiotuottajien kesken valtakunnallisia neuvotteluja televisiolupakäytäntöjen uusimistarpeesta. Turun opetustoimi on mukana valtakunnallisessa kokeilu- ja kehittämishankkeessa, jossa aiheena on liikkuvan kuvan hyödyntäminen verkkoympäristössä.

8. TVT-TUKIPALVELUJEN JAKAUTUMINEN OPETUSTOIMESSA 8.1. TIETOHUOLTOYKSIKKÖ (opetuspalvelukeskus) Tkukoulu.fi-opetusverkon infrastruktuurin tekninen vastuu on tietohuoltoyksiköllä. Sisällöllinen ja pedagoginen vastuu on TOP-keskuksella. Opetussuunnitelmiin perustuva tieto- ja viestintätekniikan käyttötarve määrää mitä opetuksessa tarvitaan. Tietohuolto toteuttaa ja ylläpitää tarvittavat tekniset toimintaympäristöratkaisut. Verkon käyttöoikeuksien jakaminen hoidetaan niin, että se palvelee opetuksen sisältöjen kehittämistä. Tietohuolto käyttää investointirahoja tietoteknisiin hankintoihin ja vastaa verkkoon liitettyjen laitteiden toimivuudesta oppilaitoksissa. Tietohuolto hankkii ja vastaa niistä Turun oppilaitosten verkkopalveluista, joiden käyttö rajoittuu opetusverkon sisään, sellaisia ovat järjestelmänhallinta ja oppilashallinto-ohjelma. Tietohuollon henkilökuntaan kuuluvat tietohuoltopäällikkö, kaksi suunnittelijaa ja neljä tukihenkilöä. 8.2. TIETOKONE OPETUKSESSA – TOP-KESKUS TOP-keskus tuottaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta sekä kunta- että valtakuntatasolla ja kehittää sekä ylläpitää niin paikallisia kuin myös valtakunnallisia opetuksen verkkoresursseja ja -palveluja. TOP-keskus on osa Turun opetustointa, mutta sen toiminta ei rajoitu Turun opetusverkkoon, vaan sitä ohjaavat myös lähikuntien ja valtion kanssa tehdyt palvelusopimukset. TOP-keskuksen johtajana toimii opettaja. Opettajien koulutus järjestetään vertaiskoulutusperiaatteella käyttämällä kouluttajina TVT-opetuskäytön käytännön kokemusta omaavia opettajia. Lisäksi TOP-keskuksessa työskentelee yksi pääsuunnittelija ja yksi suunnittelija. 13


TOP-keskuksen vastuulla ovat seuraavat verkkopalvelut: - opettajien verkkojulkaisuoikeuksien ja materiaalien ylläpito internetissä - oppilaiden ja opettajien sähköposti- ja Portti-oikeudet. Turun opetustoimessa työskentelevien opettajien käyttäjätunnukset ja salasanat kopioituvat hallintoverkkoon, jolloin sisäisen intranetin (https://netku.turku.fi) ja opetusverkon (http://www.tkukoulu.fi) palvelut avautuvat samalla tavalla. Opetusohjelmiin kohdistettuja yhteisiä hankintoja tehdään TOPkeskuksen vuosittaisten määrärahojen puitteissa, ja niihin liittyy koulutus. 8.3. ATK-VASTAAVA Jokaisessa oppilaitoksessa on erikseen nimetty ATK-vastaava. Hän on opetustehtävänsä ohella TVT-tukipalveluja hoitava opettaja. Henkilöstöjohtajan 26.1.2001 päätöksen mukaan työsuunnitelman hyväksyjän päätöksellä voidaan peruskoulun ATK-vastaavalle ves:n asiaa koskevan momentin sijasta maksaa koulukohtaisesti enintään • • • •

2 h/viikko, kun koulussa on oppilaita 200-249 3 h/viikko, kun koulussa on oppilaita 250-350 4 h/viikko, kun koulussa on oppilaita 351-450 5 h/viikko, kun koulussa on oppilaita yli 450.

Tunnit maksetaan koulun omasta tuntikehyksestä. ATK-vastaavan tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä kaikissa tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä tiedotustehtävissä. Hän seuraa oppilaitoksen TVT-opetuskäytön suunnitelman toteutumista yhdessä oppilaitoksen johdon ja oppilaitoksen TVT-tiimin kanssa. ATK-vastaavan tulee huolehtia yhdessä koulun johdon kanssa siitä, että kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on pääsy opetusverkon palveluihin (Portti-oppimisalusta ja sähköposti) ja että alle 18vuotiaiden huoltajat ovat allekirjoituksellaan hyväksyneet opetusverkon käyttäjäsopimuksen, jossa TVT:n opetuskäyttö määritellään ja sitoudutaan noudattamaan yhteisiä käyttäjäsääntöjä. ATK-vastaava saa TOP-keskukselta oikeudet oppilaitoksen Portti-alueen, oman www-sivuston ja palvelimeen tallennettujen sähköpostilistojen ylläpitoon sekä oppilaiden salasanojen vaihtoon. Em. lisäoikeuksia jaetaan, oppilaitoksen niin halutessa, muillekin opettajille, jolloin vastuita on myös mahdollista jakaa. ATK-vastaava ilmoittaa opetuksen laite- ja verkkovioista tietohuoltoon. Hallintoverkon ja -ohjelmien ongelmatilanteissa hänen tehtävänään on ainoastaan tarvittaessa selvittää intranetistä vikatilanteista vastaavien yhteystiedot. ATK-vastaava ja oppilaitoksen rehtori/johtaja jakavat vastuun siitä, että toisen poissa ollessakin huoltohenkilöllä on pääsy lukittuihin laitekaappeihin ja että Tietoturvakansiota säilytetään asianmukaisesti. Tietoturvakansiossa säilytetään mm. oppilaitoksen laitetietoja ja oppilaitoksen itse hankkimia ohjelmalisenssejä. Aina uusia hankintoja suunniteltaessa on oltava yhteydessä tietohuoltoon ja/tai TOP-keskukseen toimivuuden ja hankintahinnan varmistamiseksi.

