Page 1

Voedingstoffen: "Tekorten i.d. Nederlandse Voeding" Opgesteld door Ruud A. Nieuwenhuis, directeur Stichting Orthomoleculaire Educatie Recent wordt steeds duidelijker dat we niet alle benodigde voedingsstoffen uit onze voeding halen en dat dit zelfs met een gezond voedingspatroon niet haalbaar is. Suppletie met essentiële microvoedingsstoffen (vitamines, mineralen, aminozuren etc.) is dus pure noodzaak. Zelfs de overheid erkent nu de tekorten in ons voedingspatroon in de nota ‘Gezonde Voeding van begin tot eind’ (2008), waarin ze gezonde gewoontes actief wil gaan stimuleren. Het eetpatroon van de meeste Nederlanders voldoet niet aan de normen volgens de Voedingswijzer. Maar ook als we die norm wel zouden halen, krijgen we nog steeds niet de benodigde hoeveelheid microvoedingsstoffen binnen. Hieronder volgt een samenvatting van het rapport "Tekorten in de Nederlandse Voeding", dat op 10 april 1995 werd toegezonden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevr. dr. E. Borst-Eilers. In dit rapport, dat werd opgesteld door S.O.E.-directeur Ruud A. Nieuwenhuis, wordt aangetoond dat de Nederlandse bevolking zich inadequaat voedt. Zeer verontrustende uitkomsten De uitkomsten van de door de Stichting Orthomoleculaire Educatie uitgevoerde voedingsberekeningen tonen onweerlegbaar het volgende aan: a) zelfs een zgn. EVENWICHTIGE voeding bevat ONVOLDOENDE vitamines, mineralen en spoorelementen: vitamine A, selenium en koper komen als tekort bij de gehele bevolking voor. Bij diverse bevolkingsgroepen, waaronder de twee kwantitatief grootste groepen (mannen en vrouwen van 22-50 jaar), komen verder nog tekorten voor aan vitamine D, calcium, ijzer, zink en magnesium. Voorts brengt de berekeningsuitkomst marginale innamen van de vitamines B1 en B2 aan het licht; b) er zijn aanwijzingen dat het aantal mensen dat daadwerkelijk eet volgens de richtlijnen van de Voedingswijzers van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding (VoVo), derhalve daadwerkelijk "evenwichtig" eet, uiterst klein is. Dus met de inname van microvoedingsstoffen door praktisch de gehele bevolking is het aanzienlijk slechter gesteld dan bij gebruik van de "evenwichtige" voeding. Het is dan ook niet voor bestrijding vatbaar dat bij praktisch de gehele bevolking multiple deficiënties aan microvoedingsstoffen bestaan; c) bij de vaststelling van de voedingsnormen is ten onrechte geen rekening gehouden met allerlei omstandigheden die de behoefte aan noodzakelijke microvoedingsstoffen bij de bevolking verhogen. Indien ook deze negatieve factor wordt meegenomen, kan slechts worden geconcludeerd tot het bestaan van ernstige, multiple tekorten op microniveau bij de gehele bevolking. Recent onderzoek toont overtuigend aan dat reeds de onder a) gesignaleerde tekorten leiden tot verhoogde kansen op het ontstaan van hart- en vaatziektes, kanker en andere ernstige, op grote schaal voorkomende ziektebeelden, alsmede tot massaal verlies van conditie in de brede zin des woords. Dit rapport geeft globale voorstellen om deze trieste prognose het hoofd te bieden. Uit de berekeningen en aanvullend materiaal in het rapport kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Eindconclusie 1: De gemiddelde Nederlander gebruikt geen evenwichtige voeding. Maar zelfs als hij dat wel zou doen (eten volgens de Voedingswijzer van VoVo), dan nog krijgt hij lang niet de aanbevolen hoeveelheid van vele essentiële voedingsstoffen binnen. !Vrijwel de gehele Nederlandse bevolking kampt met kleine of grotere tekorten in de voeding aan essentiële vitamines, mineralen en spoorelementen. Deze tekorten zullen onvermijdelijk leiden tot (ernstige) gezondheidsproblemen. Andere invloeden op de voedingsstatus en voedingsbehoefte De gevonden berekeningsuitkomsten van de gehaltes voedingsstoffen die dagelijks worden geconsumeerd, zijn getoetst aan de Nederlandse voedingsnormen, de zgn. Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden (ADH's). Deze conservatieve normen (meerdere wetenschappers pleiten al langere tijd voor verhoging van vele ADH's) houden echter geen rekening met de volgende, onmiskenbare invloeden op het gehalte aan nutriënten in voedingsmiddelen en in humaan weefsel: a) de verarming van onze landbouw- en veeteeltgronden als gevolg van monoculturen, onvolkomen kunstmestsamenstelling, gebruik van verdelgingsmiddelen, zgn. veredeling van zaden e.d., eenzijdige veevoeding, hormoonstimulantia, enz.; b) de vervuiling in voeding en milieu: lichaamsvreemde toevoegingen aan voedsel, kunstvoedingsproducten van de industrie (waarin schadelijke stoffen zoals transvetten, en samengesteld met verkeerde voedingsbalansen), straling, uitlaatgassen van het gemotoriseerde verkeer, gifuitstoot van de industrie, enz.; c) de in wezen onnatuurlijke bereiding van ons voedsel (bakken, braden, frituren, enz.).


