Page 1

((67,9$6783,'$986$/$'($-$.,5,

+LQG¼

1U 

7DUNXVHWHULWDOLWHHGHO MRRNVPLVHNV

3|LGWHUDYDNVMD VllUHOLKDVWULPPL

7DUWXVXXVDPDUDWRQ² VSRUGLULWXVWHOLSXODHY

(07VLVHV}XGHVDUL Y}LGDEXXVLV}SUX

6WDPLQDY}LGXNDV $KYHQDPDDUHWN .LUHYDGMRRNVXG %DONDQLO*U||QLPDDO MD+LVSDDQLDV

0DUNR$OEHUW 6XXULPDY}KPDJDHHVWODQH


Kein Einaste Eesti suusakoondise liige

soovitab Crafti spordipesu

Crafti tooted saadaval: Rademar, Sportland, Tallinna Kaubamaja, Tartu Kaubamaja, Extreme Sport, Stopper, Surfhouse, Maratonsport, Silja Sport, Rakser Sport, Petersport, Viljandi Rattapood, Bivarix, Rix Ratas, A&T Sport, X-Sport, Veloplus, A2K Sport, Ardise Sport.


.7)',#.'

Fy\ZQQ^TZQ\d

:??;C:1&" !!

(JDWDOL WDHYDVVHMll

((67,9$6783,'$986$/$'($-$.,5,

1U  $MDNLUL-RRNVMDSRVWLDDGUHVV 0DUVL 7DOOLQQ$MDNLUMDYlOMDDQGMD'RQDWDV1DUPRQWRQ WDOYHOMRRNVPLVHRVDOLVHOWDVHQGDQXG WXEDVWHVSRUGLDODGHQlLWHNVWHQQLVHJD

.RQWDNW DMDNLUL#MRRNVMDHH NRQWDNWWHOHIRQ 7RLPHWXV 3HDWRLPHWDMD$QGUXV1LON DQGUXV#MRRNVMDHH DQGUXVQLON#JPDLOFRP 7RLPHWDMDVHNUHWlU/DXUD5DKH ODXUD#MRRNVMDHH

,UZU <OQZUX([XQO\YQO

'LVDLQHU$ODUL3LUD DODUL#WHQQLVHH 9lOMDDQGMD'RQDWDV1DUPRQW GRQDWDV#MRRNVMDHH 7UNN $63ULQWDOO 5HNODDPMDWHOOLPLQH DMDNLUL#MRRNVMDHH NRQWDNWWHOHIRQ 7HOOLPLVKLQQDG DDVWD QXPEULW ¼ SRRODDVWD QXPEULW ¼ .RGXOHKW ZZZMRRNVMDHH

HGDYDQDUDKYDWDUNXVWROHPHLNNDDHJ DMDOWPHHOGHWXOHWDQXGNXLVJLVSLNDOH NLSXEYHQLPDMDRRGDWXGOXQGNXVNLOSROH 'HWVHPEULNXXDOJXVHVNXLVHOOHDDVWDYLL PDVW-RRNVMDWNRNNXSDQLPHY}LVNOOMXED NXXOGD KRPPLNXWL NHUJHW OXPHNLKWL MDOJH DOO NUXGLVHPDVMDDXWRDNQDLGNLWXOLMllVWSXKWDNV NUDDSLGD$JDNOODSWXOHEND}LJHWDOYMDSLLVDY DOWOXQGPLOOHOVXXVDWDGDVDDE.DNVYLLPDVW OXPHURKNHW WDOYH RQ YlJD SDOMXGHO VXXVDV }SUDGHOKDPEDYHUHOHDMDQXGQLQJYlJDSDOMXG NLEHOHYDGMXEDUDMDOH2RWDYDGNDY}LVWOXVHG S}QHYDGVXXVDPDUDWRQLGDJDQHQGHNVYDOP LVWXGHVSHDEMXHHOQHYDOWNDSLLVDYDOWWUHHQLPD $HJ OlKHE DJD NLLUHVWL MD NXL P}HOGD HW QlLWHNV NHYDGLVH MRRNVXKRRDMD HVLPHVH VXXUULWXVH9LOMDQGLMlUYHMRRNVXQLMllEYDLG YHLGLHQDPNXLQHOLNXXGSROHJLVHHMXWHDEPLV SLNNDHJ -RRNVMDDQQDEQ}XNXLGDVWDOYHOWUHHQLGDMD ULLHWXGDWXWYXVWDPHQDJXLNND(HVWLROXOLVHPDLG MDVXXUHPDLGUDKYDVSRUGLULWXVLQLQJS}QHYDLG SHUVRRQH-lWNDPHNRRVW||G(HVWL.HUJHM}XV WLNXOLLGXJD QLQJ N}LNLGH VXXUHPDWH UDK YDVSRUGLULWXVWHNRUUDOGDMDWHJD -lUJPLQH-RRNVMDM}XDEWHLHQLKHDGOXJHMDG

9

YHHEUXDULNXXDOJXVHV(HVWLPDDWDOYHKRRDMD N}UJSXQNWLV +HDGWUHHQLPLVWMDY}LVWOHPLVWUDKXOLNNHM}XOH MDPHHOHROXNDWDDVWDO}SSXRPDSHUHMDKHDGH V}SUDGHWXWWDYDWHVHOWVLV .RKWXPLVHQLROPSLDDDVWDO 'RQDWDV1DUPRQW -RRNVMDYlOMDDQGMD

$MDNLUL-RRNVMDRRWDERPDPHHVNRQGD W||OHDNWLLYVHW78581'8663(7 6,$/,67, 7||VLVXNVRQOLVDNV-RRNVMDOHNDWHLVWHVSRU GLDMDNLUMDGHMDVSRUGLJDVHRWXGHULSURMHNWLGH WXUXQGXVMDOHYLW||3DNXPHY}LPDOXVWHQG WHRVWDGDKXYLWDYDVNHVNNRQQDVMDV}EUDOLNXV NROOHNWLLYLVQLQJVDDGDW||HHVWY}LPHWHOH YllULOLVWWDVX $YDOGXVDPHWLNRKDOHNDQGLGHHULPLVHNVMD &9SDOXPHVDDWDDDGUHVVLOHGRQDWDV#WHQQLV HHKLOMHPDOWGHWVHPEULNV

1UUYZVGXZTKXOJ (VLNDDQHO0DUNR$OEHUW )RWR0DUNR0XPP

]]]KQPRKK

]]]YZGSOTGKK

3:k9VUXJO„XOZ[YZK 1UXXGRJGSOYK1R[HO ]]]PUUQYKK
5+57-14&

CU\\Uc^e]RbYc

:??;C:1&" !!

6HOOHVQXPEULV DDVWDNXXHQGDVQXPEULVWXWYXVWDPHWULDWOHHW0DUNR$OEHUWLKRRDHJDPLVWLSQHV+DZDLL WlLVSLNDOGLVWDQWVLOHKN,URQPDQLOVDDGXGNROPHWHLVWNPQHQGDNRKDJD-RRNVMDWRLPHWXVH KLQQDQJXORQ$OEHUWSUDHJXN}LJHVXXUHPDY}KPDJDHHVWODQH-DJDPHQHOMDWUHHQHULQ}XDQGHLG WDOYLVWHNVMRRNVXWUHHQLQJXWHNV+DUUDVWDMDGNLUMHOGDYDGS}QHYDLGMRRNVXUHLVH 7ULDWOHHW0DUNR$OEHUWMDKLEVXXUWY}LWX 0DDLOPDSDUHPDWHOHWULDWOHHWLGHOHPLWPHOWlKWVDOY}LVWOXVHONXNODVVHKLQJDQXG0DUNR $OEHUWLVXXULPDQQHRQKLLJHOVXXUWHNRRUPXVWHWDOXPLQH

.XLGDVMRRNVMDVDDEWDOYHOHHODGD" 7DOYRQS}KMDPDDMRRNVMDWHOHN}LJHNDWVXPXVWHURKNHPDHJ-RRNVMDNVLVQHOMDOW WUHHQHULOWQ}XNXLGDVROHNVK}OSVDPWDOYHOHHODGD

.XLDQQDGPDUDWRQLOHV}UPHY}WDEVHHNRJXNlH ,JDOPDUDWRRQDULORQRPDS}QHYOXJXPLVRQWlLVYDOXMDYDHYDHQWNDU}}PXMD UDKXOROX7XWYXVWDPHWlQDYXRPDWLSSPDUNHSDUDQGDQXG/DXUL-UMHQL$QQH/\ 3DOPL SLOGLO MD0DULD-lQHVHWHHNRQGDNLORPHHWULVHWHHNRQQDILQLåLVVH

,QQR%RURGHQNRSHDEVSRUGLWRHWDPLVWWlKWVDNV 2h9LNLQJ/LQH(HVWLWHJHYMXKW,QQR%RURGHQNRO||ENDLVHNRRVW||SDUWQHULWH ULWXVWHONDDVDVHVWVDDEQLLURKNHPWHDGDPLGDMRRNVMDGYDMDYDG

7DUWXVJLVMRRNVXWDDVWXOHN -lUJPLVHDDVWDRNWRREULOWRLPXE7DUWXVDDVWDVHYDKHDMDMlUHOVJLVMRRNV NDYDVRQNPMDNPGLVWDQWV

6XXVDKXOOXGPDUDWRQLGHNVKlVWLYDOPLV 7DUWX6XXVDKXOOXGHHHVWYHGDMD$QQLNL,QQRMDJDEKDUUDVWDMDWHOHVXXVDKRRDMDNV YDOPLVWXPLVHNVMDPDUDWRQLGHOlELPLVHNVVRRYLWXVL

6XXVDWHKQLNDQLSLG -DDN0DHVXXVDNRROL}SLODVHGQlLWDYDGPLVVXJXVHLGKDUMXWXVLWHKDNODVVLNDWHKQLND SDUDQGDPLVHNV

6WDPLQD$KYHQDPDDOY}LGXNDV 6SRUGLNOXEL6WDPLQDOLLNPHGY}LVWOHVLGHGXNDOW$KYHQDPDDO0DDULDQKDPLQDV(YHOLQ .lUQHUY}LWLVPDUDWRQLMD6HUJHL7åHUHSDQQLNRYSRROPDUDWRQL

0LGD}SSLGD7DUDKXPDUDK}LPXOLLNPHWHOW" 3lUQXWHDWUL(QGODODYDVWDMDLQQXVWXQXGKDUUDVWXVMRRNVMD7LLW3DOXNLUMXWDEUDDPDWXVW Å%RUQWR5XQµVDDGXGHODPXVHVW

.HUJHM}XVWLNXHULNOMHG DDVWDSDULPDGNHUJHM}XVWLNODVHG(.-/LSUHVLGHQGL(ULFK7HLJDPlJLOHYDDGH KRRDMDVW'DONLDMlUHONDVYXWLLPLOLLNPHLGKDUMXWDYDGVXXUWHHHVPlUNLGHJD7UHHQHULWH DDVWDNRQYHUHQWVLOHVLWDWLKXYLWDYDLGHWWHNDQGHLG$QWV.LLVDNLUMHOGDEKHLWMDWH W}XNDMDWHKHWNHVHLVX


CU\\Uc^e]RbYc

5+57-14& :??;C:1&" !!

.}YDPHHVPLWPHODODO 7DUWXQHOLNULWXVHY}LWMD5DLW3DOORSVLEHVLULQQDVQLLVXXVDMRRNVXNXLND UDWWDV}LGXY}LVWOXVWHOQLQJWDKDENDWlLVSLNDOWULDWORQLOKHDGDHJDVDDYXWDGD

7UHHQLJHOLKDVHGVLWNHNV -RRNVMDSVLDXWRU9DOGR-DKLORNLUMHOGDEPLGDWDWHJLWULDWORQLNOXEL7UL6PLOH OGNHKDOLVHHWWHYDOPLVWXVHWUHHQLQJXO

.XLGDVPXXWDWUHHQLQJXS}KLP}WWHLG (HVWLSDUHPLNNXNXXOXYPDUDWRRQDU.ULVWR5HLQVDOXVHOJLWDENXLGDVWHPDUHHJOHLG PXUGLV

(HVWLODSVSHDEVDDPDOLLNXGD 7UHHQHU+DUU\/HPEHUJWOHEHWSRLVWHOMDWGUXNXWHOROHNVMRRNVXWUHHQLQJXWHNV WXJHYDOXVPUSHDNVLGQDGHQQHVDDPDQlGDODVOLLNXGDNDNVNPPHQGWXQGL

+DUUDVWXVVSRUWODVWHNLUHYDGYlOLVUHLVLG 5HLJR/HKWODWXWYXVWDE%DONDQLULLNLGHMRRNVXY}LVWOXVL+DQQHV+DPEXUJNLUMHOGDE VXXVDV}LWH6RRPHV5RRWVLVMD86$VQLQJ0DUMX9LOODNPHHQXWDERPDYlJHYDW HODPXVW*U||QLPDDPDUDWRQLO

6}XGPLVHHULNOMHG (HVWLSDULPQDLVV}XGMD.DLVD3DMXVDOX DOXPLVHOSLOGLO VDL$PVHUYLOWDXWR(07 VLVHV}XGPLVHVDULVRELELJDVXJXVHWDVHPHJDKDUUDVWDMDOH1DUYD(QHUJLD V}XGHNOXELOLLGHU9ODGLPLU/DWLQWDKDEM}XGD/RQGRQLROPSLDOH

+SSHOLLJHVHYLJDVWXVHS}KMXVHGMDUDYL )VLRWHUDSHXW,QGUHN7XVWLWNLUMXWDEKSSHOLLJHVHYLJDVWXVHS|LDYDOXS}KMXVWHVWMD VRRYLWDEKDUMXWXVL

7HHQHNDVWUHHQHU8QR.lOOH -DQH6DOXPlH0DLOH0DQJXVVRQMD5RPDQ)RVWLPHHQXWDYDG8QR.lOOHWNHOOH VQQLVWP||GXVMXXQLODDVWDW

5LVWV}QD


'5+-##0'6•*6

DbYQd\UUd=Qb[_1\RUbd

:??;C:1&" !!

0DUNR$OEHUW PXVXXULPDQQHRQ NRRUPXVWHlUDVHHGLPLQH :KQYZ 'TJX[Y4ORQ,UZUJ 3GXQU3[SS*USOTOQ.GXZSGTT9IGTVO^

0DDLOPDSDUHPDWHOHWULDWOHHWLGHOHPLWPHOWlKWVDOY}LVWOXVHONXNODVVHKLQJDQXG0DUNR$OEHUW MDKLENDGHVWDPLVYllUVHYLVDGXVHMDPHHOHWXMlUMHNLQGOXVHJDRPDHVLPHVWVXXUWY}LWX5DVNHWHVW YLJDVWXVWHVWMDPLWPHVWRSHUDWVLRRQLVWKRROLPDWDSROHWHPDHQHVHXVNNXQDJLYDQNXPDO||QXG DUNRWXOLVHGY}KPDDODGHV}E UDGKLQGDYDGVXVDDYXWXVLN}U JHOWDJDNXKXVDHQGDPHHOHVW ROHGM}XGQXG"2OHGSURRYLQXGHULSLN NXVHJDGLVWDQWVHRNWRREULDOJXVHV VDLG+DZDLL,URQPDQLOGHEWHHULGHV NROPHWHLVWNPQHQGDNRKD6HHROLQLL VLQXNXLNDWUHHQHU-UL.lHQLNRUGD PLQHN0LOOHMlUHOHVDYHHOMDQXQHG" 7XQQHQDODWLWDJDQWWRUNLPDVRUDHW VDDGD SDUHPDNV +DZDLLO WDKDNVLQ NDRWXVWY}LWMDOHYlKHQGDGDYHHUDQG WXQQLY}UUD WDNDRWDV&UDLJ$OH[DQG ULOH OLJL SRROH WXQQLJD ² WRLP 0LV NRKD VHH DQQDE SROH PLQX NlWHV 8VXQVHHRQVDDYXWDWDYPLWWHXLVD SlLVDOXEDPLQH6HOOHNVSHDQUDWWDV}L WXMlUHOHDLWDPD2WVXVWHKD,URQPDQL VQGLVDSULOOLVNXLROLQWXOQXGSRROSL ND GLVWDQWVL 86$ ODKWLVWHO PHLVWUL Y}LVWOXVWHONXXHQGDNV9DUHPHLODVN QXGWUHHQHUPXOSLNNLUDWWDV}LWHWHKD PDLVWHJLQHVLPHVHNLORPHHWULVH UDWWDWUHHQLQJXVHHMlUHOWURELNRQQD NLORPHHWULVHLG6LLQQlHQDUHQJX Y}LPDOXVW .XL PXXWXQ SLNDO UDWWDGLVWDQWVLO HQHVHNLQGODPDNVMXOJHQDJUHVVLLYVH PDOWY}LVWHOGD.DVLLQRQDUHQJXY}L PDOXV

3

6HHNRUGKRLGVLGHQG+DZDLLOSLJHP WDJDVLNXLOHSLQJXWDVLG0LNV" 6HDOY}LVWHOGHVRQULVNLWHJXUVXXU SDOMXGPHKHGVDLGN}UYHWDGD6WDUGLE YLLVNPPHQGPDDLOPDSDUHPDWUDXG PHHVWQHLVWYlKHPDOWSRROHGP}WOH YDG M}XGD HVLNPQHVVH 9LLV NXQL VHLWVHPHHVWOlNVLGNLLUHWHPSRJDNDD VDMDWHJLGHQGDOHOLLJD1DGNXNNXVLG lUDNDVUDWWDV}LGXVY}LMRRNVXV .XLVXXGDQV}LWDUDWWDJDNLLUHPLQL VLLVXVXQHWVXXGDQOlELGDNLOR PHHWULW HQGD NRKWD ND OLKWVDPDOW +SSDQUDWWDVDGXODVWPDKDMDPXORQ Y}LPDOXVMRRVWDNLLUHPLQL

0DUNR$OEHUWRQS}OLQHWDOOLQODQH1}PPHSRLVV NHVSUDHJXHODE3llVNODUDEDllUHV


DbYQd\UUd=Qb[_1\RUbd

'5+-##0'6•*6 :??;C:1&" !!

-RRNVHGQLLJLNLLUHVWLRPDHVLPHVHO ,URQPDQLOMXXOLO$XVWULDV.ODJHQ IXUWLVOlELVLGPDUDWRQLDMDJD 6HHRQWXEOLDHJ $UYDQHW+DZDLLOVDDEYHHONLLUH PLQLMRRVWDhNVQlLGHNDRWDVLQVHDO NHKDNDDOXVWNDNVNLOR9}WVLQWRLWX PLVWMDMRRPLVWDODOKRLGOLNXOWV}LQMD M}LQNOODOWNLSDOMX6HHROLWXUYDOLQH .XLYLLPDVHONDKHONLORPHHWULOROLYD MDHQGW}VLVHOWNRNNXY}WWDVLLVWHDG VLQNXVWY}WWD.XLGY}LENDULVNLGD .DVY}LNVLGVDYlKHPMDKDUYHP" 1lHQY}LWXVLLVNXLNDQQDQNDDVDV YlKHPNLORVLGMDNXOXWDQV||PLVHOH YHLGLYlKHPDHJD$JDVHHRQWXOHJD PlQJLPLQH5RKNHPQlHQDUHQJXYD UXNLLUHPDVUDWWDV}LGXVMDSDUHPDWHV WDNWLNDOLVWHVRWVXVWHV .XLVDLQ$XVWULDVDMDWlUNDV P}WHHKNVXXGDQOlELGDHVLPHVHHHVW ODVHQD,URQPDQLDOODNDKHNVDWXQQL 6HODDVWDOSVWLWDV$QGUHDV5DHOHUW 5RWKLV PDDLOPD WLSSPDUJL .RNNXRQDHJDDOODNDKHNVDWXQQLQlL GDQXGNDNVNPPHQGWULDWOHHWL5RK NHPSDHOXEPLQGNOOKHDY}LVWOHPLQH +DZDLLO 1GOLLDOGDQSLVXWHWUDKYDVUllJLNV VLQXVWVDPDSDOMXQDJX(HVWLMDOJSDO OLNRRQGLVHVWSHDNVLGWXOHPD+DZDLLO NROPHSDUHPDKXOND ,OPVHOWNOO(VLNROPLNXVVHM}XGPL QHROHNVYlJDVXXUDVL6HHQ}XDNV SlUDVWNRUUDOLNNXUDWWDV}LWXPDUDWR QLVDHJD².OLLPDMDUDMDUDV NXVDVWHRQ+DZDLLOKRRSLVWHLVHGNXL ROLG$XVWULDV.XLNLORPHHWULOWXOHE MRRVWDYLLVVDGDPHHWULWPlNNHNXVRQ NDKHNVDSURWVHQGLOLQHW}XVMllGSHD DHJXVHLVPD6LLVWXOHEHGDVLMRRVWD PLVRQUDVNH

Å+DZDLLOHVLNROPLNXVVH M}XGPLQHROHNVYlJD VXXUDVL6HHQ}XDNV SlUDVWNRUUDOLNNX UDWWDV}LWXPDUDWRQLV DHJD²µ (QHUJLDODERURQNXULNXXOXVNROPH NLORPHHWULQH O}LN PDDQWHHOW N}UYDO YlLNHVHOWHHOPLVRQSHDOWYDDWDMDWHOH VXOHWXG6HDOMRRNVHPHSRROWHLVWNLOR PHHWULWDOODPlJHMDVDPDSDOMXWDJDVL OHVNLORPHHWULOOHVWXOOHVSXKXE

WDYDOLVHOWSlULWXXOVHHPXUUDELQLPH VLYlJDUDVNHRQSLQJXWDGD 7||GWXOHEWHKDVHOOHJDHWM}XDNVLQ YLLPDVHO NPQHO NLORPHHWULO MRRVWD VDPDVXJXVHWHPSRJDQDJXHQQHVHGD MDlUDNXNNXPLQHROHNVYlLNVHP 2OHG ROPSLDGLVWDQWVL WDXVWDJD DDVWDQH UDXGPHHV 0LWX DDVWDW DQWDNVH,URQPDQLORPDY}LPHWHWlLH OLNXNVWHRVWDPLVHNVDHJD" 9LLPDVHONDKHODDVWDORQ+DZDLLO Y}LWQXGDDVWDVHGWULDWOHHGLG&UDLJ $OH[DQGULWlQDYXQHY}LVWOXVROLWHPD HOX SDULP SVWLWDV UDMD WLSSPDUJL ²WRLP DXVWUDDOODQHROLVHDO ND YDUHP NDNV NRUGD Y}LWQXG .XL NDXDHGDVLWHHQRWVXVWDQVLVHWXQGH S}KMDONDVLNNDMDNVDQYHHOY}LPLWWH 3lUDVW+DZDLLGROLQLNNDYlJDYlJD WKL .LUMXWDVLGRPDEORJLVHWROLGHQGDOH JLOODWXVOLNXOWWPDPLVWPD (PRWVLRRQLG ROLG DOOHV DHJDMDOW WXQGVLQU}}PXMRRYDVWXVW3DDUSlHYD SlUDVWY}LVWOXVWWHNNLVVHLVXQGPLVROL QDJXKWODQHNXOJHPLQHMDNXLGDJL YHGDVLQSlHYD}KWXVVH9DLPROLODLDOL YDOJXQXG NHVNHQGXPLVY}LPH SXX GXVOLKWVDOWHNVLVWHHULVLQ .XLUHLVLYlVLPXVNRGXVP||GXVMD DMDYDKHJDNRKDQHVLQVDLQDUXHWVXX GDQ MlOOH P}HOGD PLGD WHHQ WlQD KRPPHMDWDKDQWHKDWXOHYLNXV .DVSLJLVWDVLGHQGDVWVDGDNVSURW VHQWL" (QHVHNRNNXY}WPLQHYLLPDVHONDKHO NLORPHHWULONXUQDVNLQGODVWL0DHL DQGQXGNRJXY}LVWOXVHNHVWHODOOD.XL NDRWDVLQMXKWJUXSLOHOLLJDSDOMXVDLQ DUXHWHVLNPQHVVHHQDPHLM}XD.XL HQGDOHVHDWXGN}LJHVXXUHPHHVPlUN RQOlLQXGPLGDVDVLLVWHHG"8PEHV WXQGNXQLWXQGYLLVWHLVWYLLELVLQHLNXV NLO-DOJUDWWDNRPSXXWULMlUJLV}LWVLQ QRUPDDOVHOWDJDWHLVWHJDY}UUHOGHVROL VHHNHKY0XORQKHDPHHOHWMlWNDVLQ NRQNXUHHULPLVWMDVLLVNXLPHKHGVHOJ HHVYDVWXWXOLGRWVXVWDVLQQGKDN NDQJLHHVV}LWMDLGSGPD 3DQXVHG RQ W}HVWL VXXUHG MD Y}LGX MDKWLMDLGRQSDOMX.XLGDVHWWHYDOPLV WXVODDEXV" .XLSlUDVWSDDULQlGDODVWWUHHQLQJX ODDJULW $WODQWDV +DZDLLOH .RQDVVH M}XGVLQWHNNLVVHOHWDPDWXWXQQHHW ROHQ}LJHVNRKDVMDVHHVDDUHLVHJD PLQGYDLGVXXGDPHKHVUWPLVWH JXWVHGD9DKHSHDOWHNNLVNOOSUREOHH

PHNXLGNXXVSlHYDHQQHY}LVWOXVW VDLQPHHOHUDKXWDJDVL6HHROLJLSHD PLQH 7XQGXE HW NXL PLQQD VLQQD VDDUHOHOLLJDNXUQDWXQDY}LOHROHYD QDHLSHDVHDOYDVWX -lOOHRRWDYDGHHVNDUPLGWUHHQLQJXG .DVYDLPXHQHUJLDWSLLVDE" (LQlHSUREOHHPL7XQGXEHWNDNH KDKDNNDENRVXPD3LQJXWDPLQH3H NLQJLROPSLDOHSllVHPLVHNVY}WWLV PLQXVWVXXUHWNL.DNV$FKLOOHXVH N}}OXVHRSHUDWVLRRQLQHQGHVWSDUDQH PLQH 2OHQ OHLGQXG KHD WDVDNDDOX 6XYHONXLHODVLQV}EUDMXXUHV.llUL NXOMDKDUMXWDVLQYDLNVHWHONODWHHGHO WXOLQSLNNDGHOWMRRNVXGHOWQDHUGHVWD JDVLPLGDYDUHPHLROHMXKWXQXG9DD WDVLQ WHPSRW OLKWVDOW VXXUHSlUDQH $ODWHVPDLNXXVWNRJHVLQQLLKlLGKHW NLURKNHPNXLHHOPLVHONDKHODDVWDO NRNNX6HHDQQDENLWUHHQLQJXOP}QX VDWXQGH 7XQGXEYLVWHW.lHQKRLGLVVLQGOLLJD NDXDROPSLDGLVWDQWVLO3LLUWXOLHWWH VDHLM}XGQXGNRRVHVLPHVWHJDMRRVWD NPPHW NLORPHHWULW NROPHNPQH PLQXWLJD6HHSROHKDOEKLQQDQJYDLG WHJHOLNNXV 0DROLQ²WDVHPHOMRRNVX PHHV7}VLPLQXWLJDY}LQXNVPL GDJLlUDWHKD$WHHQDROPSLDUDVNHO UDMDO$WHHQDVY}LWLVYHHOSDULPWULDW OHHWNHVROLN}LJLONROPHODODOUDXGWX JHY3HNLQJLVOlNVMRRNVXY}LVWOXVHNV /RQGRQLROPSLDVLOHGDOUDMDOWXOHE WlLHOLNMRRNVXY}LVWOXVSDNXQHWQHOL NPPHQGYLLVPHHVWWXOHEUDWWDVHO MDVWVDPDODMDOPDKDMDN}LNRWVXVWD WDNVHMRRNVXV .XLDOXVWDVLQWULDWORQLJDYLKMDVLG ODERUDWRRUVHWHXXULQJXWHDQGPHGPX VXXUHOHDQDHURREVHOHW||Y}LPHOHNLL UXVW}XVLVMlUVXOWSXOVVYDLNVHOW$LQ $ODULO -XKDQVRQ²WRLP ROLKHDS}KL NLLUXVPLVOXEDVWDONDXDWHKDDHURRE VHWW||GPXOOHSROQXGVHGDY}LPHW DQWXG .XLM}XGVLQDDVWDVJLVHODOOD DDVWDVWH (0LO NXXHQGD NRKDJD UDKYXVYDKHOLVHOHWDVHPHOHYDDWDVLQ PLNVPLWWHN}UJHPDOHSGD2OLQWL

+DZDLL,URQPDQ RNWRREULO.RQDV &UDLJ$OH[DQGHU$XVWUDDOLD 3HWH-DFREV$XVWUDDOLD $QGUHDV5DHOHUW6DNVDPDD «0DUNR$OEHUW(HVWL


'5+-##0'6•*6

DbYQd\UUd=Qb[_1\RUbd

:??;C:1&" !!

SXOHOlKHGDOPLGDW}HVWDVLQNDNVNRU GD PDDLOPD NDULNDVDUMD HWDSSLGHO WHLVHNVWXOOHVMDPLWXNRUGDHVLNPQHV O}SHWDGHVDDVWDNHYDGHOOlNV $FKLOOHXVHN}}OXVHYLJDVWXVW}VLVHNV VLQQDPDDQLROLQHQGDPHHOHVWY}LPH OLQHWXOHPD3HNLQJLVNPQHSDUHPD KXOND6HHSHLEXWDVPLQGQLLSDOMXHW PDHLP}HOQXGSLNHPDWHOHGLVWDQWVL GHOH.XL-ULOWYDKHONVLVLQNDVPL QXVWY}LNV+DZDLLODVMDVDDGDHL|HO QXGWDPLGDJLPlUNLPLVYllUVHWSL JHPYDLNLV 3HNLQJLVVDLGNRKDVHLVLGWHHODKN PHO0LGDVLLVVLKWLVLG" 6QGLVRWVXVSURRYLQSRROSLNNDGLV WDQWVL3lUDVWGRNWRU0LKNHO0DUGQD DDVWDO}SXOWHKWXGRSHUDWVLRRQL SUHVVLVLQ YDOXJD Y}LGHOGHV PLQJLOH WDVHPHOHWDJDVLDJDNXLYDOPLVWXVLQ MlUJPLVHDDVWDVJLVHOSRROSLNDGLV WDQWVL00LNVNlULVHVLQLJDVWRWVDVW .XL0HHOLVW PDVVHHULMD0HHOLV$O EHUW0DUNRRQX²WRLP SROHNVHWWH YDOPLVWXVODDJULV )ORULGDV PLQXJD NDDVDVROQXGROHNVLQVHDOWWDJDVLWXO QXGMXSSLGHQDhULWDVLQWDDVWDGDMRRN VXNLLUXVWPLOOHJDOlELGDNLORPHHW ULW,JDSlHYDVHNVWRLPHWXOHNXNVNXOXV SDOMXYDLPXM}XGX6LLVWHJL6RRPHDUVW 6DNDUL2UDYDVDPDOHN}}OXVHOHWHLVH RSHUDWVLRRQL.XOXVSRROWHLVWUlQND DDVWDW6DLQVHODMDONOOWUHHQLGDWHD WXGDVMXPLVROLGKHDGQlLWHNVSLNDG XMXPLVHGNRRV$OHNVDQGHU/DWLQLJD 6DDYXWXVYDMDGXVRQVXXUNXLGNDKW OHVLQNXKXY}LQYLJDVHQDM}XGD DDVWDO $XVWLQLV SRROSLNDO GLVWDQWVLO VDDGXGWHLQHNRKWDDQGLVPlUNXWHH HGDVL3DUHPDNVOlNVVHLVXQGDOOHV WlQDYXVHDDVWDDOJXVHV)XHUWHYHQWX UDO NV.DQDDULVDDUL²WRLP NXV OHLGVLQXXHVWLMDOJHDOXVH 7lLVSLND GLVWDQWVLQL M}XGPLQH ROL O}SSSXQNWDDVWDVHQDSROQXGPD

+DZDLLROXGPXUUDYDG NDWLSSH -UL.lHQ WUHHQHU Å+DZDLL,URQPDQRQHUDQGOLNY}LVWOXV HUDQGOLNHVLOPDROXGHV7LSSXGHONHV M}XDYDG5RWKLHVLNPQHVVHMDQHQGH YDKHGRQVHDOYlLNHVHGY}LE+DZDLLO PDUDWRQLMRRVWHVRRWDPDWXOWMDNV UDXJHGD6HHSlUDVWRQUDVNHSDNNXGD NXLNDXJHOHMllE0DUNRVWY}LPDOXVWXOOD +DZDLLOHVLNROPLNXVVH-lUJPLVHODDVWDO RQWHPDHHVPlUNYlKHQGDGDNDRWXVW Y}LWMDOHµ

0DUNR$OEHUWY}LVWOHE+LVSDDQLDV VHOOHNVNDWVXPXVHNVYDOPLV0XORQ KHDPHHOHWROHQN}LNHWDSLGOlELQXG VHVWPDDLOPDVSROHSDOMXWULDWOHHWH NHVRQWXOQXGN}LJLONROPHOSHDPLVHO GLVWDQWVLO0.HWDSLOY}LWlKWVDLPDV Y}LVWOXVVDUMDVSMHGHVWDDOLOH6HHHHV PlUNNDQQXVWDEPLQGNL

(HVWLPHLVWULY}LVWOXVWHO0XOSROQXG YDMDHOXHHVWSLQJXWDGDDJDNDRWDVLQ NPQHVNLORPHHWULV3HNLQJLROPSLD HHOVHOHDMDOHYlKHPNXLPLQXWLJD3R OHSDKD5DWWDV}LGXDHJROLHQDPYl KHPVDPD

.DVQGRQMDOJDGHJDN}LNNRUUDV VXXULYDHYXVLHLWXQQH" 6HOWDVHPHOHLMXKWXNXQDJLQLLHW PLGDJLSROHYLJDDJDMDOJHLYDHYD VHVWMRRNVXNLLUXVRQYlLNVHPMDPDHL SHDWDJDDMDPDNLLUHWWXJHYDWS|LDW}X JHW3|LDW||RQNOOROXOLQHMDPLGD YlLNVHPDWHOLKDVWHJDVXXGDQMRRVWD VHGDSDUHPDJDNLORPHHWUHLGPDDOOD NROPHPLQXWLHQDPHLMRRNVH

Å.XL-ULOWYDKHONVLVLQ NDVPLQXVWY}LNV+DZDLLO DVMDVDDGDHL|HOQXGWD PLGDJLPlUNLPLVYllUVHW SLJHPYDLNLVµ

7XOLGWULDWORQLXMXPLVHVWROHGSLGD QXGSDOMXW||WDPDHWVXMXYDWMRRNVX VDPPXOHLGD.XLGDVKLQGDGKHWNH VHLVX" 1HOLQlGDODWSlUDVW$XVWULD,URQPD QLRVDOHVLQ9LLWQDOROPSLDGLVWDQWVL

.}LJHROXOLVHPHULQHYXVNROPDDV WDW WDJDVL ROL SlUDVW Y}LVWOXVW UDVNH NNLWDGDMDSMHGHVWDDOLOHDVWXGDVHH NRUGSROQXGPXOPLGDJLKlGD,URQ PDQLYDOXROLQLLVXXUHWROPSLDGLV WDQWVLONRJHWDYDWHLVDDVHOOHJDY}UUHO GDJL $UYDQ HW ROHQ SUDHJX Y}LPHOLQH


$OXVWDJHRPD MÑXOXVHLNOXVW(26LJD

EOS 600D kaameraga saate siseneda fotokunsti imelisse maailma. Kasutage selle sensatsioonilist pildikvaliteeti ja laialdast, enam kui 60 objektiivi sisaldavat valikut tõelise jõulumaagia jäädvustamiseks. Canon soovib teile jõuludeks rohkelt inspiratsiooni ja unustamatuid hetki.

The UEFA EURO 2012™ offi cial logo is protected by trademarks, copyright and/or design. All rights reserved.

canon.ee/EOS600D
'5+-##0'6•*6

DbYQd\UUd=Qb[_1\RUbd

:??;C:1&" !!

ÅNPPHWµMRRNVPD²,URQ PDQLHHOVHOYLLPDVHOWUHHQLQJXQlGD ODOMRRNVLQ.llULNX²6LKYDWHHONLOR PHHWUHLGDMDJDDOOD.LLUXVWRQ YDMDKRLGD-ULDUYDEHWSHDPHUL WDPDNDMRRNVXVSDUHPDNVVDDGD .XLOlELNVLGPDUDWRQLVNLORPHHWUHLG ²JDY}LNVLGVDDGDYlJDKHD DMDMDQDWXNHSHDOH 7LSXG WOHYDG NHV WDKDE Y}LWD +DZDLLOSHDEROHPDYDOPLVV}LWPD UDWWDJDMDMRRNVPD0XMDO WlKHQGDEVHHNXQLYLLVPLQXWLWNLLUH PDWPDUDWRQLDHJDPLOOHNVSHDEROH PDYDOPLV,URQPDQLWHJLMDWNXPPL WDE VXXU RKW MllGD PXJDYXVWVRRQL WLNVXPDPLVHQDPHLDUHQGD2QYDMD SLGHYDOW OHLGD XXVL lUULWDMDLG .XL +DZDLLOWWDJDVWXOLQOODWDV-ULPLQG XMXODVXXWHOHVDQQHWHJD .lHQRQWUHHQHUVLQD}SLODQH.XLG VDROHGVDDQXGWUHHQLGHVWDUJHPDNV .DVY}LNVLGHQQDVWLVHMXKHQGDGD" 0LQXOHVDQQHHLROHQLLY}UGP}HO GDNXLY}UGW||GWHKD7UHHQHULOHV +DZDLL,URQPDQWULDWOHHGLGXMXYDG 9DLNVHVRRNHDQLV

DQQHRQURKNHPP}HOGD.OODUXWD PHHHVPlUNHMDWUHHQLQJXNDYXNRRV $QQDQ -ULOH WlLHOLNNX WDJDVLVLGHW 2OHPHQLLNDXDWHLQXGNRRVW||GWHL QHWHLVHWHJHPLVWHVXKWHVYDOLWVHEWlLH OLNXVDOGXV

0XOOHRQROXOLQHHWSHDROHNVVHOJH .XLYlVLQY}LWHNLYDGNUDPELGVXX GDQVHOJHSHDJDODKHQGXVHOHLGD(VL PHVH5HG%XOOLY}WVLQPDUDWRQLMRRNVX NLORPHHWULONXLROLQOHVHLWVPH WXQQLW||WDQXG.RNDNRRODRQVDPXWL Y}LPDVMRRN

Å,URQPDQLYDOXROLQLL VXXUHWROPSLDGLVWDQWVLO NRJHWDYDWHLVDDVHOOHJD Y}UUHOGDJLµ

6SHWVLDOLVWLGODLGDYDGNRNDNRRODPD KD 6SHWVLDOLVWLG OXJHJX NDNV NRUGD +DZDLLOY}LWQXG&KULV0F&RUPDFNL UDDPDWXW7DODKNXVVHDOWYLLHONRUUDO WKMDGHSLKNXGHJDhNVNRUGSURRYLV MXXD²NRNDNRRODYHVLNRNDNRRODYH VL 3UREOHHPH HL WHNNLQXG 0D M}LQ

.XLPXORQWHNNLQXGWDJDVLO||NHRQ PLWXLQLPHVWVRRYLWDQXGWUHHQHULWYD KHWDGD-ULRQOXEDQXGPXORVDOHGD WHLVWHVWUHHQLQJXUKPDGHV7UHHQH UHLGNHOOHJDWDKDNVLQNRRVW||GWHKD SROHSDOMX2OHQLVHHNVLQXGWHLQXG WDNWLNDOLVLYLJXMDNXNNXQXGDJDPD HLROHVDDQXG|HOGDÅ7UHHQHURQV GLHWPDHLMDNVDQXGµ.RNNXY}WWHV SHDQPLQDWHJHPDWXOHPXVHWUHHQHU PLQXHHVWHLY}LVWOH -ULRQQlLQXGDOJXVHVWVDDGLNVXXUW SLOWL.HVNHQGXPHROXOLVWHOHDVMDGHOH WDVHLVDEVHOOHHHVWHWVDDNVLQRPD SODDQHWlLWD.XLROHQDOODNXNNXQXG ROHPHDXJXVWNRRVYlOMDURQLQXG +DUMXWDGMDY}LVWOHGVDJHOLYlOLVPDDO WUHHQHUW||WDENRGXV2PHWLOHLDWH P}LVWPLVHMDNODSL.XLGDV" .XLJL-ULHLUHLVLPLQXJDOGMXKXO NDDVDVHJDHUJXWDYlOLVY}LVWOXVWHOSR OHWHPDWHRUHHWLOLQHY}LSUDNWLOLQHWD VH NHKYHP NXL RQ WUHHQHULWHO NHV UDMDllUHVNDUMXYDG,QIRUPDWVLRRQL DQGPLQHRQWRUHVDPXWLRQYDKYDNXL NHHJLNDQQXVWDEDJDVHHSROHWUHHQH ULW||7HPDOHVDQQHRQYDOPLVWDGD VSRUWODQHHWWHPDNVLPDDOVHNVSLQJX WDPLVHNV -ULWXQQHEPXKllOHVWlUDPLVVHL VXVROHQ.XLNlLVYLLPDQHWUHHQLQJX HWDSSHQQH+DZDLLGHLWRKWLQXGYLQWL OHNHHUDWD9LLPDVHONROPHOY}LVWOXV HHOVHOQlGDODOWHJXWVHVLPHSDLQGOLNXOW MDNXLGDVWUHHQLGDRWVXVWDVWDNDNV NROPSlHYDHWWH .DV5HG%XOOLMRRPLQH+DZDLL,URQ PDQLOY}LVWHOGHVROLUHNODDPLWULNN" 0HHOVDVWLUHNODDPLNV5HG%XOORQ JLPLWPHPHKHVSRQVRU0LVRQPHHV WHO SDGUXQLY||O NDDVDV" 5HG %XOO 7DYDOLQHLQLPHQHY}LE|HOGDVHHSROH KHD$JD,URQPDQSROHWDYDOLQHSLQ JXWXV9}LPDVDELM}XGVXXUHVXKNUX VLVDOGXVHJDNRIHLLQWDXULLQ

0LGDJLHULOLVW .XLGDVYHHGDGSlHYDVLLVNXLVXOSROH NDYDVKWNLWUHHQLQJXW" -RRQKHWDVVLURKNHPNRKYLNXLPXLGX ROHQURKNHPSHUHNDVXWXVHVQLQJDLWDQ MlUJLWXJHYDOWUHHQLQJSHULRRGLOWHJHPDWD MllQXGDVMX SHVHQUDWDVWYDVWDQ HNLUMDGHOHMPV 0LOOHVWOHLDGSlUDVWNXUQDYDW KDUMXWXVNRUGDN}LJHSDUHPLQL O}}JDVWXVW" /DSVHJDWHJHOHPLVHVWKHDVWV||JLVW MllYDQQLVWPDVVDDçLVWMDPDJDPLVHVW .XLVDJHOLROHGQlLQXGXQHVHWSHDG ILQLåLVVHM}XGPLVHNVYHHOSLQJXWDPD DJDMDNVRQO}SSHPDVMDMDODG Q}UNHPDV" ,NNDRQMXKWXQXGNXLGHQDPDVWLQlHQ VLLVNLHQQDVWY}LGXNDQDO}SXMRRQW OHWDPDV 0LOOHOHVDP}WOHGPLWPHWXQQLVWHO UDWWDV}LWXGHO" (OXOHLQLPHVWHOHRPDYDKHOLVWHOH VXKHWHOHDVMDGHOHPLGDSHDNVWHJHPD Y}LNVWHKD/LKWVDPRQUDWDVWV}LWDNXL P}WWHLGVDDENHOOHJDJLMDJDGD 0LVVXJXVHULLJLWHHGHORQROQXGN}LJH WXUYDOLVHPUDWWDJDV}LWD" +LVSDDQLDVMD3UDQWVXVPDDO 0LOOHVWVXOOHPHHOGLELVDJDDUXWDGD" ,VDJDRQPXOYlJDKHDGMDOlKHGDVHG VXKWHGQLQJPHDUXWOHPHQLLVSRUGLNXL NDN}LJHPXXOH .XLROHGRPDGHJDWlLHVWLSXQWUDVMD ODKHQGXVWHLOHLDVLLVNHOOHOWN}LJHSHDOW Q}XMDDELNVLG" 2OHQHYDOWWHNNLQXGROXNRUUDVWNDV DELNDDVDOWV}EUDOWY}LVLLVLVDOW .HGDSHDG(HVWLN}LJLDHJDGH SDUHPDWHNVYDVWXSLGDYXVDODGH VSRUWODVWHNV" .XLY}WWDWULDWORQLRVDDODGHNDXSD XMXMDWHVW,YDU6WXNRONLQUDWWXULWHVW$DYR 3LNNXXVMD5HLQ7DDUDPlHMRRNVMDWHVW (QQ6HOOLNMD3DYHO/RVNXWRY


filmi maagiat .XMXWOHžQHOMDNRUGVHOWS}QHYXVWKXXPRULW MDNDDVDKDDUDYDWNLUJH 6HHRQJLVHHPLGD6DYDMDGNXLROHGILOPLIlQQ

9$,'

® NXXV

/LLWXQGWDVXWD9LDVDWL.XOGSDNHWLJD 6DDGWDVXWDXXHS}ONRQQDVDOYHVWDYD +'GLJLERNVL9LDVDW683(5%2; SDLJDOGXVHMDN}LN+'NDQDOLGSRROHNVDDVWDNV

+HOLVWD9DDWDZZZYLDVDWHH
'5+-##0'6•*6

0DUNR$OEHUWMRRNVHE3HNLQJLROPSLDO

DbYQd\UUd=Qb[_1\RUbd

:??;C:1&" !!

DOJXVHVVSRUGLMRRNHNRNDNRRODWY}W VLQDOOHVVLLVNXLVHGDROLYlJDYDMD .RNDNRRODP}MXRQOKLDMDOLQHVHGD HLWRKLGLVWDQWVLDOJXOWDUYLWDGDVDDG NLLUHVWLLPHQGXYDGVVLYHVLNXGNlWWH NXLGNXOXWDGQHHGUXWWXlUDMDOlKHG VDPDNLLUHVWLDOODQDJXW}XVLGOHV 3DOMXGWULDWOHHGLGRQDUYXWDQXGWlS VHOWNXLSDOMXNDORUHLGSHDYDGWXQQLV V||PDMDPLWXPLOOLOLLWULWMRRPD0XO ROL ND VNHHP DJD ORREXVLQ VHOOHVW (QHUJLDEDWRRQLGROLGWHLELJDNLQQLWD WXGUDWWDUDDPLOH$XVWULDVV}LQUDDPL WKMDNVDJD+DZDLLOHLWDKWQXGQLL SDOMX 'RNWRU0LKNHO0DUGQDWOHEHWROHG NV(HVWLN}LJLDHJDGHDQGHNDPDLG VSRUWODVL(NVWDSHDEVLOPDVNDVLQX YLVDGXVWYLJDVWXVWHNLXVWHWDDVWLSSX W}XVPLVHO0LGDNRVWDG" 9lJDWRUHHW0LKNHOQLLWOHE2V NDQ RPD DQQHW QlKD SDDULV DVMDV .RRUPXVWHlUDVHHGLPLQHRQROQXGPX VXXULPDQQH0LQXVSROHPLGDJLHUL OLVWWULDWORQLJDWHJHOHPLVHNVPLQXVRQ HKNHULOLVWVXXVDWDPLVHNV6HHODHY OlNV VLLV NXL HPD HL OXEDQXG PLQG VXXVDWUHHQLQJXOH .XL WHHPH LVDJD VXXVDWHKQLNDKDUMXWXVLMDVXXGDQSDD ULNRUUDJDVRRYLWXWQlLGDWDWOHEWD VGDQWO}KHVWDYDOWÅ6DROHNVSLGDQXG ROHPDVXXVDWDMDµ

Å0LQXVSROHPLGDJL HULOLVWWULDWORQLJD WHJHOHPLVHNV PLQXVRQHKNHULOLVW VXXVDWDPLVHNVµ 7ULDWORQLVRQVXXWQXGWUHHQHUYLLD PXHHOGXVHGMDRVNXVHGWDVHPHOHPLV RQDLGDQXGPXOHQQDVWUHDOLVHHULGD 3DOMXROHQVDDQXGYDQHPDWHOWNDDVD ROHQ}SSLQXGWHLVWHWUHHQHULWHP}WOH PLVYLLVH.DVHONRROLO WHJLQLQWHUYMXX $XGHQWHVH VSRUGLJPQDDVLXPLV ² WRLP NXV}SSLVLQXMXMDQDQHOLDDVWDW RQRPDRVD 2OHGYLVWSUDHJX(HVWLN}LJHN}YHP YDVWXSLGDYXVDODWHJLMD5HLQ7DDUD PlHV}LGDEUDWWDJDHHVWlUDDJDXMX PLVHVMDMRRNVXVMllEVLQXVWNLQGODV WLPDKD .XL7DDUDPlHWHJL9lQGUDVGXDWOR QLWOHVWDSlUDVWY}LVWOXVWHWHLWD KDNVHQDPYlJDMRRVWD$OODQ2UDVRQ

N}YDYDQDQlLWDV7UL6WDULO.LULOO.RW åHJDURYLMlUHOHHVWODVWHVWWHLVWDHJD -ULPHHOHVWY}LQXNVND,QGUHN7RE UHOXWVWULDWORQLVN}YDWHJLMDROOD 3URRYLGNDLVHNlWWWUHHQHULQD0LNV" 0XORQNDNV}SLODVWNHVVRRYLYDG WHKDWlLVSLNNDWULDWORQLSDUHPLQLQLQJ NVSURRYLERPDHHVPlUNHVDDYXWDGD UDWWDV}LGXV1HQGHMXKHQGDPLQHRQ NVUDKDWHHQLPLVHY}LPDOXV.}LJLO RQPDMDQGXVOLNXOWUDVNHWRHWDPLQH SROHNHUJH0XWlQDYXVHGWXOHPXVHG SROHODLQHLGWHNLWDQXGNXLGSVLWRH WDMDGMlWNDYDG2OHQYlJDWlQXOLNLQL PHVWHOH NHV PXOOX VJLVHO WOHVLG Å0DUNRDQQDPHUDKDPLQHMDSURR YLµ0XOSROQXGHWWHQlLGDWDPXXGNXL SRROSLNDGLVWDQWVLWHLQHNRKWMDXVNHW Y}LQVDDGDSDUHPDNV .XLSDOMXGWULDWOHHGLGHQQDVWlUDHOD WDYDG" +DZDLLHVLNPQHPHKHGDJDVLLV SHDGROHPDVXXUHPDWXUXWULDWOHHW (HVWODVHORQUDVNHVXXUWHOWILUPDGHOW WRHWXVWVDDGD$PHHULNDHWWHY}WMDOSR OHVRRMDHJDNOPDNXLVLLQNDQGLV WXOHPXVLWHHG5DWWDGNDOLSVRGMDULLH WXVHVDDQYlOMDVWSRROW(HVWLW9DVWXWD VXNVSHDQRVDOHPDYDUXVWXVHWRRWMDOH ROXOLVWHOY}LVWOXVWHOOGMXKXO$PHHUL NDV0XHHOLVRQNXLWHHQKlVWLSVLQ NRJXY}LVWOXVHSLOGLO

,VLNOLNNX 0DUNR$OEHUWWULDWOHHW 6QGLQXGMXXQLO 3LNNXVFPNDDONJ 6DDYXWXVHGROPSLDGLVWDQWVLO NP XMXPLVWNPUDWWDV}LWXNPMRRNVX DDVWDO$WHHQDROPSLDOMD DDVWDO3HNLQJLROPSLDO NRKWMDDDVWD0. HWDSLONRKWDDVWD00LO NRKWQHOMDONRUUDOV}MDYlHODVWH00LO HVLNROPLNXVSRROSLNDOGLVWDQWVLO DDVWD00LO NRKWDDVWDO$XVWLQLVMD DDVWDO$XVWULDVNRKWWlLVSLNDO GLVWDQWVLO  DDVWDO$XVWULDVMD+DZDLLONRKW 7UHHQHULG-UL.lHQDODWHVDDVWD VJLVHVWNXLDOXVWDVWULDWORQLWUHHQLQJXLG HQQHKDUMXWDVXMXPLVW5HHW0lQQLNXMD /LLQD2NVDMXKHQGDPLVHO .OXEL(HVWL.DLWVHM}XGXGHVSRUGLUKPD OLLJH&&WULDWORQLNOXEL07h .HVWYXVVSRUGLNOXEL 3HUHDELNDDVD.DL QHLXS}OYHQLPL/LLYDN Y}LWLVWULDWORQLROPSLDGLVWDQWVLONDNV (HVWLPHLVWULWLLWOLWSHUHVDDVWDQH WWDU(YDPDULD ,VD0DWLMDRQX0HHOLVRQY}LWQXG PXUGPDDVXXVDWDPLVHV(HVWL PHLVWULY}LVWOXVWHPHGDOHLG DDVWDOO}SHWDV(HVWL VSRUGLJPQDDVLXPL SUDHJX$XGHQWHV DDVWDOVLVHNDLWVHDNDGHHPLD }SLQJXG7DUWXhOLNRROL PDMDQGXVWHDGXVNRQQDVlULMXKWLPLVH PDJLVWUL}SSHVRQSRROHOL -XKHQGDEKDUUDVWXVWULDWOHHWH
,11-5

DbUU^Y^W*dQ\fY^UUddUfQ\]Ycdec

:??;C:1&" !!

