Page 1

Cjcamen Over bet

f eghen het onghefondeerde ende fcha* delijckHuy ten der Vrye'n handel inBrafil. DOOR

Een ondcrfofcl^cr der waerh«yti£

HD.C; XXXVI u


j nnbt onfattggtotybm bjucfc getnteit sfytnnttht p e s ggefcglift: ggeintfetdetft Vertoochtegbeahet oMjjhefondeerde ende lchadelijckfluytfender vrijfen hraridel in Braul; tOaet m

ben autgeur met een ontopaelbe floutiegept ftcg laet ggebat* •ten een conbemnatoir oojbeel te bellenv jaealgfonbegacgt/ onboo?fticgtigg enbe onggefonbeert tebetelaren/ 'tggene na foafo?cgbulbigg onberfoecl|banfbechen</iiafoargpebtTiberatieban cabez-enbe met fObaneneenpnrtcgrp»baninbogjS(/ntetbanbe^eetrmen enbe fCupten-cameren fggelgtft biebaermo)benggenoemt"nietaI(eeft ban bie ggefonfte^jalitiguergier te £anbe;raaet felbebanogoocgfte regieringge bertoereettiegbejieberlanben/in be befterebenen boo? ben ftaerttan'tHangt enbe begoubenifle ber CorapagnietjSbtrfiaentebe* jaojen/enbe fabitcratibelgrb ggereroIbeeer|. 3©efc&fcg?iftelgcbber* toocg of met ban foobjine fo?me enbe ffoffe i$ bat J&et bp een goetgge* gerfent menfege mggeeuriJnftberfltiefal moggen ballen; foe iff ban nocg; Hat baer mebe b'wutgeur b\y eeniggeeenboubtgge oft aen^gnejgbe bocg toat gellenbe perfodnen befen roem ftcg niet en macg, aentrecben / alg oft gpfonber>cohtrabictie<ggemonnenfabegabbe/fofal tfelbeaIgter(ebocg; met eene lopenbe penne na be&aerbicgeptban'ttoetcft) eeft toefmicgf* ften aenget Ucgt ber inaergeptnaerberggeeramineert enbe ten bureau ggebjocgtwojben* CnbeeerfleiBCKenalfeallet'genegettoelefte'tfpfcgjiftlgcftoftemont* Igcften vno?t boojtggebiocgt 5gn crebgt enbe autgo jitept boo?gaenjrber* firgggt upt bie qualitepten beg autgeurjs/foo bient gier gep?emitteert upt teat moeber befe anggefatfoeneerbe b?ucgt \$ ggebaert-,taeltftban boo? een gronbtcgleferbangetbertooegfeerlicgtetgcgfaljgntebinbln/ (E» ungue enim cognofcityr Let •-) it inetln/bat gp ggeen anber en us bajn een groofi tgepaflioneert 5&2aftufcg negotiant t baeromme ban ben Ixfer gem oocft al belieben t'ejecpfeeren inbien gp in'tfelne toercft*niete»lKnbet(boI^ ggenj* ben aert fan menfegen ban ggetranfpo?teerbe fmnen) ban pafiteti fbnber ftgl / fonber o?b?e/ fonber fbnbamcnt/ fonber gronbicg besjianbt/ tool ban erclamatien / bol pbele btrtontnggeny boltooojbenban mrtmi* tepten enbe b?epggementerK ^ a n t comenbein'teer(teteDeftenbiep?ft* pofitfe/mefenbe get ggeboelen beg autgen^inplaetfebanrfelbeVna bie ggeVnoonte ban alle ftg jifientcn/ fimpefgt Ft boo? te ftellen/ foo bait gp boojtrf upt ggelgcitfaem alg met eene enbebftcgtegebicgepbt / niet op be fafee felber/ban op «nige flfcgp gout boo; ;gn grootff e par tgpe/noraicn* be befetbe Eeeuiucn enbe bupten-Cameren,*toat bupten-Caraerengp mepnt feggt gp niet / nocgooctiroelcboie binnen Camer ig / (taant bup* twig relatgf ban een binnenfcbof g ig ben berflanfrigen genoetg gefecgt/ kellenbe boa?tjS oocft get ooj&eel / ober 5gn partgen ggeboelm/na bien gp $ N f t ban bit jjftn geerificft frmn fteft met tefttpntot/datdiran.

J

Mi

, ge-


Jefondeerde fMcnue der Zeeuwen wide bUjjten-Cameren op 'tffuyterrvahi 2en vryen handel die Compagnie niet alleenefchadeltjckisjmaer datfulck* \«>l§hende de gbeheele ru^ne van die Compagnie in eorc gheborwa fal w<v^ den. *. » IBaer gelncft bcfen goebett negotiant jgnepartgbtcgept in't gooft baa ^ftn gtbaeebe mifaacgt boajtrf boettetftoonen/ foo boet gp int ggebolefr (Kg f eenerrfael fien al* tenet bie ban jga etoerfabene pafften gegeelijcften i*tiertitilt.Want in plaetfe bat gp &aboa?gefitlbe ggeboden met rebeti bolggend fotdk battboen ntaecfcen; fba begint gptooo?Wmet eene acria* matte/ tocbepgemlrjen baer taebiflienbe/nocg ban eentoolberftanw / irt bieii gp; feggt ofte b?aeggf-\im>fe Upttoent/waer zijn conqueftenvaa Co, ninck-njcken , Landen* vSteden ,-ende fbrteA*als defelenbe wpbtejS fOO tele rabfobien/ ongeboribene/fanbet 8|b?e/fonber fonbament opggeraep* tetoio?fieUinggen/ batmen nietfeetftanmetentaatget igf mat gpmepnfe oftroact toe ggefeggt; boctt foo men nil ggelooben fai bie faute mebe jgti ftp ben p*traeebietegae*lieg ig ggetoeefi onaibitfegooncflucbin'tiicgt te n?enggen fonber cojrectie ban ben bjuch matt teminrtfbtoelemenbaec upt nan oernewen) fcggnt beg ftatgeur* mepntngge in bit bifcour3 tt b?aeaen op bolggeqpe argument offt ftnpt-retoen/ (baet in befjeltoen moej* &cnfoonafuUenrao?benjgetoolegtafj*boenn5cnijeL) 8Ue feeoftouefietrbe Banben/ tig befeAbieniet boo? populate ber na* tie nan ben conauefleurtoJo?benbaft gemaeent' moeten nerballens bie te* benen 5gnt>e befe; bat bie felbe alfban met fo?ce ban jbolbaren moeten taojben gcgouben j 9 a t get lanbt anberftntf nief en ban taoibengecul tineerl: enbe batbielanben niet geeultibeerttaoibenbe geen baffe en ig baer upt bentititie ftatntnojbtn betaelt/aljetbp 9?incenbtcomiptputte' I gene degaften gebben /enbe bie t om eeten tptel* atleenlgcft te boen ig t Maet bbo? ber %temtp enbe bupten-Cameren fuftenuetaotftt get gge* tonquefieerbe lanbt boo? papulatietoarfbienatieberfcbnquecantjsniet baft gemaecftt: <&m rebenen /bat bieto?pelupben niet millenbe jblaben jg n/ alfban in plaet$bat biefoutwnaenbteffen/toJebetfutlen bertrecben* &*t bie 9o?tuggfen be fupenev malen^berlatenbeenpremattenficgji tot ben bom ban f irinte enbe opgueftmage nan beeften fullen rgireren s enbe getlanbt alfooonggeeultibeetflecngenbe enbe bie groote bjuegten bau recognition etcuptbento?penganbScomenbetemifTen/biemiDbJN« len oro nefe conaueftett temainteneren alfban mebe flt'len ontb?eecberti « n e aolggen* bp-confequentiebefe rgc&e cartguelten iueber fouben mac?

