Issuu on Google+

I  got  plenty  o'  nuttin' Sopraansax h = 80

&b C

∑

Altsax

& C Œ œ Œ œ fl F fl

Tenorsax

&b C Œ œ Œ œ fl F fl

Baritonsax

& C

œ œ œ . œ . > F>

œ. œ. n >˙ &b &

. Œ œ #œ œ œ œ

. & b Œ œ. n œ &

&b

13

œ >

# œ.

p

Œ œ Œ œ fl fl

Œ

Œ œ Œ œ fl fl

Œ œ Œ œ . . p

œ >

œ.

œ.

7

œ.

œ >

œ œ ˙

œ > œ

&b Œ

œ. œ. œ. œ.

Œ œ .

&

œ. œ.

œ >

œ >

œ >

œ.

œ œ. >

Œ

œ. œ. œ. œ

Œ

œ >

œ. œ.

œ > œ.

œ >

œ-

œ. œ.

œ œ . >

# w>

# œ- Œ # œ œ œ # >˙

> ˙

F Œ Œ

œ.

œ. œ- œ. œ. œ. F

Œ œ .

œ. Œ œ. F

œ œ œ œ . œ . > > F

. . œ. # œ. œ œ

œ œ ˙ œ . œ. œ œ # œ. >

www.viersaxen.nl

œ.

˙

œ >

j œ # œ œ œ. œ

Œ œ. Œ œ .

œ œ œ œ > . >œ . .

œ >

œ.

œ. œ. n œ. œ.

œ.

œ >

œ.

œ. n œ. œ. œ. œ. J

Œ œ >

Œ œ. Œ œ .

œ. >œ J

j œ # œ # œj œ œj œ # œ . > .

œ.

œ.

Œ #œ Œ œ -

Œ œ Œ #œ . .

œ >

Œ

Œ #œ Œ œ . .

œ.

œ.

Œ œ Œ #œ . .

Œ #œ Œ œ -

Œ

œ.

œ.

œ >

˙

˙

Œ

Œ #œ Œ œ . .

œ. œ. œ. n >œ œ. J J

˙

˙

Œ

œ. œ.

œ.

œ. œ œ œ œ œ

œœ. œ. œ.

. j œ œ # œj œ œ. n œ. œ . > œ.

œ

Œ

œ. n œ. œ.

œ. # œ.

˙

Œ

œ >

j> œ. n œ

œ.

œ J

œ. œ. >œ œ œ œ

. œ. œ. œ. œ

œ.

> nœ.

œ.

Œ œ œ. . p

œ œ œ . œ . > p>

# œ œ œ œ. œ œ

Œ

&

œ œ . >

œ œ # œj œ . > œ.

. >œ ˙ œ. œ. œ- œ. œ. œ

Œ œ

Ó

George  Gershwin Joost  Walter

œ >

œ.

œ œ # œ. œ œ. œ. œ #œ > .

œ œ œ > . >œ .


I got plenty o' nuttin' pag 1