+DUUDVWDMDGNHVRVDOHVLGND6(%7DOOLQQDVJLVMRRNVXOSHDNVLG 0DUJXV3LUNVDDUHVRRYLWXVHOWHJHOHPDWDOYHONDWHLVWHVSRUGLDODGHJD

.XLGDVMRRNVMDVDDE WDOYHOHHODGD" :KQYZ 'TJX[Y4ORQ,UZUJ 9+(:GRROTTGY„MOYPUUQY

7DOYRQS}KMDPDDMRRNVMDWHOHN}LJHNDWVXPXVWHURKNHPDHJ.OPOXPLVHGMDOLEHGDGWHHGQLQJ SLPHGDG}KWXGQ}XDYDGKRROVDOWKDUMXWDMDOWNDYDQGDWXGNLORPHHWULWHOlELPLVHNVYLVDGXVW -RRNVMDNVLVQHOMDOWWUHHQHULOWQ}XNXLGDVROHNVK}OSVDPWDOYHOHHODGD

7HPSRMDMRRNVXSDLN Å7DOYHOWXOHNVSLJHPMlOJLGDSXOVVL NXLMRRNVXWHPSRWµVRRYLWDVLGKDUUDV WDMDLGMXKHQGDY0DUJXV3LUNVDDUQLQJ (HVWL SDUHPLNNX NXXOXYDWH /LLQD 7åHUQRYLMD.DXU.LYLVWLNXWUHHQHU (QGHO3lUQ 3LUNVDDU VHOJLWDV Å,OPDVWLNXROXG YDMXWDYDGPHLHOLLJXWXVWHOHVHOJHSLW VHULMDHULLOPDJDKDUMXWDGHVVDDPHND HULQHYDNRRUPXVH0LGDSXGUXVHPRQ OXPLVHGDDHJODVHPDNVMllEWHPSR QLQJ OLLJXWXVHG Q}XDYDG VXXUHPDW SLQJXWXVWµ 3lUQ SHDE VXXUWHO PDDQWHHGHO MRRNVPLVW HOXRKWOLNXNV K}UHGDPD OLLNOXVHJDPDDQWHHGDVXYDGOLQQDVW NDXJHPDO NXKX M}XGPLQH Q}XDE WUDQVSRUWLMDDHJD Å.LQGODVWLWXOHEKRLGXGDMRRNVPLVW

OLEHGDO MD NRQDUOLNXO SLQQDVHO QLQJ OLLJD NOPD LOPDJDµ ODXVXV 3lUQ Å.XLWHPSHUDWXXUODQJHEDOODPLLQXV NPQHNUDDGLWXOHEYlOWLGDDQDHURRE VHWOlYHOHWDYDWNLLUXVWµ 1RRUMRRNVMDLG MXKHQGDY 9LOMDQGL NRROL}SHWDMD$QWV.XXVLNDQQDEQ}X HWKRROHDOXVHGMRRNVHNVLGWXWWDYDOUD MDOSDUJLY}LPHWVDWHHO Å.}QQLWHHG HL VREL WUHHQLPLVHNV OLEHGXVRQN}LJHKXOOHPµODXVXV.XX VLN9LOMDQGODVHGVDDYDGMRRVWDMlUYH llUVHOYDOJXVWDWXGWHUYLVHUDMDO (HVWLSDUHPLNNXNXXOXYDLG5RPDQ )RVWLWMD6HUJHL7åHUHSDQQLNRYLQLQJ (YHOLQ .lUQHULW MXKHQGDY 8UPDV 5DQGPDSDQLVGDPHOHHWVJLVHOMD WDOYHO UDMDNVLG MRRNVMDG DHURREVHW S}KMDOlELNVLGURKNHVWLNLORPHHWUHLG DHJODVHMDP}}GXNDWHPSRJD Å0LGDURKNHPVHGDSDUHPµKLQGDV

WDWUHHQLQJXPDKXWlKWVXVWÅ.XLLOP OXEDEWXOHNVMRRVWDYDKHOGXYDOPDDV WLNXONQNDGPlHGOLLY6HHVXQQLE NDWHPSRWPXXWPDPLVRQDUHQGDY .RUGQlGDODVY}LNVMRRVWDNHVNPLVH LQWHQVLLYVXVHJDIDUWOHNNLµ 3LUNVDDUVRRYLWDEKDUUDVWDMDWHOWHKD SLNNLPDWNXORRGXVHVÅbUJHSHOMDNH DHJODVWOLLNXPLVWµOLVDVWD

7HLVHGVSRUGLDODG 3LUNVDDUVRRYLWDEMlUMHNLQGODOKDU UDVWXVMRRNVMDOWHJHOHGDWDOYHOSHDPL VHOWWHLVWHDODGHJD.}LJHNDVXOLNX PDNVSHDEWDPXUGPDDVXXVDWDPLVW PLVSDQHENRJXNHKDW||OHHJDS}UXWD MDOJX.DVXOLNXGRQNDXMXPLQHYH ORVSLQQLQJMDV}XGHHUJRPHHWHU5K PDWUHHQLQJXWHVWVRRYLWDEWDQlLWHNV ERG\SXPS·LMD,QWHUYDOO9HQWWLW


DbUU^Y^W*dQ\fY^UUddUfQ\]Ycdec

,11-5 :??;C:1&" !!

Å0LGDPLWPHNHVLVHPRQHWWHYDOPLV WXVVHGDSDUHPMRRVWDY}LNVQlGDODV NRUUDY}LNDNVµODXVXV3LUNVDDUÅ1l GDODVNHHPSHDNVROHPDKHNXXNHV WHO VDPDVXJXQH .XL NDYD RQ YlJD PXXWOLNHLVXXGDRUJDQLVPNRRUPX VHJDNRKDQHGDµ

7UHHQHULWHKLQH Q}XHRQSLGDJH WUHHQLQJXSlHYLNXW VLLVVDDEWUHHQLQJXLG DQDOVLGD .XXVLNRQVXXUVXXVDWDPLVHSRRO GDMDÅ6RRYLWDQSRLVWHODVHQGDGDSL NDGMRRNVXGPLWPHWXQQLVHVXXVDWDPL VHJDµ ODXVXV WD ŲDDVWDVHG QRRUMRRNVMDGY}LNVLGQlGDODVVXXVD WDGDNDNVNROPNRUGDVHHHLWHHPL GDJLKDOEDµ .D 5DQGPD PHHOHVW Y}LE WDOYHO DVHQGDGDSLNDMRRNVXVXXVDPDWNDJD PLVSDNXEYDKHOGXVWMDKlLGHPRWVLRR QHQLQJDUHQGDEHULOLKDVUKPL7D OLVDVHWVRELYDGNDXMXPLQHV}XGHHU

JRPHHWULVLNXWDPLQHDHURRELND Å0XOOXVJLVHOHLWHLQXG5RPDQ)RV WL MDODYLJDVWXVH W}WWX OLJL SRROWHLVW NXXG KWHJL MRRNVXWUHHQLQJXWµ W}L 5DQGPDQlLWHÅ7DXMXVWUHHQLVV}X GHHUJRPHHWULJD.ROPHNXXSlUDVWROL WD HOXYRUPLV .HKD VDDYXWXVY}LPH SDUDQHVMDYDLPMDQXQHVMlOOHMRRNVX MlUHOHµ (WWHYDDWOLNXOWY}LENDSDOOLPlQJL GDNXLGYDOLGDWXOHENDDVODVLMRRNV MDGKRLDYDGNVWHLVWDJDKDVDUWVHWH SDOOXULWHJDSDOOLWDJDDMDGHVY}LENHU JHVWLYLJDVWDGDVDDGD 3lUQSHDEWlKWVDNVHWSlUDVWWHLVWH VSRUGLDODGHJDWHJHOHPLVWO}SHWDNVLG MRRNVMDGWUHHQLQJXMRRNVXJDÅ.}LN WHLVHGDODGRQMRRNVMDOHVLLVNLDVHQ GXVWHJHYXVYDEDWHKQLNDVVXXVDWDPL QHDJDODXVDNDKMXOLNµODXVXVWD

+DOOLWUHHQLQJ 9lUVNHV }KXV KDUMXWDPLQH SHDNV 3LUNVDDUHPHHOHVWROHPDHVLPHQHHH OLVWXV .XL WHUPRPHHWULQlLW ODQJHE DOODPLLQXVNUDDGLY}LEPLQQDKDO OLMRRNVPD7DVRRYLWDENDWHPSRNURV VLY}LIDUWOHNNLMRRVWDSLJHP}XHV Å+DOOLVRQPXJDYDPMRRVWDNXLYlO

ATTLA BUGrip® Naast-tallaga ja veekindel jooksujalats treeninguteks jäätunud radadel

MDV NXLG WDUWDDQLO MRRVWHV PXXWXE S|LDW||ROXOLVHOWODLVHPDNVµVHOJLWDV 3LUNVDDUÅ.HUJHVOXPHVMRRVWHVRQ MRRNVMDVXQQLWXGS|LDJDDNWLLYVHPDOW W}XNDPDVHVWHGDVLOLLNXPLVHORQWD NLVWXV7UHHQLGDWXOHNVLNNDJLP}LVW OLNHVWLQJLPXVWHVMDSHDEWlKHOHSDQX S||UDPDHWWLQJLPXVHGHLKDNNDNV O}KNXPDMRRNVXWHKQLNDWµ .D5DQGPDRQYHHQGXQXGYlOLWUHH QLQJXWHSRROGDMD/RRGXVSDNXEVXX UHSlUDVHLG SDLNX NXV WHKD PlNNH MRRNVHO}LJXWUHHQLQJXLGMRRNVXMD KSSHKDUMXWXVLMRRNVXPlQJH Å(QQHVLVHY}LVWOXVLWXOHESDDUNROP NRUGDQlGDODVMRRVWDKDOOLVµODXVXVWD Å0DUDWRRQDULGNDKDUUDVWDMDGNHV VRRYLYDG DSULOOLV KHDV YRUPLV ROOD Y}LNVLGNRUGQlGDODVMRRVWDKDOOLVO}L NHSODDQLWDYDPDUDWRQLWHPSRJD1lL WHNVPDUDWRRQDUMRRNVHENROP NRUGDNPDMDJD NP YD KHONLORPHHWHUV|UJLSDXVL9}LVWOXVH OlKHQHGHVVXXUHQHENLLUXVLJDOQlGD ODOKHSURWVHQGLY}UUD ²VHNXQGLW NPNRKWD µ 5DQGPDSDNNXVNRPELQHHULWXGKDO OLWUHHQLQJXPLQXWLWYlQWDPLVWYH ORHUJRPHHWULOVDPDSDOMXV}XGHHUJR PHHWULVLNXWDPLVWMDVDPDSDOMXND


,11-5

DbUU^Y^W*dQ\fY^UUddUfQ\]Ycdec

:??;C:1&" !!

MRRNVXSXOVLJD²O||NLPLQXWLV Å6HHRQYDKHOGXVULNDVMDDQQDENO ODOGDVHNRRUPXVHµODXVXVWD

(QGHO3lUQWUHHQHU Å.XLVSRUWODVHOSXXGXE VLVHPLQHPRWLYDWVLRRQ HLVDDWUHHQHUPLGDJL WHKDVSRUWODQHMllENL YDOODPHLVWULNVµ 3lUQYLLEKDOOLWUHHQLQJXLGS}KLP}W WHOLVHOWOlELVDPDNDYDMlUJLQDJXYlO MDVNLÅ7HPSRRQYHLGLNLLUHPMDPDKW YHLGLYlLNVHPµVHOJLWDVWDÅ.DVXWD PH KSSH MD MRRNVXKDUMXWXVL QLQJ WHHPHNLLUHQGXVLµ .XXVLNRPD}SLODVL9LOMDQGLVW7DU WXVVHHQDPHLYLLÅhKHWDOYHKDUMXWD VLPH VLVHY}LVWOXVWH HHO SDDUNROP NRUGDKDOOLULQJUDMDODJDVHHROLKDU MXPDWXMDWXOHPXVHGMlLGNHKYHPDNVµ WOHVWDÅ.XLKDOOLVWUHHQLGDVLLVNRU UDSlUVHOWµ .LLUXVWVDDEDUHQGDGDND9LOMDQGL YlLNHVHVKDOOLVVLUJHOMRRVWHV

-}XGMDVLWNXV 3LUNVDDU VRRYLWDE WHKD KDUMXWXVL RPDNHKDUDVNXVHJD1lLWHNVSURRYL JXKDUUDVWDMDOLKWVDWKDUMXWXVWEODQN LQJOLVHNHHOHV HKNKRULVRQWDDODVHQ GLVVWDDWLOLQHWRHQJKRLGNQDUYDUWHO VHOJVLUJH Å3LLVDENXLWHKDNROPHQHOMDKDUMX WXVW NDNVNROP NRUGD QlGDODV DJD QHLGWXOHEWHKDMlUMHSLGHYDOWµODXVXV 3LUNVDDUÅ-RRNVMDGQLL|HOGDYDMXYDG HVPDOWNRUVHWLVWHKNY||NRKDODVXYD WHVWOLKDVWHVWOlELMDVLLVODJXQHEND MRRNVXWHKQLND 7HLQH Q}UN NRKW RQ S|LG9||NRKDMDS|LDYlKHQHWUHHQL WXVRQVDJHOLNDYLJDVWXVWHS}KMXVµ 5DQGPDVRRYLWDEQLL|HOGDSXKWDO NHVNPDDMRRNVMDONVNDNVNRUGDQl GDODVWHKDNHUJHWHUDVNXVWHJDM}XKDU MXWXVL

7DKHMDPRWLYDWVLRRQ 6HHWHHPDRQN}LJHUDVNHPU}KXWDV 3lUQ7DOHLGLVHWHQDPLNPHLHSDUH PLNXVWWHJHOHEPXJDYXVWUHHQLQJXWH JDHJD VHDNRKDOLNHUDKYDMRRNVXGH Y}LWPLVHVWVXXUHPDLGVLKWH

(HVWLSDUHPLNNX NXXOXYDW5RPDQ )RVWLWMXKHQGDE 8UPDV5DQGPD Å.XL VSRUWODVHO SXXGXE VLVHPLQH PRWLYDWVLRRQHLVDDWUHHQHUPLGDJL WHKD VSRUWODQH MllENL YDOOD PHLVW ULNVµW}GHV3lUQÅ,JDVXJXQHS}KMHQ GDPDWX SUHPHHULPLQH MD NLLWPLQH O||EWDVHWYHHOJLURKNHPDOODµ 3lUQRQYHHQGXQXGHWNDNHVNSl UDVWH HHOGXVWHJD QRRUMRRNVMD M}XDE (HVWLSDUHPLNNXNXLWDQHOMDYLLHDDV WDNHVWHOYLLVNXQLVHLWVHNRUGDQlGDODV NRUUDSlUDVHOWKDUMXWDE 7||GWXOHEDOXVWDGDHHVPlUJLSVL WDPLVHVWWRRQLWDV3LUNVDDUÅ.XLVLKW VLOPHHHVWXOHEWUHHQLQJXNDYDWlLWD NDSLPHGDODMDOµPlUNLVWD 5DQGPDSDESLNDOMDWWXOWDOYHO LJD}SLODVHLQQXVWDPLVHNVMDWRHWDPL VHNVOHLGDDHJDQHOMDVLOPDMXWWXGHNV Å7XJHYW||VDDEDODWLWDVXWXGµWOHV WDYHHQGXQXOWÅ7RRQVSRUWODVWHOHQlL WHLGVSRUGLDMDORRVWHWQHLGVHGDDUX VDDPLVWXVNXPDSDQQD.XLXVXYDG MDNVDYDGNDYDLPVHOWMDNHKDOLVHOWUDV NHWDOYHOHHODGDµ

3LUNVDDUVRRYLWDEDUJLSlHYD}KWXWHO WUHHQLGDKDUUDVWDMDOUXXPLVXMXGD RVDOHGD UKPDWUHHQLQJXO VLNXWDGD V}XGHHUJRPHHWULW1lGDODYDKHWXVHO NXLRQDHJDYDOJHODMDOKDUMXWDGDVDDE WHKDSLNHPDLGWUHHQLQJXLGHHON}LJH VXXVDWDGDMDPDWNDWD Å.RUGY}LSDDUQlGDODVV}EUDJDKDU MXWDPLQHDLWDEVDPXWLUXWLLQLPXUGDµ ODXVXV3LUNVDDU .XXVLNVRRYLWDEKRROHDOXVWHORWVLGD NRGXNDQGLV XXVL MRRNVXULQJH PLV YLLNVLGWHGDWXQGPDWXOHPDDVWLNXOH Å-RRNVPLQHSROHDLQXOWPHKDDQLOLQH WHJHYXVVHVWVDP}WOHGMRRVWHVRPD DVMX MD YLLELG MXVWNXL WHLVHV PDDLO PDVµDUXWOHV.XXVLNÅ0DHLSHD}L JHNVNXL}SLODVHGSDQHYDGN}UYDNOD SLGSlKHMDNXXODYDGMRRVWHVPXXVL NDW-RRVWHVOOLWDGVDHQGPXXVWHOXVW YlOMDWKMHQGDGSHDKlLULYDVWMDODHG YDLPXYlUVNHHQHUJLDJDµ (NVVHHRQJLMRRNVPLVHVXXUNOJH W}PEHM}XG


iseolemise m천nu

Kinosaal & lounge Koht, kuhu lipsavad m채rkamatult need, kes v천tavad puhkuse tavalisest kinost. Kuni 40 inimest, mugavusega immutatud nahkistmed ja linnavaatega baariruum. Endale. Firmale. Seltskonnale.

Lisainfo: www.forumcinemas.ee
,11-5

=QbQd__^QbYT

:??;C:1&" !!

.XLDQQDGPDUDWRQLOH V}UPHY}WDEVHH NRJXNlH :KQYZ 'TJX[Y4ORQPG0UUQY[VGXZTKX,UZUJ <OQZUX([XQO\YQO3GXM[Y0oTKYKKXGQUM[

,JDOPDUDWRRQDULORQRPDS}QHYOXJXPLVRQWlLVYDOXMDYDHYDHQWNDU}}PXMDUDKXOROX 7XWYXVWDPHWlQDYXRPDWLSSPDUNHSDUDQGDQXGNROPHKDUUDVWDMD WHHNRQGDNLORPHHWULVHWHHNRQQDILQLåLVVH XOOXVHGHEWPDUDWRQLHHO+HO VLQJLVMRRNVLV$QQH/\QlGDODV NROPNRUGDKHONDKHONRUUDO WHJLM}XWUHHQLQJXW7lQDYXVHNV1HZ <RUJLPDUDWRQLNVYDOPLVWXGHVMRRNVLV WDMXEDYLLVNRUGDQlGDODVMDOKHPD MRRNVXMlUHOWHJLM}XKDUMXWXVL+RRO VDPHWWHYDOPLVWXVW}LNDHGDVLPLQHNX +HOVLQJLV VDL WD DMD MD 1HZ <RUJLVÅ-lLQ1HZ<RUJLMRRN VXJDYlJDUDKXOHPXHHVPlUNROLDHJ

3

$QQH/\3DOPY}LPOHE.DGULRUXV

DOODµWOHVWD (VLPHVHNV PDUDWRQLNV WUHHQLGHV YDHYDVLG$QQH/\WSXXVDMDS}OYHYD OXG7DWXQQLVWDVHWVDL+HOVLQJLVYD OXVD}SSHWXQQLÅ3lUDVWPDUDWRQLYLV NDVLQWRVVXGQXUNDMDW}RWDVLQÅ(LLLDO HQDPµµPHHQXWDV$QQH/\ 8QXVWDQXGKDOYDGHPRWVLRRQLGWlU NDVWHPDVSHDJLVRRYYHHOPDUDWRQL MRRVWD0XOOXGHWVHPEULVRVWLVWDHQ GDOHXXHGMDODWVLGÅ1HZWRQµMDHQDP

SROHWDS}OYHMDSXXVDYDOXNRUGDJL WXQGQXG7DDUYDVHWVRELYDGMDODWVLG RQDLGDQXGNDMRRNVXWHKQLNDWSDUDQ GDGD

3LVDUDWHVWUDKXOROXQL Å+DUMXWDPLVHPRWLYDWVLRRQROLVXXU HVLPHVHPDUDWRQLMlUHOWXOLGNDSLVD UDGVLOPDµODXVXV$QQH/\NHVOHLDE WlQXWlSVHOHSODQHHULPLVHOHDODWLDHJD WUHHQLGD Å6XXUHGDELOLVHGRQPHHVMDWHPD HPDVDPXWLV}EUDQQDGMDODVWHPlQ JXWRDGµODXVXVHQWXVLDVWOLNQDLQHNHV RQHQGMXEDUHJLVWUHHULQXGMlUJPLVH DDVWD%HUOLLQLPDUDWRQLOH Å3HDQROXOLVHNVODGXGDWXJHYDPS} KLMDNLQGODVWLWXOHEMRRNVXWHKQLNDW OLKYLGDµ ODXVXV -RRNVXSDUWQHUL MX KHQGDMDOW 0DUJXV 3LUNVDDUHOW Q}X NVLQXGDJDLVHWUHHQLQJXNDYDGWHL QXG$QQH/\

Å3lUDVWPDUDWRQL YLVNDVLQWRVVXGQXUNDMD W}RWDVLQÅ(LLLDOHQDPµ 0DUJXV 3LUNVDDUH NRPPHQWDDU Å$QQH/\KDUMXWDVYlJDPRWLYHHULWXOW MDWHGDWXOLWDJDVLKRLGD.XXDHJDHQ QHPDUDWRQLN}LJHWlKWVDPDOHWWHYDO PLVWXVSHULRRGLOYLJDVWDVWDMDOJD9}W VLPHNDYYDXMXPLVHMDVDDOLWUHHQLQ JXG SDOMX DLWDV WHGD IVLRWHUDSHXW 7RRPDV3URRYHO -RRNVXDVHQGDPLQHWHLVWHDODGHJD P}MXVKlVWLQLQJNROPQlGDODWHQQH PDUDWRQLY}LV$QQH/\WDDVMRRVWDMD WHKDNDWHPSRWUHHQLQJXLGPLVDQGVLG PHLOHDLPXY}LPDOLNXVWPDUDWRQLWHP SRVW.OODOWNLKWODVHOWMRRVWXGPD UDWRQQlLWDVHWWDOOHLGXEYDUXµ
,11-5

=QbQd__^QbYT

:??;C:1&" !!

VXKWXPLVHWDSROHNVDJDNRUUDOLNPD UDWRQLWUHHQLQJP}HOGDYµ

.RUUDSlUDVHOWKDUMXWDGHV M}XGVLQNDPXLG DVMXURKNHPWHKDMD HQHVHWXQQHSDUDQHV ROXOLVHOW

/DXUL-UMHQPXOOXVHO +DPEXUJLPDUDWRQLO .ROPQHOLDDVWDWWDJDVLMRRNVXWUHH QLQJXGS}KMDOLNXOWNlVLOHY}WQXG/DX UL-UMHQDOXVWDVWXQDPXOOXVWGHEW PDUDWRQL$PVWHUGDPLVOLLJDNLLUHVWL HQWDHJYDVWDVPHKHHQGDDU YDWHVWRRQDVWHOHY}LPHWHOH

3HUHOWWlKWLVWXJL 1HOLQlGDODWHQQHPXOOXVW+DPEXU JLPDUDWRQLYLJDVWDVWDWHPSRWUHHQLQ JXOKDOOLVS}OYHÅ5DVNHROLMRRVWDMD PRUDDOVHOWP}MXVVHHUlQJDOWµODXVXV DMDJDO}SHWDQXGMRRNVXPHHV 7lQDYXVHNV7RULQRPDUDWRQLNVYDO PLVWXV /DXUL YlJD NRUUDOLNXOW .XL HQHVHWXQQHSROQXGKHDKDUMXWDVP}} GXNDPDOW MD YlKHP Å.XL WUHQQ RQ HWWHQlKWXGDJDWXQQHRQNHKYPLQH NDVY}LV|UNLPDµVRRYLWDVWD 7RULQRVVXXWLVSLQJHYDEDOWVWDUWLQXG /DXULRPDWUHHQLWXVHKlVWLUHDOLVHHUL GDMDWDSVWLWDVXXHWLSSPDUJL Å.RJHQXGPDUDWRRQDULWHQ}XDQQH WHVWROLSDOMXDELµODXVXVDXJXVWLVW VDDGLN-RRNVXSDUWQHULMXKHQGDMD(L QDU.DLJDVHNDYDGHMlUJLKDUMXWDQXG -UMHQ 7DOYHOWDKDE/DXULOlELGDHVLPHVW NRUGD7DUWXVXXVDPDUDWRQL$SULOOLV VRRYLEWDNRRV-RRNVXSDUWQHULUKPD JDPLQQD9LLQLPDUDWRQLOHY}WWHVVL KLNXOHLVLNOLNXUHNRUGLXXHQGDPLVH Å7UHHQLQJXOHWXOHEPLQQDKHDWXMX MD P}QXVD WXQGHJD QLQJ KDUMXWDGD NYDOLWHHWVHPDOWVLLVRQPXONLQGODVWL Y}LPDOLNRPDDHJDSDUDQGDGDµODX VXVWDÅ2OXOLQHRQP}LVWDNDSXKND PLVHMDNRUUDOLNXWRLWXPLVHWlKWVXVW 9DOPLVWXGHVSHDQWlSVHOWDHJDSODQHH ULPDYDKHORQW||SHUHMDPXXGHWH JHYXVWHN}UYDOWYlJDNHHUXOLQHWUHH QLQJXDHJDOHLGD3HUHNRQQDP}LVWYD

(LQDU.DLJDVNRPPHQWHHULEÅ9DO PLVWXPDKDNDWHVNDYDQGDVLPH/DX ULOH7RULQRPDUDWRQLNVDHJD6DD UHPDDNROPHSlHYDMRRNVXOVDLWDDMD PLV QlLWDV WDVHPHNV LVHJL ²6XXULPNVLPlUNROLWHPD YDVWXSLGDYXVGLVWDQWVLWHLVHOSRROHO 9DOLVLPHM}XNRKDVHDOJWHPSR² NLORPHHWULNRKWDPLVOXEDVO}SX DHJD²7XOHPXVQlL WDVHWWDOOlNVKlVWL.LQGODVWLP}MXWDV WHPDHWWHDVWHWPDUDWRQLHHOVHOQlGDODO S}HWXGKDLJXV /DXULVXXUHPSUREOHHPROLWRLWXPL QHHQQHSLNNDMRRNVX.XLJLWDV}LDOD WL NRUUDOLNXOW ROL WD WLKWL WUHHQLQJX O}SXV HQHUJLDVW WKL 6RRYLWDVLQ WDO SURRYLGDHULWRLGXPHQVLGMDWXXD V||JLDHJWUHHQLQJXOHOlKHPDOHµ

¯QQHOLNXXVWXOQXN 0DULD-lQHVHVDLNHYDGHOV}EUDOW VQQLSlHYDNVULQQDQXPEUL5DNYHUH ||MRRNVXSRROPDUDWRQLOH.RKHRWVLV WDLQWHUQHWLVWWUHHQLQJXNDYDMDNXLWD ROLNROPNXXGKLOMHPNPHGXNDOW OlELQXGWXQGLVYlLNHVWSHWWXPXVWNL HWGLVWDQWVSROQXGSLNHP Å0}WOHVLQNXLVDPDSDOMXMXXUGH SDQQDHLVDDMXPLGDJLKXOOXROODµ ODXVXV0DULDMDSDQLHQGNLUMDRNWRRE ULNXLVHOH$PVWHUGDPLPDUDWRQLOH $XJXVWLNXLVHO7}UYD²9DOJDNP MRRNVXODOXVWDVWDOLLJDKRRJVDOWMDGLV WDQWVLYLLPDVHONROPDQGLNXOROLMDNV RWVDV$PVWHUGDPLVDOXVWDVWDVHHYDV WXWDVDMDWDUJX Å(VLPHVHONPQHONLORPHHWULOOlN VLG SDOMXG PLQXVW P||GD HGDVSLGL P||GXVLQPLQDN}LNLGHVWHQGDVXJXV WHVW DHJODVWHVW MRRNVMDWHVWµ ODXVXV DMDJDO}SHWDQXG0DULDÅ9lVL QXGMDODGHLKlLULQXGMDSLOGLWXNVPD HQGHLMRRNVQXGVHHW}WWXVDLQYlJD KlLGHPRWVLRRQHµ 0DUJXV3LUNVDDUHNRRVWDWXGWUHH QLQJXNDYDWlLWLV0DULDSHDDHJXWlS VHOW.OONLSSXVWDYDKHOVRRYLWDWXVW

NLLUHPLQLMRRNVPD Å.XLOXEDWXGROLSXOVVNXQLO|| NLPLQXWLVSGVLQMRRVWDSXOVLJDNX QLVHVWWDKWVLQNRJXDHJSDUHPLQL MD NLLUHPLQLµ NLUMHOGDV 0DULD RPD NlUVLWXVW 9HDNVSLGDVWDHWNlLVNHUJHOWUHH QLQJXSHULRRGLOGRRQRULQDYHUGDQG PDV6HHODQJHWDVYHUHKHPRJORELLQL WDVHWQLQJLVHJLULLGHVVHSDQHNMDYRR GLVWW}XVPLQHSDQLGWDKLQJHOGDPD Å-XVWVLLVWXOLWXJHYDVWLWUHHQLGDMD VHHYLLVPXPHHOHROXWlLHVWLDOOD0DU JXVVHOJLWDVHWPLVNLWSROHNDWNLMD YDUVWLXVNXVLQVHGDNDLVHµPHHQXWDV WD-lUJPLVHOVXYHOWDKDE0DULDDOLV WDGDQHOMDWXQQLSLLUL9lLNHVHNVYDKH HHVPlUJLNVVHDGLVWD7DUWXVXXVDPD UDWRQLOlELPLVH 0DUJXV 3LUNVDDUH NRPPHQWDDU Å.XLJL0DULDORQKHDVSRUWOLNWDXVW RVXWXVPDUDWRQWDOOHVXXUHNVYlOMDNXW VHNV7DDOXVWDVLVHVHLVYDOWUDKXOLNH MRRNVXGHJD3ODDQLSlUDQHHWWHYDOPLV WXVDOJDVNDNVWHLVWQlGDODWHQQHPD UDWRQL0DULDRQWHJHOHQXGVSULQGLJD VHHSlUDVWSDQLPHU}KXDHJODVWHOHSLN NDGHOHMRRNVXGHOHHWRUJDQLVPMDOL KDVHGKDUMXNVLGNHVWYDMRRNVXSLQJX WXVHJD0lNNHMRRNVXGVXXUHQGDVLG WHPDM}XYDVWXSLGDYXVW (HVPlUNROLPDUDWRQLOlELPLQHVHO OHJDVDL0DULDVXXUHSlUDVHOWKDNND PD-lUJPLVHNVPDUDWRQLNVYDOPLVWX GHV VDDE WDOOH MXED NDYDQGDGD ND VXXUHPDLGNLLUXVLµ 0DULD-lQHVHKDUMXWDE1}PPHO
,11-5

FÂ&#x160;Ycd\ec*4>2FQ^QQQcdQXUQdUWUfecZ__[c

:??;C:1&" !!

-RRNVMDGWRHWDYDG LVDWDMllQXGODSVL :KQYZ 0UUQYPGPG9ZGSOTG,UZU 9IGTVO^

'1%9DQDDDVWDMRRNVXORVDOHMDGWRHWDYDGWUDDJLOLVHOWKXNNXQXGMDOJUDWWXU/DXUL$XVL N PQHY}LVWOHMD9DOWHU. OYHWLPDDGOHMD. OOR.}LYXMDNXXOLW}XNDMD7DDYL3HHWUHODSVL SRUGLNOXEL6SDUWDHHVWYHGDPLVHO SHHWDY'1%9DQDDDVWDMRRNVRQ  KWODVLNRRVW||V(HVWL6SRUWODVWH hKHQGXVHJDWHKWDYKHDWHJHYXV ULWXV 0DUDWRQLRVDOXVWDVXVWOlKHEHXURW MDNPGLVWDQWVLRVDOXVWDVXVWHXURW YDUDODKNXQXGVSRUWODVWHODVWHWRHWX VHIRQGL (6hNRUUDOGDVGHWVHPEULDOJXVHV LVDWDMllQXGODVWHWRHWDPLVHNVNXQV WLRNVMRQPLOOHJDNRJXWLOLJLHX URWĂ&#x2026;0HLHQLPHNDGVSRUWODVHGS VL YDGLNNDPHLHPHHOWHVMDXVXQHWQLL PHLHMRRNVXSDUHPLNNXLNDKDUUDVWXV MRRNVMDGRQVLLUDOWYDOPLVVDPXWLWUDD JLOLVHOWKXNNXQXGQHOMDVSRUGLPHKH ODSVL WRHWDPDÂľ ODXVXV YDQDDDVWD MRRNVXP}WWHDOJDWDMD8UPR5DLHQG 6WDPLQDVW

9

0XOOXVÂ JLVHOPHLHKXOJDVWODKNX QXG 7DDYL 3HHWUH SLOGLO ROL (HVWL .DLWVHM}XGXGH VSRUGLUÂ KPD OLLJH (HVWL.DLWVHM}XGO||EVDPXWLKHDWHJH YXVÂ ULWXVHONDDVDSDNNXGHVMRRNVMD WHOHNXXPDWHHGMDVXSSL

0DUDWRRQDULG VWDUGLYDG NHOO 5RFFDDO0DUHNRROLHHV1DGOlELYDG N}LJHSHDOWHGDVLWDJDVLYLLVNLORPHHW ULWMDVHHMlUHONXXVNRUGDNPSLN NXVHULQJLNPVWDUWDQWDNVHNHOO 0}OHPDY}LVWOXVHO}SHWDMDGVDDYDG NDVXWDGD VSRUWOLNX 5RFFD DO 0DUH NRROLVDXQDMDXMXODW 0XOOXO}SHWDVNPNÂ OPDLOPD NLXVWHPDUDWRRQDULW5DLHQGDYDO GDVORRWXVWHWVHHNRUGVWDUGLEYlKH PDOW VDGD PDUDWRRQDULW 1RYHPEUL O}SXVROLPDUDWRQLOHUHJLVWUHHUXQXG RVDOHMDW hKWODVLVDDELJDMRRNVMDWHKDDQQH WXVL+DDSVDOX1HXURORRJLOLVH5HKDEL OLVDWVLRRQLNHVNXVHOH OLLNXPLVY}LPH NDRWDQXGODVWHUDYLNVKHOLVWDGHV(OLR QLKHDWHJHYXVWHOHIRQL

9. DNB Vana-aasta jooks Tule osale aasta viimasel jooksuvþistlusel ja toeta lapsi Start Rocca Al Mare kooli juures pßhapäeval, 18.detsembril

10.00 - maraton 13.00 - 6,2 km Info www.stamina.ee/rahvajooks

Eelregistreerimine 15.detsembrini 6,2 km osavĂľtutasust 5 eurot ja maratoni osavĂľtutasust 10 eurot läheb varalahkunud sportlaste jalgrattur Lauri Ausi, kĂźmnevĂľistleja Valter KĂźlveti, maadleja KĂźllo KĂľivu ja kuulitĂľukaja Taavi Peetre laste toetuseks. Traditsiooniliselt on DNB Vana-aasta jooksu raames vĂľimalus toetada ka mängupargi rajamist Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusele liikumisvĂľime kaotanud lastele, helistades Elioni heategevusnumbril 900 7777. Ă&#x153;he kĂľne hind on 2 eurot ja 50 senti. Ă&#x153;htlasi saab annetuse teha HNRK heategevuskontole DNB Pangas 9620100009926. Annetuse Ăźlekanne DNB Panga siseselt on tasuta.


DUWYZQ*?uFY[Y^W<Y^U5UcdYdUWUfZeXd9^^_2_b_TU^[_

,11-5 :??;C:1&" !!,QQR%RURGHQNR V}SUDGHHHVNXMX RQQDNNDY :KQYZ -KXRO8GSRKX,UZU <OQZUX([XQO\YQO

2h9LNLQJ/LQH(HVWLWHJHYMXKW,QQR%RURGHQNRSROQXGDDVWDLGVSRUWLWHLQXGNXLRWVXVWDVPXOOX NDDVDOD9LOMDQGLMlUYHMRRNVXO.XLJLNLORPHHWULVHGLVWDQWVLOlELPLQHNXMXQHVRRGDWXVW UDVNHPDNVRWVXVWDVWDNDWHLVWHOMlUYHMRRNVXGHHWDSSLGHORVDOHGD ODWHVWWHLVHVWNODVVLVWNXQLNHVN NRROLO}SXQLDNWLLYVHOWY}UNSDOOL PlQJLQXG,QQRROLNRJXNRROLDMD YlJDVSRUWOLNWHLVWHOJLDODGHOÅ9}UN SDOOLWUHQQLGHUDDPHVXMXVLPHPlQ JLVLPHUDKYDVWHSDOOLMRRNVLPH²WHJL PHN}LNHµPHHQXWDEWDMDOLVDEHWNXL WDOOH PHHOGLVLG OKLNHVHG MD NLLUHG MRRNVXGLVWDQWVLGVLLVSLNDPDDMRRNVX WDYLKNDV Å9}LEROODROLWHKQLNDY}LKLQJDPLQH YDOHDJDLJDWDKHVSROQXGMRRNVPLQH OGVHPLQXDOD-DYDHYDOWHWNDWUHH QHULOROLDHJDPHLGN}LNLLQGLYLGXDDO VHOWMlOJLGDMDMRRNVXWHKQLNDWOLKYLGDµ WXQQLVWDE%RURGHQNR 3lUDVW 7UL NHVNNRROL O}SHWDPLVW DVWXVWDPHUHNRROLQLQJW||OHPLQQHV PXXWXVWHPDVSRUWLPLQHQDJXSDOMX GHOWHLVWHOJLNDWNHQGOLNXNVMDHEDNRU UDSlUDVHNV9DKHOV}LWLVWDVLLVNLYHLGL MDOJUDWWDJD

'

Å.XLNHHJLROHNVPXO YDUHPNlHVWNLQQL Y}WQXGROHNVLQMXED Y}LEROODYDUHPWDDV VSRUWLPDKDNDQXGµ +XYLMRRNVPLVHYDVWXWlUNDV%RUR GHQNRODDVWDWDJDVLNXL2h9LNLQJ /LQHDVXVWRHWDPD6WDPLQDNRUUDOGD WDYDW(07MlUYHMRRNVXVDUMD Å7XQGVLQKXYLNHVQHLOMRRNVXGHO RVDOHYDGMDNHGDPHWRHWDPHNXLGDV ULWXVWNRUUDOGDWDNVHMDNXLGDVHKN VDDNVLPHRVDOHMDWHOHYHHONDVXOLNX PDG ROODµ ODXVXV %RURGHQNR Å1LL OlNVLQJLOHDDVWDWHMRRNVPDNP GLVWDQWVLMDVHHROLUDVNH$UYDQHW YLLPDVHGPHHWULWILQLåLQLROLGPX HOXUDVNHLPDGPHHWULG²MDODGHLWDKW

QXGHQDPOGVHNDQGDVDPDODMDOROL YDLPYDOPLVHGDVLPLQHPDµ $JDUDVNXVHGXQXQHYDGNLLUHOWQLQJ %RURGHQNRRWVXVWDVDOXVWDGDWDVDMD WDUJXNRUUDSlUDVWKDUMXWDPLVW Å.XL OLLJD WRUPLOLVHOW XXH DVMDJD DOXVWDGDWXOHEWDYDOLVHOWNDO}SSNLL UHVWLµODXVXEWDůQQHNVY}LNDKMXNV HLYLLWVLQXGPDQlGDODVOHNDKHNRU UDMRRNVPDVNlLD9}LVWOXVHGQlLWDVLG HWHNVVHGDMlLNRNNXY}WWHVYlKHNVµ

+DUMXWDGDSLVXWURKNHP %RURGHQNROLVDEHWVXYLVWHMRRNVX GHJDVDDEVLLVNLUDKXOROODVHVWWHJL N}LJLOMlUYHMRRNVXVDUMDHWDSSLGHONDD VD .XL WDOYHO YHLGL WUHHQLQJXNRRU PXVW MRRVWHV VXXVDWDGHV MD XMXGHV VXXUHQGDGD SHDNV ROHPD Y}LPDOLN MlUJPLVHODDVWDOWXOHPXVLOLJLNPQH PLQXWLJDSDUDQGDGD Å(NVSHDQMlOJLPDNXLGDVOLKDVHG YDVWXSHDYDGµQHQGLEWDÅ7DKDNVLQ YlJDNDMlOOHY}UNSDOOLPlQJLGD0} QXVRQW}GHGDHWODSVHS}OYHVRPDQ GDWXGWHKQLNDHLNDRQLLOLKWVDOWNXKX JLDLQXOWHWYDQHPDQDROHGVSRUWLGHV ROXOLVHOW HWWHYDDWOLNXP MD YDKHO ND HQHUJLDVllVWOLNXP/LLJQHHWWHYDDWOLN NXVHLWXOHPXLGXJLPlQJXOHNDVXNV DJDUDKYDVSRUGLVMDHQGDO}EXNVVSRU WLGHVHLROHP}WHWHQGNDYLJDVWDGDµ 3lUDVW HVLPHVHO MRRNVXY}LVWOXVHO RVDOHPLVWP}WOHV%RURGHQNRHWUDK YDVSRUGLJD WHJHOHPLVHJD DOXVWDPL VHNVRQSDULPDMHQGV}SUDGHP}MX Å.XLNHHJLWXWYXVULQJNRQQDVWWHJH OHEP}QHODKHGDDODJDMDDNWLLYVHOW NDDVDNXWVXEVLLVMXVWQLLVQQLYDGNL VDJHOLXXHGIlQQLGµODXVXV%RURGHQ NRÅ(HVNXMXRQQDNNDY.XLPLQXO ROHNVNHHJLYDUHPNlHVWNLQQLY}WQXG ROHNVLQ MXED Y}LEROOD YDUHP WDDV VSRUWLPDKDNDQXG.XLGHLVDD|HOGD WHLVWHOHHWROJHDNWLLYVHPDG²VSRUWL

2h9LNLQJ/LQH(HVWLWHJHYMXKW,QQR%RURGHQNR PDHLVDDVXQGLGD,JDKHHOXRQWHPD HQGDWHKDDJDWHLVHGVDDYDGDQGDY}L PDOXVHµ 9LNLQJ/LQHDQQDERPDOWSRROWY}L PDOXVLVSRUWLPLVHNVNOOSHDOHMlUYH MRRNVXVDUMDWRHWDEHWWHY}WHND7DOOLQ QDMD7DUWXMDOJSDOOLNOXELVLGSXUMHWD PLVWMllKRNLWMDMDOJUDWWDVSRUWL
0'.+-¯4+675

FŠYcd\ec*C52DQbde^U\Y[ŽbYdec

:??;C:1&" !!

6XXVDWDMDG7DUWXPDUDWRQLO

7XOHVLQDJL7DUWX QHOLNULWXVHOH :KQYZ 3KKROY1UYQGX[,UZU :GXSU.G[J3:k1R[HO:GXZ[3GXGZUT

.XLPDDDVWDODDVWDVHQDVXXVDPDUDWRQLOHVWDUWLVLQ7DUWXQHOLNULWXVWSUDHJXVHO NXMXOYHHOSROQXG1GRQQHOLNULWXVHY}LVWOXVHGPXOHPPLNXWHKXOJDV HDJLRVDOHVLQNDMRRNVXPDUDWRQLO UDWWDUDOOLOMDUDWWDPDUDWRQLO6DLQ YDQHPDNVMDNRJHQXPDNVQG VHNVRQPXONRJXQHQXGQHOLVXXVDPD UDWRQLNXXVMRRNVXPDUDWRQLNPPH UDWWDUDOOLWMDNPPHUDWWDPDUDWRQL ,NNDRQWRUHRVDOHGDYlJDKHDOUDK YXVYDKHOLVHOWDVHPHONRUUDOGDWXGUL WXVWHO 0D SROH NXQDJL ROQXG HVLULQQDV VHHW}WWX RQ SDVOLN DQGD KDUUDVWXV VSRUWODVHVPERROQHWHDWHSXONHGDVL PDNVXMDWROOLDPHWLKHDOHNROOHHJLOH $OPD6DUDSXXOHNHVSVWLWDVWlQDYX 6DNVDPDDO5RWKLVWlLVSLNDVWULDWORQLV (HVWLWLSSPDUJLDMDJDWXQQLV WDWLPHLHSDULPDNVQDLVWULDWOHHGLNVMD Y}LWLV7DUWXQHOLNULWXVH 6DUDSXXYDOLVDDVWDDOJXVHVWlKWVD PDGY}LVWOXVHGMDHVPDNRUGQHRVDOH PLQHQHOLNULWXVHVDUMDHWDSSLGHOWH PDSODDQHHLPXXWQXG Å.}LN 5RWKL WULDWORQLOH HHOQHQXG Y}LVWOXVHGDLWDVLGPXOKRRDMDN}LJH ROXOLVHPDWHNVHWWHDVWHWHNVYDOPLVWX GDµODXVXV$OPDÅ1HOLNULWXVHY}LVW OXVHGSDNNXVLGWUHHQLQJXWHOHYDKYDW YDKHOGXVWMDDLWDVLGYDLPXYlUVNHQD KRLGD(GXNDVHVLQHPLQHQHOLNULWX

6

VHOHLROQXGPXKRRDMDHHVPlUNDJD VXXVDPDUDWRQLOMRRNVXPDUDWRQLOUDW WDUDOOLO MD UDWWDPDUDWRQLO VDLQ RPD YRUPL NRQWUROOLGD MD HQHVHNLQGOXVW VXXUHQGDGD1HHGY}LVWOXVHGDQGVLG SDOMXP}QXVDWSRVLWLLYVHWHQHUJLDWMD MXOJXVWPLGDROLYDMDWlLVSLNDOWULDWOR QLOµ 6DUDSXXO RQ ODSVHS}OYHVW PHHOHV SlHYNXLWHPDHPDMDLVD7DUWXPDUD WRQLORVDOHPLVHW}WWXODSVHGYLVWNOO HVLPHVWNRUGDNRMXWlGLKRROHDOODMlW VLG Å6HHWXQGXVROHYDWYlJDWlKWLVSlHY MDROLQXKNHHWPLQXYDQHPDGRQ7DU WXPDUDWRQLOµPHHQXWDV$OPD 1HOLNULWXVH Y}LVWOXVHG SDNXYDG DODWLRRWDPDWXVLMDVWDUGLMRRQHWDJDHL RVNDNXQDJLHWWHDLPDWDPLOOLVHVWVH QDDULXPLMlUJLPLQXWHHNRQGNXOJHE .DVVXXVDWDPLVHV}QQHVWXEPllUGH YDOLN".DVMRRNVXUDMDOYDVWXSLGDPL VHNVROHQLNNDSLLVDYDOWWUHHQLWXGMD YDLPRQWXJHY".DVPDDQWHHUDWWDV}L GXVOHLDQVRELYDWHPSRJUXSL".DVPl JLUDWWDV}LGXVVXXGDQYLJXYlOWLGD" 0}QLVXXVDPDUDWRQRQOXPHSXXGX VHOlUDMllQXG.RUGROHQMRRNVXPD UDWRQLDVHPHONDURKHOLVWHUDWWDUHWNH

NDVXNVRWVXVWDQXG5DWWDUDOOLVLGROHQ OlELQXG SlUDVW UDWWDPDWNDVLG ND PDDVWLNXUDWWDMDSDNLUDDPLJD5DWWD PDUDWRQLGHORQPLWPHLGNRUGLNXPP SXUXQHQXGVLLVUKNLVLQMRRNVXMDOX HGDVL,NNDNDQQXVWDPDVVRRY7DUWX QHOLNULWXVHOO}SXMRRQHQLHWDDVWDKLO MHPMlOOHVWDUWLWXOOD 2OHQNLQGODVWLYHHEUXDULO2WH SllOVXXVDPDUDWRQLVWDUGLV

7DUWXQHOLNULWXV 7DUWXPDUDWRQ²YHHEUXDU 7DUWXMRRNVXPDUDWRQ²PDL 7DUWXUDWWDUDOOL²PDL 7DUWXUDWWDPDUDWRQ²VHSWHPEHU DDVWDORVDOHV07h.OXEL7DUWX0DUDWRQYLLHO ULWXVHO OLVDNVNDUXOOXLVXPDUDWRQ UHNRUGLOLQH DUYRVDOHMDLG1HQGHVWRVDOHVLG6(% 7DUWXQHOLNULWXVHN}LNLGHOHWDSSLGHO /DVWHULWXVWHORVDOHVNRNNXODVWQHLVW OlELVLGPLQLQHOLNULWXVHN}LNHWDSLG1HOLNULWXVH Y}LGXNDULNDWHHQLVLG5DLW3DOORMD$OPD6DUDSXX


Soodusregistreerumine 9. detsembrini.
,11-5

DQbdecŽWYcZ__[c

:??;C:1&" !!