•fcargumentofgcttael eenenfpeefeufenfefgn geeft/ enbe Uieben bie be faeclte niet ban natrbupten fonber berbertoerfoecbbatten/mat in imofel foubemoggen ftdien ,• fbofafgetborgbpbten foo in be potttiettat ernarentge'pt gebben enbe ber Compagnienfaneneenicgftnjsbebent s$n i»ep-iiggopereren* 5©ant eexflelt^ften be^jbpofltic fo Die gierfcotfgeflett / nocg in be poa

mm


littmterebenett/nocgtn bteo?atll|ueinbettbiergept uniuerfan'ttt ofin't gemeen alfo ftcg bebrabettoft mofte befelbe in eene jEBacgiebellifcge fo?me ttn gegotewleerenbeben #?incebat gp.bienatureHenbaneengecongues fleert lanbt moet fbecften upt tc roepenenbe 'tfelbe mefcben 3#nen inebetr peupleren j.Cet contrarie fai be gene foo in be gifto?ien niet b?eemt en ig/ notofeJ&eben foo toel inbenieumea^oubebebentbJo?ben:bataneIof? Igcfte eonqueranten bie lanben ban gate naturellen niet en gebben gebe* peupleert: bat bit culture ber g'ecor>qtfefteerbe Hanbei^/ bp faute nan pooulatie ban beg conqutfteutg natien niet en ?un acgterggelaten: ^at be conquerant niet alleene beflante mibbelen totmilitairebefettinggea oft berfefteringge ban 3gne conqneflenftptbefelbe genue ggetognen / ban Dock 3tne bomeenen baer mebetoergrootetenbe ficg berrijcnt: Cnbe bat geen #?tnce eenlge ronqueften ig boenbe upt pure eere / om bie getortque* fleerbe te berrgcben/enbe ftcg te berarmen / ofte gaer te ontlafien en fgne rwtie te belaften : nocg bat bie #?mcenonuptputlgc&efegatten baer toe bupten mibbelen ban bie conquefteerenbt lanben fouStnconnen gebben* Cbocg fo mtlraen bit gier niet fegggen nocg fiaenbe gonben/ aljs foube ee^ nicg ggeconqucff eert lanbt enbe in fpecie 25 jafii (toaer fonber tp?annique QPP?(ffle ber naturdleingefeten fklcbjg can gefcgien) boo? pdputatie enbe culture ber natie btg conqueranti* niet mereftelgcftenraageuteojbcnucr* flercftt enbe berbetert/bpaibien men bitraacgrjeoben-enbebie ftaetbeg conquefleurg fulthg fai moggenlijben: alfoo fuIcbjSin goebetebcncn is! gefonbeert,-iBaer bat geene conqueften enbe in fpecie bie nan ®;aftt niet ban in boegen b'autgeur bie Bier mil gebben ggefielt foubenftonnenfu6* fiftcren/ mo?t bntnent enbe fai giertoolgengclaerber iuojoen ber toont. . mt albug op "t generate boojftcl 5ijnbe gebebueeerr/ laet onjtf boibetg befien b'affumptte-oft en goe ber Eeeumen en bupten-Cameren fcuftenu We populate ban onfe natie albaer in?5?afti gmberigcft fp/enbe ben fiaet JfroubafiitgeptbpetfleHem „ <©m taaer tae te comen fulfenbienonggepjemitteerttmeefbnllemen^ telepoincten*fl5erfleHcfttocTcftftet&uftenufp/trietber Zettoen en bupten Came/en/ (fob gp bie noemt) inaer aller recgt ggetooelenbe 1tief-gebber# bst compagnie; \a feltoer getgoocgtnijfe oo?beetbergoocgflen regierin* gge befer, bereen icgbe 4&eberianben / bit en ig niet anberg tig felber get €*ttrep baer in alle ben ganbel in bit gefteloe limittn ban 3@efiinbien aen bie Compagnie nlteen ig bernohben; met batle rebenen ggefufthwert kbo?benbe bat t'ggene een fpeciac! p?ini(egie ig / niet en Km mo?ben gge* •ween ggemaecnt/begoubergfgn mefent/toeltn r£ t ortrop oft pjimle* '«i Wat gelgcft t oetvon bupten alien tegenfeggeu ('t fp nan een bpant antXanbt) i£bjetl$cft/-cetitkfc enbe rtbelgcny/t gScbiupcft baerban bp be Compagnie oocft alfoo tsfte goubcrtjbat bie'#taet ber Compa* $nie niet anbersstefcoenenbermaeg i enbe Datget een ggemeenelsgeliie1 ban reegten / banreben enbe Billicftgept bat bteggene foo beulaft banternicg bincft Djaggen/ infonbergept tmidx octrop comen upt te mercfttn/