14


9. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA PEDAGOGINEN TUKI Kaikkein keskeisimpänä TVT-osaamisen kehittämistavoitteena on saada kaikki opettajat ja heidän kauttaan kaikki oppilaat ja opiskelijat Portti-käyttäjätasolle, koska vasta verkko-oppimisalustalla työskentely mahdollistaa todellisen, yhteisöllisen ja pedagogisesti mielekkään verkkoympäristössä opiskelun. Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma 2004-2006 asettaa tavoitteeksi, että 75 % opetushenkilöstöstä on saavuttanut OPE.FI II -tason vuoden 2007 lopussa eli TVT olisi jossain muodossa mukana itse opetustilanteissa. 9.1. OPETUSHENKILÖSTÖN OSAAMISTASO TURUSSA 2006 Turun opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kartoitus 2005-2006 toteutettiin vuoden 2006 alussa. Kohteena oli koko opetushenkilöstö. Tulokset oman osaamisen arvioinnin osalta olivat seuraavat: 1,3 %

15 / 1119

OPE.FI 0 -taso

29,4 %

328 / 1119

OPE.FI I -taso

56,1 %

628 / 1119

OPE.FI II -taso

13,2 %

148 / 1119

OPE.FI III -taso

ei ollenkaan tietokoneen käyttötaitoja tietokoneen peruskäyttötaidot: opetuksen valmistelu, sähköposti opetuskäyttötaidot, TVT jossain muodossa mukana opetustilanteissa opetuskäyttötaidot ja erityisosaaminen: esim. kouluttajataidot, varmat www-julkaisutaidot

Opetushenkilöstö TVT-opetuskäytön osaaminen on vuoden 2006 alkaessa varsin hyvin valtakunnallisten tavoitteiden tasolla. Kun lasketaan yhteen OPE.FI II ja III -tasojen prosenttiosuudet saadaan luvuksi 69,3% eli jo noin 70% opettajista soveltaa TVT:tä varsinaisessa opetustapahtumassa.

15


9.2. OPETUSKÄYTÖN JA OSAAMISEN TAVOITTEET VUOSI

2007

2008

OPETUSHENKILÖSTÖ

2009-2011 Koko opetushenkilöstön osaamista tuetaan päivityskoulutuksilla. OPE.FI III -tason osaajien määrä on noussut vähintään 20%:iin. Portti-oppimisalusta on kaikilla opettajilla luontevana osana opetuksessa ja sitä käytetään monipuolisesti. Koulutuksissa keskitytään pedagogisesti monipuolisiin II- ja III-tason koulutuksiin, jotka vastaavat mm. ainekohtaisia kouluttautumistarpeita.

OPPILAAT / OPISKELIJAT

Vähintään 75 % opetushenkilöstöstä on saavuttanut OPE.FI II tason.

Koko opetushenkilöstö on saavuttanut OPE.FI II tason.

Portti-oppimisalusta on kaikilla OPE.FI II -tason osaajilla mukana opetuksessa.

Portti-oppimisalusta on kaikilla opettajilla luontevana osana opetuksessa.

Koulutuksissa keskitytään OPE.FI I -tason osaajien nostamiseen II-tasolle.

Koulutuksissa jatketaan OPE.FI I -tason osaajien nostamista II-tasolle. II-tason osaajille tarjotaan uusia työtapoja tukevia koulutuksia.

Oppilaitosjohto ja opettajat tuntevat oppilaiden ja opiskelijoiden kuntatason strategian osaamistavoitteet sekä oikeudet laadukkaaseen opetukseen. He kokevat tärkeäksi toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppilaitosten TVT-strategiat on uudistettu.

Oppilaitosten TVT-strategia ja vuosittaiset TVTtyösuunnitelmat toimivat käytännössä.

Peruskoulujen oppilaat ja lukioiden opiskelijat etenevät kohti kuntatason osaamistavoitteita.

Peruskoulujen oppilaat yltävät 100%:sti kuntatason osaamistavoitteisiin. Lukio-opiskelijat etenevät kohti asetettuja tavoitteita.

Peruskoulujen oppilaat ja lukioiden opiskelijat yltävät 100%:sti kuntatason osaamistavoitteisiin.

HUOLTAJAT

Kaikki oppilaat ovat PorttiKaikki oppilaat ovat Portti-käyttäjiä. He käyttävät sitä käyttäjiä. He käyttävät sitä opettajan/opettajien johdolla opettajan / opettajien johdolla ja itsenäisesti oman koulutai ainakin itsenäisesti oman työnsä tukena. koulutyönsä tukena. Kaikille huoltajille (perusopetus ja lukio) on tarjottu mahdollisuus hyödyntää KotiPorttia kodin ja koulun yhteistyövälineenä. Oppilaiden ja huoltajien suuntaan järjestetään tiedotuskampanjoita.