0HHQXWXV7DUWXVJLVMRRNVXOW

(QGLVHGlVVDGWHUYLWDYDG 7DUWXVJLVMRRNVX WDDVWXOHNXW :KQYZ 'TJX[Y4ORQ,UZU +KYZO9VUXJOS[[YK[S

DDVWDOHVPDNRUGVHOWSHHWXG7DUWXVJLVMRRNVW}PEDVNRKHNDDVDNRJX(HVWLMRRNVXSDUHPLNX MDVVWLVYDLPXVWXVWNDKDUUDVWDMDWHVVH7RRQDVHGlVVDG,OOH.XNNMD5HLQ9DOGPDD SHDYDGVJLVMRRNVXWDDVHOXVWDPLVWWlQXYllUVHNVRWVXVHNV NV(HVWLN}LJLDHJDGHSDUHPDLG SLNDPDDMRRNVMDLG,OOH.XNNROL DDVWDWHNHVNHOWLSSYRUPLV MDSDOMXGHOPHHVWHOJLNlLVWHPDJDNRQ NXUHHULPLQH OH M}X 0lOHWDQ HW SGVLQWHPDJDKHOVJLVMRRNVXOYLVW SRROGLVWDQWVLVWVDPPXSLGDGDDJD VLLVNlLVMDOJHVWQ}NVDWXVOlELMDMlLQ WHPDVWPLWPHPLQXWLNDXJXVHOH Å(NVPHHVWHOROLUDVNHMDKNDQQXO SVLGDNRUGO}SHWDVLQNXXHWHLVWNP QHQGDQDµODXVXV.XNNNHOOHQLPHO RQPMDPMRRNVX(HVWLUH NRUGLG 7DUWX .DOHYLV WUHHQHULQD W||WDY .XNNSHDEVJLVMRRNVXWDDVWDPLVWYl JD WHUHWXOQXG RWVXVHNV Å7RUH HW MRRNVMDGWXXDNVHOLQQDWlQDYDWHOHNXV WHLVHGLQLPHVHGVDDYDGQHLOHNDDVD HODGDµWOHVWD .XQLGHWVHPEULQLVDDYDGKXYL OLVHG WHKD VJLVMRRNVX UDMD YDOLNXO HWWHSDQHNXLG6RRYLWXVHGWXOHEVDDWD NRUUDOGDMDOH Å2OHQMRRNVQXGWlQDYDWHOKHVWOLQ QDRWVDVW WHLVH PLQX PHHOHVW ROHNV Y}LPDOLNNRJX7DUWXWKDDUDWHVWHKD

k

NVSLNNPDUDWRQLULQJµODXVXV.XNN 7}VLLOPVHOWY}LEVLLVWHNNLGDUDVNXVL OLLNOXVHVXOJHPLVHJDNXLGMRRNVMDG ORRGDYDGHWNRUUDOGDMD07h.OXEL 7DUWX0DUDWRQMXKLGM}XDYDGSROLWVHL MDOLQQDY}LPXJDNRNNXOHSSHOHDXWR OLLNOXVHYlKHQGDPLVHNVMRRNVXSlHYDO DDVWDWHO(HVWLSDUHPLNNXNXX OXQXG 5HLQ 9DOGPDD SVLV PLWPHO VJLVMRRNVXOHVLULQQDVNXLGY}LWOLEL VHVLJDNRUGNlHVW Å0XORQDLQXOWKHDGPlOHVWXVHGµ PHHQXWDV9DOGPDDVJLVMRRNVHÅ5D GD ROL KXYLWDY YLLV ND OLQQDVW YlOMD ,KDVWHVVHµ .OOWHNLWDV9DOGPDDVYHLGLQ}XWXVW HWNDKWH(HVWLPDDOSHHWDYDWNP MRRNVX6(%7DOOLQQDPDUDWRQLMDHV PDNRUGVHOWSHHWDYDW7DUWXOLQQDPD UDWRQLODKXWDEYDLGQHOLQlGDODW Å-llEPXOMHQLL|HOGDlUDSDQHPL VHVWµODXVXV9DOGPDDÅ9}LSROHP}HO GXGNXLGDVDMDGDKLVWDVMD6HHKlL ULEQDWXNH.XLQlLWHNV7DUWXSDWULRRW WDKDENRGXOLQQDVMRRVWDDJDNXXDHJD YDUHPRQ7DOOLQQDV(HVWLPHLVWULY}LVW OXVHGVLLVPLGDWDSHDNVHHOLVWDPD"µ

0DUDWRRQDULWH DUY RQ (HVWLPDDO KSSHOLVHOWVXXUHQHQXGMDQHLGWXOHE NLQGODVWLMXXUGH2VDOHMDWHSXXGXVWHL SHDLOPVHOWND7DUWXOLQQDPDUDWRQ WXQGPD Å7RUHROHNVNXL7DUWXPDUDWRQLVW VDDNVHGDVSLGLQHOLNULWXVHY}LVWOXV VLLVPXXWXNVVHHW}HOLVHOWVXXUHMRRQH OLVHNVVDUMDNVµODXVXV9DOGPDD

7DDVVQG DDVWDRNWRREULOWRLPXE SlUDVWDDVWDVWYDKHDHJDWDDV(HVWL UDKYDMRRNVXGHHHONlLMDQDWXQWXG7DUWX VJLVMRRNVPLOOHNDYDVRQNPMD HVLPHQHOLQQDPDUDWRQ 6JLVMRRNVWRLPXV7DDUDOLQQDWlQDYDWHO HVPDNRUGVHOWDDVWDO'LVWDQWVL SLNNXVROLNPQLQJO}SHWDMDLG DDVWDVWSlULQHEVJLVMRRNVX RVDY}WXUHNRUG²O}SHWDMDW /DVWHMRRNVXGHRVDOHMDWHUHNRUG RVDOHMDWSlULQHEVDPXWL DDVWDVW$ODWHVDDVWDVWNXL HVPDNRUGVHOWOHLGLVDVHWPDLNXLQH7DUWX MRRNVXPDUDWRQWHNNLV7DUWXVJLVMRRNVX NRUUDOGDPLVHVVHSDXV/LVDLQIR.OXEL 7DUWX0DUDWRQUDKYDVSRUGLULWXVWHNRKWD ZZZWDUWXPDUDWRQHH


TALV VÕIB TULLA 6$/202163,.(&5266&6

Salomon pakub tõsistele jooksjatele ülimat talvist võistlusjalatsit. 6DORPRQLQQRYDWLLYQHP¥HVSRUGLNDXEDP¥UNWXWYXVWDEN¶LJHHHVULQGOLNXPDW VDDGDROHYDWWDOYLVWY¶LVWOXVMDODWVLWPLOOHY¥OMDW··WDPLVHOMDWHVWLPLVHOO¶LNDDVD UDKYXVYDKHOLQH6DORPRQ7UDLO5XQQLQJ7HDP 6SLNHFURVVRQW¥LHVWLXXVO¥KHQHPLQHKDOYDLOPDMDODQ¶XGHYDOPLVWDPLVHOH 5DGLNDDOVHGNDUELLGRWVWHJDQDDVWXGMDY¥JDDJUHVVLLYQHVDNLOLQHPXVWHU KDDUDYDGNDM¥LVHVWUDMDVWMXVWNXLN½½QLVWHJD9RROXMRRQHOLQHNHHYLWDWXG SHDOLVNRQVWUXNWVLRRQRQ½NVNHUJHPDLGPDDVWLNXMDODWVLWHONDVXWDWDYDWHVW .XLJLNDUELLGQDDVWXGHULVWDYDG6SLNHFURVVÕLYLVXDDOVHOWN¶LJLVWWHLVWHVW PDDVWLNXMDODWVLWHVWRQWDOYDUXNVYHHOPLWPHLGRPDGXVLPLVWDWDOYLVHOWM¥LVWHO UDGDGHOV¥UDPDSDQHYDG 8QLNDDOQHODKHQGXVRQND&OLPDVKLHOGËPHPEUDDQ.RJXMDOJD½PEULWVHYD NHVWDDVHPHORQVHHPHPEUDDQDLQXOWMDODHVLRVDMDNHHOHSHDOÒ.¶LNPHLHWLLPL MRRNVMDGHHVOLWDVLGKLQJDYXVWMDNLLUHWNXLYDPLVWW¥LHOLNXOHYHHNLQGOXVHOHÓVHOHWDE -HII'LOO6DORPRQ5XQQLQJWRRWHMXKWÒ7HJHPLVWRQMXWLSSMRRNVMDWHJDMDW¥LHVWL VXOHWXGMDODWVO¥KHNVVHHVWOLKWVDOWOLLJDNXXPDNVQLLHWWHJHOLNXOWS½VLYDGVX MDODGNXLYHPDWHQD/LVDNVDLWDEY¥KHVHPPDWHUMDOLNDVXWXVNDNDDOXPDGDODQD KRLGD1LLVDDPHMDODWVLPLVNDLWVHEVLQGN½OPDOXPHMDQLLVNXVHHHVWLOPDNDDOXMD KLQJDYXVWRKYHUGDPDWDÓ 1LL6SLNHFURVVNXLWHPDYHQG6SHHGFURVVRQVDDQXGNDXXHMDYHLGLPDGDODPD VLVHWDOODPLVROLVDPXWLMRRNVMDWHVRRYHWWDJDGDWDVDNDDOXVWDWXPM¶X½OHNDQQH LJDOVDPPXO7¥LHQGDNHUJHWNRQVWUXNWVLRRQLYHHO4XLFNODFH˽KHQ··ULSDHOWH PXJDYXVHMDW··NLQGOXVHJDQLQJVDDGNLSXKWDYHUHOLVHWDOYLVHY¶LVWOXVPDVLQD PLGDPHWXQQHPHQLPHJD6SLNHFURVV&6

SALOMON MÜÜGIKOHAD: $ 7632575$'(0$50$5$721632577$578.$8%$0$-$ 3(7(5632576,/-$6325763$17$/.(577863257
5775#6#/+0'

8QbbQcdQZQc__fYdQR*1^^Y[Y9^^_DQbde[\eRYcdCeecQXe\\eT

:??;C:1&" !!

+RRODVKDUMXWDMDWXQQHE V}LGXVWVXXUHPDWP}QX :KQYZ 'TJX[Y4ORQ,UZU KXGQUM[

.XLJLGHWVHPEULDOJXVHVYDOLWVHV(HVWLPDDOPXVWPDDROLG7DUWXNOXEL6XXVDKXOOXGHQWXVLDVWOLNXG OLLNPHGMXEDKRROVDOWVXXVDKRRDMDNVYDOPLVWXQXGhNV6XXVDKXOOXGHHHVWYHGDMD$QQLNL,QQR MDJDVWUHHQLPLVHNVMDPDUDWRQLGHOV}LWPLVHNVVRRYLWXVL HODDVWDOKDUMXWDE6XXVDKXOOXGH MXXUHVYLLVJUXSSLLJDKHVYLLV WHLVWNDNVNPPHQG LQLPHVW 1HOMDVWWUHHQLQJXVWQlGDODVPDUDWR QLNV YDOPLVWXMDOH MXED SLLVDE NXLG WlKWLVRQKDUMXWDGDMlUMHSLGHYDOWHWHL WHNLNVSLNNLSDXVH.DVY}LSRROWXQGL OLLJXWDPLVWRQNDVXOLN

9

7XJHYGDJHVGDQW 6JLVHOWHJLPH7DUWXV7lKWYHUHSDU JLVMDGHQGURSDUJLVLPLWDWVLRRQLWUHH QLQJXLGQLLNODVVLNDNXLNDXLVXVWLLOLV QLQJV}LWVLPHUXOOVXXVNDGHJD.D9RR UHPlHORQKHDLPLWDWVLRRQLWUHHQLQJXW WHKD1lGDODYDKHWXVWHOV}LWVLPHOLQ QDVWYlOMDSLNHPDWHOHNDNVNROPWXQ GLNHVWQXGPDWNDGHOHNPPHPLQX WLWMRRNVXMDNPPHPLQXWLWN}QGLY}L NPPHMRRNVXMDYLLVN}QGL(OYDVRQ 7DUWX6XXVDKXOOXGHMXKHQGDMD $QQLNL,QQRVXXVDUROOHULUDMDO

OLKHD PDDVWLN MD VHDO OHLGXE SDOMX PDWNDUDGX3LNDGUHWNHGWXJHYGDYDG VGDQWMDVXXUHQGDYDGDHURREVHWS}K MDVHHMlUHOVDDEMXEDWHKDNLLUHPDLG WUHHQLQJXLG3XOVVO||EPDWNDWHV NXQLO||NLPLVHLNRRUPDVGDQW 2OHQWHLQXGNDQHOMDWXQQLVHLGPDWNX PLGDROHQYDMDQXGY}LWXQQLV WHNVVHLNOXVVSRUGLY}LVWOXVWHNVYDO PLVWXPLVHO 5XOOVXXVDWUHHQLQJXWHOPLGDWHJLPH ODXOXODYDMXXUHVPHHWULVHOULQJLO SDUDQGDVLPHWHKQLNDWMDWHJHOHVLPH HULDODVH NHKDOLVH HWWHYDOPLVWXVHJD 3lULVVXXURVDWlKWVXVROLVXXVDNHSSL GHWDV}LGXO

$OJXVHVV}LWNHUDKXOLNXOW 1RYHPEULO}SXVKDUMXWDVLPHQHOMD NPQHNHVL3}KMD6RRPHV/HYLO6XX

VDWDVLPHUDKXOLNXWHPSRJD.}LJLOH NHVWHHYDGKRRDMDHVLPHVLOXPHWUHH QLQJXLGVRRYLWDQYlJDHWWHYDDWOLNXOW V}LWD9}WNHVXXVDWDPLVHOLLJXWXVWHJD KDUMXPLVHNV DHJD $OJXVHV NLSXE SXOVVOLLJDVDJHGDVWLO||PDDJDYDUX JHNDQQDWOLNNXVWMDSXOVLVDJHGXVYl KHQHEVQDUXWWX(LWRKLNDUWDW}XVX GHODVWXGD .HVWDKDEN}LNLGHO(VWRORSSHWLHWDS SLGHONDDVDWHKDSHDEROHPDODGXQXG VXYHOMDVJLVHODHURREVHWHWUHHQLQJX WHJDNRUUDOLNXS}KMD0DUDWRQLGHYD KHOHLWRKLNVSLNDOWMDWXJHYDOWWUHHQL GDVHVWRUJDQLVPSHDEVDDPDSlUDVW VXXUWNRRUPXVWDHJDWDDVWXGD1lGD ODNHVNHOY}LEWHKDKHOKLNHVWHNLL UHQGXVWHJDKDUMXWXVNRUUD.XLOlELVLQ KHOWDOYHONRNNXNDNV(VWRORSSHWLMD NXXV :RUOGORSSHWL PDUDWRQL WHJLQ YDKHSHDODLQXOWNHUJHLGVXXVDV}LWH 7lKHOHSDQXWXOHES||UDWDNDWRLWX PLVHOHHWHQHUJLDYDUXGROHNVLGHQQH MlUJPLVWPDUDWRQLODHWXG3DDUSlHYD HQQHY}LVWOXVWV||QVVLYHVLNXWHULNDVW WRLWXMDWDUELQSDOMXYHGHOLNNXNLQG ODVWL PLQHUDDOMRRNH .D SlKNOLG MD åRNRODDGRQNDVXOLNXG

¯SSLJHSDUHPDWWHKQLNDW (WVXXVDWDPLQHSDNXNVU}}PXHJD ROHNVYDHYDOLQHSHDNVLGVXXVDGROH PDKlVWLHWWHYDOPLVWDWXG9DUXVWXV Y}LEROODWDJDVLKRLGOLNNXLGPllULPL VHHHVWWDVXEKRROWNDQGD.XLVXXV NDGHDOORQYDOHLOPDPllUHQLQJQHHG W}XVXGHOHLSHDMDODVNXPLVWHOHLOLELVH Y}LEV}LWNXMXQHGDYlJDUDVNHNV .DWHKQLOLVHGRVNXVHGRQVXXVDWD PLVHVWU}}PXWXQGPLVHNVNDVXNV.XL QlHWHNHGDJLUDMDN}UYDOMXKHQGDPDV NVLJHWHKQLNDSDUDQGDPLVHNVQ}X (HVWODVHGHLMXOJHOGMXKXODELNVLGD HJDQ}XDQGDDJDlUJHKlEHQHJH /}SHWXVHNVVRRYLWDQUDKXOLNXWHP SRJDRQDODWLPHHOGLYDPV}LWD1DXWL JHORRGXVWMDWXQGNHOLLNXPLVHVWU}} PX


DQ\\Y^^QceecQdUYcY`yUfQ[eT

5775#6#/+0' :??;C:1&" !!

7HLVLSlHYDNXGNXWVXYDGQLL Y}LGXV}LWMDLGNXLNDO}EXVXXVDWDMDLG :KQYZ 0UUQYPGPG9ZGSOTG

-DDQXDULVWPlUWVLNHVNSDLJDQLWRLPXE7DOOLQQDVXXVDWHLVLSlHYDNXWHVDULNXVHGDVLSGOLNXG KDUUDVWDMDGVDDYDGY}LGXV}LWDMDN}LNWHLVHGRPDO}EXNVOLLNXGD MDDQXDULONXWVXYDGVSRUGL NOXEL 6WDPLQD MD VSRUGL VHOWV 6SDUWD VXXVDV}SUX 1}PPHVSRUGLNHVNXVHVVHQHOMDQGD KRRDMD DYDHWDSLOH 6XXVDWDWDNVH ND 3LULWDO MD -lUYHO NRNNX RQ NPPH HWDSSL 9}LGXVXXVDWDMDG VDDYDG YLLHNLOR PHHWULVHO GLVWDQWVLO SURRYLGD RPD WUHHQLWXVWHQQHHHVVHLVYDLG(VWRORS SHWLPDUDWRQH(WWHYDOPLVWXPLVHVRR GXVWDPLVHNVY}LVWHOGDNVHLJDOHWDSLO VHOOHV V}LGXVWLLOLV PLV RQ NDYDV ND PDUDWRQLO.RKDORQVXXVDEXVVNRRV VXXVDPllULPLVHDVMDWXQGMDWHJDNHV MDJDYDGQ}XMDYDMDGXVHNRUUDODLWD YDG 6DUMDVVDDERVDOHGDQLLY}LVWNRQGOL NXOWNXLNDLQGLYLGXDDOVHOW.RNNXY}WWHVSUHWHQGHHULYDGN}UJHWHOHNRKWD GHOHMDYllUWDXKLQGDGHOHVXXVDV}E UDGNHVRVDOHYDGY}LPDOLNXOWSDOMXGHO HWDSSLGHO6WDUGLYlUDYDGRQDYDWXG NHOOD² Å.XLLQLPHQHDNWLLYVHOWMDNRUUDSl UDVHOWVXXVDWDEVLLVROHNVWDOWRUHOHP PLNDODJD WHJHOHGD ND V}SUDGH Y}L W||NDDVODVWH VHOWVLVµ ODXVXV 8UPR 5DLHQG6WDPLQDVWÅ.XLQlLWHNVNRGX OHOlKHPDODVXYDG1}PPHVXXVDUD MDG VDDNVLG RVDOHMDG YDKHOGXVHNV SURRYLGDND3LULWDMD-lUYHUDGXµ

2VDOHMDY}LW 6XXVDWHLVLSlHYDNXOH UHJLVWUHHUX QXG VDDYDG DMDNLLEL HWWHQlLWDPLVHO MlUJPLVLWHHQXVHLG«

«NVLGDQ}XPLGDLJDOHWDSLONHOOD ²MDJDYDG6SDUWDMXKHQGDMDG-DD QXV7HSSDQ5DXO2OOHMD0DULXV8QW «V}LWDDMDSHDOHVWDUWNHOO « SHVWD HQQDVW 1}PPH MD 3LULWD VSRUGLNHVNXVHVQLQJ-lUYHHWDSLMlUHO VSRUGLVHOWVLV6SDUWD «MXXDNXXPDWHHG «NVLGDVXXVDEXVVLVWOLKWVDPDWDEL VXXVNDGH PllULPLVHO OLVDWDVX HHVW VXXVNDGHHWWHYDOPLVWDPLQH « ODHQXWDGD 1}PPHO MD 3LULWDO VXXVNLVRRGXVKLQQDJD «P}}WDYHUHU}KNXSXOVVLMDUDV YDSURWVHQWL «RVDOHGDDXKLQQDORRVLPLVHO «RVDOHGDO}SXSHRO

EGA TALI TAEVA JÄÄ -

TULE SUUSATAMA! 2012 TALLINNA SUUSATEISIPÄEVAKUTE 1.ETAPP 10. JAANUARIL! Sarjas suusatatakse kümnel teisipäeval Nõmme, Pirita ja Järve suusaradadel.

NB! Kuni 2011.aasta lõpuni soodushinnad! Info ja registreerimine www.stamina.ee


5775#6#/+0'

DbUU^Y^W*:QQ[=QUceecQ[__\

:??;C:1&" !!

-DDN0DHVXXVDNRROL ODSVHGNRKHQGDVLG 2WHSllOWHKQLNDW :KQYZ 0UUQYPG,UZUJ 'RJU2[[J

6XXVDV}EUDGRRWDVLGGHWVHPEULDOJXVHVSLNLVLOPLOXQG7DOOLQQDV3LULWDOMD+DUMXPDDO9LLPVLV WHJXWVHYD-DDN0DHVXXVDNRROL}SLODVHGV}LWVLGQlGDODYDKHWXVHNV2WHSllOH NXVWHJLGVXXVDWHKQLNDKDUMXWXVL DDN0DHVXXVDNRROLWUHHQHU5LKR 5RRVLS}OGSDOXVODVWHOWHKDN}LJH HVPDVHPDLGNODVVLNDWHKQLNDKDU MXWXVL.XLJLSDOMXGSRLVLGMDWGUXNXG ROLGMXEDNDNVQlGDODW3}KMD6RRPHV OXPHOWUHHQLQXGWXOLWHKQLNDWXQGQHL OHJLNDVXNV.OODSOHLDYDGND-RRNV MDOXJHMDGQHLVWKDUMXWXVWHVWHQGDOH VRELYDLGPLGDHVLPHVHOOXPHOVXXVD WDGHVMlUHOHWHKD

0

-DDN0DHVXXVDNRROLWUHHQHU5LKR5RRVLS}OGNRRVODVWHJD7HKYDQGLWHKLVOXPHOVXXVDWDPDV

D

E

7DVDNDDOXKDUMXWXV 3HHWHU6RDVHSS D MD(OLQD$KWL lLQHQ E VHLVDYDGYDVDNXOVXXVDOMD RQYLLQXGSDUHPDMDODSlUDVWW}XJHW WDKDN}UYDOHÅ6HHRQNVNODVVLNDWHK QLNDHVPDVHLGMDSHDPLVLKDUMXWXVL PLVSDUDQGDEWDVDNDDOXWXQQHWMDVXX VDWXQQHWXVWµODXVXV5RRVLS}OGÅ9D VDNMDOJWRHWXEWlLVWDOODJDVXXVDOHMD VXUXEVXXVDYDVWXOXQG3DUHPMDOJ WXOHEWXXDKRRJDHWWHDVHWDGDSRRO S|LGDYDVDNXVWMDODVWHWWHSRROHMDW}X JDWDWlLVWDOODOWµ .ULVWLLQD.UHVPHU F VHLVDEYDVD NXOVXXVDOMDW}XNDESDUHPDMDODJD VHGDRWVHWDJDQWWXXHVÅ+DUMXWXV}SH WDENDW}XNHPRPHQWLWDEDPDµWOHV 5RRVLS}OGÅ.}LNLKDUMXWXVLWHKHVWX OHEVXXVDNHSSHKRLGD}KXVµ

F

D

D

E

6}LWKHNHSLDELO E

6}LWNHSSLGHDELWD .ODVVLNDWHKQLNDYDKHOGXYW}XNHOLQH V}LGXYLLVNHSSLGHDELWDWHKQLNDWNR KHQGDYDG3HHWHU6RDVHSS D QLQJ +HOHQD1XUPLNMD)UDQN$EQHU E Å/LKWQHKDUMXWXVPLGDVRELEKDU UDVWDMDO NLQGODVWL SURRYLGDµ ODXVXV 5RRVLS}OG

hKHNHSLJDVXXVDWDGHVVDDYDG3HH WHU6RDVHSS D MD0DWWKLDV.DOHY E DUHQGDGDHULDODVWM}XGXÅ0HLH WXQQLHHVPlUNROLSDUDQGDGDUWPLMD OLLJXWXVWHWlSVXVWµODXVXV5RRVLS}OG Å2OHQPlUJDQXGHWLOPDNHSSLGHWD VXXVDWDPLVHJDVDDYDGODSVHGKDNND PDDJDQLLNXLY}WDYDGNHSLGW}XND PLVHODELNVNLSXEUWPVDVVLPLQH PDhKHNHSLJDV}LWHVVDDEWlKHOHSD QHOLNXOWMlOJLGDHWKHODMDOOLLJXNVLG HWWHYDVDNNlVLMDSDUHPMDOJQLQJYDV WXSLGLµ


Tellimine ja lisainfo: laura@tennis.ee, tel. 626 4780
,11-5

FŠYcd\ec*1XfU^Q]QQ]QbQd_^

:??;C:1&" !!

6WDPLQDMRRNVMDG VDLG$KYHQDPDDO Y}LGXNDULNDLGMD HGDVLPLQHNXKRRJX :KQYZ ;XSU8GOKTJ,UZUJ 1GZXOT1GRP[XGTJ

6SRUGLNOXEL6WDPLQDSDQLKRRDMDOHSXQNWLPHHOHROXNDMDVSRUWOLNXUHLVLJD6RRPH$KYHQDPDDOH Y}LGXNDULNDWHHQLVLG(YHOLQ.lUQHUPDUDWRQLVMD6HUJHL7åHUHSDQQLNRYSRROPDUDWRQLV HLHY}LVWNRQQD6WDPLQD$UFR 7UDQVSRUW5XQQLQJWLLPLSDUL PDOQDLVMRRNVMDO(YHOLQ.lUQH ULOROLSlUDVW6(%7DOOLQQDPDUDWRQLO SVWLWDWXGLVLNOLNNXUHNRUGLW KDPPDVYHUHO6HUJHL7åHUHSDQQLNRY MD5RPDQ)RVWLSDQLGYDVWXSLGDYXVH SURRYLOH SRROPDUDWRQLV .RNNX ROL PHLGYLLVWHLVWLQLPHVW 6}LWVLPHODHYDJDPDUVUXXGLO7DO OLQQ²+HOVLQJL²6WRFNKROP3KDSlHYD RNWRREULKRPPLNXONHOOSRROYLLV ROL lUDWXV DVWXVLPH YDKHSHDWXVHV 0DDULDQKDPLQDVODHYDOWPDKD0HLG YLLGL RWVH KRWHOOL SDQLPH NRPSVXG NRQYHUHQWVLUXXPLMDVDLPHVHDOYHHO SDDULNVWXQQLNVVLOPDORRMDODVWD

3

6HUJHLILQLåHHULVRPDHVLPHVHO SRROPDUDWRQLOWXEOLLVLNOLNXUHNRUGLJD Y}LWMDQD7DRWVXVWDVHWHLKDNND HQGUDVNHOUDMDOWDSPDYLLPDVHOSDDULO NLORPHHWULOMRRNVLVWDMlOLWDMDWHOHHVWlUD .RNNXY}WWHVWHJL7åHUHSDQQLNRYYlJDKHD KRRDMD(HVWLPHLVWULY}LVWOXVWHONDLWVHV WDPWDNLVWXVMRRNVXVWLLWOLWMDVDL PDJXVDY}LGXKRRDMDHGHWDEHOLOLLGUL .DXU.LYLVWLNXOHPGLVWDQWVLO WHHQLV6HUJHL7LLGUHN1XUPHNDQQXO K}EHGD9HHOY}LWLVWDPXUGPDDMRRNVX PHLVWULY}LVWOXVWHOK}EHPHGDOLQLLOKLNHVHO NXLNDSLNDOGLVWDQWVLO 9LOMDQGLMlUYHMRRNV .DNVPHGDOLWSlOYLVWDNDWDOYLVWHO (HVWLPHLVWULY}LVWOXVWHOMDWHDWHMRRNVX WåHPSLRQDDGLOK}EHGDVDL(NLGHQLV.RNNX KHNVDPHGDOLWWHKNHMlUHOH


FŠYcd\ec*1XfU^Q]QQ]QbQd_^

,11-5

:??;C:1&" !!3RROPDUDWRQLOILQLåHHULPLQH W}LNDPXOOHQDHUXQlROH.XQL NDKHNLORPHHWULVHGODXJMDGW}XVXG Y}WVLGN}YDVWLY}KPDOH-RRNVXDMDO DUXWDVLPH0DUJXV7XEDONDLQLJDÅ.XL (YHOLQVLLQDOODNROPHWXQQLMRRNVHE UllNLPDWDLVLNOLNXVWUHNRUGLVWRQWD YlJDWXEOLµ

7UHHQHU8UPDV5DQGPDNRRVNDKHDQGHND }SLODVHY}LGXPHKH6HUJHLMDNROPDQGD NRKDVDDQXG5RPDQLJD8UPDVMlL P}OHPDHWWHDVWHJDUDKXOH$MD VDDQXG5RPDQLOO}LGMDOJDNUDPELGMDWD SLGLYDKHSHDOVllUHOLKDVHLGPDVVHHULPD .LQGODVWLMlLWDOYHHOYDUX.XL}SLODVWHWlQDYX Y}LGHWXGPHGDOLGNRNNXOXJHGDRQ8UPDV NVHGXNDPDLGWUHHQHUHLG

6LLQPHROHPHÅ6WDPLQD$UFR7UDQVSRUW 5XQQLQJµWHDWDVY}LVWOXVWHLQIRUPDDWRUVDJHOL 2OHPHUDKXOHWVDLPHKRRDMDNRNNXY}WWHV (HVWL.HUJHM}XVWLNXOLLGXNOXELGHOGDUYHVWXVHV VHLWVPHQGDNRKD7lLVNDVYDQXWHDUYHVWXVHV WXOLPHNRJXQLWHLVHNV6SRUWODVWHRRWXVHG MDORRWXVHGW}XVHYDGSDPHQHLGURKNHP WRHWDGD(YHOLQ7DOWVMDQlGDOSlUDVW$KYHQDPDD Y}LVWOXVW7RULQRPDUDWRQLO(HVWLHGHWDEHOL SDULPDDMDMRRNVQXG,OMD1LNRODMHY RQROPSLDNDQGLGDDGLGNHVVDDYDGKHNV YlOLVODDJULNVWRHWXVHNDPDUDWRQLUKPDVW

(YHOLQLY}LGXNDVILQLåWlQDYXVH (HVWLHGHWDEHOLWHLQHDHJ /||QWDOOHO}SXVLUJHOSODNVX2Q W}HVWLWRUHHWWDRQQLLKRRJVDOW HGDVLOlLQXG(HOPLVHOVJLVHOWXOL WD6DDUHPDDNROPHSlHYDMRRNVXO PHLHMXXUGHÅ.DVY}LNVWXOOD 6WDPLQDVVH"µ6LQQDPDDQLWHJL WDN}LNHRPDSlLQGKDUMXWDE 8UPDVHMXKHQGDPLVHO 1GVHLVDE(YHOLQYDOLNXHHV HGDVLPLQHNMXOJXVWDEWHGDSGPD ROPSLDPlQJXGH%QRUPL NXLGVHOOHDMDVDDYXWDPLVHNVROHNV WDOYDMDDHURRELNDWXQGLGHDQGPLVH N}UYDOWUHHQLQJXPDKWXVXXUHQGDGD 0||GXQXGKRRDMDOROLWHPDVXXULP NXXNLORPHWUDDçOGMXKXOOlELV NP6HOJHHWROPSLDQRUP HLDOLVWXNHUJHOW(YHOLQRQW||NDV MDSlUDVW$KYHQDPDDOMRRVWXG WXOHPXVWRQWDYlJDPRWLYHHULWXG HWVXXUWHHVPlUNLSGD

9}LGXU}}P(YHOLQL SLONWOHEN}LNV}QX SROHJLYDMD0XLGH QGNDQQDEWD SHUHNRQQDQLPH7DOWV

1DLVWHPDUDWRQLHVLNROPLN(YHOLQLVWSDUHPDO NlHOVHLVDESMHGHVWDDOLO/LLV*UHWH$UURNHVVDL LVLNOLNXUHNRUGLJDWHLVHNRKD7DY}WWLV HHVPlUJLNVDMD$QGUHV/DLQHVWHNHV OlELV$KYHQDPDDORPDWlQDYXVHNDKHNVDQGD PDUDWRQLSDNNXVHQGWHPSRPHLVWULNV7D KRLGLV/LLVLWDJDVLMDVlWWLVUWPL/LLV*UHWHORQ WULDWORQLVVXXUHGVLKLGXMXPLVHSDUDQGDPLVHNV Y}WDEWDWXQGHWUHHQHU8UPDV-DDPXOLOW

(VPDVSlHYDONODVWDVLPHVDDUHYDDWDPLVYllUVXVL YDED}KXPXXVHXPLORVVLMDSUXXOLNRGDNXV PDLWVHVLPHNRKDOLNNX}OXW1LLVXJXQHSLOWDYDQHV $KYHQDPDDOHYDDWHWRUQLVW 5HLVPLOOHODLWDVWHRVWXGDNRRVW||SDUWQHU2h9LNLQJ /LQH(HVWLDQGLVN}LJLOHHGDVLPLQHNXKRRJX
,11-5

CQQfedecc`_bd*XUd[UcUYceXY^TQRD__]QcDQb]

:??;C:1&" !!

.HVWXVMRRNVXVW ORRWXVULNNDOWDJD PLWWHUDKXOROHYDOW :KQYZ :UUSGY:GXS,UZU 3GXM[Y'TY[9IGTVO^

2SWLPLVWYlLGDEHW(HVWLNHVWXVMRRNVRQYLLPDVHNROPHNPQHDDVWDN}LJHSDUHPDVVHLVXV SHVVLPLVWOHLDEDJDHWVHLVRQYlJDYLOHWV-llQNDKHVHLVXNRKDYDKHOH NXLGNDOGXQNLQGODOWRSWLPLVWOLNXOHSRROHOH RRUWHY}LVWOXVLYDDGDWHVMDSURWR NROOHVLUYLGHVSROHMXVWNXLVXXUW S}KMXVWRSWLPLVPLNV1RRUMRRNV MDLGQDSLEHVLNPQHVVHM}XGQXWHYD KHGRQVXXUHG0DDNRQGLNXVVV WHHPVHOWQRRUWHJDWHJHOHWDNVHY}LE OXJHGDKHNlHV}UPHGHO .XLGYDDGDWHVPHGDOLWHLVWNOJH HKNOLLGUHLGOlKHEPHHOHROXU}}PVD PDNV0HLORQVXXUUKPMRRNVMDLG NHVRQYDOPLVSKHQGXQXOWWUHHQLPD MDRWVLPDY}LPDOXVLSDUHPDNVVDDPL VHNV(QDPLNQHLVWRQHDVNXVN}LN WHHGRQYHHOODKWLQLQJN}YDWDKWPLVH MDW||JDRQY}LPDOLNM}XGDUDKYXVYD KHOLVVHNODVVL

4

hOHM}XNlLYWUHHQLQJ NDKMXVWDEQRRUH LQLPHVHRUJDQLVPL QHLONDREQLLWDKWPLQH NXLNDDUHQJXYDUX HGDVLPLQHNXNV 9LLPDVHONPQHQGLORQQHOLNHVWXV MRRNVMDW QHLVW NROP PDUDWRRQDULW HVLQGDQXG(HVWLWWlLVNDVYDQXWHWLLWOL Y}LVWOXVWHO3DYHO/RVNXWRY-DQH6D OXPlH0DUJXV3LUNVDDUMD7LLGUHN 1XUPH DDVWDWHVW VDDPH YHHO P}QHMRRNVMDOLVDGD0DHLDUYDHW WLLWOLY}LVWOXVWHO26$/(0,1(SHDNV ROHPDHGDVLSGOLNXVSRUWODVHVXXULP HHVPlUNRPHWLRQVHHNHVNMDSLND PDDMRRNVXVOLWXJHYDWHRVDY}WXQRU PLGHW}WWXPLQJLQlLWDMD -XOJHQ YlLWD HW PHLO RQ SUDHJX NPPHNRQGMRRNVMDWNHORQåDQVVL M}XGDQHOMD²NXXHDDVWDNHVWHOWLLWOL Y}LVWOXVHOH.XLQHLVWM}XDYDGSRROHG RQKlVWL.LQGODVWLOHLGXENDMRRNVMD NHOOHORQDUHQJXHHOGXVLY}LGHOGD(X

7lQDYXQHPMDP MRRNVX(HVWLPHLVWHU.HLR.LWV ILQLåHHULE7DUWXMRRNVXPDUDWRQLO

6RRYLWXVHG (HVWL.HUJHM}XVWLNXOLLGXNHVWXVDODGHYDVWXWDYWUHHQHU7RRPDV7DUP Å6SRUWODVWHOH²ROJHMlUMHSLGHYDGlUJHNDUWNHUDVNHLGWUHHQLQJXLGDLQXOWYDHYDQlKHV VDDGDEWHLGHGX.HVWXVMRRNVXVRQHGDVLPLQHNDHJODQHDJDMlUMHNLQGODOWHQGDOHVRELYDOW MDSLLVDYDNRRUPXVHJDKDUMXWDGHVWXOHENDWXOHPXV .HKDOLVHNDVYDWXVH}SHWDMDWHOH²LQQXVWDJHSRLVVHMDWGUXNXLGYDVWXSLGDYXVDODGHJD WHJHOHPDQLQJWHDYLWDJHKHDGHHHOGXVWHJDODVWHVWQRRUWHWUHHQHUHLGNHVQHLGHGDVL MXKHQGDNV 1RRUWHWUHHQHULWHOH²P}HOJHPURKNHPNXLGDVKHDGHHHOGXVWHJDQRRUWMXKHQGDGDHW WHPDVWVLUJXNVWlLVNDVYDQXQDPHLVWHUbUJHSDQJHWHGDWHJHPDVXXUHLQLPHVHWUHHQLQJXG YDLGODGXJHS}KMDHWQRRUMRRNVMDVDDNV}LJHODMDODOXVWDGDHULDODWUHHQLQJXWHJD .XLWHDGPLVLQDSLEY}L}SLODVHDUHQJSLGXUGXEVXXQDNHWDY}LPDOXVHOSlGHYDPDWH DPHWLNDDVODVWHKRROGH 7lLVNDYDQXWHWUHHQHULG²WHKNHPURKNHPNRRVW||GMDWXQQXVWDJHPRPD}SLODVWHN}UYDO NDWHLVL0HLOOHLGXEN}UJHWDVHPHOLVHNRROLWXVHJD MRRNVX WUHHQHUHLGNHVWHJHOHYDGPXX DODJDY}LMXKHQGDYDGUDKYDVSRUWODVL7XOJHSHUVSHNWLLYLNDLGMRRNVMDLGDLWDPD
,11-5

CQQfedecc`_bd*XUd[UcUYceXY^TQRD__]QcDQb]

:??;C:1&" !!

URRSDNRQNXUHQWVLVPHGDOLWHMD00 Y}LVWOXVWHOILQDDOLNRKWDGHHHVW3HDQ YlLNHVH ULLJL Y}LPDOXVL DUYHVWDGHV QRUPDDOVHNVNXLPHLHMRRNVMDY}LGDE WLLWOLY}LVWOXVWHPHGDOLLJDNROPHNยP QHDDVWDMlUHO 6SRUWODVHWUHHQLPLVHPRWLYDWVLRRQL VXXUHQGDE YlOMXQG (HVWL NRRQGLV SllVWLLWOLMDPXXGHOHYlOLVY}LVWOXVWH OH.HVNPDDMRRNVXVRQWLLWOLY}LVWOXVWH QRUPLGNยOOWXJHYDGDJDVDDYXWDWD YDG6DPDNHKWLEPDDQWHHMRRNVXGHV NXV(XURRSDWDVHSROHN}UJHMDWLLWOL Y}LVWOXVWHQRUPLGRQQLL|HOGDLQLPOL NXG.XLGSLNHPDWHOVWDDGLRQLMRRNVX GHO PP RQWLLWOLY}LVW OXVWHOHSllVHPLQHยOLNHHUXOLQHPLV YLLE PRWLYDWVLRRQL QHQGHOH DODGHOH NHVNHQGXGDVLVXOLVHOWQXOOL

1RRUWHWUHHQHULYDOLNXG .DKMXNVOHLGXEYlKHQlLWHLGQRRU MRRNVMD ORRPXOLNXVW MD ORRJLOLVHVW DUHQJXVWWLSSX9}UUHOGHVQRRUWHMD WlLVNDVYDQXWHHGHWDEHOHLGHULSHULRR GLGHOOHLDPHNDKHWVXVYllUVHOWYlKH NDWWXYDLGQLPHVLG3DOMXGQRRUWHNODV VLOLLGULGRQWlLVNDVYDQXWHVHNNDM}XG PDWDMRRNVPLVHVWORREXQXGHWWHRWVD RQM}XGQXGKLOMHPHULDODWUHHQLQJXWH

JDDOXVWDQXG 6HHQlLWDENDKWHYDOXSXQNWLQRRU WHWUHHQHULWHW||VhKHOWSRROWQRRU MRRNVMDWHDUHQJXOLLJQHY}LPHQGDPL QH/DSVHS}OYHVYlKHOLLNXQXGDOXV YDVWXSLGDYXVHWDSRLVLGMDWยGUXNXG SDQQDNVHNXUQDWXVHQLO}LNHMRRNVPD HJDODRWDMlUNMlUJXOWYXQGDPHQWLhOH M}XNlLYWUHHQLQJNDKMXVWDEQRRUHLQL PHVHRUJDQLVPLQHLONDREQLLWDKWPL QHNXLNDDUHQJXYDUXHGDVLPLQHNXNV .DKMXNVRQVHOOLQHVXXQGXPXVSLNND DHJDY}LPXWVHQXG,GD9LUXPDDODJD PLWWHDLQXOWVHDO 7HLQH SUREOHHP RQ YDVWXSLGLQH QRRUMRRNVMDG MllYDG RPD HVLPHVH WUHHQHULNlHDOODOLLJDNDXDNVS}KMD ODGXPD-XXQLRULGHNODVVLVWXOHNVMX EDWHKDHULDODVWWUHHQLQJXWNXLHHV PlUNRQM}XGDWLSSX3DOMXGOlKLPL QHYLNXOLLGULGMDNDSUDHJXQHSDUHPLN RQMRRNVXWUHHQLQJXLGDOXVWDQXGVXK WHOLVHOWKLOLVHVHDVMDYDUHPWHJHOHQXG WHLVWHDODGHJD MDOJSDOORULHQWHHUXPL QHWDQWVLPLQHMQH .LUJLRQNยWQXG$XGHQWHVHVSRUGL JยPQDDVLXPL NDVXWDPLQH NHVWXV MRRNVMDWHDUHQGDPLVHO2OHQVHLVXNR KDOHWVHOOHVVHNRROL}SLODVWHYDOLPL VHOH VHDO }SSLPLVH SUHVWLLรงLOH MD QRRUVSRUWODVWHWXOHPXVOLNNXVHOHSHDE

W}VLVHOWP}WOHPD.XLGROXNRUUDVNXV PDDNRQGDGHVMllEWUHHQHUHLGYlKH PDNVMDKHDGHHHOGXVWHJDQRRUMRRNV MDWHOSXXGXENRGXNDQGLVDUHQJXY}L PDOXVRQ$XGHQWHVHSDUHPNDVXWD PLQHYDMDOLN0DHLSRROGDDJDP}WWH YLLVLHWWlLGDPH$XGHQWHVHDODUยKPD NRKDG LJD KLQQD HHVW DUYHVWDPDWD QRRUVSRUWODVHDUHQJXHHOGXVLMDWDVHW -RRNVRQN}LJHRGDYDPMDNlHSlUD VHP VSRUGLDOD QLQJ SDOMXGH WHLVWH VSRUGLDODGHDOXV-RRNVXGRQVXXU Y}LVWOXVWHPDJQHW(XURRSDVRQHHVW ODVWHOYlJDKHDGY}LPDOXVHGSLOGLOH W}XVWD.D9DQDV0DDLOPDVRQP}LV WHWXGHWMRRNVXWDVHPHW}VWPLVHNVMD ยNVWHLVHOW}SSLPLVHNVWXOHENRUUDOGD GDNRROLWXVL86$V6XXUEULWDQQLDVMD 1RUUDVRQJLHVLOHW}XVQXGYDOJHQDKD OLVWHMRRNVMDWHXXVODLQH

$XWRULVW 7RRPDV7DUPRQ(HVWL.HUJHM}XVWLNXOLLGX NHVWXVMRRNVXYDVWXWDYWUHHQHU DDVWDOMRRNVLVWDPDUDWRQLDMDJD PLVRQ(HVWLN}LJLDHJDGH HGHWDEHOLVNROPDVDHJ7HLVLWLSSPDUNH SRROPDUDWRQ P  P  7DRVDOHVDDVWDO+HOVLQJL(0LO PDUDWRQLMRRNVXV

SOOJAD TALVESAAPAD

KEEN BRECKENRIDGE - tegusatele lastele - kerge ja veekindel - kaitstud ninaosa

ICEBUG SORIX - meestele ja naistele - kuni -40 kraadi - kummist jรครคnagladega tald

MOMENTUM ICE LOCK GTX - meestele - libisemiskindla ๏ฌiberkiuga tald - pori hรผlgav pealistรถรถtlus


0¨7#00'

C`_bd\Y[bYYUdec

:??;C:1&" !!,FHEUHDNHUYDOOXWDE %DOWLNXPL :KQYZ /IKHXKGQKX

8XV0HUHPDDHWWHY}WWH,FHEUHDNHUPHULLQRYLOODVWYDEDDMDULLGHLGYDOOXWDYDG%DOWLNXPL 1HLGVRELENDQGDQLLSDODYDNXLNDNOPDLOPDJD DDVWDO WHJHYXVW DOXVWDQXG ,FHEUHDNHUKDNNDVHVLPHVHHWWH Y}WWHQDPDDLOPDVYlOMDW||WDPD PHULLQRYLOODVHLGULLGHLGPLVRQP}HO GXGMXVWDNWLLYVHNVWHJHYXVHNVhKH HVLPHVHYDEDDMDULLGHLGWRRWYDILUPD QDWDUQLV,FHEUHDNHUNRJXPDWHUMDOL RWVHWRRWMDWHOW 1GVHNVRQ,FHEUHDNHULO²HUL QHYDWSXKWDVWPHULLQRYLOODVWWRRGHWXG NDQJDVWPLOOHVWYDOPLVWDWDNVHDOXV SHVXYDKHMDYlOLVNLKWH,FHEUHDNHULW PDNVH NDKHNPQH QHOMDV ULLJLV HQDPNXLNDKHVWXKDQGHVSRHV7DQHO7XXOHYHVNL DOSLQLVW Å.lLVLQ,FHEUHDNHULJDQLL &KR2\XONXLND0RXQW (YHUHVWLO+HDGVRRMDG ULLGHGRQPLQGNRUGXYDOW PlJHGHVKRLGQXGMD SDUHPDLGDVMXRQUDVNH HWWHNXMXWDGD´ 2PDWRRGHWHYDOPLVWDPLVHONDVXWDE ,FHEUHDNHUDLQXOWNlVLWVLYDOLWXGSX KDVWPHULLQRYLOOD(WWHY}WWHHHVPlUN RQOXXDllUPXVOLNULLHWXVPLVKHQ GDEORRGXVHORRPLQJXMDHHWLOLVHWRRW PLVHWDJDGHVVHHMXXUHVNDORRPDGH KHDROX DDVWDOORRGLDLQXODDGQHWDUQH

DKHOD OlELSDLVWYXVH MD MlOJLWDYXVH SURJUDPP%DDFRGH,JDO,FHEUHDNHUL WRRWHORQKDUXOGDQHNRRGPLOOHMlUJL RQWRRWHRPDQLNXOY}LPDOLNLQWHUQHWLVW XXULGDPLOOLVHVWSLLUNRQQDVWRQWHPD WRRWHVROHYPDWHUMDOSlULW ,FHEUHDNHUVDDEPDWHUMDOL8XV0H UHPDD$OSLGHV²PHHWULN}U JXVHOHODYDOWPHULLQRODPEDOW1HHG ORRPDGRQVXXUHSlUDVHOWNRKDQHQXG NDUPLGHPlHVWLNXROXGHJD3HHQHYLO ODJDNHUJHMDKLQJDYNDVXNDVNDLWVHE ODPPDVWVXYHONROPHNPQHYLLHNUDD GLVHSDODYXVHMDWDOYHONDKHNPQH NUDDGLVHSDNDVHHHVW3HDOHVHOOHRQ O}XQDSRRONHUDOSDOMXN}UJHPNLLUJX VLQGHNV89PLOOHJDODPEDGRQNRKD QHQXG,FHEUHDNHUVDDESDULPDDOJ PDWHUMDOL HUDNRUGVHWH RPDGXVWHJD ULLHWHWRRWPLVHNV

¯SLPHORRGXVHOW 0HULLQRODPEDSDNVXYLOODVLVHPLQH NLKWRQHULWLSHKPHMDYlJDKHDKLQJD YXVHJD 9lOLPLQH SDNVHP NLKW DJD KRLDEVRRMD,FHEUHDNHULHHVPlUNRQ ORRGXVHNXMXQGDWXGVXXUHSlUDVHGYLO ODRPDGXVHGPXXWDVDPDKHDGHRPD GXVWHJDULLHWHNV,FHEUHDNHUWRRGDE DOXVNLKLU}LYDGYLOODVWPLVRQYDVWX ODPEDQDKND.HVNPLVHMDYlOLPLVH NLKLULLGHGWRRGDE8XV0HUHPDDILU PDDJDODPEDYlOLPLVHVWYLOODVW,FHE UHDNHULWRRGHWHNDVXWDMDY}LEQDXWLGD PHULLQRYLOODSDULPDLGRPDGXVL ,FHEUHDNHUNDVXWDEYDLG8XV0HUH PDDOWSlULWSDULPDNYDOLWHHGLJDPH ULLQRYLOODPLVRQSRROHSHHQHPDNLX

JDMDSHKPHPNXLWDYDOLQHODPEDYLOO 0HULLQRKHQGDEN}LNWDYDSlUDVHYLO ODMDVQWHHWLOLVHPDWHUMDOLSDULPDG RPDGXVHGMlWWHVVHHMXXUHVN}UYDOH N}LNKDOYDGNOMHG 7DYDOLQHYLOOKRLDENOODOWNLKlVWL VRRMXVWDJDRQUDVNHSDQHELKXVJH OHPDMDNXLYDENDXD3ODVWLNNLXGPXX GDYDGVQWHHWLOLVHPDWHUMDOLNHUJH NDDOXOLVHNVMDNLLUHVWLNXLYDYDNVDJD NDNOHHSXYDNVKDOYDVWLO}KQDYDNVMD NHUJHVWLVWWLYDNV ,FHEUHDNHULPHULLQRYLOORQSHHQLNH ORRGXVOLNNLXGWRLPLEWHUPRUHJXODD WRULQDKRLGHVVRRMXVWNOPDGHVROX GHVMDHUDOGDGHVVRRMXVWSDODYDJD6HH RQNHUJHKlVWLKLQJDYOLKWVDOWKRRO GDWDYHLO}KQDKDOYDVWLHJDSDQHNHKD VJHOHPD0HULLQRYLOORQNDORRGXVOL NXOWWDDVWXYMDELRODJXQHY3}KMXVYLOO RQORRGXGPXUXVWYHHVWMDSlLNHVH SDLVWHVWPLWWHQDIWDVW

,FHEUHDNHULU}LYDG ,FHEUHDNHULULLGHLGVRELENDQGDQLL SDODYDJDNXLNDNDUPLNOPDJDQLL UDVNHOPDWNDONXLNDNRQWRULV,FHE UHDNHULULLHWXVHVHWXQGXEVHOMDVSHK PHQDNXLVLLG1HLGVDDESHVWDPDVL QDV QHHG HL Y}WD NOJH KLJLO}KQD NXLYDYDGUXWWXMDRQHULWLKHDKLQJD YXVHJD 1DG UHJXOHHULYDG LQLPHVH NHKDWHPSHUDWXXUL MD NDLWVHYDG QLL NOPDNXLNDNXXPDHHVW,FHEUHDNH UL WRRWHYDOLNXV OHLGXE VSRUGLSHVX NHVNPLVHMDYlOLVNLKLULLGHLGPWVH NLQGDLGMDVRNNH

,FHEUHDNHULWRRWHLG PYDG7DOOLQQDMD 7DUWXNDXEDPDMD 5DGHPDU 9LUX NHVNXV-lUYHNHVNXV 5RFFDDO0DUH7DUWX O}XQDNHVNXV3lUQX NDXEDPDMDNDV 6LOMD 6SRUW6XXVDEDDVHH
,11-5

BQQ]Qd*¾2_b^d_Be^³

:??;C:1&" !!

6HLNOXVMXWWMRRNVPLVHVW :KQYZ :OOZ6GR[,UZU (UXTZU8[T

&KULVWRSKHU0F'RXJDOOLUDDPDWÅ%RUQWR5XQµHKNÅ/RRGXGMRRNVPDµP}MXEMRRNVPLVHOH VDPDPRRGLQDJXP}MXVSXQNPXXVLNDOH-RRNVPLVHLOXRQMRRNVPLVHP}WWHVPLWWH YlOMDQlJHPLVHV RRNVPLQHWHJLLQLPHVHVWLPHWDMDWH NXQLQJD3RROPDUDWRQLO}SXNVRQ KREXQHNLQQLSWXGMDDQWLORRS VXUQXNVDHWXG-RRVWHVNWWLPLQHVD YDQQLGHDYDWXGPDDVWLNXONLQGOXVWDV YDOJXULNNDWRLGXPLVRPDNRUGDYLLV HYROXWVLRRQLVLQLPHVHDMXPDKXSODK YDWXVOLNXVXXUHQHPLVHQL 3LNDPDDMRRNVXVSROHLQLPHVHOHYDV WDVW+LJLVWDPLQHY}LPDOGDEUHJXOHH ULGDNHKDWHPSHUDWXXULMDOJHOVHLVOX EDE NRSVXGHO W||WDGD V}OWXPDWXOW VDPPXUWPLVW$QWLORRELNRSVXGWlL WXYDGMDWKMHQHYDGLJDOVDPPXOWD SHDESXKNXVHNVVDJHOLSHDWXPDNXQL NDRWDEOLLNXPLVY}LPHVRRWXNV 0F'RXJDOONLUMHOGDEMDKWL$DIULNDV NXVXOXNLGNDVXWDYDGNDUMDHIHNWLQLL YLLVLHWNXLMlOLWDWDYNDUMDOLLJHSHLWXE URKWXVLLVV||VWDEVHDOWMlOLWDMDWHHWWH

0

WHLQHSXKDQXGORRP6HOOLQHW||MDRWXV RQHIHNWLLYQHNLVNMDWHYlVLWDPLVHNV NXLG PLWWH K}LPXNWWLGH HNVLWDPL VHNVJUXSLQD}JYHQGDYDGQDGVDDN ORRPDWHHGMDWVVDWDVDDPLVHYlOWL PLVHNVP}WOHYDGNXLMlOLWDWDY-RRVWHV MDKWLSLGDGHVWDEDWDNVHVDDNSHDDHJX DODWLP}QHWXQQLMRRNVXOPLOOHVYDULW VXVMDKL SXKXO HL VDD NXQDJL NLQGHO ROOD

-RRVWDU}}PXSlUDVW 0F'RXJDOOLRWVLQJXGVDDYDGDOJXVH WDHQGDYDHYDULNNDVWMRRNVXKDUUDVWX VHVWPLOOHVWDUVWLGVRRYLWDYDGOGVH ORREXGD(QQHORRWXVHNDRWDPLVWNRK WDEWDSDOMDMDOXMRRNVPLVHHQWXVLDVWL 1LQJVHDOWDOJDEOXJXPLVKDUJQHE NDKHVVXXQDV²DXWRUOHLDERPDMRRN

VXVWLLOL QLQJ LQLPNRQG RPD DUHQJX S}KMXVH0XOOHROLVHHNWNHVWDYMD XVXWDYVHLNOXV

.RJXMRRNVXYlUNQlLE VHLVQHYDWKRRSLVPLOOHVNL PXXVNXLOLLNXPLVHV NRQGLM}XOSXQNWLVWSXQNWL +XYLWDYROLOXJHGD86$OLSLNDPDD MRRNVXWLSSXGHVWNHVSROHVXJXJLLJD YDGMDWXLPDGLQLPHVHG.RJXMRRNVX YlUNQlLEVHLVQHYDWKRRSLVPLOOHVNL PXXVNXLOLLNXPLVHVNRQGLM}XOSXQN WLVWSXQNWL2OLQVHGDMXEDDPPXNDKW OXVWDQXG0HKKLNR7DUDKXPDUDN}U EHK}LPXPHKHGMRRYDGN}KXPDLVL

'LVDLQPDWLVWXVHJD MDWDXVWY¾UYLWXG NODDVLG 7XUYDNODDVLG 7XOHNLQGODGNODDVLG 3HHJOLG

$QGUHVH.ODDVL$6%HWRRQL7DOOLQQWHOIDNVZZZDQGUHVNODDVHH


BQQ]Qd*¾2_b^d_Be^³

,11-5 :??;C:1&" !!