g

$ 3-

sotfe


6 oocft get baoibeel baft ban gfc&Bcn reggenteten* Cenftn;eben/b«atop bis populate dan een geflWquefleett ICanbtnJO?* be gelettet; in ben ccrften/bat tie ggefcgtebe ban foobane <bo?te ban men* fcOea bie tot bie cttUure ban t Ianbt bequaem / cibil enbe bte (booiname* Igcft in eene marine populatie)ban gBeruftegUmeurenfgnjtcnanbc* cen bat bie populatie ggefcgiebe boo? foobane mibbelen a\g bie <8>tact ban ben conquerant can Itt&en, Want mat aengaet'teerfle / irtbien men in* biffetentigtft fonber onberfegeptbefe Betoolftingebiilbe itffcrocrcft fteilen/ ban ggeregelbejmbe onggeregelbe/ ban Bcquame enbe tqt 6te culture on* brquame Ueben / befgelgcften nan geruffe menfrgen bie" o;b?e enbe metten ftcg rotten onberroerpen enbe onggernjleggceften biero?ebelicgjgn te* Sftentf b'o?bonnantien garer <©nertcgept,- bte alle lafien boo?«&Iauernte gaubenjenbe bie ggecanqueftferbe natie reben fubminflirercHbanmtf* contentement / ja ban rebellge teggen0 ben j&taet; 9 n berroaergeptbaer boo? en fai bie culture ban tXanbt uiettoojbenbebjo?Dert / ban bcele eec beraegtert/ enbe bie conqueflen niet in nerfebertgept ban in nicer ber gge^; baer aljefban opengare ppanben ggeftelt roojben. «£nbe get anber bcian^ genbe / fo ifl bat of met b ercraptten ban laden enbe aHerganbe.p?ibjlcgf *. en oo?faecbe4jgeben tot bie benolftingge ber lanben / dan hoeg befelbe foa bieet niet en moggenroo?bengeettenbeert/bat bie ben &taet felber in ge* baer ofte in apparetucn onbergancft fouben bjengtjcn, tnacr bat bte alle meggen na get bermoggeb enbe onbergout ber 8>tatttoojbeugecorapaf* feect: €*gemereftt get eene groote flecgtlcgept/ja fotticgept cenjx conquc* tantg 5gn fbube / ftcg ten upterflen te belaften/ om fgne ggeconqucfieerbe lonbep met ewraptien teontlafleni ban 5gn p?ebifegien ftcg t'ontfetten/ oat bie geconqueftecrbe baer mebe iebenepcecenj|ain*goocgflenonbera ntogemgept ftrg teroerpen/ om ; tjne populatie enbe geconqueflecrbe on* berbanen tu moggentgept te fteilen* mt/ (ggelgcftnergaelt) alboo?ensf/footoertoont tgnoe/fooffactmi aen te mercben bat in ?S?afil biie fooften toaumen(cgen;gn/temetcn Slmbafgt enberoercft-Hebenj negbtianten eft Jbi$hbjeg b'gngcnotf (be* galbenbe naturelle ^fnbianen enbe £>toarrcn bie gier met en comen in conflberatiei) Wat belanggen boet bk Ueben ban b'ecrfie ctmbitie (;gnbe ioetbienegentien trointicgftebeelen ofte ban tbmuicg bienegentenTber* felber populatie ig baftlfeft te*p?efumeerenboo?benp?ibatibenganbeI ber Compagnie ban gertoertotoer op »?aftl in't geringgfteniet fai tow* ben Belettet ("t3P boo? onrtPJe ggceften bte af* boo?en ig lenggetoaen alle populate fcgabelgcft5gn;) .terroglen biz bp ben ganbel niet en 3an Attn* tereflTeer/zbanbeleeer gier boo? fu!lenmoggen4no?bengge&enefrceerYtfn ' in ben p?g$ ban gare begocf ticgepbenrao?benberlicgtct,toaerboo^ oo?* fafte te meer ban garen antoa* glut ggeggebetrfaltoojben/f abelhA ban upt bie mUiticalbaerbolgenjSbiepubliqtieabbgfen baqelncYfieratlctat' b?pe lieben beggeeren te3ttnggcraaeeftt.) 3©ant in piaetfe bat fri lichen aig oocft bie £oloatefaue boo? *emge«nbifcme negotfanten met eene on* bet"


i

bttb?aetBlicn«tooecnetop bie goeberen gen bojoergfoubenroojbtnapt* gemargelt (nefflcfiibatrbanfobiepuBliquealtfparticuIierebjieben con* nenggetupggenf) fopoBen befelbe nu onber bet Compagnien cibtitrat* tement enbe bifcrete opftellingge ber toaren en garerbcgoeften niet an* betg ban alle contentement te betroacgten* mt ban be ttoeebe en berbe tonbitien/biefenbe negotianten enbej&igneuren b^nggenojsf en bie totv* nicgften in't getal / fullen onber gemteben biegerebie nan gerufie/cibiie/ biferete en berfabelicfte gumeurenfgn (fcgoonfplieben/boe?btenbatbe Compagnie get geBjupcft ban gaer gebben't recgt er»be octrop upt gocbe rebenen aen ftcg neemt/ban gaer erceffibegrootetoinftentoat moeten af ftaen/bie fpnueenigen tttbt boo?$enefirie ber Compagnie geBBen ggc* noten/ )mebe geen recgtmatige reben ban mifrontentement gier boo? con? nen nemen / terroglen gaer bieg niet teggenftaenbe Bp be Compagnie fo* bane geleggentgrpt fai connentoo?bengegeben om nocg feer goebe, toin* •#en enbe p?ofgten albaer te moggen boen/ pmmeriteter nccg af g gier in't &abe*f anbt oft in bie.angrenfenbe lanben onber befl bparit oft elberjs ge* baf toa?t gemercftt ben ganbel albaer btnne" lanbtjg gaer niet entoo?tae* loten/ban eenpegelgcften b?pen open geftelt/ enbe mercftelgcften bp ber* cgepben mibbelen boo? bie Compagnie gun ban nocg can toojbenbcr* ietert. j&oo ban nocg anberen mogen 3gn bie boo) ben onberfabelgcftin begeerlgcftgcpt /op bie boben maten goocg-ftlimmenberoinft/ baer boo? fp Ueben ten beele ban clepne jfactoo?en tot grootfcnegotianten/enbe ban negotianten tot <&igno?en b'Slngenoj* in co?ten tpbt getoojben \W fo bentfcet-afet/batfp ban alle geboel ban tcbenf Berobet/ lieber 'tonber* tie Bobentoillenfteenentig'tminfte upt gaer beur fen miflen / get falito* Sgcn met bie Compagnie gaen foo gettoilbe;bte populatie ban foobane fieben ig boo? bie filaet ban een ggeconquefleert1ldnbtal3Bt»?aftI feer fcgabef tjcft enbe periculeujf/enbe macg boo? ben bienft enbe feftergept bit Compagnie met reoentoo?benggemiflet. &o bat niet Bj? be Compagnie boo? begoo?f gcft ggeb?npcni)an 'tC*etrop/ ban boo? 't Belept ban fobane onrufte geeften eene populatie ban eeneonquefteertianbttocleenicgfm^ foube connenroo?benberginbert* > W§bttg foo ig gier Bebojen^aenggetoefen/aTjC bat bie populate woe* too?ben gebaen Bp fobane mibbelen en met fWcfte eremp til aig bit &taet nan Igbenjbat nftb'open te fiellen ganbel in 5S?aftI een fulcftenig bie fon* ber mine oer Compagnie niet en banroagbenbergunt en toe cjgeftecn4 ig? fob notoir/bat get te nertoonberen ig bat nocgliebentoojbenggebonben bieTa berre boo? gare pafTte berrucftt 3gn/bat fp fulcbjEt niet en connen oft toillenappjegenbercn. 3©aht foo boenbe bie Compagnienoobtfoftelgcft ban gaertoefentenbe macgt met eenen foube moeten comen t mtbalfaii* SPangae*mfent/inbien^eteenggcoctropeerbe/bati^gBep?ibtegKerblS Compagnie 5gnbe/gaer pjibiregie offtaenbe enbe ggemeen maftenbe/niet weer een ggeoctropeerbe Compagnie blgbcnftanr€nbeeen Compagnie ban negotetoefeubeybie aegote ber Iaterlbc enbe in een Compagnie ban