9.3. TÄYDENNYSKOULUTUS JA OSAAMISTAVOITTEET 9.3.1. LÄHTÖKOHTANA OMA KOULUTTAUTUMISHALUKKUUS Vuoden 2006 alussa tehdyssä TVT-opetuskäytön kartoituksessa kysyttiin kouluttautumistarpeita ja tulos näkyy seuraavan sivun kaaviossa. Vastausten perusteella löytyy edelleen suuri joukko opettajia, jotka kaipaavat ohjelmistotaitolähtöistä koulutusta: • tekstinkäsittelyn opetuskäytön soveltamistaidot –koulutusta haluaa 174 vastaajaa • kuvankäsittelytaidot kokee erittäin suuri joukko puutteelliseksi (359 + 370 = 729 vastaajaa). • esitysgrafiikkaohjelma opettajan työvälineenä –koulutusta haluaa 265 vastaajaa. Opetuskäytön pedagogiselta kannalta keskeistä on erityisesti • verkkoympäristön hallinta • internetin käyttö ja verkko-opetuksen soveltamistaidot sekä • Portti-oppimisalustan hallinta. Koulutusta näihin kaipaa yhteensä 525 vastaajaa.

16


Mitkä ovat TVT-kouluttautumistarpeesi tällä hetkellä ja tulevana vuonna? Merkitse vain ne vaihtoehdot, joihin olisit myös valmis osallistumaan! Koen tarvitsevani seuraaviin aihealueisiin liittyvää koulutusta kyetäkseni soveltamaan entistä paremmin TVT:tä omassa työssäsi: Tekstinkäsittelyn opetuskäytön soveltamistaidot Kuvankäsittelyn perustaidot Kuvankäsittelyn opetuskäytön soveltamistaidot Taulukkolaskennan perusteet ja opetuskäytön soveltamistaidot (excel) Internetin käytön / verkko-opetuksen soveltamistaidot TVT omassa oppiaineessa TVT ja OPS-aihekokonaisuudet Portti-oppimisalusta opetuksen resurssina Esitysgrafiikkaohjelma opettajan välineenä (powerpoint) Www-sivujen tekeminen ja opetuskäyttö Multimedian tuottaminen ja opetuskäyttö Digivideon editointi ja opetuskäyttö Koulutustarpeita ei ole Kiinnostusta kouluttautumiseen ei ole

N 174 359 370

% 16 % 32 % 33 %

195 224 253 102 301

17 % 20 % 23 % 9% 27 %

265 299 248 274 82 83

24 % 27 % 22 % 24 % 7% 7%

TVT-kouluttautumistarpeet ja kouluttautumishalukkuus. Turun opetustoimen opetushenkilöstön TVT-osaamiskartoitus 2006. 9.3.2. TÄYDENNYSKOULUTUSTOIMENPITEET 1. Rehtoreille ja johtajille järjestetään täydennyskoulutusta, joka tukee heidän rooliaan opettajayhteisön työskentelytapojen muutosprosessin johtamisessa ja auttaa heitä laajentamaan omakohtaista näkemystään TVT-opetuskäytön mahdollisuuksista. 2. Työnantajan järjestämä TVT-opetuskäytön täydennyskoulutus, jonka järjestämisestä vastaa TOP-keskus, kohdennetaan 2006 syksystä alkaen siihen opetushenkilöstön joukkoon, joka vuonna 2006 ilmoittaa kuuluvansa OPE.FI I -tasolle. Heitä on 320 henkilöä eli 29,4 % koko henkilöstöstä. 3. Aine- ja aihekohtaisella ja esim. virtuaalikouluhankkeisiin liittyvällä koulutuksella tullaan vastaamaan myös tarkemmin kohdennettuihin koulutustarpeisiin. 4. Koulutusta tarjotaan myös oppilaitoskohtaisesti, tavoitteena kehittää koko yhteisön osaamista systemaattisesti. Oppilaitosten TVT-tiimien jäseniä kootaan vuosittain yhteisiin TVT-seminaareihin, joiden ensisijainen tarkoitus on toimia ajankohtaisena tiedotus- ja ideoidenvaihtofoorumina.

17


9.3.3. KOULUTUSTARJONNAN TEHOKAS KOHDENTAMINEN Avainasemassa täydennyskoulutustavoitteiden toteutumisessa ovat oppilaitokset ja oppilaitosjohto. Oppilaitoksissa tulee tehdä lukuvuosittaiseen TVT-työsuunnitelmaan opetushenkilöstön kouluttautumissuunnitelma. Sen pohjana hyödynnetään niitä oman oppilaitoksen tuloksia, jotka jokainen oppilaitos saa opettajille, oppilaille ja opiskelijoille tehtävistä osaamiskartoituksista. Henkilöstöjohtamisen keinoin tulee tukea ja kannustaa kaikkia opettajia parantamaan ja monipuolistamaan TVTosaamistaan. Tärkeimpänä hyvän TVT-osaamisen tavoitteena on opetuksen laadun parantaminen ja sitä kautta oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen laadun turvaaminen. Syksyllä 2005 toteutettu yhteispohjoismainen e-Learning Nordic -tutkimus osoittaa, että tieto- ja viestintätekniikan käytöllä on vaikutusta opetuksessa ja oppimisessa. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa parantaa opetusta ja oppimista. Varsinaiset hyödyt näkyvät kuitenkin vasta, kun tietotekniikkaa käytetään laajasti ja monipuolisesti eri opetus- ja oppimismenetelmien tukena, ja kun opettajat tuntevat hallitsevansa tekniikan ja uudet välineet riittävästi. 9.3.4. KOULUTUSRESURSSIT, SIJAISJÄRJESTELYT Työnantajan kustantamaa täydennyskoulutusta, jota järjestään TOP-keskuksessa, on määrällisesti riittävästi tarjolla ja sitä voidaan joustavasti räätälöidä kouluttautumistarpeita vastaavasti. Omissa tiloissa, omien kouluttajien voimin järjestettynä koulutus on kustannustehokasta ja kun se vastaa teknisiltä järjestelyiltään ja kouluttajien asiantuntemuksen osalta oppilaitoksien olosuhteita ja niitä mahdollisuuksia joita osallistujilla on omassa työssään. Kun koulutus vastaa osallistujien tarpeita, koulutuksessa kehittymään lähteneet taidot ja saadut ideat voidaan ottaa heti käyttöön ja sitä kautta vahvistuu todellinen osaaminen. Kouluttautumisen esteenä eivät saa olla sijaisjärjestelyongelmat. Opetushallituksen, lääninhallituksen, Opekon, Efekon, yliopiston, Normaalikoulun ja opetustoimen – siis myös TOP-keskuksen – järjestämään kotimaan koulutukseen rehtori / johtaja voi myöntää opettajille palkallisen virkavapauden sekä koulutukseen liittyvät kustannukset. Lisäksi rehtori/johtaja päättää sijaisen ottamisesta edellyttäen, että koulutus kestää vähintään kaksi koulupäivää, joiden ei tarvitse olla peräkkäisiä päiviä. Päätös tehdään henkilöstökoulutuslomakkeelle. Muiden kuin edellä mainittujen tahojen järjestämään koulutukseen rehtori/johtaja voi myöntää palkallisen virkavapauden sekä koulutukseen liittyvät kustannukset ilman sijaiskuluja. Erityisestä syystä sijaista voidaan anoa toimittamalla henkilöstökoulutuslomake opetuspalvelukeskukseen kaksi viikkoa ennen koulutusta. Rehtori/johtaja päättää oppituntien hoitamisesta ovona riippumatta koulutuksen pituudesta ja järjestäjästä. Ulkomaan koulutuksista päättää virastopäällikkö.