5DDPDWXÅ%RUQWR5XQµHVLNDDV

}OXWWlLVMDMRRNVHYDGOLKWVDOWU}}PX SlUDVW||SlHYLMlUMHVW 0RVNYDROPSLDPlQJXGHOVDLPD UDWRQLVSURQNVL169/LLWXHVLQGDQXG NLUJLLV6DW}PNXO'çXPDQD]DURY6HDOW DODWHVNXVPDUDWRQNODVVLNDOLVHOWDO JDENRUUXWDQXYDWWDHQGDPLVLÅWULVWD UXEOMD WULVWD UXEOMD´ NXQL SlOYLVNL OXEDWXGSUHHPLD6HHQlLWDENXLHUL QHYY}LEROODMRRNVPLVHHHVPlUNMD U}}PSURWVHVVLVW 9DVWVQGLQXVXXGDENDUMXGDKRP PLNXVW}KWXQLKllOWNDRWDPDWD+LO MHPNXLNXQDJLVHVWEHHELVWRQVDDQXG WlLVYllUWXVOLN KLVNRQQDOLLJH Y}LE KllO DJD NHUJHOW NDGXGD 6HH WXOHE YDOHGHVWSLQJHWHVWKllOWWHNLWDYDWHV OLKDVWHVPLGDNRQWUROOLEVWHVVLOHYDV WXY}WOLNSVKLND7HDWULNRROLVWHJHO GDNVH PLWPH DDVWD MRRNVXO QQ RPD KllOHOHVOHLGPLVHMDDUHQGDPLVHJD (HONRROLHDOLVWHOHRQMRRNVPLQHQRU PDDOQHOLLNXPLVYLLVQHQGHSXKXOHL VDDUllNLGD}LJHVWY}LYDOHVWWHKQLNDVW *PQDDVLXPLDMDNVRQSDOMXGHO}LJH MRRNVXWXQQHWXV NDGXQXG QLQJ VHOOH WDJDVLVDDPLQHQ}XDEW||GMDYDHYD ,JDKHORQWDOOHRPDQHMRRNVXYLLV 6HHWXOHEOHVOHLGD(EDPXJDYXVHG MRRNVPLVW WDDVDYDVWDGHV P||GXYDG

NLLUHVWLNXLDVMDVW}LJHVWLP}HOGD6HO OHVW 0F'RXJDOOL UDDPDW Å/RRGXG MRRNVPDµUllJLENL 6WDWLVWLNXGRQPDUDWRQLGHWXOHPXVL XXULGHVOHLGQXGHWPDUDWRRQDUVDD YXWDEWLSSNLLUXVHDDVWDVHOW.XLG DOOHVDDVWDVHOWODQJHYDGWXOHPXVHG XXHVWLDDVWDVHWDVHPHOH6HHWlKHQ GDEHWNWLQDRQYDQDLVDMDODSVHODSV Y}UGVHOWY}LPHNDG 3LVXWOLLDOGDWXOWUDGLNDDOQHWXQGXV PXOOHUQQDNMRRNVXMDODWVLWHYDOPLV WDMDWH YDVWX (KNNL WHDWXG LURRQLDW VHOOHVMXRQNXLYDOPLVWDWDNVHMRRNVX WRVVXVLGVO}XJDQLÅMRRNVHSDOMDMDOXµ DOO 0LGDORHWXGWHDGPLVHJDVLLQ(HVWLV SHDOHKDNDWD"0HWVDVNDRES}GHUHQQH VLOPLVWNXLM}XDGV|UJLOHVY}WWD3DO MDMDOXVDDEMRRVWDYDLGSDDULOVXYHNXXO KRROLNDOWYDOLWXGSDLJXV,UYKDPEDVW NROOHHJRVXWDVKLOMDDHJXHWNRJX(HV WLHGXNDVNHVNODVVMRRNVHEKHDVYDUXV WXVHVVXUPDHHVWlUD6HGDND$JD SHDPLVHOWPXOOHWXQGXEMRRVWDNVHHOX HHVW 6HHUDDPDWYllULNVW}ONLPLVW

KAS OLED RAHUL GLÜKOOSAMIINSULFAADI PREPARAATIDEGA LIIGESE VAEGUSTE KORRAL?

Proovi nüüd ArthroStop® glükoosamiin 800!

KOLME KUU KOGUS SOODSA HINNAGA!

Päevase annuse tagamiseks piisab vaid ühest tabletist!

Saadaval apteekides ja e-poes www.walmark.ee Maaletooja: Remedex OÜ, Harjumaa, www.remedex.ee

WALMARK MÄNGIGE &VÕITKE R o h ke m i n f o t w w w. w a l m a r k . e e

Toidulisand

ARTHROSTOP® GLÜKOOSAMIIN 800 TAGAB: Ö 800 mg glükoosamiinsulfaati, mis on piisav päevane annus sinu liigestele Ö kvaliteetse, puhta ja toiteainete rikka preparaadi Ö kolme kuu varu ühest pakist hea hinnaga


-'4)',¨756+-

" !!QQcdQ`QbY]QT

:??;C:1&" !!

$DVWDSLOWLGHV (HVWLNHUJHM}XVWLNX YDOLWVHMDGMDODXUHDDGLG :KQYZ 0UUQYPG+102,UZUJ +1023[SSKK

.HUJHM}XVWLNXUDKYDVWlKLVWDVO}SSHYDWHGXNDWKRRDHJD7DOOLQQDV0DDUMDPlHORVVLV(HVWL .HUJHM}XVWLNXOLLGXSUHVLGHQW(ULFK7HLJDPlJLMDSHDVHNUHWlU6LUMH/LSSHDXWDVXVWDVLGDDVWD SDULPDLGNHUJHM}XVWLNODVLWlQDVLGWXJHYDSDQXVHHHVWWUHHQHUHLGMDNRRVW||SDUWQHUHLG 3DNXPHVQGPXVHVWPHHOHROXNDSLOGLJDOHULL .DKHNRUGVHOWY}LGXNDVUKPDOOD DDVWDVWHNHUJHM}XVWLNODVWH(XURRSD PHLVWULY}LVWOXVWHOVHLWVPHY}LVWOXVH Y}LWQXG*ULWäDGHLNR SDUHPDOWWHLQH YDOLWLVHOOHVYDQXVHNODVVLVOHNDDOXNDOW DDVWDSDULPDNV5DVPXV0lJL SDUHPDOW HVLPHQH NHVVDL(XURRSDMXXQLRULGH PHLVWULY}LVWOXVWHOPW}NNHMRRNVXV QHOMDQGDNRKDYDOLWLSDULPDNVDOOD DDVWDVWHVWQRRUPHHVWHVW$XKLQQD WHHQLVLGNDHGDVLSGOLNNHQRRUL MXKHQGDYDG5DVPXVHYDQHPDG7DLYR 0lJLMD$QQH0lJL1HQGHJDNRRV U}}PXVWDE(HVWL.HUJHM}XVWLNXOLLGX SHDWUHHQHULDPHWLPDKDSDQQXG$LYR 1RUPDN NHVNHO 

(.-/LSHDVHNUHWlULOW6LUMH/LSSHOWY}WDEDXWDVXYDVWX OLLGXNRRVW||SDUWQHUL'HOILHVLQGDMD$OODQ6RPEUL

.HWWDKHLWMD0lUW,VUDHO YDVDNXO SlOYLVDXKLQQDDDVWDVRRULWXVH HHVW7DY}LWLVVXYHXQLYHUVLDDGLO NXOGPHGDOLMDVDL'DHJX00LO QHOMDQGDNRKD7HPDJDNRRV U}}PXVWDYDG(.-/,SHDVHNUHWlU 6LUMH/LSSHMDSUHVLGHQW(ULFK 7HLJDPlJL


" !!QQcdQ`QbY]QT

-'4)',¨756+:??;C:1&" !!(VPDNRUGVHOWYDOLWLDDVWDSDULPDNVQDLVNHUJHM}XVWLNODVHNVN}UJXVKSSDMD $QQD,OMXåWåHQNRNHOOHNRUGDPLQHNXGROLGSURQNVPHGDOLY}LWPLQH VXYHXQLYHUVLDDGLO+LLQDV6KHQ]HQLVNRKW00Y}LVWOXVWHO'DHJXVMD WXOHPXVHJD(HVWLUHNRUGLYLLPLQHN}UJHVVHUDKYXVYDKHOLVVHNODVVL 7UHHQHULQDDXKLQQDSlOYLQXG0DUWLQ.XWPDQRQWHLQXGKDPEDDUVWLNV }SSLQXG$QQDJDYlJDKHDGW||G .HWWDKHLWMD*HUG.DQWHUW}XVLVSlUDVWDDVWDVWYDKHDHJDWDDVWLLWOLY}LVWOXVWH PHGDOLOHSlOYLGHV'DHJXV00LK}EHGD$DVWDSDULPDNVPHHVWH WUHHQHULNVYDOLWXG9HVWHLQQ+DIVWHLQVVRQL}SLODQHVRRYLEMlUJPLVHOVXYHO /RQGRQLVRPDNDUMllULWULXPILROPSLDY}LWXNRUUDWD

DDVWDQH-}JHYD NRROLWGUXN5HHQD.ROO SVWLWDVWHLYDVKSSHV (HVWLUHNRUGLMD W}XVLVNRQNXUHQWVLWXOW DOODDDVWDVWHVW QDLVNHUJHM}XVWLNODVWHVWDDVWD SDULPDNV7HPDWUHHQHULQD SlOYLVWXQQXVWXVW+HQGULN /LQGHSXX

$DVWDSDULPDNVQDLVYHWHUDQLNV WXQQLVWDWLWHLVWDDVWDWMlUMHVW +HOYL(ULNVRQMDPHHVYHWHUDQLNV $QWV3DOPDU(ULNVRQVDL00LO DDVWDVWHNODVVLVNDNVK}EHGDW MDNDNVSURQNVL3DOPDUVLVH(0LO NODVVLV0NXOODMDK}EHGD

$OODDDVWDVWHVW QDLVNHUJHM}XVWLNODVWHVW(XURRSD MXXQLRULGHPHLVWULWLLWOLJD.DGULRUX VWDDGLRQLOSXEOLNXVGDPH YDOOXWDQXGRGDYLVNDMD/LLQD/DDVPD VDDYXWXVHOHHLOHLGXQXGHDNDDVODVWH VHDVY}UGVHW$XWDVXVDLNDWHPD WUHHQHU-DDQ7DPP

$OODDDVWDVWHVWPHHVNHUJHM}XVWLNODVWHVWWXQQLVWDWLWHLVWDDVWDW SDULPDNVNROPLNKSSDMD,JRU6MXQLQ YDVDNXO NHVVDLXQLYHUVLDDGLO NRKD6HOOHYDQXVHNODVVLSDULPDWUHHQHUL7RRPDV.ODXELMXKHQGDPLVHO KDUMXWDY(HVWL0DDOLNRROLVSRUWODQHVLKLESllVXROPSLDOH

$OODDDVWDVWHVWQRRUPHHVWHVWYDOLWLDDVWD SDULPDNVPLWPHY}LVWOHMD7DDYL7åHUQMDYVNL SDUHPDO NHVVDLRPDYDQXVWH00Y}LVWOXVWHO NDKHNVDQGDNRKD$XWDVXWHHQLVND+DUMXPDDO /RNVDOHODYDQRRUPHKHMXKHQGDMD$DUQH,GDYDLQ

$QQD,OMXåWåHQNR NHVNHO NRRV -HNDWHULQD 3DWMXNLMD6HUJHL 7åHUHSDQQLNRYLJD .D.DWMDMD6HUJHL Y}LYDGKRRDMDJD UDKXOHMllGD

6XXUWlQXWHKWXGW|| HHVW$LYR1RUPDN

7RUGLO}LNDPLVHDXNXXOXV$QQD ,OMXåWåHQNROH*ULWäDGHLNROH *HUG.DQWHULOHMD/LLQD/DDVPDOH
-'4)',¨756+-

" !!QQcdQ`QbY]QT*"_cQ

:??;C:1&" !!

7LSSVSRUGLJDMlWWLVKYDVWL6LUNND/LLVD .LYLQHNHOOHWlKWVDDYXWXVHNVMlLDDVWD VLVH(0LO7RULQRVNDXJXVKSSHVVDDGXG NXXHVNRKW7HGDHPEDE(.-/LSHDVHNUHWlU 6LUMH/LSSHQHLGSLLGOHEV}EUDOLNXOW(.-/L SUHVLGHQW(ULFK7HLJDPlJL *UDQG2OG0DQHKN7DUWXhOLNRROLDNDGHHPLOLVH VSRUGLNOXELWHHQHNDVWUHHQHU0DUWLQ.XWPDQ NHVRQNHUJHM}XVWLNXKHDNVWHJXWVHQXGOH YLLHNPQHDDVWDQLQJNRROLWDQXGVDGXKlLG VSRUWODVLMDWXEOLVLGLQLPHVL

3LGXOLVHG YDVDNXOW WHLYDVKSSDMD/HPEL 9DKHUDDVWDSDULPDNV Y}LVWNRQQDNVYDOLWXG (XURRSDNDULNDY}LVWOXVWH VXSHUOLLJDVRVDOHQXG NPQHY}LVWOXVH PHHVNRQQDOLLJH7DUPR 5LLWPXUXVSULQWHU 5LFKDUG3XOVWMDVDPXWL SDULPDNVYDOLWXG Y}LVWNRQGDNXXOXQXG .DDUHO-}HYlOL

$DVWDSDULPDNVNOXELNVVDLWDDVOHNDDOXNDOW7DUWXhOLNRROLDNDGHHPLOLQHVSRUGLNOXEL ROOHVY}LGXNDVYLLHVNDWHJRRULDV5KPOLNRROLNHUJHM}XVWLNXHVLQGXVHKHDNlHNlLJX HHVWVHLVMDLGDNDGHHPLOLVHVSRUGLNOXELMXKDWXVHOLLJHMDWUHHQHU+DUU\/HPEHUJ WUHHQHULG$QQH0lJLMD7DLYR0lJLWDJDUHDVN}UJXVKSSDMD$QQD,OMXåWåHQNRMD WUHHQHU0DUWLQ.XWPDQ-XXQLRULGHNOXELGHKXOJDVY}LWLV5DNYHUH9LNH

(NLGHQLWHDWHMRRNVXV (HVWLUHNRUGL SVWLWDQXG7DUWX hOLNRROLDNDGHHPLOLVH VSRUGLNOXEL QDLVNRQQDOLLNPHG -HNDWHULQD3DWMXN YDVDNXO MD/LO\ /XLN


" !!QQcdQ`QbY]QT*"_cQ

-'4)',¨756+:??;C:1&" !!.HUJHM}XVWLNXUDKYD NRRVW||SDUWQHUL (OLRQ(WWHY}WWHG WXUXQGXVMXKW5DLW 7DVVRNRRV(.-/L SUHVLGHQGL(ULFK 7HLJDPlJLMD(.-/L SHDVHNUHWlUL6LUMH /LSSHJD

6XXUS}KMXVMXXEHOGDGD7DOOLQQDVSHHWXG (XURRSDMXXQLRULGHPHLVWULY}LVWOXVHG OlNVLGNRUGD YDVDNXOW Y}LVWOXVWH WHJHYMXKW(ULN3DOODVH(.-/LSUHVLGHQW (ULFK7HLJDPlJLMD(.-/LSHDVHNUHWlU 6LUMH/LSSH

6}EUDOLNXVPHHOHROXV YDVDNXOW $XGHQWHVH VSRUGLNOXELMXKW3HHWHU7LVKOHU6WDPLQD VSRUGLNOXELMXKWMD(.-/LMXKDWXVHOLLJH8UPR 5DLHQG7DOOLQQD7HKQLNDOLNRROLUHNWRU$QGUHV .HHYDOOLN(HVWL2OPSLDNRPLWHHSHDVHNUHWlU 7RRPDV7}QLVH 3DOMXWHKDM}XGQXGPHKHG YDVDNXOW NHUJHM}XVWLNXOLLGX DXOLLJH9LNWRU+HOOHUPDD 0HOERXUQH·LROPSLDO NPQHY}LVWOXVHVQHOMDQGD NRKDVDDQXG8QR3DOX(HVWL 2OPSLDNRPLWHHSUHVLGHQW 0DUW6LLPDQQQLQJDNWLLYQH NHUJHM}XVWLNXYHWHUDQMD NRKWXQLN+HOGXU7XXOHPlH 3LGXOLVHG YDVDNXOW (.-/LMXKDWXVHOLLJH*HUW /HHNHUJHM}XVWLNXUDKYD NRRVW||SDUWQHUL*HVLQGDMDG 5LLYR/}RNHMD5DPRQ.DMX NHVNXXOXVND(HVWLNRRQGLVVH 3LGXOLVHGWUHHQHU$QWV.LLVD IlQQ$QGUHV0lHVHSSWUHHQHU 7}QX.DXNLVWDJDUHDVWUHHQHU (SS0DDVLNNXOWXXULPLQLVWHHULXPL VSRUGLRVDNRQQDHVLQGDMD0DOOH (QJODVMD(HVWLNRRQGLVODQH 6LUNND/LLVD.LYLQH

$XKLQQDVDDMDLG $DVWDSDULPNRKWXQLN(UJR.LONL«

«MDSDULPQRRUNRKWXQLN +DQQD/LLVD/DYRQHQ

.}LJHHGXNDPY}LVWNRQGROL(XURRSD NDULNDY}LVWOXVWHVXSHUOLLJDVRVDOHQXG NPQHY}LVWOXVHPHHVNRQGNXKX NXXOXVLG$QGUHV5DMD7DUPR5LLWPXUX 0LNN0LKNHO$UURMD.DDUHO-}HYlOL DXKLQQDWHHQLVLGNDQHQGHWUHHQHULG $QGUHL1D]DURY5HLQ6RNN5HPLJLMD 1D]DURYLHQHMD+XNR/LQQDV
-'4)',¨756+-

" !!QQcdQfŠdQR[_[[e5;:<Y`bUcYTU^d5bYSXDUYWQ]yWY

:??;C:1&" !!

$DVWDSDNNXV(HVWL NHUJHM}XVWLNXOH SDOMXKHDG :KQYZ +XOIN:KOMGSoMO,UZU +1023[SSKK

(HVWLNHUJHM}XVWLNODVHGWHJLGO}SSHYDODDVWDOHGXNDLGHWWHDVWHLGN}LJLOROXOLVWHOVXYLVWHO WLLWOLY}LVWOXVWHOMDPHLHLQLPHVHGSlOYLVLGWXQQXVWXVWMXXQLRULGH(0LODGXVDNRUUDOGDPLVHHHVW DDYXWXVWHVWMDKHDVWW||VW3DVOLN RQ YHHO NRUG WlQDGD N}LNL YLLW PHGDOLY}LWMDW DOOD DDVWDVWH (XURRSDPHLVWULW*ULWäDGHLNRWMXX QLRULGH(XURRSDPHLVWULW/LLQD/DDV PDWXQLYHUVLDDGLY}LWMDW0lUW,VUDHOL MDSURQNVPHGDOLRPDQLNNX$QQD,O MXåWåHQNRWQLQJPDDLOPDPHLVWULY}LVW OXVWHK}EHPHGDOLPHHVW*HUG.DQWH ULW6DPXWLWlQDQQHQGHWUHHQHUHLG KHDW||HHVW 7RUHHWWlQDYXQHHVLPHQHNHUJH M}XVWLNXPDDLOPDUHNRUGVQGLV7DO OLQQDV/DVQDPlHVSRUGLKDOOLVVXXU WXOHPXVHWHJL$PHHULNDhKHQGULLNLGH VSRUWODQH$VKWRQ(DWRQ

9

(.-/LSUHVLGHQW(ULFK 7HLJDPlJLXXULE'DHJXV *HUG.DQWHUL00L K}EHGDW

0HLHHVLQGXVVWDDGLRQ.DGULRUXVVDL XXHWLSSWDVHPHO0RQGRUDMDNDWWHHW ROODYDOPLVY}}UXVWDPDSDULPDOWDVH PHO VHQL VXXULPDW VLLQPDLO SHHWXG WLLWOLY}LVWOXVW²(XURRSDMXXQLRULGH PHLVWULY}LVWOXVLNXVQRRUHGSVWLWDVLG URKNHOWUHNRUGHLG

/lNVLPH QLL WlKWVDOH HWWHY}WPLVHOH YDVWXYlLNHVHN}KHGXVHJDNXLGVDLPH NLQQLWXVHHWPHLHRUJDQLVDWVLRRQRQ WLLWOLY}LVWOXVHNRUUDOGDPLVHNVYDOPLV 8XWHY}LVWOXVWHWDRWOXVLWHKHVVDDPH WXJLQHGDWlQDYXVWHOHNRJHPXVWHOHMD NDKHDOHWDJDVLVLGHOH(XURRSD.HUJH M}XVWLNXOLLGXVW(WVDDGD7DOOLQQDOH MlWNXYDOWWLLWOLY}LVWOXVWHNRUUDOGXV}L JXVWRQROXOLQHHWHVLPHVHGVDPPXG PLVULLNMDOLQQRQWHLQXG.DGULRUX VWDDGLRQLXXHQGDPLVHOHLMllNVYLL PDVWHNV (HVWL.HUJHM}XVWLNXOLLWNlLYLWDVMXX QLRULGH(0LHWWHYDOPLVWDGHVMlUHO NDVYXSURMHNWL PLOOHJD NDYDWVHPH NLQGODVWLMlWNDWDhKWODVLVDDPHVLLV ORRGHWDYDVWLHGXNDPDOWNDVXWDGDYlJD KHDGHWUHHQLQJXWLQJLPXVWHJD$XGHQ WHVHVSRUGLJPQDDVLXPLY}LPDOXVL PLVRQNDXJHODPPHQGXPLVHVW

7LLWOLY}LVWOXVWHVW(HVWLV2OHQYDO PLVLNNDMDMlOOHWlQDPDW||NDWWLLPL N}LNLPHLHLQLPHVLWlQXNHOOHOHMXX QLRULGH (0L HGXNDOW OlEL YLLVLPH

.HUJHM}XVWLNXDUHQGDPLVHVW$OD SRSXODULVHHULPLQHRQNV(HVWL.HU JHM}XVWLNXOLLGXSHDPLVLWHJHYXVHHV PlUNHhKDURKNHPLQLPHVLPDDLOPDV

(HVWLVRQ NHUJHM}XVWLNXWHJHYXVH S}KLVXXQGL VDDYXWXVVSRUGLWRHWDPLVH N}UYDOQRRUWHNDDVDPLQH MDMRRNVXKDUUDVWDMDWH DUYXVXXUHQGDPLQH

KDUUDVWDEMRRNVPLVWHKNWHJHOHENHU JHM}XVWLNXJD1DJXUDKYXVYDKHOLVHV XODWXVHVRQND(HVWLVNHUJHM}XVWLNX WHJHYXVHS}KLVXXQGLVDDYXWXVVSRUGL WRHWDPLVHN}UYDOQRRUWHNDDVDPLQHMD MRRNVXKDUUDVWDMDWHDUYXVXXUHQGDPL QH.DYDWVHPHOXXDWlLHQGDYDLGY}LVW OXVVDUMXHWLQQXVWDGDQRRUNHUJHM}XV WLNODVLMDOHLGDWUHHQHULWHOHURKNHP WHJXWVHPLVYlOMXQGLW6DPXWLYDDWDPH SRVLWLLYVHOWWXOHYLNNXWlQXMXEDNlLYL WXQXGNRRVW||OHMRRNVXULWXVWHNRU UDOGDMDWHJD 0LWPHODDVWDOROHPH(HVWLVNRUUDO GDQXGUDKYXVYDKHOLVL(XURRSD.HU JHM}XVWLNXOLLGXNRROLWXVVDUMDNXXOX YDLGWUHHQHULWHNRROLWXVLNXVRQHVL QHQXGWLSSWUHHQHULG1LLVHOOHNXLND WHLVWH(XURRSDNHUJHM}XVWLNXDNWLLYL NDDVDYDWHULWXVWHHOOXYLLPLQHRQNV Y}LPDOXVLPHLHLQLPHVWHLQQXVWDPL VHNV(XURRSDDODOLLWRQPHLHSGOX VLYHLGLMXEDWXQQXVWDQXGXVDOGDGHV DDVWD(XURRSD.HUJHM}XVWLNX OLLGXDDVWDNRQYHUHQWVLNRUUDOGDPLVH (HVWL.HUJHM}XVWLNXOLLGXOH


DbUU^UbYdUQQcdQ[_^fUbU^dc

-'4)',¨756+:??;C:1&" !!

6LVXNDGHWWHNDQGHG MDS}QHYDGDUXWHOXG VWLWDVLGWUHHQHUHLG :KQYZ 'TJX[Y4ORQ,UZU 9IGTVO^

1RYHPEULDOJXVHV7DOOLQQDVSHHWXG(HVWL.HUJHM}XVWLNXOLLGXWUHHQHULWHDDVWDNRQYHUHQWVLOHVLWDWXG HWWHNDQGHGSDNNXVLGNXXODMDWHOHURKNHVWLP}WWHDLQHWMDSDQLGDNWLLYVHPDLGLQLPHVLNDDVDUllNLPD RWHOOLV0HULWRQWRLPXQXGDDVWD NRQYHUHQWVLOWHJLWUHHQHU9DOWHU (VSH OHYDDWH (HVWL NLLUHLPD MRRNVXPHKH0DUHN1LLGXWUHHQLQJX WHVW86$V$UNDQVDVHOLNRROLV$KWR 7DWWHUWXWYXVWDV/RQGRQLVHVLPHVHO (XURRSDYDVWXSLGDYXVDODGHVHPLQDULO NXXOGXWQLQJ+DUU\/HPEHUJUllNLV PLGDQlJLMDWHJL,$$)LQHOMDQGDWD VHPHWUHHQHULWHNRROLWXVHO0RVNYDV .DKHNRUGQH YDVDUDKHLWH ROPSLD SURQNV-UL7DPPNlVLWOHVRPDHWWH NDQGHVÅ9}}UDOPDDOWLSSXµNXLGDV WHPDVWNXMXQHV.LLHYLV}SSLGHVWLSS NODVVLYDVDUDKHLWMDMDDUXWOHVPLGD OGVHWlKHQGDEVSRUWODVHOHY}}UVLOH HODPDPLQHN

.

Å1LL-UL7DPPHNXLND QlLWHNVN}UJXVKSSH ROPSLDY}LWMD-UL 7DUPDNXWUHHQLQJXDODVWH WHDGPLVWHMDJDPLQH ROHNVYlJDNDVXOLNµ Å.RQYHUHQWVMlWWLVYlJDKHDPXOMH HWWHNDQGHGROLGPLWPHNHVLVHGMDS}K MDOLNXOWHWWHYDOPLVWDWXGPLQDVDLQ VHDOWSDOMXKXYLWDYDWµWOHVWHHQHNDV VSRUGLSHGDJRRJ$QWV1XUPHNLYL7H GD NXL MRRNVXSURIHVVRULW N}QHWDVLG HQDPNHVNMDSLNDPDDMRRNVXHWWHNDQ GHG Å/RQGRQL NRQYHUHQWVLO HVLQHVLG PDDLOPD WLSSWUHHQHULG MD KLQQDWXG VSHWVLDOLVWLGVDLQVHOOHVWKHDOHYDD WHµ ODXVXV 1XUPHNLYL Å.D +DUU\

SLGDVKXYLWDYDHWWHNDQGHWUHHQHULWH NRROLWXVHVWµ 7DPPHKDDUDYDWMXWWXNXXODWHVWHN NLV1XUPHNLYLOP}WHHWWLLWOLY}LVWOXV WHOPHGDOHLGY}LWQXGMDPDDLOPDSD UHPLNNXNXXOXQXG(HVWLNHUJHM}XV WLNODVWHWUHHQLPLVHNRJHPXVHGYllUL YDGVXXUHPDWWlKHOHSDQX Å1LL-UL7DPPHNXLNDQlLWHNVN}U JXVKSSHROPSLDY}LWMD-UL7DUPD NXWUHHQLQJXDODVWHWHDGPLVWHMDJDPL QHROHNVYlJDNDVXOLNµW}GHV1XUPH NLYLÅ7DUPDNXWUHHQHUL3DYHO*RLK PDQLVHLVXNRKDGMDS}KLP}WWHGPLGD WDMlUJLVDDVWDWHORQVLLDQLDN WXDDOVHG7DPPHWLSSXYLLQXG$QDWR OL%RQGDUWåXNRQQLLWXJHYSUDNWLNNXL NDWHDGXVHPHHVNHOOHNLUMXWLVLRQKX YLWDYOXJHGDµ

0LGDWRREWXOHYLN" .RQYHUHQWVLVWRVDY}WMDGDUXWDVLGND HODYDOWNHUJHM}XVWLNXDUHQJXY}LPD OXVWHOHMDSLGDVLGQ}XMlUJPLVHDDV WDY}LVWOXVNDOHQGULNRRVWDPLVHOH Å$UXWHOXNHUJHM}XVWLNXWXOHYLNXOH ROLS}QHYµODXVXVVSRUGLNOXEL)RUWLVH WUHHQHU3LUHW7DPPÅ0XOOHWXQGXE HW YDQHPD S}OYNRQQD WUHHQHULG RQ P||GDQLNXV NLQQL NXLG QRRUWH LQL PHVWH KXYLG MD KRLDNXG PXXWXYDG NLLUHVWLQLQJS}KLNVLPXVRQNXLGDV QHLGPRWLYHHULGDNHUJHM}XVWLNXJDWH JHOHPDµ (HVWLVSRUGLMXKWLGHV}QDY}WWXGHVRQ N}ODQXGHWWHSDQHNXLGWDDVWDGDULLN OLNNHVSRUGLNRROH1DGORRGDYDGHW VHDOVDDYDGWUHHQHULGVSRUWODVLSDUH PLQLHWWHYDOPLVWDGD Å7XQGXEHWNRNNXY}WWHVWDDQGXE

.DKHNRUGQHROPSLDPlQJXGH SURQNVLPHHV-UL7DPP N}LNUDKDOHNXLGHJDVSRUGLNRROLGH WDDVORRPLVHJDUDKDVSRUWLURKNHPHL WXOHµODXVXV7DPPÅ0HLHJLP}WOHPH RPDNRROLVNDVSHDNVLPH}SSHPDNVX VXXUHQGDPD6HHRQYDOXVWHHPDDJD NHVNXVWHUW}XVHEMDWRLPHWXOHNOl KHEUDVNHPDNVµ hNVYDOXSXQNWHRQNDQRRUHLQLPH VHY}LPDOXVMlWNDWDVSRUWLPLVWSlUDVW JPQDDVLXPLO}SHWDPLVWNXLNOXELOH WHPDHHVWSHDUDKDHQDPHLPDNVWD Å0DUHN1LLGXQlLWHOY}LPHVRRYLWD GDQRRUWHOHNHVWDKDYDGKHDOWDVHPHO HGDVL VSRUWLGD PLQQD Y}LPDOXVHO $PHHULNDVVH}SSLPDµODXVXV7DPP .XUHVVDDUH VSRUGLNRROL WUHHQHU $QGUHV/DLGHWlLHQGDV7DPPHP}WHW Å6SULQWHULOH RQ $PHHULND NLQGODVWL KHDNHVNNRQGWXJHYDWHWUHHQLQJXSDUW QHULWHJDMDVRRMDVNOLLPDV7HLVWHDOD GHVSRUWODVHGVDDYDGNlLDO}XQDODDJ ULWHVQDJXWHHEQlLWHNVWHLQHVDDUODQH 7LLGUHN1XUPHNHVKDUMXWDEVDJHOL .HQ\DV$JDYXQGDPHQWLWXOHELNND N}LJLOQRRUWHONRGXVRPDWUHHQHULWH NlHDOOODGXGDDOOHVVHHMlUHOY}LYDG QDGVXXUHPDLGVLKWHVHDGDµ


-'4)',¨756+-

4Q\[YQZybU\[QcfedYY]

:??;C:1&" !!

'DONLDWLLPLOLLNPHLG LQQXVWDEROPSLD :KQYZ 0UUQYPG+102,UZU +1023[SSKK

7XJHYDVNRQNXUHQWVLV'DONLDWLLPLSllVHPLVHNVW}XVLGYDOLWXWHVHNND*ULWäDGHLNR /LLQD/DDVPD5DVPXV0lJL7DQHO/DDQPlH,JRU6MXQLQMD0DUL.ODXS

*ULWäDGHLNR

'DONLDWLLP YDVDNXOW *ULWäDGHLNR/LLQD/DDVPD7DQHO/DDQPlHPHQWRU*HUG.DQWHU,JRU 6MXQLQ5DVPXV0lJLMDSURMHNWLMXKW-DDQXV.ULLVNSXXGXEWLLPLNXXHVOLLJH0DUL.ODXS

8 YDQXVHNODVVL (0Y}LVWOXVWHO VHLWVPHY}LVWOXVHV LVLNOLNX UHNRUGL SXQNWLJD NXOGPHGDOL Y}LWQXG *ULWäDGHLNRRQ'DONLDWLLPLNLQGHO OLLGHU7DORQROPSLDQRUPMXEDWlL GHWXG DJD NLQGODVWL HL UDKXOGX WD SUDHJXVHWDVHPHJDVHVWWLSXVRQWX JHYNRQNXUHQWVMDWDSDEROPSLD KRRDMDNVRPDWDVHWSDUDQGDGD

/LLQD/DDVPD -XXQLRULGH(XURRSDPHLVWHU/LLQD /DDVPDMlWNDESlUDVWJPQDDVLXPL O}SHWDPLVWNRGXNDQGLV7}VWDPDDOHGX WRRQXGNRRVW||GWUHHQHU-DDQ7DP PHJDÅ7UHHQLQJXWHORQSlULVKlVWL OlLQXGMDNQDUQXNNSDUDQHE2OHQ VJLVHOSlULVSDOMXMRRNVQXG0DMDN VDQSlUDVWYLLHNXXHNLORPHHWULVWMRRN VXWHKDNRUUDOLNXWUHHQLQJX.XLSVLQ WHUYHQD HL WRKLNV ROPSLDQRUPL ²WRLP DOLVWDPLQHROODSURE OHHPµ

5DVPXV0lJL PW}NNHMRRNVXVMXXQLRULGH(HV WLUHNRUGLSVWLWDQXG5DVPXV 0lJLOHRQM}XNRKDQHY}WWDVLKLNXOH /RQGRQL ROPSLDPlQJXGH %QRUP Å2OPSLDOHSllVHPLVHVWY}LE ROODURKNHPNDVXNXL(0LOYHLGLWD JDVLKRLGOLNXPDVNRQNXUHQWVLVY}LVW OHPLVHVW0DHLDODKLQGD(0LWlKW VXVWNXLGROPSLDRQKRRSLVWHLQHDVL 7UHHQHULWHVWHPDMDLVDKRLDYDGPLQG NRRUPXVHYDOLNXOSLJHPWDJDVLNXL

$59$086 -DDQXV.ULLVN 'DONLDWLLPLSURMHNWLMXKW Å.DNVNXOGDRPDYDQXVWH(0LOWRQ KHDWXOHPXVNXLGWLLPLN}LJHWlKWVDP OHVDQQHRQWDJDGDS}OYNRQQDOH VLVHPLQHNRQNXUHQWVHWLJDKHOROHNV S}KMXVWHQGDOWNVLGDPLNVROHQVHDO NXVROHQMDPLNVQLLDJDPLWWHWHLVLWL´

ODVHYDGOLLDOWSLQJXWDGD1RYHPEUL WUHHQLQJXWHNRKWDRQROQXGKlVWLPX JDYWXQQHµ

0DUL.ODXS 0DUL .ODXS SVWLWDV PDL DOJXVHV SXQNWLJDVHLWVPHY}LVWOXVHLVLN OLNXUHNRUGLHQWWUHHQLQJXOVDDGXG S|LDYLJDVWXVULNNXVWHPDHWWHYDOPLV WXVH8(0LNVNXVWHPDODHNVMlL NRKWÅ2OHQVXXUHQGDQXGWUHHQLQ JXNRRUPXVL MD HQHVHWXQQH RQ KHD 3lUDVWVXYHKRRDHJDROLSHWWXPXVW}HV WLVXXUDJDQGVHNVROHQM}XGQXG WDDVVLQQDPDDQLHWRRWDQlUHYXVHJD XXWY}LVWOXVKRRDHJDµ

7DQHO/DDQPlH .DXDYLJDVWXVWHJDY}LGHOQXGMD8 (0LONRKDVDDQXGRGDYLVNDMD7D QHO/DDQPlHWXQGLVQRYHPEULVNRU UDOLNXWUHHQLQJXUWPLOHVXXUWU}}

PXMDSDENRRVW||V+HLQR3XXVWHJD M}XGDXXHOHWDVHPHOHÅ-DODGRQYDMD MlUHOHDLGDWDWXJHYDWHMDOJDGHWDNDX JHOH HL YLVND -}XWUHHQLQJXWHO ROHQ WXEOLVWLDUHQHQXG/RRGDQMDOJDGHM}X MXXUGHNDVYX DELO W}XVWD N}UJHPDOH WDVHPHOH VLLV SHDNVLQ YLVNDPD PHHWULW ROPSLD$QRUP²WRLP NHU JHYDHYDJD.}LNHRQQDXGLQJWHKDµ

,JRU6MXQLQ .ROPLNKSSDMD,JRU6MXQLQLWlQD YXVLY}LVWOHPLVLP}MXWDVPXOOXVJLVHO WHKWXGS|LDRSHUDWVLRRQ7RRPDV.ODX EL KRROHDOXVH ODHNV MlLG 8 (0L NRKWMDÅ2OHQURKNHVWLWHLQXG KSSHLGMDMDODGNDQQDYDGKlVWL/lL QXGKRRDMDOROLKRRMRRNVXJDSUREOHH PHVJLVHOOHLGVLQMXEDVWDELLOVHPD MRRNVX.LQGODVWLRQYDMDYHHONLLUH PDNVVDDGD-lUJPLVHODDVWDORQSHD PLQHHHVPlUNM}XGDROPSLDOH % QRUP²WRLP µ


Dalkia järelkasvutiim 2012

Gerd Kanter - Olümpiavõitja ja maailmameister, Dalkia järelkasvutiimi mentor:

"Üksikud väikesed edud ja ebaedud ei tohi saada takistuseks suurte pikaajaliste eesmärkide saavutamisel."

Grit Šadeiko, 7-võistlus PB: 6134p / Tartu Ülikooli ASK. Treenerid: Anne ja Taivo Mägi

Tanel Laanmäe, odavise PB: 81.96 / SK Viraaž. Treener: Heino Puuste

Mari Klaup, 7-võistlus PB: 5743p / Tartu Ülikooli ASK. Treener: Katrin Klaup

Rasmus Mägi, 400 m tj, PB: 50,14, Tartu Ülikooli ASK. Treenerid: Anne ja Taivo Mägi

Liina Laasma, odavise, PB: 57.82, Pärnumaa SL. Treener: Jaan Tamm

Igor Syunin, kolmikhüpe PB: 16.86m / EMÜ SK. Treener: Toomas Klaup

Ootame sind Meeskonda

Tiimi komplekteerimise põhimõtted: - Eesti Vabariigi kodakondsus - Olümpiaalal näidatud edetabelikõlbulikud tulemused - Tiimi pääseb sportlane alates noorsooklassist e. 20 aastaselt - Tiimi konkureerimise periood 01. mai – 30.september - Täpsem info EKJL kodulehelt www.ekjl.ee
-'4)',¨756+-

8UYdUQ\QTUXUd[UcUYc*5;:<YQ\QbŽX]QfQcdedQfdbUU^Ub1^dc;YYcQ

:??;C:1&" !!

.HWWDPHKHGQlLWDYDG WHHGRGDYLVNDMDGNDQQXO :KQYZ 0UUQYPG,UZU +1023[SSKK

(HVWL.HUJHM}XVWLNXOLLGXKHLWMDWHDODUKPDYDVWXWDYWUHHQHU$QWV.LLVDNLUMHOGDVDODKHWNHVHLVXMD YDDJLVVSRUWODVWHDUHQJXY}LPDOXVL6LLQNRKDOSDNXPHOXJHGDWHPDP}WWHLG HLWMDGW}XNDMDGMDYLVNDMDGQLQJ QHQGHWUHHQHULGVDLGRNWRREUL O}SXVNRNNX2ULVVDDUHV.XXOD VLPHORHQJXLGWHJLPHKLVWUHHQLQ JXLGMDYHHWVLPHWRUHGDVVHOWVNRQQDV DHJD 1RRUVSRUWODVHG VDLG VXKHOGD PHLHPHLVWULWHJDV}LGKLVHVODXDV LVWXVLGNRRVVDXQDODYDO$OHNVDQGHU 7DPPHUW MD 5DLJR 7RRPSXX YLLVLG OlELSUDNWLOLVLWXQGH5LVWR0lWDVOX JHVORHQJX8VXQHWMlUHONDVYVDLNR JHQXGWHJLMDWHOWSDOMX}SHWOLNNX .ODNRVWLW}LGOlWODVHGWUHHQHU-D QLV.ROLG]HMVWXWYXVWDVYDVDUDWOH PHHWULWKHLWQXG,JRUV6RNRORYVNLMD *XQWLV3DODPHLNVQRRUHRGDYLVNDMD 0DGDUD3DODPHLNDWUHHQLQJXLG,VH UllNLVLQKHLWMDWHVJLVHVHVWHWWHYDO PLVWXVHVW

.

0HHVWHRGDYLVNHV MDNHWWDKHLWHVRQ NRUUDOLNSUDPLLG LJDVYDQXVHNODVVLVROL WLLWOLY}LVWOXVWHQRUPL WlLWMD 3DPHQDDEULWHJDOlELNlLPLVWWL KHQGDGD 6JLVHO WlUNDV PXO P}WH NRUUDOGDGDKHLWMDWH%DOWLPDWå9DO PLHUDVSHHWXGY}LVWOXVHORVDOHVLGLJD YDQXVHNODVVLVSRUWODVHG88 8MDWlLVNDVYDQXGPLVPRRGXVWD YDGSUDPLLGL0HHVWHRGDYLVNHVMD NHWWDKHLWHVRQNRUUDOLNSUDPLLGLJDV YDQXVHNODVVLGHV ROL WLLWOLY}LVWOXVWH QRUPLWlLWMD7}VLYlLNHVHLOXYHDJD DOOD DDVWDVWHO NHWWDKHLWMDWHO MlL QRRUWH 00LOH SllVHPLVHVW QDWXNH SXXGX8YDQXVHNODVVLVNDVYDESHD

.HWWDKHLWMDG*HUG.DQWHU SDUHPDO MD0lUW,VUDHONRRVWUHHQHU9HVWHLQQ +DIVWHQVVRQLJD OH$UWMRP1LNLWLQ 7HLVWHODODGHORQVHLVNHKYHP.XX OLW}XNHV WlLWLV 0DUWLQ .XSSHU 8 (0LQRUPLDJDWDY}LVWOHV2VWUDYDV NHWWDKHLWHV+HDHW7RRPSXXWDKDE MlUJPLVHNVKRRDMDNVW}VLVHOWYDOPLV WXGDMDM}XGDHVPDNRUGVHOWROPSLDOH 7DOOHKLQJDENXNODVVH.ULVWR*DOHWD NHVSDUDQGDVSRROHWHLVHPHHWULJDLVLN OLNNXUHNRUGLW -XXQLRULGHNRQNXUHQWVLVMlLPLQX SRMDO$WVLO800LQRUPLVWOLJLSRRO PHHWULWSXXGXDJDWDRQYHHOKHDDV WDVHOOHVYDQXVHNODVVLVMDY}WDEVXYHO YLLHNLORVHNXXOLJDVLKLNXOHPLQXUH NRUGL 1RRUHG YDVDUDKHLWMDG RQ WlLWQXG WLLWOLY}LVWOXVWHQRUPHHQWPLQJLOPR PHQGLOSlUDVWPHHWULOHWDPLVWRQ WXOQXGQHLODUHQJXVSLLUHWWHDDV WDVHOH 0DUWLQ /HKHPHWVDOH SDNXE NRQNXUHQWVLNDNVDDVWDWYDQHP0DUW 2OPDQ(KNVXXGDENHHJLNROPDVSDD ULNROPHDDVWDSlUDVWKHLWDPHHWULW +HDHW$LYDU5lQLO||EDNWLLYVHOW WUHHQHULW||VNDDVDWHPDDDVWDQH SRHJ*HRUJ.DVSDUOHQQXWDVQHOMDNL ORVWYDVDUDW$LYDULUHNRUG

RQUDKYXVYDKHOLVHNODVVLWXOHPXVMD WHPDNRJHPXVHGRQQRRUWHOHNDVXOL NXG

7XEOLGQHLXGVLUJXPDV 1DLVWHVWRQNLQGHOOLLGHURGDYLVNDMD /LLQD /DDVPD MXXQLRULGH (XURRSD PHLVWHUNHVWHJL}LJHRWVXVHHWMlLNR MXRPDHVLPHVHWUHHQHUL-DDQ7DPPH NlHDOODKDUMXWDPD.OOVRRYLWDVLQWDO P}HOGDNDHGDVL}SSLPLVHOH .lWOLQ7}OODVVRQM}XGLVMXXQLRULGH (0LOILQDDOLPLVQlLWDVKHDGWDVHW VHVWWDVDDEVHOOHVYDQXVHNODVVLVYHHO KHKRRDMDY}LVWHOGD9DVDUDKHLWMD(O OLQD$QLVVLPRYDDVWXV7DUWXhOLNRROL PDMDQGXVW}SSLPDMDMlWNDEWUHHQLQ JXLGLVDMXKHQGDPLVHO 8YDQXVHNODVVLVWHJLGHGXVDPPH /LVHWW /LLYUDQG MD .lWOLQ 3LLULPlH .XXOLW}XNDMDW/LVHWWLMXKHQGDEWHPD WlGL,OOH/LLYUDQGNHVW}XNDVVDPXWL NXXOL(PDNlHDOOKDUMXWDY.lWOLQWH JHOHEQLLNXXOLW}XNHNXLNDNHWWDKHL WHJD 0}OHPDO DDVWDVHO QHLXO RQ DUHQJXSHUVSHNWLLYL .XLN}LNYLLVQHLGXMlUJPLVHVROP SLDWVNOLV XVLQDOW KDUMXWDYDG Y}LE PHLOROODQHOMDDDVWDSlUDVWNRUUDOLN QDLVKHLWMDWHY}LVWNRQG


/+67#.#

FŠYcd\ec*UcY]U^U;ŠfQ]UXUTeQd\_^`UUdY""_[d__RbY\

:??;C:1&" !!

.}YXPHKLWXOLMXXUGH :KQYZ 0UUQYPG,UZUJ /TJXKQ3oTJ

7DOOLQQDOlKHGDO+DUMXPDDO/DDJULDVXODV6DXQDSXQNWLVSHHWXGHVLPHQH.}YDPHKHGXDWORQW}PEDV RVDOHMDGUDVNHOUDWWDMDMRRNVXUDMDOOLLVWXOHHQWMXVWVHGDYLQWVNHGWHJLMDGYDMDVLGNL }LWVLGWXJHYDUDWWDV}LGXWHLQXG 6LJYDUG.XNNMD9LNWRULD5DQ GDODLQHQ3HDNRUUDOGDMD$QGUHV /DLQHVWH NHV VDL VHLWVPHQGD NRKD Y}WDE MXED XXVL YlOMDNXWVHLG .RRV VSRUGLNOXELJD6WDPLQDVDDEMlUJPLVHO DDVWDO 6DXQDSXQNWLV WHRNV HVLPHQH .}YDPHKHNROPLNPlUWVLORQND YDV.}YDPHKHWDOLWUL NPMRRNVX NPUDWWDV}LWXNPVXXVDWDPLVW MXXQLOYLLHQGDWNRUGDSHHWDY.}YDPH KHMRRNVMDRNWRREULOVWDUGLWDNVH WDDV.}YDPHKHGXDWORQLO 6HHNRUGVHGXDWORQL NPMRRNVX NPUDWWDV}LWXNPMRRNVX HVL NROPLNXG PHHVWHVW 6LJYDUG .XNN 5DYVKDQ%DOJDEDMHYMD -RRVHS 7DPPHPlH QDLVWHVW 9LNWRULD5DQGDODLQHQ3LLEH 7DPPHPlH MD $QHWWH 5DLH .RNNXROLO}SHWDMDW

<

$XKLQQDGN}YHPDWHOHWLLPLGHOHHVLSODDQLO SDULPQDLQH9LNWRULD5DQGDODLQHQ

6WDUGLUVLQ

9}LWMD6LJYDUG.XNNSLGLUDWWDUDMDO VDGXODVWPDKDWXOHPD

+RSVWLOHNLYLPUL

3HDNRUUDOGDMD$QGUHV/DLQHVWH


,11-5

5ddU`Q^U[*dUXQcŽWYcU\ZQdQ\fU\Z__[cefŠYcd\ecY

:??;C:1&" !!