I


jbtatt enbe £*o?logg flcgtranfb?mtrenbegeene Compagnie ban ganbel 3gn en ftan/toant bat bie Compagnie in <©e?loge ogeraecftt ig/ 'teibe w bp accibent.en niet gaer fojmelc oo?fabeoftp?nWtpal*roefentbaefcble gotbepacttcipariten gebben Opgettnebent; ©an gaer maegt/mbten Bat}* bie mibb€len/ontb?cftenbe bie ben rgeben ganbel in 35?aftl oberbloebigett ban ggeuen tot bie confertoatiebefertohqucften/ niet anberifalj* een on* toerantroooioelgfftbetlietf ban bien (Act eene totale mine ber Compagnie ftatt te oertoaegten.; 'tjp begooge ftegieringe bit btfett bet Compagnia met eene liberate iaetlgcftfcge fUbftbieroilbefupplerenenuptgarenon* macgt retcnetcn / toaec taeroat apparcntie 3P: foo obermibttf bie groote ieggentooo?bige laftcn ban'tftntbt/aWbat ggefien too?t bie Compagnie bie mibbelen/fo fp apt get geB?upcb bin gaer <©ctrop conbe trecfien/ enbe (leg felber gelpen/biembea laet ggenieten/fallen moggenoctfbeelen bte ggene fob in ben ^taet ban't lanbt partictperen. <E>af men racpnt bie Compagnie upt befen onmacgt op te reegten, niettjcrtooningeri banfo groote rgeftbommen bie befelbe upt be bjucgteu ban ben b?pen ganbel foube connen trecben/ 5gn niet ban pbele Cafteelen in belucgt enbe gegeel loffe fpeculatien. Want lieber bocg toat miraftelen geeft b'open ggefielben ganbel ggebaen 4 fgbefebicbegConincftjSban j&paenglen maegtighe Oiooten (fo ben bertoonet blacft) geeft gefluptet* gebben bie ©o?tugifen ficg bien ttft gecontentcert/ en Bp bie geiegentgept fo ggeruftlgcft enbe«goo?faemlgc» ftcg geb?agen* gebben befe 95?aftli* fege ganbeiacrjEf birbetaleqetgeroeefi ban ber Compagnie jfeolbatefque/ ggelgcft gptoilfeggenlgebften bie recognitien/abergen/gcalj* b?ucgten \ 'crjjipcn ganbel alfulcae mibbelen enbe rgeftbommen aen bie Compag* ggebiocgt / tig gp roemt i geenerlepe manieren; Want laet bie publique abbgfeatoo?benggegoo?t/iaet ber jpo?tugifsn actentoo?benggeerami* neerty en laet bie boecften ber Compagnietoo?bennaggefien ; en men fai Bcbinben bie faften ggegeel anberjt ggefegapen/ te toeten/bat get 3gn bee Compagnie ©anante <©berften enbe flaanlgcfte jfeolbatefquc met bie ban bie maritime bie beg bpanbtff beffepneft albaer gebben ggeb?often/ bat get &n bie ©o?tugifen /bie ter eerfler aencomfi ban bit jfepaenfege ©Iootcn boo? 'tmcerenbeel gebben ggereBelleert/en met ben bpanbt ficg ggeconiungeert/eabe bat getal eene aubereeafTefjet baer bie Betalingge en oabergoabt ber Compagnie millte ii* uptgenowea. gmmer 'tfal gge* bl&cften bafrate ber compagnie mibbelen enbe retoarea apt CJuinea enbe anbere caftea in 9?afil reenemael 3gn ggecanfameert j bat alfe ben Campagaie cameten tertgottftfteu met eteeffibeinterefien bannego* tieerbe penninggen fan beftoaett/ enbe batbte Compagnie in apterften onmacgt ig ftomen te toerbatten/ eabe bit ggebup?eabe befea open one* fleiben ganbel* jae bat get fcgene ten upterfien met bie Compagnie te loopen / tentoare biefeibefongfUoo? eene tnercftelflcbe bergooainnna ber capitalen in bigeurtoeberroaeregefleuyenbe ggelgch nieugerboHn*