18


9.4. MUUT TUKITOIMENPITEET 9.4.1. VERTAISTUEN MERKITYS Visiona TVT-osaamisessa on, että kaikilla opettajilla niin kuin myös kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on monipuoliset, ajan tasalla olevat valmiudet. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää muutosta toimintakulttuurissa. Työtapoja opetuksessa ja työyhteisön toiminnassa pitää tarkastella kriittisesti ja uudistaa niin, että TVT asettuu luontevaan ja järkevään rooliin. Oppilaitosjohdon oma esimerkki ja kannustava asenne on erittäin tärkeä. TVT-osaaminen kehittyy käytännön kautta – tekemällä ”oikeita asioita”. Muutos vie kuitenkin yleensä aikaa. Esimerkiksi sähköposti on vakiintunut nyt kaikkien käyttöön eikä sen asemaa tarvitse enää perustella - toisin kuin alkuvuosina. Vastaavaan tilanteeseen pääseminen esimerkiksi oppimisalustalla työskentelyn osalta vaatii edelleen ponnisteluja. Tällaisissa työtapojen muutosprosesseissa kollegoiden esimerkki ja tuki on ratkaisevan tärkeä. Tilanne on aivan sama oppilaiden ja opiskelijoiden kohdalla, kuitenkin sillä erotuksella, että vertaistuki, sosiaalinen mediataito, on luonnostaan mukana lasten ja nuorten toimintakulttuurissa. 9.4.2. TVT-TIIMIEN TUKI Oppilaitoksen TVT-tiimi keskittyy TVT-opetuskäytön kehittämiseen. TVT-tiimi antaa pedagogista tukea opettajakunnalle: tiedottaa kouluttautumismahdollisuuksista ja muista TVT-opetuskäyttöön liittyvistä ajankohtaisista asioista, pitää yllä keskustelua TVT-opetuskäyttöön liittyvistä aiheista jne. Tarkoituksena on kannustaa jokaista opettajaa hankkimaan itselleen hyvä osaamisen taso. TVTtiimin jäsenyys jo sinänsä vahvistaa myös jokaisen jäsenen omaa kehittymistä ja jäsenkierron myötä tämäkin näkökohta tulee ottaa oppilaitoksissa huomioon. 9.4.3. VERKKOMATERIAALIT OSAAMISEN TUKENA TOP-keskus julkaisee tkukoulu.fi-opetusverkossa opettajien omia TVT-opetuskäytön kuvauksia, hyviä käytänteitä ja kokoaa opetuksen käyttöön linkityksien kautta verkosta löytyvää tukimateriaalia ja informoi niistä opettajia postituslistoilla ja koulutuksissa. 9.4.4. VERKOSTOITUMINEN VOIMAVARANA Hyviä käytänteitä, toimintamalleja, omaksutaan usein naapurista! Opettajien omaehtoinen tai enemmän taikka vähemmän organisoitu verkostoituminen, esim. yhteistoiminta verkkohankkeissa, synnyttää tilanteita, joissa osaamista ja kokemuksia voidaan jakaa luontevasti. Yhteistyöllä voidaan helpottaa myös aivan konkreettisesti jokaisen arkea. Esimerkiksi kansallisesti ja kansainvälisestikin palkittu Käspaikka – käsityön virtuaaliluokat on sellainen käytännön verkosto, jossa jokainen osallistuja saa enemmän kuin antaa. Tämä koskee erityisesti verkossa vapaasti jaettavaa oppimateriaalia ja opettajien välistä vuorovaikutusta. Toinen Turun opetusverkon verkko-opetuksen valtakunnantason palkinnonsaaja on Moped – monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu. Moped-verkoston toiminnan perustana on tuen antaminen monikulttuuriselle opetukselle. Verkkomateriaali on suunnattu myös oppilaiden vanhemmille. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys –aihekokonaisuuden kannalta Moped palvelee laajalti koko opetusta. Kestävän verkoston taustalla on aito tarve verkostoitua, tarve yhdistää voimavaroja. Erityisesti täydennyskoulutuksen keinoin verkostoja voidaan auttaa alkuun ja tärkeää on myös tarjota verkkovälineitä yhteiseen käyttöön. Turun opetusverkossa näitä välineitä ovat postituslistat, wwwjulkaisumahdollisuudet ja oppimisalusta.