(HVWLMRRNVXKRRDHJ SHDEROHPDSLNHP :KQYZ 6XOOZ9OSYUT+R\GPUUQY[YGXPGQUXXGRJGPG,UZU +R\GPUUQY[YGXO

.XLVDDEXESLPHMDU}VNHVJLVODNNDYDG(HVWLVMRRNVXULWXVHGQDJXQXSXVWNHHUDWXQD 7HHQHWWHSDQHNXNRUUDOGDGDMRRNVXY}LVWOXVLNDQRYHPEULVDJDPLNVPLWWHNDWDOYHNXXGHO NWRREULVRQLJDOQlGDODYDKHWXVHO PLWX MRRNVX MDDQXDULVW DOJDE VXXVDMDYLLPDVWHODDVWDWHOND XLVXKRRDHJNXLGYDKHSHDOQHDHJRQ UDKYDVSRUWODVHOHWKLMDHJDNDWLSSX GHOSROHVXXUHPDWYDOLNXW-RRNVMDG NDUGDYDGOXQGMDVXXVDWDMDGRRWDYDG OXQG7HJHOLNXOWSROHQLLSLNNY}LVWOXV SDXVS}KMHQGDWXG (HVWLMRRNVXKRRDHJY}LNVYDEDOWRO ODOLJLNXXDHJDSLNHP¯LJXSRROHVW SHDENLROHPDSLNHP(XURRSDVSHH WDNVHPXUGPDDMRRNVXY}LVWOXVLNOPD GHVWLOPDGHVWKRROLPDWDDDVWDULQJL 9}LVWHOGDNVHNDVHDONXVRQOXPLMD NOPDNUDDGLG 0XUGPDDMRRNVX(0Y}LVWOXVLSHH WDNVHOGMXKXOGHWVHPEULNHVNHO00 Y}LVWOXVLDJDPlUWVLNHVNHOY}LO}SXV .XLYDDWDPHYDUDVHPDLGSDLNXVLLV VHDO OHLGXE PXLGNL SLLUNRQGL SHDOH VRRMD3RUWXJDOLMDOHHEHNOLLPDJD,LUL PDD1RYHPEULNXLQH0DOP|PlUWVL NXLQH9DUVVDYLY}L6WDYDQJHUHLN}OD OLLJDVRRMDSDLJDQD(GLQEXUJKäRWL PDDONXVPlUWVLVSHHWLWlQDYXQH00 RQ MX 7DOOLQQDJD HQDPYlKH VDPDO ODLXVNUDDGLO 6ORYHHQLD 9HOHQMH RQ WlQDYXVH PXUGPDDMRRNVX(0LY}}UXVWDMD.XL QRYHPEULO}SXVQHLGULGXNLUMXWDQRQ VHDONROPNUDDGLVRRMDMDWDOYLWLNDWWX YDGVHDOVHGMlUYHGMllJD%XGDSHVWLV NXVWRLPXYDGMlUJPLVHG(0Y}LVWOX VHGRQGHWVHPEULVVDGDQXGNDO|UWVL Y}LOXQG0XUGPDDMRRNVRQVXXUHRVD HXURRSODVWHVLOPLVVDPDPRRGLWDOL VSRUGLDODQDJXNXQLQJDVMDOJSDOO6LLW WXOHENDP}WWHNlLNHWY}WDNVPXUG PDDMRRNVXWDOLROPSLDNDYYD

5

(OYDVVDDEDODWLMRRVWD (HVWLPXUGPDDMRRNVXPHLVWULY}LVW OXVLSHHWDNVHDSULOOLVMDPDLVNDULND Y}LVWOXVLVHSWHPEULO}SXOY}LRNWRREUL DOJXVHVUDKYXVYDKHOLVHNDOHQGULJD SROH QHLO ULWXVWHO PLGDJL SLVWPLVW 6LLQVHWHY}LVWOXVWHDMDOLQHNRRVN}ODV WDPLQH UDKYXVYDKHOLVWH P}}GXY}W

7lQDYXVH(OYDMRRNVXVDUMDY}LWMD.DXU.LYLVWLN PLVWHJDDLWDNVNLQGODVWLVSRUWODVWHO RPDWLSSYRUPLSDUHPLQLDMDVWDGDMD HGXNDPDOWHVLQHGD (HVWLPXUGPDDMRRNVXPHLVWULY}LVW OXVWH YLLPLQH YHHEUXDUL O}SSX Y}L PlUWVLDOJXVVHROHNVNHHUXOLQHDJD PLWWHY}LPDWX(HVWLPXUGPDDMRRNVX NDULNDY}LVWOXVWH NRUUDOGDPLQH RN WRREUL O}SXV Y}L QRYHPEUL DOJXVHV SROHNVPLQJLSUREOHHP3VLOXQGOG MXKXOHQQHGHWVHPEULWHLWHNLPHWVD DOODM}XDEVHGDDJDYHHOJLYlKHP-D NXLM}XDENLVDDEVHOOHMXlUDDMDGD 7HLQH Y}LPDOXV RQ MlWWD PHLVWUL Y}LVWOXVWHMDNDULNDY}LVWOXVWHWRLPX PLVDHJPXXWPDWDNXWVXGHVHOOXXXH ULWXVH(HVWLWDOYLVHGPXUGPDDMRRN VXPHLVWULY}LVWOXVHG.XLVHOOHNRUUDO GDPLVHNVRWVLWDNVHYDEDWDKWOLNNHVLLV RQVXXUWHMRRNVXWUDGLWVLRRQLGHJD(O YDVYDOPLGXVROHPDV-DOJUDWWXULWHOH

YLLDNVHVHDOOlELWDOLNURVVHGHWVHPEULV MD YHHEUXDULV NOODS VDDNVLPH ND MRRNVXY}LVWOXVWHNRUUDOGDPLVHJDKDN NDPD (HVWLPDUDWRQLUHNRUGLRPDQLN3D YHO/RVNXWRYNULWLVHHULVHWNDKHKRR DMDYDKHOODVHYDG(HVWLMRRNVMDGHQG OLLJDORQJX3LNHPY}LVWOXVNDOHQGHU DLWDNVQlUYLHUJXMDOLKDVWNLLUHQDKRL GD (HVWL WDOYLVHG PXUGPDDMRRNVX PHLVWULY}LVWOXVHG ROHNV MRRNVMDWH VDPPHXURRSDOLNXY}LVWOXVNDOHQGUL VXXQDV

(OYDMRRNVXVDUL 6DUMDVROLNROPHWDSSL0HHVWHHVLNROPLN .DXU.LYLVWLN0DUJXV3LUNVDDU2ODUL2UP 1DLVWHHVLNROPLN(YHOL6DXH.ULVWLLQD /DKW+HOHQ$OXYHH


DUWYZQ*BQYd@Q\\_

70+8'45##. :??;C:1&" !!

5DLW3DOORNRRVNXXHDDVWDVHSRMD.HUGLJD

0LWPHDODlVV5DLW3DOOR YDMDQDGUHQDOLLQL :KQYZ 3KKROY1UYQGX[,UZU KXGQUM[

1HOMDNRUGQH7DUWXQHOLNULWXVHY}LWMD5DLW3DOORW||WDE6ZHGEDQNLVMXKWLYDODPHWLNRKDO NDVYDWDENDKWSRHJDMDVXXGDENLLUHOHHOXUWPLOHYDDWDPDWDKlVWLVSRUWLWHKD DDVWDQH3DOORQlLWDEKlPPDV WDYDOWKlLGWXOHPXVLQLLUDWWDV}L GXVSLNDPDDMRRNVXVNXLNDVXX VDWDPLVHV8XVLWLSSPDUNHWDKDEWD UQQDWDWlLVSLNDVWULDWORQLVNVWHPD HHVPlUNHRQOlELGDND+DZDLL,URQ PDQhNVN}LNPLVDODO5DLWVWDUGLE LNNDSVLEWDSLOGLO 2PDVDDYXWXVWHVWKLQGDE5DLWN}LJH N}UJHPDOWDDVWDURJDLQLPDDLO PDPHLVWULY}LVWOXVWHO8XV0HUHPDDO &KHYLRWLVNRRV.DUOL/DPERWLMD7}QX /LOOHODLGLJDUDVNHOPDDVWLNXONHKYDGH LOPDROXGHNLXVWHY}LGHWXGSURQNVPH GDOLWÅ6HHROLODXVLNXWHOWUHHQLYDWHOH KRELVSRUWODVWHOHYlJDUDVNHW}GHVWD /DSVHS}OYHVVXKWXV5DLWVSRUWLNXL PlQJX.lLVSDDUDDVWDWNHUJHM}XVWL NXWUHQQLV MD PlQJLV NRUYSDOOL WHH YDVWXSLGDYXVDODGHMXXUGHOHLGLVDJD DOOHVDDVWDVHQDNXLKDNNDVYDKH WXVOL}SLODVHQD $PVWHUGDPLV KH$XVWULDSRLVLJDMRRNVPD Å0XOOH PHHOGLYDG N}LJH URKNHP VXXVDWDPLQHMDPlJLUDWWDV}LWµODXVXV WDÅ0}OHPDGRQSLLVDYDOWWHKQLOLVHG MDSDNXYDGDGUHQDOLLQL2OHQDYDVWD QXG ND RULHQWHHUXPLVH PLV DQQDE MRRNVXOHP}QXVDWYDKHOGXVWµ $DVWDULQJLKHDVYRUPLVSVLPLQH RQVXXUNXQVW0LWPHNOJVXVWKLQGDY 5DLWVHDEN}LJHSHDOWHHVPlUJLGYDOLE DDVWDDOJXVHVYlOMDROXOLVHGY}LVWOXVHG MDVHHMlUHOHWWHYDOPLVWDYDGY}LVWOXVHG PLVRQSLJHPWXJHYDWUHHQLQJXHHVW Å+DUMXWDQNLQGODNDYDWDROHQHYDOW W||NRRUPXVHVWMDSHUHHOXVWDJDVD PXWLHQHVHWXQGHVWMDLOPDVWµODXVXV WDÅ.RUUDDDVWDVVJLVHWLY}WDQSDDU QlGDODWNHUJHPDOWVLLVV|UJLQQDWXNH Y}LXMXQ7lKWVDPDWHY}LVWOXVWHHHO SKHQGXQSDDULNVQlGDODNVKHOHDOD OHMDWHHQNDO}LJXWUHHQLQJXLGµ $UYHPLVUHHGDYDG3DOORKHDDVWD

NRRUPXVW ² WUHHQLQJXWXQGL VHOOHVRQNDSDDUSLNND²WXQQLVW Y}LVWOXVW OLJL NP UDWWDV}LWX

5DLW3DOOR 6QGLQXGVHSWHPEULO (VWRQLDQ%XVLQHVV6FKRRO EDNDODXUHXVlULVMDUDKDQGXVHV 7DOOLQQD7HKQLNDOLNRROPDJLVWHU PDMDQGXVDUYHVWXVHV 7||WDE6ZHGEDQNLNUHGLLGLMXKWLPLVH GLYLVMRQLMXKLQD .XXOXE6ZHGEDQNLMD6XXVDOLLGX MXKDWXVVH 3HUHVNDNVSRHJD.ULVWR MD.HUW  6DDYXWXVHGURJDLQL00LODDVWDO SURQNVURJDLQL(0LOMD DDVWDOSURQNV 7LSSPDUJLGWlLVSLNDVWULDWORQLV DDVWDO5RRWVLV.DOPDULV PDUDWRQLV DDVWDO %HUOLLQLV SRROPDUDWRQLV DDVWDO7DUWXMRRNVXPDUDWRQLO 


70+8'45##.

DUWYZQ*BQYd@Q\\_

:??;C:1&" !!

²NPVXXVDWDPLVWMDVDPD SDOMXMRRNVX6JLVHWLMDNHYDGHWLUDV VLEWDNDM}XVDDOLV Å9LLPDVWHO DDVWDWHO ROHQ NHYDGLWL NlLQXG,WDDOLDVY}L+LVSDDQLDVQlGD ODVHOUDWWDMDYHLQLWXXULO3lUDVWSLNND WDOYHP}MXYDGVRHLOPMDSlLNHYDSXV WDYDOWKlVWLµWXQQLVWDV5DLW 5DLWKDUMXWDEHQHVHWXQGHMlUJLHJD NDVXWDSXOVLNHOODÅ2OHQRPDNHKDQLL SDOMXWXQGPD}SSLQXGHWWHDQNHOOD NDVXWDPDWDSlULVWlSVHOWPLVSXOVLJD WUHHQLQµVHOJLWDVWD 1}XRQ5DLWNVLQXGSDOMXGHOWRPD DODDVMDWXQGMDWHOWÅ-RRNVXVROLGHUH GDPDGPlOHVWXVHGNDGXQXG8QR.lO OHJDµODXVXVWDÅ6XXVDWDPLVHVRULHQ WHHUXPLVHVMDUDWWDV}LGXVRQQlSXQlL WHLGMDJDQXG7LLW3HNN8MXPLVHS}KL W}HGVDLQVHOJHNV7}QX0HLMHOLDELOµ

.RRVSHUHJDVSRUWLPD 7||NRKXVWXVL6ZHGEDQNLVMDOHV DQGHLG(HVWL6XXVDOLLGXMXKDWXVHOLLN PHQD RQ MXXUGH WXOQXG QLQJ PHHV WXQQLVWDVHWNDQQDWDMDGRQROQXGSH UHMDKRELG Å+HDNHKDOLQHYRUPDLWDEKHNVD NXQLNPQHWXQQLVWHOW||SlHYDGHOWlLV

SLQJHJDYDVWXSLGDGDµODXVXV5DLW Å.DSXKNXVWlKHQGDEPXOOHVSRUWL PLVW5HLVLOSDQSDDUSlHYDPDWND WDVHVWVXXUOLQQDGHVHLWXQQHPDHQG KlVWL3lHYDGHNDXSDOLLYDOOHVLPLQH RQYlOLVWDWXGµ $UJLSlHYLWL lUNDE 5DLW OGMXKXO SRROHVHLWVPHSDLNXYDKHOSDEKDU MXWDGDHQQHW||GXMXODVY}LVSRUGLVDD OLV0}QHO}KWXOOlKHERWVHW||OWMRRNV PDY}LUDWWDJDV}LWPDHWPLWWHXPPL NXWHVVHLVWD Å1lGDODYDKHWXVWHO SDQ SHUHJD NRRVROODVDJHOLOlKHPHNRRVXMXODV VHµODXVXVWDÅ9DQHPSRHJNlLE1}P PHOMDOJUDWWDWUHHQLQJXOMDQRRUHPDOH PHHOGLYDGODVWHMRRNVXY}LVWOXVHGWDO RQVHDOKlVWLOlLQXG.DHOXNDDVODQH RQVSRUGLJDVLQDSHDOPlQJLENRUY SDOOLMDMllKRNLW9LLPDVHODMDORQKD NDQXG PHLH N}LJL OLLNXPLVNLLUXVHG VSRUWLPLVHONVWHLVHOHOlKHQHPDVHV WDSRQW}HVWL}QQHVWXQXGNDNRRVVSRU WLWHKDµ .RJHQXG KDUUDVWXVVSRUWODVWHO RQ LNNDP}QLKXYLWDYVHLNPLGDYDQDGXV S}OYHVNDPLQDHHVODVWHODVWHOHUllNL GDÅ.PPHNRQGDDVWDWWDJDVL0DG ULGLPDUDWRQLOHPLQQHVYDUDVWDWLDX WRVWVSRUGLNRWWNXLG}QQHNVMlLGWRV

VXGDOOHVMDVDLQPDUDWRQLlUDMRRVWDµ PHHQXWDV3DOORMDMlWNDVÅ.}LJHS} QHYDPDLGHODPXVLRQSDNNXQXGVHLN OXVVSRUGLVDUL;GUHDP2OHQVHDOSRRO Y}LVWOXVWYlQGDQXGMDOJUDWWDVDGXODWD NDQXXJDQLLWXJHYDVWLSXXDOODNLQQL MllQXGHWV}LGXYDKHQGLNlWWHVDDPL VHNVPDGLVWDVLPHNROPYHHUDQGWXQGL .RUGOlNVLPH9}UWVMlUYHllUVHVVRRV NDDVODVHVWQLL}QQHWXOWODKNXHWSlUDVW WXQQLVWRRWDPLVWSLGLPHNDWNHVWDPDµ

6RRYLWXV 7HJHOHJHDODJDPLVPHHOGLE 5DLW3DOORVRRYLWXVHGKDUUDVWDMDWHOH Å0}LVWOLNROHNVWHJHOHGDVSRUGLDODJDPLV PHHOGLE.DKMXRQYDDGDWDPHWVDUDMDO LQLPHVLNHOOHLJDVWNHKDUDNXVWRQDUX VDDGDHWQDGHLQDXGLMRRNVPLVW6LLV WXOHNVY}LEROODUDWWDY}LNDMDNLV}LW SDUHPLQLYlOMD .XLNVLWHHQGDOWPLNVPDHLVDD VSRUWLPDPLQQDRQVHHRKXPlUN ¯LJHNVLPXVRQPLOODOY}LNXLGDVVDDQ WUHHQLGD".XLWHJHYXVPHHOGLEPDDQGDE VHHSLQJHLG.RUUDSlUDQHWUHHQLPLQHRQ ROXOLQH0LVP}WHRQKDUMXWDGDMlUMHVW NROPQlGDODWHWMlUJPLVHONDKHOQlGDODO PLWWHPLGDJLWHKHVNRJXVDDYXWDWX NDRWDGD"µ


0ยจ7#00'

DQY]QccQQ

:??;C:1&" !!

7DLPDVVDDรงWDDVORRE NHKDOLVWWHUYLVWMD YDLPVHWKHDROX :KQYZPGLUZUJ :NGO8UYK9VG

7DLPDVVDDรงRQWUDGLWVLRRQLOLVHWDLPHGLWVLLQLODKXWDPDWXRVD 6HHRQW}HOLQHWHUYLVWDPLVHNXQVWMDYDLPVHWDVDNDDOXORRMD PPXVHVWDMDONDVXWDVLG7DLPXQ JDGWHPSOLWHVWDLPDVVDDรงLUDYL PLVHNV7lQDSlHYDONDVXWDEVXX UHPRVD7DLHODQLNNRQQDVWWDLPDVVDD รงLKDLJXVWHHQQHWDPLVHNVMDUDYLNV 7DLPDVVDDรงLNDVXWDWDNVHOLKDVWH OLLJHVWHSHDYDOXYDLJLVWDPLVHNVOLL JHVWHOLLNXYXVHVXXUHQGDPLVHNVOL KDVWHWRRQXVHW}VWPLVHNVVHHGHKlLUH WHN}UYDOGDPLVHNVVWUHVVLMDXQHWXVH UDYLNVQlUYLVยVWHHPLWXJHYGDPLVHNV RUJDQLVPLSXKDVWXVHNVN}LNLGHVLVH RUJDQLWHW||VWLPXOHHULPLVHNVMDSDO MXNVPXXNV 7DLPDVVDDรงLWHKQLNDNRRVQHEYHQL WDYDWHVWKDUMXWXVWHVWPLVVDUQDQHYDG MRRJDJDDNXSUHVVXXULVWMDW||VWNHKD HQHUJHHWLOLVWHOLLQLGHJDPLVYDVWDYDOW KLLQDPHGLWVLLQLOHOlELYDGNRJXLQLPH VHNHKDยฏOLVHOOHVPDVVDDรงLVHLNDVX WDWD 7DLPDVVDDรงLVHDQVLONDQQDESDW VLHQWPXJDYDWYDEDULLHWXVWSDOMDGRQ DLQXOWMDODWDOODG0DVVDDรงLYLLDNVHOl ELWDWDPLWยยSLPDWLO0DVVDDรงLUXXP

'

7DLPDVVDDรงLVHDQVV

RQWDYDOLVHOWNHUJHWHYDKHVLUPLGHJD ยPEULWVHWXGY}LYDKHVHLQWHJDNDELLQ NXVMDJXESLLVDYDOWUXXPLยKHOHPD WLOHMDPDVV||ULOLLNXPLVHNVVHOOHยP EHU

(XURRSODVHOOยKHPVHDQVV 7DLPDVVDDรงNHVWDESRROWHLVWNXQL NROPWXQGL(ULQHYDOWLGDPDDGHHOD QLNHVWSROHSDOMXGHXURRSODVHGKDUMX QXG NDXD NHVWYD PDVVDDรงLJD QLQJ SHDYDGNROPHWXQQLOLVWPDVVDDรงLOLLJD YlVLWDYDNV6HHW}WWXWHKDNVHWDLPDV VDDรงLSURWVHGXXUHHXURRSODVWHOHNXQL NDNVWXQGL 0DVVDDรงLWlLHOLNXP}MXVDDYXWDPL VHNVNHKDOHRQYDMDWHKDPLWXSURWVH GXXULQHQGHKXONV}OWXELQLPHVHLQ GLYLGXDDOVHVWHULSlUDVWYDMDGXVWHVWMD SยVWLWDWXGHHVPlUNLGHVW.RJHQXGWDL PDVVDDรงLVSHWVLDOLVWRQY}LPHOLQHNR KHNLQGODNVPllUDPDSDWVLHQGLSURE OHHPVHGNRKDGMDWDS||UDEQHQGHOH N}LJHURKNHPWlKHOHSDQX $ODWLWXOHEPHHOHVSLGDGDHWSURE OHHPLRQSDOMXSDUHPHQQHWDGDNXL VHGDODKHQGDGD7DLPDVVDDรงRQยNV SDULPDWHVWYLLVLGHVWWHUYLVHSUREOHH PLGHHQQHWDPLVHNV.XLODKHQGDWHWDL PDVVDDรงLDELORPDWHUYLVHSUREOHHPH ROHWHNDXDWHUYHMDNHKDOLQHKDUPRR

QLDSยVLESLNNDDHJD7HUYLVHVlLOLWD PLVHNVVWUHVVLMDPยUNLGHNRJXPLVH lUDKRLGPLVHNV WXOHE NRUUDSlUDVHOW NLQNLGDRPDNHKDOHPDVVDDรงLU}}PX PLVWXJHYGDENDYDMDOLNNXYDLPVHW WDVDNDDOX

7HUYLVHKHDNV 7KDL5RVH6SDRQW}HOLQHLGDPDLQH RDDV7DOOLQQDNHVNOLQQDVPLVSDNXE PDVVDDรงHLGDPDLVHLGNHKDKRROGXVLMD SDOMXPXLGLOXWHHQXVHLG(VPDNRUGVHOW (HVWLVSDNNXVLPHMXVWPHLHWDLPDVVDDรงL NRRVW||VWDLVSHWVLDOLVWLGHJD0XJDY DVXNRKWNHVNOLQQDVVDORQJLVWLLOQHMD KXEDQHLQWHUM||UHNVRRWLOLVHGDURRPLG O}}JDVWDYPXXVLNDMDORRPXOLNXOW7DLVW SlULWRPDDODSURIHVVLRQDDOLGยฒN}LNH VHGDSDNXPHWHLOHHWY}LNVLWHVXNHOGXGD DDVLDNHKDKRROGXVHMDWHUYLVHILORVRRILD LPHOLVVHPDDLOPD 7KDL5RVH6SDNOLHQWLGHOHRQSDUNLPLQH VDORQJLN}UYDODVXYDVSDUNODVWDVXWD


8#4+#

CŽ^^Y`yUf*c`_bTYcU\dcYC`QbdQ[_\]QQcdQd

:??;C:1&" !!

6SDUWDVQQLSlHYDO SDNXWLVSRUWLWRUWLMD PXXVLNDW :KQYZ 8GTJU9UUSK9VGXZG,UZUJ <OQZUX([XQO\YQO

6SDUWDWlKLVWDVRPDNROPDQGDWVQQLSlHYDNRRVIDQWDVWLOLVWHOLLNPHWHWRUHGDWHV}SUDGHMD VlUWVDNDWHWUHHQHULWHJDP}QXVDNRRVROHPLVHWlKHDOO HROHPLVSHHWLQRYHPEUL}KWXOW}PEDVLGHVLPHVHKRRVLVVHILWQHVVL WUXEDGXXU(ULFK.ULHJHUMDNLWDUULYLUWXRRV$UH-DDPDNHVNRUUDOGDVLG NRRVWUHHQHU0DULV.DMDULJD6RRYL6SLQQLWXQQLVWlLVVDDOLHHVPHHOGHMll YDOLYHV}X .ULHJHULPXXVLNDYLNHUNDDUHOHMlUJQHVHPRWVLRQDDOQH=XPEDPLOOHYLLVLG OlELNODOLVWUHHQHU0DULDQQ.LOJMDPHLH0DULV.DMDULNHGDWUXPPLGHOVDDWLV -DDQ.LUVLSHUHDQVDPEHO.RKDOROLGND)LWQHVV0RGHO(VWRQLDILQDDOY}LVWOXVHNV YDOPLVWXY7DOOLQQDWLLPPLGDMXKHQGDYDG6SDUWDWUHHQHULG6YHQ,GDUDQGMD (JOH(OOHU1DEL¯KWXO}SHWDV8NX6XYLVWHMD-DPHV:HUWVLVSRUWOLNNRQWVHUW

6

(ULFK.ULHJHUNWWLVRPDNRQWVHUGLJD6SDUWDVSLQQLSXEOLNXNXXPDNV

+RRJQHNDQNDDQW}VWLVWXMXWDHYDVVH)LWQHVV0RGHO (VWRQLDILQDDOY}LVWOXVHNVYDOPLVWXY7DOOLQQDWLLP

6lUWVDNDVWUHHQHU0DULV.DMDUL SDNDWDE]XPEDHQHUJLDVW

$UJR$GHU VXUXENlWW 6SDUWDV WUHHQLYD8NX 6XYLVWHJD

0DULDQQ.LOJ SLOGLO YLLVNRRV0DULV .DMDULJDXPEHVSRROHVDMDOHSLGXOLVHOH OlELHPRWVLRQDDOVH]XPEDWUHQQL


EMT Järvejooksud

83. Suurjooks ümber Viljandi järve Teisipäeval, 1. mail 2012

41. jooks ümber Harku järve Laupäeval, 16. juunil 2012

31. jooks ümber Pühajärve Laupäeval, 7. juuli 2l012

EMT Topeltpluss kliendile registreerimine 25% soodsam!

40. jooks ümber Ülemiste järve Laupäeval, 25. augustil 2011 2012 EMT Järvejooksude registreerimine läheb lahti 15. jaanuaril! 200le kiiremale sarjale registreerunule adidase särk! Info ja registreerimine www.stamina.ee/jarvejooks
70+8'45##.

DUWYZQ*1\QbCQfQcdfUb

:??;C:1&" !!

$ODU6DYDVWYHUVXUXE YDKYDOWQLLVXXVNDGHO NXLNDMRRNVXUDMDO :KQYZ 8GTJU9UUSK9VGXZG,UZU KXGQUM[

$ODU6DYDVWYHULY}LESLGDGDWHHQHOLVHNVUDKYDVSRUWODVHNV(LP||GXQDOMDOWKWHJLVXXVDY}L MRRNVXPDUDWRQLNXVWXOLVHVSRUGLPHKHKLQJHJD$ODUNDDVDHLWHHNV DYDVWYHULWURIHHGHNRJXVRQXP EHVQHOLNPPHQGVXXVDPDUDWR QLQLQJWDRQMRRNVQXGYLLHWHLVW NPQHO PDUDWRQLO MD NROPHNPQHO SRROPDUDWRQLO$XNDUWXVWlUDWDYDGDU YXGNDVSROH"(QWODLDVLOPDULQJLJD DDVWDQHKDUUDVWXVVSRUWODQHWHDE HWYDVWXSLGDYXVHN}UYDOWXOHEXVLQDOW WXJHYGDGDNDOLKDVHLGMDOLLJHVHLG .XL$ODUNXXOLVDDVWDVJLVHO YDVWDYDWXGVSRUGLNOXELVW6SDUWDNXV SDNXWLULNNDOLNXOWHULWUHHQLQJXLGVHD GLVWDVDPPXGVLQQD3DDUNRUGDQl GDODVUDVVLVWDM}XVDDOLVMDOHLGLVWHH ND0DULXV8QGL,QWHUYDOO9HQWWLWUHH QLQJXOH Å9HQWWLMDM}XVDDORQDQGQXGPXOOH YlJDKHDS}KMDDOODµKLQGDE6DYDVW YHU6SDUWDPLWPHNOJVHLGKDUMXWXV WXQGH 8QWSHDE$ODULWHHVNXMXOLNXWUHHQL MDPXVWHUQlLGLVHNVÅ7HPDN}UYDORQ WHLVWHOYlJDOLKWQHWUHQQLWHKDWDRQ VSRUGLDODOKDULWXGMDN}UJHPDNODVVL UDKYDVSRUWODQHNHOOHJDRQOXVWNRRV W||WDGDµWOHE0DULXV 6DYDVWYHU WXOHE 6SDUWDVVH KHDV PHHOHROXVVHVWKLQGDE3lUQXPDDQ WHHPDMDVYDOLWVHYDWW|LVW}KNNRQGD hKWODVLSHDEWDROXOLVHNVHWVDDEVHDOW NDMXKLVHLGWHUYLVOLNXWRLWXPLVHNRKWD

9

0DUDWRQLGHOXPPXVHV +DDSVDOXVNRROLVNlHVWHJHOHV6D YDVWYHUQLLNHUJHM}XVWLNXNXLNDNRUY SDOOLJD7LKWLWHJLWDKHO}KWXONDNV WUHHQLQJXWMXWWL1}XNRJXGHDUPHHVW QDDVWHVMD7DOOLQQD7HKQLNDOLNRROLV }SSLGHVNXOXVWDONDNVDDVWDWHWWDDV WDGDNHUJHM}XVWLNXVNRROLDHJQHWDVH .XLGNRUYSDOOLPlQJXVVDDGXGYLJDV WXVHGHLOXEDQXGWDONHUJHM}XVWLNXOH NRUUDOLNXOWNHVNHQGXGD 7||Q}XGLVLVWXYDWHOXYLLVLMDVDMDQ GLYDKHWXVHOWXQGLVWDKWlNNLHWLVHJL QHOMDQGDOHNRUUXVHOHN}QGLPLQHSDQL KLQJHOGDPD 7DVDSLVL WXOL PRRWRULW

SXWLWDGD Å.lLVLQKHNROOHHJLHHVNXMXOSDDU NROPNRUGDQlGDODVHQGDO}EXNVV|U NLPDVNXLGPLQJLWVXXUWKDVDUWLYHHO HL WHNNLQXGµ PHHQXWDE 6DYDVWYHU Å6LLVWXQGVLQHWWDKDQVVWHHPVHPDOW WUHHQLGDMDMRRVWDPDUDWRQLµ 7DVYHQHVHULDODNLUMDQGXVVHMDRW VXVWDVYDOPLVWXGDDDVWD+HOVLQ JLPDUDWRQLNVPLOOHYDVWXlUDWDVHOD YDKXYLVDPDDDVWDNHYDGHOMXKXVOL NXOW UDMD llUHV /RQGRQL PDUDWRQL QlJHPLQH .XL$ODU+HOVLQJLVDMDJDILQL åHHULVWXQGLVWDSHDOHUlQJDYlVLPX VHNDQDXGLQJXW6LKLNXOHY}HWXGNRO PHWXQQLSLLUMlLNOODOLVWDPDWDNXLG KLOMHPODHYDJDNRMXV}LWHVRPDGH EWPDUDWRQL WHLVWH MRRNVMDWH WXOH PXVWHJDY}UUHOGHVVDLWDDUXHWVDD YXWDVQRUPDDOVHDMDMDSROQXGS}KMXVW VJDYDWSHWWXPXVWWXQGD (VLPHVWNRUGDNPOlELPLQH DQGLV$ODULOHQLLWXJHYDODHQJXHWMX EDNXXDHJDKLOMHPMRRNVLVWD%HUOLLQLV PLVRQVLLDQLWHPDWLSSPDUN DDVWDOOXPHODXDV}LWXSURRYL GHVONNDV$ODUHQGNDPXUGPDDVXXV NDGHOOLLNXPDDJDHLVXXWQXGLVHJL NROPHNLORPHHWULVWULQJLOlELGD.ROP DDVWDWKLOMHPO}SHWDVWD6RRPHV)LQ ODQGLDKLLKWRNROPHVDMDQGDNRKDSLLUL PDLO6LLVP}LVWLVPHHVHWSLNNVXXVD Y}LVWOXVY}LEROODHPRWVLRQDDOVHPNXL MRRNVSHDOHJLM}XDEVXXVDPDUDWRQLVW UXWHPWDDVWXGD (HVPlUNLGHVW$ODUN}ODYDKllOHJD HLUllJLSRHWDEYDLGPRNDRWVDVW Å,JDHQGMRRNVXKDUUDVWDMDNVQLPH WDYPHHVY}LNVPDUDWRQLLNNDDOOD MRRVWDµQHQGLEWD 3ROHSDKDHNV"1LLVLLV$ODURQY}W QXGHQGDOHYlOMDNXWVH+RLDPHWDOOH S|LDOW

7lQDYXVHO6(%7DOOLQQDPDUDWRQLOVDL$ODU 6DYDVWYHUDMD

.DKHDODWHJLMD DDVWDQH$ODU6DYDVWYHURQWlQDYXVH 7DUWXVXXVDPDUDWRQLMD6(%7DOOLQQD PDUDWRQLNRNNXY}WWHVSDULPPHHV DMDG MD  3HDNRQNXUHQW7}QX/LOOHODLGVDLDMDG  MD 


D__TU*De``UbgQbU[‰‰WYdQbfY[eT

-#57.+-6'#&# :??;C:1&" !!

7XSSHUZDUHVRRVLE VSRUWOLNNXMD WHUYLVOLNNXHOXYLLVL :KQYZ 3KKROY.[TZ,UZU KXGQUM[

86$N||JLWDUYLNXWHRWVHPJLILUPD7XSSHUZDUHWRRWHGVRELYDGNDVSRUWODVWHOH NHVSHDYDGOXJXWHUYLVOLNXVWMDVSRUWOLNXVWHOXYLLVLVW XSSHUZDUHRQ(HVWLVWHJXWVHQXG YLLVWHLVW DDVWDW 7RRGHWH PN WRLPXE NRGXHVLWOXVHO .}LJLOH 7XSSHUZDUHWRRGHWHOHODLHQHEDDV WDQHJDUDQWLL(HVWLVRQPDDOHWRRMDLG NDNV²NV7DOOLQQDVMDWHLQH7DUWXV (HVWLWXUXORQHVLQGDWXGSODVWLNXVWMD PHWDOOLVWN||JLWDUYLNXG7XSSHUZDUH WlKHQGDENYDOLWHHWLMDVLOPDSDLVWYDW NOLHQGLWHHQLQGXVW

:

(YHOLQ3XQJD7XSSHUZDUH(HVWL HVLQDLQHPJLMDWXUXQGXVHDODO

7XSSHUZDUHWRRWHLG MDJDWLNDY}LVWOXVWHO DXKLQGDGHNV 7XSSHUZDUH(HVWLHVLOHHGLPJLMD WXUXQGXVHDODO(YHOLQ3XQJDPRWRRQ 7XSSHUZDUHWRRGHLJDVVHNRGXVVH Å0LQXWlLVNDVYDQXLNNDM}XGQXGWW UHGNHVRQPLQXJDNRRV7XSSHUZD UHJDWHJHOHQXGODSVHS}OYHVWVDDGLN WOHVLGPXOOHNVNRUGÅ(PDNXLPH RPDNRGXORRPHMDRPDSHUHMXXUHVW lUDOlKHPHVLLVSHDPHNDDVDVDDPD N}LNQHHGDVMDGN||JLVWPLOOHWDHLRV NDHQDPHODGDHJDROOD(ULWLNDUWXOL NRRULPLVHQXJDµµUllNLV3XQJD

7XSSHUZDUHMDVSRUW Å0HLORQPLWPHLGVSRUGLWRRWHLGPL GDNlLVLPHWXWYXVWDPDVQLL6(%0DL MRRNVXONXLND6(%7DOOLQQDVJLVMRRN VXO6DPXWLSDQLPHY}LVWOXVWHOYlOMD RPDVSRUGLWRRWHLGDXKLQGDGHQDµODX VXV3XQJD 7DMlWNDVVHOJLWDPLVWÅ6SRUWOLNXOH LQLPHVHOHVRELYDGWHUYLVOLNXWRLWXPL VHMDVSRUWOLNXHOXYLLVLJDVHRWXGWRR WHG3RSXODDUVHGRQ7XSSHUZDUHND KHV HUL VXXUXVHV MRRJLSXGHOLG NRRV NOPDHOHPHQGLJD6HHRQROXOLQHNXL VSRUWLY LQLPHQH WDKDE HW WDO ROHNV NlHSlUDVWMDKHMRRN 8XGLVNDXS RQ YHHILOWHUNDQQ PLV

RPDRPDGXVWHOWVDUQDQHE%ULWWDNDQ QXJD2OHPHYlOMDDUYHVWDQXGHWND VXWDGHV YHHILOWHUNDQQX VDDE SHUH DDVWDVNRNNXKRLGDOLJLHXURWNXL HLRVWDMRRJLYHWWSRHVW 6DPXWL PHHOGLYDG VSRUGLUDKYDOH Y}LOHLYDNDUELGMDVQlNLWRSVLGPLGDRQ PXJDYWUHHQLQJXOHNDDVDY}WWDMDPLO OHVlLOLPLVRPDGXVHGRQYlJDKHDG 3XXYLOMDGH KHD VlLOLYXVH MD YlUVNH PDLWVHWDJDYDGVSHWVLDDOVHGNDXVLGMD NDUELG 7HUYLVOLNXWRLWXPLVHVHLVXNRKDOWMD HQGDNRJHPXVHOHWRHWXGHVVRRYLWDQ YlJDPLNURODLQHDKMXVDXUXEDDVLOND VXWDWDYDLG Q}XVLG PLV HL ODVH OlEL NDKMXOLNNHNLLUL1HHGWRRWHGRQDELNV SHUHGHOHNXVRQNRROLHDOLVHGODSVHG .XLODVWHOH}SHWDGDOLKWVDPDLGWRLWH WHJHPDVHOJXESHDJLHWWHJHPLVWRQ

llUPLVHOWPXJDYDWHMDNDVXWDMDV}EUD OLNHN||JLQ}XGHJDµ

-}XOXYDQDNLQJLNRWW (YHOLQ3XQJDWOHVHWSDQHNVNLQG ODVWLVSRUWOLNXOHSHUHOHNOODPLQHYD M}XOXYDQDNLQJLNRWWLVSRUGLSXGHOLG Å1HLGRQHULVXXUXVHVMDHULYlUYL WRRQLVQLQJSHUHHLSHDQHQGHSlUDVW WOOLPLQHPDµODXVXVWDÅ6DPXWLSD QHQVHJLVWLPLOOHJDVDDEMRRJLVHJXVLG WHKD/LVDNVLQNDY}LOHLYDMDVQlNL NDUELG(ULWLKHDGRQQHHGNRRULWXG SXXYLOMDNDDVDY}WPLVHNV²SXXYLOLHL PXXGDYlUYLHJDPXXWXLQHWXNV-DOJ SDOOLWUHQQLPLQHYDOHSRLVLOHRQKHD NDUSLJDY}LOHLEDNDDVDSDQQD9HHILO WHUNDQQRQVXLVDNRKXVWXVOLNNLQJLNR WLKLWWµ


5'+-.7552146

>Y[UGY^dUbHTbUQ]

:??;C:1&" !!

1LNH:LQWHU;GUHDP² YlOMDNXWVHMRRNVMDWHOH VXXVDWDMDWHOHMDUDWWXULWHOH :KQYZ >JXKGS,UZU ,UZUR[QY

MDDQXDULODOJDE.}UYHPDDPHWVDGHVMDUDEDGHVVXXUVHLNOHPLQH WRLPXENDKHNVDVWDOYLQHVHLNOXVY}LVWOXV1LNH:LQWHU;GUHDP ROPHOLLNPHOLVWH Y}LVWNRQGDGH OHVDQQHRQRWVLGDPDDVWLNXOH SHLGHWXGNRQWUROOSXQNWHYDOLGHV LVHPHHOHSlUDVHOLLNXPLVYLLVL5DGD Y}LEOlELGDMRRVWHVVXXVNDGHOUDWDV WHOUllWVDGHO6DPXWLRRWDEUDMDORVD OHMDLGNDOLVDOHVDQQHPLOOHODKHQGD

1

$59$086 +HLNL8UEDODGLVDLQHU Å:LQWHU;GUHDPRQLOPVHOWN}LJHHULOLVHP Y}LVWOXV7DUWXVXXVDPDUDWRQMllElUD NXLWHUPRPHHWHUQlLWDEKRPPLNXO DOODPLLQXVNUDDGL0LWPHO:LQWHU ;GUHDPLORQDJDVWDUGLDMDOROQXGURKNHP NOPDNUDDGH7DOYLVHVPHWVDVVHLNOHPLQH RQKRRSLVWHLQHNXLVXXVDUDMDOV}LWPLQH $LQXODDGQHHODPXVWµ

PLQHY}LESHDOHNHKDOLVHM}XQ}XGD RVDYXVWWlSVXVWMDPXXGNL Å/LLNXPLVYLLVLYDOLNV}OWXESDOMXVNL OXPHROXGHVWNXLOXQGRQURKNHOWVRR VLE.}UYHPDDWLKHVXXVDUDGDGHY}U JXVWLNVXXVDV}LWXNXLOXQGRQYlKH VDDYDGHHOLVHGMRRNVMDGY}LUDWWXULGµ WOHV6WHQ(ULF8LERVHLNOXVNOXELVW ;GUHDPÅ9}LENDQlLWHNVVXXVDUDGD GHOVXXVDWDGDQLQJPXMDOMRRVWDDLQXV WLQJLPXVRQVHHHWUDMDOHNDDVDY}H WXGOLLNXPLVYDKHQGLGSHDYDGM}XGPD NRRVRVDOHMDWHJDWDJDVLY}LVWOXVNHVNX VHVVHµ :LQWHU ;GUHDPL RQ NXXHO NRUUDO Y}LGHWXGMRRVWHVMDYDLGHHOPLVHOWDO YHORVXWXVLGQDSLOWSDULPDLNVVXXVD WDMDGÅ9}LGDEY}LVWNRQGNHOOHO}QQHV

6HLNOXVVSRUWODQH ;GUHDPLO

WXENXXHWXQQLNHVWHOOHLGDN}LJHURK NHPNRQWUROOSXQNWHNXLGNLQGODVWLRQ Y}LWMDGNDN}LNQHHGNHVWXOHYDGSDD ULNVNROPHNVWXQQLNVV}SUDGHJDORR GXVHVVHWDOYHQDXWLPDµODXVXV8LER 5HJLVWUHHUXPLQH:LQWHU;GUHDPLOH MDOLVDLQIRLQWHUQHWLOHKHNOMHOZZZ [GUHDPHH
64''0+0) :??;C:1&" !!

+DUMXWXVLLVHVHLVYDNV HOXNVHKNWUHHQLJH OLKDVHLG :KQYZ <GRJU0GNORU,UZUJ <OQZUX([XQO\YQO

.XLROHWHHQGYDVWXSLGDYDPDNVWUHHQLQXGMDWDKDWHYHHOVLWNHPDNVVDDGDWDVXNVVJLVHVW YDUDNHYDGHQLYlKHPDOWNRUUDQlGDODVOGNHKDOLVWHKDUMXWXVWHJDWHJHOHGD -RRNVMDNLLNDVWULDWORQLNOXEL7UL6PLOHWUHHQLQJXOH UL6PLOH·LWUHHQHU/LLVD.XOOYDOLV KDUMXWXVHGPLGDY}LNVLGKXYLOL VHGVRRYLNRUUDOLVHVHLVYDOWRPD WUHHQLQJXNDYDVVHY}WWD5LQJWUHHQLQ JXOHSHDEHHOQHPDVRRMHQGXVMRRNVMD YHQLWXVKDUMXWXVHGWUHHQLQJXO}SXV WXOHNVVDPXWLYHQLWXVLWHKD ,JDKDUMXWXVWWXOHNVWHKDYDVWDYDOW WUHHQLWXVHOH²VHNXQGLWQLQJOLL NXGDVHHMlUHOMlUJPLVHKDUMXWXVSDLJD Y}LYDKHQGLMXXUGH+DUMXWXVHYDKHO RQVHNXQGLWSXKNXVW5LQJLY}LNV YDVWDYDOWWUHHQLWXVHOHOlELGDNROPNX QLNXXVNRUGD

:

D

E

DMDE7RSLVSDOOLYLVNHGYDVWXVHLQD 9LVNDSDOOLNDKHNlHJDWHPSRNDOWOHSHDYDVWXVHLQDDQGHVKRRJXURKNHP NRJXODNHKDNXLNlWHJD9LVNDPLVHP}MXSHDEROHPDWXQGDNDVHOMDVNlHG O}SHWDYDGYLVNHPLWWHHLVRRULWDVHGDLVHVHLVYDOW2OXOLQHRQNRJXODNHKDW|| 6HLQDMDWUHHQLMDYDKHROJXSLLVDYHWWRSLVSDOOM}XDNVWDJDVLSHDNRKDOHS}U JDWDQLQJVDDNVXXHVWLYLVHWDOXVWDGD7UHHQLWDYOLKDVNRQGVHOJMD}ODY||GH D

E

 -DODYDKHWXVKSSHGSLQJLO 2OXOLQHRQVRRULWDGDMDODYDKHWXVK SHVLUJHVHOMDJDOHVNDOOXWDPDWDNH KDOLLDOWHWWH5DVNXVHVXXUHQGDPL VHNVY}LENDVXWDGDQlLWHNVYLLHNLORVW NHWDVWPLGDKRLGDKSDWHVVLUJHWHO NlWHOSHDNRKDO7UHHQLEVllUHUHLH N}KXMDWXKDUDOLKDVHLGNRRVNHWWDJD NDNlHOLKDVHLG ELLWVHSV 

DMDE.OJHHVW}NHWHOHWDPLQH /LLJXNOJHHVNHNVOHYDVDPPXJDW}NHWHYDKHODVWXNLLUHOWOHW}NNH2OXOL QHRQOHLGDUWPPLOOHJDRQKDUMXWXVWQLL|HOGDPXJDYVRRULWDGD7lKWLVRQ NlWHW|| 7UHHQLEUHLHMDNHUHOLKDVHLGDUHQGDEWDVDNDDOXQLQJNLLUXVOLNNHRPDGXVL


64''0+0) :??;C:1&" !!D E

 DMDE,VWHVVHW}XVPLQH .}KXOLKDVWH KDUMXWXV PLGD Y}LE VRRULWDGDNRRVOLVDUDVNXVHJDY}LLOPD VHOOHWD 7XQGXE HKN LJDY MD YDQD PRRGQHNXLGVHOOHVRRULWDPLQHNP QHNLORVHNHWWDJDSDQHEWUHHQLWXGLQL PHVHSURRYLOH

6HOMDOLKDVWHKDUMXWXV /DPDGHVN}KXOLW}VWDGHWWHVLUXWD WXGNlHGQLQJMDODGKHODMDONXQLSDD ULNVVHNXQGLNV}KNXILNVHHULGDVHQGL MDKRLDGVHGD+DUMXWXVHS}KLU}KNRQ VXXQDWXG VHOMDOLKDVWH WUHHQLPLVHOH NXLGRPDRVDVDDYDGNDODNHKDQLQJ MDODG

 6LUJHGNlHGNRRVNHWWDJDHHV 9}WDYLLHY}LNPQHNLORQHUDVNXV VXUXNHWDVWULQQDOWHQGDHWWHVLUJHWH OHNlWHOHMDWRRYDKHQGWDJDVLULQQDOH 9DOLM}XNRKDQHWHPSR7XJHYGDE}OD Y||GHWMDVHOJD .lWHW||NXPPLGHJD 9}WDGVLVVHMRRNVXDVHQGLNVMDOJ YHLGL HHVSRRO QLQJ PDWNLG NlWHJD NXPPLGHVWNLQQLKRLGHVNLLUHLGMRRN VXOLLJXWXVL6RRYLNRUUDOY}LESRROH SHDOYDKHWDGDMDOJDGHDVHQGLW+DUMX WXVWY}LEWHKDQLLQlRJDNXLNDVHOMDJD NXPPLGHVXXQDV$LWDENRQWUROOLGD NlWHWHKQLOLVWW||G2OXOLQHRQOHLGD VRELY UWP 7UHHQLE }ODY||GHW MD DUHQGDEODNHKDNLLUXVOLNNHRPDGXVL

.lWHN}YHUGXVHGSLQJLO -lOJLHWNHKDROHNVVLUJH9DOLVRELY WHPSRMDUWPHWVXXGDNVLGQlLWHNV VHNXQGLWKDUMXWXVWNRUUDOLNXOWVRR ULWDGD7UHHQLENlVLMDVHOMDSLLUNRQGD.OMHOLKDVWHKDUMXWXVWRSLVSDOOLJD ,VWXGPDDVW}VWDGP}OHPDGMDODGOHV OLKWVDPYLLVKRLDMDODGPDDV KDDUDNlWH YDKHOHNROPHNLORQHWRSLVSDOOMDYLLVHGD NRUGDP||GDWHPSRNDOWYDVHPDOHMDSDUH PDOHNOMHOHSDOOLJDNRUUDNVPDDGSXXGX WDGHV+RLDVRRULWXVHDMDONHKDOLLNXPDWX QD+HDP}MXJDSlULVUDVNHKDUMXWXV
,11-5

DUWYZQ*;bYcd_BUY^cQ\e[_\e]^

:??;C:1&" !!

5HHJOLWHPXUGPLQHHKN NXLGDVWHKDDVMXWHLVLWL :KQYZ 1XOYZU8KOTYGR[,UZU KXGQUM[

(GXVDDYXWDPLQHQ}XDESLNDPDDMRRNVMDOWPLWPHDDVWDVWMlUMHSLGHYDWW||GMDSKHQGXPLVW 7UHHQLQJXWHVVHYDKHOGXVULNNXVHWRRPLVHNVMDDUHQJXWLLYXVWDPLVHNVWXOHNVPXUGDUHHJOHLG² WHKDDVMXWHLVLWLNXLRQWHKWXGYDUHP7RRQP}QHGMlUHOHSURRYLWXGQlLWHG

7UHHQLSODDQLMlUJL 0LGDSLNHPRQMRRNVXPDDPLOOHNV WUHHQLWDNVHVHGDURKNHPRQSHDOHKHD NHKDOLVHYRUPLYDMDNDHPRWVLRQDDOVHW YlUVNXVW.DSLQJHOLVWHOQlGDODWHORQ Y}LPDOLNHQQHMlUJPLVWUDVNHWWUHH QLQJXWHQHUJLDNRJXPLVHNVOLVDDHJD OHLGD0DlUNDQKRPPLNXOYDUHPMD OlKHQWDDVWDYDOH ORHNDHWWHYDOPLV WDYDOH MRRNVXOH,JDY}LGHWXGOLVDWXQG SXKNXVHNVRQNDOOLV

0DUDWRQLYLLPDVHLG NLORPHHWUHLGOlELWDNVH SLJHPYDLPVHHQHUJLD NXLNHKDOLVHM}XDELO 3lUDVW lUNDPLVW HL SHD MRRNVPD NXXVNXQLNDKHNVDNLORPHHWULWPLGD SHDYDGSLLULNVSDOMXGDUVWLGMDWUHHQH ULG0XOOHNXLPDUDWRRQDULOHSDNXE KRPPLNXMRRNVKHDY}LPDOXVHKDUMX WDGDRUJDQLVPLUDVYDHQHUJLDYDUXGH NDVXWDPLVHJD6HOOHVWY}LEQlLWHNVOX JHGDPDDLOPDUHNRUGLRPDQLNX3DXOD 5DGFOLIIH·LDXWRELRJUDDILDVW 7DDVWXPLVHSDUDQGDPLVHNVMDYDLP VHYlUVNXVHKRLGPLVHNVY}LENDWUHH QLQJXLGVLLDVLQQDQLKXWDGDVHVWQl GDODGHLSHDROHPDNVWHLVHNRRSLDG

.DVXWD SXOVL NHOOD 0LQDHLROHYLLPDVHODDVWDOSHDDHJX OGVHNDVXWDQXGSXOVLNHOOD.XLWHHQ DUHQGDYDLGWUHHQLQJXLGY}WDEWUHHQHU UDMDllUHVDHJDMDYDMDGXVHOP}}GDQ NlHJD VGDPH O||JLVDJHGXVW .XL MRRNVMDRQNRJHQXGHLYDMDWDQLL|HO GDNHOOLMDYLOHVLG3DOMXROXOLVHPRQ }SSLGD NXXODPD RPD NHKD KllOW MD WXQQHWDPDMRRNVXWHPSRW 3XOVLNHOODVDJHGDVHNDVXWDPLVHPLL QXVRQNDDVMDROXHWVHHKDNNDEMRRNV MDWDVMDWXOWSLLUDPD3HDOHNlVNHDQG

.ULVWR5HLQVDOXO}SHWDV7RULQRPDUDWRQL LVLNOLNXUHNRUGLJD YDDMXVHDEVLLVSLLUHNDNHOO.XLRQ KHDWXQQHWXOHEMRRVWDMDNXLRQNHKY WXQQHWXOHEMRRVWDYlKHPY}LDHJOD VHPDOW6HOOHNVWHDGPLVHNVHLROHYDMD SXOVLNHOOD

3LNNMRRNVROJXNP .XLSLNNWUHHQLQJRQNXQLNLOR PHHWULWVDWWXEPDUDWRRQDUY}LVWOXVHO WXQGPDWXOHWHUULWRRULXPLOH0DUDWRQL YLLPDVHLGNLORPHHWUHLGOlELWDNVHSL JHPYDLPVHHQHUJLDNXLNHKDOLVHM}X DELO 0LGDPHSROHWUHHQLQJXONRJHQXG VHOOHNVSROHPHLHYDLPNDPDUDWRQL MRRVWHVYDOPLV6HHJDY}LNVSLNNRWV ROODLVHJL²NP

3XKDWDSlUDVWSLNNDMRRNVX 6HGDYlLGHWROHQNXXOQXGHQDPLNHOW MRRNVXWUHHQHULWHOW .XLG HQGLVWHOW WLSSMRRNVMDWHOW 7RRPDV7XUE3DYHO /RVNXWRY ROHQVDDQXGWHDGDHWSDO

MXGWLSXGHLY}WDSlUDVWSLNNDMRRNVX SXKNHSlHYD6HOJLWXVHVDDPHIVLR ORRJLDVW6XXUHPOLKDVYlVLPXVO||E YlOMDPLWWHMlUJPLVHOYDLGOHMlUJPL VHOSlHYDOSlUDVWWXJHYDWWUHHQLQJXW -XVWVHHW}WWXVRRYLWDENXXOXV86$I VLRORRJMDMRRNVXDVMDWXQGMD-DFN'D QLHOVNDYDQGDGDNDNVWXJHYDWWUHHQLQ JXWMlUMHVWLNXVWHOSlHYDGHOQHLOHMlUJ QHNVLGNDNVNHUJHPDWWUHHQLQJXW 6HOOHVWWHDGPLVHVWOlKWXGHVWHHQSl UDVWSLNNDRWVDSXKNHSlHYDMXKXONXL VHOOHOHHLHHOQHQXGDUHQGDYY}LWHP SRWUHHQLQJ .RNNXY}WWHVWXOHNVPHHOHVSLGDGD HWNHKWLYDWHVWS}KLP}WHWHVWHKNUHHJ OLWHVWNLQQLSLGDPLQHSROHKDOEMDHQD PLNHOMXKWXGHORQVHH}LJXVWDWXGDJD YDKHOY}LNVVLLVNLHQGDOWNVLGDNDV QHHGNDPXOOHVRELYDG 36-lUJPLVHVDMDNLUMDQXPEULVNLU MXWDQVDPDOWHHPDOMlWNXORR3LNHPDOW Y}LEUHHJOLWHPXUGPLVHVWOXJHGDND VLLWKWWSELWO\XPK=57


DbUU^Y^W*FY\\eJYb^Qc[

,11-5 :??;C:1&" !!