^uicbjs bat befen gotten man boo? 3P«e paffira berre ban ben toegg bee toaergent


•fittetlt^i^reitfmoefee^^ fitbicn men nOfg naerber onbexflpftttfilbe boen ban bit it bvftnfajw^wett b>openftellrmj|e(toelclt ig ban z a 3 iareni men fai wmttn binben bie naulgcbtf foo bele al& een fcgeepsteqfc beb?aegpbaer apt gjetrorften gebben / enbe alg be al ten tgbtbatt b?ebe enbe in fegoonfte fleur ban't lanbt albaer (ggelgcft 'tfelbeboo?ben <©o?;» loge ig ggetoeefl) ten googgffentoojbenggenomen (borgeng een routeen obetflagg ban lieben fgner ggeftntgepbt in't ftucft ban ben b?pen ganbel Bier te lanbe gebaen) fo fullen bocg bie felbe range Bp na tot bit $* tbunen fout (baer op gp ber Compagnie laften f acrlgcbjS in.?5?afil ig fletteiiBe/ enbe oocft geloofltjcften ten geringgften fullen loopen)nietmogen geript** Jtenibegaiben bat tot genigi trjben bie goebe participant! al? ban meet eenigeb?ucgten bangare capitatot / upt bie in ben <£>ctropboo?-gefteIbe ettbenn boo? Gabeg ggenabe/ met gare penninggen ggeopenben ganbel/ gebben te bertoacgten,- ban in fiaet epntlgcbentoo?benge6jb*gt(na bat befe penninggen ban bie bergooggbe Capttalen BU|8MI ftflttegotiein <©o?logge mebe fullen 3gn ggeconfumeert) garecapitaJettmetiBtereffen tojucgtcn enbe alleg te berltefem $ettoelcbein toat retftftel^ enbe Btl* licftgept Beftaet/gecft biegooggfJe ©bertggept feer biHlgJolttfift/enge *aftP*BlBrigefeonpartgpbiggmenfcgefeerlicgtberftem' i---'y•*•. We boo?^geffelbe flupt-rebenbejS»trtgeut|Sbatt't'b«taeft|b|s^re* lenbon ©olitieen ban $ecgte/al# mebe nabie ggele^gentgeptoer te* jentooo?biggen fiaet ban #?aftl alfo ban ontbaen enbe ohtftnbopt 3gh« sjfoo laet men bojberjtfBeftertbcffelbenlofJe enbe pbeleerclamatien m termen enberooojbenban geel ggebef bo?beerbe pafften enbe na ertremi* tepten fmaftenbe in beti bertoogg ggeftelt/inbiengpuptroeptatebol* gget* i + *oftnaentop(tetoetennegotianten*an55?aftl)fcganbejgcft Whet regiement geabufeert, 2,3©p<entoiHenonfl goeberen eene* fibop* tttang fabeur niet fubject maecnen/bie ongttauljcfttfeeuarmtleetjen time jammeiJgcnen coft fai laten obetfcgietem u &at bipggebojen falalj* een fjfabe connentooibenbercacgtofte^gegouben. 4.. ateptoiuen rbsntoeber bertftcben eft bit po?tugifenotrifitg niet flabifcgteernetn* ingartmatten ficgretirerewettbe ? • <© i.immetlgcfttrefolutie! -*. Stengaenbe 'teerfte/ foo ig bat oftoelbefen negottatft in fgn bettor 8 cialftcften^^alleenfctomteclasg albaer fcgaab^liStftgeabttfterttel be quabtateontmobattebatteen gup? enbe bie^ggelgcftecpmmobttl. tenia 'treglcment en&eanberfintjS genl(foogpfecgt) Belooft (3gnbtcenf ttptftenban al te teerertcompuTie / om ficg baer in bujaf hi 3®apen ttficl* wbbatt notg tcttoglenget regiement ban b^a open ganbel giertobjt ge* toets^nbem t bewBeber t fiucftban ben ganbel bit geuentteef t t£ / fjafr , fai m\eo?kegteib)WPtt4biencnggefccgt. |bet ig fultft* bat in b'ecrffi' tbpenirige o a n j i b M l i e i i & p a g n i c ittnbtafg batboo? gqerjioeg gee*f;ite boojbeelenln ben ganbel albaertoartrtte boen / fo lange gffipfcttfcet: i ^ b e r # t o a r ^ f t n > t a p j r a p f c tnltuteroebergeb?ac$y«RbMf*n gan*

t


bdmetWe8o?rugifiMtoatt*eo^^ fefteren regiement ben ganbel on*»fSIeenmpejgM8cbenopentefleU len; niet bat ficg bie Compagnieben ©jaflltfegm ganbeK 5gnbe b ooge* mercben befet eonqueflen) feenemael ontflaen toifbe oft artberenJim* *et rebocatie oberb?agen/ban om bien fallen t&btn/alg bte gelegentgepe ber Compagaiten conftitutieban'tlanbtban?5?artf fteg falcfteg mocftte toegebzagen aen ficgtoeberte mogen trecftcn.^e'gcft ban upt get gooft/ upt bie fo?me / eabe berfcgepben beranberinggen ban t eeglement / ben eenen t | t ggeeetenbeer t/ ben anberen tgt geconflr t'ngeert/ ban Befroaert/ ban berlicgtet te bernemen inf/enbebolggenjefbennatup? ban alle wo? bifionele acten op't goetbinben ban ben berleener* fallen tgben 3P log en rebocabel j infonbergepbt bifpenfatgf bitfevbe ban bie fonbamenten bee dtaet* ©egalben bat gier bebo?en* igbettgomtt fulcfte** begoubenjet bee Compagnietoefent/raacgtenbe recgt: niet abfolatelgcb aocg ttreboca* bel te moggen ggefcgien. <£>f men gier optoilbefegggen bat men toel toil toeftaen bat getfieglementw p?obifianel enbe rebocabel / maer bat fw> htg niet en ?p met ben ganbel / 'tfelae ig geel impertinent. JDant tregle* mem baer op bopen ggeftelben ganbel ig ggefunbeerttoecggenomenen* be ggereboceert/raat fart bo egtoefenmet ben b?pen ganbel i tmmer* an* bttg niet al*f bie lebenbigge tele ggenomen ban ben licgaem. €nbe toat fotticgepbt tetoillenboen ggeloo >en bat bie Compagnie ban ben rgeften ganbel ban V?aftl Bpbefeacteboo? eeutoigg ficg gebbetoillenptibercn/ enbe in eenen eeren tfjtel ban jbtaet enbe een p?ini(egieerben <©o?loge / fb beler goebe participanten/ oocft UBebutoenenfl&efen goeber (biein ben particulieren ganbel enbe tomffen niet enparticipecen) te confumcrcn; 9aeromme ban tcrtoglen bie Ataetber Compagnie ficg peggentooo?* bicg tn bier ggefialtebebinbet/ bat bie fonber mercftlgcben onbienfi enbe gebaer 'tgeb?upcft ban Baft ©ctrop in bit lanben ban 35?aftl niet Ianger en ban mtffen/ fo en geefc niemanbt reben ficg te beciagen te ;gn gftcabu* feert /tig bie Compagnietoeberaen ftcg neemt bat garei? enbe baer toe fpitfggerecgtigget. * ©atbie bertoonerten ttoeeben bfe negotianten enbe Aigno?enb'giu* Stnog bedaecg t /al** bat bie Compag* albaer eenigg enbe alleen bie coop* manjttnbe onber toienef fabene gare goeberea fullenraoetentoo?benber* fianbelt/fptebeafo co?t fulleatoo?beaggegouben/bat gaer naulttcft** een arm cleetjen met ben jammerlgcftia cofl fai moggen oberfegieten* 'tfelbe ¥tm Wfruppofl ggenomen apt ben onberfabelgcften a m ban fjn epgen gcrte. JDant ggelfich gpenbe bieban frjue ggeflatgept /gge6?eben 3gnbe boo? eene onbcpaeibe begeerlgcftgept met eenen onrebejgeften ggeflelben Vftg op Bare goeberen enbe anberetooecfterttc/get arme cleetfen metben jammerlttcften cofl ben gemeenen lieben rnftolbatefqnenaultter gebben gegunt /foomepatftp bie Compagnie onber gettottfeenbe bifcreet Beleat b ^ blfoogBe «abm enbe^anbere gare miniftte? albaer bien fdbiggen boet foubentoillenbolggen, JWaer gier in ig gp feer betboolt, Want of

toel


•••

.