Het menselijk lichaam beschikt over vele routes om binnengeslopen vervuiling uit voeding en milieu te elimineren, maar behoeft daarvoor met name anti-oxidanten die zich voor een belangrijk deel in voeding bevinden. Aangezien in het voorgaande is aangetoond dat aan deze stoffen in onze voeding juist een tekort bestaat, zal de ontgiftingscapaciteit van ons lichaam niet voldoende actief kunnen worden. De gevolgen hiervan zijn uiteraard zeer schadelijk voor de gezondheid. Ter neutralisering van dit negatieve effect moet een compensatie worden gegeven voor de grotere behoefte aan micronutriënten, vooral anti-oxidanten. Het moge duidelijk zijn dat deze compensatie alleen mogelijk is in de vorm van suppletie met de ontbrekende anti-oxidanten. Eindconclusie 2: Indien ook de uit hoofde van milieu- en voedingsvervuiling noodzakelijke extra behoefte aan voedingsstoffen wordt ingecalculeerd, kan de conclusie niet anders zijn dan dat de gehele Nederlandse bevolking met middelgrote tot grote tekorten aan vele vitamines, mineralen en spoorelementen kampt. Een schematisch overzicht, waarin de geconstateerde innamentekorten en marginale innamen in tabelvorm worden gepresenteerd, vindt u op een afzonderlijke SOE-pagina die u via de link hiernaast kunt bereiken. !Het rapport "Tekorten in de Nederlandse Voeding" werd opgesteld door: Ruud A. Nieuwenhuis, directeur Stichting Orthomoleculaire Educatie. Aan het rapport werd tevens medegewerkt door: ir. A.A. van Ramshorst, voedingskundige, en mr. N.H. de Vries, jurist en rechter.