.DVOLKDVWHWXJHYGDPLQH DLWDENLLUHPLQLMRRVWD" :KQYZ <ORR[@OXTGYQ,UZU <OQZUX([XQO\YQO

(VLPHVWNRUGDWXQGVLQMXEDP}QHDDVWDHHVWWlQDYXDJDHULWLWHUDYDOWHWM}XGXRQYlKHNVMllQXG 2WVXVWDVLQHQGNlVLOHY}WWDMDOlNVLQVSRUGLVHOWVL6SDUWD,QWHUYDOO9HQWWLWUHHQLQJXOH }LVWOXVWHPSRVMRRVWHVKDNNDVOD NHKD MXED HVLPHVWH YlVLPXVH PlUNLGHWHNNLGHVVLLDVLQQDSHQ GHOGDPDMDMDOJOlELYDMXPD3ROHND LPH VHVW M}XWUHHQLQJXW SROQXG PD WHLQXGMXEDOLJLNDNVNPPHQGDDVWDW 9DKHOKDUYDVDWWXVLQM}XVDDOLMDYDKHO WHJLQ SlUDVW MRRNVX NVLNXLG M}XGX DUHQGDYDLG KDUMXWXVL DJD NDKHVW M}XWUHHQLQJXVWQlGDODVPLGDOGLVHOW VRRYLWDWDNVHRQDVLYlJDNDXJHOHMll QXG

<

7DVHNXNNXV 0XOOHHLPHHOGLHWPDSROHPLWPHO DDVWDONPGLVWDQWVLODHJDHQDP PLQXWLOlKHGDOHVDDQXGMDPHHW ULV MlL WlQDYX LVHJL YLLH PLQXWL SLLU DOLVWDPDWD2WVXVWDVLQRNWRREULVPLQ QDNRGXOHN}LJHOlKHPDVVHVSRUGLNOX ELVVH6SDUWDMDYDOLVLQQHQGHYlLGHWD YDOW N}LJH VXXUHPD P}MXJD UK PDWUHHQLQJX,QWHUYDOO9HQWWL ,QWHUYDOO9HQWWLWXWYXVWXVHVROLNLU MDVHWVHHNlWNHEHQGDVSHDPLVHOWRPD NHKDUDVNXVHJDVRRULWDWDYDLGM}XMD VWDDWLNDKDUMXWXVLQLLNHUHOLKDVWHOHNXL NDNlWHOHMDMDOJDGHOH7UHHQLQJNXO JHEUWPLVVHNXQGLWW||GMDVH NXQGLWSXKNXVW+LQQDQJXGWUHHQLQJX P}MXVWKLUPXWDVLGSRVLWLLYVHOWSlUDVW ROHGWKLQDJXNXPP

.DV,QWHUYDOO9HQWWLND MRRNVXWXOHPXVWHOH ORRGHWXGP}MXDYDOGDE NRJHQVXYHO (VLPHQHWUHQQROLW}HSRROHVWYlJD UDVNH9HHUDQGWXQQLMlUHOROLVlUNKL JLVW YHWWLQXG MD S}UDQG PlUJ QLQJ HQDPLNXKDUMXWXVWHDVHPHOMDNVDVLQ WHKDYDLGWHJHYXVWPDWNLYDLGKlGLVHLG OLLJXWXVL$JDLJDWUHHQLQJXJDPXMDNV VXXUHQHVMDWXQGXVHWWHLVWHNRUUDSl UDVHOWWXQQLVRVDOHMDWHJDMXKWXVVDPD

9LOOX=LUQDVNMRRNVLV VXYHO1}PPH VHHULDY}LVWOXVHO PHHWULWDHJDOODYLLH PLQXWLMlLWXOHPDWD PRRGL +SSHLG }PEOXVPDVLQD WHPSRV YHHO" WHKDHLMDNVDDJDYlKHPDVWLHL WHNLKHJLKDUMXWXVHVRRULWDPLVHOWXQ QHWHWOGVHHLM}XD.HUHOLKDVHGRQ WXJHYDPDNVPXXWXQXGQLQJN}KXOH RQMlOOHWHNNLQXGOLKDVHLGPHHQXWDYDG MRRQHG6DPXWLRQSDUDQHQXGWDVDNDD OXWXQQHWXV

-RRNVXDVHQGSDUDQHV .DV,QWHUYDOO9HQWWLNDMRRNVXWXOH PXVWHOHORRGHWXGP}MXDYDOGDENRJHQ VXYHO3UDHJXWXQQHQMXEDHWKHDG MRRNVXDVHQGLWVXXGDQYDUDVHPDVWSD UHPLQLKRLGD'HWVHPEULDOJXVHVMRRN VLQ7DUWXV.HYHNLODKWLVWHOPHLVWUL

Y}LWOXVWHOPHHWULWOLJLVHNXQGLW NLLUHPLQLNXLHHOPLVWHOVLVHY}LVWOXVWHO PlUWVLV.LLUHPDLGMRRNVXOLLJXWXVLPD Y}LVWOXVWHHHOHLWHLQXGMRRNVLQS}KL OLVHOWWHPSRJDYLLVNXXVPLQXWLWNLOR PHHWULNRKWD.XLGMRRNVXGWHPSRJD NROPPLQXWLWNLORPHHWULNRKWDRQVHO OHJDY}UUHOGHVUDGLNDDOVHOWHULQHY 6HHJDHLSHDYLVWLPHVWDPDHWVXYL VHPHHWULDMDJDY}UUHOGHVMRRNVLQ lVMDLNNDJLOLJLYLLVVHNXQGLWDHJODVH PDOW(QQHVXYLVHLGY}LVWOXVLROLQYl KHNHKDUMXWDQXGNDNHVNPDDMRRNVMDOH VRELOLNXWHPSRJD1LLHWSHDOHSDDU NRUGD QlGDODV 9HQWWLV WUHHQLPLVHOH WXOHENDNHVNPDDPHKHO}LJXGSHDWVHOW NDYYDY}WWDYDVWDVHOMXKXOPDVXYHO VRRYLWXGWXOHPXVLHLMRRNVH


5##.+52146

FŠYcd\ec*DQ\\Y^^Q;_]`QccYcYcU_bYU^dUUbe]YcUcQbY

:??;C:1&" !!

0lOXPlQJMDOJDGHO :KQYZ <GRJU0GNORU,UZUJ :GXSU1RGGX:GQ9ULZ

9DKHO|HOGDNVHVSRUWODVWHNRKWDNXLSHDHLMDJDSHDYDGMDJDPDMDODG.HOOHOHDJDPHHOGLE P}}GXNDVDMXJPQDVWLNDKHQGDWXQDVSRUGLWHJHPLVHJDY}LNVSURRYLGDVLVHRULHQWHHUXPLVW lKHRQDODVLGPLVVLQGMXEDHVL PHVHORVDOHPLVHOKDVDUGLJDNDD VDKDDUDYDG.XLRPDDDVWDVH SRMD-DDQ0DUNXVH7DOOLQQD.RPSDV VLHVLPHVHOHVLVHRULHQWHHUXPLVHHWD SLOHYLLQY}WDEWDOHVLPHVHVMRRNVXV NDDUGLVWDUXVDDPLQHSlULVSLNDDMD .XLSHDVNlLEDJDO}SXNVNOLNNQLQJ VLLDQLDUXVDDPDWXQDSVLQXGMRRQHG ULQJLGMDQHOLQXUJDGSHDVODKWLPXX JLWDNVH RQ OHMllQX SXKDV OXVW MD PlQJXU}}P Å-lUJPLQHNRUGWXOHPHMlOOHHNV"µ NVLEWDKLJLVWSlUOHQGDYDQlRMD}KH WDYDWHS}VNHGHJDÅ.LQGODVWLµNRVWDQ YDVWXVHNV 6LVHRULHQWHHUXPLVHJDVDDEKDNND PDLJDNVQLQJVHHSDNXEP}QXVDW NRRUPXVWMDNDDVDHODPLVWLJDVYDQX VHV RVDOHMDOH 7DOOLQQD VSRUGLKDOOLV SHHWXGVDUMDHVLPHVHOHWDSLOMllEVLO PD WHLVWHVW SHDMDJX SLNHP RVDOHMD .OODS YLVW NRUYSDOOXU" (L KRRSLV &&NOXELWULDWOHHW6LLP9ROOPHU Å6LVHRULHQWHHUXPLQHDQQDEWDOYLV WHOH WUHHQLQJXWHOH KHD YDKHOGXVH NRRUPDWHVKWDHJXQLLNHKDNXLND YDLPX6DPDODMDONXLNLLUHOWMDOJXOLL JXWDGWXOHENDDUWPHHOGHMlWWDQLQJ DUYXWDGDPLOOLQHRQNLLUHLPWHHKHVW SXQNWLVWWHLVHµUllJLEWULDWOHHW .HV VRRYLE NHYDGHO PLQQD HVPD NRUGVHOWORRGXVHVVHRULHQWHHUXPDVHO WDVXNV QLL|HOGD WXEDVHO PDDVWLNXO PDLNVXKXVDDGD Å0LQXWHDGDPXMDOPDDLOPDVVLVH RULHQWHHUXPLVW VHOOLVHO NXMXO SROHµ ODXVXE9ROOPHUÅ'LVWDQWVLGRQOKL NHVHGMDUDMDGKXYLWDYDG3HDOHJL}SH WDEVHHNDDUGLOXJHPLVHRVNXVWVHVW VHHVRQY}LPDWXlUDHNVLGDµ

<

(NVLGDSROHY}LPDOLN ,JDOHWDSLORRWDERVDOHMDLGHHVNDNV VWDUWL5DMDOHODVWDNVHNLQGODDMDYDKH PLNXMlUHOQLQJVWDUGLVRQN}LJHNLQG ODPXVDOGDGDLVHHQQDVW.XLJLY}LE WHNNLGD DKYDWOXV P}QHOH NLLUHPDOH VDSSDKDDNLGDRQSXQNWLGHY}WPLVH MlUMHNRUGYDQXVHNODVVLGHNDXSDHUL QHY .DNVWHLVWSDUHPDWY}LVWOHMDWNDKH

3DULPDYlOMDVHOJLWDPLVHNVVWDUGLYDG NDNVWHLVWILQDOLVWLNRRV MRRNVXNRNNXY}WWHVSllVHYDGILQDDOL NXVVHOJLWDWDNVHY}LWMDhKHGLVWDQWVL OlELPLVHNVNXOXVDYDHWDSLONLLUHPDWHO RULHQWHHUXMDWHOYLLVPLQXWLWDHJODVH PDWHOOHNPQHPLQXWL

7DOOLQQDVSRUGLKDOOLV WRLPXQXG VLVHRULHQWHHUXPLVH Y}LVWOXVHONXOXVUDMD WHJHPLVHHHOW||GHOHOH NPQHWXQQL Å0HWVDVRQPDDVWLNROHPDVVLVHROX GHVVHWXOHEVHHWHKLVOLNXOWOXXDµUll JLEDYDHWDSLUDMDPHLVWHU7DUPR.ODDU 5XXPOLLJHQGDWDNVHNlHSlUDVWHHVH PHWHJDW}NHWHPDWWLGHWRROLGHSLQ NLGHMDVXXQDOLQWLGHJDPLVOLLNXPLVH

NHHUXOLVHPDNV PXXGDYDG 1lLWHNV 7DOOLQQDVSRUGLKDOOLVWRLPXQXGY}LVW OXVHONXOXVUDMDWHJHPLVHHHOW||GHOH OHNPQHWXQQL Å0DLVHSRROGDQVHOOLVHLGVLVHRULHQ WHHUXPLVHUDGXNXVRQNRQWUROOSXQN WLM}XGPLVHNVYDOLGDURKNHPNXLNV DLQXY}LPDOLNWHHµWOHE.ODDUÅ2OH QHYDOWVHOOHVWNXLGDVSHDW||WDERQ HUL YDOLNXWH DMDOLQH YDKH YLLV NXQL NDNVNPPHQGVHNXQGLWµ (WDSSHRQNDYDQGDWXGNDYlOMDVSRRO 7DOOLQQDNVSHHWDNVH7DUWXV+XJR 7UHIIQHULJPQDDVLXPLVMDWHLQH9}UX OlKHGDO6}PHUSDOXPRWRNURVVLKDOOLV 3}QHYDLPY}LVWOXVSDLNRQNDXEDQ GXVNHVNXVHV6DPXWLSDQQDNVHRVDOH MDGSURRYLOH|LVHOY}LVWOXVHOVLLVWXOHE HQGDOH WHHG QlLGDWD SHDODPSLGHJD 9}LVWOXVWHNDOHQGULMDMXKHQGLJDVDDE WXWYXGDLQWHUQHWLOHKHOHKHOZZZRV SULQWHH


$.7,,96(.6/,,.80,6(.6

ǩ Termoreguleeriv Outlast-tehnoloogia loob ideaalse mikrokliima Termoregulatsiooniga puuvilla innovatiivsed Thermocules-osakesed tõmbavad endasse üleliigse soojuse, säilitavad seda ja vabastavad õigel hetkel. Nii ei ole seda pesu kandes kunagi liiga külm ega liiga palav, vaid täpselt õige temperatuur.

ǩ

3D Flex pesu venib kõigis suundades, et tagada maksimaalne liikumisvabadus ja mugavus.

Tallinna ja Tartu Kaubamaja | Prisma | Järve, Kadaka, Pirita Selver Saaremaa TÜ, Viljandi TÜ, Põlva TÜ kaubamajad | Rakvere Altekon jt Hulgimüük: Abestock AS 650 5563, Info@abestock.ee
,11-5

DbUU^Ub*8Qbbi<U]RUbW

:??;C:1&" !!

+DUU\/HPEHUJ (HVWLODSVSHDE URKNHPOLLNXPD :KQYZ 'TJX[Y4ORQ,UZUJ 9+(:GRROTTGY„MOYPUUQY

+DUU\/HPEHUJL}SLODVHGY}LWVLGP||GXQXGKRRDMDOO}YLRVDNHVNMDSLNDPDDMRRNVMDWHOHMDJDWXG (HVWLPHLVWULY}LVWOXVWHPHGDOLWHVW(QW7DUWXhOLNRROLDNDGHHPLOLVHVSRUGLNOXELWUHHQHUHLUDKXOGX VDDYXWDWXJDWDWlLHQGDVHQG0RVNYDVMD/RQGRQLVHWDLGDWDKRROHDOXVHGHHVRWVDV7LLGUHN 1XUPHJD/RQGRQLROPSLDOH DUU\PDDLOPDVYDOLWVHYDG$DI ULNDMRRNVMDG0LVY}LPDOXVHG RQPHLOS}KMDPDDODVWHOQHQGH JDY}LGXMRRVWD" -XKWRKMDGRQDDIULNODVWHNlHV6HO RQQLLVXEMHNWLLYVHGNXLNDREMHNWLLY VHGS}KMXVHG9DQD0DDLOPDMRRNVMDG RQ DHJODVHPDG NXL NDNVNPPHQG NROPNPPHQGDDVWDWWDJDVL7UHHQH ULWH NRQYHUHQWVLO /RQGRQLV QlLGDWL PHLOHYLGHRWDDVWD00LP MRRNVXVWPLOOHY}LWLVPDURNRODQH6DLG $RXLWDMDNROPDQGDQDO}SHWDVDDVWD YDUHP(XURRSDPHLVWULNVNURRQLWXG LQJODQH-DFN%XFNQHU%XFNQHUOlELV GLVWDQWVL DODWHV PHHWULVW NXQL O}SXQLVDPDVXJXVHWHPSRJDQDJXWl QDYXQH PDDLOPDPHLVWHU 0R )DUDK 6XXUEULWDQQLDVWDJD$RXLWDMRRNVLV YHHONLLUHPLQL0R)DUDKSROHNVWRR NRUGPDDLOPDPHLVWULNVWXOQXG

.

Å.XLPHHLVDD S}KLNRROLVNHKDOLVH NDVYDWXVHWXQGHMXXUGH ROHPHYlJDNHHUXOLVHV VHLVXVµ $DIULNODVHG RQ YlJD WXJHYDG MD 0XVWD0DQGULMRRNVMDWHNDQGHSLQGRQ ODL,GHDDOLVROHNVHXURRSODVWHOWLSSX DVMDNOODJDSHDPLQHS}KMXVPLNV QDGPHGDOLWHSlUDVWHLVXXGDNRQNX UHHULGDW}XNXEVRWVLDDOVHVWNHVNNRQ QDVWPLVRQQXOOLQXGPHLHORRPXOLNX OLLNXPLVHMDNHKDOLVHHWWHYDOPLVWXVH HHVNlWWPLOOHOHRQY}LPDOLNHKLWDGD WLSSWXOHPXVL %XFNQHU 7LP +XWFKLQJV 'DYLG 0RRUFURIWULWDVLGDDVWDWHODDI

ULNODVWHJDY}LGXMRRVWD%ULWLNHVN PDDMRRNVMDGROLGDJDWRRQDSHUHPH KHG .DKHNRUGQHPMRRNVXROP SLDY}LWMD6HEDVWLDQ&RHRQNRUGXYDOW WRRQLWDQXG MDOJSDOO Y}WDE DQGHNDG QRRUMRRNVMDGPDDVWPDGDODVWHQGDOH -XPDOWlQDWXGHWQDLVWHMDOJSDOOSROH %ULWLVDDUHOQLLSRSXODDUQHVHHW}WWX RQLQJODQQDVLGPDDLOPDHOLLGLVSlULV SDOMX .XLSDOMXMllE(XURRSDMRRNVMDWHPD KDMllPXV DDIULNODVWHVW WUHHQHULWH WHDGPLVWHWDKD" .LQGODVWLHLVDD|HOGDHWSUDHJXVHG %ULWL WUHHQHULG RQ UXPDODPDG RPD HHONlLMDWHVWNHVWHJHOHVLGWLSSMRRNV MDWHJDNDNVNPPHQGNROPNPPHQG DDVWDW WDJDVL 7HDGXV RQ DUHQHQXG LQLPHVHIVLRORRJLDWRQURKNHPXXUL WXGNXLGQRRULQLPHQHSROHHQDPQLL VLWNHNXLROLDDVWDWHO 2QYlJDUDVNHSDQQDWHLVPHHDVHX URRSODVWVDPDPRRGLVLKWHVHDGPDMD UJDPDQDJXDDIULNODQHNHGDNDQ QXVWDEWRKXWXVRRYYDHVXVHVWYlOMD URQLGD -DKWLSSRQQLLNDXJHOMDPLQJLOKHW NHODQQDEHXURRSODQHDOOD.XLQRRU LQLPHQHHLVDDQlGDODVNDNVNPPHQG WXQGLOLLNXPLVWMDNHKDOLVWNRRUPXVW PLVSHDNVVXXUHVRVDVROHPDKRRYL VSRUWRQWDOYlJDUDVNHWLSSXM}XGD hKHQGULLNODVHGRQVXXWQXGDDIULN ODVWHJDMXEDYDKHWYlKHQGDGD1DG DMDYDGRPDDVMDRUJDQLVHHULWXOWhOL NRROLGHVWYDOLWDNVHSDUHPDGMRRNVMDG QDGNRRQGDWDNVHWUHHQLQJXNHVNXVWHV VH NXV QDG KDUMXWDYDG DDVWD ULQJL hVQDNDXDODVWDNVHHQQHWXOHPXVWH Q}XGPLVWHWWHYDOPLVWXGD9lJDKlLG DHJXMRRNVHYDGQDG²DDVWDVHQD (NVNDHXURRSODVHGRQDUXVDDQXG

7LLGUHN1XUPHMRRNVHE6(%7DOOLQQD VJLVMRRNVXONPY}LGXSRROH


DbUU^Ub*8Qbbi<U]RUbW

,11-5 :??;C:1&" !!

PLGD WXOHE WHKD 7LLGUHN UllNLV HW .HQ\DV,WHQLVWUHHQLVLGWHPDQDDEUL WHQD ,WDDOLD MD +LVSDDQLD SDUHPDG NHVWXVMRRNVMDG.DO}XQDHXURRSODVHG YDMDYDGWUHHQLQJXODDJULWNHVNPlHV WLNNXMDWXJHYDLGNDDVODVL.XLQHQGH JD NRRV KDUMXWDG Y}L QHLG QlHG RQ SVKKRORRJLOLVHOW NHUJHP WXJHYDW NRRUPXVWWDOXGD

/DXUD6XXUVLLUGXV}SSLPD 86$6DQ)UDQFLVFROLNRROL

.HHUDPHDHJDWDJDVLS}KMDQDDEULG YDOPLVWDVLGRPDNDUPLVNOLLPDVHWWH OLKlLG MRRNVMDLG QG P}MXWDYDG QHQGHJLW||Y}LPHWVRWVLDDOVHGPXX WXVHG/DVVH9LUHQLUDDPDWXVRQNXOG QHODXVHWDOOHHHOQHQXGDDVWDWH S}OYNRQQDNRKWDQRRUHGPHKHGV}LW VLGNDSHOGLNXVVHDXWRJD0HHVOLLJX LNNDRPDMDOJHO .}LNHWXOHEYDDGDWDRPDDMDVPH HLVDDNDQGDSUDHJXVHLGMRRNVMDLGWRR QDVHVVHNHVNNRQGD.OOVDDPHY}WWD LGHLG9LUHQLOMDWHPDNDDVDHJVHWHOROL HQQHHULDODVHMRRNVXWUHHQLQJXJDDOXV WDPLVWVXXUW||WHKWXGHKNQDGROLG ODSVHS}OYHVSDOMXOLLNXQXG6WDUGLSODW YRUPROLN}UJH 1GRQVXOYDMDOHLGDSRLVVHMDWG UXNXLGNHVRQWlQXWDUNDGHOHYDQH PDWHOHY}LMXKXVHOHURKNHVWLOLLNXQXG MDPlUNDPDWXOWYDVWXSLGDYXVHDOXV PULHKLWDQXG

Å-DKWLSSRQQLL NDXJHOMDPLQJLO KHWNHODQQDE HXURRSODQHDOODµ ¯LJH .XL MRRNVXWUHHQLQJXW WHKD WDKWHYQRRURQYlKHOLLNXQXGWXOHE SDQQDWDOLLNXPDHWWDWDOOHWDNVKDS QLNNX MD ROHNV YDOPLV MlUMHSLGHYDOW WUHHQLPDhNVV}EHUNVLVPLQXOWQ}X 7HPD SRLVV HODE NRROLVW NXXH NLOR PHHWULNDXJXVHO6RRYLWDVLQV}LWNX NRROLUDWWDJDPLWWHlUJXRRGDNXEXV VL/DSVHS}OYHVRQYDMDOLLNXGDWHLVW YDULDQWLSROH .XLODSVHGHLOLLJXHJDWHJHOHKRRYL VSRUGLJDYlKHQHENDWHLVWHVSRUGL DODGH NDVYXODYD NXVW RWVLGD XXVL WLSSWHJLMDLG 9HQHPDDN}UJXVKSSDMDWHWUHHQHU -HYJHQL =DJRUXONR WOHV HHOPLVHV -RRNVMDVÅ-RRNVRQN}LJHDOXVµ.}LN NHUJHM}XVWLNODVHGYDMDYDGOGLVWWUHH QLWXVWPLVY}LPDOGDNVWHJHOHGDHUL

DODVHHWWHYDOPLVWXVHJD .XLPHHLVDDS}KLNRROLVNHKDOLVH NDVYDWXVHWXQGHMXXUGHROHPHYlJD NHHUXOLVHVVHLVXV.HKDOLVHODNWLLYVX VHO SROH WlKWVXVW DLQXOW VSRUWOLNHOH WXOHPXVWHOHXXULQJXGRQQlLGDQXG HWOLLNXPLVHVWHQHUJLDWVDDYODSVMDN VDEURKNHPND}SSLGDVHVWWHPDYDLP RQYlUVNHP3HDOHVHOOHRQWlKWLV}S SLGD ND NHKD YDOLWVHPD DUHQGDGD RVDYXVWNRRUGLQDWVLRRQL .OOHLWRKLNVPLQQDWHLVHllUPXVVH DMDGHV SRLVVH MD WGUXNXG DLQXOW MRRNVPD 1DG SHDYDG VDDPD NDV YXHDVPLWPHNOJVHOWVSRUWLGD 3DOMXMRRVWHVY}LES|LGPXXWXGDO| GLNVDJDVDPDODMDOYDMDEMRRNVMDWX JHYDW S|LGD PLOOHJD VDDE WHUDYDOW W}XJDWD0RVNYDNRROLWXVHOU}KXWDWL MRRNVXKDUMXWXVWHHKNGULOOLGHMDNHKD OLVH WUHHQLQJX RVDWlKWVXV RQ VXXU 7lKWLVHWWHHQLQGDYDWHMDWlLGHYLLYDWH PHKKDQLVPLGHYDKHOHLWHNLNVYDVWX ROX.ROPNPPHQGDDVWDWWDJDVLSRO QXGMRRNVMDWHOYDMDWHKDQLLSDOMXNH UHOLKDVWHKDUMXWXVLVHVWQHHGROLWlQX LJDSlHYDVHOH NHKDOLVHOH WHJHYXVHOH DUHQHQXG /DXUD6XXURQWRUHOHLGNDNVDDVWDW

KDUMXWDPLVWVLQXNlHDOOMDMXEDWDKW VLGWHGD86$OLNRROLG1DJXPXLQDV MXWXV0LNVVDVDDWVLG/DXUD$PHH ULNDVVH" 0DHLVDDWQXGWHGDlUD.XL86$ OLNRROLGWHJLGWDOOHHWWHSDQHNXLGWXO OD}SSLPDP}WOHVLPHPLNVPLWWHND VXWDGDVHDOVHNHVNMDSLNDPDDMRRNV MDWUHHQLQJXILORVRRILDY}LPDOXVL6XXU SOXVVRQHW}SSHSHULRRGLORQN}LNWH PDHODPLVNXOXGNDHWXGDDVWDVHO VSRUWODVHOWDVXENLQGODVWLDYDQHQXG Y}LPDOXVLSURRYLGD7UHHQHUHLVDD ROODHJRLVWSHDQWHGDDLWDPD 6XKWOHPH/DXUDJDWLKHGDOWDUXWD PHWUHHQLQJXLGMDY}LVWOXVLDJDRWVX VHLGWHHEWHPDOLNRROLWUHHQHU1lHQ QHQGHWUHHQLQJXWHOHVHKLWXVWSHHQ VXVWHQLVDDQVHOOHVWLGHLG -lWNXEMlUJPLVHV-RRNVMDV 

,VLNOLNNX +DUU\/HPEHUJ 6QGLQXGGHWVHPEULO 7DUWXhOLNRROLDNDGHHPLOLVHVSRUGLNOXEL MXKDWXVHOLLJHMRRNVXWUHHQHU /}SHWDV7DUWXhOLNRROL NHKDNXOWXXULWHDGXVNRQQDWHJHOHVNDLVH NHVNMDSLNDPDDMRRNVXJD ¯SLODVL7LLGUH1XUPH1LNRODL9HGHKKLQ -HNDWHULQD3DWMXN/DXUD6XXU/LLQD/HLOD MD/LO\/XLN


0¨7#00'

;eYTQc[QcedQTQ`e\cY[U\\Q/

:??;C:1&" !!

3XOVLNHOODLWDEVSRUWODVWHO WUHHQLQJXWMXKWLGDMD NRRUPXVWKLQQDWD :KQYZ 'TZY6€RJUPG,UZUJ 3GXQU3[SS

6XXQWRSXOVLNHOORQYDVWXSLGDYXVDODVSRUWODVHKLQGDPDWXDELPHHVMDXVDOGXVYllUQHSDUWQHU PLVDQQDEWUHHQLQJXWHVWVXXUHSlUDVWWDJDVLVLGHW LWPHO (HVWL YDVWXSLGDYXVDOD VSRUWODVHORQOHSLQJ2h0DW NDVSRUGLJDNHVRQ6XXQWRNHO ODGHPDDOHWRRMD)LUPDMXKDWXVHHVL PHHV 7DUPR 0HUH V}QXO WHHE 2h 0DWNDVSRUWNRRVW||GODVNHVXXVDWDMD ,QGUHN7REUHOXWVXJDMD(HVWLWULDWOR QLNRRQGLVHJD Å3XOVLNHOODNDVXWDPLQHRQROXOLQH YDVWXSLGDYXVWUHHQLQJXOHQWNXLDQG PHGVLVHVWDGDDUYXWLVVHVDDELJDVX JXVHVW WUHHQLQJXVW NVLNDVMDOLNNX WDJDVLVLGHWµODXVXV0HUH 7ULDWOHHW0DUNR$OEHUWRQNDVXWD QXG6XXQWR7Y}L7FMD7GSXOVL NHOODVLGSHDDHJXNXXVDDVWDWÅ$OJX VHVWSHDOHDYDOGDVPXOMHWNHOODW|| NLQGOXVQLQJWlSVXVY}UUHOGHVNRQNX UHQWLGHJDµNLLWLVNDKHNRUGQHROP SLDODQH$OEHUWÅ2OHQVDDQXGSUREOHH PLGHWDWDOOHWDGDN}LNWUHHQLQJXGQLQJ

3

3XOVLNHOODQlLWDYDG YDVDNXOW .ULVWMDQ3UV 6LOYHU.DUMXVMD.DLD.DQHSL

.D.DLD.DQHSLY}WWLV SXOVLNHOODDELNV 6JLVHO2h0DWNDVSRUGLJDOHSLQJX V}OPLQXGWHQQLVLVW.DLD.DQHSLNDVXWDE SXOVLNHOODNHKDOLVHHWWHYDOPLVWXVH WUHHQLQJXONXLGVHOOHVWRQWXOXW}XVQXG NDNRQWUROOY}LVWOXVWHONXL.DLDRQ NHOODNDQGHVWDOOHWDQXGYllUWXVOLNNX LQIRUPDWVLRRQL .HKDOLVHHWWHYDOPLVWXVHWUHHQHU.ULVWMDQ 3UVWOHVHWN}LJHYDMDOLNXPRQ .DLDOKDUMXWDGDNLQGODSXOVLVDJHGXVHJD WVRRQLV Å.XLSLNDPDDMRRNVMDOUDWWXULOMD PXUGPDDVXXVDWDMDORQSHDPLQH DHURREQHWUHHQLQJVLLVWHQQLVLVWLORQ YDMDW||WDGDNDDQDHURREVHOlYHSLLULO MDDQDHURREVHVUHçLLPLVµVHOJLWDVWD Å3HDOHVHOOHSHDEWDDVWXPLQHROHPD |NRQRRPQH3lUDVWUDVNHSXQNWL PlQJLPLVWHLWRKLNHKYDWDDVWXPLVHW}WWX MlUJPLQHSXQNWNDGXPDPLQQDµ 3XOVLNHOOSDQQDNVHNLQGODUHçLLPLJD W||OHMDNXL.DQHSLYlOMXEHWWHDQWXG SXOVLVDJHGXVHWVRRQLVWDQQDENHOO VHOOHVWPlUNX6DPXWLRQY}LPDOLNNHOOD VLJQDDOLVWWHDGDVDDGDPLOODORUJDQLVP RQWDDVWXQXGMDY}UUHOGDVHGDVSRUWODVH HQHVHWXQGHJD

QHLGYDMDGXVHODUYXWLSURJUDPPLDELO YDDGDWDµ $OEHUWNDVXWDENRRV6XXQWR7GNHO ODJDND*36OLVDVHDGHWÅ-DOJUDWWDO VDDENDVXWDGDVDPDSXOVLNHOODJDNRRV 6SHHGLMD&DGHQFHVHQVRULW1LLVDDQ UDWWDWUHHQLQJXWHVWURKNHPWDJDVLVL GHWµOLVDV0DUNRUDKXOROHYDQD 7REUHOXWVVDDEVDPXWL6XXQWRSXO VLNHOODNDVXWDGHVWUHHQLQJXWHVWSDUH PDWWDJDVLVLGHWÅ0XOOHRQWlKWVDLPDG VGDPHO||JLVDJHGXVVWRSSHUWDLPHU OLLNXPLVNLLUXVHMDOlELWXGYDKHPDD QlLWQLQJDOWLPHHWULIXQNWVLRRQ6XXQ

WRORQKHDGLVDLQPXJDY6/6Y||VH GDRQOLKWQHKHQGDGDDUYXWLJDµODX VXVWD 7ULDWORQLNRRQGLVHWUHHQHU-UL.lHQ Y}WDESXOVLNHOODSOXVVLGNRNNXÅ+HD RQWUHHQLQJXLGNHOODPlOXVWYDDGDWD 6XKWHOLVHOWOLKWQHMDKlVWLMlOJLWDYDU YXWLSURJUDPPDLWDEVDDGDDMDOLVHOH YDDWHWUHHQLPLVHWVRRQLGHVWµ 6DPXWLNLLWLV.lHQSXOVLNHOODW|| NLQGOXVWÅ.XLJLNHOORQPLWPHLGNRU GL PDKD NXNNXQXG SHDE WD VLLDQL YDVWXµ PlUNLV WD MD OLVDV HW 0DW NDVSRUWSDNXEKHDGWXJLWHHQXVW


:??;C:1&" !!USALDUSVÄÄRNE PARTNER EESMÄRGISTATUD TREENINGUTEL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SUUNTO QUEST Loodus on su trennisaal. Ükskõik, kas treenid võistlusteks või lõbu pärast, vajad kella, mida usaldada. Suunto Quest’i saad laadida just endale sobiva treeningkava. Ning jälgida trennis oma pulssi, kiirust, distantsi, sammutihedust ja ringiaegu, võrreldes seda treeningplaaniga. Pärast treeningut saad analüüsida oma tulemusi ja jagada neid teistega veebikeskkonnas movescount.com. Suunto Quest on nii stiilne, et võid selle jätta käele ka siseruumides. Andes mõista, et parema meelega oleksid hoopis väljas.
,11-5

BUYW_<UXd\QŽ\UfQQTU2Q\[Q^YZ__[cefŠYcd\ecdUcd

:??;C:1&" !!

%DONDQLPDUDWRQLGH YlOLPllUDMD :KQYZ 8KOMU2KNZRG,UZUJ KXGQUM[

.XLUDVNHUDGDRQ%HOJUDGLPDUDWRQLO"0LGDSDNXYDG/MXEOMDQDWlQDYDG" (XURRSD.RPLVMRQLNHVNNRQQDHNVSHUGLQD6HUELDSHDOLQQDV%HOJUDGLV W||WDQXG5HLJR/HKWODNLUMHOGDERPDNRJHPXVL%DONDQLMRRNVXGHO XLMXEDPHLHDUYDPHHWQDDEULWHJDSROHYHGDQXGVLLVPLVYHHO%DONDQLVWUllNLGD6HDORQROQXGN}LNN}LJLJDWOLV %DONDQLULLNLGHKHQGXV-XJRVODDYLDODLXV6ORYHHQLDVW0DNHGRRQLDQL0RRGXVWLVROLMXVWNXL7HLVHPDDLOPDV}MD HHOVHVORYHHQLGHKRUYDDWLGHMDVHUEODVWHNXQLQJULLJLUHLQNDUQDWVLRRQ(WQLOLVHOWMDUHOLJLRRVVHOWNLUMXW-XJRVODDYLDW KRLGLVNRRVNDULVPDDWLOLQHSDUWLVDQLGHOLLGHU-RVLS%URV7LWR3lUDVW7LWRVXUPDDDVWDODOJDVQDWVLRQDOLVWOLNNll ULPLQHPLVODKYDWDVYHULVWHNRGXV}GDGHNHHULVHNV-XOPXVLPLGDlVMDVHGYHQQDVUDKYDGVDMDQGLO}SXDDVWDWHO NRUGDVDDWVLGRQUDVNHHWWHNXMXWDGDJL 2OJXV}GDY}LPLWWHMRRVWDSHDELNNDVDDPD

1

=DJUHELOLQQDYDDGH

%HOJUDG6HUELD

5HLJR/HKWOD3DOLFLWXQQL MRRNVXO

=DJUHE+RUYDDWLD

%XGDSHVW8QJDUL

ZZZEJGPDUDWKRQRUJ

ZZZ]DJUHEPDUDWKRQFRP

ZZZEXGDSHVWPDUDWKRQFRP

%HOJUDGLPDUDWRQMDSRROPDUDWRQ SHHWDNVHDSULOOLO}SXV5HNRUGLSG PLVHNVHLROHUDGDHJDNRUUDOGXVVR ELOLNXG 6WDUW DQWDNVH NHVNOLQQDV VHDOWVXXQGXYDGMRRNVMDGOH6DYDM}H =HPXQLOLQQDRVVDNXVRQSDOMXW}XVH MDODVNXPLVLQLQJNHHORQSHDJLYHVWLO -XXDVDDEYHWW3lLNHNWDEDUPXWXOW RQNDNXUGHWXGWXJHYDYDVWXWXXOHOH -RRVWDWXOHENDNVWLLUXPDJXVWRLGXNV WXOHEYLLPDVHONLORPHHWULOY}WWDHULWL UlQNW}XV2VDOHMDLGWlQDYXVHOPDUD WRQLOMDSRROPDUDWRQLO 6RRYLWXV0hh

=DJUHELVOHLDYDGRNWRREULDOJXVHV DVHWVXKWHOLVHOWKHDNRUUDOGXVHJDPD UDWRQMDSRROPDUDWRQ6WDUWMDILQLåRQ OLQQDNHVNYlOMDNXO/LLNOXVRQVXOHWXG MD}KNNRQGKHD3RROPDUDWRQLUDGD NXOJHVOLQQDVWYlOMDVLLVS||UDVLPH PEHUWXOLPHVWDUGLSDLJDMXXUGHMD VXXQGXVLPHOLQQDWHLVHllUGH2VDOH MDLGWlQDYXVHOPDUDWRQLOMDSRRO PDUDWRQLO 6RRYLWXV267$

%XGDSHVWLVNRUUDOGDWDNVHRNWRREUL DOJXVHVNDKWOHPDWDUHJLRRQLSDULPDW PDUDWRQL6HHNDQQDWDEYlOMDY}UGOX VHPLVWDKHV/llQH(XURRSDVXXUOLQ QD PDUDWRQLJD .XLG 8QJDUL HL ROH HQDPSlULV%DONDQNDNRQNXUHHULE SLJHP9LLQLMD3UDKDJD DDVWDONXL8QJDULSHDOLQQDV MRRNVLQHLWDNLVWDQXGYLKPDVDGXPXO SVWLWDGDLVLNOLNNXUHNRUGLW2VDOHMDLG OHNPQHWXKDQGH$MDY}WWNLLELJD 6RRYLWXV267$


,11-5

BUYW_<UXd\QŽ\UfQQTU2Q\[Q^YZ__[cefŠYcd\ecdUcd

:??;C:1&" !!

6NRSMH0DNHGRRQLD

ZZZVNRSVNLPDUDWRQFRPPN HQJOLVKLQGH[KWPO .DVWHLNNDWHDWHPLVRQSDULPYLLV PDNHGRRQODVHYLKDVWDPLVHNV"$QQDQ YLKMHQLPHWDJH0DNHGRRQLDW)\UR PLNV )<520 )RUPHU<XJRVODY 5HSXEOLFRI0DFHGRQLD 1DDEHUULLN .UHHND ROOD ROQXG YDOPLV HKLWDPD NLLUWHH6NRSMHVW.UHHNDQLMXKXONXL 0DNHGRRQLDQLPHPXXGDE.UHHND SHDENRKDQLPH0DNHGRRQLDNDVXWD PLVWWHUULWRULDDOVHNVQ}XGHNVHQGD YDVWXVHVWQHQGHS}KMDSURYLQWVRQ VDPXWL0DNHGRRQLD1LPHNRQIOLNWRQ ODXVDVHLVNDPDV0DNHGRRQLDVDDPLVW (XURRSD/LLGXOLLNPHNV 0DLDOJXVHVSHHWDYDOPDUDWRQLOWX OHEWHKDNDNVWLLUXNDYDVRQNDSRRO PDUDWRQ0DDYlULQDGRQ6NRSMHPDD WDVD WHLQXG HULOLVW VLOPDLOX OLQQ HL SDNX/LQQDVXERUXS}KMDVPLVSDQHE SlLNHVHSDLVWHOLVH LOPDJD MRRNVMDLG HQGSUDHPXQDQDWXQGPD-RRVWDRQ LJDYMDSDODYUDGDSROHNHUJHWHNLOODVW -XXDVDLYHWW}QQHNVMDJDWLVHGDYlL NHVWHSXGHOLWHJD5HJLVWUHHULPLVWDVX ROLYDLGYLLVHXURW9lLNHVHNRNNXKRLX WHHE6NRSMHDJDNXKMDJDWDVDP}UYDU OLNHKRWHOOLKLQGDGHJD2VDOHMDLGXP EHVVHLWVHNPPHQG 6RRYLWXV0hh

6DUDMHYR%RVQLDMD +HUWVHJRYLLQD %RVQLDMD+HUWVHJRYLLQDRQM}XJD NRRV KRLWDY NRQI|GHUDWVLRRQ PLV NRRVQHE ERVQLDODVWH KRUYDDWLGH MD VHUEODVWHRVDULLNLGHVW6DUDMHYRPD MDGRQNXXOLGHVWMDPLLQLNLOGXGHVWlUD WlNLWXG6HUEODVHGSLLUDVLGOLQQDQHOL DDVWDW ² KXNNXVOHNP QHWXKDQGHLQLPHVHDJDDOLVWDGDHL VXXWQXG 6DUDMHYRVNRUUDOGDWDNVHVHSWHPEUL NHVNHOSRROPDUDWRQL6XXURVDMRRNV MDWHVWRQUDKYXVYDKHOLVWHUDKXYDOYH M}XGXGHV}GXULGhVQDVDODNDYDOUDGD VWDUW DQWDNVH llUHOLQQD VWDDGLRQLOW WUDVVNXOJHEP||GDWlQDYDLGM}HRUJX MDVLLVM}HllUHV$OJXVHVMRRNVLPHDO ODPlJHMDWXQGXVPLVQLLYLJDOLSDWD VLLWWXOHEXXVUHNRUG7DJDVLWHHSRO QXGDJDVDPDOLKWQH2VDOHMDLGXPEHV NDNVVDGD .XOWXXULOLVH RPDSlUD W}WWX N}ODE VRRYLWXV267$

/MXEOMDQD6ORYHHQLD

1RYL6DG6HUELD

6ORYHHQLDROLDDVWDMXXQLVHVL PHQHWNNPLV-XJRVODDYLDNOMHVW PXUHQHV6LQQDVDDGHWLNOONRKHI| GHUDDODUPHHWDQNLGNXLGQHLOHLRO QXGVHDOVXXUWPLGDJLSHDOHKDNDWD 1HLOROLSHDOHJLVHOMDWDJDNllULY+RU YDDWLD MD NPQHSlHYDVH V}MD MlUHO S||UDVLGQDGRWVDULQJL 6ORYHHQLGRQRNWRREULO}SXOSHHWDYD PDUDWRQLMDSRROPDUDWRQLNHHUXOLVHNV DMDQXG2VDOHMDLGROLNRNNXOHNPQH WXKDQGHOLLJDVXXUWNNYlLNVHULLJL MD OLQQD MDRNV 6WDUGLNRULGRULV NlLV WXQJOHPLQH QDJX WLSSWXQQLO EXVVLV SDHOWHSLQJXWDPLVHHQQHVWDUWLY}LV XQXVWDGD 6WDUW UHJLVWUHHULPLQH MD SDNLKRLGDVXVLGN}LNHULNRKDV5DVNH UDGDYLLEOLQQDVWYlOMDQLQJWLLUXWDE S}OGXGHMDPHWVDGHYDKHO3LLUNRQQD OGLVHWDVHPHJDY}UUHOGHVRQNRUUDO GXVVLLVNLKHD 6RRYLWXV+2,$

9RMHYRGLQDSURYLQWVLSHDOLQQ3}KMD 6HUELDVRQVQDHODYMRRNVXOLQQ2N WRREULNHVNHOOHLDEDVHWOLQQDPDUDWRQ 2VDOHMDLGXPEHVVHLWVHNPPHQG5D GD RQ NOO NHUJH NXLG MRRVWD WXOHE NROPNHHUXOLVWULQJLQLQJOLLNOXVHRK MDPLQHMlWDEVRRYLGD 6RRYLWXV0hh

ZZZOMXEOMDQVNLPDUDWRQVL

3RGJRULFD0RQWHQHJUR ZZZPDUDWRQFRPH

0RQWHQHJURO}QQHVWXV6HUELDVWHUDO GXGDYHUHWXOWDDVWDUDKYDNVLW OXVHJD5DKYXVYDKHOLQHOGVXVQ}X GLVHWHUDOGXPLVHSRROWROHNVOH SURWVHQGL KllOHWDQXWHVW (QDPYl KHPQLLSDOMXROLJL5DKYDVUll JLEVHUELDNHHOHGLDOHNWL 3RGJRULFDPDUDWRQWRLPXERNWRREUL O}SXVY}LQRYHPEULDOJXVHV(LYLLWVL QXGPLQQDVHVWDXWRV}LGXOH%HOJUD GLVWVLQQDNXOXENllQXOLVWHOMDRKWOLNHO PlJLWHHGHONPPHWXQGL3LOWLGHMD PXOMHWHMlUJLRWVXVWDGHVVDDNVVHDO XPEHV VDPDVXJXVH MRRNVXHODPXVH QDJX/DVQDPlHO²WKHUPDDMDSD QHHOPDMDG (LVRRYLWD0hh

3DOLF6HUELD

ZZZXVVSDOLFRUJGHIDXOWLQGH[SKS 3}KMD6HUELDV3DOLFLMlUYHPEHU SHHWDNVHXOWUDMRRNVXY}LVWOXVWNXVVHO JXYDGND6HUELDPHLVWULGDDV WDO NXL VHDO RVDOHVLQ VDWWXV ROHPD NXXPDODLQH 3lHYDO MD ||VHO NUDDGL(WNRQNXUHQWVROLVXKWHOLVHOW K}UH }QQHVWXV PXO Y}LWD WXQQL MRRNVXV6HUELDPHLVWULY}LVWOXVWHK}EH 2VDOHMDLGSDDUNPPHQG 6RRYLWXV+2,$

ZZZPDUDWKRQRUJUV

KWWSDUNIUXVNDJRUDRUJUV LLQRFQRPDUDWRQ -DDQLSlHYDSDLNXNRUUDOGDENRKDOLN VHLNOXVNOXEL'RRQDXNDOGDllUHV|LVH PDUDWRQL0XOOXRVDOHMDLGQHOLNP PHQGYLLV(WNRUUDOGDMDGHLVDDQXG NRNNXOHSSHOH VDPDO DMDO WRLPXQXG URNLNRQWVHUGLYHGDMDWHJDWXOLOlELGD NPPHNRUGDQHOMDNLORPHHWULVWULQJL 6RRYLWXV0hh

1LV6HUELD /}XQD6HUELDVXXULPOLQQNRUUDOGDE SRROPDUDWRQL2VDOHMDLGYlKHMDNRU UDOGXVQLJHOSDOMXPDNHGRRQODVLMD EXOJDDUODVL.XLVLQQDPLQQDVLLVVRR YLJDWXWYXGDS}QHYDWHDMDORRPlOHVWLV WHJD 1lLWHNV WRUQ &HOH NXOD PLOOH 7UJLVXOWDQHKLWDVDDVWDOVHUE ODVWHNROMXGHVW1HHGNROMXGWHNLWDV VHUEODVWHYlHOHPLVHWDODVLYDHQOD VHNlWWHODQJHYDNLQGOXVHSVVLURKX NHOGUL}KNXMDQLLYLLVLKXNNXVOHNRO PHWXKDQGHRPDV}GXUL 6RRYLWXV0hh

2VLMHN+RUYDDWLD ZZZPDUDWRQRVLMHNFRP

,GD6ODYRRQLD ROL 6HUELD RNXSDW VLRRQLDOOYHHONXQLDDVWDQL-XVW 2VLMHNLOlKLQDDEUXVHV9XNRYDULVWRL PXVLGN}LJHYHULVHPDGMDYLKDVHPDG OLQQDODKLQJXG 6WDOLQJUDGL SlHYLVW SHDOH ,GD6ODYRRQLDVXXULPOLQQNRUUDO GDE PlUWVL DOJXVHV SRROPDUDWRQL 0||GD 'UDYD NDOGDLG NXOJHE NLLUH UDGDNXLGNRUUDOGDMDWHOROLUDVNXVL DUYXWL NDVXWDPLVHJD MD WXOHPXVWH OHVODDGLPLVHJD 2VDOHMDLG XPEHV NDNVVDGD 6RRYLWXV+2,$ %DONDQLMRRNVXGHNRKWDVDDEWHDYHW OHKHNOMHOWZZZWUFDQMHUV


5775#6#/+0'

Fy\Yc]QQ\

:??;C:1&" !!

hNVSHDEVXXVDWDPLVW W||NVWHLQHSXKNXVHNVMD NROPDVPHHOHODKXWXVHNV :KQYZ .GTTKY.GSH[XM,UZU KXGQUM[

6XXVDV}EHUM}XDEP}QHWXQQLJD6RRPH||JD5RRWVLMD||SlHYDJD3}KMD$PHHULNDVVH 6HDOY}LEOHLGDPLWPHNHVLVHLGVXXVDWDPLVHY}LPDOXVL LQJLONXPPDOLVHOPRHOULQJOHE PHLOHQGLVHOWPWHWYllUWOX PLDOJDEVLVXOLVHOWS}KMDSRODD UMRRQHVWVHHJD6RRPHV5XNDO5RRWVLV cUHVMD3}KMD$PHHULNDV.DQDGDV 1LL6RRPHNXLND5RRWVLSXKXOWlKHQ GDNVVHHVLLVYlKHPDOWNDKHNVDWXQQLVW DXWRV}LWXSHDOLQQDVWS}KMD.LQGODVWL Y}LEKlLGUDGXOHLGDROXOLVHOWOlKHPDO 6RRPHV MXED +HOVLQJL PEUXVHV N}QHOHPDWD/DKWLVWMD+LPRVHVW/DK WLDPHWOLNNXVXXVDNHVNXVWY}LENOO SURRYLGDDJDVHOOHMXEDHVLPHQHW}XV NLQQLWDENDKWOXVWWHOHSLOGLREMHNWLLY VXVHV(NUDDQLORQPDDVWLNWHJHOLNXJD Y}UUHOGHV NDKHWVXVYllUVHO NRPEHO PLWXNRUGDODXJHPMDLQLPHVWHOLLNX PLVNLLUXVSHWOLNXOWWHLQH,VHJLVLLVNXL VHDOKDUMXWDE86$NRRQGLVPXXWXE PHHOMDWDKHVQDNLLUHVWLP}UXNV

3

9DVDORSSHWLUDGDRQND WlLHVKHNVDNPQH NLORPHHWULSLNNXVHVKHD SlHYDNRUUDOKDUUDVWDMDOH OlELWDY /DKWLVWWDVXEV}LWDHGDVL0HVVLOlVVH QLQJP}LVWDJL+LPRVHOH0HVVLOlRQ +LPRVHJDY}UUHOGHVYlLNVHPHKLWD WXGHQGLVHP}LVDPDDGHOHMDVHDODVXE NDNRUUDOLNVXXVDUDGD+LPRVHLYDMD HHVWODVWHOHLOPVHOWWXWYXVWDPLVW /llQHPHUGKRULVRQWDDOLVOHWDGHV 5RRWVL SKDOH UDMDOH 9DVDORSSHWLOH V}LWHVY}LNVVDPXWLWHHOHMllYDVKHV W}HOLVHVVSRUGLNHVNXVHV)DOXQLVSLVL NHVHSHDWXVHWHKDMDNRUUDODVNXPLVW SURRYLGD6SRUGLNHVNXVHVWNDREPHW VDVLVVHNDKWODVHOWNLORPHHWUHLGNDX SDW}XVHYNXLGV}LGHWDYPDWNDUDGD 0RUDMD9DVDORSSHWLUDMDGQ}XDYDG NXL PLWWH DMDNLUMD HULQXPEULW VLLV HUDOGLSHDWNNLYlKHPDOW9LLPDVHG

+DQQHV+DPEXUJ SDUHPDO 86$V$PHULFDQ %LUNHQEHLQHULPDUDWRQLONPHQQHO}SSXSXKNDPDV P}QLNPPHQGNLORPHHWULWV}LWQXQD Y}LQYlLWDHW9DVDORSSHWLUDGDRQND WlLHVKHNVDNPQHNLORPHHWULSLNNX VHVKHDOSlHYDOKDUUDVWDMDOHOlELWDY 0RUDOHOlKHGDORQ2UVDMD6lOHQ PLOOHVW MXVW HVLPHVW RPD KXEDVXVH SlUDVWVRRYLWDNVLQ6HDOQHODXJHVXX VDUDGDNXOJHEUDEDVQLQJRQLVLNOLNX NRJHPXVHDOXVHOMlLVHOMDSlLNVHOLVHO NHYDGKRPPLNXOOlELWDYNDSDDULVW}X JHWHJD

(UJDVWDYUHWN$PHHULNDVVH (ULWLVRRYLWDWDYMDKDUUDVWDMDHQHVH WXQQHW HUJDVWDY RQ DJD UHWN 86$ PXUGPDDUDGDGHOH1lLWHNV&KLFDJRV VHMDVHDOWHGDVL0LFKLJDQLMlUYHNDV OllQHNDOGDOH:LVFRQVLQLY}LLGDNDOGD OH0LFKLJDQL&KLFDJRVWNDKHNVDWXQ QLMD0LQQHDSROLV²6W3DXOL·VWNROPH WXQQLNDXJXVHODVXEND$PHULFDQ%LU NHQEHLQHUL HKN %LUNLH VQQLOLQQ +D\ZDUG 6HDOVHGUDMDGRQOGMXKXOWDVXOLVHG NHVWYDKXYLNRUUDORQY}LPDOLNVRHWD GDKRRDMDSLOHWNXLGOlELVDDENDSlH

YDSLOHWLJD²UDKDWlKWY}LWåHNNWXOHE MlWWD PEULNX VHHV SDUNLPLVSODWVLO ROHYDVVHSXWNDVVH5DMDGRQNRUUDV QHLONXOJHYVHOWVNRQGNHOOHVWRVDWDU ELEYlOLVHOYDDWOXVHOVXXVNLHVPDNRUG VHOWO}EXVMDLQQXVWXQXG %LUNLHSLNNDUDGDKRLWDNVHVDPXWL NRUUDVQLQJVHHNXOJHESHDDHJXKHJL VLUJHWDOHVDOODYDVDNXOHSDUHPDOH 7}XVHMDODVNXPLVLQlLEROHYDWO}SX WXOWNXLGOGMXKXORQQHHGKDUUDVWD MDOHV}EUDOLNXG.OODSMXVWVHHW}WWX NRRQGXEDUYDWDYDVWLYLLPQHNXLNV 3}KMD$PHHULNDPXUGPDDV}LWMD%LU NLHUDMDOHMDLJDODDVWDOVDDEQHLGNRN NX HQDP NXL NPPH WXKDW SDOMXG QHLVWVNDQGLQDDYLDOLNXROHPLVHMDSH UHQLPHJD0DDLOPRQYlLNHQLQJSROH LPHVWDGDHWMXVW%LUNLHOlKHGDODVXE 0RUDQLPHNDQGHYOLQQ 6XXVNDGHOLQLPHVHGQlHYDGPDDLO PDHULQXUNDGHVVDUQDVHGYlOMD.XL QHQGHVXKWXPLVWOGLVWDGDVLLVHKN 6RRPHVY}HWDNVHVXXVDWDPLVWURKNHP W||WHJHPLVHQD5RRWVLVSXKNXVHQD SlUDVWW||G1RUUDVHOXSlULVRVDQDMD $PHHULNDVSXKWDPHHOHODKXWXVHQD
,11-5

CUY[\ec*@_\Qb3YbS\UµY]QbQd_^7b‰‰^Y]QQ\

:??;C:1&" !!