c

. . . • ' . , - - . • . ' "

t t

roelbie Compagnie aHeene ggegoo?t ben Coopmanban gier gin* ettban baer na gertoaert* te maecaen (ggelttcft bit felbein bie qualitept oocft ig jgebo;e») fo geeft fp bocg een ooggen-mercfttoerreban bie fgne berfcgil* enbe* Want baer gp alleenigg boo? fgn toit geeft bit fpecftingge ban frjn Beurfe/foo geeft bie Compagnie in googgfierecmtunenbatieben ganbel met fiilcbe mobxratie tcbirigercn/ al* bie fai moggen fitecften tot confer* bate ban 't lanbt ban 0?af?l- 9aeromme ban ban ber Compagnie gan* bel niet eene frginberfle (gelgcn'tbertoogg toilfeggen fiaet tebertoacg* ten/ban toel eenen BnnbelBepaelt Binnen bie limiten ban eentoelgfiere* gleerbe / btfcrete/ rebeltcfte enbe facgte tegteringge ofte belept/tot groote genoegen ban een pegelftcben $?Bptoelcbenbie jftigao?ea b'Slngeno* cn= be negotianten niet alleene een arm cleetjen enbe jammerlttcftcn coft/oocft niet maer eenen ftupber (fo gp feggt) fai otoer fcgieten; ban oocft geneecg* fame mibbelen gen lieben fullentoo?benggeggebenombObenbenrticKIgcften eoft nocg (inbien fp maer 5gnte berfaben) goebe*uinfien albaer te moggen boen. . ^'eeclamatie met befetooo?ben-,totefai een b?p ggebo?en ;gn bie fa! connen tot een flabe bercoft oft ten mtnftcn gegoubentoo?bentcoo? t' ber* be algier ggefielt/ op toat fubf tw tot toat epnbe/oftupttoelcfteroo?fabe biefelbe giertoojbtggebaen en ban men niettoelberftaen, bocg Bp goebe tepcbenen baer na ggeraben / fo ifl boo?nameiftcft t'Octropber Compag* nie enbe *tggerefumeerbe ggebmpcft ban bien bat bit beurfe ban gem en* be bie fgncn met befe $iabernpe fo feer ig b?ucbeabe.UBaer lieber in toat tegulen ban Politic/ upt toat timlefiecgten/ op toat coftumen fai bocg befen Slabe ftin ggefo?meertl fgn banbiebanbgoocgfiefiegieringge befer Xanben enbe anbere fouberepne ]p?incen/ bie befe enbe biergelgcfte ottrepen berleenen/ te gouben boo? opzecgter* ban <Cp?annpeni3gn een groote gebeelte ban bie Befle patriotten ban't Hant ban gemaecftt erecu* tettr* ban tp?annifcge o?bonuantien I ig baer niet een ban befe b?p gcbo* ten bie in ben Beginne gierban toaerfcgoutoingge ggebaen geeft ofte ben allarm trompet geblafea ban nui geenfmt** 3©ant b'googe ©bericgept al* onggettogfelbe jfeoubcrainen niet anber* in befen gebben ggebaen" al* batroetlgcfteft Ben bienft ban' t fant toa* berenfegenbe^eft bie goebe ©articipan ten ten effect* enbe in't ggebjupeft geflelt bat Bp alle op?ecg* te jaeberlanbtfcge patriotten boo? feer loflgcft/eerlftcft eft rebelgcft i* ge* gouben i foo bat in geenen beele 'tminfie gap? ban befen ggepjetenbeerben tp?an nocg flabe gier en i* te binbf ^aerom fo meet bie elber* fcgaplen/ enbe fo men gem toil/ gier i* gp I bie onbepaelbe begeerlficbgcpt ban be* fen 95?afilifcgea negotiant ift bie gem tp?anaifeert/afle laften op bie beurfe ggeftelt $gn gem enbe bie ban fga guraearen flaberngen;. gimmec bat meer i* b'o?binarie enbe berb?aecglgcfte laftentoo?benBp gem (o on* feBonbene flouticgepbt!) boo? goebe rebenban reboiteggeheurt. 3©ant at ig bit anber* gefcegt / al* gp in fgn bertoogg albu* fpjeecftt i Sy (te echtls

i

StoCttn Die ©0?tUfiifen) fegghen £nOtalal^

35 a

> die tyranDucqd'Alba

'""

om


Jrti 'c invocren van den i o penninck heeft den Coninck van .SpaengieA- 4 * Kedferlanden doen vcdkTen, ende wyghevenwel rodenhcmdertendeKonnen'

daer mede noch met volftaen , maer in gp ban Betoont aen ojeene 3DOe batftpin bteneberlantfc&e faecften een »o?tugg*tojeembeltngg^r*;enw aenb'anber ^nbc een onftebacgtpertculeutf fomeatecrbertetg«™?|}' fcgen bpanbtlgefte ggemoebcrcn. Cube toner bocg fai Bp B W J i btnbcn/ bat bit ootfacrftcn *ttn ^an rebolte in eenen (taetlfaein.wat ty* flo?ten / upt toat tractaten oft Bp toien geeft gp ggtefet)i oft j W f i f m bie jgeberlanbcn om'tinboeren ban ben io pennincftbenContncnuaw jBpaengien 5gn afgebailen en om biec oo?faftenbietoapenen tegen*; gem aengenoaien* boojtoaer inbicttbaer geen anbere ftoffe en toner/ too toupe get feer flccgt met on£ ftacn om onfe ©ojtoge tegen* 3>paenaten te juftt* ftcercn. 3Batoocn bclanggcnbcet bie ?o ten gonbert/baer mebe bit: go?* tuggfen (fo gp pofeert) nocg niet foubenmaggen bolflaen/i* ban ggejj}© Re ffoffc* Want bit fetter i* bat bie nieutoer* in ber Compagnie caffe en toojben gebdaben/ ten 3p men ben goocg-bjucftenbea ganbel ban eemgge befer negotiaatenbie Compaguiemebe te lafle toilbelegggen* Cggene ten bicrbengepofcerttoo?tal*batfp1tteben(tetoetenbjpt negotianten enbe nieutoe Aignojenb^lngeno*) toeberaljtbanggefln^ net fgntcbertrecften enbe bie #o?tuggfengaer ^upcftermolen* (omflcb, niet $labicg te erneren) te berlaten-,*t felbe oft toel ten eerften aenften fcggnt te 3gn ban groote anpo?tantte/fo tftbocg/toelonberfocgt/liiet foo feer te buegten/toant in ben eerff en geeoftn* fiaet te geloben/bat alle befe ^igno?en b^jngeno* enbe negotiantenfouben ggefinnetsgnal*befen (gefgeft upt jongeabbfifenban baer fonoobiggconbetoo?benbertoont) enbebat oocfttoelbit ban frjn ggeftntgepbt/fteabe bat fp met gaer tooelcn enberocpennietenggetoinnen/eengrootoftmectenbcel (fo niet alle) ftcg nocg anber* toel fullen bebencften:toanttoataengaet btefcigno?enbe 3|ageno* bie ftcg baer na fo toel gebben gefettet/eabe gate mibbelen met apparentte ban groote wofgten angeletgt/ bie gelgcn gier bo?en gefecgt i*/roet een bifcreten ganbel ber Compagnie alle begoo?lgcftecontente* ment faitoo?benggegeaen:toatreben ban p?efumptie 5gaber/bat bie ga* re rgcfte £upcfter-moIea* fouben berlaten i toaer fouben fptoiWengaen beter rttcftbommen te eonqoefterea (toaat toatrgcftbomeea&upcftermolen ig/ enbe toat bit nan renbcreni*num5^eberlanbt mebetoelbe* benti) en genomen/bocg niet tbegeftaea/baer toarf bie ant een tozenelicft ggemoet qnamen te bertrecben/fotoareget bie Compagnie nocg bienfit* gger enbe p?ofttaBler boo? uiet bie felbe JBoIen* met bie &upcft|r-bel* ben aen anber en te berleenen/ al* met ber Compagnie fo per ber fig c h ge* bolgg bie fo falutaire refoluten ban gare li?o:moggenbe te boen contra* benier en. Wat Belanaen boet bie b?pe negotianten/fo i* baftelgcft te ber* woeben/bat mebe een goet bed ban meerber bifcretie eft berfabelicftfiepbt al* befen /met bie nocg teboene goebetonvfienonber get bifcreetbelepbt