Voeding in Nederland: geconstateerde innamentekorten en marginale innamen in tabelvorm Op deze SOE-pagina vindt u 8 tabellen die een schematisch overzicht geven van de innamentekorten en marginale innamen van essentiële voedingsstoffen, die bij de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland zijn geconstateerd. De tabellen vormen een bijlage bij het door de Stichting Orthomoleculaire Educatie uitgegeven rapport "Tekorten in de Nederlandse Voeding", dat werd opgesteld door SOE-directeur Ruud A. Nieuwenhuis RA. Aan dit rapport, waarin wordt aangetoond dat de Nederlandse bevolking zich inadequaat voedt, is in de SOE-site een afzonderlijke pagina gewijd, die u via onderstaande link kunt bereiken. Onderzoeksgegevens van SOE en VWS De in de tabellen aangegeven tekorten in de Nederlandse voeding werden geconstateerd bij toetsing van de in 20 zogenoemde referentievoedingen aanwezige nutriëntenhoeveelheden aan de ADH's (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden voedingsstoffen volgens de Nederlandse voedingsnormen 1989). De door het VoVo (Voorlichtingsbureau voor de Voeding) opgestelde referentievoedingen, die betrekking hebben op uiteenlopende bevolkingsgroepen, zijn bedoeld als richtlijnen voor een goede zogenoemd "evenwichtige" voeding, die wordt verondersteld in de behoefte aan alle noodzakelijke nutriënten te voorzien. De door de SOE uitgevoerde nutriëntenwaarden-berekeningen van de referentievoedingen tonen echter overduidelijk aan dat zelfs mensen die hun maaltijden geheel volgens de VoVo-richtlijnen samenstellen, kans hebben op evidente tekorten aan tal van onmisbare voedingsstoffen, terwijl de voorziening met andere essentiële nutriënten slechts marginaal is. Deze verontrustende feiten worden bevestigd door een in opdracht van het Ministerie van VWS uitgevoerd onderzoek, waarvan de resultaten eveneens in de onderstaande tabellen zijn opgenomen. De tabellen:

Voedingstekorten bij jongens van 1-16 jaar Voedingstekorten bij jongens en mannen van 16 jaar en ouder Voedingstekorten bij meisjes van 4 tot 19 jaar Voedingstekorten bij vrouwen van 19 jaar en ouder en bij zwangere en lacterende vrouwen


Voedingstekorten bij jongens van 1-16 jaar Inname-tekorten en marginale innames van vitamines bij jongens van 1 tot 16 jaar T = inname-tekort !M = marginale inname Leeftijd 1-4 1-4 4-7 4-7 7-10 7-10 10-13 10-13 13-16 : jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Onderz oek SOE VWS SOE VWS SOE VWS SOE VWS SOE door: Vitami T T M T T T T T T ne A Vitami T T ne D Vitami ne E Thiami M ne Ribofla T vine Vitami ne B6 Vitami ne C

13-16 jaar VWS T -

Inname-tekorten en marginale innames van mineralen en spoorelementen bij jongens van 1 tot 16 jaar T = inname-tekort !M = marginale inname Leeftijd 1-4 1-4 4-7 4-7 : jaar jaar jaar jaar Onderz oek SOE VWS SOE VWS door: Calciu m Fosfor IJzer T T T Seleniu M T m Koper M T Zink Magne sium

7-10 jaar

7-10 jaar

10-13 jaar

10-13 jaar

13-16 jaar

13-16 jaar

SOE

VWS

SOE

VWS

SOE

VWS

-

-

T

T

T

M

-

T

-

T

T

T

T

-

T

T

T

T

T -

-

T -

T -

T T

T T

-

-

-

-

-

-


Voedingstekorten bij jongens en mannen van 16 jaar en ouder Inname-tekorten en marginale innames van vitamines bij jongens en mannen van 16 jaar en ouder T = inname-tekort !M = marginale inname boven boven Leeftijd 16-19 16-19 19-22 19-22 22-50 22-50 50-65 50-65 65 65 : jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Onderz oek SOE VWS SOE VWS SOE VWS SOE VWS SOE VWS door: Vitami T T T T T T T T T T ne A Vitami ne D Vitami ne E Thiami M M ne Ribofla M M M M vine Vitami ne B6 Vitami ne C

Inname-tekorten en marginale innames van mineralen en spoorelementen bij jongens en mannen van 16 jaar en ouder T = inname-tekort !M = marginale inname Leeftijd : Onderz oek door: Calciu m Fosfor IJzer Seleniu m Koper Zink Magne sium