19


10. TVT-OSAAMISEN MERKITYS OPPILAITOKSEN IMAGOLLE, TOIMINTAKULTTUURILLE JA JOHTAMISELLE Poimintoja yhteispohjoismaisessa e-Learning Nordic -tutkimuksesta (2005): • Vanhemmista ja oppilaista selvä enemmistö on seuraavaa mieltä: On tärkeää, että koulut ja opettajat aktiivisesti integroivat tietotekniikan osaksi opetus- ja opiskelukäytäntöjä ja koulun yleisiä päivittäisiä toimintoja mukaan lukien koulun ja kodin välinen yhteistyö. • Vanhempien näkemys tietotekniikasta koulussa: Langmarkskolen (tanskalainen peruskoulu) on panostanut merkittävästi tietotekniikan innovatiiviseen käyttöön. Langmarkskolenin vanhemmat tukevat tätä ja ovat sitä mieltä, että tietotekniikka palvelee koulussa tätä päivää eikä huomista. Vanhemmat ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei tietotekniikka ollut ensisijainen syy lapsen koulun valinnassa. Tietotekniikan innovatiivisen käytön puute voisi kuitenkin olla syy jättää koulu valitsematta.

Kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus laadukkaaseen opetukseen. TVT-osaaminen ja -soveltaminen on osa nykyaikaista oppimista ja opetusta. Opetuksessa oppilaiden ja opiskelijoiden tasa-arvoisuuden toteutuminen edellyttää huolehdittavan siitä, että TVT-taidot kehittyvät vastaamaan yksilön ja yhteiskunnan tarpeita. Jos TVT:n asema on hyvä ja luonteva, se näkyy arkikäytännöissä, mm. kodin ja koulun yhteistyössä, tiedottamisessa, oppilaitosten www-sivustojen ajantasaisuudessa ja informatiivisuudessa. Imagon nosto voi alkaa pienestä: jo se, että yhteisissä tilaisuuksissa, oppilaitosta esiteltäessä, vanhempainilloissa jne. hyödynnetään sähköistä esitystekniikkaa, saattaa olla merkittävää oppilaitosta arvioitaessa. Tyylikkäästi koostettu esitys vahvistaa kuvaa modernista oppilaitoksesta ja korkeatasoisesta osaamisesta – varsinkin kun huoltajat itse ovat työssään usein hyvin perillä TVT:n mahdollisuuksista ja odottavat sitä samaa myös koulutuksen ammattilaisilta, opettajilta.

Asioita, jotka vaikuttavat koulujen käytäntöjen muuttumiseen; e-Learning Nordic –tutkimus, 2005

Oppilaitoksen toimintakulttuuri, tiedottaminen, sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutus, henkilöstön ja oppilaiden aloitteellisuuden ja aktiivisuuden huomioiminen, voi rakentua TVT:n monipuoliselle hyödyntämiselle: • henkilökunnan sähköpostilistat ja muu sähköinen tiedotus • Portti-oppimisalusta koulun sisäisessä tiedottamisessa ja arkistoimisessa, esim. opettajakunnan ”opehuone”-kansio, johon kootaan kokousmuistiot yms. • KotiPortti kodin ja koulun yhteistyövälineenä: tapahtumakalenterit, luokka- ja ryhmäkohtaiset tiedotteet, huoltaja-opettaja kontaktit • verkkokeskustelut henkilökunnan / oppilaiden / huoltajien / koko kouluyhteisön kesken jne. Oppilaitoksen hallinnossa ja johtamisessa TVT on jo vakiinnuttanut asemansa. Kehitettävää löytyy silti edelleen. Johdon rooli esikuvana ja kannustajana on erityisen tärkeä. Johtajan tai rehtorin ei tarvitse itse osata kaikkea, mutta kannustus, esim. täydennyskouluttautumiseen ja kiinnostuksen osoittaminen, on tärkeää. Monet johtamisen käytännöntoimenpiteetkin voidaan uudistaa, kun koko henkilökunta on riittävällä taitotasolla. Tästä yksinkertaisena esimerkkinä vaikkapa opettajakunnan sähköpostilistat, jolloin voidaan siirtyä kokonaan sähköiseen tiedottamiseen ja olla myös varmoja, että tiedotus toimii. 20