ber Compagnie fttg fallen ftiten contenteren/foo bau nocg anber eon* ggemftf


«emfle geeffen 3gnbte bertrecftea/baer fa! Bie Compagnietotpnicgber* fie* aen gebben/enbe fallen tgtlijcft* ban anbere bjpe Hieben enbe mint* ftre* bet Compagnie ganbelaer*genoecgfaemtoeberangrope\©o?ber* coraenbe tot bit $o?tugtfcge & igno?en b'Sngeno* / foo en ban menbele minber rebenen ften /toaerotnmebie gaer foo grootelfteft* foubea connen tnifeontenteren enbe in fobanen b?ptoilligen berberf enbe foberen/f a jam* metittcften £taet ficg piecipiteren. 3©ant in plaetfemen macgt eft recgt egabt gabbe gaet al* met ben Jbroeetbe ,getoonaen/bie Bp alle gelegent* epbt al* bpaabeaonfer^taetrftcgboo? tmerenbeelbertgoentgebben/ bolggen* bie politique enbe mtlitairetoettenrigureufer te tracteren. &a geeft men genlieben bocg met alle b?pgeben in gaer religie/m gaer goe* beren tnbe policie foo bele ggebeneficeert 7al* bie $taet ber Compagnie eeniggfin* geeft connen Igben, immer gaer in gene ergere conbitie gefielt al* fp onber ben Conincft banfcpaengie"getoeeft 3gn. ©at fp ficg op bit geeraanieerbe jpantfeflen foubentoillenberoepen enbe claggen / al* bat gaer ben b?pen ganbel op j&paengien en btfe Xanbentoaer benomen/en geeft in t minfte oocft ggeene reben. 3©ant eerfllgcft fo i*'t bat nabien fp ficg op bie jpaanifeften niet b?ptoilligg gebben ergeben ban boo? bie toa* iuenen fgn gebtoonggen/foo enftonnenfpoocft berfelberbeneftcien niet too?ben bcelacgticg; fo en ig oocft b open gcftelben ganbel bp t'reglement niet getoeeft ban p?obifionel; enbe ben ganbel gaer lieben op befe Xanben taet Benomen / tertoftlen fp bit nopt ban bp connibentie moggen ggegabt gebben; enbe aengaenbe op bpanbe Hanben bolgen* alle bolcfteren recg* *engaer i* onggeoo?Ioft ,• gebben bie Compagnie minifler* Bupten fpe* ttalen laft gaer meerftefooftmogen bte bcranttooo jben. ©at befe lieben boibet* fa befperatenrefolute (ggelftcft befen bertoner boojftelt) fouben 4»'%toexeftfiellen/ ig min te gelooben. 3©ant fgnbe biefcupeftermoien* met gate belben ban fulften rgeftbom enbe conftberatie baer ten beel oocft in beftaet alle gaer lieben fubfiantie / bie fp oocft onber ben berber flicften <©o?iogge enge een beftoaerlicfte regieringe eeniger Politique «aben/fo» bele boenlgcft in ben ganft enbe culture gebberfggegouben / goe fouben fv nu in rufle/b?ebe enbe febergept anber een cibile/ bifcrete enbetoelggere* leerbe regeringe bee tegeutooo?bige googe «aben albaer gefieit fgnbe/ aer fo befperatelgcft felben gaen ruineren. ©org get toaer a! fo bat bol* gent* garen onberfoenlicftengaetteggen* befenftraet/enbeopropingge eeniget ongemfte geeflen onfer natie/ eenige gare gmpeftet- molen* enbe i&upcfter-belben gtnggen abanboqneren* ;& o i* bat in fobanen ca* met goebe politique enfie recgten*toJtteni*berftenomfoaaeneto2ebelmfie* Wgge menfegen tot bie culture nan bientocberteboenftomen,bie toeirlM ialfban b'gogefcabenbolgen* garetogfgept na begojen oocft in t toactft ftxtl fullenrottente fiellen* (,.*.# ' Dtier na comt gp opeutlttcftuplBerftm met3!fttni«mmgge/bie gp on anbere plaetff in 5gnbertoocgbebecteiScft(bocggenoecghetftanbe!grft) teftennengeeft/ al* tetoeten:bat gp get niet ailcene op be ^eeutoenenbe bupten-Cameren Dan oocft feloer op D go Dcft^e vejteringg* Defer jBeber*