16-19 jaar

16-19 jaar

19-22 jaar

19-22 jaar

22-50 jaar

22-50 jaar

50-65 jaar

50-65 jaar

boven 65 jaar

boven 65 jaar

SOE

VWS

SOE

VWS

SOE

VWS

SOE

VWS

SOE

VWS

-

-

-

-

-

-

T

-

T

-

M

T

-

-

-

-

-

-

-

-

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T M

T T

T M

T T

T M

T T

T T

T T

T T

T T

-

-

-

-

T

-

M

-

T

-


Voedingstekorten bij meisjes van 4 tot 19 jaar Inname-tekorten en marginale innames van vitamines bij meisjes van 4 tot 19 jaar T = inname-tekort !M = marginale inname Leeftijd 4-7 4-7 7-10 7-10 10-13 10-13 13-16 13-16 16-19 : jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Onderz oek SOE VWS SOE VWS SOE VWS SOE VWS SOE door: Vitami T T T T T T T T T ne A Vitami ne D Vitami ne E Thiami M ne Ribofla M vine Vitami ne B6 Vitami ne C

16-19 jaar VWS T M -

Inname-tekorten en marginale innames van mineralen en spoorelementen bij meisjes van 4 tot 19 jaar T = inname-tekort !M = marginale inname Leeftijd 4-7 4-7 7-10 7-10 : jaar jaar jaar jaar Onderz oek SOE VWS SOE VWS door: Calciu m Fosfor IJzer T T Seleniu T T m Koper T M T M Zink Magne sium

10-13 jaar

10-13 jaar

13-16 jaar

13-16 jaar

16-19 jaar

16-19 jaar

SOE

VWS

SOE

VWS

SOE

VWS

T

-

-

-

-

-

M

T

M

T

T

T

T

-

T

T

T

T

T -

T -

T T

T T

T -

T T

-

-

-

-

M

M


Voedingstekorten bij vrouwen van 19 jaar en ouder en bij zwangere en lacterende vrouwen Inname-tekorten en marginale innames van vitamines bij vrouwen van 19 jaar en ouder en bij zwangere en lacterende vrouwen T = inname-tekort !M = marginale inname boven boven Leeftijd 19-50 19-50 50-65 50-65 zwan zwan lacter lacter 65 65 : jaar jaar jaar jaar geren geren enden enden jaar jaar Onderz oek SOE VWS SOE VWS SOE VWS SOE VWS SOE VWS door: niet Vitami T T T T T T T T T onder ne A zocht niet Vitami T T T T onder ne D zocht niet Vitami onder ne E zocht niet Thiami M M M M onder ne zocht niet Ribofla M M M T T onder vine zocht niet Vitami M onder ne B6 zocht niet Vitami T T onder ne C zocht


Inname-tekorten en marginale innames van mineralen en spoorelementen bij vrouwen van 19 jaar en ouder en bij zwangere en lacterende vrouwen T = inname-tekort !M = marginale inname Leeftijd :

19-50 jaar

19-50 jaar

50-65 jaar

50-65 jaar

boven 65 jaar

boven 65 jaar

zwan geren

zwan geren

lacter enden

lacter enden

Onderz oek door:

SOE

VWS

SOE

VWS

SOE

VWS

SOE

VWS

SOE

VWS

Calciu m

-

-

T

T

T

T

-

-

-

Fosfor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IJzer

T

T

-

M

-

M

T

T

T

Seleniu m

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Koper

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Zink

M

T

M

T

T

T

T

T

T

Magne sium

M

T

M

T

T

T

T

-

M

niet onder zocht niet onder zocht niet onder zocht niet onder zocht niet onder zocht niet onder zocht niet onder zocht

http://www.feeling-healthy.net/articles/onderzoek-voedingstekorten  

http://www.feeling-healthy.net/articles/onderzoek-voedingstekorten.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you