1DLQHNHVHWOXPHYlOMX HKNYLLXOGDMDMRRNVLV *U||QLPDDO :KQYZ 0UUQYPGPG3GXP[<ORRGQ,UZUJ ]]]YVUXJOVUXZGGRKKKXGQUM[

2NWRREULO}SXVUJVHORRGXVHPHHOHYDOODV*U||QLPDDO3RODU&LUFOH·LPDUDWRQLO}SHWDQXG9DQHPXLVH YLLXOGDMD0DUMX9LOODNNLUMHOGDVPLGDWDSLGLHNVRRWLOLVHOWHHNRQQDONRJHPD DHLVDWWXQXGHQQHVWDUWLUllNL PDKHJLMRRNVMDJDNHVROHNV YDUHPNXOXWDQXGNLOR PHHWULOHOHQHOMDWXQQL(QDPLNQHLVW ROLG VDDQXG DMD ² 7XQGVLQ HQGRPDWLSSPDUJLJDNRJHQH PDWXMDDOJDMDPDUDWRRQDULQDPLGD PDMXWHJHOLNXOWROHQJL

3

9DSSHUY}LUXPDO" 6DWWXVLQKHGHEWPDUDWRQLWHLQXG QRRUPHKHJDVWDUGLKRPPLNXOUllNLPD MDWOHVLQÅ<RXPXVWEHYHU\EUDYHWR GRLWDV\RXUILUVWPDUDWKRQµ7DYDV WDVÅ2UYHU\VWXSLG«µ/}SSXWDLJDO MXKXOM}XGLV 9lJDWRUHROLNDDVPDDODVWNRKDWD 0DUW0DDVLNUDQGO}SHWDVDMDJD 6LLVMDOXWDVWDPXOOHNDNVNROPNLOR PHHWULWHQQHILQLåLWYDVWXMDNLQQLWDV HWVHHRQW}HVWLYLLPDQHW}XV

0DUMX9LOODNPDUDWRRQDU Å(VLPHVHQDUllNLVLQ NDYDWVXVHVW*U||QLPDDOH PLQQDHPDOHNHGD VHHDOJXVHVQDWXNH HKPDWDVµ .OPDGSDLJDGWDOYMDOXPLW}PED YDGPLQG.XLPXPXOOXQHHVLPHQH PDUDWRQ7DOOLQQDVROL}QQHVWXQXGND YDQGDWXVWSDUHPLQLP}WOHVLQPLNV PLWWHKHQGDGDMRRNVXKXYLUHLVLPLVH JD2VDOHGDXQLVWXVWHVLKWNRKDV*U|| QLPDDOPDUDWRQLO²NDXDRWVXVWDPLVH OHDHJDHLOlLQXG NLORPHHWULWNXOJHVSXXWXPDWXV ORRGXVHVRVDOHMDLGROLYlKHMDYHHWVLQ OLJLNXXVWXQGLVXXUHVRVDVWlLHOLNXV NVLQGXVHV.XLMRRJLSXQNWLGMDUDMDO HGDVLWDJDVLV}LWHYDUVWYlOMDDUYDWD SROQXGWVLYLOLVDWVLRRQLPlUNLJL0LQD

NHVHWOXPHYlOMXNRRVSlLNHVHMDLPH OLVWHPlJHGHYDDGHWHJD 6WDUGLVQlLWDVWHUPRPHHWHUPLL QXVNUDDGLPLVLVHJLPLQXVXJXVWNO PDDUPDVWDMDW HKPDWDV DJD WXJHYD WXXOHW}WWXROLSDNDVHONXQLNUDDGL QHP}MX(VLPHVHOVHLWVPHONLORPHHW ULOSUHVVLVLQYDVWXWXXOWKRLGVLQMRSH NDSXXWVL NRJX M}XJD SHDV MD MRRVWD SHDDHJXHLVDDQXGNL7lQXMDODWVLWH DOODNLQQLWDWXGNXPPLVWQDHOWHOHSRO QXGOLEH$OXPLVHVNHKDRVDVNDQGVLQ WRSHOWULLGHLGOHPLVHVRVDVROLYLLV ULLGHNLKWL0WVLOHW}PEDVLQNDNVND SXXWVL.lVLNDLWVHVLG}KXNHVHGMRRN VXMDSDNVHPDGPXUGPDDVXXVDNLQ GDG6}UPLWXOLVDJHOLOLLJXWDGD 3RROHOPDDOY}WVLQJHHOLLJDYLLHNL ORPHHWULMlUHOROQXGWHHQLQGXVSXQNWLV M}LQNRUUDOLNXOWVHVWQLLllUPXVOLNXOW NXLYDVNOLLPDVY}LEYHGHOLNXSXXGXV RRWDPDWXOWMDODGDOWQLLWD

6lUDYDGXQLVWXVHG (VLPHVHQD UllNLVLQ NDYDWVXVHVW *U||QLPDDOHPLQQDHPDOHNHGDVHH DOJXVHVQDWXNHHKPDWDVDJDWDRQPL QXJDWDVDSLVLKDUMXQXG,OPVHOWSHD YDGP}QHGV}SUDGHVWMDNROOHHJLGHVW PLQG QDWXNH ND KXOOXNV DJD NHHJL SROHVXKWXQXGPXHWWHY}WPLVVHKDO YDVWLY}LNVN}LNVHOW /LLWXVLQVXYHO)DFHERRN-RRNVPLVH *U||QLPDDSXXWXPDWXORRGXV

0DUMX9LOODN PXOOXVHO6WDPLQD DDVWDO}SXPDUDWRQLO 7DUWXUKPDJDPLGDWUHHQLE9LOMDU 9DOOLPlH2OHQVHDOWVDDQXGYlJDSDO MXWXJHMDLQQXVWXVW/RRPXOLNXOWND YDVWXSLGDYXVWMDM}XGX9LOMDULPlH WUHQQLGHWDROHNVNLQGODVWLSDOMXUDV NHPROQXG -lUJPLVHOVXYHOVRRYLQMRRVWD/DX JDYHJXULXOWUDPDUDWRQLO,VODQGLO NLORPHHWULWLPHOLVWMDUDVNHWS}KMDPDD PDDVWLNNX.DXJHPDVNDYDVRQ/RQ J\HDUE\HQLPDUDWRQ7HUDYPlJHGHO 0LOODOJLOlKHNVXXHVWLND*U||QLPDD OHMDY}LEROODVWDUGLNV1XXNLPDUDWR QLO.XLDYDQHNVY}LPDOXVMRRNVHNV KHDPHHOHJDNDS}KMDSRROXVHO


@UQd_Y]UdQZQfUUbeT*5UcdY`QbU]Y[

,11-5 :??;C:1&" !!

9}LVWOXVRQSDULP WUHHQLQJHKN KLOLVVJLVHVHG VlKYDWXVHG :KQYZ 'TJX[Y4ORQ,UZU 3GXQU3[SS

0DDLOPDVY}LVWHOGDNVHDDVWDULQJL(HVWLY}KPDVSRUWODVHGHLWRKLROODNHKYHPDG/DXUD6XXU SLQJXWDVWXEOLOWPXUGPDDMRRNVXVQLQJ,OMD1LNRODMHYMD9LOMDU9DOOLPlHPDUDWRQLV DQ )UDQFLVFR OLNRROL }SSLPD VLLUGXQXG /DXUD 6XXU WHJL RN WRREULVMDQRYHPEULVVXXUHORP EL WDJD KlLG HWWHDVWHLG hOLNRROLGH KHQGXVH1&$$PXUGPDDMRRNVXIL QDDOY}LVWOXVWHONRKDVDDQXGVLKYD NDVQHLXRQVLKLNLQGHOMDNDUWPDWX .XLVRRYLGVDDGDNLLUHPDNVMDYDVWX SLGDYDPDNVWXOHEY}LVWHOGDHQGDVW SDUHPDWHYDVWXMDRWVLGDSDUHPDLG KDUMXWDPLVY}LPDOXVL86$QDLVMRRNV MDGRQYLLPDVWHOWLLWOLY}LVWOXVWHOVLOPD SDLVWYDOWHVLQHQXGMDVXXWQXGLVHJL DDIULNODQQDVLGHGHVWDGD6RHNOLLPD SUJLPXVL WRHWDY NHVNNRQG MD VLKL NLQGODGSDUWQHULGDLWDYDG+DUU\/HP

9

0HHVWHPDUDWRQL HGHWDEHO ,OMD1LNRODMHY  7RULQR 7DLYR3L  5RWWHUGDP 9LOMDU9DOOLPlH  /LVVDERQ .DXSR6DVPLQ  7DOOLQQ .ULVWR5HLQVDOX 

7RULQR 7}QLV-XXOLN  5RWWHUGDP

1DLVWHPDUDWRQL HGHWDEHO /HLOD/XLN  7DOOLQQ (YHOLQ.lUQHU  0DDULDQKDPLQD 2OJD$QGUHMHYD 

.DQNDQSll $OPD6DUDSXX  7DOOLQQ *UHWH7}QQH  7DOOLQQ +HOHQD/DXPHWV  7DOOLQQ

EHUJLNlHDOOVDDYXWXVVSRUGLPDLWVH VXKX VDDQXG /DXUDO NLQGODVWL MXED MlUJPLVHOVXYHOSRROHKRLGMDLGOODWD GD 0LQX HQQXVWXV WD MRRNVHE PHHWULWDOODMDWlLGDE(0Y}LVW OXVWHQRUPL

9LVDGPDUDWRRQDULG ,OMD1LNRODMHYKLQJDVQLLPDDQWHH MRRNVXGHVNXLNDVWDDGLRQLOY}LWMDWHOH NXNODVVHHQWOlELPXUUHMlLWHJHPDWD 6WDPLQDOLLJHRRWDVNDQQDWOLNXOWRPD WXQGLMDMRRNVLVQRYHPEULDOJXVHV7R ULQR PDUDWRQLO LVLNOLNX UHNRUGL 9DKHSHDO,OMDOHNDQ}XDQGQXG 8UPDV5DQGPDWOHVVHHSHDOHWXQ QXVWDYDOW,OMDRQQDJXPHHVPHWVDVW 7RRPDV7DUPSLGDV1LNRODMHYLWlQD YXVWDUHQJXWOODWXVHNVVHVWPXOOXVDL WDNRGXVWHOY}LVWOXVWHOWDJDVLKRLGOLNNH NRKWLhKWODVLOXEDV7DUPHW,OMDKDN NDEVDDPDPDUDWRQLUKPDVWWRHWXVW 9LOMDU9DOOLPlHNHVVXYHOVDLSRRO PDUDWRQLVMDSLNHPDWHOVWDDGLRQLMRRN VXGHO1LNRODMHYLVWNLQGODOWMDJXRWVXV WDVVLLVNLSlUDVW6(%7DOOLQQDPDUD WRQLO NDWNHVWDPLVW SDQQD HQG YHHO NRUGSURRYLOH¯LJHVWLWHJLDDVWDQH 7RRPDV 7DUPL KRROHDOXQH VDL GHW VHPEULDOJXVHV/LVVDERQLPDUDWRQLO LVLNOLNXUHNRUGLJDNROPDQGD NRKD Å9LOMDUVDLHQHVHNLQGOXVWWXOHPXVH NLUMDMDWHHQLVNDYlKHNHQGRQWDO NHYDGHOOLKWVDPSDUHPDWDHJDVLKWL GDµODXVXV7DUP +HDHWPHHVPDUDWRRQDULWHVHDVRQ WHNNLQXGWLKHNRQNXUHQWV9lJDKHD HWNROP(HVWLPHHVWVDLG-DQH6DOX PlHOH NXXOXYDVW (HVWL UHNRUGLVW SDUHPDDMD$JDVHHSHDEROH PDDOOHVDOJXV.DV1LNRODMHYMD9DO OLPlH VXXGDYDG WDOXGD VXXUHPDLG

NRRUPXVLPLVOXEDNVUQQDWD/RQGR QLROPSLD%QRUPL" (QQXVWDQQHLOP}OHPDOMllEMlUJ PLVHONHYDGHOVHOOHVWYDMDND(QWVRR YLQQHLOHVDPDVXJXVWYLVDGXVWVLWNXVW MDSKHQGXPXVWQDJXROL(HVWLUHNRU GLRPDQLNXO3DYHO/RVNXWRYLO NHVQDXWLVWlKHWXQGLDDVWDVHQD /DXUD6XXU


,11-5

5UcdYt‰Z__[c

:??;C:1&" !!

DGLGDVMDg|MRRNV NXMXQGDYDG(HVWL MRRNVXPDDVWLNNX :KQYZPGLUZUJ +KYZOjPUUQY

6XYHO5DNYHUHVOHNDKHWXKDQGHRVDOHMDUDMDOHWRRQXG(HVWLg|MRRNVMDPDDLOPDNVWXJHYDPDLG VSRUGLEUlQGHDGLGDVV}OPLVLGNROPHDDVWDVHNRRVW||OHSSHPLVDLWDEWHUYLVHVSRUGLV}SUDGHOH NRUUDOGDGDUDKYXVYDKHOLVWN}ODSLQGDRPDYDMRRNVXULWXVH OHNDKHMDSRROHWXKDQGHRVDOHMD YDLPXVWXVRQYHHQQXGWRHWDMDLG 2NWRREULVOLVDQGXV2h9LNLQJ /LQH(HVWL||MRRNVXWRHWDMDWHHWWHRWVD ODHYDILUPDYLLEN}LN||MRRNVMDGSUHH PLDUHLVLQD6RRPHWQDXWLPD 1GVHNVRQWHRNVVDDQXGNDNDXD VSRUGLULQJNRQGDGHVN}ODQXGROHWXV HW(HVWLg|MRRNVWHHENRRVW||GKH PDDLOPDP}MXNDPDVSRUGLEUlQGLDGL GDVHJD

k

7XOHMDWHHYHHOVHODDVWDO HQGDOHMDNDDVODVHOH RULJLQDDOQHM}XOXNLQN MDOXQDVWDSllVH(HVWL g|MRRNVXOH5DNYHUHV Å9DVWDEW}HOHµWOHVHQHUJLDVWSD NDWDY||MRRNVXNRUUDOGXVPHHVNRQQD MXKW0DUNR7RUP DGLGDV%DOWLFV(HVWLPJLMXKL$JR 0DUNYDUGWL VXXVW NXXOGXV ROXOLVHOW URKNHPÅ7}HSRROHVWN}UJHWNYDOLWHH WLMDRPDSlUDKLQGDYDGLGDVRQMXED P}QGDDHJDYDOLQXGSDOMXGHYllUWUL WXVWHYDKHOMD||MRRNVXVQlJLPHHHO N}LJHVHOJHWHULVWXPLVWWHLVWHVWMRRN VXULWXVWHVWRPDIRUPDDGLMDPHHV

7RHWDMDG g|MRRNVXJDRQOLLWXQXG2h9LNLQJ/LQH (HVWLDGLGDV$TYD6SD3}KMDNHVNXV +XVWOHUHQHUJLDMRRN:UWK5DNYHUH /LKDNRPELQDDW-HOG:HQ(HVWL+DW $XWR5DGHPDU:LVHPDQ,QWHUDFWLYH 5DNYHUH7HDWHU/LOLLQD+DZDLL([SUHVV .RKDODP}LV&UDPR6HOYHU 7RHWDYDGND(HVWL.XOWXXUNDSLWDO(XURRSD 6RWVLDDOIRQG5DNYHUHOLQQMD/llQH9LUX PDDYDOLWVXV 0HHGLDSDUWQHULGRQ.DQDO6N\3OXV 9LUXPDD7HDWDMDMD-RRNVMD

NRQQDW}WWX8VXPH||MRRNVXY}LPD OXVLNDVYDGDKHNV(HVWLSDUHPDNV WHUYLVHVSRUGLULWXVHNVQLQJPLNVPLW WHHLY}LNVVHHOHLGDN}ODSLQGDNDQDD EHUYDEDULLJLV/lWLVµ 9LLPDVWHODDVWDWHORQDGLGDVHWXUX RVD(HVWLVVXXUHQHQXG6XXUILUPDRQ KDDUDPDVMXKWRKMHNDUDKYDVSRUWODVWH MRRNVXMDODWVLWHMDULLHWHYDOLNXV Å0LVY}LNVROODSDUHPNXLWXXDDGL GDVHNYDOLWHHWY}LPVDOWDOXVWDQXG|| MRRNVX NDXGX WDUELMDOH OlKHPDOHµ PlUNLV0DUNYDUGW .RRVW||DGLGDVHJDK}OPDENDVSRU GLNDXSOXVWHNHWL5DGHPDUOLVDQGXPLVW ||MRRNVXWRHWDMDWHKXOND2OXOLVHOLVD YllUWXVHQDVDDEDDVWDDSULOOLVW ||MRRNVXOHUHJLVWUHHUXGDND5DGHPD ULNDXSOXVWHV DGLGDVMD5DGHPDUSDNXYDGKLVHOW

(HVWLg|MRRNV MXXQLOKLVVWDUWNHOO 6WDUWMDILQLå5DNYHUHNHVNYlOMDN 6RRGXVUHJLVWUHHULPLQHGHWVHPEULQL 'LVWDQWVLGNPNPNP0}PPL ODVWHMRRNVXGMDUDWDVWRROLVSRUWODVWH Y}LVWOXV $ODWHVNHVNSlHYDVWWRLPXE||MRRNVX NXOWXXULSURJUDPP 2VDNPGLVWDQWVLRVDY}WXWDVXVWOlKHE SLLUNRQGOLNXNVKHDWHJHYXVHNV .}LJLOHRVDOHMDWHOHSUHHPLDSllVPHG 6RRPH9LNLQJ/LQH·OWQLQJNP RVDOHMDWHOHYHHOND$TYD6SDVDXQDMD YHHNHVNXVHSllVH YllUWXVHXURW MD O}SHWDMDPHGDO (GLSORPMDURKNHOWORRVLQLQJ WXQQXVWXVDXKLQGX.RSVDNDVUDKDOLQH DXKLQQDIRQGSDUHPDWHOHHULDXKLQQDG PHHVNRQGDGHOHPHHQHNRWLGODVWHOH 6XXUHSlUDQHHODPXV||MRRNVX NXOWXXULSURJUDPPLVW 5HJLVWUHHULPLQHMDOLVDLQIRZZZ HHVWLPDUDWRQHH )DFHERRNg|MRRNV $PHWOLNXGPDMXWDMDG$TYD+RWHOMD6SD ZZZDTYDKRWHOVHH .RKDOD0}LVZZZNRKDODPRLVHH


5UcdYt‰Z__[c

,11-5 :??;C:1&" !!

||MRRNVXODXKLQGX3DUWQHUOXVDGLGD VHJDDQQDE(HVWLg|MRRNVXOHURKNHOW YlOMXQGHLGNDULWXVHOHVXXUHPDN} ODSLQQD ORRPLVHNV OlKLYlOLVPDDO .RRVW||G WHKDNVH DNWLLYVHOW 5LLD MD 9LOQLXVHPDUDWRQLJD Å6RRYLPHKLOMHPDOWDDVWDNV WXXD5DNYHUUH(HVWLg|MRRNVXVWDUWL YLLVWXKDWLQLPHVWµODXVXV7RUPÅ6HH WDJDEPHLHOLQQDVXXUXVWDUYHVWDGHV VDPDYllUVHHODPXVHQDJXRQWHNNL QXGRVDOHMDWY}}UXVWDYDO5LLD PDUDWRQLOY}LPHLHHQGDKRRDMDVXXU VQGPXVHO6(%7DOOLQQDPDUDWRQLO 2OHPHRPDNRGXNRKDIlQQLGMDQlHPH VHOJHW Y}LPDOXVW DGLGDVH 9LNLQJ /LQH·L MD WHLVWH WRHWDMDWH DELJD YLLD 5DNYHUHUDKYXVYDKHOLVHOHSLOGLOHµ 5DNYHUHV PDUDWRQL NRUUDOGDPLVH

$59$086 9LOMDU9DOOLPlHWlQDYXQH NPY}LWMDÅhULWXVRQYlJDKXYLWDY SHDOWYDDWDMDGRQSDULPDG6HOOLVW NDDVDHODPLVWLJDOSRROMXEDQDOMDOWHL NRKWD0LQDMlLQg|MRRNVXJDYlJD UDKXOHµ $QGUXV/HLQ5DNYHUHSDULP NHVWXVMRRNVMDÅ9}LPDVHW5DNYHUH MD/llQH9LUXPDDRQNRRVWRHWDMDWHJD VDDQXGKDNNDPDPLOOHJLVHGDY}UG HULOLVHJDQDJX||MRRNV7XQGXEHWNRJX 5DNYHUHKLQJDE||MRRNVXUWPLV6HHRQ ULWXVQLLW}VLVHOHMRRNVXPHKHOHNXLND UDKYDVSRUWODVHOHµ

P}WHWHLROH||MRRNVXNRUUDOGDMDGPD KDPDWQXG Å3DULPDHODPXVHSDNNXPLVHNVPD UDWRQLUDMDO SHDPH HVPDOW OHWDPD

NULLWLOLVHRVDY}WXSLLULOKHPDWHOGLV WDQWVLGHOµ PlUNLV 7RUP .ULLWLOLVH SLLULY}LEULGDGHYDKHOWYlOMDOXJHGD NDDDVWDNVVHDWXGRRWXVWHVW

Rakveres 8. juunil 2012

Igale osalejale

Eripakkumine Jooksja sõpradele registreerumisel kuni 31.12 -20% www.eestimaraton.ee Allahindluskood: joulukink

preemiareis Soome! SUPERAUHINNAD

Parim jõulukink!


0¨7#00' :??;C:1&" !!

¯LJHVSRUGLVRNNPXXGDE MRRNVPLVHYHHOJL QDXGLWDYDPDNV :KQYZ -KXRO8GSRKX,UZUJ 4GTYU-XU[V

6RNNHMDS}OYLNXLGWRRWHY1DQVR*URXS(HVWL$6DOXVWDVPXOOXVSHWVLDDOVHOWMRRNVMDWHOHP}HOGXG VSRUGLVRNNLGHMDS}OYLNXWHWRRWPLVW5}}PXJDQHQGLEHWWHY}WWHMXKW$QGUHV(UJPD HWHVLDOJQHWDJDVLVLGHVSRUWODVWHSRROWRQROQXGllUHWXOWSRVLWLLYQH OXVWDVLPHHULQHYDWHIXQNWVLR QDDOVHWHRPDGXVWHJDVRNLWRR GHWHDUHQGXVW||JDP}QHGDDV WDGWDJDVL´V}QDEHWWHY}WWHMXKW$QG UHV(UJPDÅ.RQVXOWHHULGHVNLUXUJ 7LLW0HUHQLJDKDNNDVLPHN}LJHSHDOW WRRWPDS}OYLNXLGLQLPHVWHOHNHORQ SUREOHHPHYHHQLGHJDMDOJDGHO7RR GDPHS}OYLNXLGNDKHVYDULDQGLVSUR IODNWLOLVHGQHLOHNHVW||LVHORRPX W}WWXSLNDOWVHLVDYDGY}LLVWXYDGY}L OHQGDYDGSDOMX S}OYLNXGRQPJLO ND(VWRQLDQ$LULSDUGDSRHV MDPHGLW VLLQLOLVHGQHLOHNHORQMXEDLOPQHQXG SUREOHHPLG VHRVHV MDODYHHQLGHJD 6SRUWRQNXMXQHQXGSRSXODDUVHNVYD EDDMDYHHWPLVHYRUPLNVQLLHWPHLH MlUJPLQHORRPXOLNYDOLNROLVSRUGLJD WHJHOHMDG´ 1LLNDDVDV1DQVRHHOPLVHDDVWDPDLV RPDDUHQGXVW||VVH(HVWLVXXVDNRRQ GLVHNHOOHOLLNPHGXXVLVSRUGLWRRWHLG WHVWLPDKDNNDVLG9DVWDYDOWVSRUWODVWH VLVHMDYlOLVWUHHQLQJXWHOHRQOHLWXG ODKHQGXVHGNHUJHQGDPDNVLOPQHYDLG SUREOHHPHQDJXNUDPELGWXUVHGMD YlVLPXVWXQQHMDOJDGHV7lQDVHNVWRR GDE HWWHY}WH VSHWVLDDOVHLG VRNNH MD S}OYLNXLGQLLMDOJUDWWXULWHOHSDOOXUL WHOHMRRNVMDWHOHUXOOXLVXWDMDWHOHVXX VDWDMDWHOHMDVSRUWPlQJXGHKDUUDVWD MDWHOH Å6SRUGLDODGHVSHWVLLILNDWDUYHVWDGHV MDRNVNDVXWDPHHULQHYDGPDWHUMDOH HULQHYDLGNXGXPLVWHKQRORRJLDLGHUL QHYDLGVXUYHDVWHPHLG(WWHY}WWHVRQ ODERUDWRRULXPNXVNLQGODQLLVNXVHMD WHPSHUDWXXULMXXUHVNRQWUROOLPHQLL PDWHUMDOHNXLNDYDOPLVWRRWHLG2OXOL VHGRQHULQHYDGIXQNWVLRRQLG´VHOJL WDE(UJPDÅ0HLHVSRUGLVRNNLGHMD S}OYLNXWHHULQHYXVWHLVWHWXUXOROLMDWH WRRGHWHVWRQNDVHHHWQHLOSXXGXE VRNLQLQDRVDV}PEOXV(KNY}LPDOXV HWYDUYDVVSRUWLWHKHVlUDK}}UGXERQ ROHPDWX6HGDWDVXESURRYLGD´

²'

$QWL6DDUHSXXILQLåLSRQQLVWXV

1USSKTZGGX 'TZO9GGXKV[[Y[[YGZGPG ²1[TGY[[YGZGPGVKGSOTKKZZK\GRSOYZ[YVKXOUUJUTNUUVOYY[\KRYOOYURKT4GTYU YVUXJOYUQQKVGRP[QGY[ZGT[JPUUQY[ZXKKTOTM[ZKR3[RURO\GXKSVXUHRKKSKR[[„SHXOYK V€RKZOQ[MGTOTMVoXGYZQGNZQURSKZ[MK\GSGZPUUQY[ZXKKTOTM[ZNGQQGYOJPGRGJ\GR[ZGSG 1[OJGRGZKYY[X\KV€R\OQ[ZKQGY[ZGSOYKYZKOURKKTGSSOTMOZ\GR[Z[TJT[J2OYGQYUTTKTJK YUQQOJKMGQGS[MG\PUUYZGTOTM\€OTZoOKYZOG[YGRZQOTTOZGJGKZQGTJYOTTOOVOQKSGOJQ[O R„NKSGOJYUQQKVXGQZOROYKRZQUM[Y[\K6KGTYORSGYKZQG\GHGRGPGRUTTKKJYUQOJ\oMG NKGJ1[TGGR[YZGYOTYVUXJOYUQQOJKQGTJSOYZKKRSOYKZGR\KNUUGPGR€V[RYOOYY[[YGZGJG TKTJKMGVGRP[VURKP€[JT[J1[OZGR\KRVURKROOMGQ„RSORSUTTKOJV€R\OQ[OJVoXOYNKG VGTTGQUSHOTKYUUTOGRRGTOTMPGRGJV„YO\GJYUUPGY9[[XKSGQ„RSGMGZ[RKHYOOYQOVOQQG VKY[QGY[ZGJGYOOYGOT[RZYUQQOJKYZKOVOOYG§


0¨7#00' :??;C:1&" !!

1DQVROlKWXERPDDUHQGXVWHJHYX VHVHULQHYDWHVHOXYDOGNRQGDGHVWHJXW VHYDWHLQLPHVWHYDMDGXVHVWQlLWHNV HULQHYDVXUYHJDS}OYLNXGMDPDVVDD çLHIHNWLJDS}OYLNXG,JDWRRWHHWLNHWL VLVHNOMHORQNLUMDVSLNHPLQIRUPDW VLRRQWRRWHMDVHOOHPDWHUMDOLGHNRKWD /LVDNVVSRUWODVWHOHWRRGHWDNVHHULQH YDLGVSHWVLLILOLVLWRRWHGQlLWHNVV}MD YlHODVWHOHMDMDKLPHHVWHOH Å0HLHWRRGHWHQLPHNLULRQXODWXVOLN ²OHDUWLNOLDODWHVSDNVXGHVWYLO ODVWHVWVRNNLGHVWNXQLVLLGLS}OYLNXWH QL.XLY}WWDDUYHVVHHULQHYDGYlUYLG MD VXXUXVHG RQ WRRWPLVHV OH HULQHYDWRRWH´UllJLE(UJPDÅ3}KL OLVHOW PPH WRRGDQJXW 6NDQGL QDDYLDVDJDND%DOWLULLNLGHV´ DDVWDODVXWDWXG1DQVR*URXS (HVWL$6RQ6RRPHILUPD1DQVR*URXS 2<WWDUHWWHY}WH(WWHY}WHWRRGDEMD PEHULQHYDLGVXNDMDVRNLWRRWHLG 92*8($0$5125/<1.6),1 1:($5$9(67%2+$&2EUlQGLGH DOOQLQJQHLOHOLVDNVWXUXVWDEND1DQ VR*URXS2<DOXVSHVXMDWULNRRWRRWHLG 1$162%/$&.+256(MD+<921 7RRWPLVHVNDVXWDWDNVHYlUYLWXGNYD OLWHHWVHLGQDWXUDDOVHLGO}QJX SXXYLOO

YLOO EDPEXV NRRV VQWHHWLOLVWHJD DNUO SRODPLLG SROSURSHHQ HODVWDDQ PLOOHJDNLQGOXVWDWDNVHWRR GHWHRSWLPDDOQHNYDOLWHHWKJLHHQLOL VXVNXOXPLVNLQGOXVMDHODVWVXV1DQ VR WRRWHG RPDYDG )$,575$'( MD gNR7H[VHUWLILNDDWH

+ZY[X\KV€R\OQ[ZKQGTJSOYKYZYGGJG\QGY[ URKQYSGQYOSGGRTKZKM[ZYKPoXMTK\GRZ :€SHGV€R\OQPGRMGNUSSOQ[RKNQYOOYQ[O Z[XYKPGRMGJKRUTSOTOSGGRTK 1GY[ZG€OMKOJ\€ZZKOJY[X\KV€R\OQ[ PGRMGZ€SHGSOYKQY eXG\URJOV€R\OQ[„RKSOYZooXZZGMGYO :GMGYO\URZOSOYKRT[RROJY[X\KV€R\OQ[USGJ[YK SORRKV[N[RYooXK„RGUYGY\oNKTKHY[X\K RKYKRRKYZSOYG\GRJ[HYooXKRKVGNQR[[ VOOXQUTTGY <GROJKYKTJGRKYUHO\GZY[X\KV€R\OQ[ZGX\KYZG USGZGRRGVOQQ[YZ 1UTY[RZKKXOGXYZOPGV€R\OQ[ZK S„„MOKYOTJGPGMGKZ\GROJGYOT[PGRMGJKPGUQY UVZOSGGRYKY[X\KGYZSKMGV€R\OQ\€OY[QQ 1[TGY[X\KV€R\OQ[SGZKXPGRUT€NQ[QKXMKYZO RoHORGYQK\YGGJTKOJQGTJGQGYUUPGRGGYZGGPGR PGYUUPGJKYX[[SOJKY\OOHOSOYKR9UKQKYQQUTJ YUUJ[YZGH\KTUUYYK\KXKVGOY[ZKQQOSOYZ PGRMGJKRKPGY[X\KV€R\OQUTKLKQZOO\TK\GNKTJ YKRRKQUTZXURROSOYKQY 6KYKV€R\OQ[OJOMGQGY[ZGSOYKPoXMYKRZ YKYZYOOYUTZGMGZ[JUVZOSGGRTKPGRMGJK N„MOKKTTOTMY[X\KV€R\OQ[ZKNKGJKUSGJ[YZK QKYZSOTK 3OJGXUNQKSV„„GJY[X\KV€R\OQ[MGQoOG YKJGXUNQKSXGQKTJ[HRONGYZKROOQ[SOYKYZ ZKQQO\TTRONGYV[SVSOYUSGQUXJG QKXMKTJGH\KXKZGMGYOROOQ[SOYZPGRGYZQKNGYYK

'LVDLQPDWLVWXVHJD MDWDXVWY¾UYLWXG NODDVLG 7XUYDNODDVLG 7XOHNLQGODGNODDVLG 3HHJOLG

$QGUHVH.ODDVL$6%HWRRQL7DOOLQQWHOIDNVZZZDQGUHVNODDVHH


5¨7&/+0'

DUWYZQ*;QYcQ@QZecQ\e

:??;C:1&" !!

.DLVD3DMXVDOXV}OPLVOHSLQJX$PVHUYLJDNHGD HVLQGDVPJLGLUHNWRU5DLGR/HPELW

.DLVD3DMXVDOXLKNDE ROPSLDOHSllVHGD :KQYZ 2G[XO(OXQGT,UZU 'TZY2OOM[Y

6XYHODOODDDVWDVWH00Y}LVWOXVWHOKHSDDGLOSURQNVLWHHQLQXG3lUQX V}XGHNOXEL.DOHYLOLLJH.DLVD3DMXVDOXKDUMXWDEW}HVMDYDLPXV HWWDJDGDPDLVSLOHW/RQGRQLROPSLDPlQJXGHOH DLVDNXLGDVMlLGKRRDMDJDUDKX OH"0LVU}}PXVWDVPLVNXUYDV WDVMDNXLVLLVPLGDN}LJHVWVHO OHVW}SSLVLG" +RRDMDOSROQXGYLJD6XXUWKSHWHL WHLQXGDJDROHQLVHDODWLU}KXWDQXG HWN}LJHSDUHPRQHGDVLOLLNXGDVDPP VDPPXOWhKHVDPPXWHJLQNLQGODVWL 3LGLQDMDVWDPDNDNVNRUGDWLSSYRUPL (VLPHVWNRUGD800LNVMDWHLVW NRUGDWlLVNDVYDQXWH00LNV0}OHPD Y}LVWOXVHJDY}LQUDKXOHMllGD²8 00LOSURQNVMD00LONRKW

1

0LOOLVHG HHVPlUJLG ROHG VHDGQXG XXHNVKRRDMDNV"

-lUJPLVH KRRDMD N}LJH ROXOLVHP Y}LVWOXVRQPDLO}SXV²ROPSLDNYD OLILNDWVLRRQ-DDQXDULVWKDUMXWDQY}}U VLOV}XGHYHWHO.DYDWVHQRVDOHGDHQD PLNXONDOHQGULVROHYDWHOY}LVWOXVWHO NXLQHHGMXVWODDJULJDNRNNXHLODQJH .XLGDVSODDQLGWXOHYDVHNVKRRDMDNV YDOPLVWXGD"0LGDWDKDGPXXWD" ,QWHQVLLYVHLGWUHHQLQJXLGRQYDUD VHPDVWURKNHP0LQXNVQ}UJHPDLG NOJLRQDQDHURREVHSLQJXWXVHWDOX PLQH 6HHJD RQ LJDO QlGDODO P}QL Y}LVWOXVY}LWXJHYWUHHQLQJ8XHQGX VHQDMRRNVHQO}LJXWUHHQLQJXLGQlL WHNVODDJULVWHJLQPlNNHMRRNVX5DV

NH DJD HGDVLYLLY 7DDVWXPLVHNV RQ OLROXOLQHXQL 6}OPLVLGOHSLQJX$PVHUYLJD3DOMX }QQH.XLGDVOHSLQJXQLM}XGVLG" $LWlK0XOROLLVLNOLNNXDXWRWWDUYLV MDDUXWDVLPHYHQQDJD Y}UNSDOOXU5DL PR3DMXVDOX²WRLP HWHKNROHNVY}L PDOLNVSRQVRUDXWRVDDGDY}LVLLVVRRG VDOW OLLVLGD /lNVLPH NRRV $PVHUYL HVLQGXVVH 5DLGR /HPELWX $PVHUY 3lUQXPJLGLUHNWRU²WRLP MXWXOH 5DLGRDQGLVNRKHORRWXVW hKHOSlHYDOWDWHDWDVHWVDDQJLHQ GDOHDXWR2OHQ5DLGROHMD$PVHUYLOH YlJDWlQXOLN


DUWYZQ*;QYcQ@QZecQ\e

5¨7&/+0' :??;C:1&" !!

0LGDVHHOHSLQJVXOOHWlKHQGDE" (VLDOJX RQ OHSLQJ MlUJPLVH DDVWD MXXOLQL.OODQWLP}LVWDHWNXLROHQ SLLVDYDOWWXEOLY}LENRRVW||MlWNXGD 1HLORPDSRROVHLGQ}XGPLVLYlJDSRO QXGNL$XWRORQQHQGHORJRGQLQJRPD Y}LVWOXVULLHWHOHOLVDVLQQGND$P VHUYLORJR,VLNOLNDXWRWHHEHOXSDOMX PXJDYDPDNV.WXVHRVWDQLVHN}LJH OHMllQXHHVWKRROLWVHE$PVHUY 0LQJLVP}WWHVRQVSRQVRUDXWRVDD PLQHQDJXYHUVWDSRVW0HHQXENXL GDVPDQRRUHPDQDYDDWDVLQVSRUWODVL NHOOHOROLGVSRQVRUDXWRGP}WOHVLQVLLV KXYLWDYNDVVDDQNDNXQDJLRPDDXWR" 1GVLLVVDLQ 0LOOLVHGWDXVWDM}XGVLQGPEULWVHYDG MDNDVNDYDWVHGQHQGHDUYXVXXUHQ GDGDNXLPDMDQGXVOLNVHLVY}LPDO GDE" 6}XGHOLLGXORQYlJDKHDIVLRWHUD SHXW.DWULQ9DUHV0}QHVODDJULVNlLE PLQXJDNDDVDVPDVVHHULMD.DWUH/XVW +HDNRRVW||RQVSRUGLDUVWLGH0X]D /HSLNX MD 0LKNHO 0DUGQDJD 0LQX VXXULPWXJLRQROQXG3HHWHU0DUGQD 7RLWXPLVVSHWVLDOLVWL MD SVKKRORRJL PXOSROHDJDROHQP}OHPDVYDOODVQ}X NVLQXGMDHQQDVWKDULGDSGQXG

.XLVDJHOLRQVXOWXOQXGHWWHKHWNL PLOWXQGVLGHWYRUPROLVXSHUNXLG SVKLNDYHGDVDOW" 7HUYHMDWXJHYSVKLNDRQVSRUWOD VHOHYlJDROXOLQHMDVHHY}LESDOMXVNL PllUDYDNVVDDGD6}XGHGLVWDQWVLOl ELPLQHQ}XDEVXXUWSLQJXWXVWMDNDQ QDWDPLVW QLQJ VHH RQ YlJD RWVHVHOW VHRWXGSVKLNDJD+RRDMDDOJXVHVRQ HQGYDKHOSlULVUDVNHVXQGLGDWKMDNV V}LWPDWLKWLVHHHL}QQHVWXJL .XLSDOMXVWDUGLSDODYLNVLQGP}MXWDE" .XLHHVRQWlKWVDGV}LGXGKDNNDE N}KXVNHHUDPDMDV||NQDOMDOWVLVVHHL OlKH9DKHOOlKHEVWUHVVSlULVVXXUHNV hNVNRUGHQQH800LILQDDOLROLQLL UDVNHWXQQHHWKDNNDVLQODXVDQXWPD ,OPVHOWDVHQGXVUXVXYWXQQHDGUHQD OLLQLJDMDWHJLQRPDHOXKHSDULPD V}LGX .XL SDOMX MllE VSRUGL N}UYDOW YDED DHJDV}SUDGHOHMDKRELGHOH" 3DQNRUUDJDQLLWUHHQLGDNXLND NlLDNRROLV .DLVD}SLE(HVWL0DDOL NRROLVNROPDQGDONXUVXVHOS}OOXPD MDQGXVVDDGXVWHWRRWPLVWMDWXUXVWD PLVW²WRLP 7UHHQLQNDNVNRUGDSlH YDVPLVRQSlULVNXUQDY7UHHQLQJ

ODDJULWHW}WWXROHQNRROLDVMDGHJDSLVXW PDKD MllQXG 3URRYLQ M}XOXNV WDDV PlHOHVDDGD9DEDDHJDQDOMDOWSROH NXLVHGDLVHHLY}WD .XLGDVVDHQQDVWLVHORRPXVWDNVLG" $UYDQHWROHQSULVYLVD0XOOHHL PHHOGLLVHHQGDOHDOODDQGDMDHNVQD WXNHRQPLQXVNDDXDKQXVW.HKDOLVHOW ROHQLOPVHOWVQDWXJHYDJDN}LJHVXX UHPSXXGXVRQPXNHKYSDLQGXYXVMD HODVWVXV6HHW}WWXRQUDVNHPVDDYXWD GDWlLXVOLNNXWHKQLNDW0DSROHQ}U JDQlUYLOLQHDJDNLQGODVWLRQYHHOSDO MXJLSHDVNLQQL

$59$086 $PVHUY3lUQXPJLGLUHNWRU 5DLGR/HPELW Å.DLVD3DMXVDOXWRHWDPLVHDOJDWXV WXOL$PVHUY3lUQXVWQLQJRQVQGLQXG NRRVW||V$PVHUY*UXSLMXKDWXVHJD -XKWXVVHHVXKWHOLVHOWRRWDPDWXVW NRQWDNWLVW.DLVDJDSlUDVWWHPDHOXWHH P}QLQJDVWXXULPLVWOHLGVLPHKHD Y}LPDOXVHRPDNRGXNDQGLWDOHQGL WRHWDPLVHNV(HVWLV}XGMDGRQHQG VXXWQXGW}HVWDGDPDDLOPDVYlJD Y}LPHNDWHWHJLMDWHQDOLLDWLJLWHDPH PLOOLVWSKHQGXPXVWMDSLQJXWXVW V}XGPLQHQ}XDE´


5¨7&/+0'

5=DcYcUcŠeTUcQbY

:??;C:1&" !!

(07VLVHV}XGHVDUL LQQXVWDEQLLKDUUDVWDMDLG NXLNDWLSSH :KQYZ 2G[XO(OXQGT,UZU 2KSHOZ6KKMKR

1HOMDVWHWDSLVWNRRVQHY(07VLVHV}XGPLVHY}LVWOXVVDUMDVWHHYDGNDDVDQLL(HVWLSDUHPDG V}XGMDGNXLNDKDUUDVWXVVSRUWODVHG9DEDNODVVLVHVLNRKWDNDLWVYDG.HUVWL3RRSXXMD .DXSR5DDJOlKHYDGWDDVV}XGHHUJRPHHWULWVLNXWDPD RRSXXV}QXORQY}LVWOXVVDULYlJD KHDPRWLYDDWRUQLLWHJHYVSRUWODV WHOHNXLNDKDUUDVWDMDWHOH Å(WDSLGWRLPXYDGHULOLQQDGHVNR KDOLNHORQY}LPDOXVHODGDNDDVDWLSS V}XGMDWHOHMDQlKDPHLHVXJXVWHOL LQLPOLNNHSLQJXWXVLµUllNLV3RRSXX NHOOHOHDYDOGDVPXOMHWNDPXOOXHVPD NRUGVHOWNRUUDOGDWXGLQYDVSRUWODVWH V}LWÅ7RUHNXLY}LVWOHPLVHY}LPDOXV DQWDNVHN}LJLOHVRRYLMDWHOHµOLVDVWD

6

6}XGHHUJRPHHWULWVLNXWDE.UHWH.RRYLW WGUXNXWHSDULPWlQDYXVHO$OIDO

-DDQVRQVXUXVNlWW 9}LVWOXVWHO YDOLWVHV KHD }KNNRQG RVDOHMDWHOHHODWLNDDVDHUJXWDWLNV WHLVWMDVDJHOLSDWVXWDWLNDDVODVHOHWXQ QXVWXVHNV}ODOH.RUUDOGXVROLODGXV MDDMDNDYDVWSHHWLSULVWlSVHOWNLQQL Å.XLYlKHNHQRULGDVLLV3lUQXVHL MDJDWXGKDUUDVWDMDWHNODVVLVPHGDOHLG YDLGDLQXOWGLSORPHLGMDDXKLQGXDJD DXVDOW|HOGHVRQDPDW||ULOSDOMXPHHO GLYDPVDDGDNDHODNVN}LNPLVYlUYL PHGDOµW}GHV3RRSXXÅ1lLWHNV7DO OLQQDV$OIDOROLYlJDPHHOGLYVDDGD SHDOHPHGDOLNDVRHNlHSLJLVWXV-UL -DDQVRQLOWµ .RQNXUHQWVLYDEDNODVVLVSHDEQDLQH NOODOWNLWXJHYDNV0||GXQXGKRRDMDO SLGDV WD WDVDYlJLVHLG KHLWOXVL /LLV .UDXWLJD Å7lQX/LLVLOHV}LWVLQRPDSDULPDG DMDGWlQDYXRQWHPDSHDIDYRULLWµODX VXV3RRSXXÅ.DWUHQQLNDDVODVHG$QX MD3LLD7DOXRQWXJHYDGNRQNXUHQGLG 3HDQDODWLSLQJXWDPDHWQHQGHVWPLW WHNHKYHPROODµ 0HHVWHYDEDNODVVLVVDUMDY}LWQXG .DXSR5DDJLS}KLKDUUDVWXVRQMDOJ

UDWWDVSRUW6}XGHHUJRPHHWULOY}LVWOH PLVHNVPHHVHUDOGLHLYDOPLVWXQXG QHHGPRRGXVWDVLGRVDWHPDWDOYLVHVW WUHHQLQJXVWNXKXNXXOXVLGNDVXXVD WDPLQHXMXPLQHM}XVDDOMDMRRNVPL QH Å(WDSSLGHNRUUDOGXVROLYlJDVXMXY V}LGXNDYDSDLJDVMDDXKLQQDODXGHVLQ GXVOLNµQHQWLV5DDJÅ9HLGLROLNDKMX HWNDNVNRUGDROLNDYDVPHHWULW PXOOHROHNVSLJHPVRELQXGPHHW ULWMDSLNHPGLVWDQWVµ

5RKNHPHWDSSH .OOLKNDV5DDJVXXUHPDWNRQNX UHQWVLÅ9DLG$OIDOMD(HVWLPHLVWUL Y}LVWOXVWHORVDOHVURKNHPUDKYDVWMD QHQGHOHWDSSLGHOPDSMHGHVWDDOLOHHL PDKWXQXGVHHJDHLVDDPDHQGNLQG ODVWLSLGDGDWXJHYDLPDNVµWXQQLVWDV WD 5DDJLOHMlLYDKHODUXVDDPDWXNVNXV MRRNVHESLLUKDUUDVWDMDMDVHHQLRULYD

KHO.XXOGDYDVWLW}VWVLGNRUUDOGDMDG WXJHYDKDUUDVWDMD,QGUHN9DLWLHQQH PXOOXVW HVLPHVW HWDSSL VHHQLRULGH NODVVLVDPDODMDOY}LVWOHVLGP}QHOHWD SLOKDUUDVWDMDWHKXOJDVV}XGHNOXELGH OLLNPHG 5DDJLDUYDWHVY}LNVVDUMDVROODYHHO SDDUHWDSSLÅ6LLVVDDNVY}LVWHOGDHUL SLNNXVHJDGLVWDQWVLGHOURKNHPMDOG DUYHVWXVVHHLSHDNVPLQHPDN}LNHWD SLGYDLGQlLWHNVQHOMDYLLHY}LVWOXVH SDUHPDGWXOHPXVHGµWHJLWDHWWHSD QHNX

7DOYLQHY}LVWOXV (07VLVHV}XGHVDUMDVRQNDYDV V}XGHHUJRPHHWULY}LVWOXV.DYDV RQQHOLHWDSSHVLPHQHSHHWL QRYHPEULO9lLNH0DDUMDVGHWVHPEULO Y}LVWHOGDNVH3lUQXVSRUGLKDOOLV P MDDQXDULO7DOOLQQDVSRUGLKDOOLV $OIDO P YHHEUXDULO0DLGODV (HVWLPHLVWULY}LVWOXVWHO P /RH OlKHPDOWZZZFRQFHSWHH


+c*&$3,6&238/6'LVDLQNRRVHUJRQRRPLNDJD ,QLPNHKDRQORRGXGOLLNXPDVHGDNDLVWXGHV-XVWVHHW}WWXRQ+c*ORRQXGW||WRROL DNWLLYVHHOXVWLLOLJDLQLPHVHOH7XOHSURRYLXXW&$3,6&238/6WRROL6WDQGDUG2IÃ&#x20AC;FHVDORQJLV 6WDQGDUG2IÃ&#x20AC;FH_3lUQXPQW&7DOOLQQ_ZZZVWDQGDUGHH

3$66,21)25029(0(17
5¨7&/+0'

;\eRY*>QbfQ5^UbWYQc`_bTY[\eRY

:??;C:1&" !!