11. TURUN OPETUSTOIMEN INTERNET- JA INTRANETYMPÄRISTÖT 11.1. HALLINNON INTERNET- JA INTRANET-SIVUSTOT TURKU.FI-PALVELIMELLA TURUN KAUPUNGIN VERKOSSA Virallisten hallinnon internet- ja intranet-sivustojen ylläpidosta vastaa opetuspalvelukeskus. Turun kaupungin avoimen internetin sivusto on hallinnonalakohtainen tiedotuskanava osana koko kaupungin virastojen ja laitosten julkista kuvaa. • Turun opetustoimen virallisilta avoimen verkon sivuilta www.turku.fi/opetustoimi löytyvät oppilaitosten ja henkilöstön yhteystiedot sekä opetussuunnitelmiin ja opetuksen järjestämiseen liittyvää tietoa. • Intranet, NeTku, on kaikkien Turun kaupungin työntekijöiden sisäinen toimialue, jossa jokaisella hallinnonalalla on oma sektorinsa. Intranet on hallinnonalaan liittyvän tiedotuksen ja asioinnin kanava. Opetushenkilöstö voi asioida NeTku:ssa samoilla tunnuksilla kuin opetusverkossakin ja myös suoraan opetusverkon koneista osoitteessa https://netku. 11.2. OPETUKSEN INTERNET- JA INTRANET-SIVUSTOT TKUKOULU.FI-PALVELIMELLA TURUN OPETUSVERKOSSA Turun opetusverkko www.tkukoulu.fi on kokonaan opetuksen ja oppimisen käytössä oleva, itsenäinen verkkoalue. Opetusverkko palvelee ensisijaisesti Turun opetustoimen kouluja ja oppilaitoksia, mutta sen piirissä on myös sekä seutukunnallista että valtakunnallista toimintaa erilaisissa kehittämishankkeissa ja yhteistyöverkostoissa. 11.2.1. TURUN OPETUSVERKON INTERNET-SIVUSTOT Avoimessa verkossa julkaistavilla tkukoulu.fi-sivustoilla on useita julkaisija- ja ylläpitotahoja: 1. TOP-keskus TOP-keskus julkaisee verkossa TVT-opetuskäyttöön liittyvää materiaalia. Osa materiaalista liittyy tiedottamiseen, osa täydennyskoulutukseen ja suuri osa on vapaasti jaettavaa oppimateriaalia. Opetusverkon toimintaperiaatteisiin kuuluu yhteistoiminnallisuus ja kestävän kehityksen periaatteet sekä avoin tiedon jakaminen. Suuri osa oppimateriaaleista on opettajien tuottamaa, osa erilaisissa hankkeissa tuotettua. Turun opetusverkossa on laaja kokoelma vapaasti kaikkien hyödynnettävissä olevaa oppimateriaalia. LinkkiVinkit ja OppimisAihiot www.tkukoulu.fi/oppimisaihiot Koulun kokoelmahuone http://media.tkukoulu.fi Muut avoimessa verkossa olevat oppimateriaalit www.tkukoulu.fi/index.html#oppimateriaaleja 2. Oppilaitokset Kaikilla Turun opetustoimen oppilaitoksilla on mahdollisuus julkaista oma www-sivusto tkukoulu.fi-palvelimella www.tkukoulu.fi/koulut-oppilaitokset.html. Sivustojen sisällöstä ja ilmeestä oppilaitokset vastaavat itse. Ulkoasun tulee sopia yhteen turku.fi-sivuston graafiseen ohjeistuksen kanssa, mutta omaleimaisuus saa näkyä. Linkityksellä tulee hoitaa se, että tärkeimmät yhteiset asiat löytyvät kaikkien oppilaitosten sivuilta: linkit Turun opetustoimen hallinnollisiin sivuihin turku.fi:ssä, linkit Turun opetusverkon palveluihin (Portti-oppimisalusta, sähköposti) jne. Päivitys hoidetaan oppilaitoksen omin järjestelyin. Työajalla voi osallistua TOP-keskuksessa mm. wwwpajoihin, joissa sivustoja voi päivittää ja saada myös tarvittavaa ohjausta. 3. Opettajat Jokainen ns. opettajatason tkukoulu.fi-käyttäjä saa hallintaansa myös henkilökohtaiset, pysyvät www-julkaisuoikeudet. Osallistuessaan TOP-keskuksen koulutuksiin opettajat saavat asiantuntijaopastusta ja voivat toteuttaa omia oppimateriaali-ideoitaan. Opetusverkon käyttäjäsäännöissä on määritelty, että palkallisella virkavapaalla tuotettu aineisto tulee antaa vapaaseen verkkojakeluun. Koulutusten ulkopuolella opettajat voivat halutessaan julkaista oppimateriaaleja ja opetukseen liittyvää aineistoa verkkoon omaehtoisesti. Tärkeää on, että jokainen verkkoonjulkaisija lisää tuottamansa materiaalin myös linkiksi OppimisAihiot ja LinkkiVinkit –kokoelmaan. Silloin materiaali on helposti löydettävissä ja siitä voi hyötyä suuri joukko käyttäjiä. Käyttäjien omat www-sivustot www.tkukoulu.fi/users

21


11.2.2. TURUN OPETUSVERKON INTRANET-SIVUSTOT Opetusverkon sisäisessä verkossa, intranetissä on seuraavat pääalueet: 1. Portti-oppimisalusta http://portti.tkukoulu.fi Portti on kaikkien Turun opetustoimen oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien koulutyön alusta. Porttia käyttävät lisäksi myös useiden lähikuntien opetustoimet. KotiPortti-laajennus tuo Portin piiriin myös oppilaiden huoltajat omilla, erikseen jaettavilla käyttäjäoikeuksilla. 2. Oppimateriaalien jakelukanava http://intra.tkukoulu.fi Kaupallisia oppimateriaaleja voidaan jakaa hallitusti intranetin kautta. Hankintoja tehdään yhteisostoin vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Hankinnoissa noudatetaan oppilaiden ja oppiaineiden tasa-arvoperiaatetta ja hankinnat kohdistetaan todelliseen käyttötarpeeseen, jota arvioidaan kriittisesti mahdollisimman laajalla käyttäjäjoukolla ennen hankintapäätöksentekoa. Hankinnat tehdään keskitetysti niin, että ne kohdistuvat koko ikäluokan tms. laajemman kohdejoukon käyttöön. Silloin saadaan taloudellista etua ja tarvittavan käyttöönottokoulutuksen järjestäminen on mielekästä. 3. Sisäinen tiedonjako http://intra.tkukoulu.fi Opetusverkon intranetiä hyödynnetään myös sisäisessä tiedonjaossa. Tästä esimerkkinä mainittakoon ATK-vastaavien käyttöön tarkoitetut materiaalit.