f

f

&i

lanben


lanbm gebBe aenggefien / inbim gp U T ^ roelcftcrooo?bCTsftoel5gnbaneenggeb?aftennn/gW bertoocg$«u Bicbtoil* alfoo boet goofen (aa ben aert ^ f r ^ ^ g S bie boo? gaer paffien5gnbertoert)fooencanmenbocgupW maniere ban fpjeccften gem ggenoecg bcrftaen/toat gp »aer mebe nm fegggen enbe goe ontoaerbelgcft en oneerbiebclgcft gp nan tratten jgnet gooig Jen C*bericgept i* gebodenbe,3©ant'tfp bat bit »oo?t |ammeruc8( tot fmaet eft clepnacgtinge(gelgcft gp elbcr* ben jammerlncften toft baet, mebe i* benoterenbe) op bgoocg-togfe oo?beelen ban gare « o . • « • toojbe aptgelcpt j r fp get felbe op 5tine55?aftlifcftep?etenbeerbefaftteje miferie (baer gp elber*banfp?eecfit)berflaentoo?be(toantbnp?efup* poneert een miferie oft jammer ban beene oft anber;) foot* get feer onw* taraelttcft ban een goet 3&eberlanber enbeb?pteberre Bupten bie limtten ©cfe »?aftlifcge negotiant albu* bie Compagnie (boo?toelcftebene** fine gp fo grooten fo?tune gemaccbt geeft)»et bie grootfle oubancftBaeM gent bejeggentj b'goocgflefiegieringgebefer #eberlanben met fo licentW eufen penne beclabbet; 3n 95?afil alle* geremueert/enbe bie »o?tugifew in gare rebellifcge aert ggefomenteertgebbenbe* ;&ootomt.tjpuo?ber* te beclaggen eerft fgn excel* *B?aef jfBaurft5/ baer na bie googge fiabett; in 5B?aftl/bolgen* bie goebe partictpanten/ban 't©nberlanbt/enbe epnt* Igcften bie nieutoe $igno?enb'3!ngeHO* met fgne mebe ggefelleu, <Ct* toaer bat 3gn oo?faecften toaerom fommigge ban gun moggen too?bett ten recgten beclaeegt/ban berre ban fpnerebe berfcgillenbe*^gn Crcellt CJ?aef JBaurit3 enbe b'googge ueben niet om bat fp boo? get nuften ban befe ggeimagineerbe b?acgten ber b?pen ganbel in bie ggetroutoe bebie* niuge ban gare cgarge*too?benberginbert/maertoeggenbiemoepte bit gaer ban fobanc onruftc ggeeften albaer fai connentoo?benggegeben om befelbe binnen bie palen ban gegoo?faemgept teB?epbelen*©e goebe par* ticipanten eft baer onberJ&eburoe' en a©efen bat fp met gaer goet eft Bloet bie beuren ban bie lang bergoopte b jucgtcn in bie limtten ban gaer octrop geopent gebbenbe/fp ben lafl fouben bltiben b?agf/enbe anbere tot ber ft en baer bantoojbcngemeftet* met ©aberlant bat fobane ongemfte enbe ge* baerlgcftemenfcgeni* boebenbe/bie onber t becftfel ban libertept ftcg alle licentie Iaten geballtn;toat b anbere aengaet/mogen gaer berlo?? ae* be* clagen in boegen enbe foo langg fp bat te rabe fullen btnben. Caefllgcft bie ber toner niet connenbebefe bitter e p tile ber (radge* bie gpj b?eeft bat fpne Beurfe te feer fouben pur geeren/fo bait gp na fpne ongefon* beer be clacoteVint epnbe ban fgn oertoocg bte Camp. nocg met een groote gebkgept aen boe?t/enbetotl(af* of mi gem in fgn bo?ige eeceffen met ge* noeegfaemgabbegebent) int Beflupt ftcg ten ootlen ooilen nocg tentoone fieiien topant toie gp ig, tetoetenniet een HiefoeBBer ber Comn.maer ber felber topant: tnbten gp befdOC b?epcgtdat hv met defijnenfulcx fai pra&ifeeren dat al baddd alle nare hare maganne voi,aat vol,dat aie die leive lelve clan dan noch Suykernocn noch ^,oop-j Coop-j die Comp. tiomp. aue nocn gee" gee suyker

Ueden&lncbben te YervvachteDj,co vv? 1 anderhajf a twee jareniuilenVerlopen ecr diq


die aen 'tyercbopen fai geraken,fo hetniet al,feght hy (toot gp baer met Meant faitoeleen berre bgcfter raben )en is verlooren.S0at fullen gier toe fegggen bie ggene bit boa; befen ban't geboelen getoeefl 30n /bat bit Compagnie be bipe Negotianten toel foube connen gangeleri*i* bit niet een fcgoone condufie ban een liefgebB/r be* ©aberlant* enbe ber Compagrie/gdgcft gp ficg toil fcg?tiben i *iaocg gp boettoelbat gp ftcg ober al ggelncb toil fgnin'tgooft/ in't licgaem/in't gerte/in ben ftaert/in »?afil/in't39aber* lanbt enbeober al/ tetoeterweneten goocgflen ggepaffioneerben/ongge* euflen eabe anberfabelgrben ?5?afififcgcn Negotiant* t Cen Beflupt fo futlen gare IbotJlKo: enbe 5gne ^oo?lucgtiQfte af oocg*. gept giertoa?bigefuppUceert bat gelticft bit boo? gare goocgtogfen fiaet befe loflrjcftc 2$eflinbifcge compagnie boo? ben bienfl befer lanben / met fo groote moepte gebbea geqenereert/met foo groote coflen tot gier toe op* equecftt eft na oalaag* upt fo bdotlgcften gebaer gerebbet/bocg gen bo?* er* gaer® aberlgcftroaftetooge baer obertoillengoubf/bat befelbe boo) jjgbanc onberfabelgtbegeeften bah gare boetfeK t'toelcft ig get octrop met ft b?acgten/enbe geb?upcft ban bien)niet beroofttoo?benbe/ineenen fefte* ten onbergancft/tot onbienfl ber ftaet/b?eucgbe ban *'lant* bpanbe" enbe mine beler goebe participetenbe patriottentoojbeggefloitet* b'$eeren 55etoint gebberenal*togfe enbe getroutoebirecteuren befer Comp*too?benggebeben/bat fp genbo?ber* ateggenbe alle boo?gaenbe partpfcgap enbe gebige alteratien ter oo?fabe ban bie bibcrfttept ber opi* nien onber malftanberen geballl / in eene b?ientlicfte co?refponberenbe ee* nicgepttoebertoillent'fomen confoliberen/gdgcft onber bielebenban bit fcgone licgaemtoo?terbo?bert/enbe met alien pber ber Corapa. faften bol* gen* garen Cebt op't octrop gebaen/eft bie gegoo?faemgept garer goocg* (ten <©ncricgept fcgulbicgtoillenBegertiggen enbe uptboeren* 9efen V?aftlif»gen negotiant met alle bie ggene ban fpne ggefintgept toojben berfocgt enbe bermaent bat fp lieben bocg gaereonbepaelbe Be* geerlticftgepi BetomenBe fnber baet ftcgtoillenBeton? gelgcft fp ftcg inti* tuleren/ liefgebber* be* ©aberrant* enbe ber Compagnien* '<€toel<-ft alfo alle* in een goebe garmonietoebergeb?ocgt jgnbe/fo en i* niet te ttogfenof bie Compagnie fai boo? <5obe* ggenabige feggen in fo* banen macgt enbefleurraco?te jarentoo?bfgefieit/bat on* l.Baberlant bp ate gelgentgept grooten bienft enbe bie goebe fparticipanten een* bie fangg bergoopte b?ucgtenbaer ban fullen gebben te ttecften, .

g

21126  

DOOR HD.C; XXXVI u Een ondcrfofcl^cr der waerh«yti£ Over bet j nnbt onfattgg toty bm bjucfc getnteit sfytnnttht pes ggefcglift: ggeintfetdet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you