1DUYDV}XGHNHVNXVHV VDDENDWDOYHOV}XGD :KQYZ 2G[XO(OXQGT,UZU 1UTYZGTZOT<KXM[T

1DUYD(QHUJLDVSRUGLNOXELNXWVXELQLPHVLVSRUWLPDWlQDSlHYDVHVVHWUHHQLQJXSDLNDMD VRRGVDKLQQDHHVW.}LJHVWHXURHHVWNXXVVDDELJDNVV}XGD SDOOLPlQJLGDM}XVDDOLVUDVVLGDMDEDVVHLQLVXMXGD lUDVWYLLHDDVWDWDJXVWNDSLWDDO UHPRQWLRQ1DUYD(QHUJLDVSRU GLNOXELWLLYDDOOWHJXWVHYDVV}X GHNOXELV VSRUWLPLVHNV N}LN YDMDOLN ROHPDV 6}XGHMDDHUXWDPLVNOXELORQNRNNX NXXVHOOLQJXWNRUUDOLNM}XVDDOQLQJ SHVHPLVMDULLHWXVUXXPLG/LVDNVVDD YDGN}LNNOXELOLLNPHGNDVXWDGDND VSRUGLNRROLSDOOLPlQJXVDDOLMDXMXODW -D N}LNH VHGD YDLG HXUR HHVW NXXV .VLQNRUGXYDOWNDVVDLQLNND}L JHVWLDUX-DKVHHRQW}VLNLQQLWDE V}XGHNOXEL}SSHDODMXKDWDMD.RQVWDQ WLQ9HUJXQNHOOHV}QXOSWDNVHQ}Q GDURKNHPLQLPHVLVSRUGLMXXUGHWXXD Å(L WHDJL HQDP PLGD YHHO WHKD Y}LNVHWODSVHGWXOHNVLGPHLOHMDWH JHOHNVLGV}XGPLVHJDµWOHVWDSRRO QDOMDWDPLVLÅ-}HOY}LVWOXVLNRUUDOGDGD HLVDDVHVWVHDOSROHKWHJLPHHW ULSLNNXVWVLUJHWO}LNXVHHW}WWXNRU UDOGDVLPHPXOOXGHWVHPEULV1DUYD HVLPHVHV}XGHHUJRPHHWULY}LVWOXVH 1GWHHPHVHGDWHLVWNRUGDMDNRKD OHRQRRGDWXGN}LNKXYLOLVHG2OJXQDG QRRUHGY}LYDQDGµ

6

/DWLQSUJLEROPSLDOH (QHUJLDVSRUGLNOXELVKDUMXWDEDN WLLYVHOWV}XGMDWWHLVWVDPDSDOMXRQ DHUXWDMDLG Å0DHLVDD|HOGDHWVHHRQYlLNH KXONVSRUWODVLNXLGQHLGSROHNDSDO MXµPlUNLV9HUJXQNXLGP||QLVVD PDVHWMXEDLJDWlQDYDOWSllVWHWXG QRRURQNOXELOHVXXUY}LW 7LSSV}XGMDLG RQ (QHUJLDV YlKH .OXEL SDULPD 9ODGLPLU /DWLQL HHV PlUNRQSllVHGD/RQGRQLROPSLDOH (QQHWHGDRQ1DUYDV}XGMDWHVWPDD

1DUYD(QHUJLD V}XGHNOXELHVLQXPEHU 9ODGLPLU/DWLQNRGXVH WUHHQLQJXSDLJDHHV LOPDVPHKHWHJXVLGWHLQXGN}LJLOHVLLQ VHWHOHV}XGHV}SUDGHOHWXQWXGWHJLMDG /HRQLG *XORY $QGUHL äLOLQ MD ,JRU .X]PLQ 3HDOHQ}XNDDHJVHWHSDDWLGHRQNOX ELOSLLVDYDOWPRRGVDLGDOXVHLG Å3DDGLGRQPHLOQRUPDDOVHVVHLVXV NPQH DDVWD WDJXVH DMDJD HL DQQD HQDPY}UUHOGDJL.RNNXRQPHLOOH YLLHNPQHSDDGLµPlUNLV9HUJXQ /}SHWDPLVWRRWDYDGVSRUGLEDDVLUH QRYHHULPLVW||GMDWlQXOLQQDYDOLWVXVH DELOHPXXWXENXQDJLQHWVDDULDMDSXX YLOODODGXLJDDDVWDJDKDVSRUWOLNX PDNV

.XOGDYllUWWUHQDç||U (QHUJLDNOXELVW||WDEYLLVV}XGH WUHHQHULW$OJDMDWHJDWHJHOHYDG9ODGL PLU *ROXEHY MD 0LKKDLO /HEHGHY 1HLVWHVLPHVHOHVDQGHNVRQOGNHKD OLQH HWWHYDOPLVWXV WHLQH MXKHQGDE QRRULYHHSHDO(GDVLM}XGQXWHJDWHJH OHYDG6HUJHL*OXåNR7DWMDQD'XELQNR MD9DOHUL2VPRNHVNX Å(KNNLV}XGPLQHMDDHUXWDPLQHHL ROH1DUYDVN}LJHSRSXODDUVHPDGDODG

² HVLNRKDO RQ VLLVNL SDOOLPlQJXG MD MllKRNL²RQPHLOV}XGPLVHNVMDDH UXWDPLVHNV YlJD KHDG WLQJLPXVHG 7lQXNLLUHOHYRROXOHMllWXEM}JLKDUYD MDYHHWUHHQLQJXLGVDDEWHKDKLOLVVJL VHQLµUllNLV9HUJXQ

1DUYDV}XGMDWHVWRQ PDDLOPDVPHKHWHJXVLG WHLQXG/HRQLG*XORY $QGUHLäLOLQMD,JRU .X]PLQ .XLMllNDDQHWDEM}HSROHKXOOXVHVW 1DUYDVVDDEV}XGDNDWDOYHO.OXELO RQWLSSWDVHPHOV}XGHWUHQDç||UPLOOHO WUHHQLGHVOXXDNVHVSRUWODVHOHUHDDO VHOHV}XGPLVHOHOlKHGDVHGWLQJLPX VHG/LKWVDPDOWVHOHWDGHVEDVVHLQLV SDQQDNVHYHVLOLLNXPDMDVSRUWODQH W}PEDEDHUH%DVVHLQLYHHOV}XGPLQH DQQDEVDPDVXJXVHP}MXQDJXOLQGLO MRRNVPLQH


KAS SINU ETTEVÕTTEST SAAB JÄRGMINE EDULUGU? Columbus teab, kuidas aidata kaasa kliendi edule, kohandades ning juurutades efektiivsust ja konkurentsivõimet toetavaid majandustarkvaralahendusi. Valides Columbuse, valite rahvusvahelise kogemusega ette-

„Meie töö käib 24 tundi päevas. Me ei saa endale lubada

võtte ja meeskonna, kellel on maailmatasemel teadmised ja

katkestusi ja panna inimesi ootama, kuni tootmine seisab.

kogemused, töötamaks Microsoft Dynamics AX, NAV ja CRM

Seega on süsteemi usaldusväärsus võtmeks tootmise efek-

toodetega nii toidutööstus-, jaekaubandus-, tootmis-, lo-

tiivsemaks muutmisel.“

gistika- kui ka professionaalsete teenuste ettevõtteis.

TONY CARLISLE / Fairfax Meadow, Suurbritannia lihatööstus „Oleme nüüd suutelised juhtima oma äri nii, nagu see on vajalik meie klientidele ja samas efektiivselt meile endile.“ ARVO KASK, juhatuse esimees / Dunkri Kaubanduse AS „Juurutasime Dynamics AX põhise tootmislahenduse Eestis, Lätis ja Leedus vähem kui nelja kuuga – esialgu võimatuna tundunud lühike ajaplaan sai tõelisuseks ja oodatud tule– musi nägime juba järgmisel kuul.“ AIVO ROSENBERG, peadirektor / Toode AS

Columbus Veerenni 58A, 11314 TALLINN tel: +372 606 2600 www.columbusglobal.ee ‘Columbus on osa registreeritud kaubamärgist Columbus IT’
5775#6#/+0'

CeecQbQZQT

:??;C:1&" !!

+DUUDVWDMDOHSDNXWDNVH URKNHVWLKDUMXWDPLVSDLNX :KQYZ .GTTKY.GSH[XM,UZU 9IGTVO^

(HVWLVRQOHYLLHNPQHKRROGDWXGWHUYLVHUDMDPLVYLLPDVHNDKHDDVWDNRJHPXVHS}KMDO Y}LYDGWDOYHONDWWXGDOXPHJDMDSDNNXGDVXXUHSlUDVWVXXVDHODPXVW OHQVXXVDWDQXGVXXUHORVDO(HV WLWHUYLVHUDGDOMDY}WDQMXOJXVH P}QLQJDLGQHLVWKDUUDVWDMDWHOH VRRYLWDGD3HDQVLOPDVLQLPHVWNHV RVNDEVXXVDGVDDEDVWHNOJHNLQQLWD GDMDRQY}LPHOLQHOHLGPDOHVWHHRWVD PHWVDYDLNXVVHVLVHQHPLVHNV 0}LVWDJLRQRPDWHUYLVHHHON}LJH YDLPVH WHUYLVH VlLOLWDPLVH KXYLGHV P||GDSllVPDWXYlOWLGDN}LJHSRSX ODDUVHPDLGVXXUWHVNHVNXVWHVDVX YDLGVSRUGLNHVNXVLMDVXXVDUDGX6HDO VXXVDWDPLQH PXUHQGDE KDUUDVWDMD WDKHWMDPRUDDOLQLQJY}LES}KMXVWDGD NHKDOLVLYLJDVWXVL 0LNVSHDEKHVWPlHVWWLQJLPDWD N}LNYlOMDY}WPDQLQJUDGDYLLVNRUGD OHVWLSSXMDDOODS}KMDYHGDPD".DW VHWDJHNHVlUDV}LGHWXGMDMllWXQXG Q}OYDGHOSVWLMllE".XLSDOMXVDDWH QDXGLQJXWNXLPlHRWVDURQLGDMDVLLV MDODGNUDPSLVMDSXKNDPDWDDOODODVWD" 2PHWLRQSXKNXVMDO}GYHVWXVKDUUDV WDMDYllUWXVDKHODVNHVNVHGP}LVWHLG 6HHJD3LULWD1}PPH6DNX6DXH 7HKYDQGL-}XOXPlH7DUWXMD.XUHV VDDUHRQRXW.XLQHLVVHNRKWDGHVVH PLQQDVLLVDLQXOWYDUDKRPPLNXO,JD SlHYDVWOLLNOXVWQHLOUDGDGHOY}LEY}U UHOGDDXWRGHYRROXJD7DOOLQQD²7DUWX PDDQWHHO +RLGXGDWXOHENDNHVNXVWHVWNXV UDGDRQP}QHVNRKDVS}KMHQGDPDWXOW lNLOLQHQlLWHNV0}HGDNX9DOJHKREX VHPlH1HOLMlUYH3DOLYHUH-}XOXPlH +DDQMDSROHJLN}LJHKXOOHPNXLNV YDEDULLJLN}LJHVHLQDOLVHPNXLGVHH HHVWVLUJHODVNXPLQHYlOMDMlWWD

5

,PHOLVHGYDDWHG 1GPLQXVRRVLNXWHVWhNVUDGDRQ WHLVWHOHQHSLQJHUHDYlOLQHMDORRPX OLNXOWRQVHH7DUWXPDUDWRQLUDGD,JD KDUUDVWDMDVXXGDEYDEDOSlHYDOUDMD OlELV}LWD6DDEPLQQDRPDWHPSRJD MDROODLVHHQGDJD+DULPlHWLSXVWDYD QHYSDQRUDDP3HHEXNXXVHDOOHH3D OX MD +HOOHQXUPH YDKHOLQH PlQQL PHWV.RKDGNXKXM}XGPLQHQ}XDE

NDQQDWXVWMDNXKXWDKDNVDODWLWDJDVL 8VNXPDWXHWPHLORQQLLLOXVUDGDMD LQLPHVHGNHVVHGDNRUUDVKRLDYDG 0LWX NRUGD OKHPDG NXLG VDPD HPRWVLRQDDOVHG RQ .}UYHPDD MD 3DQQMlUYHPDUDWRQLUDMDG3lULVDOJD MDOHVRELEHVLPHVHSLNHPDVXXVDNR JHPXVHQD$OXWDJXVHNLORPHHWULQH ODXJHMDYlLNHVWHMlUYHGHPEHUPlQ QLPHWVDVNHHUXWDYULQJLGHDDOVHOW.XL NDMlUJQHYDWHODDVWDWHOSHDNV6DDUH PDDOHOXPLPDKDWXOHPDRQNRKXV WXVOLN.DUXMlUYHUDGDGHNODVWDPLQH .}UYHPDDPDUDWRQLUDGDRQPXXGH WXGVSRUWOLNXPDNVRPHWLRQVHDONV P}QXVDPDLG WDOYLVHLG DMDYHHWPLVH SDLNX1LL3DQQMlUYHNXLND.}UYHPDD NHVNXVHVRQNRUUDOLNXGV||JLNRKDG PLOOHWDVHRQKDUUDVWDMDOHUDMDJDY}UG YllUVHOWROXOLQH 3HDOHWRLWOXVWXVHXXULYDGKDUUDVWDMD VDDWMDGNDVSDDY}LPDOXVL9DHYDOWHW NDKDUUDVWDMDLVHQHLVWSHDOHNHVNPL VHVW VXXUHPDW SLQJXWXVW lUD WOHE 1HHGWlLHQGDYDGDVMDROXGNHUJLWDYDG 3KDMlUYHMD.llULNX.HNNRQHQLUDMD YllUWXVW(QQH3DQQMlUYHOHV}LWX,GD 9LUXPDDOHVDWWXQXQDY}LNVOlELVDP PXGDND.RKWOD1}PPHOWPLGDY}LNV SLGDGD KHNV KDUUDVWDMDV}EUDOLNX PDNVVXXVDNHVNXVHNV -lQHGDOVDDESLNDOWPDWNDWD1DJX WHDGDRQVHOOHOlELQXGNDPHLHHHOPL QHSUHVLGHQWNHVNOODSY}WWLV1HOL MlUYHW OlELGHV VXXVDG NlHN}UYDOH -lQHGDUDMDOWVDDES||UDWDND9DOJH KREXVHPlHOHNXLGPlJHGHMDUDKYDV WXVH W}WWX RQ RWVWDUEHNDV YDKHWXOW HQQHNHVNXVWRWVWDJDVLS||UDWD 9LLPDNV VRRYLWDQ NROPH OKLNHVW WHUYLVHUDGD$OHPD3}OWVDPDDMD3D OXNOD$OHPDQlLWDEHWNDYlLNHVWH YDKHQGLWHJDRQY}LPDOLNUDGDOXXDMD KRLGDVDPDNlLEND3}OWVDPDDPHW VDUDMDNRKWD3DOXNODRQQHLVWNRO PHVWN}LJHVSRUWOLNXPNXLGP}}GX NDOW

7DUWXVXXVDPDUDWRQLUDGDVRELE KDUUDVWDMDOHPLWWHDLQXOWPDUDWRQLSlHYDO

0HWVDVMDOXWDMDOH 6XXVDUDGDGHHVLNPPH.}UYHPDD 3DQQMlUYH.DUXMlUYH3KDMlUYH.HNNRVH UDGD.llULNXO.RKWOD1}PPH-lQHGD $OHPD3}OWVDPDD3DOXNOD


Eesti terviseradade arendusprojekt on ellu kutsutud mõeldes Sinule. Aktiivne liikumisvõimalus hooldatud ja looduslikul terviserajal on saamas meie elukeskkonna oodatud osaks. Investeeri iseenda tervise heaks. Ainult Sina ise saad laduda oma tervise vundamenti. See on kättesaadavaim ja mõjusaim viis olla jätkuvalt kindlaks toeks oma lähedastele. Kasuta ühiselt loodut usinalt ja aita seda hoida.Eesti Terviserajad on sinu lähedal. Tasuta ja igal ajal. www.terviserajad.ee - Sinu tervisepäevik ja läbitud kilomeetrite hoiulaegas.
8+)#5675

8Ž``U\YYWUcUfyy^Q]Y^U

:??;C:1&" !!

+SSHOLLJHVHYLJDVWXVH S}KMXVHGMDUDYL :KQYZ /TJXKQ:[YZOZ,UZUJ 9IGTVO^<OQZUX([XQO\YQO

+SSHOLLJHVHYllQDPLQHRQNVVDJHGDVHPDLGVNHOHWLOLKDVVVWHHPLYLJDVWXVL-RRNVMDORQYlJD WlKWLVRPDKSSHOLLJHVWKRLGDQLQJVLGHPHLGMDN}}OXVHLGWXJHYDPDNVWUHHQLGD SSHOLLJHVRQHKLWXVHOWYlJDVWD ELLOQHOLLJHVWHPDOHVDQQHRQ VlLOLWDGDNHKDWDVDNDDOMDWDJDGD VXMXY OLLNXPLQH +SSHOLLJHV SHDE N}QQLOWDOXPDSRROWHLVHNRUGVHWNHKD NDDOXMDMRRNVPLVHONXQLNDKHNVDNRUG VHWNHKDNDDOX +SSHOLLJHVHYLJDVWXVRQWDYDOLQH VSRUGLYLJDVWXVPLVY}LEMXKWXGDND WDYDSlUDVHOWHJHYXVHO+SSHOLLJHVH YLJDVWXVHY}LEWHNLWDGDYDOHVWLPDKD SDQGXGMDOJHEDWDVDQHSLQQDVY}LRR WDPDWXWXJHYM}XGPLVRQVXXQDWXG OLLJHVHOHMDPLOOHOHOLLJHVWPEULWVHYDG VLGHPHGHLVXXGDYDVWXSDQQD

.

9LJDVWXVHROHPXV +SSHOLLJHVHY}LEMDJDGDHULRVD GHNV PLV VHOOH IXQNWVLRQHHULPLVW NRRUGLQHHULYDGOXXGMDOLLJHVHGVLGH PHGMDN}}OXVHGOLKDVHGQlUYLGYH UHVRRQHG +SSHOLLJHVWYllQDWHVY}LYDGYLJD VDDGDN}LNHHOQLPHWDWXGRVDG/LJL SURWVHQWLKSSHOLLJHVHYLJDVWXVWHVWRQ VHRWXGVLGHPHWHJDPLGDVHOOHVDUWLN OLVNDNlVLWOHQ6LGHPHGRQHODVWVHG

WXJHYDGNRHGPLVKRLDYDGKSSHOLL JHVHOXLGNRRVMDWDNLVWDYDGYDOHGH S||UGHG YllQGHG Y}L OLLJD VXXUH XODWXVHJDOLLJXWXVWHWHNHW

+SSHOLLJHVHYLJDVWXVRQ WDYDOLQHVSRUGLYLJDVWXV PLVY}LEMXKWXGDND WDYDSlUDVHOWHJHYXVHO 7lQXHODVWVXVHOHYHQLYDGVLGHPHG PLQJLSLLULQLMDSlUDVWWDDVWDYDGRPD DOJDVHQGL.XLVLGHPHLGYHQLWDGDQHQ GHQRUPDDOVHVWHODVWVXVSLLULVWNDXJH PDOHVLLVQDGUHEHQHYDGMDWHNLEVL GHPHRVDOLQHY}LWlLHOLNUHEHQG2Q NDY}LPDOLNDYXOVLRRQYLJDVWXVVLGH PHWXJHYXVRQQLLVXXUHWMlUHOHDQQDE OXXPLOOHOHVLGHNLQQLWXE QlLWHNVGHO WDVLGHPHNLQQLWXVNDQGOXXOH 2OHQH YDOWYLJDVWXVHDVWPHVWY}LEYDMDPLQ QDNLUXUJLOLVWVHNNXPLVW 6LGHPHGY}LEMDJDGDNDKWHJUXSSL ODWHUDDOVHG YlLNVHYDUEDSRROHMllYDG VLGHPHG PLOOHKXOJDVRQHHVPLQH

WDORILEXODUHVLGHMDFDOFDQHRILEXODUH VLGHQLQJWDJXPLQHWDORILEXODUHVLGH 0HGLDDOVHOHNOMHOHHKNVXXUHYDUED SRROHMllEGHOWRLGVLGHGHOWDVLGH .}LJHWSLOLVHPYLJDVWXVRQQQLQ YHUVLRRQYllQDPLQHMDOJUXOOXEOH YlOLPLVHNOMH1LLVDDYDGYLJDVWDGD MDODODWHUDDOVHGVLGHPHG.}LJHVDJH GDVHPYLJDVWXVRQHHVPLVHWDORILEX ODUHVLGHPHYLJDVWXV9LJDVWXVRQWD YDOLVHOWVLGHPHNHVNHODJDY}LPDOLN RQNDSLQGOXXMDNRQWVOXXDYXOVLRRQ HKNOXXYLJDVWDPLQH9DOXWHNLEMDOD YlOLVNOMHO (YHUVLRRQYllQDPLVHOWHNLEYLJDV WXVPHGLDDOVHOHHKNVXXUHYDUEDSRRO VHVNOMHO6HOMXKXOVDDEYLJDVWDGD GHOWDVLGHPLVNRRVQHEQHOMDVWNDKH NLKLQDSDLNQHYDVWHULVLGHPHVW,VR OHHULWXGHKNKHVLGHPHYLJDVWXVHG RQYlJDKDUYDG0HGLDDOVHWHVLGHPH WHYLJDVWXVHGPRRGXVWDYDGRPDWXJH YXVHW}WWXNXQLNPPHSURWVHQWLKS SHOLLJHVHYLJDVWXVWHVW'HOWDVLGHY}LE YLJDVDDGDNDLQYHUVLRRQYllQDPLVHO +SSHOLLJHVHYLJDVWXVHGMDJDWDNVH RPDW}VLGXVHOWNROPHNODVVL(VLPHVH DVWPHYLJDVWXVHSXKXOWHNLYDGVLGH


8Ž``U\YYWUcUfyy^Q]Y^U

8+)#5675 :??;C:1&" !!

PHWHVNROODJHHQNLXGXGHPLNURVNRR SLOLVHGUHEHQGLGMDYlKHQHIXQNWVLRR QLKlLUH-DOJSDLVWHWDESLVXWMDPXX WXENHUJHOWYDOXOLNXNV6HOOLVHYLJDV WXVHSXKXOY}LEWHKDN}LNLOLLJXWXVL 7HLVHDVWPHYLJDVWXVWHOWHNLEVLGH PHWH RVDOLQH UHEHQG MD P}}GXNDV IXQNWVLRRQLKlLUH6DPXWLWHNLEP}} GXNDVSDLVWHWXVHLVDDW}XVWDYDUYDV WHOHMDKSDWDQLQJKSSHOLLJHVPXX WXEHEDVWDELLOVHNV .ROPDQGDDVWPHYLJDVWXVHSXKXO WHNLEWXJHYSDLVWHWXV(LVDDWRHWXGD YLJDVWDWXG MlVHPHOH MD KSSHOLLJHV PXXWXEYlJDHEDVWDELLOVHNV6HOMXKXO SHDNVNLQGODVWLS||UGXPDDUVWLSRROH .RRVVLGHPHWHYLJDVWXVHJDY}LEROOD WHNNLQXGNDOXXPXUGH

(VPDQHUDYL 3lUDVWYLJDVWDGDVDDPLVWWXOHENLQ QLSLGDGDHVPDUHHJOLWHVW(VPDDELV NDVXWDWDNVHLQJOLVNHHOVHWQHOMDV}QD HVLPHVWHVWWlKWHGHVWPRRGXVWDWXGYlO MHQGLW5,&(6HHNHKWLESlUDVWYLJDV WDGDVDDPLVWHVLPHVHONROPHOSlHYDO 5HVWHKNSXKNXV,FHHKNMll9LJDV WXVHVXXUHQHPLVHYlOWLPLVHNVWXOHE WUDXPDDWLOLVWNRKWDMDKXWDGD+lVWL

-DOJUXOOXEOHYlOLPLVH NOMHN}LJHVDJHGDVHP RQHHVPLVHWDORILEXODUH VLGHPHYLJDVWXV

P}MXEMllNRWWPLVYlKHQGDESDLVWH WXVWHJDODVHS}OHWLNXOVYHQHGD-llG HLWRKLNVDVHWDGDRWVHYLJDVWDWXGQD KDOHYDLGQDKDMDMllNRWLYDKHOSHDNV ROHPD}KXNHULLHHWYlOWLGDNOPD NDKMXVWXVL (VLPHVHO NDKHONROPHO SlHYDOY}LEYLJDVWDWXGNRKDOMllNRWWL KRLGD NVNDNV NRUGD WXQQLV ² PLQXWLW &RPSUHVVLRQHKNNRPSUHVVLRRQHKN U}KNVLGH6HHWRHVWDEOLLJHVWYlKHQ GDES}OHWLNNXHJDODVHMDODOURKNHP SDLVWHWDGD.XLYLJDVWXVMXKWXEPHW VDV NXV SROH DELYDKHQGHLG RQ NV WLKHGDPLQLWHKWDYDLGYLJXNLLUHMDODW VLlUDY}WPLQH.XLGMDODQ}XORQNRPS UHVVHHULYWRLPHMDVHGDY}LNVNDQGD NXQLHVPDDELVDDPLVHQL

(OHYDWLRQ HKN YLJDVWDWXG MlVHPH N}UJHPDOHW}VWPLQHDLWDEYlKHQGDGD YLJDVWXVHJDWHNNLQXGSDLVWHWXVW 7XJHYDPDWH YLJDVWXVWH SXKXO RQ HVLPHVWHOSlHYDGHOVRRYLWDWDYNDVXWD GDS}OHWLNXYDVWDVHLGYDKHQGHLGQDJX LEXSURIHHQY}LQDSUR[HQPLVDLWDYDG YlKHQGDGDYDOXMDS}OHWLNNX8OWUDKH OLY}LODVHUUDYLSDUDQGDYDGNXGHVLG MDYlKHQGDYDGWXUVHW .XQLNDKHQlGDODNHVWHOSlUDVWYL JDVWDGDVDDPLVWSHDNVUDYLPLVHOND VXWDPDMllGNXQLSDLVWHWXVYlKHQHE MDYDOXNDRE 2OHQHYDOWYLJDVWXVHDVWPHVWWXOHNV Y}LPDOLNXOWNLLUHVWLMlWNDWDLJDSlHYD VHLGWHJHYXVL-DODPLWWHOLLJXWDPLQH WRREHQGDJDNDDVDSDOMXSUREOHHPH MDOJPXXWXENDQJHNVMDOLLNXYXVXODWXV YlKHQHE6DPXWLQ}UJHQHYDGYLJDVWD WXGMDODOLKDVHGPLVSXKXORQVXXU W}HQlRVXVXXHYLJDVWXVHWHNNHNV .XLMDOJRQSDQGXGHHPDOGDWDYDVVH ODKDVHVVH SHDNV VHOOH NROPHQHOMD SlHYDSlUDVWNVNDNVNRUGDSlHYDV HHPDOGDPDMDDOXVWDPDMDODOHVDOOD OLLJXWDPLVW/LLJXWDPLQHHLODVHOLLJH VHOMlLJDVWXGD.HUJHVLGHPHWHYHQL WXV DLWDE QHLO SDUHPLQL WDDVWXGD MD WHNLEYlKHPDUPNXGHW


8+)#5675

8Ž``U\YYWUcUfyy^Q]Y^U

:??;C:1&" !!+DUMXWXVLYLJDVWDWXGMDODWXJHYGDPLVHNV (VPDOWSHDNVWDDVWDPDKSSHOLLJHVHOLLNXYXVXODWXVH$OXVWXVHNVWXOHNV WHKDLVWXGHV$FKLOOHXVHN}}OXVHNHUJHLGYHQLWXVLNROPQHOLNRUGDSlHYDV NVNDNVPLQXWLWNRUUDJD ,VWXGHVNLUMXWDGDS|LDJDWlKHVWLNNXHVPDOWVXXULWlKWLMDVLLVYlLNVHLGWlK WLNROPQHOLNRUGDSlHYDV/LVDQGXENHUJHPDVVDDçPLVYlKHQGDESDLVWHWXVW

2OHQHYDOWYLJDVWXVHDVWPHVWWXOHNVY}LPDOLNXOW NLLUHVWLMlWNDWDLJDSlHYDVHLGWHJHYXVL 6HHMlUHOWXOHESURRYLGDMDODOHWRHWXGDKLOMHPN}QGLGD.}QGLPLVHONDVX WDGDDOJXVHVHHPDOGDWDYDWODKDVWMDKLOMHPWXJLVLGHW3XKDWHVY}LNVMDOJROOD N}UJHPDOHW}VWHWXG.}QGLPLVHOS||UDWDWlKHOHSDQXELRPHKDDQLOLVHOW}LJHOH DVHQGLOH(LWRKLORQJDWDHJDKDUMXGDYDOHGHN}QQLPXVWULWHJD²VLLQVDDE DLGDWDIVLRWHUDSHXW +SSHOLLJHVHM}XWDDVWDPLVHOWXOHEWXJHYGDGDN}LNLOLKDVHLGPLVPEULW VHYDGKSSHOLLJHVW6RELYDGMDOJUDWWDV}LWDOXVWXVHNVYHORHUJRPHHWULOY}L KDUMXWXVHGYHHVNXVNHKDOHODQJHEYlLNVHPUDVNXV.ROPDQGDOQlGDODOSl UDVWWXJHYDYLJDVWXVHVDDPLVWDOJDEWDDVWXVUDYL

(VLPHQHKDUMXWXV SLOWQU S}UDQGDOLVWXGHVKSSHOLLJHVHPDNVLPDDOQH SODQWDDUIOHNVLRRQHKNS|LDVLUXWDPLQHHQGDVWHHPDOHMDPDNVLPDDOQHGRU VLIOHNVLRRQHKNKSSHOLLJHVHSDLQXWDPLQHHQGDSRROH7HKDNRUUDJDSDL QXWXVWYLLVY}LURKNHPNRUGLSlHYDV -lUJPLVHKDUMXWXVHVRRULWDPLVHONDVXWDJHNXPPLOLQWLY}LKSSHQ||UL .XPPLOLQWLGHORQHULWXJHYXVDVWPHG(VLPHVWHONRUGDGHOY}LNVNDVXWDGD Q}UJHPDWNXPPLOLQWLMDMDODM}XVXXUHQHGHVWXJHYDPDWNXPPLOLQWL.XLS|LG RQHQGDSRROHW}PPDWXGWHKDO}SSDVHQGLVNRUUDNVSDXVMDVHHMlUHONRUUDWD OLLJXWXVW.RUGXVWHDUY²WHKDKDUMXWXVWYLLVY}LHQDPNRUGDSlHYDV +DUMXWXVWXJHYGDEVllUHHHVPLVLHKNVLUXWDMDOLKDVHLG -}XWDDVWXPLVHOSHDNVVRRULWDPDSlNDOHW}XVHKHOMDODOVHLVWHVDOJXVHV WRHWXGDNlHJDVHLQDOHMDKLOMHPNXLMDOJRQSLLVDYDOWVWDELLOQHVLLVVHLVWD WRHWD 7HLQHKDUMXWXV SLOWQU S}UDQGDOLVWXGHVKRLGDNXPPLOLQWSlNDDOOMD NXPPLOLQGLRWVLNlHV6XUXGDS|LGDHQGDVWHHPDOHWHKDO}SSDVHQGLVKHWNH OLQHSDXVMDVLLVW}PPDWDYDUEDGXXHVWLHQGDSRROH.RUGXVWHDUY² WHKDKDUMXWXVWYLLVY}LHQDPNRUGDSlHYDV+DUMXWXVWXJHYGDEVllUHWDJX PLVLHKNSDLQXWDMDOLKDVHLG .ROPDVKDUMXWXV SLOWQU KSSHOLLJHVHVWDELLOVXVHWDDVWDPLVHNVVHLVWD KHOMDODOWRHWXGHVVHOMDJDYDVWXVHLQD 1HOMDVKDUMXWXV SLOWQU VHGDVRRULWDGDSHKPHOSLQQDVHOMDVXOHWXGVLO PDGHJD+LOMHPY}LENDVXWDGDDELYDKHQGHLGPLVUDVNHQGDYDGWDVDNDDOX KRLGPLVW 5DVNHPDWHYLJDVWXVWHNRUUDOSHDNVMDOJNROPQlGDODWKLOMHPROHPDSLLVDYDOW SDUDQHQXGHWDOXVWDGDMRRNVPLVHJD$OJXVHVWXOHEV|UNLGDWDVDVHOSLQQDVHO (VLPHVWHOSlHYDGHOYDKHOGXJXMRRNVN}QQLJD.DQGDWXOHNVMDOJDWRHVWDYDLG VLGHPHLGY}LVWDELLOVXVHVXXUHQGDPLVHNVMDOJDWHLSLGD-RRVWDY}LNVNDND KHNVDNXMXOLVHOP}WWHOLVHOUDMDOMRRNVPLVWY}LNXUYLVHWNOJVLGHPHGPXX WXNVLGWXJHYDPDNV$OXVWDPDSHDNVUDKXOLNHNOJHHVMRRNVXGHMDNHUJHWH NOJHHVKSOHPLVWHJDHWWDDVWDGDVLGHPHWHWXJHYXV .}LNKDUMXWXVHGRQVRRYLWXVOLNXGMDWXJHYDPDWHYLJDVWXVWHNRUUDOSHDNV IVLRWHUDSHXWPllUDPDUDYLNDYD


,11-5

DbUU^Ub*E^_;y\\U!&Zee^Y!)#!°" Zee\Y" )

:??;C:1&" !!

7UHHQHUMD}SLODVHGDDVWDO.DXQDVHV YDVDNXOW -DQH6DOXPlH8QR.lOOH0DLOH0DQJXVVRQ+HOHQ3PDQ3ULLW/HKLVPHWVMD0LOHQD$OYHU

8QR.lOOHNDVYDWDV DOJDMDWHVWPHLVWUHLG :KQYZ 0UUQYPG,UZU 2KSHOZ6KKMKR

.DNVDDVWDWWDJDVLPDQDODWHHOHOlLQXG8QR.lOOHVQQLVWP||GXVMXXQLODDVWDW 7HHQHNDWWUHHQHULWPHHQXWDYDG-DQH6DOXPlH0DLOH0DQJXVVRQMD5RPDQ)RVWL NHVMRRNVLGWHPDNlHDOOKDUMXWDGHVWLSSWXOHPXVL

+RROLWVHYMDWDUN (HVWL PDUDWRQL UHNRUGL RPDQLN-DQH6DOXPlHNHVNXMXQHV .lOOHKRROHDOODOJDMDVWWLSSMRRNVMDNV Å.lOOHWXQGLVKlVWLLQLPHVHP}MXWD PLVHSVKKRORRJLDW7DWUHHQLVQDLVL NHOOHJDSHDEHULWLKRROVDOWPEHUNlL PD.XLPDWHPDMXXUGHOlNVLQMXKHQ GDVWDMXED6LUMH(LFKHOPDQQL7DRV NDVPHLHVXKWHLGQLLVHDGDHWVDLPH 6LUWVXJDYlJDKlVWLOlEL .lOOHHL|HOQXGNXQDJLRWVHNDUPLOW WDMlWWLVVSRUWODVHOHY}LPDOXVHYDOLGD MDLVHRWVXVWDGD.XLGWDHLDQGQXG NXQDJLNHUJHOWDOOD.DV-DQHWHHEDV

MDGlUDY}LPLWWHVHGDSUREOHHPLWDO SROQXG7DKWVLQYlJDWUHHQLGD$OJX VHVROLPLQXDLQXVHHVPlUNHWVDDNVLQ MRRVWD MD Y}LEROOD (HVWL UHNRUGHLG SVWLWDGD0DHLP}HOQXGNRKHWLLWOL Y}LVWOXVWHOHSllVHPLVHVW DDVWD NHYDGHO .LVORYRGVNLV SRROPDUDWRQL 00LNV YDOPLVWXGHV OlELVLQPHHWULN}UJXVHOOHPH UHSLQQDVWDDGLRQLONLORPHHWULG² JD.lOOHHLOXEDQXGNLLUHPLQL MRRVWDPHHWULN}UJXVHOROQXGWHL VHOVWDDGLRQLOVRRYLWDVWDMRRVWDNLOR PHHWULVHLGO}LNHPDNVLPDDOVHOW JD.RJXDHJMlLPXOM}XGXOH7D KllOHVWDVPLQGQLLHWMXVWY}LVWOXVHO VDLQNRJXHQHUJLDYlOMDSDQQDÅ3LJHP

KRLDWDJDVLNXLOHSLQJXWDGµVRRYLWDV WUHHQHU

Å.XLWHJLPHMRRNVX KDUMXWXVLO}GYDOWVDL .lOOHSDKDVHNVMDQlLWDV HQHUJLOLVHOWHWWHNXLGDV WXOHE}LJHVWLWHKDµ -RRNVLQ+DDJL00LOSRROPDUDWRQL DMDJD (HVWLUHNRUG²WRLP NLORPHHWULWHPSRROL7XQGVLQHW ROHNVLQMDNVDQXGHGDVLMRRVWD0DHL


Tule, õpi ujuma ja täienda oma ujumisoskust KALEVI UJUMISKOOLIS! Kalevi Ujumiskool on Eesti vanim ja kõige pikema traditsiooniga ujumiskool, mis loodi 1959. aastal eesmärgiga õpetada lapsi ujuma ja arendada ujumissporti. 50 aasta jooksul on kool väga palju muutunud ning Kalevi Ujumiskoolist on saanud tänapäevane ja professionaalne ujumisõpet andev spordikool. Treeninguid juhendavad tunnustatud ujumistreenerid Urmas Jaamul, Tõnu Meijel, Kaire Indrikson, Hilju Lillo. Urmas Jaamuli (treener alates 1969. aastast) käe all on harjutanud Eesti tuntuim tippujuja, 1991. aasta EM-il pronksi võitnud ja kolmel olümpial võistelnud Indrek Sei. Noori treenivad noortetreenerid Igor Filin, Leili Hein ja Viive Soll. Viive Soll pälvis 2011. aastal tänukirja enam kui 20 aastase eduka treeneritöö eest. Tema käe all on saanud ettevalmistuse tänased koondislased Martin Liivamägi (omab eri vanuseklassides 16 individuaalset Eesti rekordit; 2010. aasta Eesti parim meesujuja), Jane Trepp, Sten Indrikson. Kalevi Ujumiskooli kasvandikud on püstitanud 26 Eesti rekordit. Noorte vanuseklasside arvestuses on püstitatud 46 Eesti rekordit. KALEVI UJUMISKOOLI KASVANDIKE PAREMAD SAAVUTUSED: Ivar Stukolkin – olümpiavõitja (4x200 m vabalt) Moskva 1980; samal ala MM-i hõbe, 1982 Indrek Sei – EM-i pronks 100 m kompleksujumises, 1991 Jana Kolukanova – 16. koht Sydney olümpial (50 m vabalt), 2000 Natalja Hissamutdinova – 5. koht EM-il (50 m rinnuli), 2001 Miko Mälberg – 25. koht Pekingi olümpial (50 m vabalt), 2008 Jane Trepp - mitmekordne medalivõitja juunioride tasemel Martin Liivamägi – 16 Eesti rekordi omanik, NCAA meeskondlik meister 2011 KALEV OPEN Kalevi Ujumiskool korraldab igal aastal rahvusvaheliselt tunnustatud karikavõistlust Kalev Open, kus on võistelnud Theresa Alshammer, Peter Mankoc, Anna Khlistunova, Jani Sievinen, Jere Hard, Oleg Lissogor, Valeri Dõmo jt. KALEVI UJUMISKOOLI UJUMISKURSUSED Ujumisõpe ja treeningud toimuvad renoveeritud Kalev SPA veekeskuses Eesti suurimas 50 m basseinis. Kursustele võivad registreeruda 4-17-aastased lapsed (algõpe ja ujumisoskuste arendamine). Algõpe: libisemine, vette-välja hingamine, omandatakse selili- ja krooliujumise tehnika. Kursused edasijõudnutele on mõeldud lastele, kellel on tahtmist peale algkursuse läbimist ujumisoskust ja -tehnikat täiendada ning soov siduda oma tulevik tippspordiga. Ujumiskursused jagunevad kolmeks: talvised, suvised, ja sügisesed. Talvised kursused algavad jaanuaris. Algõppekursused toimuvad kaks korda nädalas, edasijõudnutele kolm korda nädalas.

TULE JA REGISTREERU UJUMISKURSUSTELE JUBA TÄNA! www.ujumiskool.ee ujumiskool@eestikalev.ee

Õpime koos ujuma! Ka Sinu lapsest võib saada olümpiavõitja! Kalevi Ujumiskool
,11-5

DbUU^Ub*E^_;y\\U!&Zee^Y!)#!°" Zee\Y" )

:??;C:1&" !!

WHDNXVWWXOLQLLVXJXQHDUHQJXKSH 0XO SROQXG WUHHQLQJXOW ODKNXGHV NXQDJLWXQQHWHQDPHLMDNVD.XLVDLQ .lOOHOWSODDQLHWSLGDQXGVHGDYlUL VHGHV YDDWDPD NDV VDDQ KDNNDPD +LOMHP +LVSDDQLDV KDUMXWDGHV ROLQ HQQHWUHHQLQJXWKLUPXOHWSHDQMlOOH WHLVWHJDY}LGXMRRNVPD 9DKHONVLVLQ.lOOHOWÅ.DVSHDNVLQ MRRNVPDNLLUHPLQL"µ7DYDVWDVÅ(L ROHUDKXOLN+HDNOOYLLPDVHGNDNV O}LNXWHHNLLUHPLQLµ.XLMRRNVLQSLNH PDLG O}LNH OXEDV WD DLQXOW YLLPDVH O}LJXWHKDVlUWVDNDPDOW7HPDSODDQLG ROLGVHOJHGMDORRJLOLVHG+LVSDDQLD WUHHQHULUKPDV$WHHQDROPSLDNV YDOPLVWXGHV MRRNVLQ NRUGD PHHWULWDMDJDMDP}WOHVLQPLNV PXORQVHGDYDMD"7lLWVLQSODDQLWX DJDROLQSlUDVWWKL0DHLMRRNVHMX PDUDWRQLVVHOOLVHNLLUXVHJDKWNLNL ORPHHWULW

Å.lOOHWHJLN}LN VSRUWODVHOHOLKWVDPDNV MDNHUJHPDNV6SRUWROL WHPDVXXUNLUJµ .lOOHKRROLWVHVPLQXHHVWYlJD.XL M}XGVLQ3LULWDOHWUHHQLQJXOHROLWDMX EDNLORPHHWULVHULQJLSUDKLVWSXKWDNV WHLQXG7HLVHOULQJLOP||GDNQNDLG Y}LVLQUDMDYDOLNXOHNVLGDDJDWDROL SDQQXGS||UGHNRKWDGHVVHDMDOHKHG 7DWHJLN}LNVSRUWODVHOHOLKWVDPDNVMD NHUJHPDNV6SRUWROLWHPDVXXUNLUJ 7LLWOLY}LVWOXVWHHHOHLDUXWDQXGPH 8QRJDNXQDJLPLQXY}LPDOXVWHOH 6WDUGLHHO}KWXOYDDWDVWDSURWRNROOLVW NXLKlVWLROLGNRQNXUHQGLGMRRNVQXG VLLVVlWWLVPXPLQJLVVHUKPD9DKHO VRRYLWDVÅ2LVDROHGVLLQNROPDVY}LG HHVOLGXGDµ .}LJHVXXUHPDSHWWXPXVHYDOPLV WDVLQWDOOH$WODQWDROPSLDPlQJXGHO 0XMDOJDROLOXXPEUXVHS}OHWLNXW}W WX RSHUHHULWXG MD HWWHYDOPLVWXV MlL SXXGXOLNXNV 7HDGVLQ HW OH SRROH PDDHLMDNVDMRRVWD.XLGPDHL|HOQXG VHGD.lOOHOHMDSlUDVWNDWNHVWDPLVWROL WDHVLPHVWNRUGDPLQXSHDOHVROYXQXG 7DORRWLVHWMRRNVHQNRUUDOLNXOW(ED }QQHVWXPLVLHODVLPHP}OHPDGYlJD OH -X PD SROQXG WLLWOLY}LVWOXVWHNV ORRGXG$JDPLOOLQHWLLPRQY}LWMDWH WDJD"0LQXWLLPLVROLGDLQXOW8QRMD -DQH /DDJULVPlQJLVLPHWHPDJDGRRPL QRWMDNDDUWHNlLVLPHNRRVUDQQDV

+LVSDDQLDVNODVNlLHVMDOXWDVWDPLQX NRHUDJD.RUGKSSDVWDKDMDPHHOVX VHW}WWXWDYDOLVWHSULOOLGHJDEDVVHLQL NOOVDLVLLVQDOMD 3}GHVLQ .lOOH MXXUHVW ODKNXPLVH SlUDVWN}YDVWL+HOLVWDVLQWDOOHÅ.DV VDDNVLQWHLHJDUllNLGD"µ/lNVLQWHPD MXXUGHNRMXWHPDVGDOlNVKlUGDNV MDPLQXVGDND2OLQDLQXV}SLODQH NHOOHWDWDJDVLY}WWLV(NVPDROLQWDO OHNDOOLVµ

7lSQHMDYLLVDNDV 0DLOH0DQJXVVRQMRRNVLV.lOOHNlH DOOPHHWULVDMDPLVRQ (HVWLN}LJLDHJDGHHGHWDEHOLVQHOMDV WXOHPXV Å.XLWXOLQDDVWDVJLVHO.lOOH WUHHQLQJXWHOHROLQMRRNVQXGPHHW ULWJD0XWXOHPXVHGDUHQHVLG KWODVHOW PLWWH KSSHOLVHOW P UHNRUG VQGLV DDVWDO ² WRLP 2OLQPDDWGUXNMDWHJHOHQXGNDSDO MXGHWHLVWHNHUJHM}XVWLNXDODGHJDPLV DQGVLGWXJHYDS}KMD7DY}LVPXOOH SODQHHULGDVXKWHOLVHOWSDOMXO}LJXWUHH QLQJXLGPLVSROQXGNLQGODVWLDUHQJX Y}LPHQGDPLQH DDVWDOWXOLHVLPHVWNRUGMXWXNV HWY}WDNVLQ$XGHQWHVHVWHPDDPHWL OH8QRVRRYLVMllGDSHQVLRQLOHHW NLUMXWDGDUDDPDWXWRPDW||VW1}XNR JXGH/LLGXNRRQGLVHVMDRPDWUHHQLQ JXPHWRRGLNDVW2PDYDKHOLVWHVWYHVW OXVWHVWNRRUXVLGP}QHG.lOOHS}KL P}WWHGSKHQGXPLQHRPDWHJHYXVH OHXVDOGXVWUHHQHULMDVSRUWODVHYDKHO WUHHQHUSHDEOlKWXPDVSRUWODVHY}L PHWHVWMDWUHHQLWXVHVWWUHHQLQJXDDVWD MDSHULRRGLGHOHVHKLWXVPLVRQWlKW

,VLNOLNNX 8QR.lOOH ² 7UHHQHUMDNHUJHM}XVWLNODQH 7HPD}SLODVL(HVWLV-DQH6DOXPlH6LUMH (LFKHOPDQQ0DLOH0DQJXVVRQhOOH 0ULVHSS$JQHWD/DQG7LLD(HVNLYL 0LOHQD$OYHU5HLQ9DOGPDD9HOOR0LVOHU 5LFKDUG-UJHQVRQ5LVWRhWVPWV 5RPDQ)RVWLDDVWDVW1}XNRJXGH /LLGXWHHQHOLQHWUHHQHUMXKHQGDV SDOMXVLGROPSLDPlQJXGH00LMD (0LPHGDOLRPDQLNNHDDVWDO O}SHWDV0RVNYDREODVWLSHGDJRRJLOLVH LQVWLWXXGLNHKDNXOWXXULWHDGXVNRQQDMDMlL 0RVNYDVVHHODPDDDVWDOMRRNVLV WDNPPDDLOPDWLSSPDUJL ,VLNOLNNHUHNRUGHLGP PPWDNLVWXVL 

VDGY}WPHWUHHQLQJXGMDPLOODOQHLG WHKDNXLGDVNDVXWDGDWDDVWDYDLGMD DELVWDYDLGWUHHQLQJXLG.XLSUDHJX WUHHQLQRPD}SLODVLVDPDVNRKDVNXV W||WDVND.DOOHPHHQXWDQPLGDWD QlJLMDWOHVP}WOHQNXLGDVVHGDN}L NHWXXDSUDHJXVVHDHJDHW}SLODVHG VDDNVLGSDUHPDNV 7HPD$XGHQWHVHUKPDWUHHQLQJXLG YDDWDGHVMDNXXODWHVVDLQSDOMXWlKW VDLGNlLWXPLVHNVMDVXKWOHPLVHNVYD MDOLNNHP}WWHLG.lOOHROLDODWLWlSQH UDKXOLNYLLVDNDVVDPDODMDONDQ}XG OLNMDKRROLY7DVXKWOHVLJDVSRUWODVH JDQLLJUXSLW||VNXLNDQHOMDVLOPDDOO .}LN}SLODVHGROLGWDOOHY}UGVHOWWlKW VDG 7D SKHQGXV LJDOH VSRUWODVHOH VDGDSURWVHQWLMDURKNHPJL7HLHWDVLQ WUHHQHULWDODWLµ

6}EUDOLNMDQ}XGOLN 5RPDQ)RVWLMRRNVLV.lOOHNlHDOO PMRRNVXVDMDPLVRQMXX QLRULGH(HVWLUHNRUG Å8QRROLYlJDV}EUDOLNMDSRVLWLLYQH 7DY}WWLVRPDW||GWlLHW}VLGXVHJDMD Q}XGLV VDPDVXJXVW VXKWXPLVW ND VSRUWODVWHOWhNVNRUGWHJLPHMRRNVX KDUMXWXVLMDWDPlUNDVHWY}WVLPHDV MDO}GYDOW7DVDLSDKDVHNVMDQlLWDV HQHUJLOLVHOWHWWHNXLGDVWXOHE}LJHVWL WHKD0}WOHVLPHNXLWUHHQHUVXXGDE YLUNROODMDVRRYLESDULPDWSHDPHND PHLHVHGDWDKWPDHWWXOHNVSDULPWX OHPXV .lVNLYDWN}QHYLLVLWDHLNDVXWDQXG VHVWRVNDVKlVWLKDUMXWXVHYDMDOLNNXVW S}KMHQGDGD .XL VSRUWODVHO WHNNLV SUREOHHPSDNNXVWDNRKHODKHQGXVH NDVMRRNVHGQDWXNHQHYlKHPY}LUD KXOLNXPDNLLUXVHJD8QRROLVXXUWH NRJHPXVWHJDDXWRULWHHWNHVROLYLLQXG SDOMXG1}XNRJXGH/LLGXVSRUWODVHG WLSSX7DVRRYLVHWVSRUWODVHGXVDO GDNVLGWHGDVHHSlUDVWDQGLVWDPHLOH QHOMDQlGDODVHWUHHQLQJXNDYD6HHROL KHDVLLVVDLQNDLVHP}HOGDMD8QRROL DODWLQ}XVWUHHQLQJXWHOHDUXWOHPD 7HJLQNHVNNRROLYLLPDVWHODDVWDWHO YlJD VXXUH DUHQJXKSSH MXVW WlQX 8QRPLWPHNOJVHWHOHWUHHQLQJXWHOH +LOMHPROHQP}HOQXGHWROHNVLQSLGD QXG NRRVW||DMD O}SXV WHGD URKNHP XVDOGDPDPLWWHNXXODPDWHLVWHQ}XV WDMDWHMXWWX$ODWLWXOHEXVDOGDGDLQL PHVWNHVRQHQGDVNLQGHOMDSODDQLG NVLNDVMDOLNXOWOlELP}HOQXGµ
4+565¨0#

bYcdcŠ^Q

:??;C:1&" !!

/DKHQGDULVWV}QDMDY}LGD6SRUWODQGLNLQNHNDDUWHXURYllUWXVHV .LUMXWDVLLDULVWV}QDODKHQGXV WHNLE}LJHODKHQGDPLVHNRUUDOPXPPXGHVVH

(HVMDSHUHNRQQDQLPL

.RQWDNWWHOHIRQ

7lLGHWXGNXSRQJVDDGDDMDNLUL-RRNVMDWRLPHWXVVHDDGUHVVLO $MDNLUL-RRNVMD0DUVL7DOOLQQ.XSRQJLYLLPDQHSRVWLWDPLVHNXXSlHYRQMDDQXDUD .}LJL}LJHVWLYDVWDQXWHYDKHOOlKHEORRVL6SRUWODQGLNLQNHNDDUWHXURYllUWXVHV (HOPLVHULVWV}QDY}LWMDRQ/,,6,5$11$67.$6. 9}WDPHY}LWMDJDKHQGXVW(HOPLVHQXPEULULVWV}QD}LJHODKHQGXVROL3DXOD5DGFOLIIHMD3DWULFN0DNDX


Jooksja (16) Nr 6, 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you