12. TURUN OPETUSVERKON VERKKOPALVELUT Kaikilla Turun opetustoimen peruskoululaisilla, lukiolaisilla ja aikuisopiskelijoilla on oikeus saada Turun opetusverkon tkukoulu.fi palvelimen käyttöön oikeuttava henkilökohtainen käyttäjätunnus. Se pysyy samana koulunkäynnin alusta alkaen koko kouluajan, myös siirryttäessä kouluasteelta toiselle. Kaikki tkukoulu.fi-palvelut, sähköposti, Portti ja opettajatasolla lisäksi www-julkaisuoikeus, toimivat yhdellä ja samalla tunnuksella ja salasanalla. OPETUSVERKON KÄYTTÄJÄOIKEUS JA KÄYTTÄJÄSÄÄNNÖT Käyttäjätunnus aktivoidaan oppilaitoksessa, sen saaja tulee perehdyttää opetusverkon käyttäjäsääntöihin. Oppilaitoksen TVT-strategiaan kirjataan kuka vastaa em. toimenpiteistä. Käyttäjän tulee allekirjoittaa käyttäjäsopimus, jonka mukaan hän sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Alle 18-vuotiaan sopimuksen varmentaa hänen huoltajansa. Oppilaitoksissa tulee huolehtia, että kaikki oppilaat / opiskelijat saavat käyttöönsä oman tunnuksensa ja että kaikki tutustuvat verkkopalveluihin ja voivat hyödyntää niitä opiskelussaan.

22


Kaikki Turun opetustoimen opettajat saavat niin ikään tkukoulu.fi palvelimen käyttöön oikeuttavan henkilökohtainen käyttäjätunnuksen ja sen tulee myös olla kaikilla voimassa, jotta opettajien tavoittaminen varmistetaan. Opettajilla on lisäksi tkukoulu.fi-tunnuksiin kytketty ns. alias-sähköpostiosoite turku.fi:hin muodossa etunimi.sukunimi@turku.fi ja www-julkaisuoikeus tkukoulu.fi-palvelimelle (Henkilökohtaiset verkkoosoitteet ovat muotoa www.tkukoulu.fi/~omatunnus). Opetusverkon käyttäjäsäännöt www.tkukoulu.fi/opetusverkko

13. TVT-STRATEGIOIDEN ARVIOINTI JA PÄIVITTÄMINEN Kuntataso Kuntatason TVT-opetuskäytön strategiaa päivitetään tarvittaessa ja aina uuden, valtakunnallisen kehittämisohjelmakauden alkaessa. Opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden osaamista seurataan www-kartoituksilla. Kartoituksista vastaa käytännössä TOP-keskus seuraavan aikataulun mukaan: -

joka toinen vuosi (tammi-helmikuu) opettajien TVT-opetuskäytön kartoitus, alkaen vuonna 2008 joka vuosi (huhti-toukokuu) sekä 6.- että 9. vuosiluokkien kaikkien oppilaiden TVT-opetuskäytön kartoitus, alkaen vuonna 2007 (keväällä 2006 9. vuosiluokan kartoitus)

Kartoitukset ovat osa kuntatason strategian virallista seurantaa ja niihin vastaaminen on koko kohderyhmän velvoite, erityiskouluissa kartoituksiin osallistutaan soveltuvin osin. Oppilaitoksissa tulee huolehtia, että kaikki kohderyhmään kuuluvat saavat mahdollisuuden vastaamiseen. Kartoitusten tulokset menevät opetuslautakunnan käsiteltäviksi. TVT-opetuskäytön kehittymistä ja toteutumista seuraavia tutkimusmahdollisuuksia tarjotaan korkeakouluille, erityisesti Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja Informaatioteknologian laitoksen opiskelijoille. Oppilaitostaso Oppilaitoskohtaista TVT-strategiaa tulee tarkastella lukuvuosittain osana oppilaitoksen työsuunnitelma- ja toimintakertomusprosessia ja asiakirjaa päivitetään aina tarvittaessa. Opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi TVT-opetuskäyttö on syytä ottaa esille rehtorin / johtajan ja opettajien vuotuisissa kehityskeskusteluissa: mikä on kunkin opettajan oma henkilökohtainen panos ja tavoite TVT-opetuskäytössä.

23


LÄHTEET JA LINKIT

E-LEARNING NORDIC –TUTKIMUS OPH Etusivu > Pohjoismainen e-Learning Nordic –selvitys KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA 2004-2006 www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2004/opm12/opm12.pdf NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET www.oph.fi > Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet OPPILAAN TVT-TAITOJEN OSAAMISEN KUVAUKSET PERUSOPETUKSEN 6. ja 9. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Ote Opetushallituksen raportista: luku 5 sivut 41-45. www.tkukoulu.fi/koulutus/tvt-osaaminen/oppilaiden_tvt-perustaidot_oph2005.html OPPILAIDEN JA OPETUSHENKILÖSTÖN OSAAMISKARTOITUKSET www.tkukoulu.fi/julkaisut PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Opetushallitus 2004 www.oph.fi > Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Opetushallitus 2005 www.edu.fi/julkaisut/tietojaviesti.pdf TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIAN LAATIMINEN, OPH:N SUOSITUS Opetushallitus 2002 www.oph.fi > Rahoitus > Määrärahat tietoyhteiskunnan kehittämiseen > Tietoyhteiskuntaohjelman avustusten haku 2006 > Strategiasuositus TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN STRATEGIA www.turku.fi > Virastot ja toimipaikat > Opetustoimi > Opetustoimen strategia TURUN OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUSSUUNNITELMA 2006-2008 www.turku.fi > Virastot ja toimipaikat > Opetustoimi > Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma TURUN OPETUSTOIMEN TYÖNTEKIJÖIDEN TIETOTURVAOHJEET Hallinto (NeTku-intra) > Atk > Tietoturva TURUN OPETUSVERKKO, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUKSESSA: TVT-KÄYTÄNTEITÄ

www.tkukoulu.fi/tvt-opetuksessa Liite

24

Oppilaitoksen TVT-opetuskäytön työsuunnitelma –lomake


OPPILAITOKSEN NIMI Liite oppilaitoksen TVT-strategiaan, www-osoite OPETUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PÄÄTOIMISET OPETTAJAT SIVUTOIMISET OPETTAJAT

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT

TVT-OPETUSKÄYTÖN TYÖSUUNNITELMA 20

- 20

1. OPETTAJAKUNNAN YHTEISET TVT-KEHITTÄMISEN TAVOITTEET JA PAINOPISTEET

TOTEUTUMA/PÄIVÄYS, ARVIOINTI JA SEURANTA

2. TVT-TIIMIN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PERIAATTEET

TOTEUTUMA/ PÄIVÄYS, ARVIOINTI JA SEURANTA

jäsenet atk-vastuuhenkilö työnjako kokoontumisaikataulu 3. LAITE- JA OHJELMISTOHANKINNAT EDELLISELTÄ VUODELTA JÄÄNEET PUUTTEET LAITTEISSA TAI ASENNUKSISSA MIKÄ LAITE / OHJELMA? TAVOITTEET

KPL

SIJOITUSPAIKKA, -PAIKAT

TOTEUTUMA/ PÄIVÄYS, ARVIOINTI JA SEURANTA

Keskitetyt laitehankinnat Oppilaitoksen omat laitehankinnat Keskitetyt ohjelmistohankinnat Oppilaitoksen omat hjelmistohankinnat

4. TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ AIHE TVT-asioista tiedottaminen (koulutukset, laitehankinnat, jne.) Oppilaitoksen verkkosivujen ylläpito. Opetushenkilöstön postituslistan ylläpito. Kodin ja koulun yhteistyö ja KotiPortti.

TÄSMENNYSTÄ

KUKA VASTAA?

AIKATAULU

TOTEUTUMA/ PÄIVÄYS, ARVIOINTI JA SEURANTA


5. OPETTAJIEN TVT-TÄYDENNYSKOULUTTAUTUMISSUUNNITELMA TOP-keskuksen koulutustarjonta www.tkukoulu.fi/koulutus Tilattavissa myös oppilaitoskohtaisia koulutuksia. TOTEUTUMA/ KOULUTUSTA OSALLISTUJAT PÄIVÄYS, KAIPAAVIA LUKUVUONNA SUUNNITELTU ARVIOINTI JA OPETTAJIA 20 -20 KOULUTUSAIHE SEURANTA KAIKKIAAN (NIMI + OPPIAINE) PAIKKA JA –AIKA Tekstinkäsittelyn opetuskäyttö Kuvankäsittelyn perustaidot Kuvankäsittelyn opetuskäyttö Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskennan opetuskäyttö internetin opetuskäytön ja verkko-opetuksen perusteet TVT omassa oppiaineessa TVT ja OPSaihekokonaisuudet Portti-oppimisalusta opetuksen resurssina Esitysgrafiikkaohjelma opettajan työvälineenä www-sivujen tekeminen ja opetuskäyttö Multimedian tuottaminen ja opetuskäyttö Digivideon editointi ja opetuskäyttö Muut aiheet

TÄYTTÖOHJEITA Kaikki oppilaitokset tekevät vuosittaiset TVT-työsuunnitelmat samassa aikataulussa kuin oppilaitoksen työsuunnitelma ja ne tallennetaan Porttiin. Kun TVT-työsuunnitelmaan tulee lukuvuoden kuluessa muutoksia, tallennetaan myös muutettu versio Porttiin. http://portti.tkukoulu.fi/julkaistut/Turku/Turun opetushenkilöstö > Oppilaitosten TVT-työsuunnitelmat ja seurannat 1. OPETTAJAKUNNAN YHTEISET TVT-KEHITTÄMISEN TAVOITTEET JA PAINOPISTEET Kuvataan lyhyesti mihin osa-alueisiin kyseisenä lukuvuonna erityisesti panostetaan (esim. Portin käyttö, tekstinkäsittelyn taidot, jne.). Kirjataan näkyviin myös mahdollinen toiminen paikallisissa, valtakunnallisissa tai kansainvälisissä TVTkehittämishankkeissa. 2. TVT-TIIMIN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PERIAATTEET Oppilaitoksen TVT-tiimin kokoonpanosta ja toiminnasta on määritelty Turun opetustoimen TVT-strategiassa. 5. OPETTAJIEN TVT-TÄYDENNYSKOULUTTAUTUMISSUUNNITELMA

Kouluttautumistarvetta kartoitetaan opettajakunnan yhteisessä palaverissa. Pohjana käytetään kuntatason TVT-osaamiskartoituksista oppilaitoksen saamia omia tuloksia. Seuranta-sarakkeeseen kirjataan osaamistilanne suhteessa ed. vuoden tavoitteisiin.


TURUN OPETUSTOIMEN JULKAISUJA 2006

Turun TVT-opetuskäytön strategia 2006-2011  

Turun kasvatus- ja opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2006-2011.

Advertisement